Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

I Sahibl: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecıhk T.A.ş. adınn NAIIİK NADİ OKTAV KUKTBOKK Oenel Yayın MUdürü Cl l l \ O/.RAVRAK ı SorıımlU Yazı Işlfirı Müdüııl ı Basan ve Yayan: CUMHURİYET Malbaacılık ve '•iizetecUik T.A.İJ. Cagaluglu, Halkevl SOK NO: 39»1 CIIMHURİYET tSTANBUL TKLGR.AF va MKKTUP adrest: Posta Kutusu tstanbul No: 246 TKI.KION : 2K Sf7 «3 <B»ş H a t ) AîfLAK YASASINA AYi TAAinrüT EDET? • RÜROLAR: Ankara AtatUrk Bulvarı Yener Apt. Yenisehir Tel.: 17 58 66 25 57 01 • tZMtR Halıt Ziya Bulvarı No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 0!) • ADANA Atatürk Caddesi Ugurlu PasaJ Tel: 1455ü 19731 ouıvınuni YCi ^ ^ ABONK »• İLAN Ayltr 12 6 3 1 Yurtıçl: 730 M0 180 B O v,ırdı»ı: ll'.n 585 192.50 97.50 Ülke gTiıplanna ve agırltgına göre uçak farkı okuyucu tarafından ayrıca ödenir . Bashk (Maktu) 3 3 ve 9. sayfa (santimi) 4, 5. 8, 7 sayta (santimi) ö l u m Mevlid, Teşekkür (5 santimi) Nışan, Nıknh, Evlenme Dogum Yayın Hayatı (kelimesi) Ka«"ip (kelimest) 750 Lira 200 İHO 400 300 4, 3, 4.31 14 MART 1')" trrmk Güneş Ogi» Akşam 18.15 T AK V i M K.12 12.23 19.45 Ikındi 15.43 Yatsı Haklarımıza sahip çıkmahyız ıKaşlarafı 1. savfada) »adjgımız yüzyılda lse bu kundakçılık, façistlere ÖZCÜ blr haxtalığm belirtisi olarak kıııdl»lnl gösternıektedir. Nazilerln kltap ve jaze.t« yakma gösterilerl 2. Dünya Savnşıns ttndar sürmüştiir. 1938'de Avusturya'da bir kültür trmlzliği yapıldı. Kilançılar yasaklaııaıı yapıtları nıMariMdan kaldırmaya zorlandılar. Salzburg'da 15 lıin klsi Yahudl ve Katolik yazarlardan seçllml» 2 bln clltllk blr llsteı^kl kitaplardan birer kopyanın yakıldıfı temizleme ıjpıılİKİnl güzlcdl. Tiiren blr iiğreııcİDİn Schuschnlşs'in «Three Tlmea Auatrla» acllı kitabımn üstiine bcnzin diikerek kltap yığınına fırlatnıasıyla başlamıştır. KtTAP ve gazete yakma hastalı£ına 2. Dünya Savaşıııdan nonra Amrrlkalılar da uğradılar. 194(i'da Almanya'dakl Amerlkan Askeri Hiikiinırli, «Alnıaıı mllltariznıi ve Nazi rıılıunu pldeıı geldiğince ortadan kaldırmak» slofranıyla yakma Işleınlerine ıjeçtller. Bu operasyonlara Goehbels'ln, lllttcr'in Mussollnl'nln yapıtları arasında Karl Marx'ın yapıtları da katıldı. 1950'lerde lse McCarthy llderliğlnde yüriitülen temizllk, konıünist dtişünce yaıılısı yapılları hedef alnııştır. Btı operasyonlar AKI)' nin etklsi altıntlaki blttün Ulkelere yayıldı. ABD'nin Başkanlarından EIsetıhower, yüz kızartıcı hoyutlara ulaşan bu eylemlcr karşıKinda «Kitap yakılmalarına kntılınavınız» sloEHiıını Dartnınulh Kole.)inde yaptığı blr komışma ile ortaya atmak zorunda kalmışlır 12 MART faşizminin ö/.gür diişünceyl yokptıııoyr ynncllk kil.ıp vp Ra/cte dii^manlığı. nnun uzantısını olu.şturan MC iktidarmda, vasa dısı (füçlcr tarafından yiirütülmektetllr. İçlııe (llfrimir çcnıl seçim nrtanıında halkııı Irıo ulaşma.sını »ağlayaıı «zfür basına karşı salclırılar, MC iktldarının hoşeiirüsü ve hatta koruviKiılufcu altıııda «ideıek yosunlapjmaktu ve ynygınlaşmaktadır. Böylece faşlını, snıel srçimlerdR halkııı d/çjıır Iradesinl, iiitlc lıab^rleşnıc aravlaııııı haskı aliıııa alarak. kııllanılamaz dıırııma ecUımck l.strmrktpdiı. 1977 CiENKL seçimlprl. Türkiyp'nln va/Eiüinı keslnlikle bcllrleveıpk hir nitelik laşımaklndır. t lkcml/, ya insan lıak ve üzcürlUklerinr. dayalı çnğıılru rirmnkratik hir düzrne kavu>acak, ya da parlâmentrr kıırumlarla örtülii faşizınin prnveslne düşecrkdr. MC Ikttdarı ikincl nltcrnatifl her no pahasına olıırsa olsım (fcrvrklrştlrmr savaşımını vrrnıektpdir. Kıınıın karşısında yer alan demokratlk ı;U(,l(rlıı basaıı kazannıası, büyiik i>l(,ıidr halkııı anayasal lıak ve özgiirlükierlnr sahtp çıkmalarına bağlı bıılıınmakladır. (l/,(.l K hasınn karşı Rİdoıck artaıı saldırılar lıarşısııuia. devlet KÜ(,'lerinp sığııınıak vrtcrli hir KÜvrnt'c olusiıırmanıakUıdır. llalk ve aydınlar istediklcri ca/ctc vc kilabı nkııma o/^iiıiüğünc üalıip çıknıalı, hir avtif znrhaya baş eğmeypccklerlnl, aksinc dirı'nme yolıınu kııllanacaklarını KÖsU'raıclidiılrr. .Iraııl'aııl Sartrc, savunüıiKiı diişün< olrri bcnimscnıcclici lıalde ıcsmî ıııakamlaıııı toplattıj;ı hir derelyl kuluna alarak l'aris !;ııkaklai'iıula salmiftır. liu Pt> kin hir protestn ('ylcmiılir. Hıına benzer prntesto evlcmleri iilkcmlzde de halk ve a^dııılar htıafındaıı yapılınalıdır. BİR AVUÇ zorbaya haşoKmek, tüm hak ve özcürliiklcrimlzi vilirınek, oıııırsuz blr yaşanıı kahıılleıınıck snııııı.larını yaralahilpcektir. l'ıı tphllkp kar^ısımla hak vr n^Kİirliiklrrlmizc »ahip vıknıııklaıı haşka hir yııl RÜzükmeınekledir. SEÇİME DOĞRU (Baştarafı 1. Sayfada) nel haskanlar İle n*''"'l yöııetim kıırıılliirıııın hazı ilcıi Belen ve kpndiııp güveııeıı lerlııin parlispl i'ulışııuıları ılışında, adaylar arası mücadelp \/.len\r. CIIP'vl hu mUcadelenln yıpratmaına»ıııa (alışmak aday olnıayan CriP lllcriıı VP bu srfimriekl CHP dr.itpklryli'ilerinin haşlıra gfırevi olmalıdır. Adayları sprecpk CHP tlc leifplpri kpndilcrlnl bu ınii cadpleııin uyrınlılarıııa knptırmak vp nnlarla ıiKraşııı»U yprlııp asıl. parti nlaruk CHP'vp ne katkıları nlablHr. çalışma Kİiçlcrlııl o viiııdc yofrunlaştırmalıdır. Ülkpnıizln hayalındıı hp|Irl dp PII iinrmli spvimi" vak TPAO raporunda (KaşUrarı I. sayfada) petrolü göndermedikleri de belirtilmektedir. Türkiye'nin değişik bölgelerinde petrol ve motorin, benzin, gazyagı gibi akaryakıt tUıleri sıkıntısı gjderek aılnrken, konu bir anda Türkiye'nin lıer türlü ulaşımını ve petrolle çalışan sanayi dallaıını geniş boyutlarda tehdit eder niteliğe bürünmü.ştür. Irak ve Libya ile önce liyat anlaşmazlıgı, sonra da döviz yokluğu nedeniyle ödeme yapılamaması mart başından bu yana TUrkiye'nin petrol gereklerini etkilemiştir. 7 mart Ifl77 tıırıhinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bflkanlıgında müsteşar yardımcısı Şeyda Odyakmaz başkanlıgında petrol sorunu ile ilgili bir toplantı yapılınıştır. Toplantıya, Petrol Ofisi ve Petrol Işleri Genel Müdiirlügü yetkilileri katümıştır. Enerji Bakanlığı yetkilileri «Petrol sıkmtısı artıyor. Derhal ithalât yapılsın» yönün<le bir emir vermişler, buıia kıırşılık da anılan Bakttiıhğu TI'AO tarafından hazırlanan bir rapor Kunulmııslıır. ITU ogrencısı (Haştaıafı 1. sayrada) yan bes kişinin bıçaklı saldınsı na ııfiramış, (.eşitli yerlerinden yaralanarak Numune Hastanesine kaldırılmıştır. ANKA'nın habe.rine Röre, polis, gazeteci Aygün'ü bıçaklayanlarm kimlikleri nl saptamaya çalı.ştıklarını ve ge rek üniversite, gerekse yurtlarda arama yapacaklannı bildirmiştir. Necatl Aygün'e bıçakla saldıranların Ulkü Ocaklarırm mensup gençler oldukları belirtilrniştir. Bu arada Iskenderun'da THKO mensupları oldukları ileri sürülen Erhan Gökgüç, Ali Seydi Şalıın, Haydar Maltaş, Vahap Işık, Ahmet Top ve Selâhattin Top gözaltına alınınıştır. BUnynmin Teymen, Mehmet Gezgin ve Selâ hattin Tosun adh kişiler de, izinsiz «faşizmi protesto» yüvüyü şü düzenlemelcri nedeniyle tutııklnıımıslai'dır. Anadolu Ajansının bildirdiğlne grire, arkadaşları, okula devanı etmeyen ve Etlik'teki bir ktıhvede ocakcılık yapan öftrenciyi, «solcu» olarak tanııuİHdıklurı po lis memunınun i<l«olojik nedenlerlp öldUrdüftünü irlrlia etınişlerdir. Olayııı, toplum polisinin izinli oldunu sırada meydana gPl diğini bildirmiştir. Melin Oztürk'ün cenazesı dün ikindi namazından sonra Karşıyaka mezarhgmda topraga verilnnşlir. C'enazeyi takip eden bir grup, jandarma tarafından geri gev rilmistir. Antalya'da yapılacak Oymapınar barajının inşaat sözleşmesi imzalandı KAYSERi VE KARS'TA Kayseri Halk Eğitim Başkanı Neo.ati Eraslan'iı. evi önceki gece 01.30 sıralannda kurijunlanmıştır. Eraslan'ın evinı kıırşıınlayanların, Tomarza Lisesmde mey dana gelen çalışrrıada sılâlı kullaııanlar olduyıı sanılmaktadır. Kars'a bağlı Susuz İK'esı Ilköğretmen Lisesinde ıkı gruba mensup öğrenciler arasında çıkan çatışma sonunda 13 kışl taş ve sopalarla çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Olaylara neden oldukları bellrtilen iki gruptan Faik Özman, Yaşar Cabbaroğlu, Metiu Cabbar oglu, îsmail Çiftçt ile Hanefi Ka rasu, Adliyeye verilmiş, Îsmail Çiftçi ile Hanefi Karasu tutuklanmıştır. Olaylara, bir süre önce meydana gelen ve okulun kapatılmasına neder» olan olaylardan sonra bazı ögrencilerin Vnn Alpaslan Lisesi ile Artvin'e nakledilmelerinin yol açtığı bildirilmektedir. , POLİS 6GRENCİYİ ÖIDÜRDÜ Ankara Etlik Aşagı Kglence meydanında diln, încirlik Ortaokulu beklemeli son smıfta okııyan Metin Öztürk, Ahmet Tekbaş adh bir toplum polisi tarafın dnn bpylik tabancasıyla öldürülmUştür. CHP ve TBP (Bastarafı 1. S»Tfeda) mayı blr yana bırakıp, kendi yönetınunde bugün Türkiye'nin ne durumda olduğunu görmeye çalışması gcrekir. Ciddi blr Başbakanın ikibin yılı ile degil, bugünle uğraşması onun temel görevidir.» öte yandan TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi d« dün verdigi demeçte olayl «Pollsin aokak zorbasına karşı tesirsiz bir hale geldıgirü karuüayan ilginç bir olay nlmakla» nitelemiş, «Bu olay faşist tırmanışın ve uygulamasının lıangi boyutlara ulaştığını sergilemesi yönünden de önenı taşunaktadır» demiştir. Timisi ripmecinde özetle ?unları söylemistir: «Polisin gözleri önünde Cumhuriyet gazetesinde görevli iki gazetecinin görevlerini yaparken tpcavüze ugraması, dövülmosi, riemokratik rejimimiz yönunden Uzerinde dunılması önemli bir olaydır. Bu olay faşist tırmanı?ın ve uygulamasınm hangi boyutlara ulaştığını sergilemesi yönünden de önem taşımaktadır. Bu olay polisin sokak zorbasına karşı tesirsiz bir hale geldiSini dn kanıtlayan ilginç blr olaydır. TBP olarak olayı şiddetle kınadığımızı, yetkililerin ve sonımluların bir kere daha dikkatlerin çe kilmesinl tiztintülerimizle belirtmpk ist.iyornz.» Türkiye Gazef.eciler Sendikası Oenel Başkanı Semih Balcıoğlu da komandoların saldınlanna ills kin şunları söylemiştir: «TUrkiye Cumhuriyeti kuruldu ğiindan bu yana, boylesine karanhk günler geçirmeıniştir. Tüm ulus olarak, ne yazık ve acıdır ki, her geçen gün bir gün önceyi arar olduk. Özgilrlük savaşı veren tUm demokratik: kuruluşların yakından izledikleri bir gerçek de, özgürluğün bütün olanaklannın »alt kaba kuvvete tanındığıdır. Kaba kuvvetin, mutlu azınlık olduğu ülkemizde, yakın bir gelecekte, çoğunluk olması için blltün hazırlıklar eksiksi» yapılmaktadır. Ancak, yakın bir geçmişte bu tllr davramşlarda bulunan herhangi bir kişi VB topluluftun, gözünün yaşına bakılmaksızın, karşılanııda, «nevlnlin kuvvetlerini bulacaklarınna ilişkin bildiriler yayınlayanların suskunluğu, tizün ttllerimizi aıttırmaktadır. GUn geçmiyor ki, bir ya da blrkaç gencjmuin cilUm haberl basmımızda yer almasın. Bu arada, görev başındaki basın cmekçilprinp de yapılan saldırılar, cksilmeyip artmaktadır. Pu saldırüar zinoirine, diln de İki arkadaşımıza yapılan saldırı eklenmiş, Cumhuriyet Gazetesl muhabirlerinden Ali Alakuş, görev başındayken, komandolar ta. rafmdnn kaçırılmak Istenmiş, yine görev başında olan Ümlt Zehra Alemdaroftlu da tartaklanmıs ve makinesi komandolar tarafın dan gaspedilerek dovülmUşüir. Her olayda oiduğu Ribi, bu olayda da polis seyircl kalmıs ve Rörevde olduğunu yine unutrmıştur. Ancak, yetkililer, unutmaRinlar ki, bu davranışlarının hesabı, ftfendiloriyle kendilerinden en ağır şekildt! sorulaoaktır. Yirminci yüzyılda, kaba ktıvretlo hiçbir fikrin kabul ettirilemeyeceginl bilmeyenler kadar, olayiara seyirci kalan Türk Polisi de aynı or&nda guçludur.» CAZİANTEP'TE Ülküctl koınundolann Gazlantep'de iki gtin süre ile güvenlik kuvvetlerinin hiçbir pngeli ile karşılaşmadan siirdürdükleri silâhh baskm ve terörün tepkilerl dün de silrmüş, bu knnuda bir açıklama yapan CHP îl Başkanı Selâhattin Çolakoğlu yöneticik'ii »uçlamıştır. Ülküeii komandoların silâhlı eylemleri için pilot. bölge seçtikleri Gaziantep'te başta Vuli olmak Uzero yetkililerin ve giiven lik kuvvetlerinin komando adı verilen kuvvetlerin saldınlanna açıkça göz yumduklarını öne sü ren CHP 11 Başkanı, Ülkü Ocakları'nın ve Eğitim Enstitilsü'nü, silâhlı zorbaların Us olarak kullandığını, buralara güvenlik kuv vetlerinin giremedıklerinl söylemiştir. Komandoların 15 gün önce hll kümet konagı önünde ve öncekl gün do kentte yaptıkları silâhlı baskınların takipsiz kaldığuu be lirten CHP îl Başkanı Selâhattin Çolakoğlu, Gaziantep'de vatandaşın sabrınm taşmak Uzere olduğunu, bunun da bugünkü hükumetin altından kalkamayacagt olaylara yol açabileceğlnden endişe ettiklerini belirtmişlir. ANKARA, (C ıımlııııiyet Büromı) Antalya Manuvgat çayı Uzerinde kıırularak Türkiye'nin üçünc:U büyük barajı «Oymapınar Ba nı.jı ve Hidro Elektrik Santrallnın inşaat sözleşmesi dun DSt Genel Müdürlü(>u ile ikisi yaban cı, ikisi de yerli olmak Uzere (1<irl lirnıu aruKindii Inıcnle im zalanmıştır. Sözleşmpyi 1anık olarak iııızalayan Başbakan Demirel, «Ne demek istuniyor yunıV Bi/ kal kınmayız, biz bu lukaralık çemberini kıramayız mı dcıııek isteniyor'.' Efter yapılan hesaplar bu neticeyi çıkarıyorsa biz lıuna is yan ediyoruz» demiştir. Türkiye'nin kulkınma hanılesirıe başku ülkelerin bilirdisii yer den başladığım söyleyen Demı rel, (iBH^ka nıemleketlerin kal kınmada kaydeltifct ıııesafeyı, kendi kuybclligimiz nıesafeyle mukayese ederek, yanlış lıiiküm lere vunııaklu, kendi hakkımız da kendinüz yanlış htikümler tp essüs etmök gibl, bir gafletiıı içine sireriz» demlstir. Demirel, Türkiye'nin rtnünd* büyük hedef ler olduğunu, bu lu'deüere mutlaka erişileregini savunmuştur. Tfirende konuşan Enerji VP Ta bii Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç da, «Cerçekten ilerifiilik, gerçeklen devrimcilik köye daha çok elektrik gotürmekle ulaşılacak bir hedeftir.» di;re konus muştur. Oymapınar barajı, elektrik üre timi bakımından Keban ve Ka rakayn barajlarından sonra üçün cü sırayı alacak, tuplam maliycli 5 milyar lira olacaktır. • • IIHALAI DURACAK» Alınan bilgiye göıe, TPAO'nun hazııiadığı petrol raporunda bir durum degerleııdirilnıesi japılmakta ve sonra da karşılaşılan sorunlarıı deginilmektedir. Hapora göre, TPAO'nun şu andn yurt dışındaki özel petrol komlsyoncularına 12,S ınilyon dolur borcu bulunmaktadır. TPAO büyük firrnalar yerine genelikle konıisyon ouluk yapan küçük ör.ei kişi ve firmalnrla anhışma yapmıtkU: ve bıınların arnçılı»ıyla petrol İHrıl etmektedlr. Üçdfirt ay vacieli yapılaıı anlaşmular, son aylaıda durmuş bulıınmakta, bunun nedeııi olnrak TPAO rııporuııda • Borçlann odenememesi. trösteril mektedir. TUrkiye komlsyonculara döviz borcunu odeyemedigi için bu özel arae.ılar yenl talepleri geri çevirmekte ve petrol ihraratını yapmamaktadırlar. TPAO raporunda bunun dışında 15 milyon dolarlık motorin ve fueloil ithal edildiftı, bunun depolarda bulunduğu, ancak döviz transferlerinin gerçekleşmemesinden dolayı ilgili satıcıların depolara anıbargo kuyduklıırı bildirilmektedlr. GEMilER YENiDEN BOJALIILDI Ali Topuz: «Demirel'in açılışını yaptığı ferro krom tesislerinin temeli CHP'li bakanlarca atıldı» Fransa'daki (Bastarafı 1. sayrada) başkanlarının ilk turda seçilerek ikinci tur balotajına gerek kalmaması bu egilimın önemini azaltmaktadır. Iktidar çogımlugu 18 yıldan be ri elinde tuttugtı Reims gilji bir kenl.in yönetimıni bile elinden kaçırmıştır. Yorumcular belediye seçimlerinin ne cumhurbaşkanlığı ne d». milletvekili .seginılerine benzenıedigini, bu nedenle degeıiendirmelerin abaı l ılrnaması gerektlgini soylemekle beraber, Sol Biıiiginin tüm ülkede elde ettifei ilerlemeİRiiıı öneminin küçümseneıneyeceSini de kabul etnıektedirler, İlk yorumlarda aynca, Chirac listelerinin GiscardVı listplern üstünlügü ü/.erinde durulmaktadır. Solun yüzde 4 oranındsı bir ilerleme yaptıgı da eklenmektedir. îktidar çogunluğu ancak Pnris'te durumu ınuhafaza eder gö rünmektedir. Esasen başkentte yenilgiye uaramaları çok büyük süpriz olacaktı. Başkentte yenilgiye uğrayan Chirac'a karşı Glscard'cılar olmuştur. KONGRE İIANI Tilrk Sahne Sanatkârlan Derneginln yıllık mutad kongıesi 28.3.1377 pazariesi günü saat 13" de Anyamanya Tiyat.ro Salonunda yapılacaktır. Sayın üyelere duyurulur. Oündem: 1 Açıhş ve saygı duruşu, 2 Kongre divan seçimi, 3 Faaliyet ve hesap raporlarının okunması, 4 Tenkit ve tpmenniler, 5 Tenkitlcre revaplar, 6 Seçim, 7 Kapanış. (Cumhurivet: 247D) Haftadan Seçmeler Raporda sözü edilen UçüncU . blr nokta yeııi yapılan H milyon dolarlık anlaşma ile ilgilidir. Ancak, bu para da transfer edilememekte ve bazı yerlerde gemiler doldurulmuş oldugu rmlde, yeniden boşnllılmaktsıdır. Dolayısiyle TPAO'nun şu anda petrol ve petrol ürünleri (moto rin, beıusın, gazyagı v.b.) itlıal edebilmesi İçin toplum yaklasık 51.5 milyon dulara ihliyacj bulundugu bildiıilmektedir. lthal.H için bu paranın bir an önce saglanması gerektiği belirtilmekteANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) dir. CHP Genel Sekreter Yardımcı sı Ali Topuz dün bir demeç vererek, Başbakan Oemiıel'in önce ki gün açüışmı yaptıjjı Elazığ ferrokrom tesislerinin temeli(Haştaıafı 1. Kayfada) nin CHP döneminde atıldığını bil lardır. Polisle bekçi de kaçan ki dirmiştir. silerin arkasındun <;itmişlerdir. Dogul kuynaklarımızı «yabancı Kaçan kişiler bu arada biraz iler lara peşkeş çeken» cephe hüktl de bekleyen yabancı markah bir metinin ncyin nıilliyetçisi oldu arabaya binmişlerdir. Polıs me ğunu halkın çok iyi göıdUgUnü muru Kurul ile bekçi Aıkan'ın belirten Ali Topuz, demecinde arabaya bir iki metre yııkluştık şoyle denuştir: lan sırada arabanın içinde Im«1974 yılında, Kıbrıs Burış Ha lunan kimlikleri bilinmeyen kişi rekâlından kısıı bir süre sonra, lerce blrdenbire uleş acılnııştıi'. 8 eylül 1074 günü Elâzıg Ferro Polis memuııı Abdurrahman Kukrom tesislerinin temeli CHP'li rul boynundan aldıgı yarai.ııla bakanlarca atılmış, ertesi gün 9 hemen ölmüş, bekçi lsmet Aıeylül 1974 günü de, CHP hilkükan ise omuzundan yaralaıırmşınetlerince başlatılınış olan ve tır. Cerrahpaşa Hasluncsinde 1»;ülkemizin en büyük barajı ve davi edilen bekçi dün taburcu hidro elektrik santralı Keban, edilmistir. zamanın Başbakanı Ecevit taraOlayclan sonra verilen bilgiyi' fından hi/.mete açılmıştı. göre, 35 yaşındaki evll, 2 çocuklu Ferrokrom tesisleıi, krom cev polis Kururu nldiircn, taek heıinin, ham madde olarak de çi İsmet Arkan'ı yaralayıuı fcil, işlenmiş olarak kullanımını kişilerin kimlikleri snptanamnve ihracını saglıyacak bir tesis mış ve olay hakkındn lüçbir iptir. Hu tesis, CHP'niıı dngal kay ııcu bulunamamıştır. Yftkililfr naklarımızın, bu arada. Boraks, polisi ölriüren ve bekçiyi de yaMuııyczit, Krom ve benzeri te ralayıuılann 4 vpya 5 kişi oldukmel sanayi ham maddelerinin, ları ile arnbsnın yabancı mnrka işlenmiş olarak ihnıcını öngören lı ve büyiik bir arabıı olmasın programının bir parçasıdır. dan başka ellerinde henilir hiçCephe hükümeti kurulur ku bir hllginin olmadıjjmı blldlrmiş rulınaz. 1974 yılında Eoevit hükü lerdir. metinin. tnııdenlerin işlenmiş olarak ihrat'inı iiıiKiirpn uyüiılıınıasını durdurmuş. böylece, ülkemizin milyonlarca dolarlık d(> (Kastararı 1 viz kaybına neden olmuş ve bir avuç işbirlikei madun uğası ile İZ BULUNAMADI ynbancılara doğal kaynaklarınııOlayııı ortaya çıkmasmdan zın peşkeş çekilmesine olanak sonra, gece Ankara, güvenlik kuv saglamıstır.» vetleri tarafından kordon altına alınmış, kaçanların gidebilecekleri yerlere, bu arada bazı evlere baskınlar yapılmış, ancak hiçbir iz bulunamamıştır. (Başlarafı 10. Sayfada) Crauford, Sterling Hayden ve Kaçanlardan «Devrimci C.ençScott. Brady de oynııdılar, Amelik» dergisi Yazı lşleri Mlıdüıü rika'ya demiryolları yapılırken, olan Taner Akçam'ın babası, y.\taraftar ve karşı olanlar arasmzar gazeteoi Dıırsun Akçam'ın daki çatışmaya karışan bir bar evi de polis tarafından ara:unışsahibnsinin öykUsü. tır. Ankara Savcısı Mehmet ElvHaftımın yerll filml, ÜlkU Krenli ile İnfaz Savcısı Sami Ugur rakalın'dBlı.. Bu ismi gfirllncp, ve polis yetkilileri, dün cemevlmondilleri hazır etmek gerektine giderek incelrnıe yaprnış, cefiini biliyorsunuz. HUlya Koçylzaevi yöneticileri, buradaki ;;ü. git. evin hflsta kızı. Göksel de, venlik görpvlileri vr bazı hüküm evi soymaga kalkan çetenin bir lü ilp tutuklularm ilaclplermi al»daniı, dersek gerislni kolaylıkmıslardır. la tahmln edersınız herhalde. Otomobilden Ankara (BafUrafı 1. »»yfad») TUrkiye'de bugun, bildiginiz gibl, yasete doğrudan dogruya agırhbugUn defttl yıllardan bfri, bulaşıyoruz. Türkiye'de flntgını koyabilerek olan halkın ikti nun mücadelesi ve tariışmRSi yadivc kadar hiçbir dsncmdc dan olacaktır.» pılıyor. TUrkiye bu kadar ganij bu kadar siyasl ciıuyel ifTRT televizyonunda dün akşam ö7.gür!Ukler ve geniş öıgütlpnme Ipıımrdi. Siyasl clnayet i % yaptığı konuşmada CHP Genel olanakları getiren bir Anayasayli'iııursi. bu kadar eünlıik. Başkunı ıınce kalkınma ve bu la Kelişemez diyor hazı tutucu hu i;ariar ıılaKan hale (elnun getintiği sonınlar uzerinde ve egemen giiçler. Fakat Anayaııu'di, Ketlrilmedl. durmuş, arsa spekülasyonunun samız bir kere halkın oylarıyla lîc/alıtlfi bir y»na . Ka»rtlıliiıu, kredi fhı^ılımıııııı bu gerçekleşmis. O Anayasanın giltillıriıı kııl KPzditi yrrdr yük bir adaletsizlik i(,inde bulun venceleri olan Anayasa Mahkehır.sı/lardaıı süx ptıııeye Y«duğıı, tefeci ve arncı kazf.n(,'ları mesi, bagımsız yaıgı organlan kit kalmıyor. nedeniyle Türk sanayıinin dıgibi kuıumlar kurulmuş, onun şarıya açılamadığım ve bunun ek için verilmiş haklar kolay kolfty İlkpnıizl, lılçbir uıman tıkanıklıklar gatırdigini beliıtmıs kısılamıyor. Ancak 12 Mart dol.'ıyik nlınadicı bu «kadrr» tir. neıııınin ozellikierinden yararlaılpn kıırtararak nlan sn;!narak kamu görevlilerinın senme doerıı İlk adımı. 1* Ecevit daha sonra bozuk düzedika hakkı kaldırıldı biliyorsumıırt cumartrsi fiinil alm>ne Cephe Hükümetiuiıı yönetimi nuz. rıı/. () eündpıı itiharrıı »r de eklendiginde ortuya «nasıl lık, ağarları değil ornıanı Bu dtizeni sürdürmek istnyenbir durum çıktıgını» şoyle ö/.et cörnıcvc hıışlamak. kifisel, ler zora başvuruyorlar. Ve düzeleıııişl.ir: Kiııp^al. lıl/.ijısrl davraniflanin bir takım koruyucu kabada«Bugün bir kere bildiginiz gibi, rııı iisliine çıkip üadflce, bu yılarını yetişlirmeye başlıyorlar. Türkiye'de dört partiden oluşan Ikiidarı deilştlrmpnln •«• Onları silahlandırmaya başlıyorblr koalisyon hükümeti var. İki lııııda valışmak zorıındarn. lar, halkın üstüne saldırtmnya, yıldan beri bu hükümet işbuşınonlar aracılıgıyla grev kıncıl:ül, da. Bu, hııkumetin bazı kanullayer yer bazı iş yerlennde srev rı özellikle iki kanadı ekonoıniyi kırıcılıgı yaptırmaya başlıyorlar. kendi UIHMIKIÜ pııyUşmuk için Yine düzeni bu koşullar içinde hükümet ıçııultr son aylaıda bü«korumak ve sürdürmel: ısteyen bütün yogıınla.şun bir snvaş veri ler eğitim sistemimizi ona göre yor. Bu rktııuıminiıı dü/.en bozuk «Kumculanıın verdlklerl geçim Haporda TPAO'nun ba/.ı kamu çugdışı bir duruma dönüştürluğuna eklenincr. yeni bazı sakın kuvKASi «guç» ne keliıne. kendi kuruluşlarından alac.aklı oldugu, mek istiyorlar.» calar ortayu çıkuııyor. Üslelik e aralarındü sürdürmeye zoruıılu ancak borçlarını tahsil edemedikonumıyle ll;;ılı kamu yönetuıü Ecevit Demirel'in «TUrktye'okıııklaıı bir «nıeydan savaşı» gi belirtilmektedır. TPAO'ya birıuılen ara.sındeki kopukluk, nln 2000 yılında bugünku Aiınan nın ta kendisidır. Henı aynı borçlu olan kuruluşlar TUrkiye geleneksel kopukluk bu dört par yn düzeyjne ulaşacagı» savlanynıemleketli olacaksın, hem KUI Elektrik Kurunııı. Karayolları lılı koalisyııuuıı ö/.ellikle içinde la «trilyonları telaffuz etme» sö« bete çıktısında zor duruma Cienel Müdiirlilicii, Petrol Ofisi ye büsbütün ileri ölçülere vardigın lerine karşı şu yanıü vermiş'ir: duştügünde birbirine sıgmacak Devlet Demir Yolları'dır. TPAO' dan kararlar alınamıyor. Alınan «2000 yılında bugünkü Aimansın ve hem de, gün geldıginde nıın devlet kurulu.şlaıuıdan topkararlar ııygıılanamıyor. Ayrıca ya'ya ulaşacağız, diyerek halkı 5 10 lira için kader bırligi yap lam :ı milyar 3 7 U milyon lira al»Türkiye'de iki yıldan beri bizim avulmaya kalkışıyorlar. Fakat cağı oldugu açıklanmakt» Y* tığın insanların kafalarına, o seçlm ekonomi.Ni dıyn niteledigitabii 2000 yılında Almanya'mn muzlarına küreğinin sapıyla transfer gecikmelerinde borçlarımiz bir ekonomik politika uygula nereye varrnış olacagını düşünvınarak, vuracaksın... nın du tahsil edilnıemesınin etkili nıyor. Bu ekonomik politikunın dürmek lstemlyorlar. Evet, basGelin bu konuda biraz da 52 uldugıı belirlilmekledir. seçim polttıkasınııı temel ilkesi tıkları yeri göremiyenlerin yaşayaşındaki Sallm Kadı'ya kulak sorunları ertelemektir. Sorunlan Kaporda daha sonra şoyl» d«dıklan dönemin sorunlarına çöveıelim: biriktireıek şimdilık gözdeıı sak nilmektedir: zUm getlremiyenlerin, ilcrUı ile .Kıs olsun, yaz olsun. Yaglaırmk VP seçimden sonraki yıl«BuKÜııkü ko.şullaıd* petrol ilgili hedefler göstermege hiKismtır olsun, ayaz olsun. Gün aga lar» yığmaktır. Nitekim bu iki stokları ve akaryakıt stoklurı rı olmasa gerekir. Yaz başından rınca yol keııarlarında kurek yıllık dönemde bu hükümet kııçok krilik düzeydedir. Koşullar beri kuyrukta bekleyip de resmi omuzda çaresiz bekleşir dururulduğu Kumaıı da Merke/. Ban(ii'gismedlgi ve transfeıier gerfiyat Uzcrinden kömür alanıayan ruz. Kum kamyonu, sular akıkamızda bol miklaıda varolan çekleşmediğl takdirde ham petvalandaş, herhalde «2000 yılında taraktan uzakhı goıundU müydövizler tükelllmişlir ve bugün rol ve diRer akaıyakıl türleıinde benim torunum kaloriferii evriR dü, kendimizde .vaziyet alıMerkez Bankasınm döviz açıgı ithalât duracaktır. Bu tehlikenin oturacBk» diye avutulamaz, 2 ( X K ) rız. Yanımıza yaklaştı mı da, 3 milyar doları bulmuştur. BuonU'iı'iıesi için transferlerin bir yılında busünkü Almanya'TO ukasasına kürek atnraktan aranun Ustüne çok ohıııısıı/ koşulan önce yapılma^ı ve TPAO'nun laşmaktan sözediliyor, ırılyonmızdakl çekismeye başlanz. Kalarla alınan kur garantisiyle ve borrhırının ödpnmesi «ereklidir.» ları telaffuza ftlışmaktan aüzedt,saj« öııee 4 kişiden hangimizin yüksek (aizlerle zar zor bulunan lıyor, bu sözler insanda ister isSUUDİ ARABISTAN'DAKİ HEYET küreğl düçerse, kumu boşaltve dövize cevrilebilir nıevduat temez bir çağrışım yapıyor.. İnma hakkı or.laıın olur. Bu, öte yandan. ögreuildıgıne | 6 dedigimiz ödünç dovlzler, ernnsanın aklına bugünUn Almanyaaramızda ynsalaştırdığımız dcre. Suudi Arabist*n'a petrol i'.net paraltır da eklenmektfıdir sını değil de 1920'lerin triiyonlar gişmez bir kuraldır. Bu arada lıalatmı EPrı;pkleştirmek Ur.em ki, bunlaı ria şimdiden bir milya Almanyasını getiriyor. O dö.ısr.v araç durnıaz elbet. Bizim cagiden hpyptin Ankara'ya ve^diği rı aşmıştır. Böyle<:e TUrkiye kısa de, 1920'lerde bildiginiz gibi Alnımızdan şöföre ne? Tekerlekilk bılsüer TUrkiye açısından vadeli agır bir borç yükü allma manya'da ekmegin fiyatı ın'lyarlere basıp sıçramak büyük uspek oluınlu görtUmemektedir. giı miştir. Bütün dövızleri tüketlarla ölçülürdü ve herkes tnltalık ister. Beceremeyen, hiç Heyet Ankara'ya vprdıgi büjilermiştir. Bu dövizler üretken alan yonları mutfagmda günlük vaşakuşkusuz lastiklerin altmn gide «Suudi Arabistan'ın Uüur. ralıır için yaiııınıluıı hızlandumak, mında hesaplardı. İşte o Alırmnrer. Ya sakat kalır, ya da can deli anlaşmalarn Riımiş old'itukalkınmayı hızlandırmak İçin de ya'da Hitler nazizmi yeşerdı. Siverip gider. öte yandan, gerçek HU ve deıjişik iilkelpıle :>«*tr<1 kulİBiıılmnmışlır. Ülkede aldatıİah taliminden geçirilmiş «ti.basudur ki, aıamızdaki bileği güçsatışını düzenleyen girişiml«ricı bir rpfah ve bolluk görüntüdayılar yetiştirilip halkm Ustüne lul«r, guçsüzlerl altedip kum nin tamamlandıftı» bildirıjneksil yaratmak İçin kullanılmıştır.» saldırtıldı. Ve nazi rüjimi gRtiboşaltmaya daha çok gider. tedir. Ecevit «y»£ ve demir çelik itrildi. Sonucu nedir, aoı sonuou Kamyonun tepesinde inşatlara hali» konusundaki yanlış ekono hepimiz blliyoruz. Bölünen AlAnkara'da yetkililer g«İMl bllgidlp kftsa boşaltıldığında, alımik politika. «işçi dövtzlerinin manya, birliğini yitiren Almangileri deserlendirirken «S'.ııMı nan 2425 liradan, adam basına sanayie yöneltilmemesi konulan ulusu...» Arabistan'dan petrol «lınmkM 5 ya da 7,5 lira düşer. ArdınUzerinde dınduktan sonra sözlerl güçleşiyor bu durumda. Aiın»« dan kUrfıkçi, gerisln geri caddene söyle devam etmiştir: CHP Genel Başkanı Telavtabile. Türkivp'nln ihtivacını kardeki yerine döner. Bekle ki, yondakl konuşmasının sonunda şıluyacak miktarda ithal «dsblllr baska kamyonlar uzakta Rö'zük1977 seçimlerinde iktidara gnlamiyız, bu l>elli degil hanUa» d««Yatırımduıı çok temel atmaya siln. Dlyelim hergün 4 kamvona ceklerinl bildirmiş ve ılıMdar» mişle.rdlr. önem verikli. O templler üırarinatlamayı basnrüı. Cebine en çok geldikleri zaman düzeni nasıl d.B<le binalar kvırmaktun, fabrikaPetrol sorununım ilr 4i^*r 8030 lira strer... glştireceklerine ilişkin oiarak ları blr an önce Uretime geçiryanı olarak da Irak'lp yapılnn CHP programına dayanan avı*rnKfttten çok yeni gösteımelik teğliruşmelprln süi'ditrilNl^tU btldt KtBntniWr arasında yaslsrı 15'1 lamalarda bulunmuştur, nıeller atrnu yolıına gidildi. Bu rilmektpdir. Irak 13.48 dolır i»ter bulan Yozgatlılar da var. BUyüzden Tütkıya'nin ekononıısi ken, TUrkiye varil basına \?.M yüklerinln yanında bu yolda çebüsbütUn aksamış oldu. Bu ludolar vermpktedir. Irak'ın 6n«rklrdekt«n yetismeyl amaçlıyortumla ekonomik gerçeklerin budifii fiyat TPAO yetkilileri •«:•• lar. Ustalık yarışına Ririşlp, KÜn nalımın sıkınt.ılann halk gözünfından «yüksek» bulunmakta »e boyunca bıkıp usanmadan çabaden saklanman olanagı ancak petrol boru hattı aıUaair.a«'?la lıyor, çalısıyorlar... 1975 ekim seçimine kadar sagla(ibagdaMr yanı bııhınmadıi» ileSÖE, şiındi de 16'sına yeni banabildi. Ondan sonra artık se ri sUrülmektedir. tan ZUlfiltar Dagoı'nm: çinı ekononıısi Izlemeye devam • Yozgat'ın bir köyllnde yaedilmekle birlikte, gerçakler KLAZIG Tarihi $apkacılar *ardık. llkokulu bitirdim. Songozlerden sakUnanıaz oldu.» hunında dün sa'osh yangın çık ra löçtUğitmuz tzrair'de babamCephe döneminde karaborsa mış, 20 milyon liranın uzerinde lu birlikte kıımrulujSa başladım. v 1. f ve yoklukların arttıgım, fiyatlazarar meydana gelmlştir. Benden küçük iki kardeşim var. pacaklan ediailen bilgiler ar»nn ve kiraların anormal ölçüler Sabah 11.30 sıralannda başlasındadır. İki Bakanın özellikl* Kazandıgımızt eve götUrllrUz. de arttıgını, tüketim mallnrı sayan yangın ancak akşam saalle Biiyiiklerini taşıyamıyorum, beKıbriü, Ege kıta sahanlığı ve FrR tın alabilmek K'in kuyrukların rinde kontrol altına alınanilmis hattı uzerinde durma*ı beklen nim küregim daha küçük. BUsokaklarda u/adığını belirt«n Etir. Manitatura, ayakkabı ve züc yüklerimle basa çıkamam elbet. nmktedir. cevit, devalUa.syonlaıia fiyatlarm caclye ticareti yapan dükkânlaOnlara yardımcı giderim... Dışlşleri Bakanı Çağlayangil öyeniden artacagını öne sürnıuş, rııı bulunduğu handaki yangınla Yüzlerce Yozgallımn, tzmir'in nümüzdeki ay Tahran'da ABD siyasal istıkrarsızhk savlanyla ilgili olarak bir nçıklama yapan en i.şlek semtlerinden birl olan Dışişleri Bakanı Cyrus Vanot ile ekonomik bunalıma girildigi idVall Fahrettin Turan «Yangının Karabağlar'da sürdürdüklerl göilk resmi jröıüşmesini yap«cakdialaruu şoyle yHnıtlamıştır: ne sebeple çıktıgını tespit edetır. Her iki Bakan, Tahran'da re göz, dişe dis bir yaşam kav«Türkiys'ye siyasal istikrarsızmedlk. Binanın ahşap olması CENTO'nun Bahar Konseyi top gasıdır bu. Insanlık dışı görünlık herhalde göklen inmedi. Eger kurtarma çalışmalarını etklledi. tüler çlzmektedir Ustelik. Bu lantılan nedeniyle bulundukları siyasal istikrarsızlık dönemlerin Zararın büyük olduğunu sanıyou|urda verilen kurbanların, sasırada görüşeceklerdir. Tahran den biri olarak 19717.'! dönemi nım» demiştir. yısı giderek çoğalıyor. Göz gögörüşmelerinde. ABD Dı»i«leri Ba kaatediliyorsa, 12 Mart'Ia girdiYAKIT Y*(İKLÜ TANKER YANDI re £Öre de devam ediyor... kanının Çaglayangil'le Clifford'un ğimlz dön?m kastediliyorHa, Tür gezislnden sonra Carter'in öıelkiye'yl o siyasnl istikrarsızlık doIgdır'du, kenl.ııı eıı işlf:k oadlikle Kıbrıs sorunu UMiindekl nemlne h»ngi sakat tutunıun, desuıde bulunan özcan Inan'a görüşmelerini aktarmasmın b«khangi siyasal zihniyetin ve davait akaryakıt istasyonunda dün lendiği belirtilmişMr. ınnışın, hangi Iktidarın sürilksaat 17'de, akaryakıt dolu bir (BanUrafı 1. Başkentteki yetkililer Clark ledigi hatırlardadır. Yine eğer tanker tamamen yanmıştır. Yan gının açıkladığı raporlar arasınClifford'un nisan ayında ysniden istikrarsızlık, siyasal istikrarsızda Arjantin, Etlyopya ve Urugugın çevredeki evleri ve dükkânDoğu Akdeniz bölgesini ziyaret lık dönemi olarak son iki yıldan ay'daki durumu ilişkin olanlar ları tehdit etmişse de, ltfaiyenin edeceğine ilişkin heniiz resml bir bahsrdfliyorsa bunun da sorunı müdahalesiyle büyük bir tehlike da bulurunaktadır. başvurınanın Ankara'ya ulaşmaluları bellidir. 1874 sonlarında önlennıiştir. Olayın, bon»ıin bo Vanoe, «son derece önemli gtl 1 dıgını da •.r.>fr« '• lir. saltılması sırasında klbrit yatalrenllk nedenleri» yüzUnden GU veya 1975 baharında seçim yapılmasından çıkmış oldugu sanıln«y Kore'yi Amerlkan yardımı saydı TUrkiye'de bir siyasal isGEIDİ 6İÎTİ nın asaltılmasını istediğl ülkele tıkrar dönemi baslıyacaktı. Bu maktadır. nu herkcs biliyordu. Bıınu bile Dışlşleri tlumıı Çaglayan(il, rln dısında tutmusru. Bilindigl lran'a yaptığı geziden dönmtı*. gibl, Baskan Carter, seçim kum bile «eçimden, erken seçimden ksçılmıştır ve bile bile TUrkiye Kstmboga Huvaalamnda bir siire panyası tıramnda GUney Kore yö bir siyasal İstikrarsızlık dönemıdinlendikten sonra TUrk H»Ta (BasUrarı 1. sayfada) neticüerinl sık sık lnsan hakları ne sokulıııuşitır. O halde, seçlnıi Kuvvetleriııe aıt özel bir UQ«kla Halbuki bu, onlarm bugünkü konı çignemekle suçlamıştı. erteleyenlerin ve istikrarsızlık Sovyetler Bırligtne gitmijtir. Çağ sullar altında asgarl sorumluluDışişleri Bakanlığının raporla döneınine yol açanlann şımdi layanKil harekelinden önc« g«xc gudur. rına göre, Filipinler'de Cumhurşlkâyel» hakları olmasa gerektecıleıe gezisinin Uç gün süreceÜniversite yönetlcllerlnln btlbaşkanı Ferdlnand Maroos'un uy tir.» gini bildiımiş ve. «Sovyet Rıuvy» yük blr kısmının günlük »iyasal guladıtı »ıkıyönetim temel hak ile uzun bir zamandan beri siyasl CHP Onel Başkanı daha sondenge hesaplan yaparak gerçekT* özgUrluklerln daraltılmasına ra, «Bu düzenin özünde bir avuç temaslıırımızda bir duraklama ol çi tavır almaktan kaçınmalarının olanak verirken, Başbakan înriıınuştur» demiştir. Çaglayangll, insanın girisım özgürlügtl adı en çarpıcı örneklerinden biri, hu ra Gandi'nin 1975'te bazı özgürgezisi sırasında (inceden hawrl«altında dilediği yoldan kazanabil kuk kurallarını çiğnejen TRT lşlüklerln sınırlnnmasına yol anan bazı anlaşmalaıı da imzaiadigi kadur kazanma hakkının galine karşı, TRT Seçim Kuruçan olatanüstü durum llanına yucagını belirtmiştir. halkın lnsanra yaşama hakkııv lunda görevli rektörlerin tutumu rağmen Hlndistan'da bugUn ifade Dışişleri Bakanı, Monkova'ya dan daha üstUn bir hakmış gibi dur. Karatas, bir siyasal hareke oz(UrlilğU Uzerlndeki kayıtlann varışındn Tuss Ajansı muhabiri görme telsefesi yattığını» öne tln mllitam olduğunu saklamıyakaldırılmış oldugu göriilmektene verdigi bir demeçte, «Mosko .sürmtlş ve bunu «insanhk dışı, rak UlküsU ııgruna herşeye kaldlr. va'daki Börüşmt lerinin iki ülke çag dışı bir felsefe» olarak nitekışabileregint ortaya koyarken, Raporlara göre, Isratl lşgalln lemiş ve konuşmasım şoyle süraraşındaki dostluğa yeni katkıSeçim Kurulu Uyelerinin hâ.1» dekl Ar»p topıaklarında yaşayan larda bulunacagına inandııpnı» dürnıUştür: denge hesapları lçerısinde görevların tedhişçilik yaptıkları ya dn belirtmiştir. Bn arada Tass «Bu düzeni sürdürmek isteyenlerini yerine getirmekten kaçınl«rail aleyhtarı siyasal eylemler Ajansı Çağlayangil 'in Sovyetler Isr karşılannda örgütlenerek malan, Uzticll olmaktan öteye, de bulunduklanndan kuşkulanıBirligini ziyareti dnlayısıyla, iki gUçlenen halktan, onun isiekbu kişilerin isteaeler de istemesfi larak mpmlekelleı inden sürülme leı inden bunalırlar. Onun için de ülke arasındaki tekııik ve eko ler de Karataş'ın ideolojisine leri olayları sık sık göıülmüşııuınık işbiılıgıııi konu alan bir dU.şünce ve örgütlenme özftürlualet olduklarım ortaya koymak tür. (a.a.) yorunı yayınlamıstır. günU sınırlı tutmak interler. tadır. ODTÜ'dekl durum lse bir başka örnektir. Öğrencilerin siyasi egilimlerinden yakınırken, belli bir siyasi harekete baglıhğı açıkça ortaya oıkmış olan Hasan (Baftarafı 10. Sayrada) yerlyoruz diye. kıyamet kopuyor. Blr de kalkıp Tan'ın rektörlüfie tayin edılmelannd.ın sonraydı. F.ır defasında beni bir arkada«goldü» desek ne olur, kimbilir! si, ODTÜ'yü büyük bir bunalıma şın aıabasının içinden çekip almaga kalkanlar, SORU TV'de maç nakillerlniz de bUyUk eitmistir. öğrencilerin ve öğretim otomobile 4 bin lira zarar verdiler. Yaptıgımız tş leştin konusu. uyelerinin l.oplu direnışi, üniverzor. İştp. kamernman arkadaşımın Trabzon'da baAKTAN Bu sadece TUrkiye'nin defiil, tüm siteyl faşistleştirmeyi amaç edinşına gelenler. Diyarbakır'daki kameramanımız ıdünyanın sorunu. Her kafadan bir ses çıkıyor, amiş mütevellı heyeti ve onun rekse, allı kez dayak yemi$. «Artık ben futbol maçıma kimse nasıl yapılması gerektiğini söylemiyor. törünü etkilememekte, siyasal na gitmem» diyor. Ama gidiyor, biz de gidiyoruz. Benimsenmiş bir ilke yok. Ingilizler, radyoda sninançlan uğruna bu seçkin eğiGörevimizl yapmak için gidiyorua!. Elimizden gellatır gibi, heyeoanla bagıra çağıra anlatıyorlar ve tım kurumunun çöküşünü gözs diğince objel.tif olmağa çalısıyor, sözü de zaten en açık şekild» yorum yapıyorlar. Fransızlar cBu almış bulunmaktBdırlar.» çogu zııman objektife bırakıyonus. hakem satılmış» diyecek kadar yonımda iİPii gım • debiliyorlar. Almanlar ise, çok geride kalan bir SORIJ Burada blarim blr eleitirimlz var: sesle, topla oynaya futbolcunun adını söylemfkla n Elimzp bn7an maçın kaderini değiştiren tartış yetiniyorlar. Blzde, tümüniiıı orlalaması bir uynıalı pozisyonların fılmı geçiyor. Bunu tüm degulama oldugu söylenebilir. Tabii spikeılerin klıRnştarafı 1. tayları ile gösteriyor, ama adını lcoymat» çpkinışılikleri, bu aistemlerden bay.ılanna daha çok mutsbık olduklannı açıklamakta yorsunuz. «Ofsayttı, pena+flydı, goldü» diyemiyoryaklaşıyor. Ama en tehlikesizi, sanırım Alman **«;dırlar. Bu nedenle ortak çalışsunuz? yr femi. Bu hafta, Moenchengladbach Brugges manın kısa sürede olumlu sonuAKTAN Demediğinii* haldn baîimız» gemaçını ben aniatacagım, Belçika'dan v« Almsn ra uiaşacagını earuyorum» demııstır. '?nlere bakın. Tek Icelüna yerun yapmadın tllml sisteml ile anlataeağım. Bakalım ne dıyecekler?» (HajLarafı 1. »ıtjlada) Neyin ugrmıu bıjjyor musumu? GUnde ta» çaüasa 2ü 2ö lirayı a«mayan yevmıy* ugruna. Bu acının da acısı, töz ya^artıcı ««urgıt» döngünün ozetınin öykiiıunü tolin hep birlıkte 23 yaşınaaki Yoznatlı Muhlis liul cılar'dtuı dlnleyellııı: «Meınleketimızüe kapılanacak yer bulamadıgtımzduıı, l/ınıı'ti gelip yerleştik. Heınşehrilerimizi bulup, onluru siRiııdiK. Vıl lar var ki, aramıza yubancı teK bir kul sokmadık. Ekmegnni/.ı, kumdan çıkarmaya baktık. Tek sermayemız. supı gürısendeıı yontulmus kürekleıimizdır. A yıp degil ya, kamyonları pay edebılmek ve çoıbamızm kaynamasını saglamak için. çogıı zuman, bunları birbiıimizin kalasına, beline belıne ındirmişi/dir. ÇUnkÜ, evde yoluıııuzu gözleyen kanmızt, çocuklaıımızı düşüıv dükçe deliıpcpk duıunılaıa gel misizdir. Bu kahırla eriyip bıtmifizdir. Ne yapalım, zoruıılu olarak baskalarıııa acımamayı da ögrendık. Ama Tanrı adına inanın kl, aslında kütU insanlar degılin. .» Karabağlar'da ECEVİT TVDE Elazığ'da tarihi bir han yandı, 20 milyon zarar var Çağlayangil • • • 1BD Tardımı TÜMÖD Genel Eleştiri Kampanyası CHP Seçim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog