Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Iri CUHHUMYET yet«cefl söyteneblltr Ancak Uzraanlar ytnınaa ba konuların bır de. yazınla, şı:rle uğraşanların o luşturdugu bır merakh kıtles.r.ı toplayacagım pek âlâ ılen surebılirız Onlan konuya çekecek kapı, dergıde Prof. Suheylâ Bayrav'ın ımzasını t«3iyan «dılbılımsel edebıyat eleştıns:" başlıklı çok ılginç yazı ile, onu ızleven göstergebriımsel uygulamalar, şıır ınceleme^erıdır tncelemelerde şıırlen ele alman ozanlar şur.lar \hmet Hamdı Tanpmar, Necıp Fazıl Kısa.oırek. Melıh Cevdet Anday. Yunus Emre, Yahya Kemal, Orhan Velı, Okfay Rıfat. Bılmdığı gibi bizde elestıri, bılımsel yontemden uzak durmuştur bjgune değm Çunku «buim sel» sozu. ozanı old ığunca e.eştırmenı de r e ge'.mıstır, bılım (bîhrrsel von^em ı sıın oldurar clıve dııçanulmu^tur Bır bakıma doğıudur bu bılım?el % orrem bır ş ırm guzellığını, neden guzel olduğnnu açıklamakıa guçsuzdnr. Ama b j Mirın gjzelliğmı ortava Koyar elestırı. ıste' ıstemez ızlemmsel eles*ırı olrrak zorundadır ve bu bariiTidan ozneldır Ataç da o kumeıe gırer. beğeııaıgı şııri over. nedenını açıklamava kalkmaz (Eskiler o tur eleştırıje «r.tıbai ınrıkan» derlerdı t CKsa bizim verı eleşfrmenlerımız. daha çok <<nesnel eleştırı» vı ve*ledık'.erını sovluyorlar Ama «nes•lel» olnak bızı duvgu!arımi7dan olduğu kauar bılgılerımızden de baaımsız kılan 'îstelık ozanın ;.aşam oykn<=unu, Dnu cevrele^en toplumsal koşullan, hattd şnr açısından T?r hsel gehsımı de bır sure ıçın olsun bır vana kovmak 70nmda bırakan bır tutum olmayacak mıdır'' Bu durum ıse. bızım anrak me"ne bağlı kalmamızı ~ek çıkar vol olarak eosterır bovle bır vontemı jrerektır.r Işte Dılbıhm dergısınde ır.celenen şnrler bu vmtemle n e alınıvür Bır =".r:n vaDısı. gereçlerıdır 'sozcuklerl artık on»mıi olsr Ama bızım b'isunku eleştırmenlerımızın ifesne' e^eş••n» dedıklerı bu değıl Konu bu bak'mdan uzeıınde uzun U7iın durulmavı gerektirecek onemdedir. Dilpıhm dergısmden soz açışım. b ı konuya bıra7 ol=ım degınmek fır'a*ını bana verrae»ınden ri'urudu' Omımuzde zaman var, oe'M başka fıçatlsr da Vılabılınz 18 MAİI 1977 K oşuUu tepke kuramımn kurucusu ünM bflgın Pavlov kopa< salgılan ıle uğraştığı gunlerde devnm patlak vermışti. Rusya'dâ lelbet Pa\lov'un yuzunden değıl); bir sabah, yardımcılarmdan bırırın çalışma yerıne geç kaldığır.ı9 gorea profesor sormuş gence, «neredeydıruz » dıys ve o yardımcımn heyecan ıçinde «ihtilâl çıkn, Bay Pavlov» demesı uzerıne de soğuk ve kızgın, Sıze ne'» dıye homurdanmış, pek iınlüdür Bılımler, deneylerle uğraşan kışüerın ıhtilâl gıbı onemh olajların patlak verdıgi giinlerds bıîe ıslennden başka şeyle ılgılenmemeleri gerektığmı gosteren, hoşa gidicı, gulumsetıci bır konu?ma Işlerın bızde ne kerte ters gıttığınl arJa;. m .<ı, ın'ılâl »ıbı olaganus*Ti oır nedenden oraru oılımsel çaıısmadan dıyehm yarım saat gerı kalmak şoyle dursun kolluk guçlerl le ısb:rl:ğı s&pan faşıs saldırgarılar, umversıte oğrencilennı olağan gunlerdekı çalısmalanndan bıle alıkovrrai ıçm zorbahk yolurm turuvorıar Bu gorunj>e bakro cıa soz kor.usu saldınlann sıyasal degu. dupeduz bılıme karşı oldtıgıır.u soylemek. sana dana doğru olacaktır Gerçe.aen de, bı koşullar ıçinde ünıversıtelerımızde bılımse'. çalışmaların nasıl yuruyebıldiğır.ı sorm3mak elde değıl, hatta bu durumaa bılımsel ça! smadan soz edıTemeyeceğı bıle ılen surulse yerıuır. Isîanb il Um\ersıtesı Yabancı Dıller Yuks°k Okn'.u Fransızca Bolumunun yayımlamağa 'lasladığı «Dılb'!ım>> dergısın.n ılk sayısı ıle, MılMlerarası Mur.asehe'ler Turk Yı'.lığının bastıeı Ankara H a c r e p e Ur.ıversıtesı o^retım uyelenndsn Dr Yaman Ors un «Certaın basıe mısconceptıon ln the fıeld of hıstory, ancıent Greeks, the west and r^e modern uorld» adlı çahşmasını okuvanca. deme.< un:versıfe oğretım jyelenmız yme de çalısıp yazn.ava olanak bulabı.ıyorlar dıye djşun mek'pn (şaşmaktan) kendımı alamadıın Usr?uk Dılbılm dergısuıdeki araştırmalar, incelemeler, de. Dr Yaman örs'un yazısı da benı oze'uıkle ıls:lendıren konulara ılışkındı Dr Yaman Oıs înşıhzce nlarak bası'.an vazısında, tarıh bılıimnm onemlı kımi sonmiarnı ele alıyor, on.ara ozel'ıkle bızım tonlumumuzun yakınlık duvması gere.ten yorv.mlamalar getırmeve çalısıyor Batı OLAYLAR VE GÖRÜŞLER BU ORTAMDA BÎLE Melih Cevdet ANDAY ne demektir, eski Yunanlüar kimlerdir, dllın tanhsel arüamı r.edır tarıh yazı :1e mı başlar, g bl sorulara yanrlar arıvor Onun ı.en surdugu sav.an burada tartışacak degılım onlara parça parça ılerikı yazılarınıda degınfoeeımı sanıvorum ıçlermde katıldıklarım var kusum.u olduklnrım \ar, tanhsel oîa\lar .oısısında neşnel ı ne tuhaf bu jazımdakı otekı konuda da bu «nesnel» ter;mı geçece.O davranıs almaUa. onlan yorumlamak arasındak: IIIŞKI soranu gıbı Ben bu so runda Dr Yaman Ors'îe aniasacağımızı peK sanmıyorum Her nevse Fakat konu olara'\ bunlar butun a>aın:anm.zı ılgılendırmeLdır dp rım Turlc too umj bır uvşarıık oanalımı ıçind» dır çunkU, geçmışını gelecefmı bılınçle kavra1 mak zorundadır Yaman Ors un, yazısır.ı bır d' Turkçe bas'ırması çok 1yı olurdu Istanbul Unıvers'tesı Yabancı Dıller Yuksf': Okulu Fransızca Bolurau'nun ılk sayısını vayımladığı «Dılbıhm» dergısı^e gelın^e, buradakı çalışmalar gerçı yavgın bır ılgı alanı ıçıne prmez, daha çok dılle yazınla uğraşan kımselerın rkuması. ama \uzde vuz okuraası gereken komı.an ıçermekedır Aldıgım gunden ben dergı e ıitıden düşmu\or kım' vazılan. yıneleyerek OÎTUTOnım Genç bılım ndam^anmızın. ^osterj:ebr.ım gıbı bızım ;çır. çok ven' bıhm dallanra ^snıtmağa, orüann yöntemlennl uygulamaga ozendik'.eri TJ dergıde, jabancı bılım adamlennuı \azüanna da yer ayrılmakta. yabancı dıldekı yazıîann TurKçe TurKÇe makalelenn Fransızca ozetlen verılmektedır Boylece dergı uluslararası dübıI;m alanır.da Istanbul Unıversıtesınm sesını auyuracak bır duzeye çıkmaÂtadır Gerçı Is'anbui Unıvers^esının bovle bir çabayı j"ureklend recek bır geçmışı de vardır, dergıde Berse Vardar ıle bır konusm?sı cıkan. yapısal anlambılım ıle çağ df.s go^te'gebılımın en tanmrrıs kuramcılanndan Ecole des haustes etudes en scıences socıales'de çenel anlambuım kürsusu Drofesoru A J. Oreı mas bunu Ataturk donemmde dılbıhm alsnında ojyuk bılgınlerie yapılan ışoırhğının son'ic.mda selısmış çok elvenşli ortamla açıklamakta (unutmayalım k gns'ergebılımın or.cu'.ermden sajı lan L Spırzer İstanbul Umversıtesı'nde ders er rr.iştir) ve gostergebılım anlambılım çalısm'j.'.an bakımır.dar. rok oremh sıneesel mantıgm *pmel sorjnlannı Turkıve de ıken Prof . \usret Hızır'dan oğrendığmi anlatmdktadır Prof Nusret HıT\T o zaman ünlü bilpın Rembach'ın yardımcısı ıdı Yjkarda geçen «jtos'ergebıhm. an.amb lım» gıbi «ozcuklerm bıle bu riergı ıle ıleıleneceklerın sayısını pek nıksek olama:T<ca{hnı aniamamıza Aşkaiede Yer Altı... H Kıyılar Hepimizindir OKTAY AKBAL Evet Hayır TARTIŞMA Seçmen kütüklerinin denetimi ve gözlemler Seçmen kutuklerlnın yeniden yazımı ve denetimi ıle ılgıh olarak Bakırkoy • Yenıtx>s ı,a da gorev ; aparken karşılaç tığır.ı kımı gerçeklerı aktarmak ıstıvorum. Ilk baçta dıkkatı çeken şey, halkırmzm bır bolumunun sı sayal ıktıdarlara guvenmı butunuyle yıtırdığıdır. Başa geçen hukumetler hep halktan al mış, ama halka bır şey \ermemış bugtne kadar Bu durum seçmenın hukumete. seçıme ve oya dolavısıvie kendısıne o lan ınancırı jıtırmesıne neden olmu'jt ır «Bır o\um \ar çop sepetme a'arım da, oy sandı gına atmam» dıyen seçmen \ar Yoz ıktıdarlardan ıntıkam aldıgım samyor bovlece, ama olan kendıne oluyor Aıleleruı ekonomık bozukhiKİarı geçım ve dırlık adma ne varsa alıp gotürujcr. Bunun, ulkenın ekonomık yapısı ve dururru ıle ılgıli oldugunu goremıyor çoğumuk Altvapı hızmet.erınm çogu goturulmemış vatandaşın avağına. Goturulenler de aksak ve eksik. Bir eve ugradığımızda beş yaşında b:r çocukla karşılaştık Annesı, babası ışte olan ço cuk evde yainız. Çocuk juva smda arkada^ıanyia ogretmen denetımmde o>"nayacak olan ço cuk acınacak durumdaydı. Bu arada seçmenlerden ılgınç onerıler de gelıyor Bınsi seçımlerın kışın er. şıddetlı zamanmda yapılmasını onerıyordu «Neden"1» dedım Soyle açıkladı ıMılletın vekıl'.erı yol lar kaaanınca mılletın ayağına yalnız seçım ^.amar.ı gıdıp de oy oy dıye ra>vsız edemesmler Geçende mefc*»ıp aldım koyden Kardpşımın çocugu has ta olmus Kente doktora gotujecekler. Yol yok. Motorlu araç çalısamaz bu yuzden At sırtına bır heybe hey'oenın ıçtne de ço cugu koyuyorlar Doktora varasıya çocuk hevbeae olmüş. Hangı 7 yuzle oy ıstemeye gelecekler » Yazımlar sırasında halkın oğ retmene sevgi ve ılgısı de dıkkatımı çektı. Gerıcı îıttıdarların nıçın oğretmere bu kadar yuk lendıklerı apaçık ortada. Halkı uyandıranlardan ve halkın u yanmasından korkuyorlar. Ka pıyı çalınca bızı karşılayan bır 0 seçmen, «Ogretmen mısınız » dedı «N'ereden bıldımz'» dedım. «Mılletvekılı olacak değüsın ya. Böyle ajak ışlennı sızlere gordururler Onlarm An kara'da ışleri vardır » Büyuk ozanımız Nâzım Hıkmet'ın «Topraktan oğrenıp ' kıtapsız bılendır» dıve nıteleaığı Turk halkındakı ısığı hıçbır kara ıktıdar sonduremıyor, sonduremez de. Bu arada çıkarcılara araç olan kımı kutuk yazmanlan. sı •\asal goruşlerıne ters duşen serr.t, sokak ve aılelere uğramıyorlar, ya da yenıden yazılacak seçmenler evde bulunmu jorlar. Bunlar bulunduklan yerdekı muhtarlıklara asıl acak lısteîen gozden geçırmelıler. 19 martta asılacak bu seçmen lıstelerınde adı bulunmavanlar oturduklan yenn muhtarlığından almacak ıkametgah kiğıdı ve kımhk belgesıy]e ılçe seçım kuruluna başvurup seçmen kütüğune kaydını yaptırmalıdır Bu ışlemler 23 martta bıteeeğınden dıkkatiı davranmak gerekıyor Boylece en onemli vatandaşlık haklarımızdan bırım yenne getırme olanağına karuşabıhnı. Oyumuzu kullanmakla «Vatardaslar, yasada gostenlen ko şjl ara uygun olarak, seçme ve seçılme hakKinı sahıptır» dıyen Anayasamızın 55 maddesını de ;ennp gefrmıs ol ıruz Bılındıgı gıbı, haklar \e odevier kar şılıklıdır. Ooevlenmızı yerıne gefırıvorsak, haklarımızı aa aramahyız, kullanmaln ız. Bu e\4em, vatandaş olmanm bılıncıne vardığımızı gostenr. Ulkemızın gelecektekı durumu ustune etkınhğımm gostermelıvız. Yukarıda behrtılen şıkâyetler, aksaklıklar halktan yana olan bır hukumetın başa pelmesıyle gıdenlebılır. îlerıci devnmci bır hükumet de vatandaşın oj^ıyla başa geçer. Mevlüt TEZCAN Küçukçe u jıece Liatsi Edebiyat Otretmcni E n acı, en çirkin grörunüş. dikenli tellerle çevrlli deni» kıjısıriır. Bngazda gorursunuz bövle şeyleri . Mavilik ustune cekjlmış bir dikenli tei:.. Demek ister kı, «burası sızııı değıl, burası denizi dikenli telle a\ıran kışinüı, jani benim>. Deniz« çiremezsiniz ord<ın. elinizi bile sokamazsinız. Kımbilir ne zaman. nasıl elde etmış o kmjı? Bahasmdan, dedesinden kalmış, j a da ıı>grun bır zamanda satın almış! Ya bir apartman ^aptıracak, ^a bir yalı. Bekler dıırur o zamana dek dikenlı tellerle çe\1rip arsasını.. Kimi zaman hem tienizden, lıem karadan.. Ne Bİrilir, ne çıkılır. Doçanm hir km parçacığı koparılmıstır o kentın insanlarmın clınden. Kıri cıkmıs el kovmuş, hem denıze, hem k n n a ! «Buırin ıılkcmizde kıvnlaı, halkın jararlanmasına olanak ifrmpırn bır bifimde kuüanılm.ının ^aııısıra, çelecek kuşakların ^a^a^l3ıımasını onlejecek bir tahrip ilc de karşı Kar^ıvaclır. Bır vaemacüık \anşına donuveıı bu kapatma \c tahrıp olayı nereden ka.Miakİjnıjor? Nıçın buçune dek onlenemedi? Nasıl durdurulabilir.1 Bu sorulara verdiğimiz yanıtlar, hilimsel doğrulara oturmadığı surece en onemli doğal kaynaklardan birl olan kıyıların halk yararına kullanılraası tartışmalan, «yakınma»dan öle bir anlam tasımnor.» Törki\e Mimarlar Odası tarafmdan çıkanlan «\Iimarlık» dergisinin son sa>ısında «Kj\ilar Halk Vararına Kul'anılnıalıdır» başlıklı bir bolüm \ar. Burda bu kı>ı >ağması sorunu ayruılUanvia incelenmiştir. Medeni Kanun'un *>4T. maddesi, deniz, nehir \e çol kmlar halkın \ararlanmasına açıktır, der, ama gerçekte durum bunun tam tervidir Danıştav Da\a Daircleri Genel Kurulu 30.1.1175 s1"!" lıı kararı şö*le: «Gerçekten kı\1Iann ozel kişilercc ve bilha^sa spekuiatif fayelerle kapatılmasının onlenmesi \r halInt» bn Vcrîerflen tam bır eşitflk Ve nrutlak bif serB**tllkl* \ararlanmasinin sağlanabilmesi için deniz, gol ve nebir loMİarında belli bir saha seridinin bu amaca tahsis edilmesl \p bu \erlerde ancak toplumun yararlanmasına elverişli yapılarm yapılması zornnluluğunun getirilmesinde kamu >ararına ajkınlıktan soz edilemcz. Deniz, gol ve nehir kıyılarımn \e bu kıvılardan kara voniınde ıçeriye doğru muayyen lıır saha seridinin toplumun esitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık tutulmasında kamu yararına ve hukuka ajrılık bulunmamaktadır.» 1175 Mİuıda kıvılarm kullanıünası, vapılanması ve planlanması konusunda yasal bir duzenleme japılmıştı. Buna gore, deniz kmlarına insaat vapılmayacak. en az otuz metre eninde bir kı>ı şeridi kanıına açık tutulacaktı. Acaba bu, ne denli uyçulandı l e uygulanııor? Danıştav ın açık kararı ortada, ama onemli olan sıkı bir onlem. sıkı bir uygulama . Kıyıların büyuk bölümu eUerle. apartraanlarla, jalılarla kapatılmıstır. O kadar ki. bahçe duvarlan bile sımsıkı ortulmüştur. Kapılara da «dikkat köpek var» levhası asılmıştır.. Ola ki. bir yurttaş, bahçe kapısını açıp denizi şoyle uzaktan gormek ister diye! . Rumeli layılannda halkın çezip dolasabileceği kıyı şeriti Bebek'te, Emirgan'da, Yeşilkov Tarab>a, bir de Büyükdere Sanyer arasında bir kaç yeterslz parçadır. Buralar da kahvelerle, çazinolarla doludur. Parasız denızı sevretmenin tek yolu Büvükdere ve Sarıver iskelesındeki uc beş kanapeye otnrabilmektir; Kadıko>dcn öte Pendik'e kadar kıyılararası tam bir facia. Bir karış sokak ağzı bile denize kapalı. Prof. Ce\at Geray'ın «Mimarlık Dcrgisın»deki incelemesinin snn satırları konuya tam bir a\dınlık getiriyor. «hem bugunun gerçeklerini anlamamız, hem varınki çözümlemelerln neler olabüeceği açısından: «Kıyı vağnıasımn onlenmesi. kıvının toplumun vararlanmasına açılması içın koruma, denetleme amaçlı onlemleri bile bugünku iktidarın bir yana İU mesinin nedeni açıktır. Toplumda egemen olan guçlerin işba^ıına getırdiğl bugünku iktidardan lavılann toplumun yararlannıa"ima açmasını elbette beklevemezdi. Kıyılann her turlü saJdırı, el koyma \e kbtü kullanımdan korunması, toplnmun • ararlanmasma acılınası rÜ7e gereğidir. Topraklann, < lîiMİarın. tasınmazların toplum vararına kullanılması herkesce uvulması gerekli bır Anavasa ilkesidir. Tum temel ozgurlükler konusunda olduju çibı kı>nlardan herkesın özgurce. eşıtlikle ^a^a^lanma hakkını gerçekleştırmek, buna onlejen ençelleri kaldırmak, gerekli bnlemleri almak, devlptin Ana^asal bir çörevidir. «Pek çok konunun, sorunun çozumlenmesi hepimiz biliyonız ki bir tek şeye bağb! Gerav, bunu son cumlesiyle açıklamıs: «Temel pek çok sorunun ve bu arada kıyı sorununun çözüm bulması için, Anayasadan yana olanların iktidara gelmesi zorunludur.» avalar bu \i\ çok iyi gidhor. Şubat, ılımlı gecti. Mart, bazen martlısını yapıjor; ama, çoğıınlukla guneş sır tımızı ısıtnor. Güzel şev junes. Yu\arlak, sıcak, avdınlık. Açık ha\ada pencercden Eirip odanm ıluıanna yangıyan ışınlar, ınsana çalısma gucu \erır, jasamın tadını dmurur. Ne \ar ki. günesi çormeden va'*a\anlan \e çalışanlan da unutmavalım. Yeraltı ıscileridır hunlar. Kardiılık kuvuların dibinde bızim içın didmırler. \sır ıstir ^eıaltı emekçilîsri. '»ahahın koiunde ocaea ın'1"l>'iıı tonrarın altınria geçecek eundıızün saatleri. Yaşamak için ^aşamını tehlikeye atatdksıu. Gııııeşı gorıneden valısacaksın. Yıırt toprağının bağnndaki cevheri >eraltı emekcilerı (;ıkarır. Bız eokyüzunim mavilisini seııedip tenıız ha^aM tıierimize çekerken; onlar. nca;ın karanlıjında almteri doker. TKI (Turkıye Knmar Isletmcleri) SarK I.irnitlerinin Aükale i«ıerinde çrev \ar. 12 ocaktan berı surujor bu erev. •\eralti Madenls'in baslattıçı c.lenı. ^asal ko^ııllar içınde >ünımekte ^eraltı MadrnIs \etkılı serdika olarak toplu sözleşme nıasasına oturmak istenıı1" De\!elin TKt'si buna karsı çıkmış Askale Malıkpmpsi. 21 9 1976 «rünlu karan ile durıımıı saptamıs. Yarsının kjrarı kesinlesmU. > eraltı Madenl«'in \etkili sfndika oldııçıı tartı*masi7 bir çerçek. Ama TKI. bu %asal gerçeçı tanımjımıs. Bunun üzcr.ne sendika, ^etkilı mahkemenın kar.trına \e Bols;e Çalısma Müdürlüğunun çagnsına kulak a«ma>an TKI'je karsı, gre\ uygulamasına çeçmNtir. Peki nasıl oluvor hu" De\letin TKI «i niçin jetkili sendıkavla toplu sozleşme masasına otıırmmor" Niçin tşçl leri %rr\e zorhnor? TKI. karcaşa çıkarmak için mi uğraşıyor? Olanbitenlere bakarsanız. TKt'nln çöziikara oldagn anlasılu or. Bu Kıırumda yuvalannıış M nin bir planı var. C Ne vapacak MC' Bir vandan ErzurunVda kömür sıkintısı çeken \urttasa seslenerek, «Gördun mıi, solcnlar sreve basladılar. bunun icın kömursuz kalnor^ıın» d i ı e r t . ııte andan Ervurum'ria odaklanan komanrinl.ıra »> unn un, silcuları e7elim» çağrıaı çıkaracak. beri jandan çe\redekı askeri birliklerp dönerek, «Biz sizi kömürsüz bırakmak istemezdik ama, ah bu işriltr!» dıve vakmacak Valin. jandarmavı. komandoları ja^al ırre\1 kırmak yolunda kullanacak \e sonunda bir çatısma ortamı rarataca'i tscıler çatışma\a «ürüklenirlerse. «avaklanma •»ar. anarsi hortladı» di^e bağiracak Bu kar?aşa ortamında Yeraltı MadenIVın ^prine bır sarı sendıkavı oturtma\a çalısacak Erzurum dobyi^ındald ocaklarda çalışanlar çevre kövlerin insanlandır. MC, şimdi bu emekçi kişilerın uvanmasını ve lıaklarını ^aMinmaMnı engellemek <çiı< tuzak üstüne tıızak kurmor. Bır çatısma (iksa, kan dokulse, \ampirler sevinecekler. Bır devlet kurumu. vasaları çiğnennis, toplu söıleşme masasına nturmazmış. işletme zarara uğrarmıs, Halinenin çıkarlan baltalanırmış, MC.'ye \izsehr. Askale isçileri uvamk, kararlı, plele. MC'nin ovunlannı boşa çıkarmak için ?re\i vasal çizçıde sürduruyorlar. Devlftin kurumu da akıl almaz i*.lere girisiıor. orunlar duzenlhor. Safecı çazetelerde, kıskırtıcı savınlar \er alıvoı. Para. zorbahk, lmrnazlık. ne \ar«a ırev Kırıcılıçı için seferber edilmışler. 4skale'nın >crallı emekçilerini eımek, dize setirmek için başvurulma>an yol yok. A\lardan beri bu ovun surdü^ılii^or. YeriistOnde çalısan vurtta«lar >asadışı cjlemlerden yakınnorlar. Bir de Askale'nin yeraltı islrrınp bakmız. Devlet olarak hem adamı \rraltına calı^mava TOUUVO rıi7. lıem toprak altıncU alıntpri c'rkpnın hakkırı .ıramasına enjtel oluvorur. Toprajın ustrnde kanıınsurluk, topraeın altında kanunsuzluk. Yerin dstunde ve altında MC'nın isi budur. Ama bu isleri vapanlardan hesap sorulmayacak mı sanırsıni7o Sorulmas olur nıu . Ne Basbakan koltnpnnıı tarmlamıştır, ne Enerjl Bakanı. ne TKt'nin Genel Müdurü, ne de mı oyunn düzenlemekt* başroUeri oynaysn MCnin jbzdeleri Hep<rine he«ap snrulacsk: >a?alan hasır altı edenlerin ve komando o\unlarına başvuranlann tümü, bn hesabı bu mcmleketin gunesi altında verecekler. İ LAN Şirketimiıin 1976 faalıy«t yılma ait âdî umuml heyet toplnnbsı, asagıda yazılı gundem rrjıddelennl gdrüşuTJ karara bağlamak üzere 11 nisan 1977 pazartesı günu saat 9 da Istanbul, Mecıdlyekoy, Buyukdere Caddesi, Saadet Apar*manı No 65'2deki Şırket merkezmde vapılacak'ır Bılanço, kar zarar hesabı ve îdare MecUsı raporu ıle Murafcıp raporu 21 mart 1977 pa7art«st gununden rıbaren Şirket merkezınde hıssedarlann fetialdiM imade bulundurulacaktır. Sayın hıssedarlann âdî umumi heyet toplantısınm yapılaoağı 11 nisan 1977 pazartesi gunU saat: 9 da Şırker merkezınde bızzat hazır bulunmalan veya kendilennı bir vekıl ıle temsıl ettirtnelert rıca olunur DÖRTEL Tufla ve Kiremit Sanayi A.Ş. GUNDEM 1 Başkanlık dıvanı seç'ml v« Genel Kurul zabtuiın imzalanması ıçm baskanhk dıvanına yetkı venlinesı. 2 Şuketı 197S yılı faaliyeM hakkında Idare Meclısı T« Murafcıp raporunun okımması. 'i 197S bilânçosu ıle kâr sarar hesabınm tetkık ve tasdürl ıle îdare Meclısi azulan ve Murakıbın ıbrası. 4 Kâr hakkında karar ittihan. 5 îdare Meclısı azalarmın ad«dının tesbıtı ve seçimi il« ücretlennın tesbitl. 6 Murakıp seçimi ve tahsisatının tesbitı 7 îdare Meclısi Asalanna T. Ticaret Kanununun 3?4 ve 335 ıncı maddelennde yazüı muamelelerı yapabilmeleri ıçtn ızin ve yetkı venlraesl. Cumhunyet: 2603 Yönetim Kurulundan 1976 yı!ı k9r paylarmın 5denmesine 4 Nisan 1977 Pszartesi gunu başlanacaktır. Bir hisseye brüt 200, net 160 lira ödenecektir. Ödeme yeri, Istanbul'da Karaköy, Necatibey Caddesi Demirbağ Han Kat 6 adresindeki Şirket Merkezidir. Ortaklarımızın salı ve cumartesipazar dışındaki günlarde 18 numaralı kuponlarıyla 9.3012.00, 13.3016.00 saatleri arasında, doğrudan doğruya, tüzel kişilikteki pay sahiplerinin de en geç 30 Nisan 1977 tarihine kadar Şirketimize yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Istanbul dışındaki ortaklarımızın kâr paytarını ödeyebilmemiz için hamili oldukları hisse senetlerinin numara, adet ve nominal değerlerini gösterir bir listeye kuponları iliştirorek ve açık adreslerin: yazarak yukardaki adrese mutlaka iadeli taahhütlü olarak göndermeieri önemle rica olunur. Postadaki gecikme ve kaybolmalardan Sunta Tahta Sanayi T.A.Ş. sorumlu değiidir. tahto sanayfi f.a.ş. SUNTA bilgisayar elemanı aranıyor Adana'da bulunan büyük bir rrüessesede kurulocak bilgisayar ıcın tecrubell elstem onohstı/programcı aranıyor El#manın RPG II lısanmda tecrübeli, askerfiğinl yapmış, yuksek tahsilli. genc ve dinamık olması gereklıdır. Ingilizce bilmesl. muhasebe bılgisine sahip olması, sevk ve ıdare tecrubesl, tercih nedenidir. Ocret tatminkâr olup tecnibeye görs belırlenecektır llgılenenlerın. ozgecmışlerinl kopsoyan. fotoğroflon ekli, kendi el yazıîarryla yozılmış bır mektupla en gec 23.3.1977 tanhine kador başvurmolan] nca olunur. Başvurmalar^gizlı^tutulocaktr. Adres: "BİLGİSAYAR" P.K. 39, Adana Aans Ada: 757/2590 PİYASA ARAŞT1RMA MERKEZİ ^Repro: 216/2604) M E V L İD Hajattaki en büyuk des'eğrmız ve mutlulugumuz, fedakAr ınsan Em Top. Alb. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Aşagıda nıtelıklen behrtüen Genel îdare Hıztnetlsrl ve \ a r d u n c ı Hızmetler Smıflarındakı kadrolara 24 3 1977 perşembe guntl saa: 15 OO'de yapılacak yeterhk smavı ıle Teknık Hızmetler Sınıfında bulunan kadrolara ıse 28/3/1977 Pazartesi gunu saat 10.00 da y a n s sınavı ile personel elmacaknr. 2 Adaylar 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanımundakı genel ve ozel şartlan haiz Lİacaklardır. 3 îlgüılenn 22/3/1977 Salı gunu rresaı sonuna kadar ımtıhanlann yapılacagı yer olan Personei Mudurluğune Nufu« Huvıvet Cuzdanlan ile bırlikte 2 adet resımle muracaat »derek, alacaklan ış ısteme £ormunu doldurup sınava gırış bdgesı almak uzere aynı yere vermelerı gerekjnektedır. DUYÜRULUR. Sınıfı Genel îdare Hızmetlerl Kadro ünvaru Memur, Sekreter Daktılo. Sosyolog » * » Şofbr Muhendısi, Muhendıs, Mimar Istatıstikçı Teknısîen Oto Yardımcı Hızmetler re<mısyenl 914 elemanlar arıyor Panışmanlığmı yaptığımız. Esüşehır'de kurulu buvuk bir demır dbküm fabrıkası elemanlar aramaktadır. 6000 ton/yıl kapasıtelı, tevsı halindeM doküm fabrusası ıçın aranan elemanlar: • işletme Şefı Makıne veya Metalurjı Muhendısi veya Yükselc Muhendısi. Askerlıkle ılışkısı buljnmarnası ve yabancı dıl bılmesı zorunludur necrjbe tercih sebebı olacaktır. • Istanbul îrtıbat Burosu Yonetıcısı Kurulusun başka jırketlerle ilışkılerını yurütecek, asgari muhasebe bılgılerıne sahıp, teknık konularda bılgı aktarabılecek nıtehkte, aktıl, prezantabl bir eleman. î^tekhlenn en geç 1 nisan 1977 gunune kadar kendı elyazılan ıle ozgeçmışlerını yazarak bır fotoğıafia bırlikte adresımıze posta.amaları nca olunur. Tım basvurmalar kesıul kle gi7ii tutulaca'Krır. Adres: Piar Pıyasa Araş'ırma Merkezi Cumhurıyet Caddesi No. 245/8 Harbrve Istanbul Cahit Sözerman'ın aramızdan ayrlışının seneı devrıyesine tesaduf eden 19 mart 1377 cumartesi gunu (yarın) ogle namazını muteakıp azız ruhu ıçm Erenkov Galıp Paşa Camıınde değerlı mevludhanlanmızdan Ibrahım Çalış, Hasan Yeşıller, Ibrahım Bofalı • e Adıl Özyuksel ın okuyacakları Mevlıdı Şerıf'e akraba, cıost ve dın karaeşlerımızuı teşrıflerı rıca olunur. EŞİ ve ÇOCUKLARI Adet N Î T E L t K L E R Î : 3 1 1 3 2 1 1 1 Yuksek Okul, Lıse ve>a Ortaokul mezıınu olmak. (Askerlığını vapmış olmak ve Daktılo bümek tercın sebebıdır ) Yuksek Okul veya Sosjal Bılım Dallarmdan mezun olmak. îlkokul mezunu, Ağır vasra veya profesyonel ehlıyeth, askerlığını yapmıs olmak. Ünıversitemızın Beytepe \e Kayserı Şantıyetennde çalıştınlmak uzere Muhend'.s veya Mımar. İstatıstık Bolumünde yuksek eğıtım gormuş olmak Sanat Enstıtusu Motor Bolürmı Mezunu, ackerlığmi vspmış olmak Orta Sanat Okulu Mezunu, Dıze! ve Bsnzinh Motordan anlavan, askerlığını yapmış olmak Ilk ^eva Ortaokul mezunu, Oto elektnk tesısatı, Donantmı ve akumülâtoründen anlayan, askerlıEim vapmış olmak B 15 6 8 8 Ist. Lv. A. (4) No: 'u Sat. Al; Kom: Bşk. dan Sirkeci Demirkapı Asken ıhtıyaç içın 300 Kg 12 NoHu (12 mm.) ÇtVt Mütephhıt Narn ve nesabma satm alınacakür Tahrnlnl uatı 28 TL. Tahrrıni tu'an 840U TL Kafl temınatı 1260 TL. Açıs eksıltmesı 30 mart 1^77 çar^amba gunu saat lüOO'da Istanbul Levazım A'hğl 4 Noiu Sat. A! Kom Bşkiınnda \ apılacaktır. Evsal ve şartamesı hergun Komısyonumuala trnrulsbıhr. (Basın: 12935 2394 > Teknık Kizmetler ıa 14 14 Cumhunvpt 2591 • •• • • • • » » • •• » • • •• • »» • • • » • • • • ••• • » •• • • » • •»• • JAHıBiNOfN ÇOK TEMiZ CITROEN GS 1220 CIUB 74 ACtLE SATIIIKTIR. 65 20 09 Elektx:kçi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog