Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

TfiRK. 16 MART1 Türk, 16 Mart'ı unutrna! Hanei Türk bilhassa (1) hangi Istanbul ltı, 16 Mart 1336 tarihini, o muzlim gecenin daha muzlim (5) sabahını hatılamaz. îçlerinde mer k e ö (3) Aîrika'nm vahşl yamyarnları, Hindistan'ın satırlı zaltm (4) gurkalan bulunan karrnakanşık bir ordunun yolları kestiği, köprünün ucuna kadar gelen dritnotlann 38'lik dehhaş (5) toplarmı silahsız ve müdafaasjz (6) bir sehrin masum (7) haüa üstline çevirdiği, fcayyarelerin yangın, harabi ve ölüm s&çmaya hazır bombalan ile tepemizde dikildiği o müthiş Mart sabahtru kim unut&bilir? Şehzadebaşmda, küçük bir karakolda, yataklannda uytıyan masum ve mazlum Mehmetçiklerin rüyalannda (8> köylerfeıi, yavuklularau, enalannı, babalanTU görürken süngütenclikleri, gbzlerini açmaya vakit bulamadan kurşuna dizildlkleri feci (9) Mart sabahırun kanlı hatırasmı hangi Türk unutabilir? HABP ZÜHÜRTJ TAKDtRlNDE CEMİYETÎ AKVAM NE YAPACAK? Cenevre, 15, <as) Cemiyeti Akvam (10) Meelisi. emniyet •teşkilâtı haktandaki Fransiî teklfflertne müteaUik (11) tetkikatırtt 50 Y1L ÖNCE CUMHURiYET 16.3.1927 Q2) itanal (13) etmiştir. Harp zuhuru takdirinde Cetniyeti Ak vam'a dahtl bütün devletler tara hndan bahri. veya havai (14.15) numayiş (18i icrası surptile derpiş (17) edilmiş olatı tedbir bakkmda, bir mitaakaşa zuhur etmiştir. (18, 19}. îtalya mümessili böyle bir fikre muhalefet etmıs Ingiltere ve Pransa mümessillen ise tasvip (201 etmiştir. Ijehistan. Belçika, Romanya mUmessülerınin tasvibiyte raakul (211 bir nisbet (Or&n) dairesinde bir nümayiş tertibi imkanmı derpiş eden bir metin (22) kabul etmiştir. • Münevver (23) Ermeni Cetnaati (24) dta ile dünya. işlerinin tamamiyle ayrilıgına kanaat (25) getirmişler ve bu kanaatlerini iTiıar için bir de beyanfiame neşretmiştir. Bu beyannamede, papaîların vazifesi teşrih (26) edllmekte ve bunlann yalnız icrai ayto (2?) Üe ibadete (28) raemut olduklan rikredllmefctedir (29). • Seyri sefata idaresi sevahili mutecavire (30> vapurlarından büieleri kaldırdı. Bu çok musıp bir karardır. Fakat şimdi vspur da içmek için bir damla su bulmak Kabil değildir. Bltfelerin ksl dinlma&ıaa karar verilirken, hıç otmazsa. vapıırlarda içecek su buhmdurulrnasım düsunmek lâ zımdır. • Borsada diin tngüte Iira5i 963 kurus on para ile açılnus. akşaın 967 tle kapanmıştır. AUtn ise 836'dan 835'e düşmüştür. tlân kısramda: Çelik adam. Elhamra Sinemasında. 10 büyük tasım bırden Fiyatlarda xam yoktur. Üçüncü tertip on tane tayyare piyango bileti müst«nlere hediye ediİRcektir. Mösyft S. ve Matrmrel T^ li taraîlanndan akrobatik parçalar ve tevkalâde dans numaraıan. Bu akşam. ( 1) Bilhassa: Özellikı». ( 2) Muzlim: Kararüüc. ( ^^ MeTkezi Afrika: Orta Atrika ( 4) Zalim: Zulmeden, tayıca. f 5) Dehhaş: Dehşetli. korkunç. ( 6) Müdaîaasu: Savuruiıasız. ( 7) Masurn: Suçsuz, günahsız. ( 8) Rüya: Düş. ( P ı Feci: Acıklı, yürekter acısı. ~ <\Q) Cemiyeti Akvam. Bugünku BM. (11* Müteallik: tlişkin. ilgül (121 Tetkikat: Incelemeler, (13) îkmaV. Bütvmleme. fl4i •Pahri: Denizle ilgilı. (15 i Havai: Havayla ügili. (16) Nümajiş: Gosterı. (17) Derpiş: Öngörme (18) Münakaşa: Tartışmb (19) Zuhur: Meydara çıkma <20» Tasvip: Onama. uypın bulma. (21) Makul: Akla uygun. (22) Metin: Yazılı belge anlanoıntia. (23) Münevver: Aydın. (24) Cemaat: Topluiuk. (25) Kanaat geHrme: Görüşe varma. (26) Teşrüv. Bıırada »cıklama anlamma. (27) Ayın: Dinsel tören. <28) İbadet: Tat>ınma. (291 Zikrolunmakta: Anlatilmakta. EGÎTİMÖGRETİM B 82i duygulan anlRtmak zor tlk ?un, ünıversite yazüı kapıdan içeri gırerkan bfni sevindiren, neyccanlandıran daha sonraları bunık bir tadla anımsadıgım o ilk dün'âü duyg'alan anlatma's zor. Yeni ö;ı yaşan başlıyor benim için. Artık bir ÜÎMversıteliyim, Ünivevsıteli. On don'oz yaşımdayın». Uaın ve zorUı bir mUcadeleden sonra yen? bir ad kazamyorum. Üniversıtel;. Otobüse bimyorum. Bir çebeke diyoruiT). Sinemaya gidiyorum. Bir sebeke diyorv.Ti. Sebe'sedeki Jotograîıma. adıma uzun uzun bakıvorum. Ankara Basm Yavın Yüksek Okııiu öŞrencısi. B\ı kız diyorijm. sınavlaıa sırdv KaeıHar do'ıöurdvı. Günlerce postacı yohı bekl«?di. Ve kazandı işte. O simdi bir 'inıvors;t(>lı IlK H&Y&l KIRIKUG1 Dar gelirlı aılem ıçin. üniversl'e sınavlanrvı kazanmam pe'rt sevindiricl olmuvor Annem iizgün >ya demek kazanrrnssı»,> diyor. <Nastl olacak bu iş?» Annem haklı İŞansırn yardım etmedi. tstanbul'da bir okui karanamadım. Ankara'da Vartıin yenında kalacağım? Aile bütçesinden bana ne kadat Işıl ÖZGENTtRK hem. girecek bir okul bııldum. Hem kalacak bir evim var, Bir iş edinmek. Toplumda bır yeri olmak. Çalısmak. Lısedpvken dnrt bes arkadaş öunlardan sbz ederdik. tşte üniversite bana bunları sagiayacai. Lise üniformasını att.ım sırtımdan. K<?nö\me yakışan bir ı ü parça gıysimı özenle kuîlamyonım. Mak>aj yapıyor.ım. Ama gene küçük Uselı bir kız gibi hissediyorum kendJni. Giysik»rim. saçlanmın bç'mi d?Sis:i. yaşanıırc, duygulanm degışmedi. Gene sabahlan ardarda sıralanan uvarmalaTİp. yolcu edilivo^ rum evden. .Oknldan sonra sagda solda pyalanma, eve eel.» Kitn^pyle fazla yüz söı olma.» «Ağır sat kendinî», Gene ikî yüz kisilik bir sınıfta horvi dcr=; anlanyor. ben durmadan not alıyorum. Gene lnsanlara açık dejŞiHm. Bir iki kız arkadasımdan baçka kimspyle Konıı^aınıyorum. Baa gruplara, o gruplarriaki kt?:lara özene sanyor beni. Dvjrup dunırken. "bümıyorum Yolda yurürken, yemek yerken, aiç bir nedenı olmadan. Bir aglama duygusu. O ia.man sebekeme batemak tn kâr etıniyoT. Ben ne olacagiTn? Okul bitince ne olscak? Ne iç yapacaöim. HK; BiR iDlOlOÜYt iL6i DUKMADIM Polinka oeni ılgılenüırmıyor. Evımizde de hiç konuşuhr.aîdı. Okulda yaşam poli•ika yijzünden aksıyor. Doğtu dürüst ders yapıimıyor. Yü kaybetmemiı bUe «iz konu?u. Ben oktiisuî gilnleri sevrtılyorum. Ok",ü kapah o'iduğu zamanlar nc yapac.agımı saştnyonım. Eve ablamm arsadaşlan geliyor. Kumar oyruyorlar. Or.lan seyretmek 4 ho$uma gitmiyor. Canım sıkıhvor. Gezem .yorum. Okiılda hiç olmazsa taman geçiyor. Zaman. Ders çalısmam gerek. ki*sp nkuyaınırorjm. Eve gelen gazeteieri okuyorum. ; T^lpv zyon seyrediyorum. Şimdilerfle Mc •M.!l?n ve Karı^ını be*enıyorıım Mc Millan'ın kansma karsı gösterdiği ilgi, sevg?. (31) ^^usip: Uygun. (30 i serahlli mütecavtre: Korn şu kıyılard». Universiteliler para gelecek* Pos^adan çıkan sevlnçle birlıku soruniar başhyor. Günler stlren tartısmaiar. ÜnıveTsUeli olmak tçin önce yatacak bir yer bulmauyım. Ablam geiiyor aklîma. Onlar Ankara'da otururlar. Eni5tem varlıklıdır. Bir de çocuklan var. Beni kabulemyorlaT. Annsm «alu yüz lira yollanz sans.> diyor. «tdare et.» rek bakıvortım Onlarm çok erkek arkada6i var. Durmadan gülüp efleniyorlar. Ben oyle olaıruyorum. Oysa üniversiteliyim artık. Arkadaşlanm olmalı. Sinemaya. tiyatraya gitînel'.yim. Bir Itaç keı kız arkadaşlanmla tiyatroya giftim. Tad alamadim. Beni anlayacak, bana dostluk sösterecek bir erkek arkadasım olsun isterim. (01 UIHIIIH Ablamla eniştem kendt rtünvalannrtıv. Ablam kötü bir alışkanhk edınmış. sabahtan akşama kadar kumar oynuyir. Enıjternin derdi para. Ablarr. şıbi bir evlılilt yapmak istemiyorum. Para mutluluk d e ' jfcil. Evleneceğlm insan beni anlayacak bır! olmalı. Baran garip bir aglama duygusu her lşl biTİikte görmeieri çok hoşuma gldıyor. ME UPM4UYIM» Üniversiteye ilk girdiŞ'.m gun neler his?etmistim. Nasıi sevinçliydim. Ama onlann hepsi bitti. Şimdi kurtı bîr agaç dalı gibintn. Kayat beni siirakleylp duruyoT. Bir şeyler yapmalıyım. Ama ne? ıRn riiri vs7t Içtn konnstuşurn tıniversitf ojrenc'İT». içlndr bnlunduklan knşnllardan fitürö medîler. Bu nertfnlp rotograflaTrta (torlprini. vnrıljrda da adlannı ioklı tutmak zorunda kaldım.) TELEVİZYON 1SL40 ISSIZ ADA Çizgt tilm kahramant Gmigan ve arkadaşlannm ıssız bir adadaki serUvenlerini yansıtan çizgi ülm dizisinden bir böliim daha yayınlanacak. prograınınöa Nectiet Karar Oörtlüsü tzlene20% BULMACA 123456789 HABERUER VE HAVA DlJRCMD MtZÎK Programda dış kaynaklı bir müzik tumi izlenecek. NAKluEN YAYIN Belçüsa'nın Brugges kentinde Brugges • Möenchengladbaciı arasmda yapüacak Avrupa Şampiyon Kulüpler çeyrek iinal rnvanş karşılaşması naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı yrrtnden Ümit Aktan anlatacak. Demokratik Parti Genel Başkanı Fernıh Bozbeyli ile gazeted Ilhan Bardakçı göriişüyor. GÜNE K1Ş KAPANIŞ 19.05 HATVANUUHN BttîNMETEN YÖNLERt Çeşitli hayvanlann üginç yaşantüannt konu alan belgesel dizinta KARADA YAŞAMAK adü. bölüraü yayınlanacak. Bu bölümde deniz, göl veya nehir kenannda denia ve karada yaşayan hayvanlann yaşanülan konu ediüyor. NECDET KAR1R DÖRTttSC Izmir Televizyonvmca hamrlanan bu 21,00 mmı ımm Bır ümversıtelı plarak biniyonım tstanbul Ankara trenine. Ablara, enistem h\i yeni sorumiulugu, yani beni «ırlama bir sevinçle karsıhyorlar. Anlıyorum ki, hep bir borçluluk duygusuyla yasayacağım yaıılannda. Olsun diyorum. ÜniveTSitsH olacağım ben. Gene fle sanslı savılınm 22 50 2SJO 23^5 SOLDAN SAĞ.V. 1 Musevilerde güveye gelın taralından verilen para veya mal 2 Verdi'run ürilü bir operası Kır yaşayışını anlatan kısa koşus Tersı ünlii bir Osmarüı mimannm adı Sıkıntı, ezıyet 4 Bir ılimiz Kuzu sesi S Demir'in simgesı Yerlı malımızın simgesı 6 İnsamn düşünme ve tedbir alma yetkısı Zeytüun yagı alındıktan son ra geriye kalan posası 7 Tersi g«nış karşiü Uçais, gemi gibı araçlan uzakta lken gösteren aygn 8 Bir bitkı Sevgide sebat. 9 Onursuz bir duruma| nüşmek'en üzüntü duyrnak. R A D Y O TRTI M. Sagyasar'dan şarkılar Yabancv ml dersi Bölge haberleri Öğle üzeri Radyo Televizyon program haberleri Haberler Oyun bavalan Bölgesel yayın Halk ozanlan bölge sanatçılan Kısa haberler Sizlerle birlikte Bölge haberleîi Yabaneı dil dersi Halif müzik Çocuk bahçesi Kısa haberler Ak$ama doğnı Bölgesel yayın . Haberler 20.15 Köy dağarcıgı "••*'> Bölgesel yayın 12.00 05.00 Açüış. program v* 12.10 kısa haberler 05.05 Tiırküler, şarinlaT ve oyıjn 12.55 bavalan C«.OO 06.02 06.30 07.00 07.02 07.07 0130 07.40 09.00 09.02 10.00 10.01 10.21 11.00 11.01 Kısa h a b e r l c Günaydın Bölgesel günaydın Kısa haberler Kbye haberler Bölgesel yayın Haberkr Sabahtan sabaha Kısa naberleT Kadın dünya&l Kısa haberter Arkası yarm Bblgesel yayıa Kısa habcıler Çocuk bahçesi I3.no 1S.1S 13.30 14.32 15.no N. troıap'tan türküler 2^.55 Çocvıklar ıçvn 21.00 Kısa haberler 21.02 Konulann ıçinden 21.30 Giil Süer'den çarlular 21.45 Tüvküler Kısa habeTİPT 22.02 Terkedilen çocukların çoğunluğu 0 2 yaşlannda Avkut POTUKOGLl] Bölgrsel yayın Sarküar Haîîf miizîk 1600 1*5.05 163S 18 ^ 17 00 18.00 15.m 22.40 23.00 Haberler dl.oo BöİE»«fil yayın Arnatör toplr.luklar "3.35 Türkül>?r ve oyun havalan 24.00 Kısa haber'.er konseri haberler os.no Gece TRTU 08.00 Gün başlıyor 09.00 Olayîarm ıçinden 0930 Mustafa Geceyatmaz'dan türküler 09.45 Çarsamba'run melodilert 10.15 H. Gökmen'den jarkılar 10.30 Okul radyosu 11.30 Mine Yalçm'dan türkUler 11.45 A. Çensoy'dan şarkılar 12.00 Haîil mi.izik 1230 YurttaşUk borcumuz: Vergi 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 15.01 Î6.00 16.20 16 40 17.00 18.00 Türtttilerin diU Haberler HaJit müzik ifl3<1 Olaylarvn içinden 19.45 N. Camhdag'dan türküler 20.15 Tarih defteri 2"».1 Sarkılar ve saz sololan 2i.no Okul radyosu 21.15 Türküler geçidi 21.45 Arkası yann 22.02 Peıihan Boran'dan şar 23.0f> kılar 23.15 Konser saart 23.30 Atııtlar RenkleT 23.35 Ulkesinden 2355 ı«'« Yıırttan sesler ^ <*> Habçrler ÇeşiUi müzık Kvkekler faslı Barntt ınüzik O'.ayların içmden rtzcan Ctegerden türküler Sanat dergisi Sa7, esprleri YAYKUR saati HaM müzik Bir romanımır, vaf Haberler Solistlerden seçmeleT Program ve kapamş. ZMtR Yurdumuzda, sayüan yüzbınlen aşan ve giderek artan korunınava muhtaç çocuklar sorunu. efetumcılen\1JKABIDAN AŞAĞIYA. mızm uykulanru kaçırırken, çocuklaruıı 1 Bir bocek 2 Tersv lliş cami koşelerine. feapı önlerine bıraitaüuefcn Zaman aygıtı 3 Bir isim cek kadar canavarlaşan annelerin çogal Tersı yemin 4 thanet eden ması da toplumsal açıdan kaygılar yaratı GenışUk 5 Degerh bir taş yor. Çünkü yapılan inceletneler, sokaklara 6 Bir nota Tersı başıboş atılan miniklerin gen?llikle (02> yaşlsrı 7 tnsano|lu Tersı bır hay arasında olduklan gerçegini ortaya koyuvan 8 Tersi gerçekten çok hayor. yale dayanan eser 9 Karışık Tiirkiyemizde, sayılan parmakla Rösterenkii Hastalık. rilebüecek örnek kuruluşlarımi2dan bın olan Karşıyaka Çocuk Yuvası'nda da, anDVNKt BtXMACAMN ne ve babalan tarafından terkedilen 5S"u kız o'mak üzere 1S7 yavru büyütülerek egıtiliyor. Bunlardan 35'î yasak iHşkilerden SOLDAN SAĞA: 1 Sabotai 2 A'ol Saka doğup evrene gözlerini açrruslar. 14'ü tse 3 kataB Kal * anıaY yüreklerinde en küçük bir seîkat kınmısı taş:maya.n anneleri tarafmdan fırlalıV.p bA 5 ~ Ran Kayak 6 IEB.atilmıslar. lfti minîkten IS'i de bıribirlenybet " Nikotin 8 Yarasa 9 le kaTdesler. ta<=sR HF YTJKARIOA.N AŞAGIYA: 1 Sakar.n 2 Atama îsa RUHSkl OtNGUERİ BOIUIUYOR S Botani's 4 Olay Soya 5 Katar 6 As Kabir 7 Yuvadaki egitmerüer. yazgıları?Jİa başJak Yenal 8 kabaT S» başa bırakılan ve yaçlan (02> arasında 9 Salak Sal değisen bebeklerin. anne sevgisinden yoksun olarak büyümelennin ruhsal oozukiuslara yol açtigina dikkati çekJyorlat ve öu komıdaki görüşlerinl şu cümlelerle öaetJiyorlar: İ Karşıyaka Cocuk YuvaM'ndaki yavrular, rKİttn*nlcrln götctiminde Resim, bu yavrulardan bir bölumühü yansıüjor.. tıujutulu;.üiUr ECZANELER 07.00 07.02 07.30 08.30 09.15 09.45 10.15 11.15 11,45 12.45 Açılış ve program Güne başlarkcn Sabah içm çarşamba konsert Biıden besteler Türküler ve oyun havalan Diskoteğimizden Solisüerden seçme eserler Ögleye dogru Bu şarkı hangi makamdan TRT III ve sa* solola13 15 Müzik şoleni 14.45 Ankara Radyosu çoksesli 15.00 16.00 15.30 17.00 17.30 l«.00 19.00 20.00 21.25 korosu Türk bestecUerinden 31 55 Çagdaş müzik Çeşitü sololar ""<5 Bağlama takunı 23.00 Ses ve saz dünyamudan 24 oo Senîomfc müzik "0.30 Dünden bugüne "100 Cumhur'başkanlıgı senloni orkestrası konseri MUxiK.3İ ve operetierden seçmeler Türk dügürüeri v« gelenekleri Klâsik Türk müziği korosu Geceden geceye Gece ve rnürik Oda müzigi Program ve SiNEMALAR ANKAKA 161 16 86) En Büyük Patron F. Hakan RAS (47 63 15) Çapkınlar KraU P. Richard R. T. ATLAS (44 08 35) Yuzöe Yüz ölürn D. Carradina R. î . DÜNYA (49 01 66) Ç ü s m Maraton J. Birkin B. I . EMEK (44 84 3S) HazTetl Musa B. Lancester R. t . PtTAŞ (49 «1 66) Jülya S. ve Oğulan F. Girik R, HAKAN (23 42 33) Meryero ve Ogullan F. Girik R. İPEK <E 2S 13) Meryem ve Ogulan F. Girik R. SUR (23 67 12) 1. Jülya S. Kristal 2. Yosmalann Belalısı R.T. ŞAFAK (22 25 13) Jülya S. Kristal R. T. KftDIKÖT KADIKÖY (37 15 « ) Skandal F. Nero R. î . OCAK (36 37 71) Taçra Kıî i M. Ar R. REKS (36 M 12ı V.er.etn vt Ogulan F. Girik S. Gökb.an R. SÜREYYA (36 06 82) Gert Tepen Silâh A. Dalon R. 1. Cristel R. t. GAZt (40 36 25) Seytanm Kıa S. Koscina R. 1. tNCİ (48 45 95) Taşra Kı» M. Ar R. KENT (47 7Î 62) Çılgra Mal a t o n J. Birkin R. 1. KONAK (48 ÎS 06) Gizll Duy gular F . Nero J . O'neü R. 1. THELODt (64 13 14) Akbabanın Üç Günü R. Redlord IİU1R0UR ALJ PVJYRAZOGLO (49 M S2* «Dur Konoyma *n» Sftyieme» cuma, cumanesı paıaı 21 .lh. R. t. »nSTIK (46 15 14) 1. Bir Ge cumartesı pazaT .5^0. «Delüîr ce Vakti 2. Öldüten Hırs Boşandı» S*ü carşamba, perçamba 21.15 ".ar$aroba I8^n B.T. ANTAMANt* KUMFANYA ÖZUSM (66 M S3) 1. Meryem ve Ogulan F. Girik 2. Me (44 2S Î8 • StruselvUer) «S*6ım raklı Köfteci K. Sunal R. Solum Sobe» Salı, Perşembe RÜYA (44 54 51) 1. Avanak îl^O. Çarşamba Cumartesl, PaA, Akbaş 2, ET'se|irn Benim w r 1830 a . » T. Yiğit R. BAKIRRO'V rtYATROSU ITl SES (45 55 18) Kocamrn Bil 59 4i») «Şen OeniıcUer» Pamedigi R. T. îartcsl hariç her eün 21.30, paStTE (47 «9 47) Jülya S. zar 18.3U. Kristal R. T. BtRLtK SAFttTESt (48 53 46) SİNCTOP ıM 34 22) tbret «Zençtn Mutfa&ı. Per^ernbe. L. Gastoni R. T. TiY&IROUItl cuma 21.15. Cuma, cumartest. paYENİMELEK ( « 42 «9) Sey zar 1SJ5, cumartesl, paaar 15.15 sSabaha1:» F.\TtH ıa> * m Kızı S. Koscîna R. t. ÇEVRK riYATROSli ( V Kr 21 on RCAK (61 01 91) 1. M Scmlt ö Dl 7») HARBİYT, '40 ÎT 20) «Bozu's ve Ofulları F. Girifc bnlalt •Uıklar Neden Karardı» Pazar TMıren» 21 on K.\DTKÖY (36 31 21) .Holly. r,^.™,.,, 2\ (50 haric her RÜD îl^O, çarşamba, cumartesl. pazar 18OT DEVLET TtYATROSU (49 01 9Î) «Sevgili Doktor» Her eece 20.30 Çarşarnba, cumartesı. pazar. 15.00. DOSTtAR TİSATROSÜ (41 M 0S) «Gün Dönerken Salv Çarşamba 21^0 Cuma 18^0. P* zar 15^0 «Bitıneyen Kavga» Çarşamba 18.30, Cuma 15^0, aP 7»r 12.00 «Kerem Gibi» Cu martesi 18.30. G. t)l,Kt) • G. ÖZCAN (46.80 91» «Klnıe Ntyet» Salı hanc her gün 21.00 • Cumartesî pazar 16.0 KADIRÖY t l . TtYATEOSU (Tevtlk Oeleflbe) cKiMdi Bftruk» Saiı naric Ber TUE 213<;. Curaartesl Pazar 18^u KENT OYT3NCULARI (48 H5 8SJ «Buxlar Çörülmeden» Çarçaıoba, cuma 21.15 «Yasak Eltna» Çarsamba 1500, perşembe 21.15, cumartesı 18.15 21.15 «Ratır Tırna&ı» Pazar 15.00 18.15 NE4AT UYGl!R (M »1 « ) «Muzdarip» Carşamb* ^ariç her eün il3ü • Cum»ri«âi, paaar 18'JO N. SKREZLİ l . AŞRINER TIYATROSÜ (48 4S 50) «Pssartesl Sjeollk var» Cuma. Cumartest. PaaaT i\30 üuınanesi İS^O. Pazaı 18^(1 «Basbafcan Olutorjm» 'arsarnne 15.30, BAKIRKOT: Ketıt (Ebüzaya cad.), Yeni Osmaniye (Osmaniye), Gülümser (B. Evler), Peri (Şirinevler), Utuk (Yeşilköy), Atalay (Kanarya). Seda (Esenler). Güngör (Setaköy), Altay (Cennet mah.), Bengi (Merter Sitesi) BEŞİKTAŞ: Ihlamur (Ihlamur Dere'Cad.). Jale (Gayrettepe), Moral (EMler), Ortaköy (Ortaköy>, Parlak (Arnavutköy). BETOfiLV: Tugnıl (Sırasehiler). Dikmen (Gümüşsuyu), Azim (Taksim). BEYKOZ: Iksir (Paşabahçe) KMİNONÜ: Derman (Sirkeci>, Güven (Çenberlitaş) Ûser (Laleli) FAt'P: Turkay (Yusuı Muhlispaşa Cad.ı, Silâhtar (Silâhtar), Ömür (Rami), Muratpaşa ıMnratpaşa). FATİH: Peksayar (Malta), StMi (Karagümrük), Numune (Haseki), Oral (Çapa). Hülya (K. M. Paşa), MUUciyeü (Cibali) (;. O. PAŞA: Derman (Küçukköy volu). Nur (Küçükköy). KADTKÖY: Çevizlik (Moda), Ypldpgirmeni (Yeldeglrmeni), Gülbin (Kırfasiyeci sok.), Delne (Göztepçı. Eczane 76 (Gazi Wuh tarpaşa Sok.>. Yüdınm (Çiîte ha\tızlar). Bizim (Fîkirtepe), Çıftçioğlu (Karasker) KARAKOY: Sema (Galate^ KASrvtPAŞA: Karadeniz (Bah rtyp Cad.). Dikilitaş (Hasköy) SAR1YER: Sanyer (Yenimahal le Cad.), R^şitpaşa (Emirgan) StSjLt: Eda (Osmanbey), Şenel ışişli Kurtuluş Cad.). Bengü (Hürriyet Mah.), Özden (GU1 tepe). 'Nuryel (Çeliktepe). S«vgi (Mecidiyeköy), Bilgi (Sanayi Mnb.) t'SKttlAR: îmrahnr (tmrahor r*d.). Betul fPağlarbaşı), Gurnü5 (ZeynepKâmil), Şenay (Çengelköy). H?lk (ÜmTaniye) ZFYTiNBtRNT: Bilgin (Tel sizler Mah ). «Kimsesü! MiçÜklere salüp eılonaSt İçin kurulan toırumlar ne denli eksiksiz olurlarsa olsunlar, onlara gereken sevgiyl verip, yeterli ilgiyi gösteremezler. Üstelik öu kurumlar gerek sayılan ve gerekse KOşullan bakîmmdan alabildigir» yetersiı kaltyor. Devlet. bu çok önemli soruna el atıp onlemler getirmiyor. Yapılan uyari' lar, tekrarlanan öneriler sonuçsuz kalıyor. Dunim gerçekten kaygı vericidiT.» Karşıvaka Çocuk Yuvası MüdUrü DT. Ab Gür de, görüslerini su cürrilelerle di'ıe getiriyor. «Anne kucagmds bUyüyüp geltşmeysn yavrulann hetnen hemen hepsi problem çocuk olup çıkıyorlar. Ruhsal dengelert bozuluyor. Aşağılık duygularıyla dolu oluyorlar. Hırçm veya içs dönük klsüikta oluşuyorlar. Biz, elimızden geldlgince orüaıa ilgi gösteriyor ve probletnlerini çozürtüemeye gayret gösleriyoruz.> Öte ysrdsn, Devlet îstanstifc Enstit1,: Bü'nden aldıgımız bilgiye göre, sahipsiz olduklan içm sokaklarda suça itilen çocuk sayısı giderek artıyor. Yetkililer, son rakamlann yurdumuzda korunmaya muhtaç çocıık sayısmm yarım mHyonu aştağım belirtiyorlar. OKURLARDAN B ir oluson bağîtnsiılıfeina kavusal»nm«>si. ötgürlüğünü kaıanabilmcsi, giderek toplmnsal şönetıci (refahı) gerçekleştireblUnesi içln en önemH koşullardan blri de bireylerin diişün ve konusmı öîgurJüğüne sahip olabilmeleridlr. Belirii blr htlinç düıeyine geldlkten sonra, ha!kın hançi keslmtnde olursa olsnn (işçi, köyln, öğrenci, v.b.) düzcni eleştinnek. hakîiuhklara karsı çıkahütnek. her yurl»everden beklenetı blr görevdir. Vatan jTİıcyinde genlş hit yer tutan öçtenci kKlesini de bu davranıştan soyullamamak eerekir. Oys» kiml anababa. yafcmlar, ö|rretmen ve vörteticller. nğrencilerin ilerlye yönelik düsöncelerini silmek, bagım«tılığınuıa go» dJkenlere karsı aldıklan tavtrlan kırmak tçin türlü girişimlerdc bulunmaktadırlar. Bn anababa, SğretmFn ve yöncticiler ilknktılda her sahah Içtikîeri andı şu sözlerlc bitirmiyorlar nuydı1! Hatt» hn ntHdar sahîpiert lannı istilâcılann Myasal pvnellerty kştirehilirlcr» demiyor muydu O1! madan mı bağhsınız Ata'ya? S yaptığı 8İt>i Mustafa Ketnal'i de su lar olsaydl, Knrtuluş Savaşı'na ko ana • babalan «dur. sittne» desele gün hangimlz nrardık. Milyonlan verdl hu utu«, llcri^e, bagımsaUğ lcbllmek için. «Bana dokunmay. bin yasasın» durgunluğu içindc r ni telkiııi çorukianna da uyçulay; miiyle Atatürkü yaılsıynr detnek bttgün dokunmayan yılan bin ya1 lecek kusaMarın vay halinç. Geçı gün için ölündüysc. aydınbk bir çocuklanmıza açmak için kjml re katlanmak srerekir. Hiç bir şe yorsak «sen ml kurtaracatesm v: nrtılanyla bari çocuklanmın y VımV. Evet.. O lcurtarabilir v»U «eUeşürebllit düzenl. Tıpkı O ı Dünya çocuk yihnda bayan öğretmenler çocuklan için kreşler istiyor Ülkemizde işçı olsun, memuT olsun çahşan tüm kadmlatuı ortak bir sorunu, sabahlan işlerine gitmek üzere evterinden çıkarken çocnk.larını bırakacak bir yer ya da kımse bulamamaiarıdır. Oysa bu sorun uygar ve gelismiş ülkelerde çocuk bakım yuvalan (kreş) açılması ile çözüme bağlanrruştır. Bu konuda gorüştü|ümüz ıki bayan ögretmen Güngör Aygünoglu ve Nimet Ozcan şunlan söylemişlerdir: «Biz evli, çocuklu bayan 5gTetmenleriz Çahşan ötski bayarüar gibi, bizim d» kuçük çoc ıklarımızı evde bırakacak kimsemiz yoktur. Yavrularımızı, ya kendllen nin de bakıma, yardıma gereksemelerl bulunan çok ihtiyar yakmlanmıza, ya da sorumluluk duygusundan uzak 810 yaşındaki çocuklara bırakmak zorunda kalryoruî. 1977. Dünya Cocuk Yılı olarak kabul edildi, bizler de göTevimizi huzıır ve g&nül hoşlugu icmde yapabilroek. egiüm ve ögretımlerı elimize verilen ögrencüertmize daha yararlı olabilmek için KüçÜk yavrularımua güvenle bırakabilecegimlz çocuk bakım yu\aîan (l:reş)nin açılmasıru ügililerden bekltyoruz.» öğrencileri yıldırmak Atatürk'ü yadsımaktır Dr. AZiZ ÇÖL ORTOPEDt VE TRA\TVÎATOU).1t MtTEHASStSl 'Kırık kemik vu rnafssl hastalıklan) Cad. 219.1 Sedef Apt. • » • 47 47 93 TELEFON 73 91 Ofi «tlkuıo: Yttkselmek. lleri gttmekttr Varlığim Türk varUfina arm»Ran olsun.» Şltndl «devrim» söj*üğünü a|*ın» alıvor diye gençlere ktzan, okııduğu kitaplar nedeniyle onlara hasta yapanlar'... Gocuklaruuı da Içll aytu and». Yoksa bu uhısat andı Içerken Içten değil miydiniz? Yalan mı sövlnyordunuı Ata'nın buzıiTunda. tşyerlerinizde, konutlanmıda boy bo^ fotoğraJların» astığımı, pankartlara ozdeytşlertnl yazıp «Atatürk» dlye bağnm^.ı bastıginız Mnstafa Kcmarin «Gençlisp Hitabesi»n) unatmus gibisiniz'... Bunuu bir bfilüroündfv. «V.y Türk Birlncl gorevin TnTb hağunsırlığım. TiİTk Cumhurlyetini snnsuzlu^a defcin kf>nımak ve savunmaktın derken, WT baska bölümfinde de « .. üllse Irinde ikHdara sahip olanlar aymazlık (gaflet) ve sapkı ve hatta hlyanet Içuıde bnlunabiHrler tata "Ketnal trtbt yanl. tstiklal Mavşı (Bajımsu nünde saygı duruşunda hul çüvüra diye ceçiflptı vt de Ti dofçnı'Uuranda davrandıj re karsı çjkanlar'... Mustafa martında sovledlkîerini an rim stee. gençlerimlıe. EÖrecekleri ö ne olursa olsun. ilk ftnce «jnce Tiirkiye'nir hağıms henlifctne. «Uısa! çplrnrkle lan tüm ögelerle savaşm tiunelidir.» !ju umUi'tmamnlı^ır I ilbelerıne haçlı!ı;)ndîn kırmak ya rla sıısturmak lcr Atatürk ve de ıılu bü>ük ihanetln içindedir ç<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog