Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

fUMHURIVET 14 MART 1977 e*yofttu Istıkltl C 184 T»l 44 8» 96(3 h«t). 44 «6 (V otobüsle AVRUPA 23 Nison'don itiboren h»r eumortesi 22 Gün, 3.500 TL ve 450 Dolor Türk İş kendisine bağlı bir sendikayı icraya verdi ve binasına hacız koydurdu ÜYÎ SENDıKALARIN A1DAT BORÇIARINI RıNDEN YAKINIIAN TÜRK IJ YÜRÜTME KURUIU SATTIRI RAPORUNDA. 405 BıN URALIK. BORCÜ ıÇN GES İJ SENDıKAİININ ADANADAKl BıSASıKIN lACAGI 6IIDIRILIY0R. AN'KARA (Cumhurivrt Rârn«nt)| Türkt? kendisine bağlı bir sen . dlksvı icraya vermJs. Adana daü I bınasını d* Mtısa çılcarmıstır Turktsuı yone&m kurulu içm hazırlanan yurütme kurulu raporunda verılen bılgıye gore Konfederasvon kendisine caglı Cre' îs Sendııcasından ¥n bm ırahK alacagını alamayınca. sendıkavı icrava vermıştir Ancak sendıkanın nakıt parası bjiunmaması nedenıyle, Adana'dakı bınasmı hacıze koydurmustur Raporda bu konuda şoyle denilmektedır • Gests Sendıkasının Konfedera^vonurruza o!an 405 000 lıralııc borcundan oturu 2 avn ırra taXıbı yapılmış borçlunun Adana dA nulunan gayrımenkulü haczo lunmuş. Eaynraenkulün defer tasdm vapılmıatır. Takdir r»poru teb'ige çıkanlrrustır Mahcus (taynmenkulün satışı istenecektır • C,e<; Iş 'îendikası Turk İş e bagıı \p eneru ışKOİundaii sen dıkaıardan bir tanesıd^r ve Genel Baskarı Erol Aykaç Turk îs Yo^etım Kurulunda üvedlr O P \andan a^Tiı raporda sen dıkalarm Turk Iş'e aıdat borçla nnı odemedıklerinden, bu neden le eenel merJteain para sıkmüsı ç«ktıgınden yakınılm»ktadır. Ra porda ver alan büglye gör« bag h send.kalar Türkîs Genel Mer kezıne a ia borçlannm «ncak 42 SUT odemektedirler Erbakan'ın temelini attığı fabrikaya arsa aranıyor MERSİN, (Cumhuriyet) Btr sttra nnce MSP Genel Başkanı ve BasbaJcan Vardımcısı Necmettın Erbakan tarafınaan Gübre Fabnkası dıve temal atalan enn Gubre Fabnkası ıle ilgısi buluniB»iıgı bildırilmı^ur Erbakan'ın 4 Gubre Kompleltsi dljre boj bir srsaya temel attığıru., ancak bu fabrlka 11« ılgıh arsa bulma ve kamula#•ırma ışlnin dahı çozumlenmemiş oldugu ıu bıldıren Mersın Beledıye Başkanı K»v» Mutlu, Sanajı ve Teknolojı Bakaaheınca adı geçen fabnk» ıçın Mer»ln'de h&len arsa arandığını d» soylemiytır Bu konulan gorüşmek üzere Ankara'va pden Kaya Mutlu, «Ank&rm'dm vapıla cnk bir toplantıva çafnlmis bulunmaJtt» vırn Akdenıa Gubre Fabnkası 4 komplek sı ıçın ver seçırm vapılacaktır Devlet PİBnlama Teskılâtı Ulasnrms Bakanlıgı, Imar î«nân Bakanlıjı Sanavı ve Teknoloıı Bakanlığı ıle Mersm Feledıve^ı ılgılılerının katılacafı toplantıda karar verl»cektim demi}tu. ORTAASYA 15 Nison'da 1* GOn; 5500 TL ve 450 Dolor uçak, etobus v» feribotk BAT1 AVtUPA 30 Nisan'dan itiboren her 15 günde bir 15 Gün; 6000 TL ve 320 Dolor uçoklo TARİŞ, ÜRETiCiDEN YUKSEK • T/UHfİN DEĞERLE İHRACATÇIY1 DÖTEKLEYEH ALDIĞI POIITIKASINIH Ü Z Ü M VE SEÇIMLERE KADAR PAMUĞU SüRECEĞı VE BÜTUN EGEMKİ İHRACATÇIYA TARtŞ . KOOPERATıFlERIHE DAHA UCUZA D0LDURULMU5 SAĞC1 SATIYOR HiLlTANURIN SEÇıMLERDE KUILANIIACAĞI ÖNE SIRÜLÜYOR. bu n*denl« da har yıl mllyoniarc» lıra n r a r » u*mtt> ğı bUdirUmektsdir MCnin lhrıoatçîyı âsatakİMas politikMi salt pamukts degil, UsUmda, lndrdo T» anasonri» da kandinl göstermekte hıc alıma glrm«y«ı lhrmestcı Taristan aldıgı urünlerı, dışan satıp büyüJc kirlar «aglamaktıoır Tans'ın sanayicı lırmalara da dusük kalltell pamuk saüşı yıilardır tepküere konu olıraktadır. Geçtıgimıs gunjerde, standart 3 hafıf beneklı pamuklann üyatı 2850 kurusüuı, 3875 kurusa ytik•spltılmistir Standart 31er Ise 3750 kunıstan 28 liraya, 3 hafıf beneklıler ise 37 lıradan 2750 kurusa çıkarümıstır Ekstr» pamuk lar halen 35 lıra. 1 sıra pamuilar İse 33 ltradan islem gönnektedır Tariş'ln bu polltücasırun seçim YAKINDA lere dek sure<eğı çünkiı Ege vı ağ gıbi saran Tanş kooperatıfle«OIUM rınde çAİısan sa^cı m:htanlar;n SAÇAN sermaysnin destyegıyle secımlerde belırlı gorevierı yukleneceklen Blt de uzerlnde durulan sortmlar ara sında yer almaktadır Tariş içın CUHURA dekı çekişmenın de ılgınç bır geDOMUJECEĞI lışme gost«rdıği belirtılmektedır örneğin, Tanş'ın Üzum Bırliğı ONE kongresı dün vapılmıs başkanSURL/LÜYOR lıga yenıden APİİ Necıp Necıpoflu seçılmıstır Necıp Necıpoglu ve Üzüm Birliğı'nın dığer yonetıcilerı bir sıire once Hawai ada t annı da kapsayan blr dünya turuna çıkrruşlar, bu gezının ıınansınanım ilzüm ihracatçılan yapmıslardı. B J gezıden jenı donen Necıp Necıpoglu ve arltadaslan dun yapılan kongred* tum eleştırüer* karşın yıne kongreyi kazanmıslardır Uzum Bırhğı kongresınde delelemlerınin önlenmesi İçin yaaala geler TARIŞ'm destekleme polirın jetersiı kaldıgı, ancak, yurür tıkasını joğun bıçımde eleştırlüK'e olan yasaların uygulanma m.şlerdır. •ynda ise isyerinın bujuklujıine Bır delege çok sayıda nemurun va da ktlçüklügtine dıkkat edildı hıç bir ış yapmadan maas aldığı behrtılmiştır. ğını dıle getirmıs ve .TARİŞ'e bır yurnurtayı on kıji taşıyor » Su tTrunlen 5olge^,51üdürü 7a demıştır" Kongre APİİ N'ecıp Nec'pVHPKİMİ TBİlklann atılması ko oğlu ile yıne AP1İ Orhaa Daut' nusunda yeterslz kaldıgını söyle un kıva"îiva çekişmelerıne sahmıştır Geredeliojlu, ozetlo çöy ne olmus; Necipoflu Orhan Daut le demişür: un tutumuna ılışkin olarak şunlan sojlemıştır «Ktrlenmeyı onleyecek müeyyl «Bırlığımızın kendi kadrosu U« deler yoktur. Eeledıyelene llgıL T^RÎŞ'ten aynlması komısunda yasa hukumlen onumuzaekı vıl vaptığımız çalışmalarda G«nel yürurluğe gırecektır Bu konuyu Müdur ile ters duştuk Bugılne halkımız gerektıgı bıçımde ele al J kadar yaptığımız çalısmalarda malıdır Halkımız, kendi saglığı yonetım kurulumuzda tam bir açısından uzerlne düşenı yapma ı sorumluluk vardı Ancak hiç bır sı gerektiğı bilıncıne varmalıdır vetkımiz yoktu. Boyle jonetim Temlzleme çalışmalarından çok' olmaz Bugüne kadar vonetım kırlenme olursa, kuşkusuz kir kurulumuzun bile haberi olmalenme surecektir.» dan Genel Mudürlük Bakanlıktan aldıgı emirle ıstedığı fijrata Bu arada, 1975 yılında sanay; <• Uzıim satmıştır Genel Müdur artıklarını arıtmadan denıze dok Orhan Daut'la aramızda doğan tüklerl ıçın 52 fabrıkanuı mahke ı surtuşme bu vuzden > meye venldıgı bunlardan uçü I nün kapatıldıgı, bir kaçının pa ra cezası ıle cezalandırıldığı, 40 îşten el çektirilen kadar buyuk fabnka hakkında isa hlçbır yasal Işlem vapılmadı 20 TÖBDER ğı öğrenümıştlr. Kapatılan üç ış yerı. 13 20 arasında ışçı çalıstıran Şube Başkanı, kuçuk derl fabrıkalandır Para Genel Merkezi cezası verllen blrkaç ışverinın de, bu üç deri fabnkasından bı elestirdi raz daha büyuk o!*ıklan belır ANK.4.RA, (Cnmhnriret Bftrom) tılmıştır. TÖB DER Genel Merkezi tara» Edınılen bügUer« göre, Uç Jril fından ışten el çektınlen 20 suçuk deri fabnkası bemen kapatı benın baskanlan dun Ankara'd* lır, bıraz daha buyük olanları pa düzenleaiıtlerı ortaK basın toplan ra ıle cezalandınlırlarken, aralatısında Başkaa Gazıoğlu'nu eleş rında bır buvuk bova febnka&ı tırerek kurullann görerlerlne Ile kâğıt fabrıkasının da bulundu derhal donmesını ıstemıslerdır. ğu 40 kadar buyuk lşyeri, mah 20 şubenın, S şubat mitingınkemeyo verılmelerıne kaışın, dekı olaylar neden gbsterüerek «Haklanndaki sorus+urmalar sur kapatıldığını belırten şub© ydnsauğunden», ardmdan bır yılı aş tıcılerı ozetle şunlan &öylemiskm bır sure geçmış olmasına kar lerdxr. şılık sahıplerı mahkemeve çıka <Bu şubeler, Amenkan emper rılmamışlardı^ Bu tşyerlerl hak yalızmıne ve Rus emperpalızmik'ndakl soruşturmalar hâlâ sur ne karşı çıkan, ulkemızın bağım mek'edlr. sızlık ve demokrası mücadelesın de ver alan şubelerdır TOBDER Su Urunlfi Bolge Mudürü Ya Genel Merkezi nce duzenlenen 5 vjz GeredeLoğlu mahkemeye ve şubat mıtıngmde yurtsever, devrılen 52 ısven haKkındakı gelışr.mcı saflarda yer almışlardır melerı doğrulamış, «Bu koşullar Mitingden sonra da bır bıldırı r aa denız kırlenmesını önlemek ;a:,ınlaya aK TOB DER dekı deolanaksızdır» demıştır. mokrası duşmanlığını ve öğretmenlıkle ılgtlı olmajan îlencı Gençlık Derneğı ve TSIP'U saldır ganları ogTctmen uzenn» saldırtan Gazıoğlu vonetımını protesto Fırın işçileri e'mışlerdır Gazıoğlu'nun, MCnın televızyonunda boy gostere grev yapınca res «Maocu faşıstler», «mıtıngf» dışardan saldıran bozguncular» Osmaniye halkı dıye kufrettıgı vurtseverler dev rımcıler ve kenaı orgutunun du zenledıgı bır mıtınge katılmak ekmeksiz kaldı ıçın gelen bu şubeler ve bınlerce ogretmendır AD\NA Osmanıye ılçe^mde Gazıoğlu yonetımi, demeçlerıv 120 fırın ışçısı oncekı gece greve : gıdınce halk ekmeksjz kalrmş ' le kendılenm ele vermektedır tır. î Bü'un jal?n deneçlerine ragmeiı gerçeıîlen gızlevememışlerdır Da Beleojye BasKanı Hasan Çenet, ha oncekı demeçlermde mıtı ıg" 3 e.<mek fabrircası ıle 7 fırında «dışirdan saldın olduğunu «bır çalısan 120 ışçının an'den greve avuç ho^paiKunun^ «alciırdığ'"i Eitmelerinm yasal olmadığını be sovleven Gazıoğl ı • onetım: b j lırtmış cHalkı ekmeksız bırak şnbelerı TOB DER ın dışında mamak ıçın cıvar ıl ve .lçelerbınlerce oğretmenı de «bozğun den ekmek termnme çalışıyocu» olarak mı gormektedır?» ruz> denvştır Baş^an Çenet grev cı fırm ışçılerı ıle de gorüşerek l çalışmalarmı ıstemışır ' Dr. A Z i Z Ç Ö L tZMtK Tarl$İB aldıfcı paırrugu, lhrmcftt lçln <ü$ pu&rlar araysca^ı v«rrle dogrudan dojfruya ttipçara sattjgr •?% HDanet ÇET1NKAYA LONMA 1 Nlson'don Kibaren k*r cuma 8 Günj 4.300 TL v» 75 Pound uçoklo MONİH LONMA AMSTER0AM 2229 Nisondo 10 Gün ; 4.300 TLv*115 Pound I r i uçoklo AMERİKA 25 Nison'da 24 Gün; 9 900 TL ve 450 Dobr uçoklo UZAK DOĞU 22 Nison'da 20 Gün; 16.300 TL ve 400 Dolor Seyahatlere katılanlara I valiz hediye edılmektedir. 1977 gezilerimizi kapsoyan broşürümüzü isteyiniz. 1963'den bu yana asgari ücretler net yüzde 320, zorunlu tüketim maddesi fiyatları yüzde 600 arttı İzmir Körfezi'nin giderek artan kirliliği çevre sağlığı için büyük tehlike yaratıyor Hulusi ÖZÇOBAN İZMİR. (Cumhu^^^et Epe Bu rosu) lzmır Korfezı ndexı AIT lilıgın gun geçtıkçe arttıgı, bu kırhlığın giderek çevre saglıgı ı çın daha da tehlıkelı bır durum aldıgı belirtılmektedır Çesıtlı ku ruljşlar, koruva ilışkm vaptıklan açıklamalarda, kırlılıgın onune geçJmemesı durumunda, yakın bir gelecekte Izmır Korfezı'nin, «Ölum saçan bır çukur»a dönuşecegını savunmaktadırlar Öte vandan, «anayı anıklannı arıtmadan denıze do<<en faorıka larla etkın savaşım ıçın vasals rın yetersız kaldığı one surulur ken 'iırurlukte oîan \asalann uv?ulanmasıncl3 ıse fabrıkalanr bü\tlklü< • kuçüklüklerme pore a\.rım gudmduKune ıl şk *ı tep kıler de vogımlaşmaKtadır 197î vılırıda mahkemeye ve'ilen 52 ış \ v<>nnden valnızca uç kuçük ışye rınm kapat idıfı oSetulmıştır. Tekel Genel Müdürlüğüne Sınavla Personel Alınacaktır îstanbul Demlryolu îşçl Sendı Jcasmca yapılan bir araştırma' da asgan ucret arnşlannın fıvat »rtışlarının gensınde ıtaldığı or lardan vakınmalan giın geçtıkçe fez'in çopluge donüstürUlmesl tava çı\anlmıştır \rastırmaya yogunlasmaktadır Ne var kı bu konusuna degınmektedırler. Bu gore 1 W yılmdan buyaııa asga < 3 raîarda oturan kimı kışılerın, konuda halkı uyaran açıklaman ücretlerdeki artış oranı net Korfez'm kırlenme^re katkıda larda bır de. Korfeı'do rapüan \uzae 320 olarak gerçekleşırken bulundukları da anlaşıImaKta balıkçıhga d.kkatler çeWlmekt«lorunlu tüketim maddelerındekı djr dır îlgılilerın Korfez'de yapılan fıwt artışları >oızde 600'un üzebalıkçılıga gerektiğı bıçırnde eGenel Mudulüx Merkczınde \e Istanhul ıınıtel»rımİKİ8 nnp Kadar varmaktadır Buralarda oturanlar, e\lerın *ılmedıklennı. halk saglıgı ıçın çalıştınlmak uzere suıaua a^ag'da behrtılen sayıda personel uzak o.dugu \erlere kam\onlar îstanbul Demırjolu Işçi ^endı zararh olan baludann yakalanalınacaktır la getınlen çoplerın denıze do kas'nca vapılan ara«tırma\a go ması ve rahatlıkla satılmasma JsteKİilern • kuldugunu, fabrıkaların sana\ı re 1^63 jııında mahallı komıs rçoz vumulauğu belırtılen açıkla1 HUKUK îşletme îktısa* Sıya^l Bı gıler, lda'i BiartiKİarma b.r de bu çopler n vonlarca saptanan asgan ucret malarda bu konuda etkın savaHTiieT Fakuıteleri ıle Iktısacı ve Tıcan Ilımler Akademılen eklendıgını bıldırmışlerdır 1 brut 360 lıra îıcen 1977 yıhnda şım ıstenmek'edır ve benzen Yuksek okıil mezunu, Kordon da ıse dei 7e açılan sa bu ucret vıızde 400 artışla 1800 %TSIZ la*ımın jamsıra k TU kışı 2 Lıse ve Tıcaret Lısesı mezunu, hraya ulaşmıştır Ancak evlı ıkı ı FABRıKA BUYUKSE CEZASI YOK lerın gece'en evlermdekı çoplerı olmalan erkek adaylarm asker ık gorevlertni vapmıs buçocuklu varsayımıyla yapılan a ÇOPIUK MÜ! denıze dök'uklen belırtılnvştır O»e \andan fabrıkalann sanalurmalan Lıse mezunlannjı oğrencıhkle ıl.şkılerlnm otmarastırmaya gore brütte meyda yi artiKİanrı anfmadan denıze ması gerekmektedır Ceşıtlı kuruluslar, vaptıklan na gelen yuzde 400 arUş net he j Korfcz çpvre^ındekı evlerle 1 dokmeleı ıle ote<ı kırletme lsaçıklama'arda, zaman zaman Kor saplamasında yuzde 320've ın ' Kordon r"a Cıranlann pıs kokuAtanacaklara 857 Sayılı Yasa gereğınce ücret ödenecektır. mektedır Gerçekten asgan Ucret Is'eKlılerın faö7/1897 sayılı Yasanın 46 maddesındeki geartışıyla bırlıkte sıgorta pnmın nel koşullan u' ?un o'malan ve en geç 28 3 1977 pazartesı de VUZAL 757, gelır \ergısınde eünu çalışma >;aatı sonuna kadar sınav ıçın gereklı beıgelerla \uzde 1947, mali denge vergisinOzlük Işıerı Mudurluğumuze (fnkapanı) sahsen ba?vurm»de vuzde 80 ve damga resrrunde lan gerekmektedır. \uzae 400 artış olmuştur KesınYaalı sınav 29 3 1977 salı gunü saat 14 OO'te Unkapanı Abtılerde mevdana gelen ortalama dülazız Caddesı Hısaraltı SoKaktaki (Cıbali Tu>un Fabnkası artış ıse yuzde 900 olarak gerçek bıtışığı) Genel Mudürıuk yem^k sa'onunda vapılacaknr Yalesmıştır Rlı sınavı kazananlar ayrıca mulakata tâbı tutularas basan sıra; na grtre atamalan yapılacatctır. 1963 1977 yülan arajnnda va Ofcrenıra derecesi Sınıf Adet pılan araştırma sonvsçlanna gfire Yuksek G I.H. 10 asgan ücret net artış oraru yuz ENDÜSTRiYEL EKiPMAN VE OTOMOTİV Lise G î H. ıo de 320 olarak gerçekleşırken TX> Sınav Içln jeretdl belpeler : runlu tukeMm harcamaları daha SANAYi VE TiCARET A.Ş. buyuk oranlarda sevretmıştır 1 Öğrenlm belgesl veya onaylı flmeği, ömeğın bir kılo ekmek fiyatı ÎDARE MECLiSi BAŞKANLIĞINDAN 2 Nüfus cüzdanının onavlı örneği, bu sure ıçınde yüzde "Î69, zeytın 3 AskerlDc terhis belgesı, vıızde 604 beyaz pevnır vuzde (Slcü No: 127592 74S28) 4 C. Saveüığından alacaklan suçsuzluk belgesl, 411, kok komurü vuzde 4fi0, ev 5 2 Adet vesikalılc fotoğral . kırası yuzde 382 artış gostermış Şfrketimizin 1976 yılı Olagan Umumi Heyet Toplan^ısı asağıdaki eündpm (Basın 13139) tlr. konuiannı gorüsmek uz«re 15'4/19"7de saat 14 00 de îstanbul SHERATO\ OTELİ nın '«Merhaba» Sa'onunda yapılacaktır Hıssedarlarımızın veva temsılcıterının soztl edılen gün ve saatte roplan t'\a katılabılmelerı içın sahıp olduklan hisse senetlerinı veva ılmuhaberlermı ton ESKiŞEHiR DEVLET MiMARLIK VE MÜHENDiSUK lantı gununden en az bır gun ev\el şırket merkezıne tevdı ederek Gınş Kartı alma lan gerekmektedır Vejahut hıssedarlarırrız sahıp olduklan hıs«e senetlerinı herAKADEMiSi BAŞKANLIĞINDAN rangı bır bankaya tevdı ederpk karsılıgında senetlenn ıtıbarı degerlerını şrup seri adet ve numaralannı gosteren bır makbuzu sırket merkenne *evdı etnek suretı' le Akademimıa Maüna, Maden ve Inşaat Muhendıslıklen bolumlerme aşagıda gostcrılen Gıns Kartı alaoıhrler l'mumı Hevet Toplantısma Temsılcı marıfetıyle ıştırak edebrsnşlarda sınavla cek hıssedarlanmızın ekte gostenlen nrneğe ujgun bır belge tanzım ve gırış kartı slma talebıyle bırlıkt« ıbraz etrnelen gerekmektedır B'lanco Kâr ve Zarar he^aoı ti° yıllık faal w>t VP murakıp ' ıpo an totv r lantıdan 15 gun evvelınden iübaren şirket merkezmde hıssedarlarımızın te kıkın9 l'azırdır Asistan adavlanna 1765 Savılı Kanunun hükum'enne göre maas, iş nski, Temırundekl Güçlük Zammı Tam Gun odenegı ıle 3 derece Ku ruluş ve Gelışme odeneğı, Uzman adaylanna fî t \ D E M : maaslarmın «. 40 ı oranmda Iş Rıskı ve Temı mr.deki Güçlük Zammı verılecektir. Asıstpn aaaylan ıçın doktora yapmış olmak tercıh sebebıdır. 1 Başkanlık Dıvanmın seçlmi surstivl" kurulması, 2 L'mumı Heyet Toplantı Zaptının ımzası hususunda Başkanlık Dıvanına Isteklılerın 18 Mart 1977 tanhıne kadar 2 adet fotoğraf yabancı dıl ozg»çmışlerini btldıren vetkı venlmesi, bır d.lekçe ıle Akademi Başkanagına başvurmalan duyurulur. 3 tdare Mechsı ve Murakıp Raporlannm okunması 4 1"76 yılma aıt Bılânço, Kâr ve Zarar Hesaplannın tetkıki ve onavlanmas', Sınavlar 23 Mart 1977 tarıhınde (saat 10 00 da yabancı dıl, saat 14 00 de bilim) Akademid* 5 1976 laalıyetlen dolavnsıvla îdare Mechsı ve Murataplarm ıbra edılmssı, yapılacaktır Adaylann behrtılen tarüıte Akademıde hazır bulunmaları duyurulur. 6 1976 vılı faaîıyetlen karşıhğı olarak Murakıpıara vrılpcek ucretlerın Idare Adet Boıümu Branşı Araııan NlteUkier Mechsı Âzalarına venlecek hakkı huzurların tespıtı, 7 19~6 yıîı kannın dağıtım şeklinm n'spetmın ve zamanırun karara baf Malund Munen Makına Elemanlan MaKina Yuksek MuhendısJ 2 lanması, 2 Kaldırma ve Iletme Mak. 8 1977 yılı içm tdare Meclısi ^zalarının ve Murakıplarmın seçılmesi, 2 Talaş Kaldırma » » 9 Türk Tıcaret Kanununun 334 ve 33=i maddelenndeki vasaklavıcı hük'im2 Takım Tezgâhlan > > lerinın seçılecek yenı Idare Mechsı Âzalarına uygulanmamasına karar ve2 Hıdrohk Makınalan » » nlmesı, y, 2 Buhar Mak ve Türbinlert » > 10 tstek ve dılekler. 2 Uzman Makına Muhendisl 2 Irşaat Mu' °n •iapı blatıgı Inşaat Yuksek Muhendisl 2 MeVtanık ve Mj*a.emet » » 2 » (^plık ve Ahşap yapılar > » 2 Endüstriyel Ekipman ve Otomotıv Sanari ve Tıearet A P Yonptım X Be*onarme > » 2 Kurulu Başkanlığına, n Hıdrolık ve Akarsu vapı'arı 2 ENDAŞ Endüstr.yel Ekipman ve O*omotıv Sanavi Tıcaret A Ş nın 15 4 197" » Şehır Saglığı ve Teknolojı » » saa1 14 00'de t^tanbul SHERATON OTELI'nde \aT?ılacaA Olağan Uır.uraı H*\c* Toaografva Hanta ve Kadastro Muhendi Toplantısında bulunamayacağımdan beni temsıle, ramıma rev vermeje, gereıüı 2 în;aat Muhen. Yapı Malzemesı Inşaat Yuksek Muhendisı 2 kâgıtiarı ımzalamaya, Baj » Zemın Mekanığı » » 2 'nu \ekJ tavın ottım \ 'aî'iıma Teknıği » » 3 t man înşaat Muhendisi 2 ^'EKlL TAYtN EDEN HİSSE SENEDİ NO: ADET TT.TARI Madei I=!etrıp Maien Yuksek Muhendisl y*'j'n "jiT"n 2 » C PV hpr Hanr'ama » » 2 2 Jeoıoıi Yuksek Muaendısl rptnnr»''ı** T ?Tî»n Maden Muhendisı I7n an Jeolojı Muhendisl ,2464) (Er Ajans. • SANAYı ARIIKURINI DENıZE DOKTÜKLERI İÇİN MAHKE MEYE VERILEN 52 FABRıKADAN SADECE 3 KÜÇÜK iŞYERI KAPAÎILDI, 40 BbYUK ıJYERı HAKKINDA HıÇ BıR VASAL İJIİM YAPILMADI. END AŞ Asistan ve Uzman iVlınacaktır I) i •••••••••••••••••••••••••••••••B Greve snden fırın işçileri İse, fırın sühıplerinm kenaılennı faz la çalış<ırdıklarım ve rtarşılığın aa duşuk ucret odedıklermı, bır çok fırın ışçıiınm s'sortasız ça lış ırUaığım ılerı sur.mışl»rdır 191 ) 1KAVMAK)IA>Jİ MÜTKHASMSI (Kjni Kemik r« nastalıjtlan) IMmanDn Halasklrtati Caa 1791 »rrtef 1K1JFON: 47 47 • • t n »ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog