Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 14 MART 1977 50 YIL ÖNCE CUMHURİYET 14.3,1927 MÜDDEİ UMUMİIİĞİN AÇTIĞI DAVA tstanbul Müdd«?:i umunrlıgi (1) tarafından «Akşam» refikımız ı2'ı sah'.p ve mümessıllçri aleyhine açılan dsvanın rilyetine (21 uün bırinm ceza mahkemesinde devam edildi. Müddeii umumiliğin talebiyl» f 4 > tevkif edildikJerinden. kendileri mevkuf (5) olarak jsndarm 3 ların tahtı nezaretir.de (6) gelmişler, büsne re yine mevcuden (7> tevkıfiıaneye sevk olunmuşiardır. Müddeii umuminin iddianamesl o kundu. Bu iddianamede Akşam gazetesinin 5 mart tarihli nüshasında intişar eden (8) yazıyı cürlim mevzuu (0) olarak alıyor, Necmettin Sadsk beyin, hakkı kanunisini istimal (10) ederek MUddeii tımumilik makamım tahkir ve tezyife Hl) cüret ettiği iddla olunuyordu. Müddeii umumiliğin sıyanet <12) ve mııhafazasiyle mükellef olduğu (13) devlet otori*esi» ile kabili telif (14) değiidı. Avukat Sadi Rıza bey maznun (15) gazetecilerin tanlıyennı f 16 > talep etmis ve bu talep reî edilmlştir, (17). R«is Necmettin Sadak bev, makamı iddıa sizin gazetenizde intişar eden yazı ile tahkir olırnduğunu iddia etmektedir. Maznun Böyle bir iddiamn varit (18) olabileceğıni zannetmezdim. Makamı iddiayı tahkir ve tezyif etmeme ahlâki ve fikn seviyem (19 ı manidir. İçtimaıyyat müderrisiyim, (20) Devlet o toritesinin ne demek oldugunu bilirim. Benden bövle bir şey sadır (21) olamaz. Bana böyle bir şey isnat (22* etmek beni cehaletle itham eylemektir. Buna katiyyen tahammül edemem. Yazınm serlevhasmdaki sıddet ve nefretle (23 > reddettiğim şer. Müddeii umumüik makamını de ğil, bilakls bize izafe edilen (2?) Derviç Vahdetilik. ırticakârhk (26), inkılabı görmeyicilik gibi sıfatlardır. Ben bunlan menfur (27) b'ilurum. bı.m'an rKfret ve şiddetle ret ederim. Benim gibi bir adamdan böyle bir şey sadır olur mu?» Müddeii ıımumi, maznıınlar hakkmdîki kanunu ceza maddelerırti sayarak 69'uncu maddeye tevfikan VP karikatüründen riolsyı Ratip Tahir beyin ise yalnız 426'nrı rnartde mucibincp tayini r??alan < R lâzım geldieini iri2> dıa etti. Dava lıalkta o kadar bü \iik bır alâka uyandırmıştı ki. rr.ahkeme «.•alonu pek nadir tesariüf 120 • edilır derecede dolmuş, trneffüs içın pencerelerin açılma sma mecburiyet hasıl olmuştu. • Ankara'da muvazenei maljye encumeni bugün geç vakte ka dar toplanarak rsasraf bütçelerir.e pjt bazı tefern:atı f30) halletmiştır. V,»ic>at vp masraf bütçeleri 19i 'ouçuk müyondur. • Musolini'nin güzel kâtibesi Amerika'ya gitmiştir. Rorm'da kaldığı takdirde Madam Musolini ile Mösyö Musolininin araları açılması muhtemel (31) olduenna nazaran bu seyahat iki cıhetten faydalı olarak dempktır. #Safranbolu'da bir ölü. tfnesir oe yıkanırken kalkıp konuşmuştur. «Yahu beni niçin hamamda yıkamıyorsunuz. üşüyoruTn» demiştir. Altmış. beş yaşmdaki İsmail. şimdi evinde yatmaktadır. (1) f2) (3) (4) MUrirteii umumi: Savcı. Refik: Ark*daş. Rüyet: Görülme. TaİPbi üzerinp tevkif: tsteği Uzerine tutuklama. (5) Mevkuf: Tutuklu. (6) Tabtı nezaretinde: Gozetiminde. (7) Mevcuden: Burada tutulmus olarak anlamına gelır. (S> İntişar eden: Yaymlanan. (9) Cürüm mevzuu: Suç konusu. (]0i İstimal: Kullanmak. (11) Tahkir ve tezyif e cüret: A şağılamaya, onur kırmaj'a kalkışma. (12'ı Sıyanet: Konmma. (13) Mükellef: YUkümlü. H4) Kabili telif: Uzlaştırılabilir. (15) Maznun: Sanık. (16) Tahliye: Serbest bırakılma, sahverilme. f 17i Ret: Geri (18) Vant: Olabileceği akla gelen (19 i Şeviye: Duzey. (20) İçtimaiyat mtiderrisi: Sosyoloji ögretmeni (Profesörü) (21) Böyle bir sey sadır olamaz: Böyte bir sey çıkamaz, beklenemez. (22) İsnat: Burada yükleme anlamında (suç yükleme' (23) Nefret: Tiksinti. (24) İtham: Suçlama. (25) îzafe: Mal ettne (26) İrticakârhk: Gericilik. (27) Menlur: İğrenç. tiksindirlci . (28) Tayini ceza: Ceza uygulama81. SAĞCI BASIN NE DİYOR? Barolar Birliği'nin kınama gösterisinden sonra Türkiye Barolar BırliŞı 4 mart günü duruşmalara gırmerne karan aldı ve bu karar Türkiye'nin her janmda uyguiandı. Bunun ge rekçesı, iktidarın. Anajasa'r.ın ke sın buyruguna karşın. Danıştay kararlannı uygulama5"işı vp bunu alışkanlık ha'.ine genrmesiydi. Hukuk devişiyle. iktidar. suçunu ttempdi VP teselsül» »t.iriyordu. Avukatlann kınama gösterisi üzerine, iktidarı tutan gazetelerin yazarlan kalemi ellerine alıp veryansın ettiler... Göre lim n = dpdil^r: < Trilyonluk yapıcı güç!.. • Hajalleriniz! çok genış tutunuz. Türki\f"ye daima bol elbiseler giydirini/ ki, onur. çabuk büyümesi karşısında. diktiğiniz kostüınler dar gelmesm:.. Demirel'in bu işaretini, teknik veya politık hangi eleman topluiugu iyi kavrayabılmışse. mutlaka verimli olmus ve muhakkak yeterli eserler vermiştir!.. (....• Demirel'in çoktaaan tnlyona varmış yapı cı gücünü, enflasyona bağlayıp akıllannca hafife almayı hüner sanmak ve onun Anadolu agzmdskı •Eöyük»lüğü, elden bırakmadıklan haikçıhgın ne mene maskaTahk olriugımu gosterircejine alaya almaya yelter.ıp küçültmcy» kalkışmak'.. Derpirel, Işte hSla böylesine bır fAsıkı malırumlar sürüsünden adeta hızınot, kaçırmak. adeta eser kaçırıp kurtarmak zorundadır. V'e sanıyonım yeryüzünde kendl UJkesinın bır kısım çocuklannı kâh atlatarak. kih gögüsleyip devirerek eser yaratmak zonında bırakılan ilk Başbakan da odur' B«1U FAtK (Son Havadis. 8.3.1977) Boynuzsuz koyun ve boynuzlu koç Genç Cumhunyete karşı ıımumî bir baç kaldırma hareketi başlamıştı. Sanki Türfcye' de ıkı devlet vardı. B:n ArJıara'daki de\Timcı devlet. diğerı Istanbul'daki muhaiazakâr vs an'anevi devlet. HaliJe (...) halkın sevgl tezahüratı içinde salâtı cumayı edaya gidjyordu. İşte bu harici ve dahili va7iy?t karşısında ilerici kuvvetler ans'zm harpkete geçerek 3 mart ;924 tarihinde Ha'.ifeyi ve Hanedanı Aü Osman azalannı, ansızın yurt haric:ne sürdüler. (...•> 2'ncı Abdulmecırt rahmett Rahmana ve tarih» ıntikal etmjştit. '...) Şimdi Medinei Münevvere'de civarı Resulullah'ta. baki ka'nrıstanmda beklemektedir. Nr zamana kadar? 2'nci sür üfürüiüp. insanlar Mabşer ve Kıyanıet günündp toplanıp. ılâhi mahkeme kurılacağı ve boynuzsuz koyıınun hakkınm boynuzlu koçtan alınacagı günp kadar . (Riivük Gazete. 9JJ977) &JIRI UCLAR EDEBiYATI Srlçuk trrtfin. SON HAVADfS'te şnnlan yazdı: «Bir kısım a'.ukatları pylftn ve dırenişe geçen bir ülkede. aşı n uçlann ve anarş'stlerin eyiem ve direnişlerine engcl olmak mümklin müdür? Evet, Türkiye Barolar Birlıginm eylpm ve dırenişımn ka^nağı. Anayasamızda vs yasalarımızda yoktur... Ancak ne acıdır ki, anarşistler. eylera ve dırer.işlerine artık bir kaynak bulabileceklprdir. Bn kaynak, Türkiyp Barolsr Birliğınin 4 mart 1977 günü uygulamaya koymaya çahştığı eylenı v direniş karandır. Bu karara kar r şı çıkan \ akur ve yürekli avukat larımızı saygı ile selâmüyorum » Aynı yazar, konuya iki gön «onra >ine dnndü ve bu ke* şöyle dedi: «îstanbul'da, Türkiye Barolar Birliği'nin direniş karanna uyan bazı avutatlar, direnmekle yetinrnemişler, başlarında Baro Başkaru oldugu halde mahkeme salonlarını basarak. Türk milleti adına kutsal yargı görevf lerini yerine ge iren şerefli yargıçlanmızı tehdit etmişler ve vazife yapmalarına engel olmuşlar rtır/ı (29) Nadir tesadüf edilen: Seyrek rastlanan. (30) Teferruat: Ayrıntı. (31) Muhtemel: Olası, varsayıhr. Saadet kaynağı!.. TELEViZYON M.40 VtKÎNGLER 19.05 GUGl'KLU SAAT Televizyon Çocuk Yayınlan Şubesince hazırlanan programda son onbeş günün çocuk magazin konulan ele almıyor. 19^0 TARrttDA tLAÇLAMA Televizyon Egitim Yayınlan Şubesince hazırlanan programda tarım ilâçlaması yapılırken dikkat edilecek hususlar konu ediliyor Atatürk"Un Harp Okuluna Eirişinin yıldönümü dolayısiyle bir program. 22.00 SPOR STÜDYOSU TRT Haber Merkezi Spor Subesince hazırlanan programda Türkij'e Birinci Ligi karşılaşmalanndan ilginç bölümler sunuluyor. Programda ayrıca, ODTÜ Galatasaray basketbol karşılaşmasıyla, MuhafızgücU B. Bo ronkay voleybol maçlan da görüntüleniyor. Izmir'de çahşmalanm sürdüren Yüzme Millî Takunı seçmeleri ve salon atletizm şampiyonasından görüntüler yer ahyor. Ümit Aktan'm sundugu programda ingiJtere Lig Kupası finali ile Manchester United Leeds United ve Almanya'dan Möenchengladbach E. Frankfurt. ttalya'dan Juventus Milan karşılaşmalannın ilginç bölümlen veriliyor. Programda, Orhan Boran da bir konnğu ile yer alıyor. 23.15 GUNE BAKIŞ VE KAPAN1Ş BULMACA 1 23456789 Eleştirilere karşı önlem TRT, «Bır Yürek Satıldı;>yı ba.şarıyla pkra.na getirmıştır. Bu tür çalışmalann. çok pahslıya mal olsa dahı sürekli olarak yapılması temennimizdir. IR günde 146 bin lıra masrafla gprçekleştirtlen «Bir Yürek Satıldı» adlı f> rjnun: başta yazan Emine Işınsu olmak üzere. yapımcısı Nacı Çelik. yönetmer.i Bıılent Özdıral ve rol alan sanatçıları haklı takdire mazhar olmuşlardır. (.. ) Soldan gelecek menfı Pleştirilerm yöneticileri tedirgin etme.p''pgmden emm olmak ısMyoruz. Kaldı ki, solıın bu esere tnpkısl, maskesının ardındaki meşrebirü yansıtır!.. (Sabah. 6.3.1977) 1367 senesinde ilk olarak Sabah» eaz^tp. sinne hazırladığım Kadın Koşesinde canlı modellcrle îslâm: kıyafetler vermiştim .. Sonra «Bugun» gazetesinde «Kadın Köşesl»nde yine avnı ^ekilde modeller neşrettim. Daha sonra da «Seher Vakti» mecmuasmda. bir r.evj degiş:k biçımlerde başfirtü ve pardcsu modellerinı, yine c^.nlı mankPr.ler üzerinde verd:m. B'i ranh modelîer şüphesız ki ortülü müslüman hanımlan.n resünlçrı cieğildı.. Avrupa moda mecmualarındakl pardesülü. mantolı açık manken'.erin başlanr.ı boya il° vr bırkaç fırça darbesiyle eşarpla örtüyor ve öyle np?r»diyorduk. (..1 Neşretti£imi;s ranlı modpüpr Mvesınde, mii'mir. kocalanyia örünmp mcvruunda mıinakaşa ve nüradple eden nırp doktor. mimar, mühendıs. ogretmen. hatta mıllervekili harumlan, «Bak böyle olursa or^ünürün.> dıyerek teseftüre rıayet etmij, yuvalarına vp eşlerine saadet bahşetmişlerdir. Şule rüksel ŞENLER (Milii Gawt<, 13.3.1977) 20.00 HABERLER VE HAVA DURfMD 20.35 POLtS nOSTASI Dizinin «TUZAKTAKÎ ADAM» adlı sertlveni yayınlanacak. Eski bir polis memurj. devriye sırasında bir başka polisl yanlışlıkla ölclürür. Polis örgütü, konuyla ilgill olarak tahkikat açarsa da yalancı bir taruk yüzünden olaylar iyice karışır. 21.25 ANKARA BELGESELt SOLDAN SAĞA: R A D Y O TRTl 05.00 Açılış. program ve kısa haberler 05.05 Türküler, şarkılar ve ovun havalan 06.02 G^inayıiın 06.30 Bölgesel günaydm 07.02 Köve haberler 07.07 Bölgesel yayın ve reklâmlar 07.30 Haberler . . . 07.40 Sabahtan sabaha 09.02 Kadın dünyası 10.01 Arkası yarın 10.21 11.01 11.16 11.30 12.00 12.05 12.10 13.00 13.15 14.32 16.05 16.35 16.45 ıs.oı 19.00 Bölgesel yayın ve reklâmlar 20.15 20..İ5 Çocuk bahçesi Ayse Resener'den şarkılar 21.02 21.40 Yabancı dil dersi Bölge haberleri 22.02 Reklâmlar 22.02 Öğle üzerl 22.22 Haberler 22.40 23.00 Oyun havalan Gelin seçelim 23.10 Sizlerle birlikte 23.10 Yabancı dil dersi 23.40 Hafif müzik 00.02 Çocuk bahçesi 01 00 Haberler Köy dağarcıfı Çocuklar ıçm .Mdı sazı elıne Giifte;pr ve sövledikleri T.B.M.M. saati Sarkılar Hafıf Batı müzigı Türküler Haberler 01.00 Bölgesel yayın Beraber ve solo şarkılir Türk'iler geçidi EsTlerin dili Program v» kapanıs I Havarnn, içinde bulunan cisimlerin ağırlıgı üzertne yaptıgı hafifletici etkiyi gösteren bır flzik aleti. 2 Boga güreşlerinin yapıldığı alan Bır kutup hayvanı. 3 Kıbrıs'ta bır limfm kenti. 4 Üzerinde aranılan nıtelıklen tasıyan Tersi beürti. ipucu. 5 Minareden okunan bır tür dua Scvgide üstün tutulan. fi Pransa'da J tıir bölge (okıınusu). 7 • Vücudıın çatısı. 8 Tersi eskiden kullarulan bir tür silah Bır kimyasal bileşik. 9 Tersı belgi Eski bır uygarlık YTKARIDAN 1 Ateşli silahlarda. r.anrt gazmın basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin uğraaığı etkilerı ınceleyen büim. 2 Sancağı direkten aşagı alma Bir emir. 3 Bir ıskambii faiı. 4 Tastik et anlamınrla bir emir Açıkça, ayen. be>an. 5 Tersi asıl Tersi faşist bir cunta tarafmdan yönetüen bir Güney Amerika ülkesinin adı. 6 Sıcak bir meşnıbat. 7 Güzelligi dolayısıyla begenilen Tersi geri. 8 İtal ı ya'da bir ova Bir uzaklık ölçüsü birimi Beyaz. 9 Tersi içitme. içıtim Dedelcr, bıiyükbabalar. BULMACAMN ÇÖZl'Mt SOLDAN SAfiA: Ü( NESil! Mukbil Ozyönik. TERCÜMAN1 daki yazısında konuya daha rieğisik bir acıdan bakıyordo «Neden, Ceza hukukunu veya Hususi hukuku uygulayan yüksek mahkemelerin kararlarının infazı konusunda bir ıhtilâf, bır problem yoktur da. bu ?on alan da vardır? Vp yalnız bızde deff'l. idari yargı bulunan (ıdari rejım tatbık eden) her mermeketfe. ve bilhassa. Idarp hnkukumuzun kaynağı olan Fransa'da vsrdır? ( ..) Üç nesilden grlen ve ker.dısi de bıitün ömrünü İdare Hnkukıuıu öğrenmeğe ve n!tretmege hasreden hiçbir hukukçu. kal kıp da «Danışfay kararı uygu'an masa da olur» d?mez. Ama. her zaman, hpr devirde, Devletin siyasi iktidarı kimin veya kimlerin elind? bulunursa bulunsun, bir türlü ortadan kalkamayan bü «uyg'jlaman mesele^ini bir kalemde kpsti^ip atma hevesîiler?ne Kprci 'Karurl^r uvarulans'n» demekp devam eîmrlerini, fakat ''uygularnampo hAdiseleriyle kar şıiaştıklan » m a n da: «Iktidarda fılanca var da ondan uygulanmı yorıı şeklindekl sathi tahlillerlo isın ıçınden çıkmaya kalkışmamalarmı tavsiye ederim.» Aynı gazptedek) Vehip Tümpr imzalı yazı, şu sorulara karşılık arayan bir mantık üzerlnc kurultnuştu: «Ortada zedelenen bir meslek onuru. bir meslek veya meslektaş çıkan mı vardır? Mesiekı da yanışma ile bağdaşmazhgı ilerı r.üralcn konunun, mesiekı dayatuşına ile np ilgisi vardır 1 » lanr Barolar hakkında dava sçtnası gerekmektedir.ıı Işin ilginç yanı, O r i d i n aym yazıda «avukatlann Baro' nıın huyruğunıı dinlenıpmiş» oiriuklarını öne sürmesiydi: «Aııkara'da avukatlann varısı, Konya'da 4050 avukat, Adana'daki avukatlann tamamı. yine tznır'de, Tarbzon'da, Samsun'da yüzlerce avukat Baronun b'ivıâunu dinlememişlerdir. SAVCRARA İHBAR SABAH'Un Mustala Orid. aıukatları savcüara ihbar ediyordn: « . Savcılığa düşen bır görev vsrdır. 4 Mart taıihınde binlprce vatandaşın davasına oakılamamış, hâkimlerin ve blrtün adlî makamların bir günlük mesaisı boşa harcanmış, nice kışıler mağdur olmu^tur. Ortaya bır amme davası çıkmıştır. Bunların hakkını korumak için, savcı GER(EK ORTADA AMA... M1LLİ GAZETEde lsreail Makkı Hatipoğlu şunlan yaziTordu: «Altnan kararda, hukukun Ustunlüğiinün korunması gayesi rol oynarruş olsa idi. pek bir şey demek soz konusu olmazdı. Ama ak^i olmuştur. Hukukun üst'inHisündrn zivade. sıyasetln üstün lüğü rol oynamıştır, kararm alm masında... Agız, CHP'nin. Birlik Panisi'nin, TtP'in agzıdır. ( ) Damştay'da onbeş daire vardır. Bu onbeş daireden yalnızca bir tek daırenin bir kısım kararlan tatbık cdünıemiştir. Bu dognıdur. Anıa sırt böyle bır sebeple, Türkiye'deki oütün avjka'ları duruşmalara g'.rmemek suretı ile suç işlemegp yöne'.tmeic ırıümkiın dpgildir. Mumkün değüdir, çünkti, aslında Danıştayca verilen kararlar tartışıhr olmuştur. Maalesef nahkeme. şoyle veya böyle sıyasetın içinR çekilmişür. Bu çekişte politıkar:l3rm rolii çoktur.» GfRCEGi 6ÖRMEMEK Snn olarak MİLLET'in bu konuya lllşkin «Basmakalpnsinden birkaç cümle: «Barolar, a^iıkat nıçin dırenise davet olunuvor? Muhalefet partilerinin «Hükümet Damştav kararlarını uygulamıyor» ıddiası nı. nevama desteklemek için: Başka sebep varsa. bilmiyoruz. Lhırum sadece bu ve bundan ıbaretse, 4 mart direnişi, Barolan politika>a sokmak, politıkaya a'.et etmek degil de nedir?» TRT II Ofl.OO 09.00 09.30 09.45 10.15 10.30 11.30 11.45 12.00 12.20 Oürı baslıyor Olaylann içtnden Türküler Olağanüstü yorumlar Türküler Okul radyosu Türküler Şarkılar Hafif müzik Bilim ve teknikte yenl geüşmeler 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 15 01 16.00 16.20 16.40 17.00 18.00 Türküler geçidi Haberler Hafif müzik Olaylann ıçınden Türküler Konumuz insan $arkılann dili Okul radyosu Şarkılar Arkası yann Türküler geçidi BUyük eserler Tarih ve biz Türkler 19.00 19.30 !9.45 20.15 20.30 "1.00 21.15 22.02 23.15 2^.30 23.35 23.55 Haberler Çeşitli îTiüziîr Küçük koro Çagdaş Türk sanat müziği Olaylann içinden Şarkılar Sanat çı gözilyle kentler YayKur saati Bir romamrmz var Haberler Solistlcrden seçme'.er Program ve kapanış Amatörierde iki tutbolcu hastaneye kaldırıldı Istanbul 2 Amatör Futbol Liginde oiayiı bir gün yaşanmıştır. Veîa Stadında oynaııaıı Fethıye • Bogaziçi karşılaşması sonuıı da her iki takım oyunculan soyunma odalanna gıderken bırden birbirlerine sille tokat gırmislerdır. Olaya seyîrciler de ka rışınca güvenlik kuv\etleri kavgayı 15 dakikada güçlükle önlpmiş ve Bogazıçi'li futbolculardan Mehmet II ve Akar yaralanarak hastaneye ka'.dınlnuslardır. öte yzr.dan BeyİprbPiT karşısına 9 kiçı ile çıkan B Bo ronkay 5 got yemiştır Alınan sonuç lar şöylpdır: HAYDARSPOR K, PAZAR : 2 1 HAKEMLER; Kazım Karaer ı : ı . Cemalettin Ozkan (6i, Birol Merih ıfit, HAYDARSPOR: Gören (5ı Recep I (6), Recep I I (6), Abdullah i " ) . Turgay (6) Ferlıan ı 7 \ Zeki (6), Turgay II '6) Lokman (6), Erdem (7), Hasan ' 5). KÜÇÜKPAZAR: forahim ı5) Bekir (6 ı, Yunus ( 6 ' , Vehbi (7), Celâl '6) Ugur (6). Suat ı3). A. Osman (5) Hasan (6), Namık <6\ Kubılay (5). GOLLER: Turgay Dk. 12. Vehbi Dk. 42.. Ferhan Dk. 73. Mı>M:*r.> TVtKtfİ TRT III 07.00 07.02 07.30 08.3ü 09.15 09.45 10.15 11.15 Açılış ve program Güne başlarken Sabah için Pazartesi konseri Bizden besteler Beraaer şarküar Diskotegimızden Halk ozanlan bölge sanatçıları 11.45 12.45 13.15 14.45 15.00 16.00 17.00 17.30 1800 Öğleye doğru Iladınlar topluluğund>.r> seçilmiş eserler Müzik şölent Türk hal.: oyunlan Türk bestçcilerinder Oda müziği Deyişler ve ezgüer JAT solist konseri Plâk albümünden 19.00 MUzikH dakikalar 20.00 Müzik takvimi 21.00 Çağdaş n.üzıkte folklör 21.45 Dilden dıle Anadolu 22.15 22.45 23.00 24.00 00.30 01.00 Küçük koro Sololar Geceder. gp^eye Gece vp müzik Minyatür müzik Program ve kapamş 1 Monsenyor. 5 Alan. 3 Yas arogA. 4 Ey Emanet. 5 Ova Una. 6 Tarator. 7 Rit Av fA. 8 oiaB akoR. 9 Emsal Mı. TTJKARIDAN AŞAGTTA: 1 Mavestro. 2 Olay Aile. 3 naS Orta. 4 Sn Eva Bs. 5 amatA. 6 Nara Oval. 7 Onur. 8 Orgen Tom. 9 Ataban. ECZANELER BAK1RKÖY: Melek (Pişekhar ne Cad.), Sağlık (Osmaniyet, Eczane 75 (Bahçelievler). Neşe (Kocasinan), Murat (Yeşüköy), Yeni (Kanarya), Şükrân (Esenler), Gültepe (Sefaköy). Tepeüstü 1 Küçükçekmec«), Sevim (Merter Sitesi). BEŞtKTAŞ: Site (Gayrettepe), Orkide (Şair Nedim Cad \ Lale (Etiler), Çmar (Ortaköy), Gürkan (Kuruçeşme). BEYOĞLt: Pelit (Tokatlıyan Han>, İki Kapılı (Taltmhane). Denizel (Cihangir),, BEYKOZ: Paşabahçe (tskele Çad). EMİNÖNü: Anadolu (Küçükpazar), Nuruosmaniye (Gagaloglu\ Beral (Laleli). EYtİP: Yaprak (Yusuf Muhlıs Pasa Çad.}, Levent (SUahtar), Ümit (Rami). Tuna (Ba>Tampasa). FATÎH: Iffet (Malta). Akserr,settin (Atikali), Esin (Haseki>. Onal (Çapa), Cerrahpaşa (K. M. Pasa Cad.), Doğan (Balat). G. O. PAŞA: Karlıtepe (Karlıtepe), Halk (500 Evler). KADIKÖY: Yeni Moda (Moda Cad.), Merkur (Serasker Cad.>, Koşuyolu (Koşuyolu), Kaptan Arif (Şaşkınbakkal), Emel (Feneryolu), Avşarer (Bostancı). Soylu (Fîkirt«pe). Uğur (Erenköy). KARAKOY: Karaköy Nur (Ha1:1 Paşa Sok). KAS1MPAŞA: Dogu Karadeniz (Kulaksız), Sedef (Bahriye Cad). SARIYER: UmuT (Yenimahalle Cad.). Merke? (tstinye). ŞİŞU: Hüseyin Kamil (Şişli Mey.), Pangaltı (Halaskârgazi Cad.). Elmadag (Elmadağ Cad.). Adı var (Okmeydanı). Gülümser (Kuştepe). Mukadder < Gültepe >. Çeliktepe (Çeliktepe), Ülkü (Mecidiyeköyl. Çimen (Sanayi Mah ı. ÜSKÜDAR: Merkez (Toptaşı Cad ). üfurlu (Fıstıkağarı), Bengisu (Örnek Mah), Gülden (Beylerbeji), Nur (Ümraniye). ZEYTİNBURNX: Bulvar (Bulvar Cad.). K, AYASOFKA SİIİVRİ : 21 SiNEMALAR EIYOCLU ANKARA (64 16 86) En Büyük Patron F. Hakan R. AS 147 63 15) Çapkmlar Krah P. Richard R. T. ATLAS (44 «S 35) Yüzde Yüz Ölüm D, Carradina R. İ. DÜNYA (49 fll 66) Çılgın Maraton J. Birgin R. İ. EMEK (44 R .39) Hazreti Mu4 sa B. Lancester R. İ. FİTAŞ (49 01 66) Jülya S. Cristel R. t . GAZt (40 36 25) Seytarun Kızı S. Koscina R. İ. tN'Cİ (40 45 95) Taşra Kı& M. Ar R. KENT (47 77 62) Çüşnn Maraton J. Birşın P. İ. KONAK (48 26 06) Gizli Duy gular F. Nero J . O'neil R. î . MELODt (64 13 14| Akbabamn Üç Günü R. Redford Oğuları F . Girik R. HAKAN (23 42 33) Meryem ve Ogullan F. Girik R. tPEK (22 25 13) Meryem ve Oğuları F. Girik R. SUR (23 67 12) 1. Jülya S. Kristal 2. Yosmalann Belalısı R.T. ŞAFAK (22 25 13) Jülya S. Kristal R. T. ve haric her (fün 21J0, çarşamba, cumartesi. pazar lb.30 DEVLET TİYATROSU (49 01 92) «Sevgili Doktor» Her gece 20.30 Çarşamba. cumartesi. pazar. 15.00. DOSTLAR TİIATROSD (47 M 08) «Gün Dönerken Salı, Çarşamba 21.30 Guma 18.30. Pa zar 15.30 «Bitmeyen Kavga« Çarşamba 18.30, Guma 15.30, aP zar 12.00 «Kerem Gibi» Cu martesı 18.30. G. ÜLKÜ • G. ÖZCAN (46SI 91) Kime Niyet» Saiı uanç her gün 21.00 • Cumartesi Dazar 16.Ü KADIKÖY tL rtYATEOSO (Tevfik Gelenbe) .KiUdl Bıv zuk» Salı narıç ner run 21 S'i. Cumartesi Pazar 18^0 KE.NT OYUNCULARI (48 85 89) «Buzlar Çörülmeden» Çarşamba, cuma 21.15 «Yasak Elma> Çarşamba 15.00, perşembe 21.15, cumartesi 18.15 21.15 .Katır Tırnağı» Pazar 15.no 18.15 NEJAT UYGLR (22 « U) «Muzdarip» Carşambs jsric ber gün 21.3U • Cumar»»sı, pazar 18.30 N. SEREZLİ T. AîjRlVER TİVATROSÜ (48 «8 50) «Pazartesl Senlik var» Cuma, Cumartesi Pazar 21.30 LXuner*esl 15.30. Pazaı 1830 «Başbakan Olııvorumıı Carşamoa 153ü, HAKE.MLER: Ozcan Oal (SK Erdoğan Kulaksız (7), Turgut Odabaşı (7), K. AYASOFYA: Recep («) Hayrettin * T >. Aygün (6). Sinan (7), Agâh (6ı Hasan (7). Ercüment (8). Sadullah (6) Meh met (7), Harun (7), Bekir (7), SİLİVRİ: Sait (5) B. Mustafa (6). Ataman (6), Vedat (6ı, Refık <M Muzaffer ı8), Ak gün <6), Selâhattin (5) Muhsin (5), Mehmet (6). K. Mustafa ' 6 ı GOLLER: Ercüment Dk 14, 56, Akgün Dk. 82. Cetin S A f i n i T l ' İSKENDERPAŞA K. GÜMRÜK: 32 KÜÇÜKKOY TUZIA : 20 V. Snğanlık Sakarya puanlan şolsü/ paylaştilar. Fotoğrafta A'arol Muharrem mücadelesi görülnyor. (Fotograf: Fehmi OZGt'LER) Coşkun (fi) Hakkı (7), Celâl (7 ı. Kerım r«i. ADALAR: Huseyin (7) Ozhan ffi.ı. Hüseyin (5), Baki (6). Deniz (6ı ~ Mustafa (fi), Bülenr (7!, Fei^zi <fi) Ahmet ıfiı. Önder (5>, Salim (6). GOLLER: Celâl Dk. 56., Bülent r>k. «2. Milmi T1FHAT (6). Nuri C6) E k r e m (7). Akar (7), Yaşar '6ı B a n ş tfiı Alper (6). Mehmet I I I (6ı, GOLLER: Rıfat Dk. 16. Akar Dk. 37 Hakan Dk. 40 E k r e m Dk. 67 Sami AYK\R\ HAKEMLER: Vecdi Pannaksızoğlu (6', Rauf Afır ı,6), Ahmet De nıir '6ı. İSKENDERPAŞA: Taler '4) Enver (6ı, Uğur (6), Altan '7>. î s met '6) Süleyman <6ı. Orhan <n\ Serdar (6) Tamer (8), Meh met ' 6 ' . Zafer (7). K. GÜMRÜK: Semih (5) Fikri (6), RPCPP '7>. Mustafa (5>. Nus ret '5ı Nursel (6>, Yakup O\ 1 Seyfi (6 Haluk '7), Bülent (6ı, Aykut ıfiı. GOLLER: Rpc=p Dk 14. Tamçr Dk. 22 ve 55. Haluk Dk. 44. Nusre* Dk. 77 ıK.K' ÇATAUA ÇIKSAUN : 31 KAOIKÖY KADIKÖY (37 15 97) Skandal F. Nero R. t. OCAK ı36 37 71) Tasra Kızı M. Ar R. REKS (36 01 12) Meryem ve Oğuları F. Girik S. Gökhan R. SÜREYYA 136 06 «2) Geri Tepen Silâh A. Dalon R. İ, R. t. MISTIK l « 15 14) 1. Pir Gecs Vakti 2. Öldüren Hırs R.T. ÖZLEM (66 6fl 83) 1. Meryem ve Oguları F. Girik 2. Meraklı Köfîeci K. Sunal R. RİTYA (44 54 5") 1. Avanak A. Akbaş 2. Erkeğim Benim T. Yiğit R. SES (45 ?5 1S) Kocaraın Bilmedisi R. T. SİTE (47 69 47) Jülya S. Kristal R. T. SINEPOP ı44 24 23) İbret L. Gastoni R. T. YENİMELEK (44 42 89) Şeytan'.n Kızı S. Ko?cıra R. t. YC^IUBCAK 'K1 01 91) 1. Meryem vr Ognlları F. Girik 2. Çaîer Bey îyi Fakir ve Kitıar N. Uygur R. ÛKSARAY BULVAR (21 35 78) Meryem AL! POYRAZOGLÜ (49 56 M) «Dur Konuşnıjk. ^us Sö^leine» cuma. cumartesı pazar 21.1a. cumartesi pazar .5^0. «Oelller Boşandı» Saiı raı*amba, perşamba 21.15 îarşamba VNYAHA.NYA (M » 26 • Sıraselrtlerı «Siinn Solum Sobe» Salı Perşembe 21.30 Carsamba Cumartesi, Paı»r \S30 • 21J0 BAKIRKÖT rtYATROSH (71 59 49) «Şen Denizciler» Pa. zartesl bariç her giin 21^0, pazar 18.31). BtRLtK SAHNESt (48 53 46) •Zenein Mutfaği» Perşerr.bo, cuma 21.15. Cuma, cumartesi. pazar 18.15, cumartesi, pazar 15.15 CKVKK rtVAVKUSt (A. Krbulak M. SerMU 25 0) 7N) <I$ıktar Neden Karardı» Pazartesi hanç her gün 21.15 cumarkjsı nazar 18.15 21.15 »EVKKLŞU RABARE (44 4 H 1b) «Valan Uiinya» Pazartesi HAKEMLER: Sabri Çeük 161, Arıf Pamuit (5), Cahıt Türküt (5). KÜÇÜKKÖY: Mahir (8) Nlhat i7), Derya ı.8>, C«mil (7), Abdurraaman (7ı Melih (7), Erol (7ı Yılmaz (fi) Celâl (7). Amır (6), Rıfat (7). TUZLA: Sadı (4> Hüseyin (5). Kemal fö), Oğuz <«). Satılmış (4» Ergün (5). Mustafa (6), Burhan (6) Ahmet (6), Tahsin (5), Osman 161. GOLLER: Satılmjş Dk. .57 (K. kalesineı. Celâl Dk. 7R. }l$ll ANADOIU : 10 DEFTERDAR ORMEKSPOR: : 3 3 HAKEMLER: Oican Gökay (6), Nuiı Çolak (6 ı Kemal Erdem (5). DEFTERDAR: Mehmet (5) Rıdvan (6). Hasan (6). Dursun ı'i), Naşit (6>. Cevdet (6), Sinan <6ı. Mehmet (7). Şahap (6ı. Faik (6>. Suat (7). ÖRN'EKSPOR: Sedat (5 ı Kurşıt, (6). Sabahattin (5>, Tay yar (6). Celal (6) Ali 161 Saba hattin II rfiı, Mphmet (fi) Ra sım (71. Ümit (7ı. İrem (7). GOLLEH. Mehmet Dk. 8. Meh met Dk. 36 ve fiö. Ümit Dk. 43 ve 75, Cevdet Dk. 87 Nejat SAGDITT' AITIHYIIDIZ I. Ü. S. K : 20 JEHİR (İYATR01AR1 FATİH (.26 53 8") Yokı H.ARBtYE (40 77 20) Ynk» KADIKÖY (36 31 21) Yok» İ.SKUDAR (33 03 97) Yok>> cOyun «Oyun HAKEMLER: Ayhan Gozene (6', Ahmet. Delir ı6), Raut Aiir (6 ı. AL.TINY1LDIZ: Mücahit (7) Çabbar (6>. Bülent (6\ Abdullah (7\ Kpmal ıj> İhsan (6ı, Salih (5>, Sadık (fiı Recai «fi», Selim (V, Salih (5'. 1. V. S. K: Ali '.Vı Ismet (.4), Ali (4). Nuri (5ı, Temel (6) Ga fur f.V», Erol (6>, Orhan '6ı Zeki f6). Mustafa ı 5 \ Beraattin (6). GOLLER: İsmet Dk. 19 (KK.t, Nuri Dk. 67 <K. K.) Metin IXIT)AG HAKEMLBR Atilla Asal w>, Birol Merih (6), Cemalettın Ozkan (8>, ŞİŞLİ: Antranık (6) Yakup (6), Ahmet (6ı, Istepan ffiı, ldris i7.ı, Mustafa (6ı, Birol (6) Varujan (R) Minas (6), Lütfu <6>, Naci (7). ANADOLU: Mehmet '5) Şa hın <öı. Enver (5), Hüsamettin <*). Hıaır (6). Yaşar f5). Me tin (7ı, Cemai <5* Ercan '4ı Ttıran «7i, Mustafa 'S). GOt.: Vnru.ip.n Dk 5fl HAKE1ILER: Muttafa Toprak <7ı, İbrahim Demirel 161, Omer Cüllük '7i. ÇATALA: Encın '6ı Yılmaa ('), Mithat ıfiı. Recep <">. Nazıf (7ı Tamer ' 6 ' , Akın (61. Yavuz ıfi' Hiknıet <7>, Selâhattin (6>. Enver (7'. ÇIKSALIN Ali '3ı Tuncer 1 (61, Bayram (fi . Yaşar ' 8 ' , Celal (7ı Rıdvan ıfiı, Ercan 1.6', Muammer (7 ı. Önder (6.1 Bekir T 16'. Aziz ı.v, \Uıs afa 'fiı. GOLLER: Hıkmet Dk. 35, Recpp Dk. P0 vp B5. Celal Dk. sn. BEYLERBEYi B. BORONKAY; 50 U. SOGARIIK SAKARYA : 00 FEÎHİYE B06A2İÇİ : 22 UNGA ADALAR : 20 «Oyun <Oyurı HAKEMLER: Hasan Alun ' 7 ) . Bedrettin Boyacıgil (7), Ergüder Yılmaz (7). LANGA: Orhan (6) Nail (6), Erdogan (fi). Saıni (8). Mahmut. ıfi) İbrahim ıSı, Sinan (7), HAKEMLER: Gıray Çatalkaya f7ı. Ömer Cüllük (7), î b r a h i m Demirel (7). FETHIYE: Halit (6) Kenan (6>, Ccmal (6). Metin (7), Mustafa (6) Kadri (6). Bahattın 7), Hakan (fi) Rıfat (7), Ya'çın (6). Mustafa (6). BOGAZİÇİ: Akgün (6) Meh met I (7), Engin (7), Mehmet II HAKEMLER. Sinan Er 'M. Sef ds Kant < 6'. Sçzai Temel (5ı. U. SOGANLIK: Ergani •*" Aykan (5ı. 'Mahir 6'. Akgün <7\ Serdar (7), Adem '6ı Sermet 'S!, Varol '5ı. Nafer ifiı Çetin '7ı, Necdet ' 6 ' , Ayhan <5•, ( l r fan SJ. SAKARYA: Çetin <T> Muharr"m 16'. Taner ıfiı. Kasan (7ı, Be kir (fi> Reşat (6). Engin (6>, İs mail <7ı İbrahim (7ı, B. Melıh <6', K. Melih ' 6 L Kemal MATL'Ş HAKEMLER: Tayfur Özcatı '=>'. Kamel Postan (5', Yılmaz Vardar (5'. BEYLERBEYİ: Ahmet (fi' A'ndullah (R1. ÖniPr ( 7ı, Çağlar («>, Kâzım (7. Bülent ıfiı, B. Mustafa <7ı, Kylip ',fi> İsmet '61. K. Mustafi ' 8 ' . Aydın (61. B. BORONKAY: Turga.v (5ı Xadir '4ı. Recep O 1 , Taner (5ı, Is mail lı Mustafa ' 5 ' . Fikret (6ı, Taner II ı.5) Kaci 16'. GOLLER: K. Mus»a£a Dk. 6 ve .^7. B. Mustafa Dk. 72, Aydın Dk. 7S. Çağlar Dk. Ü2. DİGER SONLÇLAR Levent Iji. Spor. 20 AUınay İstiklâl: 1 (i K Kapı Zara Cerrahpaşa 40 Mimarsınan Hilâl I1 Acıbadem Ayvansaray. 21 Safraköy Beykoz. 41
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog