Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRİYET 14 MART 1977 YEDt HİSSE SENEDÎ VE TAHVİL İLANLARI MEBAN MENKUL DEGERLER BANKER îstanbul Tabibler Odası yenl j"onetim kurulu gelenejtsel «Tıp Balosu>nun bu yıl yapılmayacağuıı açıklamıştır. Oda'nm yenı başkanı Doç Dr. Ozdemır Hter, yapt'gı basın toplantısmda, ulkemn ıçınde bulundugu baralımlar çozüme ulaş*:nlamadığı surece bir eglence mtelığındekı Tıp Balosu nun gereksız oldugunu bel.rtmış ve şoyle konuşmuştur • Sağlık haftası 14 mart Ojugun) tarıhınde başla' acak bu sure ıçerisınde ulkenın sağlık sorunları tar ı^ıla cak ve b:r durum sap'ama^ı yapılacaktır. Turkıye'den daha geri ulkelerde bıle gerel butçeden sağlık fonuna i ' rılan mıktar yüzde 7 ken, bu bızde hıçbır zaman ;JZ 27 25 27 57 32 22 36 44 | KASTELLÎLEB: 22 36 44 272588 27 5 7 » 38 56 94 TELEKS: 23314 KAST TR BURSA: 20369 Teleks: 32184 ÎZMÎR: 14 14 02 Teleks: 52 678 MERKEZ: 4. Vakrt Han Asma Kat No: 23 25 Sirkecı ISTANBUL ÖZEL FtYATLARLA ARADlGDÖZ HİSSE SENETLEBt: FINANSMANA.S. Tel 442836451765 BAAIKERLIKVB 27 5213 22 66 86 333262273633 • BANKER CENT • TELEFON 223262 272633 274998 • 4 VAKIF HAN. ASMA KATIN ÜZERINDEKİ 1 KAT NO 9 BAHÇEKAFI ÎSTANBUL • ÖZELLÎKI.E TıVLEP ETTtĞIMtZ HtSSE SEVETLERİ: • YAPI VE KREDt BANKASI • YAPI VE KREDI BANKASI RUÇHAN HAKKI • GARANTtBANKASI • GARANTI BANKASI RUÇHAN HAKKI • T. IŞ BANKASI • T. SINAI KALKINMA BANKASI • T TICARET BANKASI • ISTANBUL BANKASI • AKSA • ALTAŞ • ANADOLU CAM • BANDIRMA GÜBRE • ÇELIK HALAT • ÇIMSA • DEVA HOLDÎNG • DOKTAŞ • EGE BİRACILIK • EGE GUBRE • FURSAN • HEKTAŞ • IZOCAM • KARTONSAN • KAV • KOÇ YATIRIM PAZARLAMA • KORDSA • LASSA • MEYSU • NASAŞ • OLMUK • OTOSAN • RABAK • RABAK RtÇHAN HAKKI • SARKUYSAN • SIFAŞ CENT Istanbul Tabipler Odası, "Tıp balosu,, yerine t4Sa|lık haftası,, düzenliyor de 3 3 ın mıştır üzenne çıkma GARANTI Bankssı Eüçhan Hakkı DEVA Holfimg YAPI ve KREDÎ Bantaun Y\PI ve KREDİ Bankası Ruçhan Hakk' T TÎCAKET Bankası ISTANPUL Bankası \KB4NK I IS Banxası T ÎŞ Bankası Kurucu ODÖKSAN SIFAS • MERKEZ IstıklâJ Cad. Ouakule Iş merkezl No: 386 Kat: 17 Beyoğlu ISTANBUL • ANKARA ŞÜBESİ Adres Gazı Mustaîa Kemal Bulvan / Ankara Tel; 25 29 83 17 42 66 Teleks 43332 TTATR • HÎSSE SENEDÎ VEYA TAHVÎL AL1M • SATTMI: • PORTFOY ÎDARESI • PORTFOY ANALIZÎ • HİSSE SENEDÎ D E G E R L E N DIRME ETüDLERt ŞIRKETLER IÇIN HISSE SENEDt VEYA TAHVİL IHRACI ÎLE iLGtLl BÜTÜN HIZMETLER • MEBAN ORTALAMASI ÖnceK. Gun : 2415 Bugun : 2520 Degışım CTL) : 105 Degı^m (<~r) : ~ 4,35 • ARTIŞ DÜŞUŞ Artan : 14 Hısse Djsen : 4 Hısse Sabr : 32 Hısse Toplam : 50 Hısse YAYINLARI 1) Hısse senedi nedır? lsln> 1 kıtap, konjsu hısse senedi 1 nasıl ne zaman ve nereden aünmalıdır Fıyaü: 5 TL. 3) Meban Sermaye Pıyasasa Bu.teru, konusunu fırma ve sektor rarıorlan ile FIYA1 AÇIKLAMAIJIRI. Fıvaü 5 TL Yıllık abone 120 TL. Yurt dışı abone yUlık 240 TL. Bülten avda b'r varala nır. Genel Dagıtım MEBAN MENKUL DEGERLER BANKERUK VE FINANSMAN A.Ş. • BANKER ZEKI: 22 66 86 27 52 13 IZMIR: 13 82 21 • MERKEZ: 4. Vaktf Han Asma Kat, No: 8U • HİSSE SENETLERİNÎZİ YUKSEK FÎYATLA ALIRIM, HISSE SENETLERÎNIZl EN ÜYGÜN BORSA RAYİCI VE CÜZÎ KARLA SATARIM. • MUESSESE VEYA ŞAH1S LARA AİT rAHVtU»ERI EN UYGUN ŞARTLARLA PAZLA MENFAAT BEKLEMEDEN DERHA1, MÜBAYAA EDERIM MÜESSESEME MURACAATTNIZDA YAPILMASI İCAP EDEN OPERASYONUN MÜMKÜN OLAN EM KISA ZAMANDA YAPILA CAGIN1 BILMELİS1NİZ. • TELEPONLA VERDİGİNÎZ EMIRLERI DERHAL YERİNE GETÎREBtLMEK VAZİFELERIMIZÎN EN ONEMLİblDIR ARANILAN KIYMETLER: YAPI VE KREDI BANKASI YAPI VE KREDI BANKASI RUÇHAN HAKKI ÜARANT1 BANKASI GARANTI BANKASI RÜÇHAN HAKKI 1. TÎCARET BANKASI İSTANBLL BAVKASI AKBANK I ] ? B'VNKAsl • T. İS BANKASI KURUCU T MNAÎ KALK1NMA BANKASI ODOKSAN DE\'A HOLDİNO NASAS IZOCAM SINAI MALİ TEŞEBBÜSLER TAT KONSER\^E RABAK RABAK KÜRUCU ŞARK DEGIRMENLERÎ IrrlHAT DEGİRMENCÎLIK YTONG TEZSAN T. SIEMENS OLMUK KORDSA BAGFAŞ EGE BIRACTLTK AYGAZ AYDIN TEKSTÎL T. DEMIR DOKÜM SARKtJYSAM KAV ORMAN SANAYtî KOÇ HOLDING OTOSAN SATIUK KIYMETLER: AVKAR.4 Çalışma Baka nı Şevket Kazan, kıdem tazmınatı fonu kanun tasarısı ıle ılgılı olarak dun basma bır aç:klama yapmış, «tasan nıa, muhtevası uzermde gerek işçı gerek ışveren cam: asının gosterdığı hassasıyet dıkkate alınarak, Başbakanlıktan gerı ıstendığını» bıldirmış \e «bu fonun tesısınden maksadımız, ısverlerını, kapaniıa tehlıkesmden kur tarmak. "oplıı çıkarma halle r.nde ışçımızm sefalete düşmesmı onlemektır» demıştır Isçı ıle ışveren munase betlermde telafısı ımıcansii o lajiann bunlar ortaja ÇIKmadan onlenmesı ıçın gereken tedbırlerı almayı amaçladıklarım da bıldıren Çahş ma Bakanı Kazan, «Bakanlı Kıdem Tazminatı fonu tasarıs: yeniden gözden geçirilecek ğın gorevi, çalışma hayatlnın huzurunu, işçı ve iş\eren arasındakı munasebetle rxn ahengıni temındır. Hem ışcıjı. hem ış^erenı tedırgın eden ve huzursazluk doguran bır konuda ısrar basıret H bır tutum olmaz» şeklınde konusmuştur. (a a ) Eger b r ulkede kışı oav.ns et sut ve yumurta tu<etım sııasıvla 17,8, 93 3 2 ^ılogram ıse bu soruna effilıne": oaamızın gorevıdır. Buniarı dujurmamalı mı ÖĞRENCİ YURTLARINDA BAŞLATILAN GREV KADEMELI OLARAK 7 İLE YAYILACAK (Cumhuriyet Haber Merkwl) Oleyıs Sendıkası Genel \terkez Teşkılâ*!ardırma Sekreterı Ali Kocaman, Izm:r dekı ogTencı yurtlannda başlatılan sjrev n yurt yonetıcılennın <an ta^jmlan nedenıyle anlaşma sağıanma dığıidan yur' çapında Kademelı olarak >ajılacagını açı;.amış tır Ali Kocaman açıklamasırda grewn Trabzon Istanbul Anara, Eskısehır, Elazığ, Dıva'Q,i kır \e Adana'da pazartesı ÎUIU fbugun'ı kaaemelı olara^ od«latılacağını ve V) bm oğrennrı kapsayacafhnı bıldırmış s'em'erı yerine getınLnceje deg n ?reTeksıf Sendıkası, Bolge Çalısma Mudurluğu'ne basvurara< ısçılerın pazar gunu çahşama\acagını, zorla çaiıştırılmamn zop lu sozleşmeve ve yasalara aykın oldugunu bıldırmıştır Bolge Çalısma Mudur.uğıi ıs e Teksıf Sendıkasına gonderdığı ceiabı vaz. da, «Yapılan mceleme sonucu bu Yurt jonetıcılerı MÎSK s aafl! 1 Turk Ole Sen Sendı%ası le ı* şe<îilde yapılan çalışmalarm \a bırîığı yapımütadırlpr Yurtlar saya \e tophı ış so7!esme«;ıne av da bızıtn üjemız o.an ışcı'.era kırı oldugj bunun sonucu olarak de baskı yapmak'adırlar.» ışçılere venlmek ıs'enen cezanın yersız olacağı » bıldınlmış, Tek Öte jandan, Malarja Sumervın sürdunileceğ.ııi Kocaman ozede şovle ae;n ş r «Geç' gırrız hafra ıçınde îzm<r ae bul ınan 5 ofrencı u ı aunda »ıee başlamış bu unu\t> ruz Kred \e Yurtlar Kunıtru vonetıcılen ıle bugune Kadar vaptıgımız çoruşmelerde bır anîasrra •sag.anamamıştır. Yono»'cı lenn hatalı tutumları nedeni7İe ogrencı ve ışçıler karşı karsıva getır Imek ıstenıyor. bank fabnkasmda IKI pazar ışe gelmeyen 105 işçı Dısıplın Kuruluna \erılmış, bunjardan 46 sının bırer vevm.yeıen kesılmıştır. sıf Sendıkası bırer yövmiyeleri kesılen 46 ısçının bu cezalarımı \asa d'şı oldugunu, kaldınlması gerektığını behrtmıştir. N \s *ş ÎZOCAM ^INAI MALÎ Tesebbüsler TAT Konserve RAB<\K Kurueu SARK DeğırmenciHk rTTIHvr Degırmencüık YTONG TEZSAN OLMUK T SIEAIENS KORDSA EGE Biracılık \YGAZ BACF4Ş VYDIN Tekstil T Demır Dokum SARKUYSAN K«ıV Orman SanayH KOÇ Yatınm Pazarlama OTOSAN ALTIN Yunus Tesıslerl TOPIU SOZLEŞHE Antalja da Kepez ve Antalva havalısı elektrik santnllan T A S Tekls Scndıkası arasırda yapılan sozıeşme ıle işçılfr bazı haklar kazanmıştır. Tek Is VValva Şubesı Başkanı Yakun Sonmez, cio yıldır ış yenmzcin çılışan ışçıier bazı haklardan n tıfade edemıjordu 4 ay once ıs ^erımızde kurulan \e çahşmaları devam eden Tek Iş Sendıkasınm kurulması ıle bınncı toplu .s «orleşmesı yapüarak yürurlügs sokuldu» demıştır Sarın hlsse senedi sahipleri, sahip oldufunuz kıymetın satışım duşunduğunuz zaman muessegemıze muracaatuuz raenfaatuuza olacaktır. Fiyatlarda gerçek borsa Irurn müşt e m e serçek anlamda hizmet muessesemizın değişmez prensibidır. SATILIK DEGERLERt ÎLAN EDİYORUZ: KARTALTEPE Mensucat 300 adet SANTRAL Mensucat 180 adet (Tekstil Sanayiimlzin en güçlü kuruluşu) SANTRAL Holdıng 400 adet fKelepır fiyatla) ÇÎMENTAŞ 100 adet (% 35 sermaye artınmı yapryor) KORUMA Tanm 150 adet (% 50 sermaye artınmı yapıî'or) POLYLEN 100 adet «4 35 sermaye artınmı yapıyor) SAHKUYSAN 200 adet (% 25 temettü dağıtacak) AROMA Mey\e Sulan 60 adet (.Yuksek temettu beldemyor) GÜBRE Fabrıkalan 10 adet (% 28 temettu dağıtacak) NOBEL Ilâç Sanayıı 50 adet (Kelepır fiyatla) ÇELIK Halat 100 adet (Yük5ek temettü beklenıyor) ÇTKUROVA Elektrik 200 adet (% 37 5 temettü verdı. "o 20 bedelsiz hısse renyor. Sermaye artırımı yapıyor) KAV Orman Sanayıı 50 adet '" i 25 temettu dağıtacak) PIMAŞ 100 adet (îsükbal içln 5 n iyi yatınm) KK. Çimento 30 adet (Çimeno Sanayünin en guçlü kuruuşu) SGE Biracılık Rüçhan Hakkı 00 adet (Asıl hısselerden ucusa malıyet) 3ORUSAN 70 adet f% 58 t«nettü tevzl ettı. Ciro yonünlen rakıpsiz kuruluş) ÎATTLIK TAHVÎLLER: Tasarruflarınızı yılda net < % gelır arayanlara fırsat Buk bır kurulusun garantisınyıne buyük bır kuruluşa aıt ın tahvıller ıkl yıl sonra iş nış faızlenyle bırlikte pa ya donebılecektır. 1 000, ,.sı 920, TL.dan 3 000 000 Uık yenl bır partı daha istı ienıze sundtüc. CASTELLILER: 22 36 44 7 25 86 27 57 32 28 V 94 » •ELEKS: 23314 K4ST TR SLRS1: 20369 Teleks: 32184 ZMIR: 14 14 02 Teleks: 52 678 IERKEZ: 4. Vakıf Han Asma tat No: 23 25 Sirkeci STANBUL KONGRE ÎLANI yın Veli, dıkpasa Ortaokulu Koruma leği yıllık Genel Kurul topsı 3 rusan 1977 pazar gunü 10'da okul bınası ıçerisınde ıdakı gundem dahüınde yaaktır. Bınncı günü eksenyet omadığı takdırde 10 rusan gunu aynı jer ve aynı saatıpılacağını bıldırır teşrıflerınca ederız. Saygılanmızla. Gedikpasa Ortaokula Koruma Derneği Başkanı CAHİT VEKİL ndem: 1 Açılış ve yokla2 Kongre Dıvanı seçimi, Dernek faallyet raporunun ması, 4 Gelır ve gıder ra.rının okunması, 5 Muraaporunun okunması,fi rlar uzermde goruşme, 7 ıdare hevetının ıbrası, 8 idare heyetı seçımi, 9 ıkıplar seçıml, 10 Dü«k mennıler, 11 Kapanış. (Gazeteciler: 385 2463) SlZE SUNDDGD KIYMETLER • AROMA Serınayesl 45 mllyon lıradır 1975 yılında *• 16 temettu dağiTnıştır • ASLA.N ESKIHISAR 2U6 6 mllyon sennajeU çimento sek• TALEP ETTIGÎMÎZ ŞIRKET torünun en esB kuruluslarındandır \ E DE\ LET TAm ILLERt • ÇELIK HALAT 54 mılyon ser9 % 18 <~c 15 °o 14 "r mavelı 1975 jılmda ^o 25 te13 % 12 "4 10 faızlı ga mettu dagıtrruştır rantılı \eya garantısız tum şır 9 ÇIMSA 1 U mılyon sermayelı 8 ket tahvıllerını ve % 11 faızlı çtmento sektorune bagl) bır tum devleı tahvıllerlnı gerçek • ECZACrBAŞI YATIRIM HOLborsa rayıcı ıle »atm alıyoDlNG 120 mılyon sermayelı ruz. 1975 yılında T 17,5 temettu « dağıtnustır. • TAS4RRCF BONOSC ALIŞ • HEKTAŞ 50 mılvon sermaveli FIY\TL4RIM1Z: 1975 yılmda •» 37. 92 temettıl / • KAV ORMAN SANAYÎ 50 bın • 1967 : °D 73 dağıtmıştır. • 1969 : ^ 61 TL.'lık % 25 temettu verecek SABANCI HOLDING kurulu• 1970 . °J 54 Istıkbâl içın yatınm şudur. • ANADOLU Cam Sanajıi 250 • 1971 : f "„ 50 • GÜBRE FABRIKALAR1 300 bın TL.uk ıstıkbâl ıçın jatı • 1972 : . 48 milyon sermayell ştrket • Avrıca buyuk mıktardaki bo nm. *i 31.25 temettü dağıtml^tır. nolara ozel fıyatlar tatbık edı • KARTALTEPE Mensucat 30 • KAV 30 mılyon sermayeli lerek, pnm odenır bın TL.lık istıkbal ıçın 1975 yılında "İ 17,5 temettu • TRAKYA Ipük 100 bın TL Isdagıtmıştır. • FAIZ KUPOMJ ALIŞ tıkbâl ıçln yatınm. • MENSUCAT SANTRAL 81 milFtYATLARIMIZ: • PINAR Süt 20 bın TL. Istıkyon sermayeli 1975 ılında • 1978 : " o 82 ~ bâl ıçin yatınm. % 25 temettü dagıttı. • KORÜİU TARIM 70 müyon • PİMAS 100 adet bu vıl tyl • 1979 : "i 69 • 1980 : '0 59 pnm yapabıllr. sermayeU, 19^5 rUnda H 35 T • GÜBRi fabnkalan İU adet • 1981 • « > 49 temettu dagıtmıştu. • 1982 : % 4 1 °» 28 temettu verebıllr. • PÎMAS 50 mılyon sermayeU • GOODYEAR 20 adet bu 71I • S^TIŞİ SLNUL4N HtSSE .975 yılında %14 temettü daavnı temettu verecek. Şıtmıstır. SENETLERI: • IZOCAM 11 mılyon 250 bm • UNÎROYAL 200 bın TL lık bu • AKSA 30 adet '1976 faahyet yıl temetu verecek sermayell olup S 200 oranın^lı çok muspet geçmıştır ) da sermaye arttınmına karar • ÇİNKO KUR^.UN 1 0 adet U • KORDSA 50 adet (~r 100 ser verilmışu. % 70 temettu dafııstıkbâl ıçın yatınm maye arttınmı yapıyor )• tacaktır. • SARKTJYSAN 15ü auet. Bu yıl • IŞ BANKASI KURUCU 3 adet temettü vermesı beklenlyor. • KORDSA 150 mllyon sermajeli blr Sabancı Holdıng lcuru • ÇELtK HALAT 100 adet. Da • T. GARANTI BANKASI 50 adet luşudur, na yuksek temettü beklenıyor • SATJCUYSAN 150raılyODser• CUKUROVA ELEKTRtK 200 • T. SINAI KALKINMA BANKASI 100 adet mayell bir kuruluştur. adet *• 37^ temettu verdl ve • KORUMA TARIM 75 adet • TEZSAN 100 mılyon serma^ 20 bellrsız bissa dağıtacak ~ 35 temettu tevzıı edecek.) 5 yeli blr kuruluştur 1975't» • NOBEL Ilâç Sanayl b5 adet • NASAŞ 10O adet C t 25 temet ~ > •t 20 temettü dagıtmıştır. DOtnınal ftyatla tu te.zîi edeceğı sdylenıyor.) • Çesıtll şırket % 141518 tals • EGE BİRACILIK Rüçhan n&k• SVRKUYSAN 100 adet (Bu yıl U tahvUleri. a 100 adet. ılk temettu tevzuatını yapa• ARANAN HİSSE SENETLEEİ • KAV 100 adet. cak) • EGE ENDUSTRİ • BORUSAN 70 adet (Memle• CUKUROVA ELEKTRÎK 200 • EGE GÜBRE ketımlztD en güçlü fcurulusla' • KARTONSAN adet rujdaadır ) • DEVA • AK ÇİMENTO 100 adet • MENSUCAT SANTRAL 100 • BAGPAŞ • T GUBRE FABRİKALARI adet (H 3S temeUU teva et• IZOCAM 100 adet (°o 31,25 temettu tev misOr.) • LASSA zıı ettı ) • KORUMA TARIM 40 adet Wt • KAV 10O adet • KAV 35 temettü tevzl etmlstlr. Ser • PIMAŞ 75 adet • RABAK tnaye arttınmı yapacaktır.) • POLYLEN • MEYSü 75 adet • POLYLEN 10ü adet % 35 ser • ANADOLU CAM 100 adet • PLASTIFAT maye artınyor. • KOÇ YATIRIM PAZARLAMA • DEVA HOLDING 50 adet • AKSA • ALTAŞ 100 adet SATILIK TAHVtLLER: • KOÇ HOLDING • SATTŞ1 SCNTJLAN • SÎFAŞ • DEVA Holdıng 180 bm TL lık TAHVILLER: • NASAŞ ""c 18 faızü 2 jıl sonra paraya • DEVA HOLDING TAHVİLI • YTONG çevrüebuır. 300 000 TL lık ° 0 18 faızlı 2 « TRANSTÜRK HOTJîtN'G • SASA 20 bın TLllk »i 15 fayıl sonra ışlemış faızı ıle bır• Her türlü yaönm Kararlanızlı İtfcte paraya çevrılebılır. nızda sıze yardımcı olabıl• T. DEMIR DÖKÜM 25 bın TL. # 1 0 000 000 TLlık °o 11 faızlı mek MEBAN'ın en önemll 1976 savunma borçlanması lık «» 15 faızlı. amacıdu. tahvılı • ALTINYILDIZ 140 bm TLJık r ADRES. Istıklâl Csd. OdaJtu• SATIŞ4 SLNXL.*N * 15 faızlı. le Is merkezl No 286 Kat. 17 TASARRIF BONOL\RI• GUMÜSSUYU Halılan 30 bm 0 1969 ıhraçlı 300 000 TLlık TL. ° 0 15 faızlı. 192 000 TL\a • SODA SANAYI TAHVILİ 250 KARA NAKil VASITAIARI • 1970 mraçlı 200 000 TLlık bın TL.'uk 1, 18 faızlı 106 000 TLva MUAKKiPLERi OERNKiNDEH 500 bîrj TLIik 2 yıl sonra pa • 1971 ıhraçllı 300 00d TLlık ras'a çevnlebüecek şıiıjet gs. 129 000 TL\a Beşlktas Barbaros Bulvarı ranoü tanvü, 1000. TL'si 0 1972 ıhraçıi 500 0 O TLJlk O No 68'de bulunan Derneğı920. TL. 185 000 TL;a mız, Beşıktaş Akmazçesme • BANKER CENT • 1976 SAVUNMA tauTİll, S mü sokak No. 20'ye taşınmıştır. • TELEFON 223262 272633 yon Uraük •« 11 talzlı • 274998 Başkan • BANKER ZEKI: O 98 8» Arif Gbkpmar 77 53 13 tZMÎR: 13 83 21 • 4 VAKIF HAN, ASMA KA • MERKEZ: 4 Vatol Han TIN ÜZERINDEKİ 1. KAT (Beşiktas Reklanv 173) 2474 Asma Kat, No: 89 NO. 9 BAHÇEKAPI Baoçekapı / ISTANBUL ISTANBUL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • £ ANKARA GAZETECİLER CEMIYETİ, KARATAŞ'IN TUTUMUNU KINADI ANKAR4 (Cumhurivet Rurosu) Arutara Gazeteciler Cemıyet/ nın oncekı guı vapılan Genel Kurulundan sonra aun yayınlanan bıldınde TRT Genel Mjdu runun tutumu protesto edılmış tır. Gazetecıler Cemıyetı'nın konu ya ılıskın Genel Kurul bıldjnsı şojleaır «Anrcara Gazetecıler Cemhen Genel Kurulu, devlerın yayın organı olan TRT'dekı çağdısı zınnıyet sapmalannı protesto eder UUemızm ıçınde bulundugu durum, TRT yaymlarını her geçer. gun daha dıkkatlı bıunç'ı çagımızm gerceklerıne uygun bır hale getırmesını gereklı kılmaktadır Bugun gorevde bulunan sa>ın Saban Karataş ve Yonetım Kur ılu kendılerını bu sorumlu mev kıve get renleıden cesaret alarak her turlu uyarıya rağmen, TRT de gorev yapan üyelerımızden bazılarını gorev dısı bırak makta, adeta TRT je belırh b:r anlayışı hak»m kılmak amacını gutmektedır Avnca TRT \avınları uzermde kı cıddı şıki\etıerı ınce'eyen TRT Seçım Kurulu da bır turlu gorevını ta.Tiamlavamamıştır. Genel Kurul olarak vonetımde kı aksaklıkları \e meslekdaslarımız uzerindekı baskıyı kamuoyu onunde şıddetle kınanz » Hakkı Merdivenci'nin babası vefat etti Afyon muhabirimız Hakkı Merdıvenci nın babası Suleyman Merdıvencı, Afyon da velat etmıştır. Cumhunyet, merhuma rah met. arkadasunıza bassagugı aı lenz. > OKUYUCU MEKTUPLARI Tüm Parlamenterlere köyümüzü yasak bölge ilân ettik 300 ;nllık bır mazısi bulunan Balıkesır'ın Susurluk ılçesınm en buyuK koylerınden bın, 1500 nufuslu Yıldız koyudur Koyumuz Susurluk un gune\:nde ve Sımav çajmın kenarında ıskan etmış Sasurıuk a gelebılmek ıç.n 250 metre uzunlugunda, ağaç bır kopruden geçmektejız. Susurluk a 17 kılometre uzakİKtadır koyumuz. Koyumuzden Almanya'da şu anda 100 den fazla ısçımz vardır. 197J \ilmda Almanya'da buljnan ısçılenmız tarafuıdan ufak da olsa, koyumuze bır salça, fabriiası kurulmak ıstenmıştır Musaade edümemıştır Koyu muze buyuk bır ortaokul va pılmak ıstenmlstır Musaade edılmemıştır Koyumuze Ta run Kredı Kooperatıfı bır bına ve depo yapmak ıstemıstır Mu saade ed:lmemıştır Kuçucuk bır odada çalışma vapılmaktadır. 1975 yılında eiektnk ıçın muracaat edılmıştır. Musaade edümemıştır Yolunda yurun mez, kopnistlnden geçdmez olmustur. Bu koydekı bmalar hep, 5060 senelıktır 20 seneden bu yana bu koyde yenı bır bına yapılmarrustır. Acaba bu koy anarşıst mıdır'' Hayır. Acaba bu kov, banka mı sojmuştur'' Hayır. Acaba bu koy devle'e, kanunlara mı karşı gelmıştır' Hayır. Pekiyı bu koyumuzun suçu nedır? Sebep şudur kı 20 yıldan ben Yılaız'ın yakınındakı Sımav çajn uzerıne bır baraı yapılacaktır Baraı vapılırsa, Yıldız kojm kalkacaktır Kov kalkacak dıve, bu kov bu gune kadar gerı bırakılmış, avutulmuş, aldatılmış .. Çevresınde bulu nan 20 hanelık koye eiektnk verilmış, 50 hanelık Yıldız koyu gaz lambası ıle başbasa bıra kılmış Yıldız koyu, hangı devlet daıresıne başvurmuşsa, karşısına baraj çıkmıj, her taraftan elı boş donmuştur. Artık kararımız şudur kl, Barajlar Kralı sayın Başbaka nımızdan, 40 bm koyun sorumlulugunu uzerıne alan Kovışlerı Balcanımızdan, Balıkesır ın so rumluluğunu uzerıne alan sap n senator ve mılletvekülenmızden problemlenmıze çozum beklıyoruz Baraı olursa köyun dunımu ne olacakfır'J Bıze eiektnk verılecek ve\a verılmevecek dıve yazılı, musbet bır ce\ap veıılmedıkçe 1977 seçımlermde kovumuze gelece< seçım sandıkları boş donecektır Şu anda musbet bır netıce alıncava ka dar k o ^ m u z Yıldız. Balıkesır Senator ve MılleUekıllerıne ya saic bolgedır İzmir'in 3 kilometre uzağında bir mahalle var... VEFAT Merhum Mıralay Ibrahlm Etem bevın ve Safıje hanımın kulan merhum T. Mühend^s Nıhat Gejran'ın zevcesı, Yavuz Geyran ve Erol Gejranm annelerı. ÖĞRETMENiMiZi ARIYORUZ Öğretmenımız Onur Mert fle haberleşmemız keslldl. Bır yıldır kendısınden haber alamıyoraz. Bu Koşede sesımızı duymasını dılıyoruz. E.T L. l<t7,1"4 memnlan Catalnğlu K« Oğrenci Yurdu tstanbul HALÎDE GEYRAN hakkm rahme'me ka'uşmuştur Azız naaşı l î Jlarf 1977 junu fvarın) oğle namazını mu teakıp Şışlı Camunden alınarak Edırnekapı Şehıtlığme aefnedılecektır. AtLESİ Turkıye'nın uçuncu buyuk şehn olan lzmır'ın bır manallesı olan Emrez mahallesı, gecekondu mahallesı oldugu ıçın Beledıje sınırları dışında tutulmaktadır. Bu nedenle sosyal teYıldu KÖTfinden sısler yapılmamaktadır. Bunun 700 imza yanında 500 kışının sağlığı, canı malı tehlıke altındadır. Yılda ortalama 5 kışı cınayetten olmekte, 5 kışı de hapse gırmektedır. Mahallemızde karakol yoktur Bır olay anında, uç saat sonra en uzakta bulunan Buca'dan jandarma gelmekteaır Yolumuzun olmarnasından, aoğum sancılan ıle krvranan kadınlanmızı hastalarımızı has tanej'e ulastıramıyoruz. Içma Bızler Anadolumuza ve onun ışıksız, yolsuz, susu? koşesuyumuz voKtur. Kuyulardan lerıne; ışık, yol, su almaya kendımızı adanuş koy ogretmengetırttığımız dort teneke suya lenyız Aldığımız maaşla gunluk ıhtıyaçlanmızı yarım vama20 lıra vererek temın edıyoruz lak tamamlamaya çalışan bızlere 1940'k.rda xabuı edılen yaÇocuklanmıza en %akın ılkokacak odeneğı olarak toplam 90 lira, 75 ve 15 lıralık taksıtle kul 2 kılometre uzaklıktadır. verılır. Son olarak, mahallemıze seçım Hıçbır boıgeden 90 lirayla bır yıllık jakacagını aııp ısmkayıt zamanlannda seçım kayıma\a çalışan kahraman çxkacağuıı tahmın edemem ve ettı ıçın memur gondenlmenuşmek de yalancılıgın ta kendısı olur kanısmda^m 90 lıravtır la tanesı bır lıradan 90 tane tezek, kılosu 125 kuruştan 73 kı Ilgılılerden sorunlanmızı bır logram odun, bır adet buyük bov tup alınırken, bununla bır an once çozumlenmesıru beklıyıl ısınma değıl, 5 gunluk ısınma karşılamr. jorui. Fiyatlann alabıldığme yukseldığı ulkemızın, hıç de 90 Vlsmail Oral ralann geçerlı olduğu 1940 lara benzemedjğım. bu odeneğm Emrez Mab. Kalk. ya tamamen kaîdırılmasını, ya da ülke koşullarma uygun Der. Başk. îzmir ayarlanmasını ıstıyoruz. Anadolumuza herşeyımızı vererek andımm >erıne getirmeye çalısırken, \arsınlar bızı 1940'larda, kendılerını 1977 lenn şartlannda gorsunler. Aradakt bu uçurumun ie onun açtığı yaraların bız ve vavrulanmızın benlığmde oıraktıgı ba• Bızler Kajserı'nın Bunruklugun gurahını, Anadolumuzun 1977'lerdekı Mcdanlarına 'an ılçesıne bağlı Yaylapmar şıkâyet edıyordz. koyu gençlenyız. 3ffl hanelı ko Hıdır üGURSÜ K4RS vumuzde okur>azar kışılenn boş zamanlanm değerlendırebıleceç: bır ktılrur yuvası yokf ur Koy gençhgı olarak koyumuze bır kutupnane açmak ıstıyoruz. Bu nedenle bır kampanya açuk. Bıze jardım ermek ısteren her vurtsever ıstedığı cınsten ıstedığı kadar kıtap veya dergı gonderebılır Ali S. Sulkcr Vajlspınar kövu gpnçliçı adm.t P.K 297 KATSERI Geçenlerde Fenerbahçe've dogru bır yurüvuş yapmak istedım. Fenerbahçe'ye gitt:ğımde bır de ne gorcım, ko• Dort dagın arasmda ılçe caman demır bır kapı «Haıkın mesire >end>r» aıye jazıye uzak, Anadolu'nun butun yor. Eır de kocaman levhada gırışm 100 kuruşa oldukoylerı gıbı bır dağ koyunun gunu bıldlnlıyor. Içen gınyorsunuz, vıcık vıcık çamur, pıshalkıyız Ekonomık durumulık. Belkı eslcıaen bakjm yoktu ama ucret almmıyordu. muz çok zayıftır. Bu duzenın Fakat doğal bır guzellığı vardı. Nerede o dız boyu buyugereğı okurna olanagı olamamuş otlar, mıs gıbı kokan toprak, yemveşıl guzel bır Femış kımselerız. Koylu olarak nerbahçe? Şımdı hepsının yennı bır bıçunsızlık almış. okumak, bılınçlenmek içın bır Yurttas olarak soruyorum yetküılere; bu mu ucret karşıkıtaplık kurduk. Kıtap alma olığı halka verilen mesire yen 7 Yarın burası duzenlenebılır ianağımız olmadığından butun \e 250 kuruş olur Sonra da son mode! otomobıilenn sedevrımcı orgut. yazar ve yayın fa surdüklen, âlem yaptıfclan bır yer olur. Turkıye'de evlennden kıtap yardımı beklı esıtsızhk yok dıyenler ne derler acaba' Temız b.r c^dde voruz. gorsek oradan gecmemız lâzım. Bakarsınız bır memur Kitap Komitesi adına çıkar onumure «Kardesım bu caddede vurume* ücrete Mehmet Kartal. tabıdır» dıyebıhr. lsmail SEVtNDIK Hasanlök koyu Rtrkük PTT acenta«ı eüyİB Islâhiye/GAZIANTEP Bir yılda 90 lirayla ısınılır mı? KiTAP iSTEKLERi Halka ücret karşılığı verilen mesire yeri bu mu?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog