Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Halid Ziya UŞAKLIGiL KIRIK HAYATLAR AMUlhamit sansürünün bogazlayıp yanda kestıği roman.. Sedeleştiren : Nevzat KIZILCAN înkılâp ve Aka Kıtabevleri'yls türa Iritapçılarda .. Fıyatı 30 lira 53. TIL SAY1: 18904 umhuri Kurucusu: rüNTJS NADİ I Legıslation Portant învestissements ctrangers En Turquıe | The Legıs'atıon of Foreıgn Imestment In Turkey | Gesetzgebung Lber Dıe Auslaendiscne Kapıtalanlage ın Der Türkeı TÜRKFYE'DE YABANCI SERMAYE MEVZUAT1 (AÇIKLAMALl VE UYGULAMAL1) Devlet Pianlama TeşJcılâtı hsKi Uzmanı tgteme Adresi: P K 138 Tel. 28 56 63 Sırkecı ÎSTANBUL Fıyatı 200 TL. AVUKAT ISMAIL HAKKI AKIN 200 KURUJ 16 NAI1 1977 AP, erken seçime ilişkin kararını 19 mart toplantısından sonra açıklayacak fKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Erken seçım tartışmaiarının gunlaştığı şu günlerde kamuii ozellıkle ıktıdar partıler.nn AP'nın bu konudakı tutumim ne olacağını merak ederken, m toplanan AP ortak grubunda b'j partının eğılımıru behrlebılecek bır sonuç çıkmamış a nel Başkan ve Basbakan Deırel bu konuda sadece, «Bu muyu enıneboyuna tartışmalıyız Arkadaşlar intıbalarmı i* düşuncelerını soylesınler» demekle yetınmıştır. Grupta uç parlamenter erken seçime hazir olduklarını belırtıruştır. AP nm bu konudakı karan, TemsUcıler Meclısı'nın 19 marta yapılaca^ toplantısından sonra belh o'acaktır Parlamento kulıslennde AP gruplarının dunku toplantısı yenı bır «zaman kazanma taktığı olarak nıtelenmış, nıtekım grup toplantısm<lan çıkan baa AP'U parlamenterler, gazetecılere, «Bızım erken seçım kararı almamız bır şey ıfade etmez CHP ne duşunüyor, E,Z ona bakın» demışlertlır. Bu arada, AP'de erken seçımle ilgıh onergeyi ımzalayanlar dun lll'e cıkrruştır AP nın erken " e = çm ıçm CHP'nın şartsız evet oemesını ıs'eyeceği ve kendılerır.ce verıleceV onergerın de mutlak desteklenmesını 5te^e^e (Devaım S». 9, Su. 4 dr) Komandolar, Ankara'da Dil Tarıh öğrencilerini kurşun yağmuruna tuttular (Cumhuriyet Haber Merkezi) Komar.dolann saldırgan ey!e*n lennde b:rçok oğrencı yaralan mıştır Bu grupların sılâhu saı dınsı sonunda Ankara DTCF de ogretıme suresv olarak ara ve rılmıştır Izmır de bır polıs. dı ğer bır pohsı sanarşıst z<mnıv la» varalamışnr DTCF oğrencılerıne saldırı djn saoah mevdana gelrrustır Ko mandolar taralından derslere sokulmavan kalabahk bir jrup, toplu halde fakulteve gıder'<en. Sıhnıye'dekı benzınlık ve .toDru cıvanndan açılan yaylım a'eşıvıe karşılasmışiardır Ateş uzenne neve ugradıklarını şasıran ofren cıler ve caddedekı halk buvuk b'r korku^la kaçışır ve Irjrsunlardan korunmak ıçm kendılerı n vere atarken, sovadlan «aotanamayan Atıîla ve Kerım adlı og(De\amı Sa. 9, Su. 6 da) Istanbul'da hukukçularla durumunu görüşen Karataş, tayinlerin altı aydır hazırlanan bir plana göre yapılacaçjını söyledi TRT Seçim Kurulufnun bugünkü toplantısında "karar,, bekleniyor ANKARA, (CumhunTet Börosn) TRT Seçım Kurolu'nun bugun Genel Mudur Şaban Karataş hakkında karar vermesi bekîenmek tedır. Parlamento Muhabırlen Demeğı TRT Seçırn Kurnlu uyelenne bır mektup gondere rek, bır an once karar verümesı çağnsında bulunmuştur. Bu arada Danıştav, TRTde üd muhabirin surulme ı«lernını durdurmuştur TRT Seçım Kunılu, bugun saat 09 30'da Mıllı Guvenlık Kurulu (MGK> Genel Sekıeterlığmde, MGK Genel Sekreten Orgeneral Nurettin Eısın'in başkanlığında toplanacaktır Top'antıya, Ankara Ümversıtesı Rektoru Prof. Tahsın Özgüç, Hacettepe Ümversıtesı Rektoru (Devamı Sa. 9, Sü. 6 d») Karataş: "TRT'degeniş tayinler yapılacak,, Bır suredır Istanbul'da bulunan Saban Karataş gazetemıze •serdığı demeçte, altı aydır hazırlığını yaptığı bır plana gore, çok >akın zamanda TRT lçınde gerus çapta jenı atamalar vapa cağını açıklamıştır Ankara'dan avnlışının gerçeâ nedenı olarak Istanbul'da bulunan hukuxçu dostlarıyla kendı durumunu goruşmek oldııgunu da behrten Ka rataş, «Yasal TRT Genel Mudurü» olduguna kesin olarak inandıgını, hatta durumunun «yasaldan da fazla meşru> olduğunu ıddıa etmıştır Saban Karataş ayrıca, AP den mületvekılhgı ıçın adaylığını kov Tisva heveslı olmadığını, ancak fırsat çıkarsa «olmaz» demeyeceğm de sozlenne eklemıştır. Saban Karataş soralanmuı su şeküde yarutlarcuşür: Sora: IstsnbnVa Cersp: Istanbul'da gorevlı ola raK bulunuvonım. Turkiye Muzısvenler Sendıkası ıle sozleşme vaprnaya geldım. Pazar gunu donmem gerekıyordu. Ancak Is tanbul'da bazı hukukçu dostla rımla durumumu goruşmek ıs'edun. TRT konusunda son gelış melerden sonra hukukça dogru olanı bulmak ıçın. Soru: Bu konudaH düşünceniz nedir? Danıştay sizin atama kararnamenid iptal ettı Bazı mahkemeler yasal TRT Genel Müdiıriı olmadıginız gerekçesııle a» ukatlannızı duruşmalara kabul etmiyor. Targıtay da bu kararlan onayladı. Bu konuda duşunceniı nedir? Hukukçu dostları nızla vaptığınız gorıişmelerden ne sonuç çıkardmız? (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) fek Çıkar Yol u satırları okudugunuz sırada AP grubunun erken seçunlerle ılgıli kararını a belkı ogrenınış. olacdk&ınız. HP scçune haar bulunduguu çoktan açıkladıgına gore AP ın olumlu karaııyla bırlikte n geç uç ay sonra sancük bauu gıtmemiz gereklyor deıektıı. Bızce olayın hıç bir onemi oktur. Gittıkçe bozulan ekoonuk durum karşısında ekıme adar bekleyıp de oy kajbına Kramaktan.sa bir an önce seçlenlere ba$\urmayı huieyman ıey AP hesabına daha uvgun ıtılmuş olabiiır. Sorun orada legıl. Bızce sornn seçlmlenn uvenlik koşullan altında yaııiıp yapıUmayjcağı noktasınla düğumlenmektedir. Dun olluğu gıbi bugun de onemlı olan ludur. Guvencesiz seçımlenn ükemızi \e demokrasuruzı ne leialı açmazlara surukledığını •aktn geçmışımızde ikı kez acı >cı denemış, gu\enlik koşuüaindan joksun seçımlerin hıç kimseye, hatta o koşulian halkan esırgejen aymaz ıklıdarlaa büe jarar saglamadığını gornuştuk. Bugun avnı oluşumla karşı iarjıvavız. Llkemızde bır huzur )rtanu yoktur. Tanhuruzın hıç Jir donemınde devlet bovlesıne jrtaUan silinır olmamıştır. Menur kıyımı, ogretmen layımı Irfbi parlızan olaylar artık golrede kalmıştır. Oupe gunduz (ençler oldurulmekte, guvenlık Inırvetlennin gozu onıinde yurttaslar saldınya uğramakta, bofA gıtmejen gazeteler, kitaplar, dergüer nıe)iLanlarıU vakıimak u, ortalıga dozu gittikçe artan bir teror havası jayılmak istenmektedİT. Ister ekimde yapılsın, tster haaranda, bu teror havasuun durulacagına deggin en ufak bir belirtı de gormemekteyiz. Cephe hukumetı ıçinde çoreklendıpı apaçık büınen kımı ozgurluk duşmanJan tasarladıklan planı korkusuıca surdurmektedırler. Durust seçimlerle bir daha ıktidara ortak büe olamayacaklarını lyi bilen bu orgutlenmış bağnazlar ne yapıp edip milletln son umudunu kursagında hırakmak uğruna ellerınden gelen çabayı harcamaktadırlar. >Iacbiavelli nin «sonuç araçUrı hakiı küar» ilkesine dayanarak ne pahasına olursa olsun iktidan ele geçirmek tutkusu Ue yanmakta, tutuşmaktadırlar. Ivguladıklan baskı ve terör yoatemi onlan iktidara gctirirml, getirmez mi, ayrı konu. Seçimlerı yapüarnaz ortam yaratıp da demokrasıyi toptan rafa kaldırabilirler mi, o da ayn konu. Biz barada hukukun ustunluğu Ukesini ulkemize egeraen kılacak çoğulcu demokratık sıstemin normal yollardan kurtarüması üzerinde duruyoruz. Seçimden once yurdumuzda secmenlere huzur ve guven verecek bir ortam yaratümazsa ıster ekimde, ister haziranda, seçimlerin ne sosyal, ne ekonoraik hiç bir sorunumuza bir çözüm getiremeyecefini belirtmek istiyomz. Huzur ve gnven ortamının Taratılması her kuruluştan once knşknsuz parlamentonun elindedir. Partflerımiz, özellikle cepbe Iktidannı oluştursn partilerimiz ve daha sonra tek tek miUetvekiIlerımiz eUenni vicdanlanna kovup iyi ddşünmelidirler. Partizanca hesaplar, kişisel duşünceler bir yana itilmell, şu süzel yurdun, şu temiı halkın çiiesine son verme kayinsı h«r kaygırun ustunde yer almalıdır. Tekrar edelîın, vafctimiz gunden giıne daralıyor. Öğrenci Aileleri Derneği: bu ko^uiJarda sınav 4; ODTÜ'de ABD'nin Avrupa'daki Deniz Kuvvetleri Komutanı Bardley Ankara'ya geldi ANKARA. (Cumhurivet Burosu) «Denızkurdu 77» adıyla Denız ve Hava Kuvvetlennce ortaklaşa yapılacak tatbıkata Yunanıstan'm tepkı gosterdığı bir donemde ABD'mn Avrupa' dakı Denız Kuvvetleri Komutanınm Turteıye'ye gelmesı askerı ve dıplomatık çevrelerde «anlamlı» karşılanmıştır Turk De mz Kuv\'etlen Komutanı Oramıral Hılmı Fırat'uı konuğu olan ABD'nin Avrupa'dakı Denız Kuv\Tetlen Komutanı Oramı ral Davıd Bardley dur. Genelkurmay Karargâhmda, Genelkur mav Başkanı Orgeneral Semıh Sancar ıle bır saat suren b:r gonişme yapmıştır Oğrenıldıgu^e gore, Oramiral Bardlev'ın zıyaretı sırasında Turk Sılâhlı Kuvvetlen ıçındekı Denız Kuv\etlennın sa vaş gücü üzennde durulmuş, muhtemel bır taarruz kaTŞisında NATO'ya bağlı bırlıklenn savunma durumu anlatılarak (Devamı Sa. «. Su 7 d<) yapılamaz,, J Oymapınar'ın 10 yıl geciken temel atma töreni, bugün AP'nin gövde gösterisi biçiminde yapılacak ASKARA, (Camhuriyet Borosu) Başbakan Demirel'ın bugün buyuk bır program düzenley»relc jaüacağı Ormapın&r Bara]i nın temel atunının ashnda 1 » 7 vılı gerçekleştırjlmesı <6 ?erektığı bılQinlırustır Barajm bugunku fıyatla 5 mılyar lııa ve rıne o tanhte 600 mılyon lırava malolacagı DPT taralından sat>tanmıs ve 1974 yılında hızmete gırmesmın kararlaştırrdıgı og renılmıştır. DPT'run «Enerji uretımı tesıs lenrun 1970 prograını basında genel gorunuşü ve 2. p!an donenu uretım gerçekleşmelerıne iusa bır bakış» adlı 1970 nısan tarıhlı 873 yayın nolu KD TetkiK •e Tahlıl Şubesı 110 sayılı yav vında Ovmapınar Barajı'nın 19S7 ; ümda temeünm atılarak 1974 n(Devamı Sa. 9, Sü. ? de) • 0 O Î ( J ÖCRENCı TEMSılCıliĞı ADINA Y&PIUN AÇIKLA MADA, OGRETıM UYELERı NıN DE SINAVURA GıRME DıĞı BElıRTıLEREK. «Dü ZENLı EGıIıMıN ONUNDEKı TEK ENGEL.ıN HASAN TAM OIDUĞU SAVUMULDU. ANK4R4. 'Cumhuriyet Bürosu) ODTÜ Öğrenci Derneği Genei Başkanı ve Merkez Valısı Turan Bejazıt aun yaptıgı açıklamada, unıversıtenın bugün ıçmde bulunduğu şartlarda, sınavlann yapılamayacağını. bunun sorumlulugunun Rektor ve Mutevellı Heyetine aıt oldugunu soylemıştır Bu durumu saptamak ıçm oncekı gun Ümversı'eye jargıç goturouklennı, >apılan tesbıtte, üniversıtenın 4 de;anından 3'unun, 25 bolum baskanından da 23unün ıs'ıfalan nedenı\le gorevde bulunmadıklarının sapfandığını behrten Dernek Başkanj Be\azıt «ÇocuKİarımız Mu'e.elh He'etı ırjelen ve Rektor aleyhme tazmınat davalart açarak ka\ bettıklerı donemın maddı zararını bunların keselennden tansıl edecekler ve bovlece bu sayın k.ş.lere hukuka uvtnaları gerektıginı ve ODTU'yu bır çıftlıl< gıbı vonetemeyeceklennı oeretecekıerdır demfsUr ODTU ÖğTencı Temsılcıtığı Yürutme Kurulu adma bır açık(Oe\amı Sa. 9, Su. 4 de) YUNANiSTAN'IN TEPKı GÖS IERDIGI «DENıZ KURDU 77« I A T B I K A T I OHCESıNDE OR AMıRAl 8ARWEY'ıN ANKA RA'YA GELMESi, «YAK1NLtK GÖSTERıSi» OLARAK Nı ÎRENDiRılıYOK. Zararlarda, bilgisizliğin yanısıra kasıt da var • i$Çi SINAVINOA UYGULANAN B.R YONTEMÜ E5 • DOSTUN İ^E AUNMASI SAGLANIYOR. BUNCA ZARAR SONUNOA MNıZCıLıK BANKASININ OZEL SEKTORE DEVREDıLMESı, YAKINDA FAZLA TEPKıYlE KARJIUNMAYACAK BıR GORUŞ OLARAK BENıMSENıYOR. BıR ARMATORÜN; BANKANIN KAR EDEN BOLÜMLERINE ŞIMDIDEN TALIP 0lW)6U BElıRTıliYOR. Son 15 yıld* Denizcıhk Ban kasına alınan 6 000'e yakın elemanın ıçinde AP vs Cephe Hukumetı yanlısı partıler kanalıyla gelmemış olanlar parmakla sayılacak kadar azdır Bırçok ış ler kıtabına bıle uyduralma%a gerek gorulmeden yürutulurken, ışçı alımmda ba» kurallara uvul maktadır Orneğın Iş ve Işçı Bulma Kunımu kanalıyla adınması gereken ışçıler ıçın şu jontem uygulanmaktadu Dsnızcılık Bankasmda sınav \apüacağı yazısı cuma gunb Kurum kapanmadan bıraz onoe gon derılmekte, ışçı smavları ıse pazartesı sabahı saat 9 00'da yapılmaktadır Boylece Kuruma uç gun onceden basvurma koşulu <,erıne getınlmekte, ancak Kurum curoartesı ve pazar gunlen kapalı oldufu ıçın, bu suıavı onceden bılgısi olanlar dışında kımse bümemektedır. Pazartesı sabahı oğreruldığmde ıse, sınavIsr çoktan başlsıruş bulunmaktadır. (Devamı S». 9, Sü. " de) Denizcılık Bankası karaya oturdu Talçın PEKŞEN Başkent Notları.. Bu Köşeden TRİLYON ALTAN ÖYMEN Dort diyor adam. Istanbulda Topagacı nda uç oda bir salonlu dairerun fıvat» sorulunca . Ikrjunivesuıi aüp, 30 se..ethr hajalıni kurdupı d«reve kavuşacatmı urnat. memurun, IsUnbui'da karşıUşbğı rakamlar böyle: Lç.. Dört. Beş . dört yuzbin anlanuna gehruı.. Şimdi 4 milyon. . 4 milvonluk dairevi Ur. bır.ncı dereceden emeklı olmuş virmi memur btr aıa va gelirse alabıhr »lemur aılesi başına 150 metrekareden 7 5 mctrekaresi \<tni Htpsı bir koşeve yerleşıp otururlar. • Yarım . Bu, 500 bin lira anismına celiyor la, işcl dotiziyle f\ ren arabalarui fıvatını sö\ lemek için . Başbakan Sulevman l>e mirelV eore buyuk rak^nıdan korkmamalı. Bir surc daha geçer dr, «dort. dem lince dort ouUar *nlana çıkma^a başlarsa, bu. ekn nomirmrin bavudügunun isareti. Bir an «nce varma lı>ıx o duific. Sonra da triİTona .. TriNondan «onra nf I P livnr, ben bılmi>ordum Gerçi sayı olarak yazıhşı şoyle: j QQQ QOO.MO.000 000 . ', ' , „ . , A ma ne . , , d«,«=«k? **•• A T l r ü y d e U l 1 ^ ' "'t ., " d a ^onrf ,. ^«f * » « « " « " l î " gehvormuş. lan.. 1 O O O. O 000.000 000 OOo O. u O O O Boylece sıfırlann sa^Lsı / « «>'»«n. bılançosu da değışe' .... , r ~ O g l u m ?u h e s a b l " r i n m } , ^ pejnlrle bır tr *™** aldun. . Onsekız buçuk mthon U r a «fendim. Olmadık şev de rteçıl.. 19201er sonlarımn Almama enflas^ ononda buna b>nz"r ! " i l etıketlerinın resımlen, kıtaplarda >ardır. lalnu Aimanlar o zaman kaîpt ara P kupürlerini de ona (tor e dejijtirmislerdi Yoksa 5I Mİ1 " , .""fdeki Ribi en bu ^ y u k k u p u r 500 ljrallk o ! u r Çe Bir oyun mu? Fikret OTTAM ANKAR\ Bu polısler, raudurlerı, şeflerı nıçın para alırlar, hangi bizmetlennın alın terlennın karşüıgı? Kadıkoy'de nice pollslenn gozleri onünde bır avuç şehır eşkıyası, gorevım yapan gazetecüsre saldınr, kaçırmak ıster, polis denıîen bu zatı m.uhteremler de trokı «bana ne, bana dokunma yan yılan bm yaşasın> düşunceh (Doamı, 5. Sayfada) Kanada Basbakanınm eşi Bayan Tradeau.. Unlü Ingiliı şarkıcısı Mıck Kanada Başbakanının genç eşi ünlü şarkıcı Jagger'le kaçtı M0NTRE.4L Kanada Basbakanı Pıerre Eüıott Trudeau nun eşi Margaret Trudeau'nu'i unlu Ingüız sariicısı Mıck Jaggerla kaçtığı belırtılmeKfedır Bayan Trudeau'nun bir sUredır Jagger'Ie sevıştıgı yolunda soyi=nfler <on gunlerde yaygın bır nal alrmştı Kanada Başbakam Tnıdeau"nun eşının unlu I.igılız şarkıcısına kaçtığı haberı, Kanada, Ingıltere \e Amenka'da bır bomba etkısı \ara*mış raajo \e televızjonlar konuya gen:ş >er avırmışlardır. Olay konusundakı ılk gelısme Bayan Trudeau'nuT, Kanada'yı resmen zıyaret etmekte olan Ingılız Başbakam Callagnan onuruna venlen akşam vemefıne katılmaması olmuştur. Davet lı*tesınde ev sahıbesı olarak adı geçen Marîaret Trudeau daha sonra esı Pıerre Trııdeau'njn e\lılıklerınm G Mldonıunu redenıyle duzenledıgı partıye de gıtmemıstır Butun bu olup bırenler arasmda, Bayan Trudea'irun Toronto'ya uçarak, «El Mocam(Devamı Sa 9, Sü. 1 de) SOVYETLERLE 3 AYRI ANLAŞMA iMZALANDI. ÇAĞLANGiL, «ONEMLi OLAN ÇEŞiTLi SORUNLARA iüŞKiN GORÜŞLERiN AYNI YA DA YAKIN OLMASIDIR» DEDi MOSKOVA Sovyetler Bırllğı'ne yaptığı resmı zıyaretını tamamlayan Dısıslerı Bakaru Ihsan Sabrı Çağlavangı., dun TASS Ajansı'na %e'dıgı demeçte ıkı ulke arasındakı ışbırlığımn ıvı bır şekılde gelısUğmı belırterek, «Oneralı olan, hem ıktısa cü, hem de sıyasal aianda çeşıtlı (Deıamı Sa. 9, Su 5 de) Iki rü once bu «dort» ^ bakkald Tfh^^T^^^^ EROL TOY'un UZUN OYKÜ50 ERBAKAN «1977 YILINDA VCZTİEN FAZLA TEMEL ATIL.İCAK» DEDI BASIN Sağlık Bakanı, Sakarinin yasaklanmayacağını açıkladı ANKARA Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr Kemal Demır. şeker hastalarının kullandığı «Sakannmn 6a'ışının Turkiye1 de yasaklanma; acağını açıkla mıştır. Sağhk ve Sosval Yardım Ba kanı KertvU Demır dun duzen edıgı basuı toplantısında kon'ivu (D^amı Sa. 9, Su. 7 de) I ĞRI P BUGUN 4 SAYFAMIZDA 2000 YILININ TURKiYESi... ^a' «kmck. a b ™ a e l a l a v c ı t m p k erpk ^f \. * '™O'"obıI almava IS e kam ^onla • Dopıusu, rahmetlı Men deres'm: Her mahallede blr milyoner varatacağız sozu, ar (De\amı Sa. 9, Su. 4 de) NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog