Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

fıö 14 MART 1977 K ayseri Llsesi'nln İ93<nardak1 .hrkmeti taV!ye> (fıziıO hoeası «Sokrat Abau.lah efendı» ı*p tanırrı Manf) uzerınce çok dururdu Anl?.tacağı konunun tanımım yapmayı, ondan T önce tanırrm ar.ır.ı na gırmejı hjç sa\saklamazdı. Kend^sı medreseden yetışmıştı Anlaşüan oo.îjıj!? r > .'tsojou d°n ı.\.»'•••"= . n , >, OLAYLAR VE GÜRÜŞLER anaLtıcaı belledığ:, s:k sık yıneledığı ctanf, cmyı karîbı umumi .çın efrâdım cârr.i faslı karibı hususi ıçın agyârım mam olmahdır» <tanım bır kavramm daha yuksek cınsıyıe onu bu cıns'en ajırt eden ozel tur ayrımım behrtmelıdır, defmıuo fıt per genus proumim et d'tîerant:a spec.f ra) tumcpsım o 7am^nkı bız n*r("c.ler papağan g.bl esdeyınle anlamadan e7beriemışnk. Kırk yı! sonra sajm Prof Dr Cemal Yıldınm'm a n Turkçeyle yazılmış «Mantı< El Kıtabı>ndan bunun ne olduğunu binun gbı .mantık^Ia ılgılı daha pejc çok şeyın neler c'duklanm kolavca oğTendım Do£rusu kendi ku^oğım adına uzulmedım değıl O yıliarda sı ıfıımzın boyle Euzel oÇrercı kıtaplardan îoksun pek çok genci, bılgı dağarcıislarım doldurmak tutkusuvla, bırbırlenyle vanşırcasma çırpımr dırurdu Ama her derse temel bügılerı ven.en bır bılım aalımn, dılı d:lımızs uvmaz. açık'anması doğrj durıist yapılmaz, tecıt'n Arapça kokan bır sunı Bözcuğuyle karşılaşırdı. Kısacası b j oget.m değı!. sankı bır t r duşur^l ı=l^^<>vd' Bi'iv.r r içındir ki y.\ sonu sinavlarım başarıyla ve en kimi öğrencılenn kıtaplarım ye^dpn yere \urduklan, gıderek <hatta,> yaktıkları bıle gorulurdü. rada 150 Yıl Önceki Devrira Doc. Dr. Sırrı AKINC1 izâle olunur 'nasıl hıles+ırılır) bu ıhrrle sâoıt olur <Jcesınleşır> demektedır. Daha sonra ıns?nm sahıh» \e «marız. olmasının sebeplerı. ınedenlerı altıdır Tabıpler 'hskımlen ana (onaı «sıtteı zararıye» ıa.tı zoruKİUıuk' derlf ] Ev\elkısı «bırmcısii bızım ebdânınıırı <beden e1 nmızı muhit olan (kuşatan • yernek ıc^e.î^ır Uçuncusu •jureket ve SJkunı beder.,ye>dır ıbedensel duraganlık•, ooıduncusu >hareKet> \e ınıhsal duraganlıx>, o°şmcısı 'ivumak, ı:xar.:klık.tır Altıncısı «ıstırrağ. (kusma v» ıhtıbastır 'bedenae sıvı. maddesel Liın bıçıtni'» bjçımındekı nı^elemelerını eklemestedır. mreliectual.s nulhbi interruptus» (düşunce kesıntıye uğramıyan butun bır ışiemd.r' derken onun •contımıım.unu 'art aıaa o^uşı ne ırtmekteyd: Bu ozdeyıŞ varlık ala'oına ıcanlı, cansız dogaı bır >baglıla$ık> 'CDrrelatıo' olan bılgı alanınm o'uekıyıe bır bı.fa^.U!;ınu hıc e 1 ' . ^ a o nunla der:r. bır ıLşkısmı soylemekteydı. Kısa anlatımla .canlı doğaya cansıı c'oğadan gıdılebılır 01adaıı o.z b'lgı <erıfe geçc^ı.ır» a3mck •eydı Ama ortaçagın patrıstı.: (kılıse laaa.arına dayananı felsefesmde ınsan beienı kutsaldı Aslında bu dmsel kokenlı b!r ınînçtı Çunku fels,efe bağ.msız değıl dırtın bu^ru^jndajaı ıph:losophıa ancı.la theOiOçıae' Genel kani"a gore tıpsal amaçla da o'.sa ırsanm kanı a.tılamazdı Kılıse bunun «ecclesıa abhoret a fsnguma. <kıl'se kan dokulme=inden tıksın'r) sozlenyle doğmalaştırmıştı. Çünkü Hır^stıyan Inanışma gore ınsanlı*;n gunahını vuklenen>"ı M î r e m oglu Isa, çarmıha şenlmesiTiden onr»kı unlj soler rie çompzler re 'havârıyjun' Pkî.^eğı ?>. sterro bu ben m etımdır. şarabı go^terro >bu oen.ın kanımdır» demıştı Boylece :nsan bpdenmı kutsa. o sa\dığı maddelerle ozdeşl s'.ımıstı Bu durumda dort oğeden <su. topras, hava. ?teş' cluştuğj \?rsavılan ustehc kutsa' c!m?van >cansız ooğa.yla Tannoğlu nun <') ılsa> kutsallastırdıS^ 'nsan den'len carlı do^a. arasnda bır bağlantı nasıl karulabılırdr Bunun ç.n bıl.ms»! duşunce^e zlncır \nıran Katolık kıl sesınae'tı bağnaz yetkenın fotor.tet or^ddan j^ılkması SPT rekmek"e' dı Batı bunu bın nlda bişarabıldı \ma nıce kurbanlar vererek. 150 Yıl Önce H^ızretın ov<nıl«»r' bir vana guncel tıbbımız ıçın degıl tıp tarırumız ıçln onemı \ardır Yeter kı soz a.onusa betımlemelerm valnız bu kraDa mı aıt ^o.~i 0=manlı tıp ıî.as:.<lerının hepsmde oumnan b'.r çor Jb m ı olduğunun saptanması vapılsn B nun ıçm Î.U. Tıp Tarıhı Enstıtüsü'ne g.ttım Oradakı y=ızmaları usanmadan taradım Osmanlı Devletı'mn kumldugıj XIV yur.ıldar, başl.^ıa; XVIII juzUİa degm onaja konulan bıiır.n japıtlarda 07deş rutelemenın bulunduğunu hıraz da ?a?ara'< gordutn Boylece eskı tıbbımi7'n genel sayrıhk bıhm (patoloji' bakış açısından yabaııa atılmayacak b r bulgusu ortaya çıkn aktaydı Acaba 14 mar" 1827 sonrası yayımlardaıcı zçıklamalar na1 sıldı" Osmanlı çağdaslaşmasırn onrmlı bır a=amaii olan bu devnmden sorra tıpsal bakımdan savrılıklann olusumundakı e kerler nelerdı* O günden çımdıye dek seçen su'e vuz ell yldır Az denm'.yecek bj zarıan kesımınde O^manlıTurk hekımhğm:n Ba" tıbbm.n daha doğrusu bıhmımn salt etkısıııp gıraıŞı S07 cotu^mez Iyı olanı da buydu \r'ik Ibr.ı Sns'nır '9SO10371 çoğu kurgu^l 'snfkuUt'f' açıklam''larına uyjlarak hekımUk vapıUınazc'ı Avnıpa tıbbı venmh, >oız gulduren sonuçlarıjla de\ r adıir'a ıjla ı'er'pmekt" d' B ' m >"~ c*v rr"> rsa aykırıydı Batı tıbbnın ılrrlcmpsi aslmda Yen:dendoguş fRonesan?' kokenlı bır duşunr» 1 anımmın gel.çmesıne baghydı Bu dpj'nın c'ehıl'ml»rinde oldugu gıbı tıbn da tern»lınd" yatmaktaydı. R. Descartes (15961650) «mn*uL Hâlâ Gerilik Lıselerınııze gene Arapça konulmasmı isteyenienn kulaklan çınlasın Bızım çekriıclerımız yetmezmış gıbı, onlar }era k;şaklann da başlarına püskullu belâyı sarmanm çabası ıçersındedırler. Bereket Sayın Mel.h Cevdet Anaay ve daha başka yazarlar bır sure once bunlara gereken yan.tı verdı de seslen şımdılık kesı'ıd. N>vse benım bugun değıneceğım konıı bu degıl Tıp bayramı ıç:r. b:r yazı hazırlaTiak amacıyla hekimlıkle ılgılı Osmanlı klasıslerne şoyle bır goz atmam gerektı. XVIII. yuzyılın hekımbasısı Haleplı bir Arap olan Salıh bın Nasrullah'ın kıtaplığımda bulunan .Gayet'ul Be\ân fı Tedbırı Beden'ı! Insan> dnsan bedenı ıçın saglık nnlemlerıyle ılgılı bıldırılerın eregı) başhklı yazma«ının i'.k sayfasmı açtım. A, o da n e ' Bızm hocanın her derste «ayın çatlataıak» sovMıfı t n nımın tanımını bildlren Osmanlıca anlahm orada da karşıma çıkmaz mı' Bu raslantı b?'n bir sure yukarda değindıgım arılara go'urdu Hekımbsçı bu ^apıh^d? «BısTnllâhırrahnamr rahim» 'esırgeven bagışlavan Tanrı adıylaı d ye soze başladık'an sonra, Tanrıyla Islâm Peygambenne bu arada donemm padijaîr.na değme dalkavjklara taş çık^ı^ııcasın o cru'»nn n':i; î<=ını yaftd'TPaktadır Ardından «a^nrnp bu IITI ı tın bır ılımdır kı ınsanm sahih (saîlıkh) veva mari7 Tarlhe Karıştı XVIII vuzvıldakı «Ajdınlanrra Çsgı.nria da • crnsız doginın o.lgılerını <can.ı do|a>ya a^•wnakra oncu oldu "\rtık ınsan oedenı fns ^acremen'um» 1^11*53! şey deîıl. «hurfiaii coroo>ı taorıca> 'însar.sal bedeniel tır \apı» sawlrna>a başladı Bu arada ço< onemlı bır goruse jer venldı Denevden g°çmeyen c o^a btl? sım 1 doîru'.uSu kuskuludur. kuralına ^'ms:kı varjısıldı Iş*e Ba^ı b'lımının bu arada tıbbının hâ'â surup sıden 207 kamaştıncı başanlarının le.sçfp«el nvk'i"=\ı ki"=aca budur. 14 mart 1827den <wra Vıvana'dan ulkemze setırılen «muallımı ev.el» 'Ord Prof' CA rbılm:r) ve bedPnın sıhhatı r e tart;!e fyolla hr/7 olunur (korunur) ve maraz (savTiHk) ne isjynl'k'" o''ir^. h"n ıı^ nıpl "n 1 o vr •Bernard'ırrtdler ba?t» oimaV Vnvr* Batrran hpsal yapıtları >a da onlardan çevırüsr, esınlenmekle yazılmış kıtaplar, oğretnn, teknık, yonr tem yıllar jnı tıbbımıza ak arıldı. Hekımlenmız artık Süleymanıye Darüçşıfâsı ndan •ruus« (bılımsel rütbeı ilmış, başta molla karuğu, sırfa serâser kurk, oacaklarda şalvar ayaklarda lâpçın, ellerao dıvıtle tutun ıçmeve yarar çubuk bulunan, guîunç dogulu kımlık*en kuraldular. >Dukkân> denılen duvarlannda «Ya Sâfı> 'ey sıfa veren Tanrı'. .Tabıbın kızbı ol«a da nıarızm sıhhatın soyler. "hekım yalan da oKa savnhkhnm sağlığır.ı ^ovlen yazılarınm bulundJgu mua%enehan=!orı t a ruıe kanştı. Onîar b ır?larda ko=;e mmderle' e lağdas Kura:aK oturur'ardı Mısırçar^ısmdak' attara ısmarlad'k'.arı >sınâmekı ı^ı çekı, anberı bârıs bır oırhem, hıyârı semoc uç mıskal. semmı katıl «olduriıcu agıt şerbetı müne\ıeı"den bır katre> dıverek duzerlettıklerı reçetelen gulduru yazınma ser*ı Ya'nızoa burların bıran ması bıl» az bır e «Pr/ano • > 5 v desıldır Ama b'ımsel ıkı konunun olçusturulm?<=ı (kıyası ne^eden nereye gslmdiğıni açıkça ortava kovar lS2T'den sonra Salıh bın N'as:urah'la <3?ha oncekı vaza'arın "'tpı zarunye. 17 Mart 1977 Perşembe ^1 hemen unutuldn Özell.kle 1SS« lerden K>nra Saar. 19 CO «ayr:liKİann olusumunda canlı Ptkenler, f zıksel etkıler fi7':se' krıvasal maHdeler, kalrım be ÎSTANBUL SHERATON OTELÎ «m ve'mezlıgı, yanlış bes'enme. ruhsal nedenler KONSER SALONU i»mız anlasılamamış gızler sorımlu tutulmaya oaşlandı Program: Oncek: sorü^lerıe bunlar arasındakı ayrım MENDELSSOHN, CHOPIN, ^i' bakıma eskıyle venı nbbımız arasındakı avDEBUSSY, RAVEL rımdır. Ilkı beşyuz vıl değşmez kalmış*ı. lkıncıs s?nınm. '<•< eskımıs'ır oıîe Ami or'ncısmde 3ıie:ler, Doğu medresestnın kafavı cendereye <=o<an doğ1 ÎSTANBUL SHERATON OTELÎ Ttacl:*! ıkmoısırde Bstı'ı ııı!versıte "r nıhun arastırıcıhğı. sözlemdl'gı. ipneycıllgi oesbellıŞAN SÎNEMASI gırışı ve FÎLARMONÎ 4ır DERNEGÎNDE saLlmaktadır. TurK hekımlen 14 mat Io27 nın fc*ıgı mutlu Heryer. 22.TL. bır »ed'kten vuzplli yıldır iam anlaTiıvla bi:m•e b.r alana seçl:ler Kend'leım m^anhğa adal dılar Bır Osmanlı ozanmm C hân tâsında maâcinı havâta sâv ıdüb Lokmar. / Cunliu mâ\e: niırun b'ilamndı merrâTa d°rmân> «LoKnan olUmu onl?'. ece'< bır ılâç bulmak :çın çalıstı ama başarısız oldu üstp'.ık kendmı tukettıt dızelermde belır'tı&ı Ü7ere onlar .Lokman hekım. gıbl (Erta: î4fi^ 24*1 • memâta dermân. 'olume on!em> kuşkusuz bJıJIHIIIIIIinilllllMIIIIIIIIIIIIMIIUIUIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllif lamamakalar ama ınianlann bır 's'cıra "avrııklarını ıvıleştırmekîe beden«Bı ruhsal Vrırrıi acılannı dmd'rmek'e bu arada her ıgraş <m?5lekı sahıbınden fazla vıprann'a<tadırlar. Insan1 ğa çok vararh bu çabalarmdan o'urü onlann bavramlarmı kut'amak her k^ıve bır borçtur Bunun ıçm ben d? Turk hpkımlen bayrammız Geç rdıgım çok onemlı b r raaa'sızliK •sırasında an:nda kulu o'.sun dıyorum mudahalede bulunan \e rahatsızhgım suresınce çok degerh yardımlar'nı es rgemeyerek vaşanı savaşımı surdurme.nde ı*ı Çok vtl once toprak altına cirpn bn smırsız satkıl&i"i olan, ocretmeninı tam bir Osmanlıvdı. Konu«ma BEYOĞLU İLK YARDIM HASTANESİ'NİN E biriminden çivim kusamına rirk eskiye Vağ E lanmanın seckin bir tem«llci^lydl. I*«tel1k hacı vapı koku^undan yanından teçlhneırdi. E bajta ^0<c detjerh Basb.pkr.ra ve Dahılne Mu'enasbisı E Okııttuğıı rlersine •fizfk deme7 «hikmeti ta< E SAYIN = biije» derdi. V1J7Û •Sokrate i»ın vuıönü andırırrtı. Kpndi^ine bu adı takmıştlk. Nur | Dr. Ali TA\RIYAR | içer^inrie vatsın. ISTANBUL FiLARMONiDERNEöive IstanbulSheraton Hotei i GENEL MÜDÜRLÜÖÜ SUNAR: MONIQUE HAAS RESITALI \][stanbulSheraton Hotrf/ I TESEKKÜR i S olmak uzere S E SAYIN S Işte, Herşey Ortada... OKTAY AKBAL Evet Hayır TARTI SMA Tıp eğitimi ülke koşullarına uydurulmah ErapeT?!ızmT. etkısı altııda olan ulkplprde bu Ptkı efıtını alanına da vnı tîrnak'a. kı=ıve bır şey kazar.dırnıay&n. ureımden uzak bır egıtım sıstemı ku rumsaliastırıima'vfadır Turkıje'de up ejıumınde de bu ozelhk tum çarpıcıhğıj la gorulrr.ekTedır Tedavi edırı nekımlık amacına \onelı'< b'r sag îıi pohtıka=.ı guaulen u""" mızde, bura ııvgun bır tıp egıtımı verlestmlrmştır Bu anl 1 yısa gore hPkırrun amacı hasta tedavı etmekır Bunun ıcm de (daha ıyı teşhıs ve daha ıyı te davı ıçm) ıh'ısas \apmak çp rektır Is b:ra7 da para k&zar. m^ı amacına doşru yonelırse. o zatıan n ı para geüren ıhti saslar tıp fakultesı o>;renrıle rının bırıncı seçeneğı olmakta d,r Tıp Pakultelennde okuvan o<* rencılerın smıfsa! konunıu otekı oŞctuıı aBİlannaan rv:ı bır oz.3İlık gostprınektedı Tıo Fakultelen en juksek puanla rı alanlar tarafmdan doldurul maktadır En \üksek puanlan da Turkıye'de msbeten egıtım olanakla7! »M olanlann aldıg; bır gerçektır Prof. Dr M Rahmi Dırıcan'm vaptığı bır araştırma bu kon.ıda bır haylı ıleınç. Bu araşîırmaya gore Turk hemmlerın n vaklaşık clarak juzde 90 mın toplumun en çok yuzde 20 sıni oluşturan sosval gnıptan geldıgı tesbıt edılmıştır Bu yu?âe 20'lık grup Turkıye'de daha ıjı kosullarda yasamıs. oraıarda deneyım kazanm'ştır Özel ılg; duvan ıs'ısnalar hanç, buyuk bır bolumu gerek kırsal bolge, (ozellıkle Dogu bölgesı» serekse gecekondu yaşamını tanımaktan uzaktırlar. Gene aynı arastırmada, hekımlenn 2 3'iır.un uç büyük sehnn sınırlannda Ankara, Istanbul, Izmır oturdugu tesbıt e4ılmıştır. Bu hekımler, en önem*ız ıhtısas dallannı halk sağ lı*ı ve baktenyolojı olarak sıra'.amışlardır. Bu sonuç dogal olarak, verılen egıtımın bır \Tmsimasidır B'i egıtım sıstpmını degışt rmedıkçe, sonuçlan da d^gıştırmek olası üegıldır Tıp egıf.mın kendı koşullarıra gore ayarlamıs. bunda oaçarı ka7.anmış SSCB'de ve Inçıltere'dekı yapıya kabaca bakmak bu yazının smırları ıçuiae faydalı olacaktır Dunya Sağlık Teşkılâtının (WHO> ornek gosterdığı \e tum ülkelere tavsıy» ettıgı saglık konusunda en ıyı orgutlenmeyı sağlamış SSCB'de tıp egı tımı şo\ledır SSCB'de tıp bılımı bıraz farklıdır Genel tıp, çocuk dok toru, hıj\en doktoru fakulte lerı vardır Bunlar 6 yüdır s sınıfı bltıren bır ogrencı genel tıp egıtımını brhrnıış oiur 6 >ıl ıçın uzmanlık dalım seçer ıCerrahı, kadm doğum. ÇOCUK. hastalıklan, ıç hastalıkları) 6. yıl sonunda sınava gınp geçerse uzmanlık alır 7 yılda devlet sınavına gırer, geçerse uzmanlık titr'ini alır Bu efıtım sıstemınde 7 yılda uzman doktor yetiştırilmektedır İngıltere'de daha değışık bır bıçım goruruz. Khnık smıflan talebelerı M. sımltan 5 "ye, 5. sınıftan 6 'ya geçenler) ıkı vaz tatıllennı, bır hastaneye devam etme\e \e dev?m eîn* lerme daır alacakları belgelerı ders yılı başında fakultelerıne \erme\e mecburdurlar. Boylece bı. oğrencıler beilı bır çahşmaya sokulmaktadırlar. fi. sımfı bıtıren sımvlarını başa rıyla veren tıp fakultesı mezunu olur ve dıploma alır. Fakat, bızdeki gıbı, hekımlık yapamaz. Ancak bır yıl maaşlı asıstan o'.arak bır hastanede ç î tıktan sonra doktor olarak resmen tescıli yapılır ve kendısıne çahşma müsaadesi venlır Bu orneklen her ülkenın somut sartlarına göre şekıllendirıîmış bır egıtiro sistemı olduğunu anlatmak Içln verdık Bu orneklerde dıkkat edilecek bir nokta da: Üretime donuk çalışmalar vapılmasına venlen onemdır Turkıye'nın buna çok fazla ıhtıyacı oldugu halde bas ta soz edılen hekım tıpı yetış tirilmeye uğraşılmaktadır Nıtelıfı iyıce bilınen hukümetle rın teşviki, basta söz edılen etkenlerın de katılmasıyla bu polıtıka buyuk olçüde basanlı olmaktadır. Ozetle bu konuda şunlan sov leyebılınz: Egıtımın aksamasının esası yapısal bozukluktadır Sorun bu yapısal bozuklug'dn es;ıtırne \c ozelde de tıo eeıtımıne yansımasıdır. Bunu go? ardı etmeksızın bellı atı lımlar vaparak, gerçekçi vak lasımlar yaparak tıp fakultelerındeki egıtım sıstemı ulke koş,ullanna goıe duzenlenebılır Hızmetten kopuk tıp eğıtımı değıştmlebılr. GÖML = 5 Dr. lbTahim PiRiNÇ SAYIN 5 5 | E Dr. Mustafa SOYAL SAYIN = S | E Başasistan Dr. Ajier CERiT SAYIN = £ = ^ = ~ E E Asistan Dr. Orhan ATILGAN v# r>ahil:ve Servısının çok <;vmetlı hemşırelerı :1« dıger personelıne tum ıçtenlığımle şukran ve teşekkurlerırru sunanm. tlhami t?B\Ş\RAN Em. Alb. f S E E ~ E *e\ darmadaçinık, bir ateş >akılmış, cazeteier kul halırtf sctırıU\or, hır deükanlı sıçarası liudakUrında e\Ipmınden hoşnut baknor, gelip geçen ilçısız ınsanlar, satıcıdaıı tomar tomar gazete alan başka gencler 11 Mart Cunıa Runu herkesin gozu onunde çecen bir olavdır bu. FotngraDarla saptanmıştır, gj^eteleçde hasılmıstır «Zorbalıkla Sa\aşa Çağrı» ve «Zorbalık Kol Gezi.vor» haşlıklı lazıiarım Mizünden KMKtn SaM;ılı^ın<t (ağrıldım. Adlıje SaıaMna srıdıp sorıılan sorulan Aaıııtlartım. Kadıkov \..purlannda. «Cumhurtyet» başta olmak uzere ilerlci gazeloleıi okuyan kimselere \apilan salılırıları S1İ7 konusu ftmijliııı o >azılarda.. Sıaldırgaııların nl;e jakalannıadığını. >a••alara karşı «,'ikanların nive cpzalandırılmadıgını sormustuııı. Boyle şejler «ho>söru» dcğıldi, gorevi »erıne getırmemekti. letkılı makamların «ilgisizliği»nden vüreklenen zorbalar daha da iieri gıdeceklerdı elbet .. Kadıkov S»\cıhğı bana sorujordu: Saldırılar ne zaman olmıış. nerde olmuş, kim Kiırmüş, ben saldınjı yapaniarı ^eya saldmva uğTayanları lanı\or muymuşum! Herşey fozler onunde olup bitiyor. Ga/.etelerde >azıInor Resimler basılıyor. Ama siz hunları ^azdınız mı. «neuir bu >a>sa dışı ışler. nedir bu znrbalıklar?» dedınız mi, lırmen sizın bilginize baş\uru>orlar: Biz. yazarlar, gazetecıler, vasalann uygulanmasını, sonuçların alınmasını, bu kotu s'dışın onlennıesini beklerken, sa\cılar önünde «bu olav nerde. ne zaman olmuş, kim >apmış?» gibi sorularla karşı Kar^na kalıyoruz! Hanı bundan >ararlı bir sonuç çıksa, >asaiarın uygulanmasında. onlemlerin alınmasında. zorbahk eğilimlerinin bastırılmasında bir etkisi olsa, butun bu gidip gelmeier bo^una bir zaman kaybı olmayacak . Ama nerdel lş.te >enıden cınajetler . Oazetelerde iki genç yurttaşımızın resimlerı. Birı ıılkucü bıri devrimci imiş!.. Aynı yaşlarcla İki çocıiğumuz! Bırbırlerinin kanlanna bu denli susaınıs mı bu gençler? \oksa, bu dusmanlıklan korükleyen, olduriıcu silahların tetiğine baian parmak bü^burun ba;ka mı? Bir oı.dan. bu bundan!.. Bir çun de\rımcilerin cenazesi, bir frun ulkuculerin!.. Cenazelerde de kaiRsılar, yeni cina>etlcr:.. Bilerek. istejerek. Turk tonlumunun her gun gerSin. altu«t ^a^amasında kendilerı ıçln jarar sorerek durmaksınn bu ıslcri kurcalayanlar, kim? Once, niye kimse vakalanmaz. surln bulunmaz. adalet onunde bir takım gerçpk.'et ortaya çıkanlmaz? Bır takım gizll orgutlerin, dı? (ruçierin çektigi ipleri tutan eller yine de ortaya çıkanlamn\acak, ama luç deçılse Türkiye'deki «adam»lan adıyla sanıvla belll olur, ınaskeleri yırtılir. Ne di\or İçişleri Bakanı: »Okul yöneticlleri kendllerine ulkucu adı takanları korumaktadır». Bu, çok önemll bir <îa\dır Hatta sa\ da deeil, serçektir, herke^in bildiçı. çorduğ\ı bir çerçeğin Içıslen Bakanı tarafından açıkca dile getirilmesidır. Bir okul müdunı cinavetlerı islejen. olavlan çıkaran, bu arada vurulan, olen bir takım genç insanlan koru^oria o zaman ıs gerçekten cıddidir. Yasal guçler, Anayasal örgütler, Türk ha'kiruıı •niarını kazanmış partiler hu gerçekleri bilerek bu çirkin olaylann üstüne üstüne gitmelidirler. Kadıkov iskelesindeki gazete satıcısınm elınden tomar tomar sazete alarak oracıkta ?akarak imha eden, resimler çektiren. o gazeteleri okuyanlan döıen gençler. bilme>erek bu lurduıı. bu ulusun diışmanlanna araç olmaktadırlar. Anayasal hakları açıkca ^iğnevenler. Ana%a«al kolluk giiçlerince yakalanmazlarsa, Vdalet onunde bu ejlemlerinln hesabım verme7lerse faşizmin tırmanışı günden giine hiTbnır bu gidişin sonu nereve dayarur, hiç ml hiç bllinmez. Işte bir haber: Cumhurivet Başsavcılığı CHP'li Ağaoğlu'nun öldürülmesini «sijasal bir cinavet» saymıştır. Bu tur bütün cınajetler «si>asal»riır. bir takım örgütlerin isidir. Iktidarda gerçekten millivetçi bir hukiimet olsa kısa zamanda bu çıkmazlardan kurtulunur Bir erken seçim bu sonucu sajrlayabilir mi? Demokrasiden, gerçek milliyetçiliktcn. Ataturk ilkelerinden güç alan ulus çoğunluğu. tüm umudunu buna bağlamıstır. spcimler sonunda faşlzme, dış ve iç düşmanlara «dıır» dijrbilecek bir iktidann, blr 11derin i«ba*ma çelmesine B ir resım. Kadıkov ıskeleslndeki gazete satış yeri. her ~fimıımm ııııııııııııııııııııııııımıııııııımHiııııııııııııııııııııııımııT: TURKİYENtN \XGANE HAFT\LIK H^BFK DEROISt YANKI ÇKTI . . 36 SAYFA. İW KURl S . TAKRI'da bulacağınız kırka yakın ılgınç yazıdan bir kısmı: • KAPAK CHP TIP Ilışkılerı Behıce Boran Y'ANKI'nın sorularını cevapladı «CHP Kareketsız ve Çekıngen> • TIP \asıl Kuruldu? Nasıl GelıstT Bel~ıre Boran'ın Portresı. Doç A. Taner Kışlalı CHP TIP Il'ş.cılerını Değerlendırdı. Seçımler Yaklaşırken Soldakı Gruplar Ne Yapr, or? CHP MSP Ilışkılerı Nereve Kadar Surecek? MKP Bu Kez Kapatüacak mı"' Işkencecıler 12 Mart Sonrası Hesaplar Goruljyor . Yuksek Planlama Kurulunda Neler O.au0 Genel Ekonomık Değerlendırıne Enflasyon ve Borç Ekonomısı Balcıoglu Seçim Öncesıni Nasıl Gorujor'' Seks Bolumunde Orgazm Olama; an Kadınlar Işçı, Tıyatro, Sanat. Kadm Sınema, Toplum, Dış Olaylar Bolumlerınde de Ilg.nç YazılarV4NKI'yı artık her hafta 60 0*K) n.:sı ok'jyor YAVK1 vıırdun her yerınde Pazartesi gunlerı bulunujor Mutlaka blr Y\XKI ahnız. 359 kuruş Kaşe Kaoak . «Cumhunyet: 2472 ı Egemen güçler sevgisiz bir toplum istiyor Bıreyın olaylara, bunlann varattıgı sonuçlara fıldışı kulelerden bakması, onun ıçındekı «ben«ın «t>ız'«ien kopmasıdır. O zaman bırey «ben»ı agır basan, goıuş açısı da buna baga olarak aaralan, neden sonuç ıhjKisını çore meyen ^ a da gormezlıkten ge • len de\im yerınde ıse can sız bır varlık haLne donuşur Fakat bu donuşum şuphesız kendıliŞmden olamaz. Bır ta kim unsurlar boyle bır donu şumün oluşmasında rol ovnar lar. Bunlar boyle unsurlardır ki olaylann me^dana getırdık leri bırikimlerden, olağan kar şılanmama«ı geıekenlen olaSanla^tırraada onemlı etkılerı vardr Gunumuz Turtaye'sınde vasanan olayları buna kar.ıc o'.arak sosterebıhnz Artık ovle b.r duruma ge.dık KI cmayet ve saldırı olaylarının yisanmadıgı günlerı yadi'gıvonız Bırej. bır parçası oldugu çpvresınden etkılenır. Her etkı ae berabermdekı bır *epk; oluşturur ve bu dogal b:r ols ıdur Ancak bunu aksı vanı eıkınm tepkı dogurmadıgı durumlarda bır baskının olau Sj dusunulur Bu baskının kav nagı olan egemen guçler teror havası yaratarak, değer vargılannı altust ede'ek, «gemısını Kurtaran kap*an» zıhjııvetınt yavgınlaştırarak bire%ın 1 çmdekı «ben»m «biz»der ko parılınası amacmı guaerler. Bu ıslevış hızlı ve etkılı olduğu surece amaçlarma daha kola^ ulaşabılırler. Bunun ıçm de insanlan bolmekle kalmap p ınsancıl du\gulan savgıvı "hosgdruyu, hepsmden onemlısı sevgıjı vok etmek ısterıer. Nıtekım hemen hemen her gıaı ışlenen sıyasal cına\etlerın 20 runur nedenı srjasi dusunce aynlıkian ıse de. bızı asıl duşundurmesı gereken, bu tur eylemlerde bulunan guçlenn kendılennden olrnayanlara kat şı sevgiden yoksun, ınsanLik dışı davranışlara vönelmelerıdır Sevg.nın olmadığı toplum da saygı \e hoşgoru de yoktur. Ovsa bovle bır uçgen ıçmae yera'.an toplumlarda birbırlerıne karşıt da olsalar gruplararası ınsancıl Jlışkılerın kopanlması zordur. Bunlar inr sanı ınsan yapan, bır toplumu daha uvgar bır duzeve çıkaran ogelerdır Bu ogelenn kişısel çıkarlar ugruna busbutun yok edılmek ıstenmesıdir kı zorbahklardan, faıh bulunamayan < ') cmaveflerden daha acı. daha utanç verıcıdır Ay?e ATAL.4Y ISTANBUL PTT BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜCÜNDEN Tesisatçı Alınacaktır Açılacak sınavda muvaffak olduklan taktırde once Genel îdare Kızmetîerı smıfmdan Tesisatçı yaraımcısı kadrolarına atanmak % bılahaıe kr.rsa tabı tutularak Tekruic e servıslerde de >etıştırıldıkten sonra asgan 6 ay namzetl k suresı ıçersınde gostereceklen başarıya gore asaletınm tasdıkınden sonra Bolgemızae boş 29 adet Tekrı^ Hızmeler Sımfından tesisatçı kadrolarına ta}':n ecjın:er: uzere 28 31977 pazartesi gıınü saat 14 3O'da Iitanbul PTT Bolge Başmuaurluğu Sırkecı'dekı Kantm Salonunda vapılaca.c sınavla askerlıgıru yapmış 30 yaşını geçmemış. Ortaokul ve muadılı okul mezunu erkek eleman alınacaktır. Tesisatçı Yardımcılarına en az net 1635 90 lıra aylık, aynca kadrolarınm bulundugu U snırlan dışınâa.^: ıs jerlerınde çalıştırıldıklan taktırde \ e\mr.e, mesaı saatlerı dışmda çalıştmlmalan hahnde ek mesaı acretı, jan odeme, vazlık ve kışlık olmak uzere ıkı kat elbısc, gomlek, ıkı çıft ayakkabı verılmektedır. Bu sınava katümak ıstıyenlerın Dıplo~na N'ufus cuzdant, Askerlık vesıkası aslı veya orneklerının 2 ade" fotosraf \a dılekçelennı en geç 25 3 1977 eumı nesaı bıtım.ne kadar Başmuciurluğumuz Personel Servısuıde oalundurmalan au\urulur. 'Basm 130841 2468 Yeni ders kitapları ve öğretmenin rolü MC'nın yazdınp okullarda okutturdugu ders kitapları uze rıne çok şeyler söylendı \e ço.: şe>ler jazıldı. Anlaşüıyor kı, gerçek aydın lar ve eğıhmcıler tedırgın. Ben bu hususta lyırnserım Bu lyimserliğimı ıkı ana nede r.e bağlıyonırn. Bırıncısr Bu, gelıp geçıcı ıkısa omurlu) bır uygulamadır. önumuzdekı ders yılı başlannda ılerıcı bir ıktıdar başa geçerek bu uygulamaya son \e recektır. Ikıncı neden: Öğretmenlerin bu kıtaplara koru korune bağlı kalmayacaklarıdır. îkıncı neden ustunde bıra? durmak ıstıyorum. Kıtapsız ve oğretmensız okul duşunulemez Kıtapsız okul olur da hele oğ retmensız hiç olamaz. Okulda öğretmenin rolü, ışlevı on plan dadır. Oğretmenın kışılığı oğ rencı üzerınde çok etkılıdir. Kitap bır araçtır Öğretmen; bu aracla dersı canlandırır, bır ta'<m bügılerle oğreroılerm ıl gılenrı yonlerdrerek, onlan duşunme>°. VÎrgıya ^ ^rım1 a al'ştınr ve ker.dı ıstedığı doğ rultuda sınıfı belırlı bır noktaya, amaca surukler goturur. Kı f ap bır araçtan ıbarettr N.tekım belırl' kıtap yenre og re'men'.er ılgılı oassa yazılar dan da faydalanabılırler. Bu husus, ogrerrr.enlerımızın ken dılerme bırakılmış bır yoldur Guncel konuîar, yardımeı kı taplar. bunlann programlarda yeri vardır Bojle olunca ortada korku.a cak bır şey de yok demektir. E*er öğretmen çağdaş eg:tım ve öğretimin uygulaj ıcısıvsa kıtap ne derse desm o Ataturkçuluğun gereklerını yerıne ge^ırmeyı gorev sayar Öğretmeran bır kışılığı ve kendıne OZJJ bır ders \eris usulu vardır. Her sevden nnce öğretmen çağdas b:r msandır, cağ dışı inanç \e dusuncelenn temsılcısı olamaz Bız, ögretmeni bir «kıtan hat mettırıcı» ve oğrencıyı de bır i'belleyıcı» anlayışıyla gönlrsek, yeni ders kıtaplarından endışe etmekte kendımızı dana da çok haklı sayanz. Ortaokul II. sınıf Turkçe kitabının hemen ılk sayfasında «Turkıyem Uyanıyor» başlıklı bır şıır vardır. Bu sıır 1950 Turkıye'sındeki Demokrat Partı ıktıdannın propagandasım çok güzel yansıtan bir içerık taşımaktadır. Ve yıllardan beri de okullanmızda okutulur. Şımdıye değin kımsecıkler de bır ses çıkar mış değıllerd:r. Bu durumda ogretmerler yıllardan ben Demokrat Partının sozculuğunu mu yapmaktadır lar? Hayir. Neden hayır? Ofretmen, o şiıre gereken vorumu yaparak onu bğrencıle rıne sunmasını bilmıştır de on dan. Şıirin sonu şoyle bitmektedır: «Rüzgtr glbi savrıılur harmanlar / Çalmak üzere ozlenen saat» Aradan 27 yıl geçmiştlr. çalmaz saattır kı bu'.. Ne Istanbul Telefon Başmüdürlüğünden DUYURU 14 21 mart 1977 tarıhleri arasmda düzenlenen II Sağlık Haftası sapsamında jer alan «Toplum Sağlığı» bılgılenme toplantısına katılmanızı düerız. ÎSTANBUL TABtB ODA«1 YONETtM KURITU 15 mart 1977 sa!'. saat 19 00 îstanbul Tabıp Odası Toilantt Salonu / Cağaloğlu BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Tahmıru bedelı 1 949 2H8. T L . geçıc: remînaM 72 229 TL. olan 7620591 dDsya numaralı Q ^alem çelık kılıflı mo8 tor yataklannın satınalınması 249ü savılı kanunun 31. maddesı gereğmce kapılı zarf usulu ıle eıtsıltrr.eye konulmustur. Eksiltrnesl 24 3İ977 Perşembe riİTJ «?at 16'J0'da Aruara'da Karayollan Cenel Mudurluğu Malzeme S>ubes:nde yapılacaktır. Şartnarrtsi ayru yerden bır dılekçe ıle 50. TL. bedelle verilır. Isteklıler 1976P77 nlı v.zesi va pl İTns Tıcaret Sanayl Odası veya Esnaf Belgesıni. çecıcı temınat mektubu veva makbuzunu, şartrımede istenılen d:5er belgelerı ve alınan şartnamenın er sahıfp'inı ıın^a ederek aış zart ıçıne koymak şartıyla »zırlavacaklan teklif mekMplarıni ek«'ltme saatınden bır >aat evrelıne kadar makb'iz* mukabılınde Komısyon Bsrkanğına vereceklerdir. Postadaki gecıkmeler kabul edılmez. Dvurulur. (L»sın: 12437) 2465 Sıhhi Tesisat ve Kalorifer Malzemesi Satın Alınacaktır 136 kalem Sıhh; Tesisat vc 3S kalem Kalorifer Malzemesi kapalı tekiıf almak sjretıyle satın aJmacaktır. Eu Işe aıt şaı ame Gavrettepe Yıldız Posta Caddesindekl Başmüdurluk Malzeme Mudurlugunden temm edılebilır. Istekli olanlann kapalı teklif mektupîannı en geç "4. 1977 perşembe guna saat 14 OQ'e kadar Malzeme Mudurlüğıine vermelerı ılân olunur. (Basın. 13145) 2467 "TOPLUM SAĞLIĞI,, Yoneten Dr. Halim Dinç Panelist Prof. Dr. Metln ftzek. Doç T>r. Özdemlr IHer Dr. HaJdun Sirer, Mım. Dojaı. Tekeli (Cumharıyet: 2469) Snbahattin KOMURCtOGLÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog