Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDâJ T4TIMURI MAVI ve KARA Sabahattin EYÜBOĞLU 14 YAZI EKLENMIŞ OLABAK, TENÎ BASKISI ÇIKTI FÎYATI 25 LÎRA.. îsteme Adresl Çağdaş Yayınlan Halkevl Sokak 39 '41 Cağaloğlu ÎSTANBUL 53. n i SAYI: 18906 umhuriyet Rurucusu: rTJNUS NADİ 200 KURUS parti yonetıminızin tlke olarak uvgun bulma olan&ğı varsa, bunun jontemmı ve avrıntılarım goruşmeye hazınz» demışnr Eceiıt Boran'ıi mektubuna verdjğı yanı^a da temelde veva amaçta aynlan kuruluşlann demoKratık hukuk devletı kurallarmda bırleşmelem n çoğulcu d<" mokrasımn gereğı olduğunu bebrtmıştır (Deramı Sa y. Su .i del ÇAĞDAŞ YAYINLARI YAKIIsDA ÇIKIYOR Anadolu'da ve Sosyalist Ülkelerde Melih Cevdet Anday îsteme Adresı Çagdaş Yayınlan Halkevi Sokak 39(41 Cağaloğlu ÎSTANBÜL 20 LİRA 18 MART 1977 CUMA Hukukçular, TRT Seçim Kurulu'nda çekimser oy'un söz konusu olamayacağı, bu yönden Danıştay'a başvurulabileceği görüşünde Ecevit'in TBP ve TIP liderlerine gönderdiği yanıtlar açıklandı AVKARA, (Cumhunvet Bürosu) Genel Başkanı Bulent Ecevit'in TBP Genel Baş kanı Mustafa Tımısı ve TIP Genel Başkanı Be hlce Boran'ın mektuplarına verdığı yanıtlar dun partı genel merkezı nce açıklanmıştır Ece Tl* TBP Genel Başkanı TımisıY» verdığı yanıtta, «CHP'ne partınızm oz guçlenyle katılma sı biçimınde gerçekleşebılece* bir bırleşmeyı KARATAŞ'I, KURUL KARARI KURTARMAZ ANKARA, (CamhnrİTet Bnrom) TRT Seçım Kurulunun Şaban Karataş'm TRT Genel Müdürlugunde kalmasma ilıştan kararı uzenne başvuruyu yapan CHP adına konusan Genel Sekreter Orhan Eyuboğlu, «Bu karar. o hejet'n dahı bır zat hakk'ndakı cıddı tereddudünu gostpnr. Kamuovunda Karataş beraat etmemıştın) demıştır Eyuboğlu, CHP, DP ve MSP' nin aynı konuda bırleştiltlerlnl ve Karataş'ın yayınlarda tarafsız davranmadıgı yolunda gonlş bıldırdıklerını, bvmun yanında •sargı organlannın TRT Genel Mudurluk makamınm boş olduğu volunda karar verdıklennı ha tırlatarak «TRT Seçım Kunılu'nun bu karan da gostermektedır kı, ıkı üve gorevden alınmasını, ıkı uve gorevde kalmasını ıstemektedır. Bu kurul bıle bu zat hakkında dddl tereddtl* gostermıştır ve Karataş bu ka rara ragmen beraat etmemiştır Bu karardan sonra da Karataş' m gorevde kalması doğru değıl dır Işgalcı olarak jennde kal ma>a devam etmektedir» şeklır de konuşmuştur CHPnın hukuk ışlenyle go re\h eleman'annın TRT Seçım Kuruljnun kararını goruştukle rını \e gereklı koşullan saptamalan halınde karara itıraz etmelennın sozkonusu olacağını da soyleyei Eyuboğlu, «TRT Seçım Kurulunda 2 olumlu, 2 olum suz oy verılmıs olmas» Karataş'ı suçlajan bır k^rardır» de mıştır CHP Genel Sekreten Orhan Eyuboğlu daha sonıa radyo % e tele^z>onda, TRT Seçım Kuru lunun karar almi' oldugıı ^olun (Devamı 5»a. 9, Su. 4 de) Uşak'ta, Yay Kur öğrencileri komando saldırısına uü;radı; bir öğrenci öldürüldü, 2'si ağır 4 öğrenci de yaralandı Demirel: 'Egede manevra Yunan iznine tabi değil, Karamanlis'e göre, iki ülke ilişkileri çıkmaza girdi I Karamanlis, çıkmazdan Türkiye'yi sorumlu tutuyor; Demirei : «Yunanistan tedirgin olacak diye Türkiye haklarından vazgeçemez» I Yunanistan'ın Ege'deki Türk manevralarını bahane ederek kıta sahanlığı veFIR görüşmelerini ertelebileceği belirtiliyor AVKABA, (Cnmhnrlyet Buro«u) Turk Sılâhlı Kuvvetlennın o numuzdekı hafta Ege Deruzınde başlayacagı büdınlen manıev raların oncesınde Turk Yunan llışkılermın karşıhklı demeçler le gergınleşmeye yuz r ut"jgu ızlen mektedır Yunanistan Başbakanı Konstantın Karamanlis, IKI ulke arasındakı ılışkılerın bır çıkma za gırdıguıı soylemış ve bundan TUrkiye'yı sorumlu tutmuştur Başbakan Sülevman Demirel de Ege de manevra yapmanın c Yunan musaadesme tabı olmadığı» m belırterek. «Ege, Yunanlılann değıl • demıştır Yunanistan Başbakanı Konstantın Karamarlıs Turk Yunan ılışkılen konusunda Başkanı olduğu Yenı Demokrası Partısmın Parlamento gruburda yaptığı konuşmada. «Ikı ulke arasındakı durumun bır çıkmaza gırdıgını» sojlemıştır Karamanlis ayrıca, «Bu çıkmazm tek sorumıusunun Turkıye oldugunu» iddıa etmıştır lZMtR. (Cumhunvet Ege B6rosu) Yay Kur Yuksek Okulu öğrencileri ıle Uşak Eğınm Ens tıtüsü o§rencılerı arasında çıkan taşlı sopalı \e sılahlı çatışmada bır oğrencı olmuş ıkısı ağır 4 ogrencı de yaralanmıştır ÖJrencıler arasında dun ogleden sonra çıcan çatışmada Hav dar Ozturk adlı Meslek Yakse< Okulu o*renc»sı tabanca kurşun (Devamı ha. 9, Su. 1 de) Hava Kararırken rtelene ertelene avlarca «rflren toplantüardan sonra, TRT Seçim Kurulunnn nlhavet onceki (çun açütladığı karar çogumuzu şaşırtmış olmalıdır. Oysa şaşirtmamalıydı. Bir orgeneral, dört de üniversite rektorunden oluşan saypdeğer Seçım Kurulu yan tuttufu apaçık gözler öırânde duran, üstflik «Işgalcfligj» yöksek yargı organlannca resmen saptanmıs bir mudur hakkuıda gerekli karan neden habire geclktirivordu. O mudür Id, işbaşına geldlri ilk gün «beni bırraya bu hukiimet retirdi, ancak bn hfikfimetle gîderim» demek snretivle van<laşlığuıı kendi ağzlvle kamuovuna duyurmustu. Bnnun uzertne artık başkaca belgeleri Irdelemeye, bantlan dinlemeye, uzun bovln tartışmaya gerek var mıvdj" TRT Seçim Kurulunun savgıdeger uveleri dunımu kuşkusuz hepinuz gibi biliyorIardı. Ne var kı, yandaşuğı ve «ışgalciliğl» sağır sııltanın kulaeına dek ulaşmış bulunan genel mudur verinde kalmalrrdı. Kimileri bovle irtivordu. SavçıdeRpr Kurul, hukuk dışı niteliği pek sıntan bu isteği bir fcalemde verine eetiremezdi. Duşunmeli. vakit kazanmalı, uygun bır formfll bulunmalıydı. E AP Genel İdare Kurulu toplanıyor. MSP, AP'nin erken seçim girişimini 44 Gensoru,, ile yanıtlamak amacında ANKAJU, (ANK4) AP Genel tdare Kurulu'nun bugünkü toplan tısında, gündemın bırıncı s>ıra sında «Erken Seçım» konusunun yer alacağı belırtümişnr AP Grup Başkanvekılı Cıhat Bügehan. bu konuda, «Genel Ida re Kurulunun karan, buvuk kongreden sonrakı en ruksek ka rar organrmız olan Temsılcıler Meclısı'ne gotüruleceKtır Fakat erken seçım konusund^ asıl soz ve karar sahıbı AP Grubudur Buralardan çıkacak karara pore gerek se erken seçım takrırını Meclıs Başkanlıgına verınz Pro sudur budur Ama ne gıbı xa rar alınacağı henuz belU dcgıl <*r» demıştır Denizcilik Bankası Müdiirü: "Bankadaki olaylar çok üzücü. Yalçın PEKŞEN Denırcıhk Bankası Genel MudürU Recal Hanıoğlu, gazetemızde yayın^ana^ volsuzluk larla ılgıll olarak yaptığı açıkJamada cBanka hakkmda ılen surulen tum j olsuzlukların ele alınacagını» soylemıştır Hanıoğlu. Hukuk Musavnrlıgı ve Teftı? Kurulu"ndakı gorevhlen yemden uvardığını belırtmış ve Denızcıîık Bankası hakkında son gtınlerd* yogunlaşan yoîsuzluk ıddıalarını açıklıga kaTuşmrmalanm ıstetİJgıra açıkla mıştır. Genel Mudur Recaı Hanioğlu, iş basma geldigi gunden bu vana volsuzluklarla muca dele etmek içın uğraştığmı hatta bır çok ko nunun kendi çabası ıle açıklıga kavuşturuldu (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) Lübnan'da Canbolat'jn ölümü üzerıne misilleme basladı BETRUT Lübnan llenci Sosyalist Partısı Başkanı ve îlerıci Müslurnanlann iiden Kemal Canbolat'm bır suıkast sonucunda öldürülmesi, ülkede durumun ıç savaçtan bu yana veruden gergınleşmesıne yolaçrruştır Lübnan'da «Arap Banş Güol> adı altında gorev vapan Suriye bırlıklerı alarma geçırılırken onceki gece başkent Beyrut'ur bazı serrtlennde çesıtlı patlamalar olmuş ve Canbolat'a baflı Durzl mılıtanlarmm Bnstol Otelı vakınlarında ve Şuf Dagı çevresındekı koylerde ıntıkam ıçm en az 68 Hırıstıyanı ol tiürduklerı oılciınlmıştır GORUŞMEIER ERTEIENEBILIR Ml! • GENFL MÜDÜR HANıOGLU IJ BA5INA GELDıCı GUNDEN BERı YOLSUZLÜKURİA MbCADELE ETTıGıNı ANCAK ıSTENılEN SONUCA ULA5ILAMADIGINI SOYLEDı • BEYRUT'TA 68 HIRISIIYAN OLDORÜLDü, SEMILERDE PATUMAUR OLDU. SURıYE BıRüKLERİ AİARMA GEÇıRıLDi Yunanistan"ın Ege de Turk Deve Hava Kuvvetlerımn 2128 tarıhlerı arasında vapacagı tatbıkatı protesto etmesme ragmen E?<* kıta sahanlığı ve FIR goruşmelen nın ertelenmesme ılışkın herhangı bır gırışımde bulunmadığı oğremlmıştır Başkent'tekı gozlemcıler Yunanistan'ın henuz bir gırlşımde bulunmamakla bırlıkte ma nevrayı bahane ederek her an ıçın erteleme karan yolunda dıplomatık bır manevra vapabıleceklennı ılen sıirmuşlerdır Dışışlen Bakanhğında bu av so nunda ya da önümuzdekı aj ın ilk (Devamı Sa. S, Su 1 de) ARUDA}I IUTUKUNDI Bu arad 1 Caibolatın vaKin arkadaşlanndan Zah'r Fl Katıp m Arap Barış Gucu as Kerlen tarafından tutuklandıSı bıldınlmektedır A\nı zamaada mılletvekı.ı olan Katıp'ın <Deramı Sa. 9, Su 7 de) MSP'NİN ONLEMI Öte yandan, AP'nrn erken se çım gınşımıne karşılık, MSP on lem o'.arak gensoru \ermejı dü sunmektedır. MSP'h Şener Battal ın hazırladıgt gensoru onerge (Devamı Sa. 9, Sa. " de) Bulunan formul. lşte merdanda: Iki olumlu, iki olumsuz, bir de çekimser ov. Başkanmki agır bastıçı içın genel müdur zarzor yerınde kalmış oluyor. Ama bılj lark vararcasına bulunan bu ince formolle genel mudurun vasa dışı niteliği, «işgal» ciliği ortadan kalkmış, kamnovu doyurulmuş «tatmin olunmuş» mndur? Orasını düşusen pek yoktnr. ŞLmdi fenel müdür randaşlığınl daha rahat, daha açık biçımde yurutmek olanağma kavuşmnştur. l?başına geldigi gün söyledigl pibi, bu hükümet dağılmadığı surece hiç bır yasal gvtç onu yerinden kunıldatamayacaktır. Bu olann önemli vanı savm «işgal»ci genel mudürun yerinde kalıp kalmaması deçildır. Nihavet bir vandaş mudur gıderse, \erine belki daba becerilı bir başka vanda; mudür her zaman boJunabılır. Bizi asıl kavgılandıran, seçimlere Taklaştıgımız su sıralarda aranan huzur ve gu\en ortanuna kavuşmak şoyle dursun, o ortamdan büsbutun ıızaklasraakla olduğumuz eerçeeıdır. «Bu hukumetle seçime gıdilmez. Geçici bir seçım hukümeti kurulsnn, sıyasal cinavetlere son \enlsın, vurttaşlara ilkın can guvenliçi, sonra da sandık !ru\enliği saçlansın» divip dunnoruz va, bu pldişle bunlann hiç birinin gerçekleşmeyeceği anlasılmaktadır. Sülevman Bev çekllmemeye, kendi tonetimı altında seçimlere gidlp istedigı sonucu her ne pahasına olursa olsun, elde etmeve kararlı gorunuyor. Biz lse bu koşullar aitmda yapılacak seçimlenn ülkemıze hlçbir sey kazandırmavacaçına, ne ekonomik, ne sosval. ne de siyasal hiçbir sorunumuza çözüm getirmeyeceğine, tam tersine toplumsal huzursuzluçu daha da arttıracaçına inanıyoruz. Tuttuğu •volun vanlışlığını Sulevman Bey bir gun kuskusıız anla\ acaktır. 4ma o zaman belki de artık is işten geçmiş olacaktır. Maliye Bakanlığı, ikramiye dağıtan kamu kuruluşlarının yatırımlarını kısıyor ANKAR4, (Cumhuriyet Buro«u) AP ıle MSP arasındakı ıkramıye sorunu butçe uyguiamasıv la yenı bır boyut kazanmış, Malıye Bakanlığı «ikramiye veren kuruluşlann vatınm harcama lannın kesılmesı ıçın» deviet vatınm bankasına tabmat venruşUr 1976 yılının son günıi MSP'ye baglı kamu ıktısadl kuruluşlann da ve bu arada bazı AP'll kuru luslarda da 440 sayılı jiısanıri 30 maddesıne gore personele IK ramıye dagrtılmiîtır «Venmlılığı ve karlılıgı arttır dıklan» gerekçesi'ie MSPH1 bakarüıklann kendilerme bağlı ka (Devamı Sa. 9, Su. Z de) ECEViT.YURT GEZiLERiNE ÖNÜMÜZDEKi HAFTA GÜNEY İLLERİNDEN BAŞUYOR XSKAR\, (ANKA) Erken seçım karan kesınleşmemekle bırlıkte partıler seçım propagandalanna başlamış, AP hdennden sonra CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit'in de yurt gezılerıne çıkacağı ogrenılmiştır. önümuzdekı hafta baslayacağı belırtılen gezılenn gunev ıllerım kapsajacagı, bu gezı ıçın duz«nlenecek programı yennde saptamak uzere CHP Genel Sekreten Ej'Uboğlu' nun gunev ıllerıne gıdecegı ogrenılmıştır Etemırel'ın de 26 martta Mereın'de konuşacağı bü dınlmıştır Bu arada Erbakan, Bursa ve Balıkesır'de duz«nlenecek mıtınglerde konuşaraktır. Ecevit'in gezılen ıçın Eyuboğlj bolgede mceleme yapacak ve daha sonra seçım otobus\xnu gezı yapılaak yere gonderecektır. Ecevit'in daha sonra da Karadenız bolgesını kapsavacak u i n bır gezıye çıkabıleceğı behrtilmektedır. POLİS BAŞMÜFETTİŞİ İLE EŞİ, SİLAHLI BİR SALDIRIYA UĞRAYIP SOYULDULAR Istanbul e«;kl Emnıyet Mudür Yardımcısı ve halen Emnıy°t Bolge Başmufettışı Rıfat Utku'nun otomobılıne ateş açılrmş lâstılden patlatılan araç durdurul duktan sonra sı'âhlı dort so% guncu taraîmdan soyıümuştuı LEFKOŞE Başpıskopos Ma karıosun Batı Almanj'a Sosja1 Demokrat Partı Lıden ve esKi Başbakan Wılly Brandt 1 tuonsa davet ettığı, dun Rum yonetımı nın resmı sozcusü taraiından doğrulanmışnr Rum sozcusune gore, Makarı os un davetını kabul eden Band* muhtemelen Xısan avı ıçen sınde Kıbns a gflece^tır Öte janaan Kıbns Turk Fede re Devletı sozcuiu Wıllv Brano^ (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Brandt'ın, Makarios'un konuğu olarak nisanda Kıbrıs'a geleceği acıklanırken # KTFD sözcüsü bu ziyareti eleştirdi TÜRK SOZCÜSU ELEŞTİRDİ Selâhattin GULER Istanbul Emnıyet Bdşmuıenısı Rıfat Utku, olay gecesı janında eşı oldugu halde mıs«ıfırlıkt«n donerken Etıler yolu üzennae sı KIRŞEHİR, (Cumhurivet) Kırşehır vakınlarında me; dana gelen otobus kam %on çarpısmasmda 14 kışı olmuş, 9 k^şı de \aralanmış f ır. Ankara'dan Kaysen'ye gitmekte olan Nıhat Dedeman'ın kjllandıgı 38 DF 640 plakalı voıcu otobusu Kırşehır'e 15 kılo metre uzaklık*a Çoğun kovü karakolu ya kınında yol kenanna parke^mış o'.an Is AXKAR4. (\Nh\) BasDakan Sülevman Denurel'ın Antalya'ya vapttğı gezın.n fılmlerını televızyona yctıştırebılmek ıç n br ozel uçak kaldırılmıştır Uçak, fılmle rı Ankara'ya goturdukten sonra An^alva da bulunan gazetecılen almak uzere bo? şekılde yemden Antal>a'ya donmuştur Bu «Fılm sefensnm yaklaşık 50 bın lıraja mal oldugu bıldınlmektedır. lâhlı kişıler taraiından araçlar rmın onu kesılmıştır. Başmufettış, sovgunculardan kurtulmak ıçm onların tDur» uyansına aldırmadan gaza basmıştır Bu anı hareketı beklemejen sılâhlı kışıler, yanlarından suratie geçen aracın arkasrndan yaylım ateşe başlamışlardır Emniyet Başmufettışımn kullandıgı aracın arka lastiKİerı yay lım ateşı sonucu patlamıs, Utku, lusa bır sure sonra aracını durdurmak zorunda kalmıştır. GÖZLEM UĞUR MUMCU Böyle Karar Olmaz PARALARI VERİN Aracın durmasından hemen (Devamı Sa. 9, Su. 5 de) Kırşehir'de otobüsle kamyon çarpıştı; 14 kişi Öldü, 9 kişi yaralandı maıl Maşacı vonetımmdeKi 18 AE 563 plâ kalı kamjona arkadan çarpmıştır Kazada, sunta yuklu olan kamyon şo foru Ismaıl Maşacı ve yardımcısı Adem Gozcu ıle otobüs jolculanndan 12 kışı ol muştür Ölen otobus volculanndan Asım Demırcioğlu. Ahmet Kavuncu, Ayşe Uya niK, Nasuh Susam, Hıkmet Aslan, Necatı *1 Gelız ve Osman Yıldız'm kımlıklen sap tanabümıştlr (Devamı Sa 8, Su. 4 dc) DemirePin Antalya filmi için özel bir THY uçağı kaldırıldı Başbakan Demirel Oymapır.ar Barajı nın terael atma torenme 15 bakanla bırıikte 97 APIı parlamenter % 42 gazetecı e daiet edmce konuklan Antalvaya gotu rebılmek ıçın bır uçak jetışmemış, bu nedenle ıkı uçak kıralanmıştır DC9 tıpı uçakta Demirel \e parlamenterler F23 tıpı uçakta ıse gazetecıler \e AP Ankara teşkılatından bazı kışıler jolculuk etmıştır (Devamı Sa. 9, Su 4 dc) Enerji nakil hattı arızalamnca başta Istanbul, Ankara ve îzmir olmak üzere birçok il saatlerce karanlıkta kaldı Seyıtomer Gokçekava enerjı nakı! hattmda meydana gelen arıza nedenıyle dun başta Istanbul olmaK uzere Ankara, Izrrur ıle enterkonnekte sıstemden ener 1 alan bırçok ılde dun saat 16' dan sonra uzun sure e.e.ctnkler kesıhnıştır TEK ye'kalılermden al nan bıl pnye gore Gokçeka< a enerji najîil hattında dun saa*" 16 sıralannda meydana gelen arızadan, enterkonnekte sısteme bağ'ı bazı elektrık sanfallenndekı 1ena ratorler devre dısı kalmıştır (Devamı Sa. », Su b da) DOGU ANADOLU VE TURiZM AHMET OKAR ır YAZI DıZıSı BUGÜN 4. SAYFADA Kurulu'nun Genel Müdür Şaban Karata? hakkındaki kararou anlavan var mı acaba". Kurulda, iki uje, Karataş'ın gorevden almması içuı oy kuUanmış, otekl iki uye de, çorevde kalmasını ıstemış, bır uye de çekimser kalmıştır. Buna karar denır mı? Boyie karar olmaz. Bu karann niteliği, kararsızlıktır. Bır Ağır Ceza Mahkemesi düşünun: Lyelerden bıri, sanıgın olüm cezasına çarptınlmasını ısterse, Sleki uve ıse, avnı sanıçın beraati vönünde oy kullanırsa, uçuncu uve, «ben çekimscrim. diyebilır mi'' Bu durumda, yargılanan sanık beraat mı eder, ıdam mı olur?. Ne beraat eder, ne de ıdam olur. Ama mahkeme. şu va da bu yonde kararını belli eder. Hukuk mantığı bunu gerektinr, çunku bir karar ancak bovle oluşur. Bır başka alandan ornek verelım. Dıvelim ki, tstanbul Teknik Cniversitesi Rektonı Frof. Dr. Kemal Kafalı, bir doçentük jürisine katılmıştır. iki profesor, sınavına Rore asistan hakkında olumsuz oy verse, oteki iki aye dc, olumlu ov kullansa, Prof. Kafalı, Ben çekimsenm diyebiljr mi? Derse ne olur? Cniversıteler yasasına gore, kurul üyesı profesor, olumlu va da olumsuz ov vermek zorundadır. «Çekimser oy» soz konusu olamaz tşin hakçası ve ozeti budur. Bu örneklerden sonra, gellniz, TRT Seçim Kurulu'nun haneı koşula bağlı olarak karar alacağını, 359 sa)ilı TRT yasasına dayanarak saptayalım: 359 sayılı yasada, 12 Mart ddneminde yapılan değisiklikle, TRT Seçim Kurulu öngorulmüs bulunmaktadır. Yasanın degışik 9'uncu maddesinde su hükiim yer almaktadır TBT'nin Anayasanın ve bu vasanın öngordüfıı csas(Devamı Sa. 9, Su. î de) Ifinill I IC I S e c l m NADIR NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog