Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ERÇEK BAŞARUMIZ IÇIIM • dersanesi ı nS fTMKtefr» nwtemalıV It» 1 Fiıtf 75.TL. m {nst uyıulınnlıı mataoıxıtcftrlckiıiıyı)Fiıll 1( ı«Muyvı1«Mk «MnyntsıhMinfyt FM60.TL. t (tudı, çczamS, UK uyjıtoımi.) c*ır*o«ı»trifeft;Uwyı1 af. FaB 140 TL. »ıB Onel Yettntk Fh» 100 TL. kORESİ Z.G«OII>CKI lnt.il» S ^ V K l addmk V O , k.tap«ıUn »25 m*rmı yıp.*. İNOT: « posö hmlsl Hc bedeferov {Sndertnl 53. K l l ; SAYI: 18903 umhuri Kuracusu: CTJNUS NADİ AŞ YAT1NLARI Prof. Özdemir NUTKU 15 HART 1977 SALI niATROMLZU\, DtmJNU. BLOlTNÜNtJ ÎARININI OGBENEBH.ECEGIMZ KtTAP tsteme ^dresı çaSflas Yavınıarı HBtueTI Soia* 39/4) Cagaioglu tSTANBOL Y^ŞAYAN TİYATRO 200 KURU} tanbul Barosu ;gür basma jneltilen ıldırılar için ılemler Lptıyor ÎECıLER CEMıYEn. TÜRKıYE GAZETECılER SENDıKASI VE YAZAPLAR ıKASINA ÇAĞRIDA BULUNAN ISIANBül BAROSU. BASIN KURULUJLARI JBıRUĞı YAPMAK ıÇıN GıRıJıMDE BULUNACAK. ul Barosu, ozgur basına saldınlar karşısında geılemlen saptamaktadır. ıda dun vavmlanan bıld.•etelerle gazete satan ya "anlara vapılan saldırılar ştır ada gaze'emız. okurlanıkı arkadaşımıza >am ınlar ttonusunda, Başoa evman Demırel, Içışlen Oguzhan Asılturk, Emnı%et Gene. Mudura Metm Dınm tekın ıle Istanbul Valısı NamiK Kemal Şenturk'e başvurmuştur Istanbul Barosunun saldırılar la ılguı büaınsınde, şovle denıl mıştır «Kendısı gıbi duşunmevenlere '. aşama hakkı tanımayan ofretım ^e dŞrenım ozgurluklerını ftılen orfadan kaldıran zorba sruçler salüırılannı ou K°Z de ozgur oa(Dc\amı Sa. 9, Su. 1 de) Gromiko: "Türkiye ile ilişkılerimiz emin bir gelişme yolu izliyor, biz gelecekte de buna sıkıca bağlı kalacağız,, MOSKCN \ Sovvetler Bırl. | ğını resmen zıyaret etmekte olan Dışışlerı Bakam Caglayangü ıle Sovyet Dışışlerı Bakam Andrev Gromiko arasır.da< eoruşmeier dun saba.ı başlaTuştır Andrey Gromiko Cağlav ingıl onuruna ^erdıgı vemekte «Tur k * e ıle aramızdakı kom^uluk ılıs k lermın gelışmesı seçıcı sıvasa! duşvmcelerp degıl degışmez ıl (De\amı Sa 9, Su. 1 de) Tiirkive, Yunanistan'ın sözlü protestosuna karşın Denızi'nde manevranın yapılacağını Atina'ya bildırdi ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) Türkıje ^'nanıstan'ın «sozlü protestosu'ns ^arsm Ese'de 2 1 2 8 mart arasında manevraların yapuacjgın'. Atma''va Dil aınrm'ır Gcreikıınnav Baskanlıeı nın j 21 28 mart tanhlen arasında Denız ve Haia Km \etlennm E°e cîe mneıu \apacaA intıı Dıs.slerı Bakanhgına büdıreres, (Drvamı 9, Su. " dc) Demirel'in yarın Antalya'da erken seçim kararını açıklayacağı ifade ediliyor. Seçim yasalarını inceleyen partilerarası komisyon toplandı Asiltürk, işçimemur ayrımı için Damştay'a başvurdu ANKARA. (Cumhurijet Burosu) 2(X) bın bın kışının ışçı rru, yoksa memur mu olacafını behrleyen 28 kasım 1976 tanhlı «Işçı memur ayrımı hakkındakı komisyon raporu»nun ıptall içm tçışlen Bakam Oguzhan Asılturk Daruştay'a başvurmuştur Işçı memur ayrımınaa uygulama ilkelennı ortaya koyacak olan ve aslında 28 şubat 1977 tanhinde Baianlar Kunılu karamamesi olaraj? Resm! Gazetede yayırüanması gereken «tşçı memur ayrımı uygulama <aramarnesı«mn cephe hukumetı ıçınde AP ıie MSP arasmdakı anlaşmazlıklara bır yerusı daha ekledığı ve Daruştay'a baş\jrmadan dolayı vayınlanmasırun bır sure daha ertelenecefı bıldırümektedıı. (Dcramı Sa. 9, Sö. 8 de) AP'de erken seçim eğilimi güçleniyor (CumlrarİTet Haber Merken) Adalet Partısı'nın bugun yapı lacak oian grup toplantısında «Erken seçim» kaıarı alın<n.a£) büdırılmektedır On gunden oe rı Turkı>e've dağılmıs olan V P lı parlamen'erlerın grup toplaij tiMnda «Erken seçim kon ısur. ra» ızlen'.mlermı anlaîacaklar oğrenılmiştT Sulevman Demı rel'ın de \anaragı sunus konjy masında bu konuyu ısleveşigı ve yann Ant*lya'da, «Erken a» çıme gıdecefınl açıklayacağı» ıfade edilmektedır. Nıtekim \f> nın seç m ışlerıyle gorevlı Ge nel Başkan Yardımcısı Necmet tın Cevherı. dun ANKA Ajansı na verdıgı demeçte, «BugunkJ grup toplantısmda erken set^ın kararınm çıkabıleceğını AP'nm seçıme hazır oldugunu ol 'iDİa Tin karannm beklendıgınıs sov iemıştır. CHP Genel ekreter Yardımcısı Alı Topuz ıs« dUn verdiğı demeçte •CHP ersen seçim için AP yetkıh organlarının karannı bekleyecektır» demıştır. Öte yandan TBMM'de erubu bulunan sıyasl partılerın temsılcılen seçim vasalannda vapıîacak değışıkhkierle ılplı olara* dun bir araya gelmişler J Ç« lışma yontemmı saptamışlarcır AP'run seçim işlerıyle gorevlı Genel Baskan yardımcın TJrfa Mılletvekm Necmettın Cevherı, ANKA muhabırinın «erken se çım»le ılgıli sorulanna çu cevap lan vermıştır. Soru : Yarınkı (bugunkü) grup toplantısmdan bır erken seçim kararı çıkaoılır ml? Cevap : Çıkabılır. AP seçırr" hazırdır. Grupların karanru bek lıvor. Soru Erken seçımı nıçın ıs tıyorsunuz'1 Cevap Demokratık çozum o!n rak Yoksa ülkejı 24 aj vonet tık. Bırkaç ay daha yonetinz. Sa vın Ecevıt mıllet 7,5 ay daha bu çıleyı çekmez dıyor. Öyleyse ra kıp bır partıvı yıpratmak ıçın 7 5 ay beklettırmesınier. Ote yandan AP Genel Meıkezı tarafından ıllere gondenlen m.i letvekili ve senatorler kendı t"* kılatlanyla yaptıkları temaslar konusunda hazırladıkları rarxir lan Genel Merkez yetkılıierın» Termışlerdır. Bır AP Genel Idare Kurulu uyesı raporlarla ılgılı ızlenımlerı rı anlatırken. «Yurttaşlann ıkı buvuk partıden bınnın ıktıdara gelecefcme ınandıklannın arJaşU dıgmı» kaydetmıstır ANKA muhabınnın goruştuğu AP'lı ban parlamenterier teşkıl»tla ve gezdıklen bolgelerdekı partılı partısız yurttaslftrla temas lar vaptıklarını sovlerri'lerdir TOPUZ: AP'Yİ BEKlEYECEGiZCHP Genei bekrccr i d 51 Alı Topuz da. erken seçim fconusunda AP onergesmın kesm lıkle ımzalanmayacağını bıldıierek şoyle konuşmu^tur«Once ^P seçımın nıçın gerek nğını soylesın Yetkılı organlan erken seçim kararı versın CHP ondan sonra si}asal gelışmelen (Detamı Sa. 9, Su. 3 dc) DTÜ Konseyi, Korutiirk'e an'ın durumunu bildirdi INK.\RA. (ANKA) ODTÜ Ünlversıt* Konseiı'mn yen) rektdr seçımi ısunda yardımcı olabıleceklerım Cumhuroaskam Fahrı Koruturx e bJ ığı oğren'lmıştır. ;umliurbaşkanlıgı Genel Sekre'en Bu.vu«elçı Fııat Ee>ramoglj ue mr po ıe vaparak Koru'urk'e iletumek uze're bır de yazılı me* n bırakan ODTU ersıte Konseyi uyelermden olusan oğretım ü%e.erı, Rektor Hasan Tan'uı vmden ahnması gerektığmi savunmuslardır. İğretım üvelerının metınde çu gonjşlere yer verdıklen ogrenılmıştir9 Profesor Hasan Tan derhal Eorevmden ayrılmahdır. t Unıversıtede ışlerî'ğı sağlayabı lecek yenı bır rektor seçılmelıdır. • Ünıversıte Konseyi, rektor seç. mı konuîunda yardımcı olmaya ve bır den çok rektbr adayı saptamava hazırdır. 5te yandan ODTÜ Akademık Takvımı'ne gore geçen pazsrtesi gıınu baş ısı gereken donem sonu sınavlan. dun de yapılmamı«tır. R«ktor Hasan Ünıversıte Konseyı'ne bır yazı gondererek sına\ ları b r hafta sure>le erligını bıldınnıştır. Bu yanya gore, sınavlann 14 mart pazartesı gurm (De\amı Sa. 9, Sü. 1 de) Fransa'da yerel seçinı sonucu sağ cephede paniğe yolaçtı PARIS. (Ko^ta D4PONTE bıldirivor) Pazar gunu tum Fransa'da vaP'lan beıeiıje seçimlerınde sol bıriıgını oluşturan muhalefet partılennı ı elde etnklen sonuçlar; uUejı 1%8'den b r ı yonetmekte oian sağcı koalısson panılrrı saflannda panık ha\asıravol açmıştır ^osjalıst \e konunıs* partılerı ılk tur sonuçlarına gore oy oranında da çoğunlugı (vıi7de 52 otuz bının ustundekı kentlerde) saglarken, sagcı koalı«von ancak baskent Parîs ı eiınde tutabılmıştır Beledıve seçımlerınm ı!k tur sonuçlanrdan on :kı saat sonra sagcı koalısvon partılerınm ılerı gelenlen ol aganus'u top'antıya çağnlmıştır. Bu toplantmın çok dramatık otması bsk! enmektedır OzelUkle başkent Parıs'te ıktıdar »oahsyonunun ıkı l'stesı olan t nırac ıle DOrnano arasırda cîağılan ovlar somıcunda bmuk kayıpîara ugrajan sagın Chırac Hsınadı ı'e arsasın riakı Gollıvler. Cumhurbaşkam Gıir srd'ın vandaslanna "laskı 'apmaktadırlar Chırac ın arkasında {175 > mılletvekılı bulundugu dusınülurse, bu baskılann ps:kolojık nrelıkten çıkarsK mat 1 7 'çm ongorulen genel se1H ırımlerır. one alınmasına kadar varac ak bır «şan;a;a» donuşup donuşmeye ceğı heniız kestırılememektedır. (Drranu Sa. 9 Su 7 de) ŞİDDET OLAYLARI DÜN DE SÜRDU; ANKARA ZiRAAT FAKÜLTESi'NDE 3 ÖGRENCi YARALANDI, 15 KiŞi GÖZALTINDA (Cumhuriyet Haber Merkezi) Yurdun çeşıth yerlerınde ve Istanbul'da olaylar dun de sur muş, komando saldınlan SOPU eunda bın agır dort ogrencı ya ralanmış, bu arada can gavenliK lerının saflanması \e jandarma nın okuldan çekılmesı ısteklerıyle Istanbal Teknık Ünıversı tesı (ITÜ) ogrencı'.erı derslere gırmermşlerdır. Ankara Buromuzun bıldırdığı ne gore, Zıraat Fakültesınde dun venıden olaylar çıkmış ve ÜlkuEır Genel Başkanı Prof. Orhan Duzguneş'm tahrık ettığı one surulen ulkucu oğrencüer devrımc.lere saldırarak 3 kışıyi yaralamışlardır. Olaylara seyırcı kalan pohs daha sonra varalanan 3 oğrencı de ıçlennde olmak uzere 15 kadar devrımcı oğrenc:>ı goza'.tma almıştır. Ogrencılerm ılen surdugune çore, Fakultecle oğretım üyesı olan Ul».u Bır Genel Başkanı Orhan Duzguneş sabahKi bır dersınde oğrencılerj tahrık eder sekıide lconusmuş. daha sonra da saldın olmustur. Dersten çıkan ulkucüler ellerındekı sopa zm c:r ve taşlarla de\Timcı oğren cılere saldırmışlardır. Saldın sonunda Fatıh Ozkan. Kadır De rm ve Abdurrahman Kıran adh devrımcı ogrencıler defısık ver lennden yaralanmış'ır Polıs o laylara seyırcı kalmış daha son(Devamı Sa. 9, Su. 3 de) >76 yılı zararı 1,5 milyara yaklaşıyor JIRDIKTEN 3 GÜN SONRA EMEKli OLAN ı5Çı 100 BıN; 1 HAFTA r^«^' • * ?A AYRILAN ıSE 300 BiK lıRA TAIMıNAT AtDI SOH 1,5 YILDA 1$ IAN 6 BıN ELEMANIN BANKA'YA YÜK GETıRMEKIEH B A ^ A BıR ıJE AMADIKLARI BELıRTılıYOR. Yollan ve Tersanelerin bu vü ıçınde ugradıkları ııet zarardır Kesın rakarruar açıklandiKtan sonra, so; lenecek sozler dıger yıllardan peK değışık olmayacax \e «Bır kamu hızmetınm zarar la sonuçlanmasının da cnumkun oMuğu» belırtilecektu. Fakat hıçbır sav. Denızcılık Bankası' nın artık Karakoy nhtımaıda «a raya oturmus bır gemı olduğu ızlenımıru sılemeyecektır. Bugune kadar rmlyoniirla behrtı.en Denırcilık Bankası zara rının bu yılkı olçusuz artışının, nedenı nedır? sorusunu bankada :çı kan ağlayarak çahsarüar şov le yanıtlıyorlar: «Amaç herhalde kâr veya zarar etrnek değıl, Denızcılık Bankasını tamamen batırmaktır. Bu derece kotü yonetımın bır tek amacı olabılır: Ban kavı tamaınen batırmak ve kar eden kısımlanıu ozel sektora devretmek jçın kamuoyunu haarlamak. Denızcılik Bankası'uın başmda hıç yönetıcı ojnasaydı bıle, durum bundan daha ıyt olabılırdı» 1974 plında 22.000 kısi olan Denızcılık Bankası kadrosu. G« (DcTanu Sa. 9, Su. 4 de) caç gun içmde açık".anan raıcamlara gore, Denız ınkası'nm 1976 vılı zararı r 400 mılvon hra dola\in B'i astronoraık rakamın aankanın çeşıtli yatıriTinmamıştır. Soz konusu sarar Şehır hatlan. Denız Denizcilik Bankası karaya oturdu GÖZLEM UÛUR MUMCU Karişık l§ler... 'de, Ecevit'in luşmasından e tıirePin ta cevap îliğindeki leri ınlandı *RA, (4NKA) TRT pa şamı CKP Gsnel Baikanı m konuşmasını yajmlaonce Demirel'in cevabını mıştır. Demırel, Ece%it'ın ıa metnınden daha onceoerdar olduğu ıçın OymaBarajının ıhale torenmde bır ıhale torenının dışır Ecevıt ın konuşmasma cetelı&nde uzun bır konuş pmış ve bu konusma akaberlerınden Ecevıt'ın kosmdan 2 saat once uzun irayınlanmıştır. ıt, Cetın Çekı ile vaptığı be, Turkiye'nın kalkınmajlganstan ve Yunanıstanla jmş ve çeşıth alanlarda elerden daha gerı kaldığıbelırtrmşt;r (Deraını Sa. 9, Su. 5 de) Içişleri Müsteşarı Taner Akçam ve arkadaşlarının THKO mensubu olduklarına dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdi Talçın , PEKŞEN \NKAR4, (ANKA) tçışlen Bakanhğı Müsteşarı Galıp Demırel, Ankara Merkez Cezaevmden kaçan Taner Akçam ıle uç kısmın, THKO mensubu olduk ları hakkmda ellerınde nıçaır dPhl ve bılgı bulunmadığmı so\ İemıştır. Taner Akçam'm babası gazetecı vazar Dursun kçam da, kaçışla ılgılı olarak, «Muhtemel bır operasyonun senaryosu olmasından korkarım» şeklmde konaşmuştur Bu araaa, cezaevı mudurıi savcısı ve 3 gardıyan gorevlennden aiınrruştır. Içışlen Bakanlığı Müsteşarı Istanhul Emnıyet 1. Şube Mu<De>amı Sa. 9, Su. 6 da) K armakarışık olaylar içindeyiz. Bir olav bir haska ola\i unutturuyor. Olavlar bir alev «seli gibı. toplumuıı lıer kesîmini sanyor. Bir yerde kana\an »ara. bir \erde çuruven yolsuziuk dosyaları, çorunmez bağlarla birbirlerine bağlanmjş sanki . Ankara cezae\inden, bazı siyasal tutuklular. cezae\i duvarını delerek kaçmıs.. Bu dutar nasıl dclinmiş.' Lezaeıı vnneticileri, deiioen du\ann hiç (arkına \armamışlar mı? Nasıl basanJmış bu i<! Ola\ı duyar (İmma7, cc7arvinden kaçan Taner Akçam' ın babası Dursun Akcam'ı telefonla aradım. Akçam, acı içinde knranıvordu. Çaresizdı. Her an bir felâket haben almaktan korkuyorum diyordu. Tanrı saklasın. aklımız ister tstemez, Kızildere olaılanna Ukıldı. Mahir Cavan re arkadaslan. Mjltepe \skeri Tutııkevinin riu\arını delerek kaçmışlar. sonunda. «Kızıldere» kovunde kapana kjsılsrak. haıan mermilerivle oldürulmuslerdi. Dursun Akçam Oğlura virmi iki jaşmtla.. S>a^cı ıtuhkrmcrl'" vaMnın iDevan» 3. sayfada) TRT çalışanları, Karataş'ı uyarması için 516 imzalı bir dilekçeyle Korutiirk'e başvurdular Denizcıbk Bankası'nm zararı \ıldan 31la artı>or. Kunımdaki lç çe kişmelerı yakından izle>enler, şimdi bankanın Karaköy deki genel merkezini karaya oturmus bir ^emite benzetiyorlar . OLAYLARIN ARDINDAK1 (Fotograf ERDOĞAN KÖSEOĞLUı GERÇEK Yurttaş Silahlansın mı? fetidir. Bu sropçukların halkla en kuçuk ilişkileri yoktur. Tersine, halk, zorbalardan yaka silkmektedır. üsmanb'da kazan k»ldıran leniçerilerin günıunazdeki temsilcileri, orkrlendikleri zaman. sokaklarda, caddelerde h»!ka da saldırmakta, kimi zaman mala \e mulke de zarar \ermektedirier Bu evlemlerin ne emekçi yığııı larıyla, ne kujlülerle ne de halk vıçınlanyla baflantısı \ardır Hatta olaylar artık öğrenci kesimiyle de iJçilî değildir. Olağsnüstü haskı rejirninin gerekçesmi yaratmak, va da cephele?me ortarnını yofrunlaştırmak için dnrmadan saldın düzenleTen örpnt leri, de%letin istihbaratınm ya da soramlalanmn bilmemesine olanak yoktur. Z.orbılık yolund» tirmanma erlemleri enretlerini arttırarak eelışmektedir. Şimdi sıra. hnsına çehniştir. Gazetemiz foto muhabiri AJi AJakuş \e muhabirimiz Lmit Alemdaroğlu'na saldırdar. polisin sozu öniınde çerçekles miştir. Bu olay Gaziantep'ten Edime've değin yurdu saran ıorbalık dalgasımn bir lıalkasıdır. \nkara buromuz, oUnı Basbakan Demirel'e dmurmuştur. Sa\ın Başbakan eksik olmasın. ilgilenmış, Istanbul \aliliğine emir verildiğini soylemis, uzuntülerini belirtnıiştir. Ne \ar ki Türkiye' oin bufün vardıfi noktada, emirlerin nereden verildiği, ^e \erilen emirierin hangi noktalarda enRCİlendifi lıonusunda kayçımız ve ku«kumnz vofundur. MC Iktidan doneminde >Bp>lan geniş tayınlerden sonra, polisin tarafsıı••* <De\amı Sa S, Su. b da) • BOZUK DbZENDE, AilE ıLıJKıLERıN'N MASI IGRIP'TA PANOPA • PARANIN EGEMEN OLDUGU B'R DUNYADA i l IEN İNSANLARIN OYKUSU IGBIP IA MUSTAFA •KMEKÇî'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'IN ÇıZÜiSıYLE Umlyoruz bn vazıya ülkede olan • bitenJrruı boTiıtUnnı vermck için birkaç somut örnekle başlamak gerekivor mu? AVKARA, (ANKA) TR"^ Osmanlı ddneminde devletln \aşadığı sayılı gunJer vardır. ZorçalısanJarı, dun Cumhurbaşıtar.ı Fahn Koruturk'e bır telgraf çe hılann payıtabtı haraca kestiklerl, ya da Anadolu da eşkijanın kerek TRT Gene! Muduru Şaban egemenleştiği dönemJer tarihl'rKarataş'm çahşanlar arasında >e nıden kıyıma basladığıra bıldır de yaulidır. Türkne Cumhurıyetı tarlhinde ilk kez zorbabk bovlemıslerdır. sine kol gezmekte. gün geçtikçc 516 ımza u.sıyan telgrafta, dalbudak salarak topluma kanser TRT çaiışanian dırenme hakları gibi vayılmaktadır. Zorbahğın ru kullanabılmelen ıçın gereklı kaynaklandığı odak noktalartnın koşulların doğdugunu, ancak du sijasal iktidarın içinde bulumnarumu Cumhurbaşkanına ıletnevı sı ve devletin bazı kilit noktalagorev bıldıklerını belırtırüşler, rından yonetilmesi kusknsu. gideşovle demışlerdır: rek yargın bir inanca donüşmrk• En yuksek ıdan ve adli marı tedir. Olayın niteliği sudur: Bukemelerm verdıklen huıcumler'e gtin ortalıkta kol gezen zorbahk. v&sa dışı durumu ve kesm vetkı sivasal ıktıdann Içınden himaTe sszlığı çok açık b:r biçimde oellı ^riîlpn nrmıtln yrtlnrnUlann man B HASTAŞ'ın iki yıldır yapılamayan Genel Kurulu, Ticaret Bakanlığı'nın müdahalesiyle toplanıyor ANKABA, (Cumhuriyet Biirosu) 197o \ e ] 76 yıllarında olagan Kurulunu vapmayan HASTAŞ'ın ortaklan: Tıcaret BakarLiğma baş^urmuşlar ve Tıcaret Bakanlığının da devreye gırmesıyle HASTAŞm Genel Kunılunun 29 mart 1977 tanhınde toplantıya çağnlmasım saglamışlardır HASTAŞ ögretını ve Sağlık • SEVOALI, IU1KUUJ. OZLEMLı YUREK LARIN SERUVENı IGRIP'TA • DEN1Z1N ÇAGRISINA I6RIPTA KAPIIANLARIN OYKL'SÜ EROL TOY IĞRIP'ı Cumhuriyet için yazdı YARIN CUMHURıYETTE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog