Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

16 MAST 1977 istin Kurtuluş şutu, Lerika'nın ta Doğu'daki işimlerîne •şı enecek İUSTİN ULUSAL MECliSıNiN KAHiRE'DEKi IOPIANTISINOA. ABDm ORTADOGU'DAKi TİJM GiRiJiMLERıNıN FiLıSTıN HALKININ ;IKARLARINA IERS DÜ$TÜĞÜ KLiRIiLOi. Kahire'dc toplanuren Ftlistin Ulusal gelecekte izlenecek ilişkm temel çizgiler ır. Meclis. ABD'nin daki diplomatik girıcarşı dırenmeye kaştir. Meclis sözcüsüadığına göre Yaser raşkanlıgmdaki FKÖ :omitesi tarafından ha ıporda ABD'nin Ortagirişimlerınin Filistin lussl çıkarlanna ters u bakimdan, Washing şımlerir.e karşı diren• verildiği belirtilmekı Assoriated Press ıaberine göre Suriye Füistiniilere. tsrail'in tanınalan için baskı ır. Hafız Esat ve Enı göre. Filistin'lilerin n ? konferansuıa kanrak İsrail'in nö!ge<1e kkını kabul Pttikten ıkün olacaktır. an Yürütme Komiterunda Cenevre Konfe5atı Şeriya ve Gazze' Tlistin Devleti» kurullarına değinflmedigine :iler taraimdan işaret ır. m toplantıda Arafat'ın 4ü ılırnlıların Bğır bas nde yorumlanmaktaigi gıbi «R«d Cephee Konieransı ile «MıDevietı» proipsme ke rşı çıkmaktadır. ted Cephesinin» meclistpki oy sayjsı sadece 20 dolay larında olriugundan. nihai kararda ptki'.i olamayacaklan belirtılmektedir. (Dış Habfrler Servisi) Hindistan'da seçimler bugün yapıhyor, Gandi'nin oğluna başarısız bir suikast girişiminde bulunuldu • SANJAYIN OIOMOBıLıNE OIJAPOAN B€Ş H ^ AÇILD1 3 1 8 MıLYON SEÇMENiN OYUNU KULLANACACl SECıMLER BE5 &ÜN SURECEK. YEVt DELHt Hındis'an'da îlR milyon seçmen bugun y:vpılacak gene. seçim1». için sandık basına jridecekfir Seçmer sayısmın çnklugu nedemyit oy verme isiem; 5 gün sürecekrir. Bu arada önceki gece. seçım kampanyasınm sona ermesinden hemen önce bayan Gandinin S0 yaşmdaki oğîu Sanjay Gandi'ye karşı başansız bir suikast giriîiminde bulunulmuştur. Hindisran Ulusal Haber A.iansı'nın bildirdiğine göre Sanjay Gandi. >;on seçim konuşmasmı yapMktan sonra. yardımcr.any'.a birlii:? bürosuna dönerken. içinde ou'.unduklan ototnobile dışandan S el ateç açılmış, ar.cak kurşun lardan hiç biri Eanjay Ganai'v? isane' etraemiş vp bayan Gend:' nin oğlu bu suikast girlş.'inini hiç bir yara almadan atlaTrnıştır. Otomob;lde buhman dıger kişıler de herhangi bir yara almamışlardır Başansız suikast gırişiminin nrdından Avrupalı Eazeteciinrîe gorüşen San.jay Gandi. otoiıobiline açılan atesin ken'jısini «öldürmek için mi, yoKsa kurkutmak ıçin mm olduğumı >nİBvamadıgını söviemis'ır. Olay strasında San.jay Ga.ciı'nın m'ibafız'.arımn; açılan a?şe kar^ılık verdikleri. ancak n1;kastçılan.n vakalanarnadıgı scıklanmış'.ır Amerikan AP Aiansı. Hindisian'ın ba*ımsızhğına Kav^jtugu W «nldan bu yana ıtk kez b:r Basbakanm \akmlanndan b'.rıne bir suikast gırişirmnde buiunuldufımu kaydermektedır Ote yandan dört hafta firpn ?eçim kampanyasınm siyasal na kımdan oldukça harekctli o'masına rağrr.en banş içinde .'3Ç..İJİ ve bu süre içinde parti mitingler.nde valnızca fi kistnin ^ldügii acıklsnmısnr Hindistan'daki yet kili çevrelpr. daha önoeki y:llarda yapılan seçi.mlere ilişkin ksm panyalarda nlü sayısınm çok daha yiiksek o'.duSıınu belirtmıslenür. (Dı» Habrrler Servisi) Dünyada Bugün Ege'de gerginlik ALi SiRMEN OB trünleTrte. Yunan haçını veniden Türklye'Te karşı saldırılanıu i ogunlaştırmış htüunmaktadır. Yine Yunanistan kaynaklı haberlrr, Atina nın Silahlı Kuvretlerinl «terakknz> darumuna çeçirdiğini bildinoektedir. Kıbns'ta vuımışama ve çöziime varacak gelisme olası lıMannın sürdüfii bir nrtamda, yeni grrpinlfşmenin nedeni. Törk Silahlı Ruvvetleri'nln 21 27 mart tarîhleri arasında Epe Denizinde vapacağı manevradır. Türkive ile Yunanistan arasında 1973 sonlannda baslayan ve 1974 bahannda ciddi bir durum alan, Kçe kıta SAhanlığı sorıınu. aynı yıl Kıbntı çıkartmasının izleyen Ege hava sahası uyuşmazüin bu deniz .vüzünden iki üikenin Uişkilerinin gergınlcşracsinc nedrn olmuştu. Ege'yi bir Vunan gölü olarak RÖnnekte dirençn Yunanistan. Once Irmak Hülriimrti'nin. «onra MC iktidannvn eerrkli kararlılığı RÖstFrmpmesindon dr yararlanarak, bu denizde Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallanna dayanan her girişiminc kaı>ı büyiik jürültiilor koparmaktadır Türk Silahlı Kuvvetleri'nln, içinde hulundugumur ayın üçüncii haftiişuıda. yapacaçı raancvralar karşısındaki Yu nan trpkisinin de aynı nedrne dayandıfı söylenebllir. Vtuıa. idrtialannuı tersine. Ankara'nın ERP Denizi'ndeld Adalar ile Yunanistan ın hağlantısını kesmek amacuıda olnıadıtım hilmektedir. Ancak. lunanistan'daki sağ Iktidsrlar. >ıllar yılı Türkiye'ye karşı propaRandayı politikalarının tenırl ta«ı olarak sürdürmekten yarar ummuşlardır. Istelik kabul etmek gereklr ki. Atina sert çıkışlarıyia Türkiyc vi drfiisp bile Ecerit'in döneminl izlfyen siyasal iktidan cn hafif deyimiyl*", çekinyen bir çizçiye çekme>1 başarmıştır. Aynı gerçeğîn, Ecr»it öncesi hiikümetler için de geçerli olduğunun kanıtı. ERF Denizinde Türkiye adına arama yapmak isteyen yerli ve yabancı şirketlrre ruh&at verilmemiş olmasıdır. Gerçi hucün ilk bakışta. Türk Silahlı Kurvrtlerinin Ege'de manevralar yapması. Ankara'nın hiç de çeldngen bir çizgide olmayıp, atak bir politika içinde olduğu izleniminl uyandırabilir. Ancak. böyle bir göruş, Türk politikasındaki çelişkileri kavramamanın öıiınü olacaktır. Türkiye'de MC dış politikada çekingen ve hareketsiz davranırkcn. nıuhalefpt. kamuoyu ve kendislni yalnndan ilcilendiren konularda Silahlı Ku^etler daha kararlı bir tutumu savunmaktadırlar. 21 27 mart tarihJeri arasında vapılacak maııevralardan ca>nıamak iste bu fiiçlcrin kararlı tutumu saycsiııde sağlanmıştır. Vunanistan aynı Urihlerde. Eıtede karsı manevraya Rİrisirkcn, bir gnvde EÖstprisinde hnlunmayı tasarlamıs görünmektedir. Atina nın hn davranı^ının binni >Tikarıda. Türkiyeyi psikolo.jik haskıyia gerürtmek olarak özetlenebflecek şekilde belirttiğimiz iki nedenden yola çıkmiş nlabilir. Elen yöneticilcrine cesarct veren ikinci neden dc, iki yılı aşkın bir süredir MCnin aymajlijh jüzünden, kendi yararlanna değiştiğini saııdıkları güç denpesidır Bu hesapların birincisi. Tiirkiye'de MC Iktidarda kaldıp sürcce bir ölçüde belki geçerlidir. Bir nlçiide gcçerlirtir, çünkü vııkarıda da belirtilmeye çalışüdığn |riW. MC" nin çekinsrn. pısınk. hareketsiz davramşına karşı, Ege knnusunda muhalefet. kamuoyu ve Silahlı Kuvretler kararlı, ama maceracı olmayaıı lıir tulum içindedirler. Ote yandan. Türk .Silahlı Ku^etleri'nin psikolcı.jik yapısuıı da iyl dcjerlcndirmek ecrekir. Simdiye kadar ordu, haskıya karşı duyarlı olnıuş. özellikle baskılara boyun Pter bir davranışta olmamaya biiyük özen göstermiştir. Böyle bir davrams da doğaldır Olaylara bu açıdan hakınca. Atina'nın bir randan Roriişrae masasında uzlasmaz davTanırken, öte yandan da kamııoyunda ve basında meydan oknr bir havaya biirünmesi hir yarar saglamavacaktır. Tiirkiye ve Yunaııistan iki azRCİişmlş ülke nlarak. »ilahlan konuşturmaya karar verdikleri ya da böyle bir hava »aratacak tırmanma sürrcinr girdikleri zaman. silah tekeltrrine bdyük htzmrtlerde btdnnduklannı bilmek zorundadrrlâr. Kçe'de patlak verccck bir çckişmenin ya da Eçe'nin iki yakası arasında silâhlanma tırmanmasının kurbanı her iki ulus. her iki voksul halk olacaktır. Ru ıterçeği çörüp deçerlcndirmek. gereken nleunluk İçinde davranmak her iki üikenin yöneticilerine düşrn gnrevdir. Ankara ve Atina tla. bn gcreği yerinp jcetirmi.ş büyiik liderier olmuştur. Nr var ki onlar günlük hesapların ötesinde ve üstündc cprçek devlet adamlanydılar; Kararlılıkları. sonimlulukjarı ile gprçek devlet adamlan . Bugün için Kpe'niıı iki yanında da hu nltrliktp kişilerln iktiriarda olduklarını soylemek ise olası dejildir. S SANJAT GANDt ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, ZAtRE'NİN ANGOLA'YA KARŞI YARDIM İSTEGİNİ KABUL ETTİ WASHINGTON ABD Savunma Bakanlıgı. Zaire'nin Angola'dan geldiğini öne sürdügü bir saldırıya karşı yardıtn istefini olum lu karşılamıştır. Pentagon sözcüsü. Zaire'ye bir uçak dolu su yardım maizemesi gönderileceğini açıkiar ken, yapılacak ilk yardımm Zaire"nin isTeklf rinın tümünü karşılamayacağını, bunu diğer yardımların izlevecegmi soylemiştir. Srzcü Thomas Eoss, Zaire farafından n? ler ıstpnriig;r.i kesin olarak belirtmemis. ar.cak görünüşte silah isteEi olmadığım belirtmiştir. Son mali vıl içi.ıd? Za;re'nin Birleîik A menka'dan 30 mılyon doiar tutannda sskrr; yardım ?nalzemesi aldığı bildirilmektedir. Bir leç'k Aır.erika. bundan baska Zaire 'ye ekonomık ve teknik yardım da sağlamaktadır. Za:renin üç güney Uinde çarpışmalarm başlamasından sonra Birleşik Amerika bu ü] kede bulunan 15 kadar Amerikalı'nın tahlijesi ni sağlamıştı. Oiaylar bir haîîa kadar önce i>a zı silahh birliklerin Zaire'nin güneyindeki üç ile karşı saldınya geçtikleri haberiylc başlanıışt;. Merkezi Paris'te olan «Kongo Kurtuluş Cephesii! adh örgtit saldınnın sonımîulu^.ı uzerine alını? ve Zairede silahlı mücadeley» başladıklannı blldirmiştı. Bu arada Zaire hükümetı. pa!dır>'a g=ç?n silahh kişilerin mcrkez üssünün Angola'da ol duğuııtı ileri sürerken, Aneola hükümeti böy 1P b ; r saldınyla bir ılgileri olmadığını bildirmiçti. ANGOLA HOKÛMETİ ZAİRE'VE SAIDIRDIKIARI YOLUNOAKİ İDDİALARI REOOEDIYOR emsilciler i. fa'dan thalini ayan sklifini Btt; İGTOV Birlejik •emsiiciler Meclisi. rto ;rom ithalim yasakıaîsa teklifini kabul et<lıf senatoda kaoul e:dirde imza için Başr'a sunulacaktır. Carnınin de, krom ithalaîlanmasından yana olmektedır. Bırlcşmiş Milietler Konseyi'nln 1970 yılınra'nın ıhraç ürünlprit edilraesme ilışk'n o*ı bir karprı 1371 vıvanîı olarak ciğneveva'dan krorn sa'ın aiLm etmişti. ecliste 14fi'ya karşı 250 1 edılmıştir. (aa.) D'Estaing kampı ile De Gaulle taraftarları sola karşı ışbırlıgı yapacak PARtS Fran ı'da Belediye seçimlerinin ilk turunda basarı sızlığa uğrayan Giscard d'Esta ıng taraftarları ile De GaulİP rüler. seçımlerın pazar jriin\ı yapüacak ıkinci tunı dolayısıy 3a aralanndakı anlaşmazhklan bir kenara bîrakmaya VP sola karşı işbirligi yapmaya karar vennişlerdir. Büindiği gibi, sağ kanadm bu ıki hizbi. Paris BP ledıye seçimlerind' ik; ayrı a day ile katılmıştı. Anlaşma sadece Paris bölg» sini kapsamakla ıse de bu gelişınenin genel olarak sağ kana dın moralini yükseltecegi anlaşılmaktadır. Sag kanada göre Giscard rt' Estaing taraftarlarmın adayı Michel d"OTna») ilp De GaulJecUlerin adayı eski Başbakan Jacques Chirac'ın işbirligi yap ma karan alraaları. Clıirac'm Psris Belediye Başkanı seçilme sini kesinleştirmiştir. Dün Ulusal Mecliste gazeteci lerin altnmadıgı iki saarlik bir toplar.tı yapan hizip liderier:r.in aldıklan karara göre, Paris Beledij*e seçimlerinde ikinci dunımdaki d'Omar.o. De Ga ullecülerin daha fazîa oy topla dıkîan seçim bölpelerinde Chi rac'ı destekleyecek. Chirac da buna Giscard d'Estainp taraftariarmın daha £üclü olduSu yerlerde d'Omano'îiı des'ekleyerek karşılık rprecekiir. Ispanyol uçağını kaçıran hava korsanı Afrika'daki kızından sora Italya'dakini istedi TORİNO İBERİA. (IspanTOI) Harayollanam bir uçspını önceki gün silâh tphdiJ; ile Fildişi Kıyısı'na kaçıran ve b:r .Mnkalı kEdi'.ıdan oian kızını aldıktan sonra venıdeıı ııçağı Avrupa'ya vönelr?n 'ıava korsanı, uçafı Toruıo lcenîıne ^ıdirdıkten sonra bu kez. ilk evHliiinden olan beş yaşır.daki kızı Consuelo'nun ker.disine te< lim edilmesin: istcmiştir. Ancak annesi Cons;ıeîo'yu. ltaiyan asıilı hai"a korsartıri8 reslim etmeyı kabul etmenı:*' nr. Bunun üzenne uçak, Tonnodan havalanarak İsviçre'ııın bajkentı Zürih'e inmışür. Hava korsanı Torinoda yolculardan I9'unu serbest nırakmıçttr. Ser best bırakılan yolcuiara (före. ha\a korsanı kendilenne «Bu bir aile meselesicir» derr.is ve herbirıne 500'er Frank riagıinıış nr Bu arada uçak. Torir.o'dan önceki duragı olan Sevilla"ra ındiğinde. hava korsanı. küçük kızına kavusmasını yolcularla birlikte kutîanıak için bir düzine şampanva istemış ve DU isteği alar. yöneticisi tararından yerine perinlmiştir. Hava korsanı. uçağı •.•eniclen Torino'va indinnek isterniş, ancak inis izni verilmemi«"'.r. rçağm bunun uzerine Mosko va'ya dofrj yola çıktıgı belirtıl mıstir. Carteı;, Sovyetlerin uyarısına rağmen insan hakları kampanyasını sürdürecek W.4SHİ\GTON. (ANKA T>PA) ABD Başkan Carter'in Sovyetler Birligi'nin uyanlanna rag men insan haklan kampanyasını sürdürmeye kararlı oldugunu açıklamıştır. Washington'da bir açıklaraa ya pan Powell. Carter'in Sovyetler Birliğn'nda yönetime karşı çakanlan desteklenmesinin Birle$ik Amerika ile Sovyetler Birlıgi arasında yapıiacak yeni «stratejik silâhlann sınırlandırılması» fSALT» anlasmasını etkilemeve ceâini de savunmuştur. Ponell. açıklamasının sonunda ABD Dışisleri Bakanı Cyrus Van cein bu ay sonunda Sovyetler Birliği'ni riyaret edecegini tekrarlamıstır. Gozlemciler. Vancem Moskora'ya yapacagı bu ziyaret sınısm da. insan haklan konusumm önemli bir yer tııtacagmı vp Amenka'run bu konuda giderek sert. bir tutum 'akınmasmın Sovvetler Birligi ile Birleşik Amerika arasındaki iliskileri olumsuz şekilde etkilevebilecegini ileri sürmektedirler. Gozlemciler. bu göruşlerini des teklemek için son zamanlarda Sovyet basımnda çıkan ve Carter yönetimini oldukça sert bir biçimde eleştiren yazılan kanıt Eöstermektedirler. DEVLET MALZEME OFiSi GENEL MÜDÜRLÜCÜNDEN DD Eskişehir Lokomotif ve Motor nayii Müessesesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından Yeterlik Bildirisi Hakkında Duyuru ,îuesseserni?de yspımı slirdurülen ANAHAT LOKO.IOTIFLERINDE kullanılmak üzere 1.600 ADET Sl^IN'DİR BASLIĞI IMAL işinin eksiltme suretiyle yanlacak ihalesi içın müteahhit seçimi yapılacaktır. .haleye girecek firmaların yeterlik isteme dilekçesine öelgeler eklenecektir. ı) Daha önce yapılan bir ihalede asgarl 300.000. TL. lık aynı cins malzemenin imalatı yapmış ve bu ıhaleyı sözl°şmesine uypun olarak neticelendirmış olciuğuna daır, ış yaptıgı Müesseselerden alman bel se i!e dılekçesinın vcriiiş Tarihinde elinde bulunan ışler. 0 Tıcaret ve Sanayi Odasından veya salr bir resmi Makamdan. bu ışe ait olmak üzere, Ticaret Siciline kayıth ve halen faaliyette bulundugunu kanitlayan belge, (Bu belgenin, bildiri ilân Tarihinrien sonraki bir tarihli olması şarttır.) :) Sermave ve Krerii imkânlarını açıklayan mall durum belgesı, i) Uretım kapasitesıni oluşturan araç, gereç ve teknık personel «ayısffii bildiren belge, Î) Miihendıs Odalarından alınmıs. benzer işe alt kalıte veya yeterlik belgesı. :) Türk Loydu tarafındaa benzer işlere ait tanzun edilen belge, ») TSE tarafından tanzlm edilen kaUte belgesi, i'eterlik ıstemfi dilekçesind*. firmanm Ksnun'. ikâmet:âh adresır.ı açık olarak belırtmesl lâzımdır. Eksik belgeli dilekçe ile yapıiacak müracaatlar, bu hel;eler sonrarian gönderilse dahı tetkike alınmayacaktır. Isteklıler gerçek veya tuzel kiçi olacaktır. Özel veya r??men t?scı! edümemiş ortaklıklar kabul edilmez. Soz konusu iş. bütün masraflar müteahhide ait olmak iızerp ELMS'je teslim edilecektir. Işm Kapsamı: P.esım ve teknık şartnarr.eye göre, O.600) adet Silındir Baçlığı Imalı. tşin ıkmâl sur<sı en peç Sl/12/1977 olarak saptanmışür. Yer^rlik belgerı. ancak kapasite ve malî imkânlan ile terrübeleri bakımmdan ELMS'ce ^eterli görülen firmalara veriür. Vetcrlık belgfisi almak isteyen rırmalar, yukanda belirtılen bilgi \T belgelsri l/NÎSAN/1977 CÜMA gllnü 15.?,na kadar ELMS Malzeme Müdüriüğü îç Alımlar Çefligıne makbuz karşılığında ve yazı ekinde vermel:dır. Pnstada vakı oîacak gecikmeler dikkate alınmaz. Yeterlik bels?si verilmesi kararlaştınlan firmalara hı işe ait eksiltme"e iştiraklar: için durum bir yazı iie Kanuni ikârretgâhına bıldırilir. Müteahhıriin bildirdıgi kanuni ikâme^gâha vaki olaca* her nevi tebligat Mütsahhidin şahsına yapılmıs sayılacaktır. Teknik Hizmetler Sııufından Personel Alınacakhr. Genel Müdürlüğumüz ıhtiyacı için. 657 sayıh kanuna gn. re ayhk ödenmek üzere; 1 Inşaat Yük. Mühendisi veya Mühendisı 'en az 3 yıllık santiye tecrübelı) 2 Makina Yük. Mühendisi veya Mühendisi 'tesisat, en az 3 yıl tecrübeli) 3 Makina veya Eiektrik Yuk. Mühendisi veya Mühendisi, 4 Y. Tpknıker veya Teknıker (Insaat. tesisaf. motOT, makina bölümü veya Vük. Teknik Ögretmen Okul\ı nr? zunuV 5 Tcknisyen fEndüstri Meslek Lısesi Metallç. Makina. Eiektrik bölümü mezunu) alınacaktır. Isteklileriıı en geç 21.3 1977 £unü saat 17.30a kadar. merkez veya taşra teşkilâtımızdan alacaklan görev ısteği formuna 2 fotoğraf ve 1 nüfus cüzdanı örneği ekleyerek Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdüriüğü Ankara adresıne göndermeleri veya elden vermeleri ve aşağıda belırtilen gün vp saatlerde Gerv?l Müdürlükte lıazır bulunmaları perekmektedir. Kamu kesüninde en az 7 yıl hizmeti olsnlar 4. derece kadroya atanabüecektir. Aynca, mevzuat riahılınde is e\içlü|ij vp. t»m;r,in«ieki güçlük zamlan ödenecektır. Şınav veya mülskatın Yeri Tarihi Saati însaat, Makina, Eiektrik Yük Mtih. veya Mülı. olanlar için Genel Müdıirlük 33.3.1977 in.po Yük. Tekniker. Tekniker ve Teknisvenler için Gçnel Müdürlük 23 3.1S77 HOO CtRtŞ ŞARTLARI 1 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 43. maddesmdeta şartları taşımak, 2 Mecburi hizmetle yükümlü olmamak. 3 Askerlikle ilişkisi bulunmamak, ıBasın: 13158) 251R TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL1 KURUMU'ndan BELGESEL FiLMLER DiZLMiZiN iKi YENi ESERİ : Beş îngiliz Atina SAFRANBOLU'DA ZAMAN havaalanında casusluk iddiasıyla tutuklandı ATtNA îngiliz uyruklu 5 şenç, dün Atina Havaalanında Ul keden aynlmak üzereyken, casus luk yaptıklan gerekçesiyle tutuk lanmıjlardır. Atına polis çevrelerinden ver.len bilgiye göre, îngiliz gençlerin üzerindp Yunanistan'daki askeri havaalanlan ile askeri ııçaklara ait belge ve planlar buiunmuş PiRi REiS HARİTASI FÎLMLERİNÎN RENTCLÎ ORİJÎNALLERÎNtN GÖSTERÎSİNE SANATSE\rERLERÎN GÖSTERDİĞI BÜYÜK RAĞBETLE 16/3/1977 ÇARŞAMBA AKŞAin (BUGÜN ı KONAK SiNEMASINDA AKŞAM 19.15 OI\RAK SAPTANAN SEANSTA, SİNEMA KAPASİTESİNİX YETMETECEĞt ANLAŞ1LMAKTADIR. BU NEDENLE 2 FİLMt^ AYNI SÎNEMADA AYNI GÜN fBUGÜNl SAAT: 2!.00'DE DE ÜCRETSİ2 OLAR.\K HALKIMIZA SİUNULACAGINI. DERİK TEŞEKKÜRLEBİ^aZLE DÜYURURUZ. tur. MALATYA MERKEZ DERSANESi İÇİN ACELE KAT1P Şebekemi ve Î.E.T.T. lcanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Kemihan OZDEN Cjmhurıyet: 2524 Fizik. Kimya, Biyoloii Öğretmenleri Aranıyor îstanbJİ Tel • 27 40 92 Malatys Tel. : 17 15 KENDf »KENOİNYAP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog