Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRIYn 16 MART 1977 Tîül EGITIM ÖGRETİM. REKTÖRLER, ASİSTAN SORUNLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ ACIKLADILAR Rektör Haluk Alp, asistanların yönetime katılmasında yarar görüyor stan'oul Ünıversıtesı Rektoru Haluk Alp ile Istanbul Teknık Ünıversıtesı Rektor Vardımcısı Nahıt Kumbasar, unrversiteler >asası \e asıstan sorunlan ıle ılgılı rÜMASjn sorularını cevaplandırmışlardır TU1IAS Istanbul, Şubesı tarafından ya vınlanan bultende goruşlenrn açıKlayan Rek tor Haluk Alp, 1750 savılı Unıversıteler Yasasır.ın Anajasa Mahkemesı tarafından ıptal edılen maddeler. yenne >enı yssanın cıfema mış olmasınm uygulamada onemlı bır aksaklıga ! eden olmadığım savunmuştur Asıstanlann faku'.te \e urıversıte kurullar.rda temsü edılmelemden yana olduğur j belırten Ha'uk Alp asıstanların yurarluk tekı >asa ıle ders verebıldıklerım ve bunun ıi' gulard'ğını anlatmış yurd dı«nda gore\lendınlmıs asıstanlann odenek yonunden oğ retım uyelen gıbı ışlem gormelen gerektıgrn gerek bu konuda, gerekse kadro yok lugu nedenı ıle asıstanlann daha fazla zarar gortKmelen ıçın yasa değışıklığı onerrmştır Prof Alp kadrolarla ılgılı vasa değışıklığı onensırun 7 şubat tarıhınde Senatodan geçtıg nı açıklamıştır Rsktor Alp. can guvenlığımr ve ogrenım, oğretım ozgurluğunun saglanmasınrn ancak bu olavlann ana nedenlermın ortadan kalkması ıle çerçekieşebıleceçını soytemıştır ITÜ Rektor Vekılı Prof Nahıt Kumba sar ıse aynı soruları yanıtlarken Anajasa Mahkemesının ıptal karanndan sonra, yururlukten kalkan hukumler jerıne yenılerının getınlsmemış olması sonucu Ünıversıte ler Yasasında, ozellıkle atamalar konusunda boçluklar doŞduğunu savunmuştur. Bu nedenle >enı unıversıteler yasasınm ç kmasının uzun zaman alacağı duşünces' ıle, daha dar kapsamlı, Mecliste bekliyer yasa onerısının yasalaşmasında yarar gordüğunıi soyleyen Naiut Kumbasar, kadro sorunu ıle asistantenn jrurt dışında goreslendınlmeîerı üe ı'guı sorunlara çözllm gettnlmesi gereüni kabul etmıstır. ~~ Doktora çalışmalan sırasında asıstanlann daha genış olçüde \onetıme katılmalarının yararlı olacağı kanısmı taşımadığını belırten İTU Rektor vekılı, doktora yapmıs asıstanlann oğretım üyesl sayılmalan, ya da benzer görev ve yetkıler almalan dummunda sorun kalmıyacağıru, bu konuda yasa cioğtşıkh&ı gerektı&inı savunmuştur. Kumbac i ' . doktora yapmış asistanların bagırflsız oŞrefım üjes' «ayılmalannın doğru olacagı goruşunde dırenerek. aslında rjağvmsız ders ^ errb:ldıklerıni, ancak gorev ve vetkilennın kapsamınm sentsMıImesı gerektiğini behrtmıştır Rektör vpkılı oğ'Ptım o*renım özgurlugu ve can guvenlığının saglanmasının sıvasal r>ır sonm olduğunu urıversıtelenn doğru üan Rİsb lecekl^n bır onlem duşunemedıgırı onlemlernr devlet gıicünıi gçrektırdığını, ancak samkla kovuşturulamadıjı surece bu onlenuerın de etkın olamıyacağmı soylemıştır. Şükran KETENCi İTÜ'de öğrenim jandarma gözetiminde sürüyor Ümit ALEMDAROĞLU t stanbul Teknık Ünıversı'esı nde lardarmann aldıfı onlemlerle oğren'n \apılabılmektedır ÖgTenm uvelennın ve oğrencılerın n goruşler. 1 dısardan hernangı Tav saldın gelmedıg surece og renimm surecegı konus'jnda bırlesır^en jandarmanır; bına ıçınde<ı konurrunda TMilmaktadır Polı SIP tamamen kald rd ğı onlem n j enp tTÜ r.un tüm bınalarında jandarmann çok sıkı bır denetı me başvurmasır.ın oğrencıl"n ps'io'.ojık açıdan e'kıledıfı ıler sura'mektecur. ÎTÜ'de 197576 vılınLi '/ rcı ders \Cı oğ °t' minm tamamlanmaja çahş'ldıgı bu gıjnlerde, ÎTO bğrenc len ıçın \apılmş olan \urdun bır turlu açılmaması yenıden tartı=ma ara jol açmax*ad;r yEpırrana jedı yıl once baş'a^an ITU vurdinun bır yıh aşkm sjredır h rme*e hazu bır duramda bei letıld.gı gorülmektedır. r Üç bin kapasiteli yurt bir yıldır açılmıyor Koridorlar, sınıf kapıları jandarma ile dolu mış olan bır grup komando «ok?k 'bEsIannda pu<: ı kumaktaaır. B z okulda nefes bıle aîamıyoru? Kondorlarda toplu halde dolaşrrak bıze yasak O^sa bır grup komando saldır^a geçerken, yanu* hazırlanırken, top^u halde bulunabılmekted r. Eı% komandolara değıl en ufak bır hareket sozle Xaçılık veıset jandarma b'ze ıcapı\ı gostermekterLr Toplu halde okula terke îorlanmaktayız» ITl" oçTencr.en jandanna ve pol's karakollarımn kal r oın'ması ıçn Rek'or'uSe oasvu d'JKİarını, ancak r Rejorun kendıle ı ı'e goruşmejı kabul etmedıgjnı soylemışlerdır. ÎTü'de adım başına landarmanm olması oğretımın japümasına etken olarak gostenlmekte ı.«n, 5On gurJerde ozellıkle Gamuşsuyu Taşkışla Temel Bıl ra'.er bıiıasında bır grjp komando yu? lerce jandarmanın onunde saldırıda bulunabılmıŞ. aıger bır grup sokak'a pjsu kurup bır oğrencıu olaurmuş, ıkiiinı ag'r yaralamıştır... Okulda, tum jandarma erlerı, komutanlan, önunae olan o.ayın sonrası gozaluna alınan oğrencıleruı saldın>a uğravanlardan oluştugu da dıkkatı cekmektedır Gumuşsu>u ogrencüerı 500 ımzalı bır dlekçe ıe sajıları 20 kadar olan komandoyu Sa.'cılıga şııca>et etmekten başka çıkar yol b u l a m mışlardır Içlerınae Uı<u Ocaklarmın onema m.lıtam Gumussuyu Makıne son sınıf oğrencısı Hanefı Çehk m de ısm nm geçng. 1 ste haükında Saıcuığm oiumozdekı günlerde tahkıkata geçmcs» beUenmesteoUr. İTÜ de herhangi D r olav çıkmadığı durıımda ogretımın surdurulmesı goruşunde olan oğretım ujelerı ve asıstanlar, oğretımın artık eskısı gıbi duzenlı j apılmamasının olumsuz yanlarını şovle s'ralamaktadırlar «Öğre^ımde sureklı aksakliıt tgrencının dort yıl ıçmde ogrenecefı ve oldukça ağır derslenn yukunu haf fletmektedir Kısa süre çıne siK.ştınİTiış oğretım donerrüerı İTÜ oğrenc • lerın.n normal potans'velını duşurmektedır Uç yı! oncekı ITU oğTeneiM ıle ıtı ı.l sonra rnerun o'ıacak ITU ogrencı^ı arasmda buvuk ve olumsaz îark olacagır.dan enaışe duy ilmaktaa.r » ne kads yanıldığını hemen görebılmektedır, adım başı janaarma . Gırış kondorlan olmak uzere tum kondo. m^rdıven sınıf başlarında, tabur tabur jandarma •uahları ellerınde sabahın sek.zınden akşamın geç saatlerıne kadar nobe tutmaktadırlar. Bınanın ıçside oğre^.m uyeierırün Dekanlığın bulunduğa boiomlerde dahı ıandarmanın onlem almış oldugj gorulmektedır D.ğer taraftan, polısm bınaya gırış k?pısı dışmaa onceden almış olduğu onlemleri ta mamen xaldırmış olduğu sadece oğrencllerin üst ADIM B&JIM& JANDARMA ÎTÜ'nün Gurra"=^rıi Taskışla Maçka Maden, Mımarlık Muhendıslut bıralarmn dıştan gorünuşlermde Mçbır orl°rrın a'.nmadıgı gorulmeVed r Ar.cak bu bolümlerden bınne gırıldığinde ınsan Î ierinı aramak ve gır ş kartların: kontrol etmek gorevuıı surdurduğu gora.mektedır. Jandarmanın çok SIÂI onlem alarak herhangi bır olaym çıkmaması sorurr.luluğurıu vuklendıgı ITU'de oğretım ujelerı farafınaan bu onleme olumlu bır gozle bakı.maktadır AncaK ITU lu oğrencıler ogrenımın çok s.kı jandarma onlemı alttnda yapılmastnı onaylamamaktaaırlar Oğrencıler.n ou konudakı gouşlerı Ş J r.o^tada bırlesmektedır «Jandarmanm faku.te bınalarımız ıçınde almış olauğu onlem smıf kapılarınm onunde dahı bulunmaları gereksızdır Çunku ola> çı.cartmayı amaçla AÇRMAYAN ITU YURDU ITU laaresının açılması ıçın b.r çozüra gflırerredığı son derece modern ITU jardu GençUk ve Spor Bakanlığı tarafmdan aç'ınlmamaktadır Yapımına 7 MI once basları'an ITU \urdunun acılmaması neaenı olaraK gosterılen elek'nrî \e • . >u çoKtan baglancJıgı, badananm ıse tamamlan =u n cığı gorulmu^'ur ITU ogrencılennm 34 saatlenn"i dam l:ent trafığmde ka\bolmarrası ıçın yaptırı nı^ ol ır.a.1 vuraun tum eKsıklerının bır yıl once gıdsrumıs olduğu belırt lmentedır Halen yurtta Aa'.makta o.an ustalar yurt tem zlıgınm sık sılc yaaicak >ataklann heruz gelmedığıni soj3000 kapasiteli > jrdun bılınç.ı bır poiıtıka so nucu açnrılmadığı ılerı sarulrnekted'r. Once Krew \e Yurtlar Kururmına aıt olan yurt vonetırnının sonra GençUk \e Spor Bakanlıgı'na devredıldıgı oğrenılmıştr ITU ıdares nin yurdua yaptırıldıpı arazne sahıp olduSu ancak yurt yonetımlne h ç ı r şekfde karışamadığı. bu nedenle de yurdun EÇümasının tamamen Bakanhğırı kararına bağ > oıdağu gorulme>î*'edır Tam kanas *elı modern bır yur* olan ITT* jurdvmun bır turlu tıçılmama<;ı ITÜ oğrencıler.nı îs•inbul'un çeşıtl \e"lerındekı yurtlarda zor kosullar altında bannd.rmava zorlamaîctadir .. ISTANBUL TEKNİK UNiYEJBiîiSı'NDE BİR KORıDOR.. (FOTOGRAF. ERDOGAN KOSEOCU) Atatürk Eğitim Enstitüsüne 700'e yakın öğrencinin gelemediği açıklandı Ataturk Eğıtım Enstıtüsunae ko»nando .;?alı neoen. ile okula gıremıyen oğrencıler aıleıer.nın de katıldığı bır panel duzeniemışlerdır 12 Mart cunıartesı gunu TeDebaşı Gazınosun da yapılan panele, Eğ.Um Enstı'a^urden kıvılan bır oğretmen, dısıplın cezası ıle uzaklaştınlmış bır ogıencı. TUMAS Turk^ve Ba^olar Bırlıgı *emsılcıleri, ıkı gazetecl ve TEP Ba^<anı Mınrı Beılı KOnuşrnacı olarak katılmışlardır Atatürk Eğıtım Enstıtusunde. MCnın ikt.dara geçmesı ıle başlajan faşıstleştırme gırışımlerın: f ajnntıları ıle anla'an oğre men ve ogrencı tem slcısı, halen Ataturk Eğ'tım Enstıtusunun 700 Ka dar ogTencısmm faşıst ışgal neden' ı!s o^ula ge lemedıklerını ve derslere gıremedıklennı one sur muşlerdır ÎKı yıl oncesme kadar Ata uk Eğı*ım Ens'ltusonde huzurlu bır eğıtımın VBT olduğunu belırten temsılcüer, gelısmelerı şoyle ozetlemışlerdır c Huzursuzluklar Ataturk Eğıtım Enstıtusuna jen» jonetıcılerın atanraalan ıle başlamıştır Yoneticıler oğrencıler ve ogretmenlerle olan ilışlnlenni kesmışlerdır. rcmokratıs ortamm kalm3dığı okulda, eskı oğretmenler okul sorunlarının dı;ında taıratalırken, ybnetim, jenı atananlar \e ülkucü egılımlı bazı eskı öfretmenler arasmda tam bır dayanışma söz konusudur. Eğıtım Enst'tüsıi gerlcılığm propagandasuıın yapıldığı \e uygulandığı bır alan halıne gelrruştır. Okulda amansız bır baskı, teror ve saldııgan hk polıtıkası surdurulmektedır Komandolarıa okul ydnetımı tam bır dajanışma ıçındedırler Ataturıc ılkeleruıe sırt çevnlmıştır Can gu\enlığl kal mamıştır. Yonetım, gelmıyen oğrencılerın devamsızııktan kalacağını ılân etmış'ır Ama komando ışgaündekı okula oğrencıler gırememektedırler Çok az bır bolumu, bazan toplu, bazan da arabayla gelet:lmeyı başarmaKtadırlar, r 4maç o'tadadır Ok^lu tumu ıle ülkucü yapmar: ılerıcı oğrencuerı devamsıziıktan uzaklaştır ır.ar: 1974 75 oğrenım yüında asademık ve denios ilışkıİPrm var olduğu okulda doktora yapmış uzman oğretmenler sürulup, bırkaç yıllık yer.ı mezun UUUCJ oğretmenler gorev başına getir/.d'.kten sonra, o>ıce çeşıth dısıplın cezalan ya ratılarak gruplar halınde devnmci oğrencır.m ce za'ar.dırılması. sonra okul yanındakı yurda konirtndoların verleştınlmesı ve en sonunda oa soz oe vmelene.T \\. sınav ionjcunda tumu ıle ulkucu egıl'mh oğrencılerm bırıncı smıflara almması b'r Eğıtım Enstıtusunde daha faşısE tırmaruşı zalere ulaştırmıştır » Pane.de konuşan oğre'men ve oğrencı temsıl cılerı Ataturk Eğıtım Enstıtusunde jemden og lerımm yapılabılmesı ıçın şu on koşjllann geıgerektıgmı büdırrmşleroır. «Oğrencılerın oldurulme, %ara!anma clmadan o«cula gelebılmelen ıçın, sı.âhlı doların barınağı halme gelen yurdun boşa'.tu ması, Okulda gorevlı polısm tarafsız gorev ja? KÜTÜPHANELERiN ADINDAN «HALK» SÖZCÜGÜ KALDIRILDI Halkm vararlanması amacı ile kurulan • halk kuniphanelennın» adı bır genelge ile defıştınlrmş ve adlannın içındeki chalk» sozcuğu çıkanlrruştır. Kütuphaneler Müdurlüğune baglı olarak çalışan Turkıve'dekı tum halk kütuphanelenne gondenlen, müsteşar yardımcısının ımzasını taşıjan 3111977 taniı ve 420' ^79 savılı genelgede, bazı kanşıklıklara mevdan leıdıgı ıçın kütuphanelenn adlannaakı «haİK» kelımesının kaldınldığı, her kuiiphanenın bulundugu yerın konumuna gore ıl, ya da ılçesınln adını alması gerektığı bıldınlmışür Eğıtımcıler kutüphanelerın adından dahl «halk» kelıme<iinın kaldınlmasîmn MC ıktıdanmn halktan ne olçude rahatsız oluuğunun ılglnç bir karun olduğunu beürtmışlsrdır. OV.ul yonetımınin tarafs1z eLere verılmesı, Surule.ı uzman ogretmen»enn gore^ jerlerıne c>onTielen ve ancaK orta derecelı bır okulda gore> \apaDxlecek \enı atanmış olanlarm okuldan uzak ldştırılmalan. Okulun gerçeıt ogrenc lerırun, o«u U \e derslere gırebumelerınn sağlauması » Panelde konuşan TÜMAS Baro, basın temsı1. n ' e r ıle TEP Başkanı ıse genel anlamda butun iıi'.Kiyede osullara yoneltılen faşıst saldırılar \e c^retmen vetıştırea karumlarda ağırlık kazanarı f^^.i1 eştırme gırışımlennden çeş tlı omeklpr ver mışier oğrencılerın bır araya geıereK ve birlikte 1 orc et ederek oullarına donebı!>ie koşullanrı jaTamak zoranda oıduclarmdan soz etmışlerdır Kon ışmacıîaı devrımcı, ılerıcı goruşlenn j t \"masında onculuk ,apan oğrencı gençlığm \c rjelliKİe ogretmeı \etı»tıren kurumîam ıç ve aı, iA^ı^t gjçler tarafır.dan hedef alındıklarına ışare e rfiişler, faşıst tırmamşa karşı .lerıcı, devnm r ı guçıeıın anca^: bır arada sa\a;ım vererek baça r.iı olabılecekıeanı ^avurjn ijlardır. Kalabahk bır ogrencı aüesı topHUuğijnun <ia ld panel okullan^a gıdemıven oğrencılen , s^s'ernı dujttrmaUrı u u n o a verı gınşımleroe ba.unmalan kararı ıle son bulmuj jr. Prof. Dr. Adil IZVEREN nkara ÎVHsadî ve Ticari tHmler \kademlsl. bn raya bağlı vuksek okuUarla birlikte otuzhınin fizennde ofcrencinin Usans dnzeyındeki o|renımlnl ve çeşHU enstitıilerivle daha ust duzevdeki (11 sans dstn) öferetım faallyetlerinı yuruteo bır kurulnş tur. A lantıra uğramavıp kendi çıkarlan do^rultusnnda ra şamlaruu surdurenler ekserivettedir. Içlermde de kitabı olanlardan buvuk bir kısmuım vülar once >az dıkları kitaplann ise, guncel çereksınmelere cevap \erecek bir değerde olmadıkl»n herkesçe biBrunek tedir. Son vıllarda Akademiye bağlı olarak açılıp Iisans ustu oeretim yapan bazı enstitülerdeki görevlilrın ıse, okuttuklan konularda tek bir araştırma, Htay> \eva vazı sahibi olmadıklan d», bu kurumlardan \e nlen Iisans ustu (master) serüflkasının vasal geçerlıliğı uzerinde tartışma konusu olan bir husostur. Öte vandan bu tlp \kademl öğretim üyelerinden bazüarnun iktidardaki sivasal partilerle garip Uişkiler kurduklan. meselâ bunlardan birinln boyle blr ilişki ıle, kimsenin haberi olmadan ve hatU kendi meslek dah ile hiçbir ilgisi olmavan WT ynrtdışı temsUciliiı ıle arada strada yurtdışı »eyshattere çıktığı d» tespit edilmijtir. Bnndan da dah» earibi; bsska bir ÖBTetlm ttvesınin Akademı ile burava bağlı ^üksek oVcuUann odacı lannı simdive kadar adı pek duvulmamı? sagcı blr sendikava üve olmaya zorlaâığı. bnnhiTa Wr sendika gorevlisi tarafından dafitılan piris fomreUnin dol durmalan için toplantılar ve baskı jartığı da 8|Te nlhnistlr Akademi Thnetlminln. bu nı«Hfetli öjtrctim uvesinin söı konusu d»Tranısınd»n b'lg1»l olup benflz saptanunamıştır. Fskat Akademi Baskanımn kendine vakm ban ö&retlm ftTel«nne, eerçek bılımsel araştırma >apanların haklarını çığne verek, yurtdışı sezı olanakları sağlıvarak, ban ojre tım iıyelerini kendine bağlamaja çalıştığı soylenmektedir. Bütün bn olumsuzluklara rağmen; son yıllarda \kademide gerçekten mesJeklenne bağlı, bilims«"l onuru ve görevi herşeyin ustünde tutan genç ve eneriık bır oğretmen kadrcîunun yetiştiği de knançla so^lenmektedir Daha zliade ekonomı, maliye ve Işletme bolümlerinde vetişerek profesorler kuruluna da giren bu Renç kadronun. Akademi ve ve ona bağlı oğretim kurumlaruuı daba dinamık ve gerçek bilimsel blr hü^ıyet vermeve çalıştıgı ÖBrenilmiştir. Akademideld iç huzursuzluğun ise, bu veni harpl.etle buna karşı çıkan tutucu. çıkarcı ve statukoculann direnişlerinden ıleri geldiçi sdvlenmektedir. Zıra lıılimsel araştırma ve okuma vazma olanaklarmı çoktan yittrerek, mevcut durumlarını sadece çıkar ilişki lerine ve karsüıklı tavizVere davandırarak \üriıtmeve caiısan bir kısım görev lmin, veni blr refortn hareketi ıle etVdsiz kalacağı. çalısmava 7orlanacağı ve z&manla tasfİTe edllece£i: bu celişmenin doğal \e kaçmılmaz bir sonucu olacaktır. Eskiden de \Kademlnın eeçmı finde zaman raman mubtehf tarihlerde >enllenme atılımUnna girlsildigi. fakat koKlu bir reform vapıla madı^ı. bu ket RirisUen reform hareketıvie kurumun terçek Tasal bilimsel huviyetıne kavuşturulacağı soy leDmekiedir. Bilimsel onurun Dı$ göruntüsü bskunından bazı önemsiz olavlar w kısa boykotlar dı$mda bugune dek 1916 17 ogrettm donenunin kış sömestrini ve şubat donemi ara sınavlannı basarı ile kapatabllmiş pek az kurumdan biri olmasuıa rairnen, burada da ötedenberl guregelen bir Iç htonrsnzlutn, nihnyet son haftalarda açığa çıkmış tır. Bn iç gerttnUiin temelinde. Akaclemide eore\H StreUm üvelerinden ıki tip \e bunların oluşturduklsrı Ud ırrap arasmdaki meslek formasyonu, duşunce ve gorev mnlavışı, tutum ve bunlann eylemlerindekı aynlık yatnKktadır. Hemen hepsinln huknkçu ve sosyal bilimler dallınnda RÖrevli olduğu öitetim u>elerinin oluşturdu ta bir trubun büyüfc çoğunluğu \kademiden çok bu kurum dışında kendlleriııe büvuk maddi gehr saçla.«•an işlerle uğrasmakta, bunlarm Akademi'deki aslî pörevleri kendüerince sanld tâtü blr ek gbrev gibl vurtttfilmekt«dir Bunlarm içinde uzun jnllar suresince terim ve mubteva bakımmdan hlçbir deStşiklik ve Kellgtinne vapümamiî basit taş basması ders notUriyle görevlertni surd6realer ve hiçbir bilimsel top İstanbul Üniversiteii'nde çalışanların çocukları îçin kreş açılıyor Istanbul Unıversıtesmde çalışan 'tadmlann çocukları ıçın TUM^Sm sardurduğu ı.ıeş kampanjası» yenı bır aşamava gırmıştır Çeşıtlı kreş ve yuvalara dağıtılan anket fornv larının sonucu bır rapor halınde Rektor Halüî: A p e verlm'«t'r Bı konuda Re\'orle \apilan go ruşnıede Bejazıt \e'necner bolgesmde unıvers:t? mu % jet ne peçeı •> naladan bırının onarımı.ıdan sonra kres olarak kallanılab leceğı açıklanmıştır. Eu kreşten ozell.kle Hukuk, ıVısat, tşletme, Kımva Fen, Edebıjat ve EczacıliK ta çahşan kadmların çocuklarının yararlanabıleceklerı belır*ıl mıştır. Alp, kreş'e ılgılı çahşmalarm uygula ' masına ıkıncı somes^ırın bıtımından hemen sonrt geçılebıleceğını undağunu belırtmiftır. sahipleri ile tutucuların savaşımı sürüyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog