Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CÜMHÜRIYET 14 MART 1977 ÖZDAMAR VETÜMKAN AVRUPA'DA TÜRKİYE SALON REKORUNU KIRDILAR YÜKSEKTf EKR£M ÖZDAMAR 2 1 0 MEÎREYI AJARKEN, 3000 METREDE MEHMET TUMKAN OA SERISINOE 2 14 00 LÜK BIR DERECE ELDE Eni Fenerbahçe Samsun'u zor yendi: lO STAD tnbnü HAKEMLER Nlhat Güner (6) ü | u r Dogaaakman (6) Coşkun Anıtsoy (6) FENERBAHÇE Adıl (6), Sabahattin (5>. Cem (6) Alpaslan (6> Yenal (5), Scrkan (V ö n d e r (4) N'vazı (4^ (NTevruz 5), Engin '?•> Osman (5) Cemil (5 S \ M S I ^ S P O F Fevzı <6i ÖTier (6), Cazip f61 Kemal <6> Şendoğan (5) Ercan C7) Neca ti n> N'ecdet (6) 'Turgay 5), Temel (5>, Vaım (5) Osman f6> Tuncer BENOKAN Cemil'in penaltı kaçırdığr maçta tek golü Osman attı SAN SEBASTİAN (Ispanva) Avrupa SaıOn Atleîızm Şanro \ onasuıa ka*ılan ıid atletımız Mehmet Tumkan ıle Ekrem Özda mar, i anşmalarda elenmelenne karşm Tur kıye Rekorları kırmışlardır Mehmet Tumkan 3000 M de sensınde sonuncu olurken 2 14OO 'le Turkıve R*>ıcoru kırmıştır Yuksek a lamada Ekrem Özda mar da 2 10 Myı geçerek Turkıje Rekom na ulasmıştır Özdamar b t derecen ılk at layışında yaparken, yanşmava ka'ılan otekı beş atlet. bd ilk atlayıslarda 2 10 M yi ge çememıslerdir Ekrem Özdamar, 2 13 M yı aşamayarak elenmiştır Osmandan b r gol ge\<L de Faruk Ilga* kurtuldu Fenerbahçe nm Samsunspor karşısında hatalı \e becerıksız o\"unu San Lacn*ertlı tatamın golu gehnceje dek taraftEria1"! bır havlı sırurlendırmış T t Ve t ıburueraen < Ilgaz ıstıfa Ugaz ıstıfa» soz lerı yukselmeve başlamıştı KI Osmanın golü ansı rm geldı de hem Ilgaz hem de Fenerbahçe kurtul du Fenerbahçe Samsunspor karşısında çok pozısvona gırdı baskuı ıdı, rakıbmı sarsıyordu Fakat * o i j ç alamıjordu Atılan topl° r m \eTjıı bulmaması \a da top kavbı \e şar denemes nde bu unulmaması rakıp a°fansın sjrekıı toDla^ma5 na 'zın verümesı Fe r e ' b a b ç e j ı sor ıra ÇOK seç jaklaştırdı F BAHÇE KIŞILIK BULAMAOI \ugoslav antenorun her denemeye başvunıp ovunculan alışık olmadıklan yerlerde bı le oynatmasına karşın yıne de Fenerbahçe btr tür lu kışılık bulamadı Gen dortlüde Alpaslan'ın zaman zaman Ueri çıkıp Cem ı gerıde bırakıp o%Tiaması bıle San La cnertlı takıma ne gol getırıyordu nede futbol Bıraıan go.u Fenerbahçe artı< penaltı b le at •nak'an acızdı I!K \a*nda Engın ın bır şutu \an d£.n dışarı gıt'ık'en sonra Samsunspor dan Naım ın \ıırdjğu topu Serkan kale ıçınd'>n çiKardı \ e 27 dakısada Fenerbahçelıler oır peraltı kazandı Ne\ruzun uzun pasını Csrran kontrol etmeye çalışırken Cazıp çıKtı Ka Samsun'un beraberlik golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı ADIL KCRTAKIYOR Samsunspor karşısında guç bır gallbıvet elde eden Fenerbahçe, zaraan zaman rakıbının ataklanm durdururken zorlandı Fotograft» Adıl, rakiblnln ayagına atlayarak blr golü onler ken jörülüyor. (Fotoğraf All ALAKLŞ) lecl Fevzl de aralanna gırd' Ve OsmaT ikı fut bolcunun arasmda kalarak duştu Penaltı Cemıl çektı Kalecı kurtardı nuç vermeven o v j n j karşıs»nda se;ırcılenn protestoları sonuci 1 getıraı Ve Osman beKİenmeaı; anda takımın: kur'ardı 62 daxıkacıa Serkan m Cemıl e onun da tam Korner çızgısı uzerJden ks \e\e gonderdıgı t o p j Osman soı koşeden fıleıere joiladı LÜKSEMBURG VE MLADOST TURNUVALARINA GiDECEK YÜZÜCÜLERiMiZ BELLi OLDU İZMİR. (Cumhurivet Ege Bürosu) 2 3 nısanda Lüksemourg da ve 9 10 nısan da Mladost da yapılacak uluslsrarası yuzme turnuvalannda ulkemızı temsü edeceıc vu zucu e n saptamak amacıyla duzenlenen seç meler sonuçlanmıştır Ata'urk kapalı yuzme havuzunda ıkı gım süren seçmelerden sonra Luksemburg ve Mladost a g decek v uzuculer seçme j arış lan duzenlenmış olmasına karşın resmei açıklanmamıştır Tcetkılıler «barajı aşan vu zuculer gıdeceıt» d^mekle yetınmışlerdır Buna gore barajı aşıp da Luıcsemburg ve Mladost dakl uluslararası yarışmalara katılmalan gereken vuziıcüler şunlardır LLKSEMBtRG c a b r ı özun I K S K ) Ferd' Doktoro£lu ( K S K ) , Murat özuak ı G S ) Guneş Evgın r İ Y t ) Hulva Oita' (Altayt Sadn Ozun ( K S K ) , Hakan Vav <G S Zafer Ata mer (I Y î 1 \dnan Sanrı ( K S K ) Dılek BoKe ' K S K ) Murat özüak (G S ), Zafer Atamer (I Y t ), Sabn Özun (KSK ) SAMSUN'UN SAYrtMAYAN GOlfl "T daKikaaa Necaet n şutu vandan dışan gittl R2 dakıkada Samsjnsporlu Osman ın kafa golunu hake mnedense ofsavt dıje^K savTnadı ?A aakı kada Ensnn. Ca7 p en sıvnldı. şumnu çek*ı dışarı gı'tı Arkadan Osmanın bır volesı de kaleyı bul madı Fenerbahçe sahadan gaııp ayrıldı. PROTESTOUR YE GOL Ikıncı yarıda Fenerbahçe nın baakılı lakat so FENERBAHÇE'YE 8785 YENILEN KOLEJ 2. LIGE DÜŞTÜ ADANADEMiRSPOR ESKiŞEHiRSPOR (Semır Yalçın BİIdırivor) Adana Dem*rspor îıe Eskışehırspor yenışemedıler 1 1 Kumede kalma «a' aşırm ve'en \d I > rmrspor j n go unu o<ı dakıkada penaltıdan Raşıt, Eskısehırspor'un oeraberlık golunu de 32 dakıkada Ismaıl kafa ıle at'ılar. Turkıye 1 Basketbol Lıgınden düşen İ1R *a kım Kolej o.muştur Fenerbahçe'ye 87 8D jenı leres 2 Lıge duşen Kolej'i ızleyecek oteta. takım da ODTÜ ve DSI Spor un bundan sonra alacak lan sonuçlara gore belırlenecektır FENERBAIIÇE KOLEJ • 87 85 SALON Anadolu Sıtesı Spor Salonu FENERBAHÇE Majo». (6) 6, Cengız (7) ]0, Abdullah (6) 9, Ferhan (8) 24, Halü (7) 28, Engın (6) 10 KOLEJ Ercument (7) 18 Saml (8) 38, Aytek (7) 17, Semıh (4) Alı (6) 8, Bekır (5) 6. DEVRE 48 45 (F E'ahçe). Oldukça zevkli ve çekışmeli geçen karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'ye blr basketllk farkla •venılen '8785) Ankaranın Kolej ı ıkincı lige düşen ilk takım oldu ÖTEKÎ SONLÇL.AR: O J 3 T Ü Galatasaray 71 77 (3149). 2 LÎGTÎEZıraat Altınordu 96 72 Taçspor Adana Denıırspo 69 54. ŞAMPiYON B. BORONKAY SON MAÇINDA MUHAFIZGÜCÜ'NÜ 31 YENDİ TEK GOL 62 dakıkada Cemıl In korner çızflsi nzerınden ortaladıgı topu Osman kafa üe füelere gonderdl. (Fotoçraf Tulay Dt\ITÇlOOLL) MERSiN ÎDMAN Y. ORDUSPOR : 1 : 1 MERSİN (\]ı AdalıoSlu Bfldlrlror) Mersın Idmanvurdj ıle Orduspor karşuıklı gollerle puanlan pajlastılar 16 dakıkada Mujdat ın attığı golle i!k y a r m 1 0 onde kapavan Mersın Idman vurdu, 55 dakıkada Orhan ın golune engel olmaynca guçlu rakıb r e bır puan kaptırdı Galatasaray lO'ı koruyamadı 11 Galatasarav Lıgın îK'ncı varısındakı besıncı maçında da galıbıyet alamayarak Gıresun'da bır puan daha bırakti OjSd San Kırmıznı takım kotu bır futbol oynamadı Gıresunspor savurması bır çok ha ta vapmasına kar^m bu dıırumdan yararlanamadı OzelhMe ılk jarıda atak bır futool ovnaoı Bu yarı da da galıbıjete \UKseldı Ilerı uçludekı ıkı açığı Oner ve Şe\ kı oıdukça çabuk ve olumlu futbol ov narsen Gıresunspor un savunmasmdakı hataları de gerlendıremedıler Bu durumda orta saha eleman lan da aîak ujdurunca Galatasaray gol vollannı a çamadı S a n Kırmızuı takımda Fatıh ve Gungor Gı re^unsDor ataklarını duraurTiada başarüıydıla" Tum bu Kosullar altında gene de vasatın üzenne çt kılma>an bır maç ojnandı. Galatasaray ın atak ustunluğu ıle geçen ılk \ a nnın 14 dakıkasında Gıresunspor ılk tehhkesını va rattı Fevzı Nıhat ın onunden vurdu, ancak topu Nıhat koımere çelmesını bıldı Bır dakıka sonra da bu kez Kaja, jerınde bır kurtanşla K Mehmet m topunu çeldı Az sonra Kaja bır topu daha guçluk le çeldıkten sonra San Kırmızılılar 28 dakıkada galıoıyete yukseldııer Orer \zız ı geçtıkten son ra japtıgı ortada *op Kava vı da aştı uç Galatasa ravlı arasmda Sevkı dokundu ve topu ağlara attı Bu gol Gıresunspor'u hızlandırdı Ancak vaka lanan fırsatlan değerlendıremedı Ve ılk yarı 10 sona erdı. Gıresunspor .kırcı varıda atak ovradı Daha 47 daiokada Fanh mutlak bır golu engellemesevdı 1 Gıresunspor beraberhge uıaşacaktı 5" dakıkada da Racı nın atagı Sa'i . Kırmız 1 savunmada dur durdu Ancak Galata^arav "'0 dakıkadakı gole en gel olamadılar Mazlum un korrerınden gelen »op Fatıh'ı astı Nıhat ın onune duştu Ancak Fevzı da ha çabuk davranıp *"opa vurunca Gıresunspor J be raberlıge ulaştırdı Golden sonra da Gıresunspor ataklarını surdurdu Her ıkı takım da fırsatlan de ğerlendıremejınce «.arşıla^ma 11 sona erdı. STAD Şehır (Gıresun) H.AKEMLER Vıhat Özbirgül (6> Ya vuz Fozada (b), Kemal Tabak (6ı GİRESLNSPOR Kaya (5) Ces m (4) Mustafa (41 Azlz (5> Necdet (Sı Haluk (5) (Haldun 6) Racı i6i Mazlum <5t Fevzı (5) Bı rol (5) Murat (5) GALATASARAY Mithat (5> Mufıt (6), Güngor (6) Patıh (61 Bulent (5) Zafer (5), Şukru (5), K Mehmet (5) ö n e r ( 7 \ Rıdvan (51. Şevld (5) ZONGULDAKSPOR GÖZTEPE 2 0 ZONGILDAK (Havrl I n l u t u r k Bıldirl yor) Zonguldakspor başarılı bır ovundan sonra Goztepe j ı 2 0 jendı ve tehlıkelı bölgeden uzakla^tı. Zonguldakspor a ı* puan getıren gollerı 11. dakıkada Özer, 48 dakısada Turgut kay dettıler. San KırmızıMarın, Giresunspor'dan daha atak oynadıkları maçta golleri Şevki ve Fevzi attı O. Şener GÜREL ALTAY ADANASOR 1 0 İZMÎR, (Hulusi Ozçoban Bıldinvor) Sevırcılerın ovunu t$ıke> dı>e prot«sto ettı ğı karşılaşmada Aıtav \danasoor u guçlukle vendı 1 r 5 dakıkada Mustffa 11 M» çarpışan Haıu/v u i avağınm kırıldığı maçta Sıyah Bevazlıları ıkı mıana ulaştıran golu 54 dakıkada Mus*afa I a * ı BU HAFTAKi MAÇLAR Galatasaray Fenerbahçe TrabzonsüO' Mersın Idmanyurdu, Altav Beş ktaş Adanaspor Gıresunspor Eskışehı r spoı • Goztepe Ordııspor Busaspor Zorgjidakspor Samsunspor Bolusaor Adana Dem'rsoor AT PUAN DURUMU TAKFVII KP Traozofspor Fererbançe Fskışehır Mtav Besıktaş Boluspor Bursaspor Orduspor •Mersın I d Y . Galatassray Zonguldak Samsur ~or Goztep Ad D Spor Gı r esunspor Adanaspor O ıG 20 20 7 20 9 20 7 20 R 20 b 20 6 20 7 20 6 2') 6 R 2U 2) S 20 6 21 i 2(1 3 YARIŞLARI SONUÇLARI B M \ Y P 3 4 2*7 8 29 10 18 10 24 fi • 21 17 24 > 9 4 20 14 23 6 6 26 14 22 10 4 19 9 5 "5 7 6 19 9 5 15 8 6 23 "î 9 16 8 7 11 5 9 14 10 7 12 7 10 14 21 23 18 16 19 19 14 21 22 21 21 21 20 19 18 17 25 lfi 21 n 20 2 6 12 15 34 10 KOŞU Muhıttm Korhan, Esrehan G 6 30 Ikılı 4 2 8 10 KOŞU Alhun, Atlınan Sın G 1 35 I«uü 4 1 3 50 KOSU Banar R«ftenaz Keoan G 3 00 Plaseler 1 40 2 30 1 35 Ikılı 4 5 21 30 KOŞL Ren, Cansu Hıtay G 3 55 Plaseler 155 1 35 1 35 Ikılı 6 9 10 7a KOŞU Denızhan, Yunusem'e Alı Paşa G 3 75 tkıh 1 3 5 60 KOŞU Çetmer Evlul Ulud?ğ G 9 90 Plaseler 5 65 3 15 4 50 tkıli 1 2 33 00 KOSU Yaman Han Npslışen Annaoella G 185 Ikılı 5 2 635 8 KOŞL CakanogİJ \ıgıt Gokan G 4 05 Plaseler 1 65 1 10 1 5ı Ikılı 3 4 " Oî 1 Ç!fte 4i 6 65 2 Clfte 46 14 65 3 çıfte 11 35 20 4 çıfe 54 1/ 90 3 lu ganyan 154 3 Iu bahıs *3 6 S lı ganyan 46115i Millî Takım kampı Bursa dışında olursa TOFAŞ güreşçi vermeyecek BLRSA (Ferıdun EVRENOSOĞLU bUdirİTor) TOFAŞ SAS Serbest Gureş Takımı çalışüncıcısı Muharrem Atık TOF^Ş 'ı gureşçılenn son 15 gun ıçınde 6 tornuvaja katılmalanna karşın, Artalva'dakı ferdı bırmcıhıvte başarı sağlacüklannı beıırtmış «Reşıt Karabacak ve Ayhan Taşkın m tahhsız yemlgılen olmasa daha çok sevmırdiffi » demıştır Atık ens'antane durjmlarda verılen tuşlar.a, Taşkın ve Karabaca: ın jenıldıklennl kaydederek hakemlerden jakinmış, gerel olarak tasımının fıziK kond svon açısından olumlu düzeyde olduğımıı soylemıştır. TOFAŞ SAS antrenoru Bursa da yapüacak A\rupa Eırıncılığı çın, Mıllı Takım kadrosu oluşturulmadan bır şev soj lemeyecegını açıtlamıştır TOF^Ş lı güreşçüenn, Bursa dışında vapuacak Mıllı Takım kampına gondenlmeyece<uennı bır soru uzerme soyleyen Muharrem Atus, bu tur kampların gureşçılerı bozduğunu ve n u n i a r a e tutunamadıklarını one surmuş Mıllı Takıma seç'len gureşçJerı kendısmın çalıştıracagını belırtmıştır Atık Avrupa Bınncılığı nın Ataturk Stadı jerıne salonda yapılmasının daha ujgun olacağı ıu sozlenne eklemıştır öte yandan TOFAŞ SAS Serbest GUreş Takımınm 8 1 0 nısan taıhlen arasında Buıgarıs t 'an aa vapılacak uluslararası bır turnuvaya jsatılacağı açıklanmıştır Antrenor Muharrem Atııc, Bulgaris tan dakı Dankalof tjmuvasırLn djnya şaınpiyona sı duzeyınde olacağını belırterek, «Bu turnuvada ge'çek gucumuzu oğrenme olanağı bulabılecegjz» demıştır TOFAŞSAS Dankalof tumuvası ıle nısan avı sonunda Adapazarı nda yapılacak Mılli Takım seç melerı ıçın bugun Dludag Kırazlıjavla'dakı Tıp Fakultesı tesıslerınde kampa gırece^ur Bu arada gureşçı'erden Mehmet San Mehmet öztürk ve Husevın Çokal'ın bu=un bademcık amelıyatı o'aı.anları bıldınlmıştır. ANKARA Turkıve Vo.evbol Lıgindekı son maçında da Muhafızgacanu 31 yenen B Boroi kaj 1976 77 donemı Şampıyonu oldu B Boron kav son maçım buvuk b r heyecan Içınde oynadı îlk setı lo 8 kazandı 4ncak ıkmcı sette Mu hafızgucu agır bastı Sonucunda da setı 15/9 ka zandı Uçuncü sette ıse B Boron&ay gene Iıstun lugunu ortaya koydu ve kazandı 15/9 Dorduncü set ıse çekışmeli oynandı Bu çekışmeyı de B Boronkay 15/10 kazanınca, maçtan 3 1 galıp ayrıldı. Sona eren Lıgde Eczaabaşı ıfcuıci oIurKen Bursaspor düştu ÖTEKt SONUÇLARDSI Spor 3 Galatasaray 0 Setler: 15'8, 15 8, 15 m Altınvurt • 3 S. Sıgorta 1 Setler: 6/15, 15'4 15,1. 15/12 Eczacıbaşı 3 Denızgücd 0 Setler: 15/8, 15/3, 15/6 Kurtuluş 3 Bursaspor • 1 Setler: 14/16 15'5, 15/10. 15 4 PTJAN DCRUMl O G AS VS M t E Boronkay 24 23 1 70 10 41 Eczacıbaşı 24 22 2 68 11 46 Vınjles 24 20 4 62 44 6 60 Muhafızgücu 24 18 26 42 IETT 24 17 7 60 29 41 DSt Spor 24 12 12 40 44 36 Altmyurt 24 11 13 44 45 25 Goztepe 24 9 15 34 49 3" Galatasaray 24 8 16 34 51 32 S Sıgorta 24 6 18 21 60 3C Kurtuluş 24 5 19 18 62 2S Denızgücu 24 4 20 20 63 23 Barsaspor 24 1 23 9 70 25 TOTO SONUÇLARI Besıktaş Trabzon Fenerbahçe Samsun Gıresun Galatasaray Altay Adanaspor Bursaspo 1 Boljspor Aa D Spor E^Kisehır Zonguldak Goz epe Mersın Id Y Orduspor Konva îd Y Avaınspor Isparta Vefa Bevkoz Çorum«por Mamsa Antalja Esk D Spor G BırLği Sarıyer Balıkesn Gazıantep Malatva Kutahva Çanakkale KırıkKale Kajsen Avain Konva Id Y Karabukspor Konvaspor Kocaelı Diyarbakır Bandırma Denızlı Ansaragucu Altınordu Tıre Şekerspor Elazığ Sıvaspor Iskendenın Saxarva Gazıantep Malatja fstanbulspor M'beykoy Karagumruk Anadolu Kırklarelı Galata Edıme Kasımpaşa Tekırdağ Luleburgiz Petrolofıs Yeşılova Kastamonu Ereğlı Dılzce üşak Ödemıs Karsıvaka 10 10 11 10 00 (1 (1 (0 (1 (0 11 (0 20 (1 11 (0 IPTAL 00 (0 10 10 11 20 (1 (1) (0 (1) İPTAL 10 (1 1 0 2 0 41 1 1 4 1 2 0 1 0 0 0 3 0 20 2 1 2 0 2 2 2. LiG SONUÇLARI 3. LiG SONUÇLARI 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 .00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog