Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

14 MART 1977 İndira Gandi, Hindistan'da Çarşamba günü yapılacak seçimleri kazanacağmdan emin görünüyor TEVt DELHt Dünjanın en kalabahıt seçmen kltlesı, Başba kan İndira Gandı'nın Kongre Parüsının kaderinı taym ıçın çarşamba grur.u sandık başır.a gı decektır. Kongre Partisı 30 nlLiık tkndar «üresınce ılk kez cıddı bır nuha lefetle karsıl?tşırken, Başbakan Gandı partı^ının seçımden zafpr le çıkacağnı, muha'eMm çogun lugu a'.acagı ıddıasınm yanılti'" b:r propagand^dan ıbaret oldugu nu soylemıştır. Janeta ^HaTO Partıs:nin fark lı ıdeolojıler taşıjan ko'n.jik bır grup oldu£unu, ülkede ıs'ik rar sağlayamayacagım one suren Ba^hakan. ülkevı rehtiıt eden ıç ve dış soni"lar vp baskı'ar •car şısında guçlu bır merkezı hüku me'ın zorunlu olduğunu belırtmiştlr. Oy vprmp çarşamba eılnü baş layacak ve dort gun surercktır 318 mılyon seçmenrien en az va nsının ovlamava katılmas: bek lenmektPaır. 20 a\lık olaganusfü bır laareden ";onra «ıvasal ha,a tın ranlar.maM bu ulkı seçıme daha çok rinem kazandırmaktadır lk) ay kadar or.ce Başbakan Gandı ola£anustu koşullann ha fıfleletılecegm ve «halkın sarsıl vnB.7 sağduvusuna guvpnnnı» be lırtmek ıçm K?ç'me gıdecegını a çiklarken. Kongre Partısmın SP çımt kolavlıkla kazanacagı goru çü haklmdi. Oysa kampanyanın r">nuna doğ ru durum trrsıne donmuştur i Dort guçlıi muhalefet partısmın bırjeşmes:, eskı başbakan yar dımcısı Morarjı Desaı'nır. başkan : lıguıaa ^aflanrı siK.aştırması beklenmedık geüşmeler olrnuş tur. (Ajanslar) ENVER SEDAT, CARTER'fN YENİ "ORTADOĞU PLANI,,NI ELEŞTİRDÎ KAHÎRF, Mısır Devlet Ba?<snı Enver Sedat. ABD Başkanı Carter'm Ortadoğu sorununun çoTumu ıçın onerdığı ycnı pıanı nı eles'ırmış \e nu planı «Israıl' m anlayışına uvgun» dıye nıtelp mıştır Kanıre de toplanan Fılıs rın Ultısal MecHsı'r.ın açış konuş nı^ısmı yapan Sedat, Carter'ın planı ıçın «guvenılır sınırlardar: sozetmeleri, kibul edılemeve< e bır tutumdur Boyle bır an ~k lav.şın teme'lerı vp gerekçelerı ba\ada kalmaktadır» demışnr Işgal altındakl Arap toprarfla rınııı pazarhk konusu yapılami vacağını sovlevn ^edat sruvert' lır sınırlardan ancak toplu bır çozum ıç.nde sozedıleb:leceğı/n belırtmış ve şovle konuşmuştur «Toplu çozum ıse, ışgal edılmış Arap topraklarının mnunden Is rml'ın çekiimesi ve Fılısr.n halkı nın meşru haklanna kavuşma • MISIR ORTADOGU SORUKUNU GORÜŞMEK LZERE G'JVEN LıK KONSEYıNıN TOPUNMASIN1 ISTEO. FILISIINJ OGREN CıLERıN ISRAıL'E KARJI BAjlATTIKLARl GOSIERıLER YAYILIYOR. sıvia bulunabılır Fılıstın ).altı nın haslarından vazgeçmesı ıste ncmez Fılıstın halkına hıç bır şey zorla kabul etnnlemez » El AHRAM'IN GORUJÜ O*e yanaan Mısır ın varı rpsmi El Ahram gazetesı Başkan CartT'ın planının. Arap tsraıl suur lan bo>unca 20 kı!onıefrel:k b'r •ampon bolge kurulmasını ongor dugünu hati'latarak «Bu. Israı!' :n savunulabıhr dıye nı'eledığı «ınırlarian çn'< uzakn™ demış tır Gareteye gore Carter Isnul'ın ja'.ılma polıtıkasını de«teklemek *en ve îsraıl ın guven]ı*ı açısın dan bazı Arap topraklanm ışgal alîinda tutmava d»vam Pîmpsım istemekten dık^atle kaçınmış tır. Bu srada U'asnıngtcn da ABD Dı^ışlen Baıcanı Cynıs Vanoe'.a gnruşen Mısır, Surıye. Urdun ve Lubnan elçılerı, Vance'ın, Îsraıl n ««a\unulabılır sınırlan» konusıında kerdılerıne B\dın;atıcı oıigıler Tero^mı ve bundan merrmun Kaldıkiarını sojlemış lerdır. Bılındıgı gıbı Cart?'in ortaja atı&ı verı plan îsraıl ın 1*57 sı nırlarını «jasal sımrlar» olarak kabnl etmcj\"e. ancak bu sınır Isrla Arap ul<elerı sınırları ara sında şımaı SIPS da oldugj gıbı 'ürken uva.ı ısta5"mlannr:n bu ıtindugıı tampon boigelpr kujul •nasını \p bur?ya uljslararası o.rhkler verleştınlmesını nngor tnek*edır Ote yandar., Bırleşmış Mı'lef lerdeıîi gozleıncıler, Mısır m Gu venhk Konsevı'nın Orfadoğu somnuru goruşmek uzere fop'an •ıva çağrılmasını ı»*edığını bıl d'rmışlcrdır Politikada Soruniar ERGUN BALCI Ortadoğu Sahnesinde Yenı Bır Aktör A GÖSrERilER YAYILIYOR <^te vandan I<ai ışgalnıdekı Ban Yaıcası Keı.tler.ndp rılıstın İı ogrencılenn ııç gun once oaşlattijîlan protesto gosteıı en yav gmlaşmıştır Once Ramaliah ken t:rde oaşlavan \e gıderek butun kprtler<> vanlan gosterıler bır ço< verlerde ogrencılerie îsraıl poHsı arasında çarışmalara do nuşmuştür (T>ış Habprlrr Servi«i) AMERÎKA'DA 5 MİLYON SEKER HASTASI SAKARINİN YASAKLANMASINA KAR^ii ÇIKTI NEW YORK Amerıkalı şe ker hasta!antıın rıeyaana ge t.rdıfı 5 mılyon iıyeh ıkı orgur uzmarılann kansere \oı aç'ı gmı ıdaıa ettıklen a^akaının» sa'iurrra.^ını ıi7erierıre almıj lar ve Saglık BakarJıgna ba^ vurarak. Saı<?nn kullarulmasi nın kesınhkle vasaklanmn^ın dan ^nce bu mariie uzpr na» vpnı rienevler yapılmasıru lstemışlerdr Sakartni sarunan seker h3» tası orpuilen «Amencan Daıbete1; Assoc»atıon'i ve «Juvenılen Daıbetes Foundatıpr)»dır B11 orgutlerm yptkılilen. dok 'orlarm uzor'ennde denev vap t.klan kobavlara b r şeker hastasının alma'ina ımkan b'j kuimıvarak kadar \nık«ek rioz larria Sakann vprriıklprınt. b'i nedenİP bu kobavlann bır ki' mının kanserp yakalanmiî ola dır one surmuşıer Bılındıgı eıbf ban Avnıpa'ı ti7rnanlar fa \rnpnka VP Ka nada n;t ' ıllardan berı Saka rırun vennı tutaca^ baska bır sımı ta*landıncı uzerınde ça hştıkîanrıi bu mfddenın '.a kmda pıvas=ıva surulecefenıı su nımu aUırmpk ıçın .Vnprık3lı \p Knracialı vap mrılann Sa >asaklanması voluna başvurduklaruu iddia etmislerdir Öte vandan Albav ToksıkoloM Enstıtüsu uzmanlarından Dr Freaerıck Coulston Sakannle vıllardan berı mavmunlar uze rınde aeneyler vaptıgını her g'an muntazarnan ve vuksek dozlarda bakann ^erdığı mav "îuniarda hıçb'.r kan"=pr belırMsının ortava çıkmadısını au 7Pnıedıeı basın toplaırısır.da a CiklamısMr ia.a ' İspanya'da dün sabah iki polis öldürüldü M\PRİD (\NK\) tspanya nın Bask bolgesındekı Bılbao keırının 40 kılometre kadar do Susundakı Mondragon kasabasın aa ıkı polısın bılınmejen kışıler taraimdan dun sabah vurulara* oldumldugu bı'dınlmıştır Bu araria Kuzev îspanva'da Pas< mılıtanları ıle polıs arasm daKı çatısmaların dorduncu gu nune gırdıgı % polısın gostencı e lerı dağıtabı'me^ ıçın gozyaşarı '•ı bombalar vc la«ın Kursunlar kullandıSı h?bf>r verılmekedır san Sebasîıan ken'ıııde ccrevan rden ça'ışrralarda ^alı aunu îıii Bisk gerıllasınuı pohs tarafı > oan olriurjlrr.esını protesto edpn josterıcıleruı ^eh'.r sokaklarmda nıo!f7 \ıfeınlari'idan barıkatiar mevdana getırdıklen. arabalan ripvırdıklen ve polıs kjwetleıICÜ^Ş, taşlariü karşı koydııklanP n bıldınlmektedır. rap dun\asuıda veni blr aktör politika »ahnesinde afırlıgıııı Riderek daha pnçlu blr şekilde (lu^u^maktadıı N'nfuzu \c gııcu paradan kavnaklanan Ortadoju'nurı bu jenl aktorıı suudı Arabıstan dır. Kahıre de lapıtan \rap Afrıka lirvesinde Suudı %rahıstan dıkkatlfrı »ıııe uzerınde topla^arak Konferansa katılan ttlkclerı ^asırtan bır daıranı^la. 4frıka ulkclerinın RP)1çimi ıçın I ınıl'ar dolar \rrecrpni açıklamı>tır. Suudi \rabıstanın bu davranışı kuşkusıu kendısini Ortadopudan sonra 4frıka'da da pn nufuzlu pctrolcu *rap ulkesı durumuna getırecrktir Sınırsız petrol zpııçınlijlne dayanan bu ulkc geçrıı \ ıl vapılan OPEt toplanlısında da petrnl fıyatlarnıı •.î'ten fazla \ukseltmrn kabul etmf^cr<k, dihkatleri uzerınde toplamıştı. Suudi ArabısUıı Ortadogu sahnesınde Lubnan Iç sa\a$ı Ue sı\ri(mı>tır Lubnan iç savaşırun Suudi \rabıstan açısından gcrçrktcn ba^arılı bır sın<ı\ olılueu so^lenpbılır Ltibnan da Filıstıu'lı crrıilaları ezeıı Surııp liderı Hafız tsat, SIo^ko\a»ı çucrndırme \r So\»ct »ardımından \ok«.un Kalroa tehlikcsını ancak Suudi Arabistan dan sagladıgı bu\uk yardımlar sa^esinde coze aUbilmişitır Hiçbir zaınaıı vakınlık duMnadıeı vnlcu Fılı«.lin genllalarının ezilmes.ı Suudi ^rabis(anın tek kazaucı depildır Luhnan ıç >^»a>nla birUktr Suri\r rie SotAetlcrden uîaklaşmi'i vr Mo>iko\a'nın hölgedeki nufu7iı onemlı nlçude kısıtlanmı*tır l.pçen ııl Mısır Dctlrt Bavkanı hn»er Sedat'la, Surne lıderi Hafı? Esat'ın, Suudi \rahistan'ın aracılığı ilf barışması ısr Rıvad ^netıcileri ıçin parlak bir başan olmuştur BO^IFCP Ortadopu'da tulucı ccphe kuruluTkrn, filistin'lıler tccrit edı!miş, >1osko\aıun Ke bolıjede lek da\anak nnktası olarak Irak kalmıştır Kissın.eer in Ortado^ı planına ıngun nlan bıı eelişımlerde Suudi ^rablstan'ın «ınırst7 pe'rol zensınhjinın çok onemlı rolu olmuştur Suudi Arabistan, ıktisadi »ardıma buııık eerpk«ınmp riujan Ilafız tsat'la. En\er ^edafı bıror kukla jnbi ovnatmıstır Suııriı \rabı*tan ın parası Sume M Mnskma'dan U7aklaşttnrken, Hafız Esatla Ernrr Sedafın erçfn rıl harışmalanna da >ol açrnıştır Nltekim hu lırlprlpr barışma knnusunda naı Pdpr rtme7. Rivad hükümeti ıkısinı de >ardımı kesnıekle trhdit rtmı;.tir Basra korfp7indr tran Için gidcrek daha tehlikPİı bır rakip durumuna Rplen Suudi Arablstan. Sosıalist cîıinpv \emen e dp muslugun aezını açnuştır Ri\ad dan nnemli iktisadi \ardım \aadi alan hu ulkenın Moskova ilp nlan haglarını ccışetmcıp bdşlariıcı hildirılmcktedır Rıvad hukumrtınin paradan ka^naklanan * n a « l nııf'iru snn zamanlarda Ortadogu'nun «ınırlarını a.şarak \frıka*a sıçrama egılımını go«termcktpdır Nıteklm ulkenın ıruclu adamı PrPn» Kahd ncak aMnda Ceıaıır fas \e Moritanva n nvaret ederek hu ulkelerın Batı Sahara konu«*ın(la aralannı hıılmavi ralı^ınıtır Rnafl hılkumrtı hu araıU FMopvadakı »nlcu Miııptımr karşı Erıtrp dokı a\rı'tkçı ci'Ç lere rarrlım ptrnpMr Afrıki nın rtnsiıiunrta Snmaîi flekı rtıger solcıı TnnPtımi dr hımık rkonnmık ıp a«kcri »ardıırt %aatlpri ı|p .Mn^kcna dan uzakla«(ırma^a çalısmaktsıdır Petrol 7PnemlİBİ SuııcU ArabUtan a. hfr kaç vil nnc»stnp dek aklına hıle cptırrmp^ecegri çapta bÜMik sı\asal etkinlik ka7andırmıştır Ru otkinlığinı tııtııcıı rp\rplfrın vanınria. ılprici (ruçlprp karM kullanan Suurii \rahıstin holcpdp Israll \p Tran I» hırlıktp \BD'nin uçunca kalesıni nlujlurmaktadır Laos'ta eski kıral ile ailesinin bazı fertleri tutuklandı VÎENTtAN (1 VOS), Vipnti an dakı resmı kavnaklardan bıl dırıldıgıne gore. Laos dakı Ko munıst rp]im eskı Laos Kıralı 1 lp Kırahyet ailesinin üç uyesinı hüinımete karşı bır ayaklanma ya kanştıkları gerekçesıyle tu tuklamıştır 6 ? yaşmdaki eski Kıral Savang < Vathana I!P e=kı Veliahd Prens vp Kırnlıvpt ailpsindpn ikı kışınln dırı sanah eskı kırahyet baş kenM Lııang Prabane'da rutuk landıkJarı \ P Tatet Lao baskenti Vıeng Ksaı de har gonderıldık lerı kaydedılmiştır. Turuklamalarla ılgııl resmi a çıklamanm bır hafta ıçınde yapıl ması bekienmektedir. (a a ) ZİTibab\° fRndozva) hal'tmın yrmurgecılıge ^e ırkçıIıCa KHT ŞI nucanelps.ir0 or.drrlık eaen ZANU (Zımba)we Afrıran >'?. *ıonpl Unıon Z mbabve Afr, ka IJlusal B r l t ı i narfısn n tam yptkılı he'.etı lî mart tarhinrfp i ır haıpn u'.kpm iı zı\a ret e ZANU 4« ü'kcnın Ü'P nAnp: Afrı/.a Bırlıgı rtrgııtu tarii'n dan Zımbaı")\p h^lkınm te.< ^e g°çek fpms l" sı olara^ ran.n maktsriır Roder\adakı gav"! •DPŞTU ırKCi azmhk vonrtım ro ksrşı s:lâh!ı mucadelevı surHıi rpn ZÎPA nın (7ımbahwp Pprr IP'S Army Zımbrfbve Ha.k Ordusuı tpmelını oi'iştıımı&ıc tadır 7AN U heveti ts'snbu!. \? mır ve Ankarada, çeşıth Fnası partılerın tpmsılriıerı bı«ır rnensup'an ve çeşıtlı surılrş iann \r>netıc:lprıvte uonısmel»' yapacaktır. ZANTJ hevetmin. airff^nıs M'l'e'.er îarafından rkçıhr 'a mucadele gunu 'lan ed ,en 21 martta Ankars da duzenlnerj b r toplantida hszır ou!uiaragı bıldınlmıştır. T RODEZYA'NIN BAClMSIZÜĞ! iÇiN SAVAŞAN ZANU ÖRGÜTÜNÜN BiR HEYETi YARIN TÜRKiYEYE GEüYOR FRANSA, YUNANISTAN'IN ORTAK PAZAR ÜYELIGINE, KARŞI BiR TUTUMA GiRDi (Cıımhurijet) M r t ay; sonıında Ronw ria toplanacak olan AET Dokuz'ar Kor.sevı Yunanıs'an. Portekjz \e Isparya nın katılması «oiU' unda topl 1 lugun genısİPtılmesmı ongoren soranlar: da Ple alrr.a^a ha?ır]arırkcn Frcnsi7 dıplomasısının v^nı tvıtumu bazı çelıskjlen de vurgtılamaktfdır Bu haftanın başında rle bi" araya cel«n dokuzların Dışışlerı Bakanları Fort?Ki7 Başbakar.ı 5toares ıle Parıs'tpkı goruşmelpr hakkmda bıl^ı \eren Dışıçlerı Baksnı Pf Gll r.nsaud \enı hv&n^z polıtiKasının egılımlenru de vansırmışur. «I<e Monde» gazetesıne gore Fınsa ntn bu %enı wklaşımları A* na'da <oguk duş etkısı rapa ıaktır Ga^e'enın \azarlanndan PhıllıpDC Lemaıtre'm kanısma gore toplulu^ım \e ozellıkîe Fran sa'nın Yunanıstan ın üveligi konusunda başiangıçta gostprdiklerı ace'ecı ve hesapsız tutum sonurunda dokuzlarla ıtıuzakerele re başlamış olmasını Atına'nın Ispan\a ve Portekız'den once AET've gırme«mı de garantıleıne \ecektır Pans hukumeı şıındı dokuzdan onıkı've çıkariimak ıstenen topluluSun venrnı ve ışlerlıgı lizerınde düşünmek gerekrjgıni ?a\unmsktadır Fransızların tutumu şo%le ozeîlenmekıedlr: Fransa Yunanıstan, Portckız ve daha sonra demokratık Is panya nın uyelığlni sıyasal yon den d?steklemekt«Iır Ancak bu uvelık ekonomlk yonden oiasılık kazanmalı ve yenı Uyelerle toplulugun kfndısi ıçın büyük zararlar getırmemehaır AET ile aday ülseler arasmdakı gplişrne farklan da Eözornlnde tutulmalıdır gmnnıiiiıııııımıımııımıımmiüiınHiıiüiııııiHiı ÖGRENCi GOSTERiLERiNiN ARDINDAN, ROMA BiR SAVAŞ ALANINI ANDIRIYOR ROAI\ Onoek' gün bü'ilk çap'a ogrencı gostenlerıne sahne olan I'alvan kentlermde olav lar vatışırken Başkent Roma n n merkezı bır sa\as alanını andırmaktadır Roma'aa tahmmen 50 bm kış:nın katıldıgı gos r enler sırasında on agır olmak uzere on polıs yaralanTiış ve S0 kışı rıtuklanmıştır Olayiar sırasında varalanarak vere! hastanelerde te da.i edilen gostencılerin savı<ı ıse ram olarak bılmmemektedır. Ita'va'da<ı son ofrerci göstarılerıne cuma gtınü sol ef'lraH b r tiD bğrenrısır.ın komur.ıstlenn gnjçlu old'jğu Bo'.ogtıa kent.nde öldjrulmesı vo' açmıştır. îçışlerı Baxanı Francesco Cos sıga ofrencı n'avlannı •Tuoamarosluğa özenenlenn çıkardığını one sürereıc «Ijı planlanmıs carlyane bır genlla komplosundan> so? etmış"1 Bıl:ndıgl gıbı T'jpamaros Uragtıaj 'dakl kent gertlîa orjrutunun adıdır. Oncekı gun I'alva nın çeşıtlı verlernden başken'e g"Ien bır kısmı sılâhlı oğrencı gruplarınm düzenledığı protesto costensi s.ddet hareketlenne donüsnıuş ve pohs bazı otomob 1 ve otobjslerle ver ver rr.agazalan tahrıbeden gös^erıcılen dağı'abı'mek ıçın vuzlerce goz vasartıcı bomba kulanrruştır Baçkentm merkezınde goz yaşartıcı ga7 bulutları hâlâ tam olarak dağıtılmış degıldır Bologna, Floransa, Mılano VP lılkenın kuzeyındeki Bıg Sanan merkezi olan Tonno'da da polıslerle oğrencıler arasında çaMşmalar olmuştur. Tonno'da sabaha karşı genç bır polisin evının önünde Oç kisı tarafından pusuya dıişiırtılerek oldüruldugn dp 8;ıklanmıstır. (a a. ş • Son çıkan ve mevcudu bulunan kitaplarımızın tam listesi SABAHATTiN EYÜBOGIU: FıKREÎ OIYAM. S 25,20. MAVİ VE KARA MAYIMLI IOPRAKIAR UZERiNDE MGRUIUYORLAB Bu cürnleden olarak Fransız Dışışlerme yakm çevreler Di5i$len Bakanı De Guiringaud'nun Yunanıstan ıçın soğuk duş olarak nıtelenen beyanlarını dogru lamışlardır Dışışlerıne mensup bır yetkılı Fransanın tutumunu ozetleyerek aday ulkfleruı bunu aniayışla karşılamaian gerektığı., ancak Parıs hükümetınm Yunanıstan'ın adaylıguıı sıyasal von den desteklemeye devam ettiglnı sojlemıştır. «Le Nouvel Obser^ateur» der gısı de «Yunanıstan, tspanya ıle önunde tepınıp durmaktadırlar Portekız Ortakpazar'ın kapısı Acaba zengın ülkeler kendilerıne vardam etmeve haar mı» dıje sormalrtaclır. DOÇ. DR. SIRRI AKINCI INANÇTAN BılıME PROF. OZDEMıR NUTKU: YAJAYAH IıYâîRO PROF. N. BERKES: ASYA MEKTÜPIARI AHMEÎ RAİIM. 1X1 HATIRAI IK SAHSiYEÎ I. H. TONGUÇ: MEKÎUPLARIA KCY EKSTrTUSU YIIURI TAHSiN YUCEl: YAZIH VE YASAM VEDAT GUNYOL: YENİ TÜ5KİYE ARDIMD4 AZRA ERHAT: MEKTUPIARIYIE HALiKARNAS BALIKÇISI NECATi CUMALI SEHİN I(1M EY DEMOKRASI H. V. VElıDE&EOGlU. NSANCI Y(HCÜLAR 0R0. PROF. H. V. VELİOEDEOGLU: AılENıN (ilESi BO^ANHA PROF. NUSRET HIZIR : FELSEFE YAZILARI PROF. DR. DOGAN KUSAN: SANAT TARiNiHiZiN SORUNURI OKTAY AKBAlHiROJiMALAR OIMASIN 20.20.25. 20.20.15. 15.20.15.20.... 2 5 . 20.... 1 5 . 20. Simdiye kadar çelenklerinizle yetenekli 375 genç yükseköğrenim olanağı buldu ...ve yardımlarımzla bu toplam daha da artacaktır. 1977'de hedefımız 500 genç. Ilk çağrıdan bu yana Turk Eğitim Vakfı çelenklenne gosterılen ılgi verımlı boyutlara varmaktadır. Yalnızca 1976 yılında TEV çelenklenyle 3.900 000 TL 'hk gelır sağlandı.* Aydın kışıhkleri ortaya koyan TEV çelengı bağışlan, yetenekh fakat olanaksız gençlerımızın yuksekoğıemm yapmasını sağlıyor... Kalkınmamızın temel kaynaŞı olan uzman ınsan gucü yetışmesins katkılarda bulunuyor... Yetenekli ama olanaksız gençlerimizin ögrenim umudunu TEV çelenkleriyle yasatın! MUJERREF HEKıMOGLU: 27 MAYISIN ROMAHI 20. SALÂH BiRSEl: JIIR VE CıNâYET 15.HIFZI TOPUZ: KONUKIAR GEÇIYOR 20.NEVZAI LTjniN: ALAMANYA BEYlERi i l i PORTEKıZiN SAHCEUERi 1 5 . HUSAMETTiN TUGAÇ: BiR NESUN DRAMI 20. RESNEl' NıYAZı: BALKANIARDA BiR GERilLACI 20.OKTAY AKBAL: OIÜMTJZ OYUN (2. BASKI) 15. IIHAN SELCUK: YENİ KIRAllAR YENİ SOYTARIIAR (2. BASKI) 2 0 . D06AN NADI: BıR DAKIKA 15. rAKINOA ÇIKACAK OLAN M. C. ANDAY: ANADOIUDA VE SOSYALiST UlKElEROE 20. Pakistan'da muhalefet partileri Butto'nun görüşme önerisini reddettiler RANALPINDI Pakıstar.da 9 sıyasal partınm oluşturdugu muhalefet bırlığı Başbakan Zul fıkar Ali Butto nun goruşme onerısını reddederek. 7 mart 1977 gunu bu ulkede yapüan genel i seçımlenn sonuçlarının geçersız ! sajümasını saglamak ıçın daha I nnceden kararlaştırdıçı gosterılerden caymak nıyetınde olmadığım bıldırmı$tır. Muhalefet Bırlığı geçen hafta ' ysp.litn genel seçımlere hıle ka rıştınldığı yolundakı ıddıasını tekrarlayarak bu seçımlerın, ordunun denetımmde, yenıden vapılmasını ıstemektedır Clusal Muhalefet Bırlığı dun akşam ba Mna verdıgı bır bıldınde, «Hüku , metın tehdıtlerıne aldırmadan ı bu joldakı mücadelp'u "onuna ı nek surdu'erefını» kavdetmıştır j 0 sr.asal partınm oluşturdugu U usal MuhalefpT Bırlığı genel SP '"mlerden sonra ^apılan 4 bol rede l ı \erel seçimleri bovkot »• rıkten başka, genpl scçımlerde j fera ! a İSÎEME ADRESi ÇA6DAŞ YAYINLARI • HALKEV1 SOKAK N0 39 41 CAGALOGLU ISÎANBUL S nfmmııııııııııııııııiHiıııııiHiıiMiıııııııııııııııiNHil Ö Ü TOBANK MUIİK YARIŞMASI TürMye'dekı tüm müzık kuruluşiarına gonden.en bır ssrtname ıle TOBAN'K Tıirkıv» Ögretmenler Bankası, jurt çapında fum profesjonel ve amator sanatçılaıın kanlabılecetı, "Reklâm Fon Miiziği Yarı§masıî9 riuzpr.lenmiştir Yetkılılerden ahnan Mgirp gor= BarkBnın amacı. çok savda sanstçının ^anşmsva katılmalannı saglamak sure'nle nvozık dalında çalışanları ozendırınek \" riesteklemek ve TÖBANK'ı sımceİP'ecek b.r fon rnuzığl saptamaktır Yarışmann derece .lacak parçaları. ülke çapında ısım vo şohret yapmış kışılerdcn oluşan o r buvuk jurj seçecektır. TOEAN'K müzık varışmasınrl? rlere^p alsısi: «anatrılardan oınncr» npfc rnnno TL \<:çne 15 0O0, TL , uçuncuje 1'iOUO, TL \e 7 maıısı.on sanıbıne oe bcşeı Dın hra odül (enlecektır. TürkEgitim Vakfı Çetenk bağışlanmz ıçti • • • TEV çflenkleri zehr'erin' tuınü ? < gençlerımızın vğrenımknrde kuüanılmakiadır. litanburda 45 45 43 49 80 10 ^ P Ankara'da 10 61 54, İzmır'de 11 1' 5], Adana da 15 12° Sam^un da V 1", nıınara te!e» ınıadan birıne haş\urrr^nız kafı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog