Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRİYET 16 HAR1 1977 •B Hisse Senedi ve Tahvil Ilânlan BANKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 BANKJLK ZLtül. U no »e 7! 52 13 IZMIR: 13 B3 21 MERKKZ: 4. Vakıl Hao Asma Kat, No: 89 HİSSE SENETLEEINİZI YÜKSEK FÎYATLA ALTRrM, HÎSSE SENETLERINIZ1 EN ÜTGON BORSA RAYİCI VE CÜZÎ KARLA SATARIM MUESSESE VEYA ŞAHISLARA ATT TAHVILLERI EN ÜYGON ŞARTLARLA FAZLA MENFAA1 BEKLEMEDEN DERHAL MtJBAVAA EDERIM MttESSESEME MTJRACAAriNIZDA 7APILMASI ICAP EDEN OPERA.SYONUN MÜMKUN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAGIN1 EILMELÎSINIZ IELEFONLA VERDIĞÎNI2 EMIRLEP.Î DERHAL YER1NE GETIREBIL.MEK VAZÎ FELERÎMİZIN EN ONEMLİSTDIR ARANILAN KrYMETLER: YAPI VE KRED1 BANKAS1 YAP1 VE KRETJI BANKAS1 RUÇHAN HAKK1 ÜARANTI HANKAS1 GARAJVTİ Akaryakıt darlığı sürüyor, Ambarlı'da tankerler bir haftadır sıra bekliyor 27 25 86 İ27 57 32 22 36 441 KA.Vİİ.LL1LIİR: 22 3« 44 27 25 »6 27 5Î 32 2X 5S W TELEKS: 23314 KAST TR BIRSA: 20369 Teltk»: 32184 IZMtR: 14 14 02 TelekJi: 52 S7R MERKEZ: 4. Vakıf Han Asma Kat No: 23 25 Sirkeei İSTANBUL OZEI. HYATLARLA ARADIGIMIZ HtSSE SENETLERl : BANKER CENT 223262278633 MtBAN WENKUL DEGERLER BANKBRLİKve FİNANSMANA.S. TeJ 442836451765 • İLGİLİLER. ELK HİÇ FUR Oll KAtMADIGINI, MOTOfiİNİN İ$£ GEREKSİNMEYİ KAR5!UMAYAUX K&DAR AZ OLDUĞUNU BELİRTTİİ.ER. Istar.'ou! v* TTakya'da rnotorin. fueloil ve gazj'a^ı bulunmuynı Bunlann dagıtımını yapan bayılerle konutunu ısıtan yvırttas, tarl?sını suremeyen ve *ohum etsmayan köylü zor durumda. Ambarlı'da günlerce bekleye:: tanker şofbrlerinin tümü riertl: • Yakıt aiamıyomz» diye yak'.nı yorlar. Akaryakıt bayileri önünde ı< zun kııyruklar rînında, motorin le çal:san bszı arariar üefere d? çıksmıyorlar. Özeîlikle minibüslcrin çah?amaması. irafigi btiyuV: olçjde etkilıyor. Akaryakıt depoiannın bulundujju Ambarlı'da toplanan tarüceı sofnrirr: bir hafacür çektıkler' çil?n:n ne zaman bitecefcini b:lemiyorlar. Bu şoförlerden bin Trakya'dsn selmısti. Tekirdafe bölses:nrie'<: riur.ırr.u anlarıyor çevresindekılere: • Hiç motonn yok. Burada üç rjndür bekliyonım, s'.ramın ne 7?mın Eflecegı belli dejtil. Bayilerd» *ek gram mo'orin yok.. Bır bayi d*>. 'Bana siirde er aı 110 ton motonn gerekli ama. verdikleri sadece 4 f on. K:m" yeter bn?.. riivor. Bir bftskası da. «\rtamını bulan alıyor. bizim (fibı sıra bekleyen bıralarda akîama kadar Rsk<*r oluyor i?te> diye konusnyor B»):!esenlerin btirii'< çogjnltıjr'inun hirleîtikleri tek nokta, hy darlıgın yabancı şirketlerc» yarntıldıpıydı. Bazılan ise. motorlnin farMı fiyatln »aMldıftını öne süriiyorlar. • TELEFON: 223262 272633 27499S • 4. VAKIF HAN, ASMA KATIN ÜZERÎNDEKI 1. KAT NO: 9 BAHÇEKAPI İSTAN'BUL • OZELI.İKLE TALEP ETTİ6tMtZ HtSSE SENETI^ERİ: » YAPI VE KREDÎ BANKASI i YAPI VE KREDI BANKASI RÜÇHAN HAKKI I GARANTI BANKASI » GARANTI BANKASI RÜÇHAN HAKKI • T. IŞ BANKASI » T. SINAİ KALKINMA BANKASI I T. TICARET BANKASI ı İSTANBUL BANKASI » AKSA > ALTAŞ ı ANADOLU CAM ı BANDIRMA GUBRE • ÇELİK HALAT I ÇİMSA t DEVA HOLDİNG • MERKEZ Is'iKlll Cad Oda kule 1» merkezı No: 286 Kat: 17 Beyoglu İSTANBUL • ANKARA ŞÜBESI Adres: Gazı Mustaıa Kemal Bulvan / Anxara Tel ib a» «i 17 42 «6 TeiCKs: 4:«S2 TTATR • HISSE SENEDİ VEYA TAHVIL ALIM SATIMI: • PORTFOY IDARESI • PORTFOY ANALIZI • HISSE. SENEDI OEĞERLEN DIRME ETXniERI ŞIRKETLER !ÇIN HlSSh SP> NEDI VEYA TAHVİL IffRACl tLE tLGfLl BtTTtTN HIZ METLEF • MEBAN ORTALAMAS1 2415 Öncekı Gün Düşpn Sabit Bugün Degişim (TL) negişim ' o ı ARTIŞ DUŞUŞ Artan Toplam + İOS + 4.35 14 Hıss» 4 H.sse 32 H:«.«e 2s;n : 50 Hıss* 7AYINXAR1 RÜÇHAN HAKKJ 1. T1CARE7I BANKASI ISTANBÜL BANKASI AKBANK I İS BANKASI T. İŞ BAN'KASI KURUCC T. SINAİ KALK1NMA BANKASI ODOKSAN BANKASI I DOKTAŞ DEVA HOLDİNO NASAŞ tZOCAM r>"T bır bo«kMi. •Verdikieri )^» SINAİ MALİ TE5EBBÜSLEH S»nn hi.tse sraedi »ahipleri. 33 ron mo'orin. zaten fueloil TAT KONSERVE sahlp oldıığunuz kiyinetln »»• hıc vnjr. Onun için sıraya b'.le RABAK tifını riö^ündüfünü» zamsn prmiyonır.. RABAK KUKOCD nıues.şpscmire müracaatınız İARK DEGlRMENLERt menraatını,i« olacaktır. FivatITTtHAl DEGIRMENCILİK larda 5Pr«,ek bnrsa hruru mü.şYTONG trriye ger<,fk anlamda hizEnerji Bakanı: rEZSAN met müessesemizin değişmpz I filEMBNS pren»ibldir. • MEBANTN 8I2E «Hiçbir şekilde ÜLMUK • TALEP KTTlGlMtZ ŞtRKET KIYMETI^R: SAT1LIK DECiKRLERI KURDSA VE DEVLKT TAHVİLLERI • ALTAŞ 30 milyon sermayeli ILAN ED1YORIZ: herhangi bir BAGFAS • ". U <?* 15 •» 14 , 1975 yılından %15 temetpj KARTALTEPE Men.«urat 3<V) EGE BIRACILIK 13 . 12 <". 10 faizli gadağıttı. adet akaryakıt türü AYGA2 ranrilı veya garantisız tüm şir • AÖLAM ESKÎH1SAR 2UG.6 nUl SANTRAL Mensucat 18n adet AYDIN rEKSTIL ket tahvillenni ve % 1! faizli yon sermayeiı çımenıo sek fTekstiI S^nayilmizın en güçdarlığı bahis I DEMIK DÖKCM tüm devleı tahvillerini gerçek torünüo en eslö Kuruluşl&nnlü kuruluşu) SARKUYSAN borsa rayici ile satın alıyodandır SANTRAL Holding 400 adet konusu değil» KAV ORMAN SANAYÎI ruz. 'Kelepir fiyatla) • ÇELIK HALAT 54 milyon serKOÇ HOLDİNO ÇÎMENTAŞ 100 adet (% 35 mayelı 1975 yılında % 25 te• TASARRIF BONOSt AL1Ş ANKARA, (Cumhurivet Buro^u) OTOSAN sermaye artınmı yapıyor) mettü dağvtnuştır. FİYATLARIMIZj Enerji ve Tabiı Kaynakiar Ba SA'l'ILJK KIYMETLER: KORUMA Tanm 150 edet • ECZACIBAŞI YATTRTM HOL• 1967 : ». 73 kanı Selâhatün Kılıç dün bır aKOÇ HOLDÎNG 150 Adet bu • 1969 : <« 61 ( % 50 sermaye artırımı yapıDİNG 120 milyon sermayeli ". çıldama yaparak. «Ham petrol yıl yüzde 25 temettü vermesi • 1970 : •« 54 yori 1975 yılında % 17,5 temet'j iknıali gibi, mamul akaryakıt ıt bekleniyor. POLYLEN 100 adet f » 35 sertiagıtmıştır. • 1971 : % 50 halı de programlandıgı şekilde KAV ORMAN SANAYI 50 bın • 1972 : >i M maye artınmı yapıyor) • KOÇ HOLDÎNG 2<v) milyon devam etmektedir. Hiçbir şekilTL.'lık % 25 temettü verecek. • Ayrıça büyük mlktardalçl boSARKUYSAN 200 adet (% 25 sermayeli 1975 yılında %20 s de herhangi bir akaryakıt türüIstikbâl ıçin yatırim. temetti] da&tacak} temettü dağıtü. r.olara özel fiyatîar tatbık edi nün sıkmtısı bahis konusu otaaAROMA Meyve Suları 50 adet ANADOLD Cam Sanayll 250 SABANC1 UOLDİNG Sunılu lerek, prim ödenir. .,. «. yacaktır» demiştir. (Yüksek temettü bekleniyor) bınTLlık lstikbal ıçin yaaşudur. • FAtZ KIPOVU AJL1Ş Irak'la ham petrol fıyatlan GÜBRK Fabrikalan 10 adet rım. • GUBRE FABRİKALARI 30ti FİYATL.ARIMIZ: müzakerelerinin de kısa zaman("e 28 temettü dagıtacak) KABTALTEPE Mensucat 30 milyon sermayell şırket da olumlu sonuçlanacağından e• 1978 : % 82 NOBEL İlâç Sanayli 50 adet Din TL.lık lstikbal ıçin. • ** 31İ5 temettü dagıtmiftır min bulundugunu belirten Kı«Kelepir fiyatla) TRAKYA Iplik 1Ü0 bin TL. ls • 1979 : % S9 • MENSDCAT SANTRAL 81 Oılllıç. bu konuda junlan söylemis • 1980 : % 59 ÇELİK Halat 100 adet (Yüktikbal için yatınm. yon »ennayell 1975 tir: sek temettü bekleniyor) PINAR Süt 20 bın TL. Istik • 1981 : % 49 <r. 25 temettU daftvtı «Ham petrol fiyatları için mü • 1982 : •» 41 / ÇUKUROVA Elektrik 200 a bal ıçin yatırım. • KORUMA TARIM 70 det C~» 37.5 temettü verdı. zalterelerin, taraflann anlayısı iPIMAS îoıı adet bu yıl lyl • SAT1SA SUVULAN HtSSE »ermayell. 1975 yılında H 35 çınde, kısa zamacda sonuçlana' ı 30 bedelsiz hisse venyor. Drım vapabıhr. SENETLERt: femettü dajhrtnıstır. cağını umuyonım. Ancak, bu mü Sermaye artınmı yapıyor) GÜBRfc. tabrıkalan 10 adet sennaveli • AKSA 3U adet (1976 faaUyet • PtMAŞ ü" milyon zakereler sebebiyle ham petrol KAV Orman Sanayiı 50 adît % 28 temettü verebilir .975 vılında *14 temetrü da yılı çok müspet geçmiştir.) ıkmalsnde aksama oiduğu tü(•»25 temettü dağıracak) GOODYEAR 20 adet bu rıl çumıstır • KORDSA 50 adet i% 100 ser müyle yalandır. Irak'tan petrol PİMAŞ 100 adet (İ«ikbai içın avnı temetti) verecek. • İZOCAM 11 müyon 250 a:n mübayaamız, Basra köriezınden maye arttırımı yapıyor.) en iyı yafırım > ÜNtROYAL 20(J bın TL. lık bu sprmayelı olup % 200 oranın düzgün bır şekilde yapılmakta• IŞ BANKASI KURUCU 3 adet vıl îemertti verecek AK Çimenfo 30 adet fÇimenda sermaye arttırımma karar dır. Ve bu durum Yumurtalık' CİNKO KURŞUN 100 aciet • T. GARANTÎ BANKASI 50 to Sanayimın en güçlü kurutan güvenle peîrol akıncaya kavenlmışir. % 70 temettU dagıadet ıstıkba) ıçin yatınm. dar devam edecektir. Lıbya'dan tacaktır. SARKUYSAN 15IJ adet. Bu yu • T. SINAİ KALKINMA • EGE Biracıhk Rüçhan Hakkı ikmalimiz de kesiksız devam e^ tempttü vermesı beklemycr. • KORDSA 150 milyon serma100 adet (Asıl hisselerden ucuBANKASI 100 adet mektedir. Böylece her iki dost ÇELIK HALAT 1IW adet Davelı bır Sabancı Holdıng kuru 7a malij'et) 106.C00 TL.ya ve kardeş ülke ile yapılmıs olan ha yükseK temen.ii bekleniyor lusudur. • BORUSAN 70 adet (T. 58 t« petrol anlasmalanmız işlemekt* • KORUMA TARIM 75 adet ÇUKUROVA ELEKTRÎK 200 mettü tevzi etti. Ciro yönün<ro 35 temettU tevîii edecek.) • SAlvKUYSAN 150 milyon ser dir.» adet *• 37,5 temettü »erüı »e • NASAŞ 100 adet (% 25 temet maye!! bir Ituruluştur. den rakipsiz kuruluşu ** 20 oelırsiî hlsse dagıtacak Kılıç. dört rafinerirün ta.m ka• TEZSAN 100 mılyon «enn» • SATILIK TAHVtLLEB: tü tevzii edecegi söyieniyor.) NO3EL tlâç Sanayi «5 adet pasiteyle çahştıjını belirtmis, yelı ü\ı kuruluşrur 1975"t« • SARKUYSAN 100 adet (Bu yıl nominal tlyatla «Egede pe^rol sondajlanna da • Tasarrunarınızı yılda net % •» 2u temettü daeıtmıştır. • ılk temettü tevziiatını yapabaslanacaktır. Özetle ham re ma 20 gelır arayanlara fırsat: BüEGE BIRAC1LJK RUçhan rjalt• çeşıtlı »ırket % 1415U tml» cak.) mul petrol ikmalimiî güvenle yük bir kuruluşun garantisinn 1U0 adet lı 'arıvıüen. • ÇUKUROVA ELEKTRİK 200 programlandığı çekilde yapılmak de yine büyük bir kuruluça alt KAV 100 adet ARANAN HISSİ SENETLER1 adet tadır. Yerli petrol üretimirmzi olan tahv:!ler iki yıl sonra işBOROSAN ÎU adet (Memle • AK ÇÎMENTO 100 adet EGE ENTJÜSTR1 arttırmak için de büyük trir gay lemiş faizlenyle birllkte paKeamınn en guçlU runılusla • T. GUBRE FABRİKALARI EC'.E GT.H3RE ret ve inançla araştırmalara de ; raja dönebilecektir. 1.000. nndanaır ) K.ARTONSAN 100 adet (°.b 31,25 temettü tev vam edümektedir.» demiştir. TL.sı 920. TL.dan 3.000000 MENSÜCAT SANTRAL 100 DETVA ziı ettı.) TL.lık yeni bir parti daha istiadet (H 25 temettü tev» «^ • KAV 1IJU adet BAGFAS fadenize sunduk. tnlîttr.) KAYIP ADMMA sebekemi • PİMAŞ 75 adet İZOCAM KORÜMA TARIM 40 adet (V» • MEYSU 75 adet kaybettim. Geçersizdir. KASTELLILER: tt. Jfi 44 35 temettU tevzı etmlştır. Ser • ANADOLÜ CAM 1C') arîst Şükrü ÇAGIRKAN 27 25 W 27 57 32 28 56 94 > may» arttınm) yapacsktır.) Cumhuriyet 2529 i • DEVA HOLDİNG 50 adet RABAK TELEKS: 23314 KAST TR POLYLEN 100 adet % 35 ser• ALTAŞ 100 adet POLYLEN BURSA: 20389 Teleks: 32184 maye artınyor. • SATIŞA SUNXLAN PL.\STIFAr KAYIP Gazi Egitim SebeÎZMtR: 14 14 02 Telefes: 52 6*8 SATII.IK I AHVİI.I.KR: i TAHVtLLKR: kemi kaybettim. Geçersizdir KOC YATIRIM PAZARLAMA MERKEZ: 4. Vakıf Han Asma DEVA Holdlng 180 bln TL.lık TAHVÎLt Ongiz SAVAŞ ı Kat No: 23 • 25 Strkeci % 18 faizli 2 yıl sonra paraya • DEVA HOLDİNG AKSA 300.000 TL.lık «.o İS faizli 2 (Cıımhuriyçt: 25401 ISTANBUL SİFAŞ çevrilebilir. jal sor.ra işlemiş faizı ile birYTONG SASA 20 bin TL.Uk •« 15 fa/ likte paraya çevrilebilir. TRANSTORK HOLDTNO izli Her rürlü yatınm kararl»nT. DEMİR DOKUM 25 bin TL. • 10.nOO.000 TL.lık »i> 11 faizli 1376 savunma borçlanması nızda »ıze yardımn olabıl Iık o/« 15 faizli. • 1970 ihraçlı 200.000 TL.lık mek MEBAN*ın en önemll ALTINYILDIZ 140 bin TLJık tahvil: amacıdır. • 15 faizli. > Seyir Htdrografı ve Oşınograıi Dairesı Başkanlığından ADRES: Istiklii C«d. OdakuGÜML'ŞSUYT? Halılan 20 bin • SAT1ŞA S l ' M ' U N bıld.rilmişnr. TASARRUF BONOLARI: le ts merfcea No: 286 Kat. 17 TL. V» 15 faizli. SODA SANAYI TAHVILI 250 • 1969 ihraçlı 300.000 TLJık DENiZCiLERE VE HAVACILARA 192.000 TL.ya bin TL.'hfc % 18 faizli KAYIP Emekli Sandı*ın6U0 bın TLIık 2 yıi sonra pa • 1071 ihraçllı 300.0110 TL.lık 18 SAYILI BiLDiRi dan aldığım 98.613.020 nolu 1977 129.000 TL.ra raya çevnlebtleceK sırket ga21 ile 28 mart 1977 tarihleri arasmda 07.00:den ranrilı ranvtl. 1000. TL'sı • 1972 İhraçlı 500.000 TL.lık Ocak Nisan Temrcuz Ekim çeklermıi kaybettim hükümsüzdür. kadar aşagıdaki noktaları birleştiren sahalar içinde «eyret920. IX. 185 000 TL.ya rae. demuleme. avlanma ve bu sahalann 3500 metreye kaTürkan C*NXI ItVGEN • BANKER CENT 1978 SAVUNMA tabvili, 5 tnü dar oian yükseklıgi can ve mal emniyeti bakımmdan tehii• TELEFON": 2232^2 272«33 yon liralık •* 11 faîzli keiidır. 27499S BANKER ZEKT: 2i 88 W YİTtK İETT kanımı ve şeBlRtNCt SAHA: EGE DENÎZt SAROZ KÖRFEZÎ 061 • 4. VAKIF HAN. ASMA KA27 53 13 IZMİR: 13 83 21 TIN ÜZERINDEKI 1. KAT bekemi yitirdim. Geçersizdir. MERKEZ: • Valnl Han SAHASI Yusuf GüLERAT NO: 9 BAHÇEK.\PI Asma Kat, No: 8B 4» cierece 37 dakika kuzey. 26 derece 04 dakika do&u (Cumhuriyet: 2536) İSTANBUL Bançekapı / tSTANRÜL niDvkıı ile 40 rierece 19 dakika kuzey, 26 derece 13 dakika üogu mevkisinı eırleştiren hattm dogusunda kalan deniı sahası. . tKtNCl SAHA: EGE DENtZÎ SAROS KÖRFEZİ 062 SAHASI B ağ ı ş ç ım ı z H) 40 derece 37 dakika kuzey, 26 derece 04 dakika doğu (2) 30 derece 3"ı dakika kuzey. 25 derece 58 dakika doğu (3) 40 derrce 19 dakika kuzey, 25 derece 58 dakika dogu <i) 40 derece 1» dakika kuzey, 26 derece 13 dakılca doğu I Ç t ' N C İ SAHA: EGE DENÎZI 071 SAHASI (1) 39 derece 06 dakjka fcuzey, 25 dereee U6 flaklka dogu (2) 3ü derece 21 dakika kuzey. 24 derece 4 > dak;ka dogu < (3) 39 derece 09 dakitca Kuzey. 24 dsrece 32 dakika dogu (4> 38 lerece 54 dakika «uzev, 24 derece 52 dakika dogu 14 mart 1S77 pazartesi günü Tann'nın rahmetine karuşmuştur. AaL naa«ı ...,. DÖRDÜNCt SAHA: EGE DEN + f 075 SAHASJ 16 mart 1977 çarşar.ıba günü (BUGÜN> Teşvikiye Camiinde kılınacak ögle na(1) 33 derece 46 cukıfca kuzey derece 21 daklka rtog.ı mazından sonra Edirnekapı Sehıtligi'ndeki aıle kabrinde topraga verilecektır. ı2) 38 derec* 45 dasıka nuzey. 24 derece 52 dakılr» aogu (3) 38 derece 18 dakUa <ıuev, 24 aerece 52 aakıka dogu Eşi sn.vın Kad«ı S^r ile yakınianna. dostiarma ve Daruşşafaka Topluluiona (4) 38 derec* 18 dak;ka kuzey, 24 derece 21 dataka aogu başsaglığı dileriz. BES1NC1 SAHA: EGE DENİZÎ 078 SAHASI (1> 38 derece 00 dakika Kuzey. 25 d"!rece 58 dakika iofeu ı2i :5« derece (X) dakika kuzey, 25 derece 10 dakika doffu T&nrı ralımet eylesin. (3) 37 derece 38 dakjka kuzey. 25 derec« 30 dakika dojfu (4) 37 derece 45 dakika kuzey. 25 derece S8 dakika dogu DARÜŞSAFAKA CEMİYETİ VE HA\ \C1LARA DlTİ't'RUtLTl. (Basın: 128*58) 25 ı EGE BIRACILIK >EGE GUBRE t FURSAN ı HEKTAŞ I İZOCAM I KARTONSAN I KAV i KOC YATÎRIM PAZARLAMA ı KORDSA ı LASSA MEYSU > NASAŞ ı OLMUK > OTOSAN ı RABAK I RABAK RÜÇHAN HAKKI SARKUYSAN ı SIFAŞ MEBAN 1)Hısse ?ene<tl nedır? lsım11 kıtap, ıtonasu msse sen«dl nasü ne zaman ve nereden alınmaiıdır Pıyan: 5 TL. İ) Merjan Sermaye P".yasa ss Bülîenı, konıısunu fınna vp sek'fir raporlan ile FtYAT ACIKLAM.ALARI Fiyatı S TL YıllU abone 120 TL. Yurt dışı aöone yülık 24ü TL. Büiten ayda bir 7ayınl»nır Geneı Dafıtım MEBAN MENKüL DEGERLER B.\N KERLIK VE HNANSMAN A.Ş GARANTI Bankası GARANTI Bankası Rüçhan Hakltı DE\rA Holding YAPI ve KREDI Bankası YAPI ve KREDI Bankaîi Rüçhan Hakk T. TICARET Bankası ISTANFUL Bankası AKBANK I. IS Bankası T. IŞ Ban'ıiası Kurucu ODOKSAN SIFAŞ NASAŞ IZOC.VM SINAI ?.!ALÎ Teşehbusler TAT Konserve RABAK RABAK Kurucu ŞARK Değırmenrılık ITTIHAT Degırmenciiik \TONG TEZSAN OLMLK T. SIFMENS KORDSA EGE Bıracılık AYGAZ BAGFAŞ AYDIN Teksnl T. Demır Doküm SARKUYSAN KA\' Orman Sanayii KOÇ Yatınm Pararlama OTOSAN ALTIN Yunus Tesisleri Amharlı dolum tesisleri önünde motonn, fueloll ve dertli »iirücüleri. tesıslerinin ye^ersizliSinden de söz ediliyor. Bu yü7:den sırada uzun süre beklediklerini ekliyorlar. • Özellikie bürJk firmalar hiç beklptilmeden istediklen kadar mo'orin a'.ıyor!ar> diynrlsr. B'Jnu de •rü$vet>e baglıyor bazı akaryakıtcılar .. için günlerdir kuyrukta bekleyen tankprler ve (Fototraf: Ali ALAKtŞ Yetkilüer. ellerinde sazyagır.ın da bulunmadjJSmı açıklıyorlar bu arada. Bur.bra pnr°. motorin darlıgmın gpçici, fueli:l darltgı için kesin birsey söylenemez. Bu arada bir ilşıili, rio loftfl tnrı fue'.oi! 'np ve &ıkıntının bir olçüde karşılanabılecegini b'.Idiriyor. Avcılar'dakl yetkilüer ise. bu idoialarm bir bölümune katılmıyorlar. Diyorlar ki. •Elimizdpn geldijji kadar hızla daffıtım yapmaktayız. ancak elımızde olan motorin Istanbııl ve Trakya'mn gereksirâmini karjılamaktarı çok uzak. Fueloıl ise hiç yok. Ne zaman da geleceğini bilmiyoruz.» BAŞKENT (Bastarafı 1. n kisiler jrlbı elieri arkalannda oiayları seyreder. tş;e MCnın poiisine verdiği görev duygusu. Pekı bu polis baylar ne için para ahrlar. buna resmen ve alenen haram para denr, haksız kazanç denir. daha ileriye devleti tırtıklama demr, daha özet: mı, art.ık onu jazmayayım. Ankara Merkez Cezaevintien beş tutuiıiu ve hüküınlü kaçtı. Neden kaçtılar, nıçin kaçtılar. nasıl kaçtılar, şundilerı aranarj bu, tutuklulular gibi. TRT haberlerine göre, balyoz ve kesici âletlerle tünel kazrruşlar, çarşafları yırtıp bırbirine duğümlemişler, aşağı sarkıp kaçnuslar. Bir tanesinın gbzleri iyi görmezmiş, gözlüğünü düşürünce jandanna da yakalamış. Ekmegi bile ortastndan parçalayıp kesici alet arayanlar, kocaman balyozun cezaenne nasıl girdiğini de zahmet olmazsa bir araştırsınlar. Mübarek cezaevi değil, demirci Rızanın dükkânı. Asıl önemli yanı, yönü, bazı polis şeflerinin masa basındaki tümtüraklı demeçleri. Sırası gelende, ezıle büzüle, «Demeç vermeye yetkimiz yok efem> di>enler, bülbül kesiliverdiler. Hele İzmir Kmniyet Müdürünün şu akıl dışı sözlerine bakınız: «Istanbul'da öldürülen bır arkadaşımız, bizlere son ikaz oidu, bu nedenle anarşl heveslilerinin kurbanı olmak istemiyoruz, ancak bu demek degildlr ki meydanı boş bırakıp cint atmalarım sağlayacağız.» Peki ne yapac&klarmıs? Beylik tabancalarını yaglayıp yollara düsecekler, bir fikir suçundan, yani tek siiâhı kalem olan bir tutukluyu, diyelim kl Taner Akçam'ı köşeye kısünp basacaklar kursunu. Işte tzmir gibi büyük NOTLARI atmalı, oyunu bozmalıdır. Yoksa akan, akıtılan kar.lar zaten dizıni aştı, boğulmasma apaç;s \azayım. razı gelmiyorum. sonra barajları kim yapacak, kım açacak n Tıpkı şehir eşnyaîarı gibl. ksn di çapında TRT Gene! Müdüni Şaban da ıçı azıttı. üç beş kişiden başka kimsen.n artık TRT Genel Müdürü olarak bakmadığı. yüksek vargı orcanlannın ardı arriır.a •fuzul! isgal olarak saptadıfı bu zat; muhteremın mariferierir.ı mceleyip saptayacak TRT Seçini Kurulu da art;k Allah lillah aşkma kararmı vermelidir. Rektörlüğe kadar s"ükselmiş. orgeneralüge kadar omuzunu yıldızlarla donatmış kişüer böylesine kararsız olamazlar, böyîesine kör kör gozüm parmaŞına savsaklayıcı olamazlar. olmamal.riırlar. Ortada, gerçekten hppsinı «tenzih. etmek istediğimı? çırkin söylentiler dolaşmaktadır. bari bu çirtan söylentilerin sona ermesi için işi artık so, nuçlar.dırmahdırlar. Kimisi b:5mem ne parti?inden a/layiık şözü aimış, kimisi bilmem ne Eğri doğru, bokleyen, günü gslende gorür. Nasıl kı zamanın 12 Martın kahramanı Tagmaç da bir yabancı nankanın yön?*im kunjlundan nernalanmaktadır. Panki prnekli aylığı yetmezmiş gibi. o raman akhnıza gelir miydi. demek ki diyor insan. Tagmaç o tarihlerdeki «ioraatını» bu iş için yapmış. Yani göreceöız eger söyl°ntiler doğnıysa. Y'ineUyorıım, TRT Seçim Kunılu'nun sayîndefer üyeleri peride bırakacak'.anna iyi bir isim de bırakrr.ak istiyorlarsa ne yolda olursa olsun artık kararlarını açıklamalıdır!ar. iyice ayıp oluyor ülkpye. insanlanmıza, yasalara. şuna buna. bir kentın poiis müdürünün kafası, bu kafa MC'ye uygunsa, Türkeşe uygunsa, komando deniien şehir eşkiyalarımn kafasına uygunsa yasalara asla ve kat a uygun degildır. Yasalara uygun ülmamanın marife: ve görev anlayışı oldugu şu devri düzende pohs:n, polis şeflennin hallerine acımamak, ge!e«eklerine acımamsk, üzülmemek elde değil. Buna rahrik denir, buna öldürmeye azmetnrmek denir. buna yasa dışı silâh kullanma>a teşvik denir. Suçlan ne olursa olsun, eger bu cezaevı kaçaklanna ki evet suçlan ne olursa olsun bır «operasyon planlandıysa İzmır Emniyet Müdürünün de gunü gçler.de yüksek bilgi, görgü ve «irşad«larına başvurmak gerekecektir. Kaçanların aileleri, bu tip saptıncı. tahrik edicı demeç vere:ı deviet memurlannı derhal savcıîıga şikâyet etmeli, önlemlerinı almalıdırlar. Cumhuriyet'ten iki arkaaaştmi7.ın şehır eşkiyaiarırun saldınsına ugrr.dığı gün, pek muhterem d:n kardeşımiz Içişlerı Bakanını avuç içi Ankara'da buiamadık, bulamayınca sıkılarak, utanarak ve zorunlu kaldığımız ıçin Başbakanın numarasını çevirir çevirmez, Demirel'i karşımızda buluverdik. Başbakan olaydan «fevkaiâde üzüntü duydugunu» bildirdi, Istanbul Valisini aradı ve on dakika geçmeden valiyle görüştügünü, gerekl: önlemler.n alır.dığını da bildirdi. Böyîesine telefonuna çabuk Demirel'e sesleniyorum, Ankara Ceraevinden kaçanlar için, işaretlere bakınca apaçık görülüyor kanlı eylemler, yasalara uydurulacak kanlı eylemler planlanıyor, kanlann üzerine sıçramaması İçin aynı ivedilikle bu işe de el Sınav hakkını y/t/ren öğrencilere yeniden sınav hakkı tanıyan öneri benimsendi ANK.4RA, (Cumhurlrei Büro«u) Millet Meclisinde dün. üzerinde anlaşmaya vanlan bir ya da iki maddelik yasa tasan ve öneriieri ele aluıarak kabul edümistir. Bunlar arasmda öğrencilerin yeniden sınava girebilmeleri ve hasha* ekicilerintn affına. ilişkin yasa önerileri de bulunmaktadır. AP'li Cihat Bilgehanın kübul edilen yasa önerisine göre. 1977 yılı güz sınav döneminin sonuna değin her ne nedenle olursa olsun sınav hakları kaldınlan ögrencilere yeniden sınava gımıe olanağı tanınmıştır. Yasa önerısı görüşülürken CHP'li Çetin Yıl maz'ın bir önergesi ile de 1974 yılında çıkan af yasasından bu yana ögrencilerin yitirdikleri sınav haklan da yeniden tanınmıştır. Bu arada kayıt silme işlemleri ve cezai koguşturmalar da bu yasanm yürürlüğe girtnesıyle durduruiacaktır. 1974 1977 döneminde Kaçak ekım yapan haşhas ekicilerin hapis ve para cezalannın affını 6ngören öneri de kabol edilmıştir. Mecliste Istanbul Kapahçarşının onarımı, »ubay, astsubay ve askeri memurlann 18 yaşını bıtıren fakat bğrenim yapmayan kız çocuklannuı saglık hizmetlerinden yararlandınlması, İTİA'ne yeniden kadro verilmesi, 27 Mayıs 1960'dan sonra halktan toplanan silâhlara uygulanacak işlemlerle ilgili yasa önerileri benimsenmiştir. Kabul edilen Divanet İşleri Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasa Önerisine göre ise, açık bulunar. imam hatipliklere «vekâleten» atanmış olanlardan «kanunun neşri tarıhinde görevi başında olanlar müktesep derece aylıklan i'.e avnı göreve asıl ımam hatio olarak» atanrms sayılacakl^rdır. Mecliste ayrıca. Lockheed Komısyonunun görev süresi de üç ar uzatılmıstır. Genel Kurulda daha sonra çoğunluk buluntıadıp anlasıldığından oturum bugüne bırakılmıştır. durulan «Emmanuel» füminin salt bir seks filmi oîmadığını, 20. ylizyılda parçalanmış aile raües sesesini, kâr hırsmı, «insanlann belden aşağısına inip, onu ticart metaı yapma konusunu» işledi^ini dile getirmiş, «Bu film sosyal şizofrenij'i örueyen yararlı bir filmdir, seks beceriyi artünr, sapıklıkları önler» demiştir. Babüroğlıi'nun filmin seks sahnelerini aynntıîı olarak anlatması sıras:r.da kendisini dikka f le izleyen Kontenjan Senatörü Adile Ayda, «Ay, kısa kesin, rica ederim. lütfen konuşmayın» diyerek salonu terketmiştir. Babüroğlu' nur. konuşması AP'li üyelerc« alkışlanmıştır. Daha sonra gündeme geçilmiş, CHP'li Doğan Araslı'nın küçük çif'çilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlannın 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin >asa önerisi görüsülerek kabul edilıniştir. Senatoda bundan sonra aras*ırma önergelerinin gönişülmesine geçilmis. ancak önerşe sahıplerinden hiç blrisi ve hüktlmet üyeleri salonda bulunmadıSı için başkan oturumu yarına ertelemiştir. Deniz Kuvvetieri Komutanlığı 5ENAT0DA Senatoda ise dün şr*indem konuşan CHPli Selâhattin bürog'.u, Danıştayca îcisleri kailığının yasaklama karan dışı BaBadur TEŞEKKÜR Oğlumuz Celalettln Cğural ve Nazım ErgönüllU'nün tedavisinde, ıyi!eşm«'lerinde gerekli tedrvilerinin yapıimasmda göstermiş olduklan yakm ilgi ve yardımlarından ötürü: Çamlıca Askeri Hastanesi Baş Hekimi: Münip SER SAYIN TABiP AIB. HA5AM FÎHMi DfMiRCiOClU SAYIN TABiP YRB. FARUK KAIFA SAYIN TâPrP YRB, NECDET ÜIKER SAYIN ÎABİP YRB. NiHAT YÜCEL SAYIN TABİP BNB. NAZif 80Z ile tüm Ramsire ve Çamlıca Askeri Hastanesi Personelira UGUFEL ve ERGÖNt'LLÜ aılesi ve TITN'AYLI aılesi ol.rak en içten teşekkürlerimısi sunarız. HtSEYİN TfNAYLI' Cumhuriyet Z531 Eskisehir'de domuz vurma «teşvik primi» 25 liraya çıktı ESKtŞEHlR. (Cmnhuriyet) Eskisehir'de dag kÖ3rlerinin domuz sürülerir.m hücumuna uğraması üzerine. Zirsat Odası kuyn.'.k başına 10 lira verdiği domuz vurma teşvik primini dün 25 11raya çıkarmıştır. Eskışe.hir Ziraat Odası Başkanı Nazım Ker.ar, Turkmendağ, Bozdağ ve Mihalıççık dağ köyieıinde, tarlalarda büyük tahrlpler yapan domuzların ımhası için kuyruk başına 10 lira olarak verdısımiz primı, 25 liraya çıkarmak zorunda kaldılî» demıştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog