Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

CUMMfn II MUT U77 CARTER İLK KEZ, FiLiSTiN HALKININ BİR PAKİŞTAN'DA VATANA KAVUŞMASI GEREKTiĞiNi SÖYLEDi HÜKÜMET DE, MUHALEFET DE • ORTAOOĞU BARI5I 1Ç1N ÜÇ AJAMA SIRALAYAN 4B0 BAJKANI, TUTUMUNU ONCELıKLE ISRAiL'iM FıLıSTiNliLER IARAFINDAN IANINMASI «REKTıGıNE DE O1KKAI1 ÇEKÎi. SERTLEŞTIRIYOR; DÜNKÜ OLAYLARDA 3 KISI ÖLDÜ tSLAMlBAD Pakistan'da Başbakan Zulfıkar Alı Butto nun ıstıfasını ı^everek sokaklarda domılen bınlerce gosterıcı :]P guvenhk kuvvetlen arasmda Karaçı ve Lahor'da çıkan çansmalarda en az uç kjşının olduğü ve 40 c.sının de varV.r.clıg m> > «r &ıinm;ştır Boylelıkle uç gıin :çınde olenlenn s s u s ı ' a . varalananlarm sayısı da 440 a vukselmıştır. Ana muhalpfet grubu Pak's'an TJIusal Ittıfakımn Genel Se«reteri Profesor Gafur Ahmed, Bu*to'nun ıstıfası saglanıncava kadar diremşe devam edeceklerınl sbylemıştır. Lahor'da dtlzenİPdigi blr bastn toplantısında konuşan Ahmea îngıhz sornurge vonetımı z&manında bıle polısın, gosrerırılenn Uzenne öldürme kastıyla a*«s açmadıgını (caydetmıştır Pencab'ın başkentı olan Lahor da polısın en az beş kışıyl «meşru «avıınma durumunda» kalarak varaladıgı açıklanmıştır Ancak gorsru taniKİarı. yaralı savısının daha fazla olrtugunu ve bı kışının de oldligıınü sovlemıylerdir Gafur AhmPd Bjtto'nun «halkmı sevmed gini \p polKi halktn üzenne <=evkederek adera kpndı'ennden ıntıkam almak ıstedığını. ilen surmuştur. Bu arada Başbakan Rutto, onCPkı gun, Ulusal tttıfakm Lıderl Mevlana Muftu Mahnıud'a h,r mektup daha gondererek tktidar ve muhalefet arasmda bir dıvalog kurulmasını onermıştır Anrak Muftü Manmud muhalefetin seçımlenn venılenmesınde ısrar erığını \e Başbaxanrn bu mektubur.un daha once gonderdıgi mektuptan pek farklı olmadığını \e ıs'ıfa veya seçımlerin yenııppmesmden söz etmediğıni snvlemışnr O'ayların Karaçi, Lahor ve Multan'dan başka Ulkenın ikiz başkenti RavaJptndı'ye de sıçradıgı bıldınlmektedır. (a a.) Baş kanı Jımmy Carter ılk keı, Fil'stın halkının bir vatana navuş ması gerektığını belırtırken Kanıre'de toplanmakta olan Fı lıstın U'.usaJ Meclisı'nde konuşan Fılıstm liderlen, tsraıl'ı ta nımajacaklarını ve guvenılır sı rurlara sahup olmasım garanci etmeveceklennı açıklanuşlardır Baçkan Carter Massachusetts fcentmde vapnğı konuşmada, ıl* kez Fıhstın naıkınm hakîarma defınmış ve Fıhstınhlerın N raıl ı tanımalan koşuluvla b r vatana kauışmalarının Ortado gu sorununun çozumundp one7. lı bir etken oldugunu sovlem.ştır Carter, Ortadoğu sorunu nun çoTume kavuşmasi ıçın ba 5 hca uç e'ken bulundugunu be lırtmış ve bunlan şoyle sıraia mıstır • öncehkte Israıl'm varlıft nın Fılıstm tarafmdan tanınma sı # Israıl'ın eüveruhr ve kalıcı sınıriara sahip olması, • Bunlar gerçekleştiktpn 'nn ra Fılıstm halkuun bir vatana karusrr.ası Pılıstır sorununun Ortadcfı <=orununurı «odak noktası> old 1 *unu ha'ırlatan Car"er «Bu s r'onla ılgılenraemız gereklıdır A^rıca. Fılıstınlılenn Israal ın vaşama hakkı bulunmadıgı volun nakı ıddıalanvla da ılgılenmeırr? gerekır» demıştır Yıllardan ber guç koşullsr altında vaşavan F' hstln halkırun bir vatana kavu= mBsı gerektıgmı sovleven Carter' 1/! bu soz.en sıyasal so7'emcıler faraiından «Fılıstm halkınn ya sal hak'arımn ABD tarafından tanınması» nlmıştır FİUSTıN LiDERLERlNıN SOZLEPİ Öte vandan Mısır ın bajıientı Kahıre de çahşmalannı surdur neıcte olan Fılısnn L'lusal Mec l'sı 'op'antısmda konuşan Fılı« tınh lıderler Israıl1' tannnaj aca < lannı \e tsraıl'ın su\emlır sını r ara sahıp olması konusunda ga an'ı vermeyeceklennı açıkiamı* lardır FKÖ lıderı Yaser Arafa* ın Snasal Danışmaru Haru El Ha san Ortadogu'da «^avaş ortamınm venıden dogrnası ıçın çalıs malar rapılması gerektığmı sa vunmuş ve tsraıl'e karşı tüm A rap gucünıin seferber edilmesi nı ozellıkJe Mısır Sunye Iraıt ve FKO arasmda SIKI bır ıjbırlıgı kurulmasuu ıstemıştır FKÖ Sıvasal Da^resı Başkanı Faruk Kaddamı ıse ABD'vı Or tadofu'd» «saldırgan» bır polıfiKa ızlemekle ve «saldırgan tsrail»ı desteklemekle suçlamıstır Kaddum , ABD'nın bu tutumu nun devam ermesı halinde Fîlı* r ın halkının sılâhlı rmicadelen surdurecegıni soylemışur (Dıs Haberler Servisi) Dünyada Bugün Çağlayangil'in Gezisi ALi SiRMEN eçtiiimlz h&fta İçtnde tstanbul Moskov» «eJerini vapan \eroflot uçagına dondurulnıus levrrkler ruklendi Mal Moskova Gerstpna üokafı 43 numaradakı Turk Büvukelçiliğıne teslim edılecektı Daha sonra d> Çaelavançil SoiTetler Bırligt gczisı «ırasında. tarifinJ de ruıında ffoturdu gü me$hur lnrefini sunacaktı ulke \oneticilenne. LOVORA tnuslararası «t Brgüttj (Amnesry înternatıo nal), Şili'de. 11 eylül 1973d» gerçekleştınlen asfceri darb» den bu yana 1500 sîyasaı tutjk lunun esrsrengiî biçımae orta dan kayboldug^ınun saptandıjfı Bıllnd:fl gıb' 3 hukümet. kjsa süre nnce vap tıSı açıklamarta ülkede ?IKI yönp*ım vasalan uyannt*» var p ç nntınp çıkanimamıs tek hir sıvasal tııruklu dahl bulunm» dîSinı açıklamıçtı «Amnestr înternsnonal» r Londra'da vap:Ian acklamn <:rda sıkıvnnetim vasslan e» reftmce degilss bîle onfka ra salar çerçevesı ıçmcıe Şılı d? ^"Ü7]prre snnsal rutu^lunjr hapıshanelerde b ılunduk'an f hâlâ vargıc nnune çıkarıimB vı bpkledıklen one surulme* tedır. Şili'de askeri darbeden bu yana 1500 siyasa! tutuklunun kaybolduğu bildiriliyor Carter, CIA'den rüşvet aldığı yolundaki iddialar konusunda Makarios'tan özür diledi LEFKOŞE BaşkAn Carter' ln CIA'den rüjvet aldıgı yolundaki ıddıalar konusunda, B»şpjskopos Makarios'tan 6lür düedığı açıklanmiîtır AED Enformasvon Daıreeınden yapılan açıklamaya gdre Baskan Carter, bu konuda BRJ D «koposa volladıfı mektupts çorle demek*edır «B'ld ğın:? pıb ııİKemdP basıt >rzanıaı herhangı br «ontrn lulunmamaKtadır re bu nprfpn'p iei"^' \e asılsız ıdd Rİa^'i 'aymlanmasını enge.ı»mp ımkânmdan mahrımum » \çıklama^.a gore mektup S'J E K ldp son nıılmak'adır P «Şahşırura \e Kıb*i5 naLkıra olan k;şi"=?l «avsrımm ba'ükiıJ ğunden eTiın olmanızı dı er bu sr.bı îiX?vpıei"in do^'iujr'j muzu ctfcı!e\emevereîinp r>laı~ 'nancımı behrtırım » BaşmskoDosun CIA den r ı s >pf a'dıeı \o unda^ı geçen ?\ çıkrrış rıos bunlarm nsılsız one ^ıırmüştü ABD'ye göre durumun "çok tehlikeli,, olduğu Zaire'ye Batıdan silâh yardımı başlatıldı n ASHtNGTON Zaırp nin Guneyındekı Katanga eyaletınde geçen hafta başlavan olaylar sti rersen Washıngton da bır açık laına yapan ABD Dışışlen Baka nı Cvrus VaiT~c «Zaıre de durum çok tehhkehdır» oemış ve DU ul keve ıkı mılyon dolarhk yardım gondsrmekte olduklannı kavdet mıştır Yardımın asKeri nıtelık faşımamasma ozen gosterdıklen nı kaydeden Vance Zaıre'nın Gu nenndekı Katangffva karjı 6ü ?enlenen saldırıiarı Kıiba nm de» tek'edıgı V:onti">unda Amprıkan ıstıhbarat orgutlenne lr>r hargı bır haber gelmemıs nldugunu da belırtmıştır Bu araaa ^merıkan Hukume' çevre'erı, Belçıka nın Zaıre've ' I V uçak dolusu sı!<th askerı araç ge reç \e donatım gonderecegım Fransanın da Mobutu yoneti mınp benrerı askeri varaıınlarda bjlunacağını bıldırmışlerdır Amerikan AP aıansının bu ko nadakı haoerınde ABD nın Zaıre' if dogrudan a«kpri jardım jap maktan dıploma.k nedenlerle ka cı^dığı rp Mobutu vone'ımnp va pılacük 'Brdıırı Batı \vrupa ul ^.elen aracılıgıvla gerçekleşnr mek ıstedıgı belırtılmektedır AVKA aiansmn haberıne gorp Belçıka e">kı somurgesı olan Zaı rr ve dun 1x1 u<;ak dolusu hafıf «ılâhlar gondermıştır S07 ıconu <u sılâhlar Belçıka Hava Kuv velen'ne baglı ^kı C 130 naklıje uçagıvla gondenlmıjtır ANGOU'NIN GÖRUŞÜ n GUnev komsusu olan Angola da 'se, Savunma Bakanl: gı tarafmdan yavmlanan bır bıl dırıde. Angola'nın Katanga'dakî olaylarla hiç b:r Uıskısı bulur •nsrtıeı bPİırtilmiş ve Batll] bu . » 'ısyîara mudahale etme melerı ıstenmıştır Angola Savun ma Bakanlıjjı'nın bıldtrısınde Batüı buyuk devletler, bolgede «yenı bır Vıetaam» varatılma rrası konusunda uyanlmak ta • e Mobutu yonetımimn, ıktı darlanm her ne baha.sına olursa o'.sun surdürebılmek amacıyla so nınu uluslararası bır olava do nüşturmeye çalıştıgı one surul mektedır Zaıre'nın Giınet boigesındekı olaylar geçen hafta başlamıştı Zaıre Radyosu tarafmdan geçen perşembe sabahı yapılan açıklamada, bır grup parah askenn. <r.gola birhklerinin desteğınde Günevden Zaıre toüraklanna gır dıklerı ve uç kentı ışgal ettıkle ri bıldırıimış'ı Çeşıtlı aıanslann haberlennde bu olay, Zaire'nın Gunenndekı Katanga eyaletının oagımsulıgı ıçm uzun yıllardır •nucadele eden gtıçlenn blr gıri fiml olarak nı'elpndınlmıştı HabfTİrr Servtsi) KONGRE t L \ M Cemıyetımızın vılhk Oiagan Kongresı 2 nısan 1977 cunsartesı gıinu saat 14^0 da Omıyetın Topkapıdakı mersezınde vapüacak \e aşagıdakı gundem goruşulecektır Savm uvelenmi7den teşrtflert nca olunur TOPK4PI Fnkaraperrer Omiveti Tönetim Knrnlu GUNDEM: 1 Başkanlık Dıvanı seçımi. 2 tdare Kurulu Faalıyet Rapo runun okunması ve muzake resı 3 Muraltıplar Raporunun o kunması ve muzakeresı 4 Idare Kurulu ve Murakıp ların ıbrası 5 1977 yılı bütçesırun müzakere ve kabulu 6 Nızamname gereğınce, Ida re Kurulu ve Murakıp se çımlennın vapılmssı. 1 Uvelerımızın ıste<c ve tavsi yelen. Cumhunyet 3602 G thvın S»bri Çapla.Taneilin SoiTetler Birliği gerisi ıki olkp arasında uç veni anlaşma imzalanmasın* vol açmı$tır «Ynlrn uçaklannm kaçınlma&ını onlemek amacırla ^apılarak ışbirligı aniaşması» be? vıl «urelı «bılmısel \f tekmk (5. hlrli)tı anlaşma«ı» «e «Ekonomik i*bırlİEİnin RfliştmlmciTiP ilijkın anlaşma» Içindc rn »nomlUı hic Uuşku«u7 11 \ı1Iık blr nurpri kapvaracak nlan liçüncii'urlur Catla\»nz11 T*SS Ajansına \erdi)ri rtempçlp olan hem Iktisadi. hem Rİrasi alanda «ornnlara Uişkin »mı v» da hırhirlnr vakın olmasıdır» d<*mijtir. Dfmlrel'in Dışişlpn Bakanınuı bu «ozlen Ankara rp Mo<ıkOTa ilijkilerinde normalle^mp surecinin. Ivi vp vakın doğru vonelmekl« oldnennun veni blr kanıtidır Türldve Cumhuriyrti ilr Sovvptlfr Bırlıği arasında dostIvh ve ivi komşuluk ılişkılerintn tpmeli \taturk \e Lrnin Urafından atılmıstır CHP Genel Baskanı Ecevit ın de cf çcn vıl vaptışı Sovrttler Rirliğı eezi«>mde \ursuladığı gıbi Ataturk donrml Türk dıs politikasmın temrl taşlarından hi ri de Turk Srnypt dostlıııtu idi fkınci Dunva Saıaşını izlevcn Mİlarria. Stalln \onetimınln ranlı<ı ı r hiç bır zaman ka bnl edilcmc7 çıkıslarnla bir süre içın hozulan bu ılişkiler 1%4'dr Inonn Hukümrtl «ırasında veni girişım'prle, onre normalleşme sonra da duz'lme voinnu tulmuştur. Bujün 'Muhalpfettp nlun Törkive nin pn hnrtık parrt«ı CHPde. iktidarda olan Ikinci buvuk parti * P d e Turl, Snv fft ilişkilerın! olumlu vold» jelijtirnıp eonı?undedirleT Bnlent Fxevit, (teçen vıl vaptığı Sovvetler Birligi ıçpzisınde hukumctln bu vnldaki (ririşimlrrinin kpndilprinden deM«k bularaiını bellrtmıştır llışkilenn. Ivi komşulıık çizpri"»ınp oturma«ı hrr ıki van İçin rip \ar»rlar taşımaktadır. Turkite. help hnlge devletlerı için. vabana atılamavacak bir blkeriir. >ıo\rpllrr Bırlıgi kendisine karşı dü^manra emeller beslemevfn, drtant ruhuna uvfun hir nolitika İ7lrvrn hatta komşuluk ilişkilerıni daha da sıklaotırıp dnzeltmevi amaclavan bir Türkiye'mn »arlırından huTur dıiTaraktır ruvenlijti açısından. Turknr için Sovvetler Birliei ile dostluk da a*nı »çıd»n huvuk nnom taşıriı£ı fibi avnca ekonomik kalkımnamız açısından da w n dcrpce vararlı «ınuçlar doğuracaktır VP Hoğurmaktadır da Smvetler Blrlipinin ulkrmiz temel su navii latiMinlarımlakı buvtık \e olumlu katkisı t a d v n m a o rak bır crrçrk olarak ortadadır Ru \ardımların. ışba$ina Crlpn ıktıdarlarla •tınırlı kalmaması halktan halka vardımlar dpılcttcn ricvletr ılişkiler Hkpstne hajlı olması a^^^ı zamanda içı<ilrrımızp karı^ılması tphlikpsinı de gıdcrmpktpdır Olavlara bu grrçekler »çısııulan hatalınca hem nuıhalp fptin hem de ıktıdarın \nkara Moskova ılişkılerının duzel mp*ındpn »ana nlmasınds $aşılatak hir vnn voktur Np \ar ki, muhalefet ile Iktıdarın bu konudaki gorii$ btrliklcrı gerçektc vuzejdedır BasımMz hir dıs polıtıkaM onprcn CHP muhalefrlino karşılık MC iktıdarı ıpotrkli bır pnlitikanın ızlmcısidir CHP, Turk sov\et ılişkılcnne ikı ulkenın çıkarlan ve vararları açısından bakmakta, bu liıv kilori ba?ka ulkplerle iliskilerimizle karıştırmamava. onlann bir \>n uninü. bir turcvi halınr reurmemrte ozrn c« c tprmekt<"dır Do^nı olan da hudur. Turkive Smvrtler Tîirllği ile I5İ komjuluk, doMluk ilışkflertnde kenril çıkarlan açısından varar corursp hu voiu tutmalı, cormez ıse tııtmamabdır. 4vru cerçek ^ov\rt)er Birlicl içın dr, tum uikcier İçin de geçerlidir. Ne \»r M. MC'nin polıtika«ı bu drgildir. Birakımz hir vana. Cajrlayansil'in Sovjpiler'de huluuduıru Mrada, TUTkpş'ln ıılkemize komunizmi sokmak istpıcn dış mrrkerlrri suçlayın konuşmalar vapmasını. MC'den, hple Turkeş'ıien diplomalık ıncelik bekleınek gereksizdir. Ama, Prof >o\ sal'ın da belırttiği gibi. $u anda hız bu aramızda «çoruj bır liği ya da yakınlığı olan» komsıımu7iı, Atlantık ntesi bır devlete gozletecek tesıslere ızin rermişiı topıaklaı ımi7 urı* •1nde. Üstelik dc. komşuvu eozrt!e\en uzak devlet ılr Tur kivp aranında. ulkenıizin vaşamsal cıkarlarını da kapsavjn konularria buvuk goruş avrılıkiarı varken, snzu ceçrn ülkp bizp silâh ambargosu uvtrularken vapıvoru/ bu ışi. tn*an bplki de hülrnmet hu «nruna da rfcilecek divebillr NP var ki, MC'nln Törk S o n r t ıli?kilerine hakışı blr ga nptır. Dıs politikası Amrrikan ipotejtı altında izlenımini uvandıran MC'nin Sovvetler Ue iliskiler politıkası da Tiırk Amenkan Uiskilprinln hir turrvı dunımundadr ABD ilp vakınlaşma olaMİığı artınca MoskovaVa u«aK riurulmakta VVashiınton'dan irteneni Pİde rtmpk ÇÛÇIPSİICP «•»nnra hpn de n? vaparajımı biHrim ha!» havası Içinrtp Sovvetipr e > aklafilmsktadır. Çağla\aııeil ın jrensi hersere karsın %ararlı olmıi'tıır hu varar MC'nin vapısıvla sirurh kalmıştır Turk İMskileri onu. Ampriks ilp Turkivr arasında Ki sonınlaria «ıkı sıkıva hagh tormektpn varçeçpcek iktidarlar ısmsnınds normal \r iki ıtlkevp karşılıklı çıkar gerçek dorrulhısnna oturahilecektır. HiNDiSTAN SEÇiMLERiNDE İLK GÜN SEÇMENLERiN % 65'i MısırSuriyeSudan birliğine Somalide katılacak,, Mı«:ır'ın yan resrrı KETI Ehram» ga'etcsı Soma lı nm Kızaldemzde Arap dava nışmasını arttırmak amacıv'a Mısır, Suriye ve Sudan arasm na kurulan pakta gıreceğını yaz mıştır. «El Ehram», Araplarla vakın Ihşkıleri olan MuslUman Afnka lilkesı Somah'nın Uçlu «Bırlpş mış Sıvasal Komutarlığa» gel» rek hafta vapılrrrası tassrlansn K:z:ldeni7 Zırv« Konteransından sonra katılabıleceğuıı vazmıştır Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat. Suriye Devlet Başkanı Hafi7 Esad ve Sudan Dp\let Baş kanı Cafer En Numeyn. geçen av Hartum'da yaptıklan toplanhda Birtesmıs SiY"<ial Komutanlıgı kurmuşlardı öte yandan bazı Arap ve M rıka Ülkelennı içine nlan bir ge nve çıkan Kıiba Basbakanı Fıdel Castro'nun, thşkılerı jntük çe bomımais'a olan E'ynpia ıle Somali ara^ında arabuluruluk yaptıgı ve bu amaçla, Ftyopva «wra Somali'nın naşkentı Mogsd'juva eıttıgı bı dınlmektedır Oncek1 sun Tar ?anva'nın başkentı Da r usseiâma Kifme^ı beklenen Castro"nun programım anıden riegıştırererc Mogadışu'ya gıtmesı sıvayal gozlemcıler tarafmdan Somalı ile Etyop\a a'asındakı g°rgınıi*m bir ça'ışrr.a^a do'nuşmesını on'e mek amacyla ' apı'an bır arabu luculuk rnşırrı bıçıtnınde vorumlanmıştır Bılindıfc gıbı, Somalj ıle Etyopva arasındakı ılıjki'pr, halen r ransız vöretımınde bulunan ve «Fransız Sornahsı» adıyla bılinen Cıbutı uîenne her ıkı ulk»Tn hak ıddıa Ptmesın den ofüru bonılmustur (Df« Hsberler S^rrlsi) OY KULLANDI T E N İ DELHÎ Hlndistan'da vapılan seçımlerde, ılk gün 320 mılvon seçmenm T 6S'ınin oyla > rmı kullandıklan bıldırılmekte dır. Secmen savısının çokJugu ned°nıvle Hındıstan seçlmlrnndp ov \erme lşleml beş gün s u r e cpktır ~ Bamacnar atansı 1971'dekl seçlmlerde, ılk gtinkü oy kullanma oranının "» 55 oldugunu belırt rruştır tlk ı?unku oylamadan son ra, gerek Baçbakan Indıra G a n d r nm «Kongre Partısı». gerekse muhalefetteki «Jana'a Partısı»nuı sozculen. seçım sonuçlanndarı ümıtvar olduklannı açıklamışlar dır Seçlmler sıra^ınds Bafı Bengal re Bıhar eyal°"lennde ver yer karışıkhklar çıkmış ve olaylarda 2 kışı olmüştur SAN SALV4DOR Pan Sal vador d» resmen «çıklandığına gore El Salvador Hükume . «2 î mılvon dolar olaaK !ir!1>npn AmpTiksn a«k tnının vapılması ABD komi'îvonurca « 1du'uİF vador'dakı msan haıc.arma u j kın soru*' ırma sonuclannî gore sarta baSlanmıştı «Ulusal rıajs.\2tımi7 uLt» m;nn ıtıbannm bır oaska ül kenm orgutlerı va da nukümot kı.nıluslarntn ıncelemelenne kon'J edılmeyını hoş r u/'« karşılam8mua olanaK vere tnez » 'a » » El Salvador hükümeti, 1977'de Amerikan yardımı kabul etmemeye karar verdi keri ^adırr kabul kar?r verm «*r p*tıpm v Yayımlanan n r nültumet oıi dinsmde Denlef Baskan \r turo Armando MoSına'nın dl kede ınsan hakları «onus'indd kı uvgiılamalara mudahaledf bulunduğu ıçın Amenka'dan askeri vardırr, tabu! otmetne karan aldıgı oehrt.lmıstır H' kume f bıldırisınde şovle de ı mişt.r İ.D.M.M. Akademisine Bağlı, Zonguldak D.M.M. Akademisi Başkanlığından ^kadernımiz Maden re Makına Muhendisl'.ği Bolumleı 'htiyacma karşılık aşağıdaki tnlım dallarında 1184 sajıü DMM. Akademılerı Karununun ılgilı maddelen ve 1765 sayıh t'nivcsıte Personel Kanununa gore tam gun aylık'.ı asıstan ahnpcaktır Ilgılenenlenn Zonguldak DMM Akademisi Başkanlıgına aşağıda belırtılen evrası en geç R'4 1977 tanhınde çalışma saatl sonuna kadar posta ıle göndermiş ya da şahsen vermış olmalan gereklıdır BOLüMt) BtLtM DALI Lıneer Cebır ve Analitık Geome'rl Dıferansıj'el ve Integral hesap Tuksek Matematık Fızık Kımya Tasan Geometrl Imal Usullerl ve Makına Bılgisl Malzeme ve Olçme Teknığı Termodınamık Mekaruk ve Akışkanlar Mekanıgl Mukavemet ve Grafostaük Makına Elemarüan TeknıU Res:m Elektrotekruk ve Elektrık Malunalan Mınerolojı Petrogralı Geael Jeoloji Ljgulamalı Jeofızüc Cevner Hazırlama TotX)grafva ve Yeraltı Topnfrafvası Madenlerde Kazı ve Hazırlık Madenlerde Havalandırma Maden Işletme Metodlan Madenlerde Tahtamat Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı Maden Sağlıeı ve ESnniyeti Maden Yataklan Maden Yataklannın Degerlendlrllraesl Maden Maknıalan Kava Mekanigı Aünacftk AsisteD Sayısı 2 1 TCDD Eskisehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından Yeterlik Bildirisi Hakkında Duyuru 1 Muessssemızae vapımı «nardunılen AN'AHAT LOKOMOTIFLERtNDE kulıanılmak uzere 1600 ADET StLINDIR B45LIGI IMAL ısının pkslîtme suret^le vapılacak ıhalesı .çm muteahnıt seçımı japılacaktır 2 Ihaleve gırecek fırmalann vet^rlik ısteme dılekçesıne a«açıdakı belgeler eKİenecektır s) Dana once vapıUn bır ıhaleae asg<irı ,T00 000, TL hk aynı c:ns malzemenm ımalatı vapmış ve bu ıhaIPVI sozleşmesıne uygun olarak neucelendırmış oîduguna dalr, 1? yaptığı Muesseselerden alınan be! ge ıle dılekçesının venlış Tanhınde elınde bulunan ışlpr, b> Tıcaret ve SenaM Odasından veva saır bır re« c mi Makamdan, bu ı ş aıt olmak u^ere Tıcare^ Sicıline kavıtlt ve halen faaliyette bulundugunu kanıtlavan belge, 'Bu belgpmn, bıldın ılân Tanhınden sonrafc bır tsrihh olması sarttır 1 c) bermaye ve Kredı ımkânlarını açıklavan mali du Tim bplgesı d' Uretun kapasıtesıni oluşt ıran araç, gereç ve 'ek nık personel sajısım bı'dırpn nelge eı Müher.dıs Odalanndan alır.mıç nen?pr ıç* sıt ka ıı'e veva \eterlk belgesı f; furk Lovdu t£rafından benzer işlere a*t tanznn edılen belge, g) TSE tarafmdan tanzün edilen kalıte beıgesı, TEMEL BÎLIMLER 1 fi 1 2 4 4 2 2 2 4 4 1 Joto§rafçılara. her türlü fotograf malzemesi toptan satışı yapılır. Hamza Rustem Halefı Nun Rüstem Kemeraltı Emırter carşjsı 2829 Tel 148137122 675 Ajans Mar 48 2592 MAKÎNA MÜHZNDİSLİĞÎ 1 1 1 1 1 1 MADEN MÜHENDÎSLIĞ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AHANIHN OZEIXÎKLEK: iık."w>k mııhenfils va da ma^tir derecpslnd» tahsili haiz olmalıdır. (Doktora tercıh sebebıdır ) 2 Askerlığını vaprruş olmak 3 En geç Kasım / 1977 başında göreve başlavacak durumda olmak 4 D M M Akademılerı asıstanhk yönetmelığln detd gınş şartlannB göre veterli olmak Acietanlnr pn a?. ^ ISTENEN BELGELER: 1 Iş isteme dılekçesı 2 Mesleki ve öğretim tecrübesini gösterir belgeler Varsa Akademik ve bilimsel jayınlanndan örnek nushalar 3 Dıploma tasdıkli örnegl. Ozgeçmlş bildlrtml, vesıkalık 2 adet fotoğral. NOT 1 Akademimi7de ilâve «dPtne olarak 2 dereceden «taırulu? ve geHçme rudüğil» aırura hdenir 2 Evlt asistanlara en gpç Oir yıl içtnde Akademi sitestnde bir loiman veTÜecektır Bekir olanlar içm kor.aklama kolaylığı Fağlanır " Dok<ora yapmak ve bilim alanında yetışmek için her türlU yardım ve Kolayhk gösttrllır < 3 ^eerlı^ ısteme dılekcesuıde, firmanın Ksnun' ikâmetgâh adresını açık olarak belırtjıiesı lâzımdır 4 Eksık Delee'ı dılekçe ı'e vapılacak muracaatl?r, bu bel geler sonradan eopclenlse dahı tPt*:ke ahnmayacaktır 5 tstpklı'er gerçek vea tuze! kışı olacaktır Ö7el veva '?smen tescıl ed'lmemıS ortaklıldar kabul edılmez 6 Soz konusu ış butun masrafla^ mufeahhıde ?ıt olmak u?ere EIMS're te^l'm edılecektır 7 Işın Kapsamı R»M'n ve tekm"< şırtramevp eor^ nWK)i adPt feılındir Başlıgı Imaiı S I ş n iKraâl sur^^ı rn "•"; Tl'12 1977 ola 1 ^ ssntanrnıçtır 9 YeterİM belgpsı anrak kapası(€ ve rr.ali ımkânları ıle tecrubelen bakımından ELMS ce veferl sbnılen fırma lara venlır. 10 Ye'elık hPİgesj alma . ı<;tfven Tırınalar yukanda beln nlen bılşn ve brigelsr. 1,NÎSAN'1377 CTTMA günu 15 30'a kadar ELMS Malreme Mudürlıigj tç Alımlar $pflıgine makbuz karşılığında ve yazı ekınde vermelı dır. Postada vakt oiarak gecikmeler dikkafp alınma2 Yeterlin belassı verılmes* kirarlaîtınl?n fırmalara bu ıse aı* ek^ıltmevp istıraklsn ıçın riurum Wr yan il» Kanuni '^âmptsâhına bıldınlır 11 Muteshhirt'n bıldırdı*ı kanunl ıkâmetgftha valü olacak hpr n»vT teblıgat Mu'eahhidm şahMna vapılmış sayılacakü? ÇOK ACI KAYBIMIZ Ntîrhume Avşe Sıdıka Solak ve merhum Ismaıl Hakkı Sola» m ki7lan *SKI Kastamonu Mılle'vekılı ve Kastamonu Lısesı eskı mııdurü merhum Ecz Nun Tamaçın eşı, Ahmet Nıvazi Tamaç Gü<an Poffet Tamaç. Suzan tmer Tamaç ve Anf Tamaç'm değerlı varlıkları Yolanda ve Nevin Tamaç ıle Edgar Poffet ve Cevdet Imer'ın kıvmetlı kavınvalıdelerı Zıva îsmaıl. Mehmer, Avse ve Hatice'nuı sevgılı anneannelerı, Elıf, Murat \e Aslı'nın sevgılı babaannelerı, Nimet TAMAÇ HANIMEFENDÎ lf Mart 1077 CarsaTiba etiml Hakkın rahniPtıne k?'uşmusrur Azız nâaîi 18 Mart 1977 Cuma günu <Bugun) Te v ukıve Camunde kılmacak oglp namazını müteakıp Msrsez Efetdı dekı aıle kabnstsnına defnedılecektır U l E S t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog