Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

GERÇEK BAŞAF1IIMIZ IÇIN rı dersanesî TAYINIARIIMI TERCİH EOİIMİZ Sdmn modam mıMınatA. U» 1 Fııtı 15.TL. aötm («Bt uyjubmılıı mtaratatfeıfckânyılFiaı E d UR nytuhreılt, tJ«bıyıtonhc»jMy» Hn> 60.H. Ci [j*:(toul,taı»nB,«atur«uih) ab> pmımıl lUfc Mny» I 0.TL. İ Gwl Ynmfc FM 100.TL. pw •pkı IMkbrdı «10; Uapptm « S Mlrlm y^lv. MUNOT: «ADRESİ: 53. TIU UYI: 18905 umhuri Kumcusu: YUNUS NADÎ ıle ilgili durumu gunti günune bileiırmesi ve 1 nisan tanhi ıubanyle ders notunu bızzat Rektorluğe ulaştırması ıstenmektedır Öğretim uyelen ıse yaptıkları bolum ve fakulte toplantılannda, eğıtım oğretım yapılmadan sınav veremeyeceklennı, aynca, sınavlan dtUenleme ıştntn yonetmelık gereğı (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) YAŞAYAN TİYATRO 17 M&RT 1977 PfKJîMB! TTîATROimJZUN. DÜNTTNU, BDGÜMÎNtJ IARINIJVI OGRENEBILECEGlNtZ KÎTAP Isteme Adrest Çafidas Yayınlan Hamevi Sdta* 39/41 CaeaJoglu ÎSTANBUt Prof. Özdemir NUTKU 200 KURUJ TRTSeçfm Kunriu'ndald oylama eşit ı sonuç verdi. Başkan Ersinin oyu Genel Müdürün alınmaması yolunda olduğu için Karataş yerinde kaldı ODTÜ öğretim üyeleri: ' Rektörün yasa dışı emirlerine uymayacağıı,, ANKARA, (Cnmhurtyet Bürosu) Prof. Hasan Tan, Dekanlık ve Bolum Baskanlıklarının tamamına yalan bır bdlümunün boş oldu Junun mahkemece tesbıti üaenne, sınavlann yapılması İçin sekreterler aracılıgı ıle dğretim uyelerin» bırer mektup gönderrnıştır. Bu mektuplarfla Danıştay'da iptalı ıstenen akademık takrtme uyulması, her ogretım üyesinın sınan Jaban Karataş TRT'nin »aşından alınamadı ICARA, (Cumhnrlyet Bürosu) ' Seçım Karulonun dun yapıtoplantısında, TRT Genel Muü Şaban Kara'aş'ın gorevmaîınması konusunda yaptığı ıma eşıt sonuç \ermce Baş aleyhte ov kullandığı ıçın " Genel Mudurunun gorevınalınmasına gerek olmadığı ara bağianmışhr. RT Seçım Kurulunım dün sa, MılH Guvenlık Kurulu Genel Sekretert Orgeneral Nurettin Ersın'ın başkanhğmda yaptığı top lantı urun sure devam etmiştır Toplantı sonunda yapılan açıklamada TRT Genel Mudtfru Şabar Karataş'm »orevmden almmasmı gerektırecek blr dumm olmadıg' behrtılmıştır Oğrenıldığme gore o\ lamada Ankara Unıversıtesı Rectoru Tah sın Ozguç ıle Hacettepe Un.^ersıtesı Rektorü Doğan Karan, Karatas'ın gdrevden alınması yftnunde oy kullanmışlardır. Buna karşılık tTÜ R«ktoru Prof. Ke mal Kafah çekımser kalmış, Ku ruı Başkam O'general Ersm ıle îzmır Ege Unnersıtesı Rektoru Prof Necatı Akgun ıse, Kara taş'm gorevde kalması seklınde ov kullanmışlardır Ovlarna sonucu ıkı olumlJ ıkı olumsuz, bır çekımser çıkmca Başkan Orgeneral Ersin olumsuz oy kulîandığı ıcm olumsur oy kul lananlar cofeın'.uğu sağlarmslar ve bovlece Başkarun olurusuz oyu •ledemyle Karataş goreunde ka> mıştır. Başbakan Demirel, Antalya'da erken seçim konusuna değinmedi, CHP'yi seçimden kaçmakla suçladı Turgut GÜNGÖR CHP lideri, "Demirel erken seçim istiyorsa bunu kendisi söylemeli,, dedi I Ecevit Timisi'ye de bir mektup göndererek seçim isbirligi yerine TBP'nin CHP'ye katılmasını önerdi I Başbakan Yardımcısı Feyzioğlu, partisinin erken seçime karşı olmadığını açıkladı ANKAR\ (Cumhnriyet BÜTOTO> CHP Genel Başkanı Bülent E cevıt, dun duzenledığı basın loplantısmda, Baçoakan Suleyman Demırei'm AnraHa konuşmasına karşılık vermış Demırei'm An talya konuşmasının bır sorumsuzluk ömeğı olduğunu bıidıre rek «Bellı kı Başbakan ülkevı su rukled'fı bunahmın etkısınden kendısı de kurtulamıvor Basa rısızlıklannın yuku al»mda ezılen şujor Bu arada bol bol yalan da sovlıiyor» demışt.r Ecevit, «erken seçım» konusunda yoneihlen bır soruya da, AP'nm bu kont.da ne dedjgınm anlaşılamadığını. AP ybnetıcüerının bırbırlenyle çelışen demeçler verdıklennı Dildırmış «Sayın Demırel erken seçımı gereklı goruvorsa, bunu once kendısı soylemehdır» dıve eklemıst'r Ote yandan. CKP ıle TBP arasmdakı seçım ışbırlıgı goruşmelen sona ermıs ve Ecevıt'ın, TBP'yı CHP'ye katılmaya çagıran mektubu. Genel Sekreter Eyuboğlu taraf rdan Mustafa Tımısı'ye lletılrruştır. Ecevu, bcsın toslantısmda «Sayın Demırel, uzun omurlj bır hukurr.et kurarak ülkevı Mı kumet bunalunmdan kurtardıSı (Dfvamı S3. 9, Ssu. 1 de) bir Wmsen!n hırçmiığı tte konu 4NTALY* Başbakan Sule\ man Demırel partısınm \ntaha da dozenledığı aç;k ha^a toplan RESMI ACIKIAMA tısmda, erkrn <;eç;m nonusuna degıimeclen CHP\e ^atan ve SP TRT Ssn;ım Kurulıı Başıcanh gı toplantıvla ılttılı olarak şu a cmden Kaçmakla suçlayan bır konuj'Ti? vapmış alanda bu^unan çıklamayı japmı^tır halkın Seç:me hazınz» bıç rnn « T T Seçım Kurulu 16 mart •R (Devamı Sa. 9, Sü. 3 cie) lDe\amı Sa. 9. Sü. 2 del JAZİANTEP'TE |ÎR CHP'Lİ GENÇ )LDÜRÜLDÜ, JEŞİKTAŞ'TAKİ JLKÜ BÎR'l B AS AN »OLİS SİLAH VE )ÎNAMİT BULDU (Cumhurivet Haber Merkeri) jazıantep'te CHP'h bır genç iurulmus, Istanbu] da koman l&nn barmagı olduğu one su len Beşıktaş'takı Clku Bır rneğı basılmış ıkj tabanca ı patlayıcı maddeler ele geçı Döviz darhğt nedenıyle kamu ithalâtlari kısıtlandı *. UNKA> Malıye Bakanlıgı dovız sıkı$ıkhfc! yuzunden ıthalatın bır süre ertelenmesı konusunda prensıp kararı almış tır Bu karar nedenıyle, rıalen ıthalaıta ıkı ayı aşan bekleme suresınm altı ava kadar Uîayacağı belırtılmektedır Malıye Bakanhğı'nm ıthalatın ertelenmes \olundakı karan. bır gene.gejle yatırımcı *a mu kuruluçlanna duyurulmuştur Malıye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un mzasnı taşı .an 8 mart tarıhlı bu genplgejle, kamu kuru luşlarının dış fınansman ıhtıyacı 2 mılyon doları aşan vatınm proielerını ıthal jteretsın1 mı ıçın uluslararası ıha'.eye çıkarılması ve ıhalenm kredılı olarak gerçeklestmlmes ıs fenmtştır Genelgede avrıc» kamu kurulu?la rının 1977 vılı vatınm programlarma dahıl projelenn dıs fınansman ıhtıvacı ıçın ozka\ (Devamı Sa. 9, Su " de) Uzun vadeli dış kredileri teşvik için faizler arttırıldı ANKARA. (Cumlmrlyet Bürosu) Dış borç yukunu zamana vajgınlaştırmak ve uzun ladelı dı$ borçları ozendırmek amacıyla Malıye Bakanlıgı ozel dış kredı faızlennl yoiK seltTnıştır Malı>e Bakanlıgı dun Resmi Gazetede bır teblıg vaymlamış ve bır mart gunu Dovıze Çevnleb:lir Mevduat fDÇM) hesapları ıle pa ralellık sa|lama>a çaHşarak, DÇM'lerden son ra ozel dış krecilprın faız had'.ennı de vuK «elrrrnstiT Proıe rarşılıgı alınan kredılerde ta.z hadlerınm arttırılması dolayısıyle proje ' vatlannn artnn:ması Ile uzun vadeli kredı cen ı»?prdıniek aTiarı gudııldügu bıîrlınhTie* ted:r Elde edılen bileıve gore Turkıye'>e cephe hukumetınm ıktıdanyla bırlıSte süre'<h k\sa vadeli borçîar gelmış ve bunlar DCM nıteliğı (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) • MAtiYE BAK&NI ERGENE I/^IYAN KONUN ıMZASINI GENEIGEDE YATIRIMLARİN • CEPHE HÜKÖMETıNıN. UZUN VADELı KREDıLERı IEJVIK FıNANSMAN ıHîıYAÇURl ıÇ'H MERKEZ BANKASINDAKı V EMREK DIJ BORÇ rUK'JNU ZAMANA YAYMAK BıLDıRıLıYOR. ıSTEDıGı Danıştay: Basın özgürlüğünü kısıflayan ekonomik engellerin kalkması gerekir,, ANKARA, (ANK1) Daruş ly Onıkıncı Daıres:, Malıye lakanlıgı'run gazetemmn Paıs muhabın Kosta Daponte"ın douz transferıne izın verraeen ışlemını ıptal etmıştır. tptal ararında, ^ s ı n ozgurlugımun ığer ozgurluklerın güvencesı oluğu çağımız demofcrasılerınde »rtışmasız kabul edılmektedır. »orduncu kuvvet olarak nıteleen basına demokratık ülkelere gorevınl yapması içın gereklı enn ve orsemın \enbnesi doaldır> denılmektedır. Danıştay karannda, basrndan ansürün kaldınlmasıniD yeterlı 'lmadığı kaydedüdıkten sonra, Basın ozgnrliığunu kısıtlajan Konomık engeüenn de kaldırılnası» gerektıgl gorusü savunulnaktadır. ViZLERıN KULLANILAMAYACA r.lmış. bir kışı tutuklanmıştır 61 BELıRTıLDi. Izmır'de ıse, komandolara sılah sağlayan bır kaçakçuık şebe kesi ele geçırümıştır. Gazıantep'te onceka gün saa" 23 sıralannda, Merkez \e Akyol karakollanna çok jakın bır me safedekı otobüs duragmda beklemekte olan Enver Kurt ıle ar kadaşı Okay Tepeler onlerınde BEYRL'T Lubnanh solcj duran beyaz renkh bır Renaul* moslumanların lıden ve Ilencı otomobılden tabanca ıle açüan Sosyalıst Partısı Genel Sekreten >ajlım ateşıne hedef olmuşlarKemal Canbulat duı doğduğ ı üır ver olan Muhtara'ya gıderken Ikı gençten En\er Kurt heBevrut'un 24 km. guneydoğusun men olmuş, Okay Tepeler ıse dakı Kfarhım kasabası yakınm ağır yaralanmıştır da pusuya duşurülerek oldurui Oldurülen Enver Kurt"ur> müştur CHP II Gençlık Kolu Yonetım Canbulat'm ıçınde bulunduğu o Kurulu uyesı oldugu \e Beledı tomobıh kımlıgı bümmeyen kı \e tıyatrosunda da gorevlı oldu şıler tarafmdan maklnalı tufekle gu ogrenılmıştır Yaralı Okav Tepeler'ın ıse, «Ozgvır Gazıan tep» muhabin olduğu bıldırılmış tır. LÜBNAN'DA SOLCU LiDER CANBULAT ÖLDÜRÜLDÜ taranmıştır Otomobıl şoforu ıle Canbulat ın muhafızı da yaylım ateşı sonucu olmuşlerdıı Bolgedekı Arap Banş Gucu o la> uzerıne aîarm durumuna gc çınlmıStır. 57 yaşındakı Kemal Car bulat. Lubnan ın tarıhmde o nemlı bır rol ovnayan eskı bır Durzı aılesmden gelmekteydı 1949 ynlmda Iler.cı So&yalıst Par tısını kuran Kemal Canbulat, ul k°nin sıyasal yaşamında da oiıemh bır rol ojnamaktajdı Lubnnn'ı kana boçan 19 aylık ıç sa\aş sırasında Kemal Can bulat. «Ulusal Hareket» adlı sol e u bırlığm lıderlıgını vapmış ve Lubnanlı sağcılarla mucadele et mek uzere Fıhstml'lprle oırleş mıs"ı S'rası>!a Eğ.tım Içışler.. B a i n dırhk ve 1970'de yenıden Içışlerı Bacanlık'.arı gore\ırde buıunan Canbaîat, ıkı ay once sıyasetten çekılmek ve Kmdıs^an'a yerleşmeK nıyetmde olduğunu açıklamıştı Sıyasal gozlemcıler, Canbulat' ın oldurulmesınm Lubnan'da ge çen yıl Kasım aymda kurulan «nazık» barışı tenlıkeye duşure bıleceğını belırtmektedırler. Can bulat aynca Lübnan'dakı 300 bm dolaylanndakı Durziiprın de lı derı ıdı Nı'ekım Durzıler, ır.nkamını almak amacıyla dün gece Canbulat'a pusu kurulan Şul dagı çevresmdekı koylere saldırmışIardır. Pusu kuranların bu dağ çe\resındekı koylere dogra kaç'ıkları samlmaktadır Bu arada, Canbulat'ın oldurülmesmi protesto etmek ve yas tutmak amacıyla Lubnan'da sol partıler genel grev çajnsmda bulunmuşlardır. (Dış Habcrleı Servisl) Bozbeyli: "Kalkınma isteğinde ihtilaf yok, ancak sıyasal istikrar yoksa kalkınmadan sözedilemez,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP Genel Baskanı Femıh Bozbeylı, dun TV'de, Demırei'm ıddıalarma yanıt hakfcını kullanma.< uzere yaptığı konuşmada, «KsJkın ma ıst«gı konusunda memleketımızde bır ıhtılaf yoktur. Ancak, sıyasal istikrar yennde değılse, kalkınmadan sozetmek guçtur» demıstır. Bozbeyli MC hükümeti içındekı surtuşmeleri de eleştırdığı konuşmasmda, ortaklann. 'bırbırlerıyle «muhtıralar> aracılığı ıle kc (Dersmı S». 9, Su. 3 de) UIKU BIR BASILDI Îstanbul da Nışantaşı nda geçen curna gunu oldurülen ÎTU' lu Salıh Deruz'ın vurulmasından sonra. polıs ıhbar uzerıne Besıktaş Çıragan Caddesı 1 4 •savılı yerde bulunan «Ulku Bıı» demegını basmıştır Bas(Devsmı Sa. 9, Sü. 3 de) 2 FERIBOT İÇİN 8 HEYET GÎTTÎ, HEPSİ ELİ BOŞ GELDÎ çıkanldı Bu zararlardan daha da onemhsı, tersanenın bır turlu oıtırılemeyecek olmasıdır Gem: Muhendıslen Odasının 10 «ırahlî 1976 tarıhlı bıldınsınde Pendık Tersanesmın gecıkmesı yuzunden ugranılan zararlar ve bu geciK Pendık tersanesi ile ilgili yolsur iuklar çok uzun suredır basını mızda yer almaktadır Denizcıhx Bankası yetkılılerı ıle vapımı yu ruten fırtna arasında geçen olay lar çoktan açıklığa kavuştu ve burada da devletm yuz mılyonlarca lıra zarara ugTadığı ortaya ÎSTANBUL VALiSi ŞENTÜRK: «GAZETE OKURLARININ DÖVULMESi OLAYLARI ÖNLENECEK» îstanbul Valısi Namık K*mal Şenturk, dun Emnıyet Mudurlugunde duzenledığı basm toplantısınaa «Herkes dıl^dığı gazetevı okur. Hıç bır tamse hoşuna gıtmıyor dıye o gazeteyı okuyana engel olamaz O gazetelen ve dargılen satanlara engel olamaz ve dovemez Pclıs Devletm polısıdır. Ben îstanbul Valısi olarak îstanbul Emnıyet Teşkllatının başında bır kışı olarak, bu olaylarm onune geçılece&ım, bu tıp olaylara bundan boyle rastlanmıvaca*ını bıldınnm» demıstır. Vali Şentürk basın kuruluşlanndan da kendısıne bu şekilde basvuruda bulunuldugunu Eraruvet Mudurü Nıhat Kaner ıle bu konuyu goruçmek uzere toplandJklaruıı da bıld'rmıstır (Devamı Sa. 9, Sa. 6 da) GÖZLEM UGUR MUMCU Olay Aranıyor... S£VGi SOYSAL O*e vandan Ansara Buromuzun ıaberıne gore, Daruştay 5. Daı(Dc\amı ba. a, Su. 2 de) DEMiREL'iN, 5ELÇUK VE DiKMENER !\LEYHiNE HÂKARET DAVASI KARARA KALDI Gazetemir Vazı Işler) Müdürlerı Bülent Dıkmener \e Çetın özbayrak'la gazetemıı vaıarları Ilhan Selçuk ve Mustafa Ekmefe çı, îstanbul Toplu Basm Mahkemesınde, dun avn davalardan yargılanrraşlardır Başbakan Suleyır.an Denn'eı'iiî açtığı kışısel haVaret aavasında Bülent Dıkmener ıle îlhan Sei çuk'un a;ukatları Gulçın vaylıgıl ve Orhan Apavdın dun or'ak sa vuamalarım mahkemeye sıonmaşlardır. Yazıh olarak savunmanaı yaru sıra sozlu bır açıklama va MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA. NOTLARI TAN ORAL'IN ÇiZGıSıYLE (5. Sayfada) çl$ler1 Bakanlıfı, her »T, .hava raponı. terir gibl, jlzli orgutlerin eylem vapacaklannı açıkJa>an geneigeler ya>ınlamaktadır. Bu hafta vannlanan genelgede de, mart ve nisan ajı içinde, J>u gizli drgutlerin eyleme geçeceklen belinUmpktedir. Sokak orulannda insanların yaylım ateşivle öldurüldügü blr döneraden geçiyornz. Cumhurıyet doneminde, böylesine feanlı }riml« hiç Taşanmamıştır. lşte bu son günlerde, ban çevreler, olav varatmak İçin ellerinden geleni ortaya kovmaktadırlar. En SOB deneme, ODTU yurtiannda sahACTe kondu. Bir kanlı çatışma, araya Siren CHP miIJetvekili ve senatnrlerının cabasıyla önlenebildi. Bu gibi gergln ortamlarda. atılan hır el bombası, sıtalan bir kurşun. hiç umulmadık olaylara vol açabilir. Koşullar öylesıne oluşur ki, büvük patlamalar için bir trüçuk kmlcım yeterlidir. Almanva'da Hitler faşımıı. 1933lerde •Reichsta? yangını adı verilen blr olaTİa Ue\let teröriine başladı. TürH>e'de Elrom oUyı» 1 Mart faşiımine, balyoz 2 saUama olanaği sağladı. Egemen guçler. şlmdı de, Ta blr »eni •Relchstaj yanguu» ya da venl bir •Elrom ola\ı. arıyorlar... Parlamento binasının solcular tarafmdan .vakildığinı Uen süren Hitler, bu vanfrından sonra. ülkedeki hutiin ilfri aydınlan, üniversite profesörlerini, sivasal parti vbneticilerinl bir gece içinde cezaevlerine toplattırılarak. Nasvonel Sosvalinnin demir ökçesinl Alman lıalkının basına lndirmisti. Sonradan. Reichslat vanginının, Hitler ranlısı SSIer tarafındın cıkartıldıjjı anlaşüdı . Tnrkiye'de. Marmara vapuru ve EminSnü volcu çemlslnin batınlışı Ue Kiiltur Sarayi'nın rakılışı, 12 Mart dö(Devamı Sa. », Sü. " de) Î menın nedenlen şoyle açıklan maktadır «Yurt dışından gemı alımını genel polıtıka durumuna getırmıs bulunan DB. Denız NajsJııat TAŞ yaünrn programlarını yurt ıçı tersaneıerımızde yapımları şımdılık olanaklı gorumıajen bü yuk gemılere kaycUrmıştu. Ancak bu gemıîer Pendık tersanesi ışletmeye açıldJğında yurt ıçınde yapımlan olanaklı duruma geleceklerdir. Pendık Tersanesının 1974'de saptandığı uzere 1977 de uretıme geçmesının ne denü onemlı olduğu ortacladır. îunku Pendık Tersanesının ışîetmeye açümasında gecıkılecek her gun DB. Denız Naklıyat TAŞ'ne yurt dışından gemı alunı ıçm gerekçe yaratacakür. Pendık Tersanesının bugünkü durumuna bakılacak olursa, 10 kasım 19^6 tarıhı ıtıbarıyle 15 e>lul 1976 tarıhlı 1 mılyar 565 mılyon TL. revıze malıvete gore nakdı ve tızıkı gerçekleşme oranlan 'o 36 ve "• 30'dur. Gantry Kreyn gıderınm eklenmesıyle bu oranlar % 30 ve % 25'e duşmektedır (Devamı Sa. 9, Su. " de) Pendık Tersanesinin yapımında ortaya çıkan yolsuzlukların ötesinde, gecikmenin daha da büyük zarara yol açtığı belirtiliyor OLAYLARIN ARDINDAKİ Denızcilik Bankası karaya oturdu Talçm PEKŞEN Kıta sahanlığına ilişkin Türk Yunan görüşmelerinin 31 martta yapılması olasılığı zayıflıyor Kosta DAPONTE PARtS Türk ve Yunan uzmanları, Prof. Suat Bılge ıle BUyukelçı Cunıs arasında kıta sahanlığına ıltşrfin sıyasal goruşmeler konusunda Bern'de varılan anlaşmaclan sonra geçenlerde Londra'da bır araya geler teknısyenlenn bu kez 31 martU 1 < Devamı Sa. S, *u. b da GERÇEK Erken mi, Geç mi? mında bfle çıinü günune cabalarla gereksınme karşüanmaktadır İMCnin ekonomi politikasının haU» yığıulannda yarattığı tepkilerin eldm ayına dek çoğalması, AP'nln seçim sandığınılaki olana.kiarıru kısıtlayacaktu. Bu açıdan bakıldığında AP için erken seçimin \ararlı olduğu kanısın varüabilir Ancak isui bir başka ydnıi de dikkatle incelenmelidir. AP buRun ıktidardadır Acaba bir erken seçimle bucıinku iktidannı sıirdurebilecek midir? CHP'nin seçim sandığındaki cucü nedir? Herhalde bu konudakj bilciler %urt düıevinde gozlemlere tıKan AP1I milletvekiUerince derlen mistir. Lnutulmamalıdır ki. ıktidardan düşmek Demirel içm korkulu bir duştur Eğer normal bir politika ortamında Aaşansavdı, nrlakları bir arava eelemiven, çe«»tH temel konularda anlasmazlışa duşen koalisvonun çoktan da^ılması ve Başbakamn Çankava'va istifa mektubunu >un ması eerekirdi Sülevman De'n böyle birsev yapamıvaf. iciKîır Çünkfi nem hakkmda çeşitli yolsuzluk dosvalan bi rikmiştir, bem iktıdarda kali] iktidar nlmetlerini dağıtarak xuç lenmek \e kuçük partileri paı çalavıp eritmek stratejisüıi be nimseımştır Haziranda gerçek lesecek bir venlljriyle Basbakar lıktan dügmek korkusu. Demire in dzel msntıçında büyük ağu bk taşımaktadır. Demek ki, herşeyden once haa randaki erken seçimin somııt b sapları konusunda Demirel'in sc nuca varması eereki>or. CHP'ı 260ün u^tunde miHetvekilisl Parlamento"j a eetirecek bir s < çlmden sonra \P Genel Başki nımn bugunku durumunu \ açırlıeını koruması zorlaşacal tır. Haziranda »e>a ekiınde w çım karannı \erirken man Demirel'in başlıca nın temelini bu hesap oluştur caktır. Sivasal vaşamımu dönüp dol ?ıp avnı kMir çemberin içind donpni\or Bu çember Derair' çembendir Erken seçhnler h ziranda mı olsun, yoksa ekimc ••• (Devamı Sa. 7, Sü. 6 Aı ZANU heyeti Başkanı: «lan Smith'e karşı savaşımızda Türkiye'den yardım istiyoruz» Bodezya'da ırkçı lan Sımıtn yonetımıne karşı mucadele eden ZANU orgutunun Rex Chıvara başkanlığındakı uç kışılı!' hejetı Salı gunü yurdumuza gelrmşiır. ZANU heyeti dun sabah bır ba5in toplantısı duzenlemıştır Heyet baskanı Chıvara, lan Smıtrı'e karşı sa^aştıklarmı belırtmış ve Turkıve'nın ırjtçılıkla somurgecılığt kmajan BM kararlarına olumlu ov verdığme ı şaret ederek şoyle devam etmış Ur: «Tılrkiye'nin bu tufumunu "evınçle karşıhyoruz A\nı zamanda bız, Turkıye hukumetınm (Devamı Sa. V, Su. 3 de) E rken seçim konusu güncelliğini sürdürmektedır. 6u «idisle surdureceğe bcnzer Onumuzdeki günlerde iki büyuk partinin bu alanda kesin rutumları beill olacaktır. Şimdilik bilinen şey şudurKuçuk partiler erken seçimden yana değildirler lktidar ortagı knçük partilerin bir erken w çimle durumlarını yıtirmek t^hHkeslnı söze almalan doğal »a \ilamaz. Muhalefetteki DP ı«e husrünkü durumunu koruma ca bası içindedir. Imutlannı koalisvonun çozuimesine bağlamış tır Boyle bir çözüluş. avnı zamanda Demirel ve çevTesi için olumsuzlukiar taşıdığından, DP nin yararına bir celisün sriz konusu olabilir Büyük partiler kesiminde erken seçim için çeşıtli hesaplar lapılmaktadır Bir erken secımın AP'\e vararlan nedir? Hukumetin ekonomik bakımdan xor durumda olduğu açıktır. Butçe bir rievalüasvonJa birlikte çıkmıstır Fivat vükselişlerlnin hızlanması beklenmektedir. Ithalat zorlııklan yoğunlasmaktadır. Perrol alı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog