Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

SEJCÎZ CUMHURIYE1 16 MAJH 1 9 7 1 POLISLERIN GAZETECILERI DÖVMESİ OLAYI KINANDI lESKiŞEHiR'DE DE SALDIRIYA U G R A Y A N SPOR YAZARLARININ DURUMU CUMHURBAŞKANINA iLETiLDi. Kınkkale'de oynanan Kmkkalespor Kayse rispor maçından sonra konuk futbolcu, jonetıcı ve taraftarlarla bırlıkte saldınya uğrayan spor yazarlannın yanısıra, Eskışehır'deki Eskışeh r De mirspor Gençlerbırhgı raaçı sonrası polıslenn coplu saldırısırıa uğrayan spor yazarlannın dum muna ılışkın tepkıler çoğalmıştır. BAYILTINCAYA K4DIR DÖVDtUER Beşıktaş Göztepe, Türkiye Kupası çeyrek finali için • a • • • Inonu Stadı'nda oynuyor Turkıye Kupası çeyrek finajlnın ılt maçı ıç.n Beş ktaş ı e Goztepe bjguıı karşı karşıya ge lecelüerdır Is*anbul İnonu Stadjnda saat 14 45'de başlajacak karşılaşma va Sıyah Beyazhlar Trabzon^por \engısının \erdığı moraüe çı kacaklardır Lıg şampıyonluğundakı savını buyuk olçude ytırdıkten sonra hedef.nı TürkAe Kupası olarak saptajan Beşık taş Goztepe onunde farklı bır \engı alıp ışı rovansa bırakma mak ıçm oynayacaktır Kendı alanındakı Fenerbahçe, .seçen hafta da ZongvJdak'ta al dıgı yenılgılerden sonra Iıgdekı djrumunu tehlıkeye sokan Goztepe, Istanbul'dan beraberlıkle dormeye çalışacaktır. Karşılaşmada ekıplerln nen kadrolan şoyledır bekle Avrupa Kupalarında I Şampiyon Kulüp yarı finale lerdeki en önenv li karşılaşma olan Brüges Monc kalacak hengladbach maçını TV saat 21.00 takımlar den itibaren naklen veriyor. Şambugün belli piyon Kulüplerin öteki maçlarmda ise, Dinamo Ki olacak ev B. München, Liverpool St. Etienne, D. Dresden FC Zürih karşı karşıya geliyorlar. Avrupa Kupa Galiplerinde Southampton Anderlecht, Atletico Madrid Levski Spartak, HamburgMTK, Napoli Slask Wroclaw karşılaşıyorlar. Avrupa, futbol dolu, coştaı dolu, taüı ve acı anılarla dolu bır gece yaşavacak bu gece Avrupa Kupalannm çeyrek fınaılermm rovanş gecesınde, futooı. egemenlıklen çokebılır ve buyuk gumüş kupalara goz kovan, yeru yıldız topîuluklan da ortava çıkabılır. E>et, uç kupada, değışık 12 kentte, bırbmnden önemlı, çetm \e ılgınç 12 maç var. Avruoa Kupalannın yan ünalıstlennı çıkaraoafc bu karşılaşmaları ds, Orhan Çebe dahıl, 12 ulusun hakemlen yonetecek. En bujaik ilgı, Avnrpa Şampiyon Kulupler Kupası veya kısa ısmıyle Kupa1 de, her zaman olduğu gıbı. DİN4MO KİEV B4YERN Ml'NCHEN Ne Bayern. ne de Dinamo, eskı guçlerinde degıl Buyuk gümuş kupayı uç jil peşpeşe muzesıne gotururken, fınallerde tek bır gol büe yemeyen Bayern, ustelık krızde ve Muller tle Dürnberger' den de yoksun. Eıa\ryeralılann buyuk bır tecrubesl \ar ve tecrube de, boyle kupalarda çok onemli bır şey. Her şeye karşın, Beckenbauer'ın ve arkadaşlarmın ıkı yıl once Super Kupa'da 41 yenıldıklen Kıev'de, Blokhm'l', Kolotov'lu, Konkov, Burjak. Onıçenko'lu Dınamo ICev karsısında üç jillık muhtesem unvanlanru mucadela meydanında bırakmalan olanağı kuvvetlı. Erhan önal'ın da \er alacagı \e Avusturyalı Lıenemaver'ın yonetecegı çetm maçta, Sovyetler Bırlığı Şampıyonu, ıLc karşuaşmadaıcı 1O'hk yenılgıyl telâfı edecek şansa sahıp. F.C. BRtGES MÖNCHENGLADBACH TRT televızyonunda saat 21 00'de ekranlara gelecek buyuk maç bu . Belçıkalı, Hollandalı va Ingı.ızlerden oluşan F C Bruges, gelecegm buyuk takımı ve zalerlenn ozıemı ıçmde. Federal Almanya Şampıyonu Monchengladbach ise eskı guç ve formundan uzak. Ustelık, Heynckes gıbı büyub bır yıldız ve golcuden joksun. Her turlü yengi ve hatta 00 ve 11l'lıs beraberlık büe, lkı haita once Dusseldorî'da, rakıbıyle 2 berabere kalan ^ 2 Belçıka takımının yarı finale uzanmasına yetecek. Ikı takımın da ortak ozellığı, tıpık karşı atak etaplerı oluşlan. Ne var kı, Avusturyalı Happel'm teknık ybnetınvnde buyuk bır çıkış yapan F C Bruges'un son 5 yılda yabancı takımlarla yaptığı maçıa.rda kendı sahasmda hıç yenılmedığuu ve us'elık bu kez, buyuk gol makınesı Lambert'm de >er alacağını buraya eklemek gerek Bu karşüaşmar.ın bvzım yonumuzden bır ılgınç yonü de, 17 nısandakı AvusturyaTurkıye maçuun Sovyet hakemı Kazakov'un. yönetmesı LIVERPOOL ST. ETİENNE E;r başka onemli ve çetın mucadele, Liverpool un «Anfıeld Road» Stadmda, Ingıltere Şampıyonu Liverpool ile Fransa Şampıyonu St. Etıenne arasında. «Mavi Şeytanlar» ve «Yesil Melekier», Liverpool ue St Etıenne'ın sevılen ısımlen. Kıran kırana, bır mucadele olacak b j maç. Çunku, bır yanda kendı sahasmda, sılındır gıbı ezen Liverpool, dığer yanda da Kupanın çeyrek fmalıstlen ıçmae, en sağiam savunmaya sahıp St. Etıenne var. 197677 Kupasmda 5 maçta tek gol yememesme karşın St. Etıenue'm, b^r çok unlu takımlara mezar olan «Anfıeld Road»dan sağiam çıkmaui, mucıze olur doğrusu . Kınkkale'de Kaysensporlu Erhan polıs copla n ile bayıltılıncaja kadar dovulmuş, Kaysenspo'Başkam Osman Erkose taşla goğsunden yaralan mış ve spor yazarlannm ellenndeki fotoğraf ma klnelerl alınara^ fılımleri yakılnıştı Eskişehır'de ise geçen hafta gorevını vapan foto muhabırlerl yıne pohslerın saldınsına uğra mış ve copla dovülmüşlerdı TSYDTfE BAŞVURDTJLAR KaysenH SDor yazarlan kendılenne yoneltılen saldınlann kınanması ıçm Türkıye Spor Yazar lan Derneğı'ne başvurmuşlar Eskısehır dekı ba sın kuruluşlan da ortak bır bıldın ıle durumu Cumhurbaşkanı, Başbakan, îçışlerı Bakatu. Mıllet Meclısl ve Cumhunyet Senatosu Başkanları :1e Emrnyet Genel Mudurü'ne duyunnusiarchr. BİLDIRt TAYEttLADILAR Kınkkale'de olavlan gorüntulemek istpyen Ka%senlı gazeteciler polislerin coplu saldınsına uğradılar ve zorla makineleri ellerınden alınarak fUmleri yakıldı. Ancak polislerin elinden knrtuLan blr foto muhabiıi olayları görijntiüedl .. • ^ mart 1977 tanhınde Fskışehır Atatürk Stadı'nda ovnanan Eskışehır Denırspor Gençlerbır hgı maçı sonrasmda, sahada gorevlı toplum polı sı mudunı Kemal Aslanalp'm emn ıle polısler bıhnmeyen bır nedenle halkı, ordu mensubunu, Demırsporlu futbolculan coplarken olayı yenndp sapamaya çalışan rjasın mensuplanna saldırmışlar \e copla dovmüşlerdır. Hukuk devleti Ukelerl ve Anayasamızm güvencesı altında bulunan basın ozgürlu£u ıle ba|fdaştıramadığımız olayın sorumlulan hakkmda gered: ışlemlenn yapılacağına ınancımızı teKrarlar, bu tur olaylan nefretle karsıladığımızı bıldınnz > ATATtRK ANIT1NA StYAH ÇELENK KONITLDU öte jandan Eskışehır dekı uç basm kunüuşu, dun oğleden sonra polislerin gazetecılere saldınsıru protesto amacıyia Ataturk anıtma sıyah bır çelenk koymuşlardır. Gazetecılerin polıslerce dovülmestnden sonra yaptıklan açıklamada, cBundan böyle gazeteclere copla saldıran pohsler ortava çıkanlıncaya kadar hiçbır gaze+ecı Vılayet ve Emruyet toplantılarına katılmayacaktır. dıven Turkıve Spor Yazarlan Demeğı Eskışehır Temsılcıhg' Eskışehır Gazetecller Cemlyeti, Tıirldye Gaze'ecıler Sendıkası Es Mşehir Şubesı şu ortak bıldırıyı yayımlamışlardır. Bfşiktas: Mete Mıthat, Ali, Nıko, Kahraman Tuncay, Hay rı Kemal Reşıt. Mehmet, Şaban. Göztepc: Güngor Edıp, Cteer, Kenan, Cudı Bulent, Mehmet, Alı Alı Rıza, Bora. Yarlan. TÜRKÎYE KULÜPLER BOKS BİRİNCÎLİĞI BUGÜN İSTANBUL'DA BAŞLIYOR • ÜÇ GÜN SURECEK ^AMPiYONAYA B. BORON KAY; TEKEl; EMKiYET; KARAGUCU VE SAMSUNSPOR KATIUYOR. Turkıye Kuluplerarası Boks Sampıyonası bu gun Anadolu Spor Sıtesı nde saat 20 00 de başla vacastır L"ç gun surecek olan karşılaşmalara Is tanbul dan Tekel B Boronkav. Ankara dan Em nıyet, Karagucu ve Samsun dan Samsun taıomian katılacaklardır. Sampıyonayla ılgp.lı olarak dun bir basm toplantısı yapan Boks Federasyonu Başkaru Cemü Erkok şunları sov»em ştır «1977 vılı boksla dolu geçecek Spor ve Sergı Sarayı'nın Folklor Dernegıne \ enlmesı uzer ne karşılaşmalann Anadolu Spor Sıtesıne aldık B ı değt«ıklık*en buyuk uzuntu duyduk Istanbul se yırcı^ne zeiklı karsılaşma'ar seyrettırmek ıste mıştiıi. Ne var kı, bovle b;r boks şampıyonasının ufak bır salona ver'lmesL bızı son derece uzdJ Şımdı tesıs veters^zlığı nedenlyle elımızdekı potansıyalı değerıenchrememenm acısını auyuyoruz • 31 martta Pakıstan'm LoKovda şehnnde yapılacak RCD Turnuvasına katılacak olan Turk ta kımmdan başan bekledığım sozlerme ekleyen Erkok, «lran takımı da bu şampıyonaya çok ıvı bır şekılde hazırlan'yor Sovyet yonetıcılerl de bu turcmvaya 1975 yılındakı As\a Oyunlanna katılan takımıyla geleceklennı belırttıler. Ne var kı, bu turnuvada başanlı o^acağımıza ınamvorum 1419 rasarı tar.hleri arasında Turk takımı Romanya'da yapılacak «Altın Kemer> turnuvasına katılacakbr. 26 eylulde de Bursa'da vapılacas Balkan Sampıyonası'na katılacaktır. 712 mayısta yurdumuza gelecek olan Cezayır takımı ıle hem mıllı. hen de temsılı karşüaşmalar yapılacaktır» dernıştır. BAZI FEDERASYON • FEDfKASYON BLJTÇELERıN RÜ5UNE BASKANIARININ YEîERSiZLıGı GÖSOYLE«MALıYE BÜTÇELERİ ARTTIRILIYOR ANKARA, (Pertev ATAS4Y bUdiriyor) FederasIOH Başkanlannın 1977 \:lı bjtç«lennı yeterslz bulmalaıını açıklamalarından sonra Beden Terbıvesı Genel Mudur Vekılı Fehmi Dınçer de Bu gorüşe kat^ıyorum. demıştır DINÇER: «170 MİL.YON İSTEDİK, 68 MILYON VERtLDI. Federasyonlara ıstenılen butçelerm aj nlamamasınm Beden Terbıyesı'ru aştığını belirten Dınçer şoyle konuşmuştur: • Ben de en az Federasvon Başkanları kadar büıyorun kı, ba butçe^er kesirl.kle >etersızdır. Ancak butçelerın kısıtlanma nedenler Genel Mudurlugurpuzu aşmı;f>.r Be den Terbıvesı Genel Mjdurlugu olarak Malıje BakaıUıgından 1 C mılvon l.ralık o7 denes istedığımız halde bıze \erılen nuktar sadece 68 mıl\on lvradır Yapılacak t e i şe»r elımızdekı olaraklarla en ' ısım yapmava çalışTiaktır ON TEDBIRLER \LIN\CAK Savm Federaivon Başkanları ıle Istanbul da vaotıgımır toplant'da kotıu uzer.nde uzun gorusmeler >apıldı. bazı on »eabırler almaya karar \ erdık • KAÎILDIĞINI YEN FEHMı DıNÇER, BAKANLIGINDAN 170 MıLYON LıRA ıSTEDıK, 68 MıLYON LıRA VERtLDi YAPILACAK TEK $EY ELıMıZDEKı OLANAKLARLâ' *EJU 1Y1S1N1 YAPM&KTFR» 0 E 0 ' : • BEDEN TERBıYESt GENEL MÜ DbR VEK Lı DıNÇER. BÜ1CE FEDERAS BULUNL'I rrhmı Dınçrr ın hajkanlıgında Istanbul da lapılan toplantıda Federa<r\on Başkanları 1977 butçelerinin jetersiılığinden jakınmışlartlı. Fotoğrafta toplaötıya katı lan Federasyon başkanlanndan banları . ras'.on butçelerm.n çalışma olara«tlarını kısıtladığı kanısma vaaı.< Avrıca jonetıcı ve «porcula'a odenen yolluklann arttırüması..la da maddı sorunlar o!duxça bUyıidü Ba nedenle butçeleri çok kısıtlı olan bazı Federasyonlara Genel Mudurluk ıhtıyatından elımızden geldıgınce ka*kıda bulunacagız» şeklınde konuşmuştur. 14 MİLYON İKEN 85 MtLYONA tNBt Genel Müdürluk ıhtıyatı geçen yıl 14 mılyon lıra olmasına karşın 1977 yılında 8,5 mılyon lıra olarak saptanmıştır. LERı KISITLI OLAN YONLARA KATKİDA LACAĞINI SOYLEDI B\ZI YVRDfM EDILECEK Genel Mudurlji jetkılıler>rm Dufçe aonuMindakı çalışmalarını surdurduklennı beurten Dınçer, .Yapılan son toplantıdan sonra bazı Fede DINA.MO DRESDEN F C. ZÜRİCH Ilk maçta 2 1 yenılen Dinamo Dresden, bu yılkı kuparun surpnz lakımı F C. Zunch 1 elevecek guçıe. Fakat, Demoıuauk Alraanya Mıllı Takımının ıskeletını oluşturan Dinamo Dresden m, uzun JUŞ aylan neaenı^le iutboloan uzak kaldıgı \e ıstenılen lorm auzevıne erışmedığı. de meydanda ANDERLECHT N E \TLETICO MADRlD'İN V\R1 FİNAL AVANTAJI BLXV!K Avrupa Kupa Galıplen Kupasında ise, Atletıco Madrid ve Anderlecnt e, daha şımclıden yarı f.ral.st gozuyle bakabılır.z Anderlech', ıkmcı lıgde mucaaele eden Southampton tlngıltere)a 2 gol avantajla gıderKen, Ispanjol, Arjantm, Brezılya ve Paraguay futbolımun mukemmel bır kokte;,h olan Atletıco Madrid, Sofyd da«.ı J l a » yenjgijı rahatlıkla telân edecek guç ve fDrmdadır. ORHAN CEBE, N4POLİ CEHENNLM1NDE Napolının San P a j o Staaına takılan ısım, «Futbol Cehennemısd.r ve ba cetıermemdc, bu gsce, Turk hakemı Orhan Ceoe, NapolıSlask VVroc law maçmı yonetece* Burgmch, Savolaı, Julıano \e Chıarug:'lı Napo^ı nm Poıonya dan jara fclmad&n ve avantaj sag.ayarak donmesı 0O'hk cıaçın rcvanşında kendısını yarı îınale daha yaıan kıııyor. Hamburg'da ise Ozcan Arkoç'un yardımcı çalıştıncılığıru japtıgı Hamburg'un, Budape^te'de 11 berabere kaldıgı Macanstan Kupa Şampıyonj M T.K 'yı eleme olasılıgı kuvvetlı. G I M N PROGR.\MI AVRLPA ŞAMPIYON KULÜPLER KL'PASI KIEV. Dinamo K.ev (S. Bırlığı) Bayern Monchej 1 F. Almanjaı 01 BRUGES. FC. Bıuges (Belçıka) Monchengladaacn (F. Almanjd) 22 LI\rERPOOL. Lnerpool tlngıltere) St. Etıenne 1 Fransa) 01 DRESDEN. Dinamo Dresden (D. Almanya) FC. Zurıh (Isvıçıe; 1 2 AVRIPA KLP\ GVLIPLERt KLPAS1 SOUTKAMPTON Southampton (Ingılters) Anderlecht <Belçıka) 02 İL4DRID Atlet.co Madrid (Ispanya) Levski Spartak < Bulganstan • 1 2 HAMBURG. Hamburg (.F Almanya) M.TİC. (.lîacar^stan) 11 NAPOLI. Napolı Uta,\a) Slass Wroclaw (Polonya) 00 L.E.FA. IİITAM TORINO Juventus (Italja) FC. Magdeburg (D. Almanya) S1 BARCELON'A. Barcrlona (Ispanja) Atletıco Bllbao (Ispanya) 1 2 ATINA: AEK (\unan.stan) Queens Parıs Rangers tlngıltere) 03 MOLENBEEK RW Molenoeeî (Belçiüa) FC Fejenoord ıHollanda) 00 NOT. YuKarıdakı raüamlaı, çejrek îınalın ılk maçlarının sonuçlandır. TÜRKÎYE ÜÇÜNCÜ LİGl'NE YÜKSELME MAÇLARI BUGÜN 18 TAKIMIN KATILMASI ÎLE ÜÇ KENTTE BAŞLIYOR ıSTANBUL, ANıURA VE ıZMIR'DE YAPıLACAK KAR;ILA$MALAR DORÎ TÜR SURECEK, 3. LiG'E (IKMAK rÇiH SAVAJIM VERECEK 18 TAKIM 5UNLAR" FERİKOY; YEŞıLDiREK; BIYLERBEYi; HASKOY; IAKSİM; DAVUTPA5A; EYÜP; YEDİKULE; PTI; HACETTEPE; SiîESPOR: CUNE3SP0R; BARBAROS; IZMiR D. SPOR; MUGIASPO'?; MARDİNSPOR VE KIRpiRSPOR. Turkıye Üçuncu Futbol Lıgı ne yukselme maçlan bugur. Istan bul Ankara ve Izmır dekı grup rrerkezlerınde baslajacaktır. Karşılasmalara, orcekı vıllarda profesvonel lıglerden duşen ve bugu^e dek profesjonel şubele rını koruyan 18 takım katılacak Ankara grubunda ise Abıdınpasa Barbaros Mardınspor, Guneşspor • Hacettepe Sıtespor PTT sa\aşım vereceklerdır. Hacet tepe ve PTT, bır zamanlar, uç bu yukler'ın korkulu rakıplen ol muslar, son yıllarda Yerel Lıg'e duşmuslerdır. îzmır Grubunda da îzmır Demırspor Kırşehırspor, Burdurspor Muğ.aspor oynayacaklardır. Karşılaşmalann rovanşları 23 martta yapılacaktır. Grup bınncılerı, ılerı bır tarıhte kendı aralar.nda oynayacaklar ve ılk ıkı ta kım Üçuncu Lıg'e yukselecektır Gunun progTamı şo>ledır ISTANBUl GRUBU Şeref htadı: 12 45 Haskoy Beylerbeyi 14 45 T&Ksım • Fensoy ^efa Stadı: 12 45 Da\TJtpaşa • Eyup 14 45 Yeşıldırek Yedıkule Liselerarası Genç Erkekler ve Kızlar Basketbol finalleri bugün Antalya'da başlıyor LJselerarası Genç Erkekler ve Genç Kızlar Basketbol fınallerı bugun Antalya'da başlayacas tır. Turnuvava katılacak takımlar şunlardır ERKEKUER Ankara TSD Lısesı, Istanbul Galatasaray Lısesı, îstanbul Haydarpaşa Lısesı, Ankara Yakse ış Lısesı, Içel Tarsus Amenkan Lısesı, Sıvas LısesL KIZLARYozgat Ogretmen Lisesi, Amasya Merzıfon L'sesı. îstanbul Erkek Lısesı. Adana Ayaz Lısesı, Iaparta Sehıt Alı Ihsan Ksjıraz Lısesi, İstar.bul Atatur.< Lısesı. Turnuva sonurda kız ve erseklerde bınncı olan takımlar Dunva Lı^eler Sampiyonasmda ull ı kemızı tensıl etme l" s\K m kazanacaklardır. tır. ANKARA GPULU Cebecı Inonu Stadı: 12 4i Sıtespor PTT 14 45 Guneşsoor Hacettepe Ankaratrucü Stadı: 14 45 A Baroaros Mardınspor Istanbul Grubunda Haskov Beylerbeyı, Yeşıldırek Yedıkule, Davutpaşa Ejiıp ve Taksım Ferıkoy karsı karşıya ge lecektır. Bu takımlar arasında Ferıkoy ve Yeşıldırek uzun >ıllar Turkıye Bınncı Futbol Lıgı r.ae yer almışlar, daha sonra Ikmcı Lıg e, Uçunca Lıg'e ve Yerel Lıe'e dek duşmuslerdır. GÜREŞ FEDERASYONU MISIR'A MTA'NIN, MACARiSTAN'A GENÇLERDEN KURULU BiR TAKIMIN GÖNDERiLMESiNî KARARLAŞTIRILDI Gureş Federasyonu Yonetım Kurulu, öncekı gun yaptığı toplantıda, Mısır ve Macanstan'da yapılacak olan güreş tuınuvalanna katüacak takımlan saptamıştır. Federasyon, Mısır da 25 mart tanhınde başlayacak olan Ulas lararası GrekoRomen Gures Tur nuvasına, Turkıye bınncısı MTA takımının, ve bazı genç guresçıleruı gonderılmesını kararlaştırmıştır. Macanstan'da yapılacak Serbest Gureş Turnuvasına da, tamamen gençlerden kurulu bır ta kımla gıdılmesı hakkmda goruş bırhğme vanlmıştır. Ote yandan mart ayı sonlannda Federal Almanya'da yapuacak olan, Sovyetler Bırlığı. Buıgarıstan, Romanja, Demokrauk Alman Cumhunyetı gıbı guçlu ulkelerın katılacağı Uluslararası Gureş Turnuvasmı ızlemek üzere Federasyon TekniK Kurul ü vesı Nıhat Öztay goreilendirumıştır. ZEKt AVRALIOĞLf: «1NTRENORLER KONCSUNDA KUŞKCLAR YERSİZDIR.» Güreş Federasyon u Başkanı Zekı A\Talıoğlu, Mılll Takıma seçılen gureşçılenn, kendı antrenorlennce çalıştırüması konusunda uyanan kuşkuların yersız olduğunu, bu uygulamanın Avrupa Bırıncılığı oncesınde gerçei leştırıleceğıru soylemıştır. Avralıoğlu, antrenorler arasmdakı ışbırlığının. Adnan Yurdaer, Adıl Candemır, Nıhat öztay ve Hasan Gungor'den oluşan tekruk kurulla sağlanacağını soy lemıştır. IZMtR GRUBD \lsancak Stadı: 15 no Izrrur D Spor Kırşehır S. Burdur Sehır Stadı 15 00 Burdurspor Muğlaspor Çanakkalespor kafilesi Kütahya deplasmanından dönerken Bursa'da soyuldu ÇANAKKM.E KutaVna deplasmanmdan dönen Çanakkalesnor kafılesı vemek molası verdığ: B ırsa'da rojulmuş \e otobusten 15 bm lırava yakm eşya çalmmıştır. Bursa'ya geldıkten =;onra sarajda vemek molası veren \e otobusten ınen futbolcular lokantaya gıtrruşler, \emelc donusunde otobuse geldıklerinde aracm kaüilarını ardına kadar açık bulmuşlar ve ıçerıde balunan esvalardan bu^nık bır bolumunun çalmrmş olduğunu görmıişlerdır. AT YARIŞLARI TAHMiNi 1. KOŞU Favori Hanzade, Plase Uçankale, Sürpriz. Nur 2. KOŞU: Favori Gulhan, Plaseler Servet Hılaluzaman 30, Surpnz Buralî. 3. KOŞU Fa\orr Bahar Plaseler Mustafa Canbaz Sım, Surpnz Keban. 4. KOŞU Favon Annabella, Flaseler Saşıtta Bolı\ar Surprız Haluk I. KOŞU Favort Ambargo, Plase Gulseren, Surprız. Karohan. J. KOŞU. Favon Urguplu, Plaseler Denızer Selam, Surpnz: Kılaluzaman Yuksel EKf Ç Kulup Başkanı Ersın Demır, «Fenkoy tekraı 3 i j g e çıkacaktır. demıştır. 197475 donemınde 3 lıgden amatör lıge duşen Ferıkoy Kulubu'nun Başkanı Ersın Demır, 3 lıge çıkmak ıçın 8 avdan ben çalışmalanmızı aralıksız olarak surduruyoruz Amacımız ıvı futbol ojiıayarak şampiyon oİTiaktır. Eskı futbolculardan Adnan, Osman, Rıdvan ve Tuncer'ı aramıza alarak kadromuzu güçlendırdık» şerfınde konuşmuştur. Fenkoy çalıştıncısı Ismaıl Erçm, takımınm gjçlu olduğunu, maçlara çok :yı hazırlandıklannı soylemıştır. Fotoğralta Fenkoy takımı yonetıcılerıyle bırlıkte .. YEŞiLDiREK Blr zamanlar uç buyllKlere «kök sö itoren» Yeşıldırek futbol takımı, yenıden eskı gunlerıne donmenin ozlemı ıçınde bulunmaktadır. 1951 yümda kurulan ve 196162 ve 196263 dbnem.erınde Bırınci Turkıye Lıgler^nde mucadele eden Yeşıldırek kulubu yonetıcüerı, takımlarınm eskı gunlerıne donmek ıçın tam bır uyum ıçınde bulunduğunu S05 lemışlerdır Cte yandan yaşamında hıç top oynamamış Şukrü Ganeş'm antrenorlüğunu yaptışı Yeşıldırek genç takımı da Beşıktaş, Galatasaray \e Sanyer'ın bulunduğu (B) grubunda şampiyon olarak buyuk basarı elde etmışlerdır. Fotoğrafta Yeşıldırek geng takımı futbolculan goruluyor. Yaşar Doğu Güreş Turnuvasına katılacak ülkeler belli oldu Balıkesır'de 18 21 mart tarnlen arasır.da yapılacak olan Yaşar Dogu Seroest Gureş Tunuvasna, Polonya, Iıan, Yugosiavya ve Irak'm katılacağı açıklanmıştır. Turnuvada Turkne'yi KurumlaTarası binnciIıkte \e Turkıye Bırıncılığmde başanlı olan TOFAŞSAS, MTA ve Sekerspor takımlannm yanı sıra, ılerısı ıçm umıt veren genç gureşçıler teo* sU edeceklerdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog