Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

• Sahfbi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazefecıhk T A Ş. CCMHURtYET ÎSTAXBUL adına NADİK N \Dİ TELGRAJF ve MEKTUP adresi: • Genel Yayın MUdünl OKTAV KLRTBOKE Posta Kuttısu îstanbul No: 246 • Sorumlu Yazı Işlen Muduru (.hTIN O£B*VR4K • Basan ve Yayan: CUMBrURIYET Mathaacüık *• TELEFON : » 97 03 Gazptecilik T.A Ş. Cağ&loğlu, HaİKevi SOK No 39tl (Be$ Hat) AHLAK YASAsmA TAAHHÜT EDEB * * • BÜROLAK: Ankara Ataturk Yenışehır Tel.: 17 58 66 C5 57 Bilvan No. 65, Kat 3 T e l : 13 12 Ataturk Caddesı Uğurlu Pasaj Bulvan Yener ApL 01 • IZMÎR Halıt Zıva 30 12 47 09 • ADANA Tel: 1455U 19731 ABONE »e tLÂN Ayiir 12 6 3 V Yurtıçi: 720 360 180 60 ' '.miıs: ll"0 ÖSD 292 5" 37 50 Ülke grupîanna ve ağır'ıştna göre uçak farkj okuyucu tarafından avnca Menir Basîık (Maktu) 2 3 ve 9. sayfa (santımı) 1 4 5, 6. 7 savfa ( s a n t ı m ı Ö l u m MevKd, T e ş e k k u r (5 s a n t ı m ı ) N'ışan, N ı k â h , E v ı e n m e Doğum Yayın Hayatı (kelımesi) K ".n 'ke.ımesı) 751 Lıra 200 » 160 » 400 » >00 » 4, » 3, » 16 M \RT 1977 Imsak Güneş Öğie 4 28 6 09 12 23 Ikındi Aksam Yatsı 15 44 18 17 19 48 TAKViM KARATAŞ TRT'DE (Baştarafı 1. sayfada) Cevap : Her devlet rnemura gı1 ben de buraya taym edıldlm î.l 1976 tanhınde bana teblıg etler. Cumhurbaşkanırıın ımzasıı taşıyan bır kararname mevıt. Bu bır ıcra tasarruiudur. J nasıl ortadan kalkar? Bugunku gıbı mahkeme kararameya ıptal eder. Anayasanm 132. maddesı, Daıştay kanur.unun 95. maddesı •rarun mahkeme kararlarına yarak yenı bır eylem ve ışlem ssıs etmek olduğunu soyler. Yeı bır eylem ve ışlem temın edeııyorsa o zaman taraflardan bı.sının tazrmnat hakkı doğar. azmınat davası açar ve mahkele bır karar venr. Benım duruıum şu: Ben şımdı mahkeme r.rettı dıye, allahaısmarladık dıîmem. Hem demem, hem dıyeiem. Çünku devlet hizmetı goıyorurn. lcra ile kaza arasında •r ıhtllâf varsa bunun hallı baa duşmez ve yakısmaz. Hukümet yem bır karar alaık îsmail Cem'ı TRT'ye getırliyor Ben hukumet yerıne kenımı koyamam. Bana sunu suraı gotür demışler Mahkeme kaır verdi dıye ben bırakamam 'urumumun yasa! olduğuna ka hocasıyım. Bu saydıklarımın mzmet'.erının de. bunca zarar TRT'yı ıdare etmeye yetKilerı, sonunda, ozel sektore devredılgüçlerı neyse benım de odur. mesı yakında fazla tepkıyla karIdarecı olabılıyorsanız, mesele «ıianmayacak b'r gor^s olarak (Baştaralı 1. savfada) kında lşte her birinde «mil yok. Ben Amerıkan unıversitelebenımsenmektedır. Boylece kılayon»lnk birer senrt . Sa nnın kuruluş ve ışleyışı konutık fa7İasnIa gerçekleşiyor . \uzluk hızmet lerı, ııman ışlerı, hiplerı. kapılarımn onünt1 sunda araştırma yapmak uzere Etrafımıza bakahm: Servetankercılık gıt» hızmetlen ele çıkıp: Eısenhower bursujla AmerıKa'ya tı mllyonu aşan kişi, her alan ozel se.ctor, en aza ındınl Ben bır mihonerim gıttım Bır sene kaldım. Yedı ay mahalle«ie birden de fazla mış gumruk kotfrollarından da dije poı verebüirler . TRT de > onetım kurulu uj elığı 5 KiŞi ÖLDÜ, artık. Gecekondu bdlgelekurtulacak, işlerını eş dost araO zaman daha zenginleyaptım. Ortadoğu Teknık Unırındeln uç çoz odalann rtesında rabarca vurüecoklerdir. 8 MUHALEFET rın. en zençınlerın «ıfitı da %'ersıtesmde uç sene mutevelK ğeri şırrniiden Mİrbinlerle KASIT DA VAR tabii değışecek: olçul'i» or Içlerlnde bıraı heyet uyelığı yaptım Bu bugıler LiDERi Uğranılan zararlar yalnıaca btl Trllv arer .. Katrih*da es\a \arsa mobılya fi herhalde Ismaıl Cem'ın bıldıklegısızlıkten doğmuş olsa bir derer \atlanna onbeş gunde bır rmden fazladsr. TUTUKLANDI "rece ozurlu gorulebıLr. Aşagı>apılan zamlarla o eşv»nın Soru: TRT jsyınlarından yaSojlemesi biraz suç se dakı ornekler kasıtlı hareketler deeeri de hızla artıyor. Vakmmalar çun geçtikçe artMor. lİMir ama herhalde alışırıı. ISLÂM\B\D Pakstanda ionucu ortaya çıkan zararlardır. Özellikle tarafsızlık konusunda. geçen nafta yapılan genel seçuıı Salıpazarı (4) no'lu ambar Siz TRT vayinlarının tarafsız ol ierm Easoakan Butto'nun Dar27 7 1976 ve 4 11 '1976 tanhlen dupıına inanı\or musunuz? tısının ezıcı ustunluğuyle sonuçarasmdakı suıeae Gumruk Bolge Cevap: Butun dunyada bu tıp ÇANKAVA LİSESINDE DURUM lanmasının admaan başlayan oMuaurluğunce ıhbar, taçakçılık T1KZ1P kurumlarda ya\ın polltıkasından lavlar surmektedır • Og^eiu ı \e oğrermenler *ara\e gumruk kanununa gore, gırış şıkâyet vardır. Her çesu ınsan CUKHURİYT GAZEÎcSi Is'amabad. Lahor Karaçı Ra [ından se\ılen Çankava Lısesı 1. sa>fada) konuşnıasmı takıben, yurt sathstelermın zamanınaa gumruğe var Zevklerı farklı goni'len hında gezı japan sayın AP Mıl\a'p.ndı gıb; bu\uk kentıerde Muduru Cevdet Gokturk ün ?öYazı Işlerl Mudurluşune Istan verılrrwmesı nedenıyle kapatılgı behrtılmekredır. farklı, eğıtım sevıyelerı farklı, sokaklara dosulen muhalefet talet\ekıh ve senatoılerı, Adana ı ıevden a'.ınmas'ru protesto ıçm bul 13 Ocak 1977 tanh ve 18842 mıştır. Buraya gemı almamadı gelırleri vaşavısları farKİı ırısan raf tarları Bııtto'ju protesto ıçın SEÇİME DEOİMMED: lıncıen başlamak ıfere, butun oğrencılerın on^ekı gıln başlat sayılı gazetenızın bınncı sahıfe gmdan, Turkıye nın en buyuk lara hıtap edıyorsunuz Bu şı buyuk gosterı.er aızenlerierken Başbakan Den.ırel, grupta bek ılleıdekı \atandas \e teşkılat ıle tı.vları bO5ko" dun de sürmııs nızın 3 cu sutununda yajıa.a .thal lımamnın yuzde 25 eksık kâvetlerı normal Karşılıvorum leneniıi aks.r.e erken seçım koolan temaslarınm netıcesını ve Başbakan'ı sec.mlere «hıîe kaıia tur Derslere gırmeyen ogrencı nan Erzurum Ataturk Lnıversı kapisıtesı ıle çalısmasma neden TRT bu sıkâvetlerı hıç bır zaman nusu uzeıınde çok kısa bır şegoruşlerını açıklamışlardıı tııtnakla» suçlajan '.e Butto r.un ler gruplar haLnde Mılli Eğı'ım tesı N'umune Has'anesındekı o olunmuş, 600 metrelık rJıtım 450 gıderemeyec».ctır Tarafsız IK kok'lo'e G ..naş, aa^ıa çok CHP'jı ıstıfasını ve seçımlerın yenıle.ı Bu muzakerelerın sonucunda, Bakanlıgınm onune gıderek hu lavla ılgılı yazılar hakıkate ay metreye düsurolmustur Istanbul nusunda lıer şey muphemd.r mes nı ısre\en munalefet 1 derıc e'.?îtıre.e.% Ana mnnalefet par A.P. teşkılatının, >apılacak bır lumetı nrotesto etmışlerd'r Or kırıdır. L.mari Işletmesı Mudurlüğu ve Kem sıyasl partılerın, hem \atısı Mıllet Meclısı nın onunu tı genel seçım ıçın hazır bulundunnden 8'ı tutuk'anmıştır. Bu a ta Oğretım Genel Mudunı NeD B. Genel Mudurıuğunce sorum Ulku Ocakiarının bu olayla ya tandasm kafa<;ındakı taıafsırhkamıs'ir Meclısın onunjn nasıl raaa bır,\.k ken"'erdekı gos'cngu, buyuK bır azım \e sevk ıle catı OzturK ıse mudurun ıstıfa kından, uzaktan, bır ılgısı olma r lular hakkında huç bır araştırğın olçulerı »el»«;memı«tır Ta af ler sırasrıua O'icekı gun 5 k.£! cıçılabılecegının o^r defa daha Adalet Partısı'nı ^enıclen ıktıda ettıgını bıldırmış. ancak :'Gok dığı gıbı; zanlı olarak yakalanan ma, soraşturma vapılmasına gesızlık konusunda çok konjsuvor, nın olduğj, 100'a aşıun ınsanuı ?oruşulmesmde fayda goruyoid. geurmenın aızusmıu ıfade etsurette tnanıvorum. Yasaldan turk' ın ıstıfası Mıllı Eğıtım Mu Ahmet Sezer'ın de derneğımız reri ve neden yorulmemıştır. f3kat olçMİerı gelı«tırmıjor Meıiırn dem.stır Mechs gundeyaraland.gı vp juzlerce kışının tıklerı tesbıt edılmıştır a fazla meşrudur. durluğurden henuz bıze mtıkal ujesı olduğu hususu da hılâfı ha (7) no'lu ambarda bulunan ruer selâ son olaylar' Demırel'ın ko tu"Uıîlandıgı bıldınlmectedır mındeia yasalar çıkmadıkça kaSonı: ÖnümürdeM seçfmlerde 18 3 1977 gunu toplanacpk ge etn' "=• r » demıstır lo bakırların yarısının kesüdığı kıkattır nuşması icın çok şey soyiendı. n .n \e nızam hakım.yetını ıste nel ıaaıe karulu ve 19 3 !977 çu P'den adavlığımzı kovacajjınız 0 hneıu \e Tabıı KajTiaklar aolajısıyla hırsızlılc yapüdığı, Polıs •arfınaan \apılan açılua nılen olçune saglamanın fevkaErzurıını Llku <>cakl»n ivleniyor. Bu konuda ne dlyor Bana kahrsa huiumetın vaptığı Bakanlıgı bmasına a\nı bakannu de Temsılcıler Meclısı nde gerek mal sahıbının, gerekse gum ve vapacağı hızmetler konus.un mada Bu**o'n a Pakıstan IîaıK lade guç olduğunu belırten De musterek grup ujesi Senator \e lıkta çalışan bır memur tarafın derneği sul>e ha>.kanı unuz? rügun yazıları ıle behrtılmış olda vatandasa bılgı \ermek gore Partısı karşısınaa 9 muha»efet train Yılmaz dan ates edılmıştır. Emnıvet yet Mıllet\ekıHerının orta>a koydu Ovap: Ben parlamentoya gir vıdır Başbakan butçe dolavısıyla part.Sının bırleş'ıâı Pakıstan L nıırel. Derr.ekler Kanunıınun bir nosuıs karsjin, hıç bır ışleme 3Tİdan oerı ovlanamadığını, DGM' gu kcnular uzerınde goı .ısmeler kılıler.. bananlık bınasına ateş leyı düsünmedim. Duşunmuyo goruslerını soyledı CHP b:z de Insal Ittıfakmın l.derı Mevlâr.â konu olmamıştır Bu konu ışletpden kı«ınm burada menvır ola japıîacaktır. Bunu takıben Ad.ı ım Her isteyen de oraya gıre konuşahm dedı Buvrun dedık. Muftu Mahmud ve Pakıstan \e n.n yarısı goru«ulememış halde menın Kontrol Kurulunca vs gundemde bekledıfeını, pohs valak çalıştıgını uıldırmışîerdır. let Partısı rrusterek grubu teK ıez Kesın tavır almıyorum. DP bunu ce\ an b^><ı kanıınu Hmd.stan'ın te.< bır ulke ola^ Teftış Kurulu Baskanlığınca açızıfe selahıyetlerı, unıversıte ka rar toplanacaktır » Bu memur ıle bırhkte a>nı bau^ku TRT Genel Mıiduni ol na sığdırdı. Cevap hakkı ıstedi. gunu ılerı sürduğu ıçın bıriaç nunu değ.ŞAkiıgmm TBMM huzuBaşUraTı 1. sayfada) ga çıkanimasından sonra bıie kan''kta bv'.unan bır ışcınm de MSP'ULER UTI dive mahcur \e kı«ntlı ol Onu oa • ayır.la\acaâız jı'dır hapıs'e bul ınan Avaraı > runda oldugunj belırtmıs. CHP' mceleyebılnıek ıçın Eczacüık ve 300 om TL 'lık bır yolsuzluk ort2O7altına almdığı o*renılrr «tır adım kı, Davet alırsak çıdemez bas et'Jnııştır Partısı lıderı Abdjl Valı' Han'ın n:n buniara Karşı olduğunu sovMSP Geneı Fa'.nan YardımTıp Fakultelerı ıie Hıfzıssıhna Demıreî'in kontı«masını neden 5 TABANCA YAKALANDI .ı>ım? Yok ben katıven mıüetkarsı Begum Valı Han'ın tutus lemıştır KOYIU MU, ÇARIKLI MH cihi Fehını Cumalıoglu dun bır Enstıtusu vetkı 'lerınden oluşan ekılı olmam dıye bır sozu ah Gunerı CıvaoSl'j yonettı. Herkesı landığı doğrulanmıştır Ravaıpjî demeç verere«c, «Kalkmmamızı, • Ankara da >apuan aranıalarda b.r hevetırı ara>ırma yaptığım Denzcılık Bankas.nm duruDem.rel. Mala >a ve Elâzığ ızıakça bulurum. Hakımler, pro nası! rahar o'ııvorsa öyle bırak dı'de ise Sena'or Muharamtd Zevnel Go<.an. Sale\man Kan \e ıiı^ınıiıa sonunda bır rapor munu daha bır açıklınia ortaya len.nıler.ni anlatırken hal.:ın, hder ulke o!mami7i îvtemejen >sorler gıderken, hakımlısı rev mak lâzım B z Erevıt'e de sorr Safdar ve n.uhalefeun beş lıaedıs mınidkUr. somurucu yabsın 'aman. Mus'afa Kava., En\er djzenled & .ı budırmıştır. Demır kuyacak orneKierden bırı de jplamak ıçm aiet mı etmiiur'1 duk Konuşmacı fıkırlennı en r. tjfjklanmıstır. Pohs kaynak • yaratılrn.ıc ıst°nen karamsarlık. tı «ermaje çe\relcrı. bu hamieBaskal ıle A\e Üzun adlı o^ren şoyle kor.u;muştur. Banka'run basın muşanrı ve b^vkınbk. jez^ınl.k havasının ıçın ırsat çıkarsa olurum. Fakat lıe rahaf b'r sekılde nasıl sovleve Urı, muhalefet lıderlerırcn tuiuk sı durdurmak. tekrar nıontajtı (.lerın uzeıl^ıınde b ' u r taoan «Sakarın" ABD de ve Kaııa C.enel Muduru ozel danışmanı eshsı de^ılım. Bu ış bovie ae r=kse rr '" ' apmak ıs^edık Sımdı lanmalanna gerekçe olarak, ul de olmad'^mı nasıl batacagımızı e cs. buhınmuş'jr hğa dondurmek ıçm bır erken da'da zaraılılısı nedenryle kula o.dn Talıır Kutsı Makal ıle ılgılıîarşısna mesela Al kede hâlâ yurunuüte oian SIÜ clt^ıl, nasL ılerıye gıdeceğımizın fflı ederse, galıba benı zoria F ""iiı*" seçım propagandasıyla partılenıimasıniü yasaklandıgı voiunda dır. AP'mn yarı resmı organı hesabiı ıçınde olduğunu söyleIMGI AÇILDI tan O'rrı ı getırsek. vahut E yonetıme rağmen halkı gıeve \c ra\a ıtecekler basınımızda huberleı çıktı 3u iayılan bır sagcı gaze'ede «Köymıştr Derımel konusmasını şoy ıın ıç.nı kaııstırma\a baslamış12. Daıre*.. Ankara Soru: TRT'de önumUzdeld ınin cevıt'.n karşısına Me'ın Toker i \asa dışı e\lernı°re teşvık etmeUrdır demıstır. Hukiımetm anun uzer.re bakanlıgımız, Dun\a le bıtırmı^tır: lu Gozuyle» başlığı altm a yazıVansının emmle kapatılan 'rde bazı veni atamalar \apıla kovsak, adamı muskul duniTa lei'nı gos'ermı^tır. Saglık Te;kıla'uıa oaşvurarak ıar yazan Ma^al, hem Denizcilik «Bız iadece şıkjje lerı Sa\ıp henk ıçınde çalıştıgını one suren sokmak ıçın tertıp hazırlamışlar TMGT II. Başkanlıgının açılma konu ile ıigılı karann davandıeı agı sö>leniyor. Bu »ovlentiler Cumalıoglu, MSP'nın hızmet par Bankası Personel talımatnamesı denecek Bu bovledr. Olaylann ardmdan bır açıkla doKmekle jetmemeyız. Çare arasım ıkıye karsı uç oyla karara otfru mudur? tı^ı olarak seçımlerın normal »erekçey1 ogrenmek ısteaı An • ma vanan Pakıstan Basbakaı.ı mava ve bulmaya mecburu? Ge ne, hem de Basın Kartı Y'onetbıplanıı^tır Ce\ap: Evet doğnıdur 1&737amanında yapılması taraftarı cak bugı.rıe ^adar \^7'mı7a iır ZıJf.kâr AI. Bu"o ıse haîkın nel sı\a^ı dıırum amarı ulkenın mehğıne ajkırı olarak ıçe alın0 Izmırde çe>ıtlj oŞrencı ola> en bu jan.ı ozellıkle aktıf profıldu°unu ancak seçime de hace\ap aıanTadiK B'inun uzeı J*e kendı hur ıradosnie ov '.ulan ddha ıleıı ufuklara u'.asabılmesı mıştır. Çunku her ıkı jasada da UrınGd üç kı«ı varalanır.^ dou.KSivon ve va\m hızmetler n^p 7ir bulundıifeunu tekıarlamıştr bakanl'guı.ız ounjesmde, jvona dığını, usulsuzlut;ten ştsâyet e ıcın geçerh çarelerı aıamaktıı. ıkı a>rı ış jerınde çalışma yakuz kışı gozaltına alınmıştır. aşanlı olanlarla, kayırıutıif MSP Mıllet Meclısı Grup Basııe ılgilı kuruluşların uzraJ'i «18 man gunu Genel îdaıe Kuruden muhalefeun her turlu yargı saklanmış oulunrtıaktadvr Buna Ege Lnı\eısıtesı II'Bfc onunde lanları, tesadufen bu kurumrt.i kanvekuı Suıevman Arıf Fmre şılen ıle o toplantı \apf.k Top karşm yabancı petrol şırketlen yoluna baîvumakta serbest Oı lu, 19 m a r sıınu de Temsılcıler gece meydana gelen kavgada Ve mevkıve pelmıs olanlau nr de «Mıllet geçını cterdmde ıken, lantıda kcTjju etrafjı «e.:ılde nın yurt dışı gezüenne ndeğışçagrılnuştır. duğunu. ancrk halkı Kişkırtarak Meclısı top^ıntıya dat Ok adlı oğrencı hafıf şekılde ınnden ayıracagız Altı aydır bu ınceledık araştırdık \e hazır.a bır sonuç elde edılemeveceğıuı Bu toplan'idan sonra ne yap partılerın seçım derdıne duşme mez adam» olarak bılınen Mavaraianm)ş"ır uzerınde çalısıyorum. H?rkelerınm. sosyal heceflı savısız dıgımız laporu oyladiK I*rıfa'; mamız gerektığıne karar verecesoylemıştır Kal. hem gazetecılık yapmakta, Buca Eğıtım Enstıtusu ö la kabul edılen raporu basınım' .n durumunu gosteren bır plan teklıf ve 'asan'.arın kanunlas Pakıstan'da kar.lı olaylara saiı ğız » nem de Denizcilik Bansasının apım Kadroları çıkarttım. masını tehlıke>e duşurecegını» nunae de Abdullan Bozkurt ıle za sunn"ıava karar \erdık Rart ne olan \e 31 kısınm olumujıis çok ozel» muşavırlıklerım yuAP grupunda konuşanlardan Nı sozetmeye başladıgıru soylemışOmer Buvuksu adlı ışçıler ara nın Ijna gore, bır çok kışı yerlenha7iı.anmasmda vardiTM sonuçlanan kampanyanın ardm han Ilgur., Husamettm Atabejlı lerdır sında kavga çıkmış, Buyuksu bı olan K'uuluşların ı degıştırecek Dıyarbakırda başlıcalar.. rutebılmektedır. İİR SOSYAl HİZMEI (!) 0RME6İ çakla agır şe.cılde yaralanarak Tıp ve Eczuılık Fakı.îelerı P*osınıf produktore ıhtıyaç varANKARA (ANKA) TRT Si dan geçen hafta başında vap'lan \e Mehdı Keskın, AP'lılerın er15 Ote yandan Bursa'da Bakanlı genel seç.mlerde Başbakan But> ken seçime h a m olduğunu soyGeçen yıl^ kadar Denizcilik SSK Hastanesıne Kaldırılmıştır. jr Kımse gıtmıyor. Nıye Herfesorlerı ı!e Hıfzıss H a Ensrınıyasal Yayınlar Hakem Kurağı ıle ılgılı goruşmeler yapan es Dıyarbakır'a gıdecek. TemAsansor semtınde oncekı gece su uzman.arı \e Egı ıtıı Hasaıı« Bankasından a>Ti bır unıte olalu'nca, Başbakan Demırel'e ce to'nun Halk Partısı, oylann "• lemışlerdır 8O'ı aşkın bır bolumunu toplamış. rak ışletılen Lıman Lokantası Soz alan l î kadar uye konuş MSP ıı Gıda Tarım ve Ha>*,ancı el kayınlmış kışılerı de hı?meaew.\e gezen \e «\urucu tım» sı uzmanlandır Uzmanla'unız. \ap vermesı kararlaştırılan DP lık BaKanı Korkut Ozal erken muhalefet ıse ağır bır yenılg.ye malaıında erken >;eçım ıstemleıçın yılda 45 mılyonu bulan zae soıtacagız. Kadroları çıkart Genel Başkanı Ferruh Bozbeylı, eK.bınde gorevli bu.unan Metm sakarının mesane uru mevdana seçımle ılgılı bır soruşa kaışıhk, uğramıştı. Seçım sonuçları :lo rın. dı.e getırmışler hukumet Lm Yonetım Kurulundan geçtı. bugun TVde konuşacaktır. TRT ran yuzunden Malıye BakanlıSevhan (3u ı adh pohs memuru, aetırdığı yolundakı .ddıalan ın(fahsı kanaatımı sorarsamz, er Asansor karaKO u polıslerınden bırhkte muhalefet Butto'nun .f ortaklamdan \e ozell!<le MSP' 'akında gerçekleşecek, 1973 de iıınca 1976 yılı sonuna kadar kaGenel Mudurluğu'ne başvurarak, ken seçım ıhtımalı yuzde elh Azız F'gın ı ı 32} «anarşıst» zan celedı Ancak. Turkıve'de kul.a patılma kararı verılmıştır. Ancalc ç.mlerde yolsuzluk yapüğını orıs den yakınmıslardır Grup toplan500 dak:ka program japan kışı, konuşma hakkı ısreyen MSP Genılan sai,,rınm sozkonusu etkıdır» demışrir. surmüş ve Eaşbakanın ıstıfasını tısı de\am ederken dışarıja çı 976 senesınde 60 dakıka progeşdost ıle bırhkte oğle ve aknıvia tabancayla ağır şekılde ya M yapmcdıgı anlaşılaı Sakann nel Başkanı Necmettm Erbakan \e seçımlern yenılenmesmı ıs e kanlar gra iıvi tam bır goıuş bıram japmış. Sebep'' «Ben bu geralamıştır. şam yeıneklennı burada yemeyı bızde kuı.anılan seklı üs msan da. onumuzdekı pazar gunu bır mişti. Muhalefetaı parlamen lıgi ıçınde olduğunu öne surmuş ıel mudılr zamanında çalışmam» gelenek nahne genrmış oulunan saat 10 dakıka sure içinde TV • ODTÜ Gazıantep Muhendı» sağlığl ıçm tehlıke teskıl e*rre föya seçlten üyeîCT bu •aTnaç'.a ler, ancak: dunk.ll grup toplantıOK boyle şey. Bız bunu halledeGenel M^udurlük yetkılılerı, bu programında rjartısınjn gorüşlelık Fakultesı oğrencılerı, Mute mesı neder.'vle. ulcemızde satıl Mfcîısı boy^ot etmışler. ypreı 30 smdan bır kâîar çıkmayacağım, (Baştarafı 1. s egız. nnı açıklayacaktır BSfTece se \ellı Heyetının Ankara kampu ması \e kul.anılması >asaklana emre uymayarak yenı bır forçımlere de katılmannş.ardı. karann AP Temsılcıler Meclısın sorunlara ılışkın goruşlerın aynı çımlerden once ılgıh yasa değısunda oktıyamayan ulkucu oğren maz Ayrıca konu ıle ılgılt Oıa mul bulmuşlardjr: Lıman lokan Soru: TRT Seçim Kurulunun den çıkacağını belırtm'sleıdır. AP ya da bırbırme yakın olmasıdır» < ılerı Ga7iantep e gonderme ka rak Dunva Sağlık Teşkılâtı da tası Banka'run bir sosyal hizmeoplantılan konusunda ne dJyor şıklığı çıkanlmadan da sıyasal Temsılcıler Meclısı toplantıdan \e partılerın TV'de seçım konuşmarannı protesto ıçın baslattıklan gunumuze kadar hıçbır yasakla tı C> olarak genel butçeye alınunuz? Bu arada ıkı ulke arasında karaıa varudıktan sonra \emden boykotu surdurmektedırler Ga vıcı kara almamıştır » mış ve çahsmasmı surdurmuş Ce\ap: Bır karar alınmadl. lan «fulen» başlamış olmaktadır. gruplar toplanacak \e o zaman esonamık \e bılımsel işbırlığıyle ziaiıtep'dekı 14 kuruljıs da, MüDP Genel Başkanı Bozbejh, tur. Şımdılerde Lokantanın mıl'oksa ben bıhrdım. Bu kunılda gruptan da karar çıkacaktır Bun uças xaçırmalarıru onlenmesıne bulunduğu tevellı Heyetuıın karannı e.eşLort tane uruversıte rektoru var. konuşma ısteğınde yonluk »rarlan. bankanın mıl larla AP Genel Baskaru Demırel' ılışkın uç ayrı anlaşma dıln ım tırmıştır. Jız de unıversıtedenız. Bızim de Esen Ünur'ün ızınlı olrrası neyarlan içmde kaybolmaktadır. ın zaman ka •anmaya çalıştığı da zalanmısur denıyle, gazetecı llhan Bardakçı • Iskenderun'da, Istanbul'da latırımız var Bıze soylerler. Bu I Baştarafı 1. sayfada) cEkonomık ışbırliğının geliştl komandolar tarafından oldurulılerı suıulmektedır AP'liler grup •BAUK BAJTAM KOKAR» oplantıda boyle bır karar alın ıle konuşacakt.r. riimesıne ılışkın» anlaşmanm 10 d.ıgu bıldırılen ITÜ öğrencısı Sa müttefik kuvvetlerle ışbırlığı kotoplantısındayken. CHP'Uer en • nad: Belkı ontunuzdekı toplanDenizcilik BanKasında alt kanulannda bılg. verılmıştır Sanaz gazetecıler kadar AP °rupun T,ıl surelı \e çerçe\e nıtelıgı taşıl'h Denız m cenaze torenınden ıda da alınamavacak Çünku bu car ıle Bardley arasında başbaşa demelerde bu ojunlar oynanır dı&ı bıldırılmıştır Buna gore, ıöa ;, apılan konusmal&rı merakla sonra gozaltına alınan 46 oğrenş gorulduğu kadar kolay bır ış kademelerde gelışen yapılan göruşmede de dunyada ken, iıst kı ulke. dem.rçelık ıle demırın t :den 12'sı dun tutuklanmıStır beklemışlerdır Bazı AP'lıler kulegıl. Bızden ıstedıklen bılgıler olaylar «balığın bu kez de başkı bloklararası askerı guçlerde dısındakı madenler liretımı \e ış lıste «Bızım erken seçım kararı TutUKİananlar, Avhan Yalın. Ala meydana gelen dengesızlıklerın •ar. Bu bılgılerı mcelemek zatan kokluğunu» kanıtlar mahıalmamız bır şe\ ıfade etmez. lenmesı, elektronık sanaju agır attın Olgun, Hasan Mete, Erkan nan alır Bız bır kamyon belge ele alınarak, uç tarafı denızle yettodır. CHP ne daşunuyor, sız ona ba \e hafıf sanajı. enerjı uretımı Kayuı. Kemal Seyfı, Xecım De;onderdık. 50 tane band, belkı Daha once de g^zetemızde haçevrılı Turkıjenın boyle bır orle petrol arıtnıa tesıslenr.ın ku mır, Dogan Gorgoz, Selahattın ANKARA, (Cumhuri>et Bürosu) kır.» deırışlerdır 1000 sayta tutacak kadar ek bılgı ber konusu yapıla.ı ılgmç bır tamda Denız Kuvvetlerıne olan rulmc^ı alanlarında ışbırlığı >a Baru: Ahmet Erzın, tsmaıi MeTurkIş'm Geslş öendıkasınm • belşe eonderaık e gereksınmesı uzerınde duruldu olay şu şekılde gehşmiştır: pataklardır Anlasmada ayrıca rıç, Nıhat Soğuksu, Rıza Aydın'AP OHtRGESİ VE ŞARTLARI BIRSA (Cumhurı>et) Ulu borca nedenıyle Dinalarını sat4Soru: Bir Ziraat Profesoru olDenizcilik Bankası Genel MUğu oğrenılmıştır. b'i alanlardakı ışbırlıgmın ger dır. lığa çıkardıgı jolunoakı haberle AP mıl.e\ekıllen Sule.ıııan dağ'dakı televızyon verıcı kulesiiugunıız halde TRT genel mudurluğune getırılen Recaı Haniçeklesnrılmesı amacıyla, ıkı ulılgılı olarak bır açıklama japan Turk Denız ve Hava KuvvetÇaglar vo Orhan Oguz taraîından ne duşen yıldırım ku.e bekçı<;ı lurlugune getırildiıuz. Bu gorev oğlu, bu sure once üç yardımcı kenın. ılgılı kuruluşlarına huküDISKe bağlı Ges Iş Sendıkası lerınce ortaklaşa duzenlenen «Dehazırlanan erıien seçım oneıie26 yaşındaki Hıiseyın Kocaoğlu'»izin uzmanlık sahanıza tumü>le sım yolsuzluk yaptıklan gerek metlerce gereıclı kolaylıkların gos Genel Paşkanı Orhan Ulukan, mzkurdu 77» tatbıkatının 21 21 SıTıi îTizi ;.\an parlamenter sa;ıvabaııcı gıbı gorunuvor. Bu çe nun olumune neden olmuştvır terılmesı ae kayda bağlanmakta ımuİKijetı sendıkamıra aıt olan < Baştarafı 1. sayfaaa) mart tarıhlerı arasında Ege denı çesıyle Ulaştırma Bakanlığma sı llı e çıkmı^'r Dunku grup Jşknı nasıl açıklnorsunuz? Dun gece sabaha karsı yıldı Adana'aaü daıre Erol Ajkaç ıhbar etmiştır. dır zınde ve hava sahası uzennde Prof. Doğan Karan, Istanbul Tektoplantısıuua onergeıun ımzalanrım dusmesı sonucu kulede mey Ce^ap: Ben ıdarecıvım. UnıverUlaştırma Pakanlığı Teltış başkanhgmdakı eskı yonetımın, nıasına de\am edıldığıni bıldıren japılacağı açıklanmıstır Oğrenıl Beş yıl süreli «Bılımsel ve Tek nık Unıversıtesı (İTU) Rektora dana gelen hasann gıderıldı?ı ve sıtede ılmı metodlar okuttum Kurulu Başkanlığından Başmusoz konusu yonetım uyuşmazlığı dığıne gore, Y'unanıstan Denız ve nık Işbirlıgi Anlaşması»nda ıse. Prof. Kemal Kafalı ve Ege UnıÇağ'ar. oOnergemı Mechs B?şT\r vaymlarının normal olarak FETvı ıdare ederken >avıncılıksurerKen sendıkar.ın mal \e paHava Kuvve'lerıne bağlı bırlık fettışlığe gonderılen 3461/976/639 ıkı ulke arasında, bılımsel \e tek kanhgı r.j 14 aa \apılacaK T™nv versıtesı Rektoru Prof. Necati surdurulduğu bıldınimi'jtir. la ılşılı. herhangı bır dalın mat sayı ve 13 10.1976 tarihli yazıya ra varlığmı tuketıcı ıslemlerde lenn 23 mart gunü başlayacak sılcJer Meclısı'nden sonra suna nık ne\etlerın ve belgelerın mu AıCgun katılacaklardır. laxa uzmam olmanm şart oldugore Genel Mudur Yardımcısı bulundukları bır sıraaa Turk cag'.m» deıni'"ıı Turk Silâhlı Kuvvetlerıne oranbadelesı ongorulmekte, bu arada TRT Seçım Kurulu çevrelerıngu goruşunde değılım TRT ye I ş e verdüderı 405 bın lıra tutala daha küçuk çaph bır tatbı Sezal Tekmen Denizcilik Banka karsılıkh konferans ve semner den alınioı bılgılere gore, bugunBo.gelere gıderı AP ekip başlagenel mudur olanların bırı rıurındakı bonodan dolajn haczolun kat yapmaları kaı arlaştırılmış sına ait resmi bmek arabasını İerm duzenlenmesı hukme bağ ku toplantıda Şaban Karataş rı \e Al' '.e Kilılerı kendılemle kukçu, b.n asker, bın makale ozel ıçlermde kullanmakta, hat muştur» demıstır. tır. lanmaktadır konuşan ANKA muhabırıne, erhakkında son ve «karar» toplanyazandır. Ben de ılmı metodlar ta resmı arabanın şofdrune Izın Ote yandan Yunanistan'ın tepkı «Yolcu uçaklanmn kaçırılnıasıErol AyKaç ın da başkan olmaken seç'm konusundakı şartlatısı oiacaktır. Kararm açıklan\ererek, bu arabalan 34 günlügösterdığı bır tatbıkat dncesi Ornı onlemek amacıyla yapılacak dığıru bıldıren Ulukan'ın konuya rını sov.e anlatmıslardır masının yarına bırakılması da ğune alıp göturmektedir. amıral Bardlev'ın Turk Denız ısbırlıgı an'aşmasn ıse. 1970 Laılışkın açıklanıasında ozetle şoyle <ıAP er.<en seç.ın ıstıvor Cun soz konusu olabüecektır. TRT Bundan baska yetkısı olmadığı Kuvvetleri Komutanı Oramiral Fı hey Sozlesmesı hukumlerını da Seçım Kurulu, son toplantısmda denılmektedır. ku teşkılâtımız seçime hazırdır. rat'ın davetını kabul etmesı as halde TRT'je Boğançınden progha da gehstınnek amacıvla ımBu konua< hazırladıgımız mtr «Gerek Turkîş'ın ve gerekse Yesılkov de geçen pazar sabakarara Kadar yaklaşmış, ancak (Bastarafı 1 Savfada) kerî % dıplomatık e çevrelerce ramı içm araba vapurlan ayır îalanmı^'ır Bvına °<>ıe, her ıkı ge\ı de verebılırız Bu hukumetı eskı yonetımın elımızdekı mevoyların dagılışı tartışma konusu bo. adlı gece kulubune gııugı ve hı Mde devrı\e gezerken soygun tahsislerinm anlamlı karsılanmaktadır. Goz makta, bu vapur ulke hukumetlen sıvıl hava ge old'iğundaıı son bır kez daha erbaiilavin b:r onerge cegıldır B.ı cut belgelenne gore sendıkamıMıCıî Jagger'le Rollıns Stones cu olduga anlaşılan ve kımlıkielemcıler. «Denızkurdu 77» tatoı gerektırdıği ucret tahakkuklarırı mılermın kaçırılmalarını onie onergevı \ermemız ıçın CHP zın Turkîşe oian aıdat borcu rı hala belırlenemeyen kısıler tateıennıe zornlugı: dogm ıstur. Gruoıuıun konsennı ızlediğı ogaçıklanıamaktadır. katı oncesı yapılan bu ziyareti nıek amacıvla bııbırlerme yaısartsız «e^et» demelıdır Çunku 405 000 TL. degıl, 150 010 TL cıPARIAMENTO MUHABiRlERi renılmıştır. Ilgılüerm verdıklerı rafınaan teK tabanca kur;?unu Turkiye'ye bır yakmlık gosterisi dımcı olacaklardır Anlasmada. Yme aynı genel mudur yardım mı a\ sonra seçime hazır oldukvarındadır. Türkîş ana tuzuguıle oldurulen pohs memuru Abbılgıye gore, bu konserden sonra Öte yandan. Parlamento Muhaolarak değerlendırmektedır. her ıki taraf mıllı mevzuatını cısırun memleketımıze gelfin bır larını soylcmışlerdir. Bu hukunt. gore aıdat borcu bono \e ıcdurrahman Kuru'nmı cenazesi Bajan Trudeau ıle se\güısı Mıck. \e vargı yetkılerını kullanma bırlerı Derneğı Yonetım Kurulu, Lıbya heyetıne Lunapark gazıno metle erken seç.m \Tipıimıiıalıra yoluyla tahsıl eaı'emez aıdat Jagger, Kanada Hava Yollarının dun kaldırılmıştıı TRT Seçun Kurulu u>elerıne haklarını «aklı tutmuslardır. sunda yemek yedırmiş gibı gosdır. Genel Başkanımız. erken odememekte ısrar eden sendıka Evh ve ıkı çocuklu polis meb.r uçağı ıle Toronto'dan ayrıltererek sahte faturayla 15 bın seçım bneıc;esne kamucvunda TASS Ajansı'nm haberme go dun gonderdığı mektupta, gore\dısiplm kuruluna sevkedilır. Yomışlardır. Margaret Trudeau ıle muru Kııru'nun cenazesi dun Fahrava yakın parayı Denizcilik sahıp çıkdmaz Bu iş hukumet re. dostça seçen şoruşmelerde, lerını bır an once tamamlamalanetimden uzaklaştırılanlann ama Mıck Jagger'ın New York'a uç tıh Camıınde kılınan ogle namarını ıstemış, «Eğer sekız aydan Bankasından tahsıl ettıği, aynca (Ba>Urafı 1 dışıdır » ıkıli ılı^kıler ve ikı ıılkejı ılgilen cı GesIş'm mal varlığmı tüketzından sonra torenle Edırnekapı tuklan sanılmaktadır. diren bi7i uluslaraı ası konular ben surdurdüğunuz ıncelemelen lında hızmete gamesınm karar genel müdür ve yönetim kurulumek olduğu ve ser.dıka da Türk RZSMI ACIKLAMA Sehıtlıgınde toprağa verılmıştır Bu arada olaj~ konusunda, ganızı bır sekız ay daha surdurmek laştırılaığı belııt.lmış \e bu ko nun bılgısı dışmda ban gazet* uzerırdp de durulmustur Iş'ten ayrılıp DISK'e katıldığı AP Mıllet Meclısı grup başkanzetecılerm soru yagmuruna tutu Torende Valı Namık Senturk nıjetındejsenız gorevden çekıl nudakı karar Ga soz konusu va ve dergılere 100 bınlerce lirayı içın, bu "tertıp, taraflann elbırlıÇAGL&Y&N6İIİK OEMECl \Pkih Cıhat Bılgehan. ıse AP orlan Kanada Başbakar.ı Pıerre ıle Emnıyet Muduru Nıhat Kamenız her bakımdan belkı de Şa yınm 31. sayfasındakı cetvelde aşan yıllık abone bedelleri ödetğıyle duzenlpnmı^tır ı Ote yandan Dı^ıs.erı Bakanı tak grup toplantısı hakkında yap Ellıo*t Trudeau, kansının bu ner de bulunmuştur ban Karataş bakımından bıle ye \er almı*tır tıfı ileri süriıhnektedır. Çaglajangıl, Sovvetler Bırlıgı \o rırde olacak'ır» demıştır. tıgı açıklamada, toplantıda, AP' Bu arada aynı olavda ddrt da\ramşmın Kendısmı pek etkıleO gunku bırım fıyaüarma götkıncı bır Genel Müdür Yar neııcılerıyle japtıgı goruşmelernın. japılacak bır genel seçim ı medıgı ızlenımın. >araıınak ıster kurşunla omuzundan yaraianan re 6H mılyon lıraja malolması dımcısı olan Doğan Özksn'ın ise ( J PMD Yonetım Kurulu'nun den sonra TASS Ajansı'na \erc.ı çm hazır bulunduğunun saptan bır tavır takınmıştır. Truaeau. dort çocuklu, 39 jasmdakı bekçı gereken barajın, 10 jıl geciK Pendık tersanesı Başmühendısı mektubunda ozetle şoyle denılğı demeçte. ıkı ulke arasmdakı dıgmı sovlemıştır olayır. kendısıne ancak bır kaç lsmet Arkan'ın tedavısme Ilk mejle temel anldıgı ıçın, yak Sedat Uğural ıle bırlıkte yolsuzı^bırlıgınm :jı bır sekılde geh> mıştır. Cıhat Bügenan ın açıklaması oy Âavbe: ıreceğjıı, bunun da sı Yardım Hastanesınde devam e <Y'uce Danıştayın ve mahkeme laşiıc olarak on kau fazlasıyla 5 luklar yaptığı açıklanmaktadır. mekte olduğunu beıırterek, «Oşo\ '.edır yasal %asamda olağajı sayılaca dılmektedır. Olaydan sonra Cermılyar lıraya ıhalesı yapılmıslenn bundan bır sure once TRT thbar kor.usu olan üçüncU genemlı olan hem ıktısadı. hem ğını sovlemıştır Başbakan Tra rahpasa Hastanesme yatırılan « Adalet Partısı Türkıye Bu Genel Muduru sayın Şaban Ka ür. neî müdür yardımcısı Adnan ne Sıyasal alanda çeşıth sorun deau, bu konuda sozlerıne şun ve nobetçı doktor yuk Mıllet Meclısı muşterek gru tarafından Bugun temelı atüan olan Ov Pakel m de Çanakkale'de kururataş'ı yasa dışı ılan etmesıne lara ılıskm goru<=lerın aynı >a lan ekterms'ır: bu bugun toplanmış, gundem ge «kurşun kemığe dokunmamıs» mapınar Bara'i'nın tesıs geres lan Akfa şirketme venlecek kredı karşın kurulunuzun sekız aya da bırbırıne yakın olmasıdır» de regınce sayın Genel Baskan ve çesı Sevdışehır alummvum tesıs ıslemının Ulaştırma Bakanınm <KarL'n da benim gıbi beat dıyerek taburcu edılen bekçımn yaklaşan ıncelemesı henuz bıtme mıstır Başbakan Suleyman Demırel'm muzığ:ne ba\ılır. Fakat onları ız durumu evınde ağırlasmış ve kenmış r ır. Oysa yasa dışı oldugu ke lenne ucuz enern saglamaktır. emrıyle Genel Mudur tarafından Çaglayangil. TuıkSo\yeı ıli'jkı sınleşmış olan sayın Karataş Baraı. alumınjum tesıslerıne du dıırdurulmasından dısı bu kez Ilk. Yardım Hastane lem • e^egı ıı um.t edıyorum.» • sonra, bu lerınm bugunku duzeymın ıkı ul Ing.itere'mn ve dunyanın en sıne kaldınlmıştır Pohs çevretum TRT çalı«anîarı ve uyelen şuk fıyatla eiektrık verdığı tak auruma da\ aııamadığı ve Genc. ke arasında benımsemış olduk ünlu beat muzığı topluluklarm len, vucudunda dort kurşun yamız uzeuıdekı baskılarını de dırde ur?tı!ecek mamul alumın Müdure çok ağır bır mektup va^ ıBastarafı 1. sa>fada) ları sıstemler ne kadar farklı o yum da ucuz fı; at.a e.de edıle dıgı, arkasmdan da hıç habe. dan bırı ol^ın Rolhng Stones'la rası bulunan bır hastaya karsı vam ettırmektedır TRT Genel îama yapan Ertuğrul Karakaja. lursa olsun esıtlık ılkesine daya cek ve dunva fıyatları ıle reka vermedan 15 gun rapor alıp g nn rkıcsı olan Mıck Jagşar la gösterılen ılgısızlıkten oturu Mudurlugu ve jurdun çeşıtlı sma\ların bojkot edılmesının, h bır ışbırlıgmın degerlı \e kir oet edebıleceku Ancak haraun. revden avrıldığı belırtıliıektedir kaçpra^, 's \aşmdakı Basbakn Cerrahpfşa Hastahanesının nojerlermdekı barolarında çalışanÇANKIRI SJaMı ve ma^ke ODTU olayına yeni boyutlar kalı oldugunu gosterdığıni soyle lar uzerındekı yasa dışı baskılar on yıl geciKmevle temelının atıleşm. ıvı <'.••! 2S yaşındaki Mar betçı dokrorunu kmamışlardır Adnan Pakel Genel Müdure ger h 5 k:sı, Çankırı nın Eskıpazar zandırdığını bıldırrruştır mıştır. ması sonucu, Sevdışehır alumıngaret Truc'cıu bir suredir yakıngıderek artmakta \e buna b:r çekten ağır bır dılJe yazmıştır, ılçesı'ndekı Orman Işletmesı Ma Karaka>a. dun yaptığı açıkIkı ulke arasmdakı ısbırlıgı olçıide sizler de katkıda bulun yum tesıslen b.ı°une değın ucuz Ancak ısın bu yanı yalnızca G? lanr.p, 6 vıldır eçiyle yaşadığı durluğunun deposundan 29 bın' lamada sınavlann sadece og nın farklı «ıyasal \e sosyoekono maktasınız yasa^riaı, bık'ığmı söyleraiştır. Anayasa ve huku enerjı elde edememış ve aola nel Muduru ılgılendıren bir konu den fazla dınamır kapsülu çalrencıler tarafından boykot mık sıstemlere sahıp ulkeler a kun üstunlüğj.nu savunan ünı vısıyle marrullennı de 34 hraya olduğrmdan bız uzerınde durmu Iddıal^ra y>~e genç kadm, «bımıştır edümedığını, ogretim üyelerırasır.dakı ılışkılere ornek olabı versıtelerin rektdrlerı olarak ar temın edebılnry.r Oysa rapor yoruz. Ancak Pakel'm 14 9/1976 raz da Uenth hayatım yaşamak» Aî, dunva pıvasasındakı alumınDepoya gelen açker gıysıli sov nın de sınavlara gırnıedığıni beleceğım de bıldıren Çağla>*angi, t'k her ne şekılde olursa olsun lstemekte, a< ranhmde jazd.sı mektupta bır guncular, once depo bekçısını et hrtmıs. <Sınavlara £;.rılm''mesı Turkıjenın kuzevaekı bu buyuk sayın Karataş hakkında bır ka yum ucreılerm.r 1 i • 14 lıra ol cumle ılgımı çekT!=ktedır. Şoyle Bu kor. ı 'jızza* Bayan Trudeau duğu belırtilm'stıi kısız hale eetırmışler bu arada. şur.u bır kez daha gostermıştır, komşuyb ılışkılennı surdurmek Rodezya «Zimbabve» MilH Bır ı ara varmak çereklılığme ınandıtarafmdar da vakm zamanlarda Baraj tem"! 1 ı>ı. yıl gecıV ;.azıyor Pakel cSayın Genel Mudepo ıle ışletme mudurıuğu ara ODTU'de duzenlı eğıtimın bnur.ve gonışietmek a'zusunda olda ğınızı umuyor bu toplantının kalığı CZanu) partısını remsıl edfn sık siıt açıklamr hale gelmıştı ve meyle atılmAti 1 mııjardan fa? dur, herhalde kısa bır zaman smdakı telefon hattını da ke<; dekı tek engel Hasan Tan ve oğunu da yınelerr tır uç kışılık heyet, îstanbul'da yalar toplantısı olmasını dihyoMargaret Trudeau, bır gazetecjıçmde sız c» sahıt olmtışsunuzla bır harcar.ıs, yi\ açacak, bı mışlerdır Depodtın 29 bın SJO a njn atadığı faşıstlerd'r. ODTU yınlanan bır dergının çağrılısı o Çağla\sngıl, Turkıve'nın Kıb ruz » ye, «Bazı kmseler durumumu arada alüirn' LT'I mamullerı de ciur. bankamı? çok çeşıtlı mendet dınamıt kap^u.u çalan mas kıtle«ı bu engelleri aşmak ıçm larak üun saat 17 ^0 da Rodezya' rıs sorununa ancak bağımsız, ta anlarr.a.< ıstemıvorlar. Altı yıldır iaatlerın dc?"^h olarak çatıştıgı DAHIŞT&Y DURDURDU daha nh!>!r ı malolarak dunvı keh ve sılahlı snv^uncular. daha tek bır ytımnık, tek bır yurek dan Istancul a gelmıştır ra£si7 topîak but'irluğune sahıp Başbakana aıt bır hayat yaşıyor bır yerd.r » Djvıece Denızcılı<t sonra Ankara asfalu yonune doğ o:muş""ur Kararîı ve bihnçlı muıkı etrık tophılugun ıki bolgelı Danıştav. Sa 3an Kara*as tara piyasssı iı° r^kabet edemez h". Heyet'ın Turkıye'de kalacağı gıbıyım. Sureklı olarak el s,ıkBankasındakı çıkar çatışması nı kaçmışlardır cadeleti'zle bu engellen aşıp deb.: federasjvor.da \onetıme esıt fından \'an ve Erzurum Radyo le selere'rr dokuz gunluk sure ıçınde tstarmaktan \i hplka eulumsemektP'i bır genel rmıoıır vardımcısının mokra'.k ve bzerk mner^i'e \av Bu arada ANKA aıan<;l, sanf bır «ekılclp katılacagı bır Kıbrıs Emnıyet vetkılılerı «ovînıncu larına surulen TRT muhabırl«rı bul, Ankara \e Izmır'de Rodezbıktım. Her kadınm bıraz kendı kalemınden de ortaya doicülmüş gamızda venı mevzıler kazana^a C ımnurıjPtı kunılması vol nla l^ınn aıtnması ı,ın cih^malarm S«lçuk Altan ıle Ahmet Tumel ral VP haraım >arjımı ıçm 1977 va dakı ırk ayırımını anla*an sehayatını vajama1 a ve kend:sı !e bulunma1"trdır. gız Eğıf m n fası^t'.e'stırılrr.esın'» çozum» kE'.*u^tunılabı>ce*ı ıran surdımı!du£unu bıldırmıslerdır. hakkmdak: nakıi iîlemını durdur progranvna 2~>Q mılyon lıra ayr.lrı konferanslar duzenleyecegı be olmaya hakkı \ardır> deYARIN: YURT DIJINA 6iDfWH! 17in \ermi'\prps;7% ripmıstır. dıSının otrenıldıSıru bıldırmıstır. cında olduaunu da belırtmıstır. tnustur. lırtılmıstır. PAKiSTAN'DA SEÇiMLERi PRÖTESTO AMACIYLA DÜ2ENLENEN TRİLYON AP Erken Seçime (B«$tarafı 1. Savfada) T renciler ras layan Kurşun'.arla yaıBaştarafı 1. sa>fada) ıalaxımışlaraır. Bır kısmı ateş Eş dost arasında vapılan sıederken bır kısmı da taş ve so navlar gımluk konuşmaların otepalarla oğrencılerın uzerme sal sıne geçmemekte, bovıece Denız dıran komandolar daha sonra cılık Bankasına «gereıclı» olan ortalıgın karışmasından yararıa elemanlar almmış olmaktadır naras kaçmışlardır. Kadrolar bu şekılde alabıldığıne Hasaneye kaldırılan yaralı doldurulmasına kaışın, 1 manda gençlerın durumlarının tehlıkelı hâlâ 400'a jakın bos ısçı kadro olmaoıgı saptanmıştır Saldırgan su gosterıleo.ımektedır lar, olav %erınden uzaklaştıktan Denizcilik Bankasının islen sonra da paniK halmde bulunan boyle jurutulurıcen bazı armaogrenc.ler.n ve halkın uzerıne bu torler sımaıden barkanın kâr defa da Kuıtüluş Caddesı cna eden bolumlsrme ga\rı ıesmı r.ndan ateş açmışlardır Koman olarak talıp olmaya baslamışlar doıarın saldırısı sırasmda poh dır bıl» De\letın ışlermden saSJI ortaliKta gorulmedıgı ız'en vılan TIR kam\on.annın bır gok pıtştır O,a^ ar uzerme DTCF nde delen oteîın ozel spktorce ışletıogretıme suresız olarak ara ve len gi r ?nna verılm<>sınden sonnldıgı açiKlanmıştır ra D^nız^ılık Barkpsının bazı ••• Komandolar Denizcilik Bankası Sağlık Bakanı TV'de bugün Bozbeyli'nin, pazar günü de Erbakan'ın konuşmaları yayınlanacak Sovyetlerle Uludağ TV verici kulesine yıldırım düştü; kule bekçîsi öldü Ges îş binasının haczine yolaçanların tertip içinde olduğu öne sürüldü ABD'nin TRT Seçim Kanada Soyguncular tarafından öldürülen polisin cenazesi kaldırıldı Oymapınat'ın Asker giysili ve silâhlı 5 kişi Orman isletme deposundan 30 bine yakın dinamit kapsülü çalarak kaçtı Öğrenci Zimbabve temsilcileri geldiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog