Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

RADYO TV Şaban Karataş geçtlğimiz cuma günü Istanbul radyosıı ınerdiVenlerlni tırmanırken yüzünde mutluluk tebessümü taşıyordu. TBT Yönet.im Kurulu'nun aldığı bir karar Uzerine Istanbııl'a gelrnişti ve aylardır süren j,<tifte yazarları ve bestecilerin boykotunu destekleyen sanatçılann boykotunu sona erdireeekti. Karataş, sanatçıların boykotunu sürdüren sendika yonetimiyle TRT yönetiminin vardıgı anlaşma sonurnı düzenlenen toplu sözleşmeye, işgal ettigi makamın Eifatım kullanarak hukuk açısmdan geçersiz ve hiç bir anlaın taşımayan imzasını atacaktı. Karataş'ın bu sevinci uzun surmedi. Kendisint karşılayan «mu teber» adamları, daha oturduğu sandalyeye ısmmadan radyo içindo aleyhine bir imza kampanyasınm baslatıldıgını fısıldayıvrr'diler kulağına.. Karataş blr odada, cumartesi güııü sanatçıların boykoluııu sona erdireeek Imza konusunu dU.şünürken, Istanbul Radyosu'nun bir başka odasında da kendisinin TBT yaymlanndaki keyıi tutuın ve uygulamalannı protesto amacıyla Oumhurbaşkanrna gtfnderilerek ınektup için imza toplanıyordu. Durum ciddiydi ama, Karataş' ın zaren bunlara aldırdıgı yoktu. Bir ara Radyo Müdürü'ne imza için bir odanın hazırlanıp hazırlanınadıginı sordu. Radyo Müflürii' niin sentlıka yöneticlleriyle de grirUşülüp bir odanın hazırlandığmı söylemesi üzerinp; «Hayır, dedl, öteki imzacılar için bir o<la hazırlandı mı?» nereye sUrülmek istprıdlklerinl de imzalarının gibi sözde esprller yapılıyordu... karşısına yazsınlar» Hıncai ULUÇ İSTANBULDA KARATAŞ YANDAŞLARININ KARŞI EYLEM GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI (f müdürlerini desteklediklerlnl bildiren bir metin yazdüar. tlk olarak da bu metni Radyo Mudürüne iınzalatfteaklardı. O kadar emindiler ki, Radyo Mildüru'nün imzalayacnŞından, büyük bir tebessümle kendisine durumu anlattıklarında, Radyo Müdürü'nün cevabı şu oldu: « Lütfen odadan çıkınız.» Karşı hareket fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Her şeye ragmen Karataş. cumartesi Riinü çok v»Hz blr koniışnıayla aylardır boykotu sürdüren snnutçılann hakkını vermiş bir ııbaba» gibı toplu srizleşmeyi imzaladı. Ant:ak, nedp.nse, ertp.si gün Karataş'ın çarştunbH gününe kadar istirahatli oldugu soylentilerl çiktı. Aoaba Karntaş'ı. alpvbinrie imztı toplanıa kampanyasınm çok güvendigi Istanbul'dakı bazı şuhele.re dp sıçramasının cereyn.ni mı çarpmıştı? Yoksü çarşnmba Rünü toplanarak TRT Seçlm Kurulu'nıın sürün^emede kalan kararı için yent lakUkler mı düşünüyordu? O ctln Radyo MiidUrU'niin odası yogun çahşmalara sahne olclu. Özpllikle Haber Şubesl Müdiirü. sık sık ilst kattaki odasına kapa nıyor ve Ankara'yla telefon gorüşmeleri yapıyor. Yeni geli.şmelerden Genpl Müdürüııü haberdar ediyordu. Sızan haberlere göre, kıyım Istanbul'da da başlayacaklı ve rialıa öncerien de günahları olan bazı «imzacı» muhabırler, topun agzındaydılar. O kadar ki, «İmzacılar Bir başka odada kendi alcyhinrte İmza kampanyası sürdurülürken, Karataş da, kendisine ayrılau Kadyn Müdürü'nün odasında karargâh çalışması yapıyordu. Kendi imzasıyla atadıgı ve radyo içinde ndı ülküfüye çıkaıı ikl nıuteber »rlaını çalışma udasınm kapısında nobet tutarken, safc kolıı olarak RürriüRü bır şub? miidüriiylo yeni kıyım harekâtınm planlaması mı yapılıyordu? Bu plünlama sıra.smria bir ara Radyu MüdürU'nün odadan avrılması neden rica eclildi? Bunlar anlaşılamariı. Yoksa, Ist;:iıbul'daki sng kolıı şube ımiriü rünün Aııkara'da önemli bir göreve cetirilmesi mi düşUnUlüyordu? Istanbul Radyosunda Kara'nş nieyhine imza toplanırken, Kaıa taş yanlılan boş mu duracnktı? TT.llerine kâğlt kalem aldılar ve ELEŞTİRİ KAMPANYASI KARŞISINDA SPOR STÜDYOSU.. TRT Spor Stüdyosu, son günlerde agır eleştirilere uğramaya başladı. Eabı ali'nin bUyük gazeteleri, eleştirileri kampanya halinde sürdürüynrlar. Spor pıogramları en lnce detaylarma kadar incoleniyor ve bulunabilen herşey eleştirt konusu oluyor. Kampanya çeşitli spor otoritelerinın ve ki.şileriniıı Rnrüşlerl ile sürdürülüyor. Ancak eksık olan birşey var. Eleştirilen kişilerin cevap haklıln. TRT, cletnanlarının yasal cevap haklannı mahkemeler kunıılı ile kullanmasından pek nıemnurı degil. ftznllikle gazeteci Haber Dairesi Başkanı Hami Tezkan, bu tür önerilerı desteklemiyor. TV programlarmda kendüerine yönellk eleştirilrre cevap vermege ya da karşı eleştirilerle hü cuma geçmeğe de, programcıhk ilkeleri diyerek, Spor Stüdyosu elemanlan karşı çıkıyorlar. Cımıhuıiyet muhabirleri, sadeco basının doğll, tüm kamu oyunun geniş eleçtirilerine hedet olan, Kanıaıı zaman. Cumhuriyet sayfalarmda da agır şekildfi eleşt.irilen Spor Stüdyosu elemanlanmn görüşlerini Eeçen hafta derlemeğe çahştılar. Şnbun Karataş'ın basuıa koyduğu yasaklar, kıırumda yaşatüan terör havası, spor programeılarınm adlarını vererek konuşmlarmı engelledi. Kendisine yöneltilen Idşisel eleştirilere cevap vermek için, kimseden izin alması gerekmeyen Umit Aktan dışmdakilerle, açık konuşmalar yapamadık. • KAMUOYUNUN YÖNELiSLERi BAKIMINDAN ELEJTiRiLERDE BtjYÜK GERÇEK PAYI GÖRMELERiNE KAR5IN, SPOR STÜDYOSU PROGRAMCILARININ GENEL TAVRI .YAYINLARDA KASIT; iHMAL VE BOJVERME YÜZÜNMN DOGAN HATA OLMADIĞI» BiÇiMiNDE. c< GENEL KANI Ancak. eleştiriler Onünde, Spor Stüdyosu'nun gencl tavrıru belirleyebildik. Şöyle öretlemek mümkün: • Bize yöneltilen elejtlrllerde büyük gerçek payları var. Hatalar yapıyoruz. Kabul. Ama bu hataların pp.k çoğunun, bizim dışımızda nedenleri var. Genç ve yetişmekte olan bir ekiple çalışırken, sade.ee iyi niyetli oldııgumuzu ileri sürebillriz. Yayuılarda, kasıt, ihmal, boşverma yüzundan doğmuş hatalar oldugıı söylenemez. « Bizi clcştirenler, çuvaldızı bize batırmadan, ignRyi kondileıine sokmayı denediler mı? Bize vuranlann bir haftalık gazetelerini derlersek, ne hatalar buluruü kimbllir? Biz, lıava n/itıalefeti dolayısı ile 'I'ürkiye'ye gelmemiş takımın oyuncuları ile Yeşilköy'de röportaj yaptık mı?. Oynamayan futbolcuya yıldız verip. gol attırdık mı? Biz Eskişehir'e ayrı, Trabzon'a ayrı yayın yaptık mı? « Bize ttyle geliyor ki, Babı ali, televizyon sporıından mp.mnun değil. önceleri rahat rahat yazı yazarken, TV çıkmca, güç durumda kaldılar. Simdi yazarkon «ofsayt» diyemiyor, «otsayt kokan» diyorlar, «penaltıydı» dlyemiyor, «penaltımsı»ydı diyebillyorlar. Nedeni açık.. Y» pazartesi gecesi Spor Stüdyosu'nda pozigyon husiı. yavaş, durarak çekimlerle defalarca gösterilir de, mahcup olurlarsa.. « Üç büyük kuliipler, Babı ali'ye sızmışlar. TV'ye hemi7. sızamadılar. Yayınları kendi keyillerine göre sürdüremiyorlar. Bize ulaşan haberlore bakıhrsa, hcrief TV üst düzey yöneticilerini etkileylp, Spor Stüdyosu'nu îstanbul'a nakletmek ve Babı ali'nin kontrolüne almak çabalan var. Yani biz filmleri çekocek. herşeyi hazır edeceğiz. Sonra İstanbul'un futbol otoriteleri, canlarının istediği bölümleri seçip, yorumlar yapacaklar. « Nedeni ne olursa olsun, eleştirilerln bize büyük iaydası var. İster istemez, daha dı'<fcatli olduk. Üstelik bu eleştiriler içinde, kamuoyunun görUşlerini yansıtan çok önemli bilgiler var bizim için. Kampanya bizi belki Uzüyor, ama daha iyıye gitmemizi hızlandırdığı da inkâr edilemez.» Üç büyükler üst düzeyde etken olma çabasında,, TRT'nin yasa dışı Genel MUdürU Şaban Karataş'ın, Anayasa dışı bir emirle, kurumun kapılarını basına kapama.sinın nedeni anlaşıldı: Genel MUdür'Un zehir hafiye danışmanlan, verdikleri raporlarla, Savcılığa verilen 418 lnızalı dilekçenin hazırlanmasında ve imzalanmasında, bazı basm ınensuplarının ön satta gorev yaptıklarmı, hatta imza atmak ıstpmeyen bazı TRT'cileri tehditlerle yola getirdiklerini ileri sürmüşlerdi. Öyle olma.sa, 418 kişi çıkar da, çok sevdikleri Genel MUdürlerl için böyle imza aUırlar mıylı? Yasa dışı Genel Müdür, bu çirkin yalaııa inanmakta bir an gecikmemiş ve derhal emir vermiştl: • Kuruma bundan böyle gazeteci sokulniüsın.. O günlerde, basm ınensuplannın sorularını yanıtlayan, Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol MUdürü Zeynel Abidln Akın .Önenılı bir şey yok. Kısa zamanda durum eskiye dönecektir.» dıyor, bu konuda ellnden gelenl yapacağını söylüyordu. Daha önceleri de, gaze.tecılere yanlımlan ve kolaylıkları ile tanınan Akın, böyiece, hemen destek görüyordu. Geçen hafta, Genel MUdür'e yakm bir TV vetkilirt ile görüşen Cıımhuriypf, Muhabiri «Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol MüdUrünüz, Genel Müdür'e tüm gerçekleri anlatıyor. Buna ragmen bu garip karar nasıl hâlâ devam ediyor?» deyince, sürprizli bir cevap aldı: Danıştay ve TarRitay kararlarına kar?ı Rflip anrak orman va.salannı uyuulavarak TRT'y) işeal rttiniz. Zaton v ( "r ltli sonııılarla kıvranmakla olan Kiırumu lılç eiirülmiMtilş hir hiçimde karıştırdıııız. Ne habrrlertlc yansızlık kalclı. ne cle dlğpr yayımlartl» proeram dlye bir şey. İyi kiitü yerlcşmlş olan tüm Kclcnrklprl ayaldar altıııa aldıııız. Kendi aılaınUrııııza yer açmak içln glriş sınavlarını kaldırdınız, kcyfî atnnıalar yuııdnız. ınilvonlarca llra tlrğerinılrki ayRitları bcccrlkslz ve yctenekslz elrmanlurınr/a trslim etmrkic hir sakınca gürmvdlnlz ve sözde 1)1llınsel Izleyici aııışlıı nıaliirı vaptırıp lı.ıngl yavıınl;ırın lıalkın hoşuııa cltlİKİi" ve hangilerinln dp eitnıediğlne yine siz karar vrıdiniz. Aranızda «Komiivoncunun koniisvmuusu» oldııjcu lleriye sürülen kişllpr hilp var. Tiiııı hukuk vr ıneslpk kıırullaıı. nıaııtık, TRT'nin olıımlu pprsoneli ve uyanık blr kamunyıı isp karşınızda. Hatta özerk TRT (lönrminılpkl lııl;ırsı/ dnvranı^ları hâlâ ıımıluhnanıış olan bazı TRT pprsoneli blle slzc karşı çıkıyor. TR'I K'indp bir Hukuk Müşavirllğlnl karşını/a alanıadıınz. Bu ayıp hlle slzp de vptır. TRT Hukuk MüşaviıiiRİIIP dp. Voksa TRT hukııkruları Kize karşı değll dlyp RİicIü nlduğunuzıı mu sanıyorstınuz? TRT Se\Iın Kurulu Karataş'ın aleyhinde bir karara varamaılı dlyp umutlanıyor nııısunıız? MSP'liİprln «Danıştay karan lle IİBİli Iptal kararı Bakanlar Kurulu giindpınlnp alındı, bir gorpvllnin hııkııknal işlpnı IçPrkpııdisinp yapılan hlldlrime Uarşın makamıııı ptmcsl düşünülcmez, Karataş'a onbej Rİin siire vcrlyorıız» dpmplprlnp karşııı hiç hir yola haşvıırnıamalıırı si/.l sevindlriyor mu? Gcrçektp TRT hukukçularının size karşı çıkmamnsının, MSI'niıı kurıısıkı ııyarılarda hıılıınması vr TRT Spçinı Kurıılıı'nıın da kararını U > marta dek ceciktlrmpsinln, kısacası ilk Uanıştay kararından sunrakl lıllkıvl Spor progratni Kunucusu t'mlt Aktan hasınuı boy hedeft lıaline gcldl... TRT SEÇİM KURULlİNUN TUTUMU KURUMDA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI TRT Seçim Kurulu'nun, CIIP ve nP'nin başvurusu üzeruıe verdiği 32'lilc «Evet, Karptaş TRT'si. yanlı yayın yapmaktadır» şeklindeki kararını, 4 maıt taki toplaııtısı .sonunda açıkla mayıp. 16 marta erteleme.'îi. TRT kulislerinde büyük bır hayal kırıklığı yarattı. TRT, TV Dairesi'nden btr ilBİH .Spçlm Kurulu, ot.urum başına 500 lira aldıgı toplar 'i'tirını daha aylar boyu sürdürebilir, ama her geçen günle, TRT'de kaç ailenin yoklufta ve açlıfta nmhkum edildiğini bümeleri ge rekiıdi.» dedi. Bır Haber Dairesi Ust düzey yoneticisi «Karataş'ın isteriigt, kunılun kendisini haklı çıkarnıası degil, imzaeılara karşı intikam alacak vakti bırakmasıydı. Seçim Kurulu Reciken kararı ile. Karataş'a bu olanagı tanımıştır. Karataş geçen haltayı gayet iyi degerlendircrnk. siirgıin ve kovıııa listelprini uygulamaya koynuıştur. Koymağa da devam etmektedir.» dedl. Halıer Dairesi'nin 1stlh.barat.ina göre. kıırul 32'lik kararuıı Karataş aleyhine vermiş, ancak bu karan nedense açıklamayı ertelemişti. Karataş lehine oy vpren iki kurııl üyesi, Daşkan Orp;eneral Nureftin Ersln ile Ege Üniversitesl RektörU Nocatl AkRÜn'dU. TRT Genel MUdüıü Saban Kamtaş, 418 imzaeıyı temizlemek için ikt yol seçmişti: Sindırme ve bölme. Aslında, Imzanların bir bölümü. daha imzalarının mürokkebi kurumadan, Karataş ve yakınlarına koçmu^lnr «Bize, tehditle, zorlayarak imza attırdılar. Aslında kalbimiz sizinle heraber» diyerek iki tarafı da sağlama »1ma yolunu seçmişlerdi. tmzacıların Plebaşıları olduklnrı riüşünülenler için, önlem, sindirme olmustu. Selçuk Altan, Ahmet Tümel, Dogu Anadolu'ya sürülürken, Sacit ^.ınnın işine son verilmiş, Özden Vaıdar görevden alınmıştı. Bölmenin yolu İKB. Karataş"ın Yo'netim Kurulu ile yaptığı anl toplantıda bellrlenmiîti. Yonetim Kurulu, Karataş'ın ist.edigi kadrolan uzun aüredlr elinde tu tuyordu. Şimdi bu kadroların verilmesi sözü alınmıştı. Yeni kadrolar, terfi olanagı d» mnkti. TRT içinde ise. bir kademe için, attıftı imza'M <?eri alabllecck kişiler vardı. Nitekim Saveılıga ynpılacak yeni ba^vuru ve Cumh.urbaskan.liRi için .aleme alınan dilekçelerdeki imza sayısı birden 200'e düşmüştü. tmzacılar bunıı «Acilen Kötürmek gerekti» diye örtbas etmek lstiyorlardi ama, Karataş'ın, Seçim Ku rulu'nun kendisine bıraktıgı vak tl iyi degerlendirdiginl gözlerdpn saklıyamıyorlardı. Karataş'ın ve ardındaki Wt!p nin hesabı şiıyrlu: «Seçim Kurulu kararını açıklar da. Hükümet Karataş'ı g«revden alırsa, yerine nasıl olsa yeni bir kararnamB çıkması olanaftı yoktur. Bu hükümet bir isimde anlaşamaz. O zaman kurıııtı vekftletle idare edilir. Öyie bır temizlık yapar ve adamfcrımızı öyle verleştirlrsek, Karata» lşin başında olmadan da, TRTyi yönetmego dcvaın eaer. BİT yandan da, Konya Milletvekillifti için kulis yapmaya da vakit bulur.» 4 marltnn Ifi marta verilen *Ure. işte bunun için kullanılıyordu. TRT'NİN KAPILARI BASINA NİÇİN KAPATILMIŞ? nuz. Blr kez ellnizde Sacit Onan nfibett«ykpn yayım giivenlllİRİnin aksadığını hellrtpn blr belge var mı? Vayım üonınıluları böylp blr rapnr hazırlnnınk KPreksemeslni duvdular mı? Kjjer duymuıj olsalarclı, uöıpvi TRT proKramları hakkında bilgl vprmek olan hasın hüronuzun Onan'ı ihbar otınek için yayınıladıtrı hiilteıılndcki sııçlaıiıava hıı raporıı da rklpr ve. ıluha InııiHİırıı ı hir KÖriinünı kazanırdımz. Kaldı ki, TRT ile Türkiye Yenl Ilaherİş Keııdlkası araMnılıı Imzalaııan s«>7.lpşnıpnin işçinin iş teminatı hiiliimünıleki H2. maridesinin <a> fıkrası, «lşveren, 14"5 sayılı Kanunun 17. maddrsl dışındu. işçiyl Dlslplin Kurulu kararı olmaılıkça işlen çıkaramaz» dpmpklpdir. Siz Sacit Onan'la iİRİIi lıer hangl bir Dislplin Kurulu karanna salıip olmadıgınız glbl, kpndisindcn ona yiiklrdlğiniz suçla İIKIII her lıanRİ hir savıınmıı hlle alıniulım/.. Türkiye Yenl Hahrrlş Sondikasının TRT Yurtclışı Yayınlar Oairpsl İşypri Haştemslli'isi oldufeıı ve Karataş yönetiınine karşı İlk vasal mücadeleyl açanlar arasında bulunduğu H'1'1 Saelt Onan'ın rörpvlne son verdlnl*. tçin nerçck y«nı hıı. Artık clcMKcM/.llk diinemlnp girıniş bulunuynrsıınuz. DenRPSizlik diineıni, varahllereğiniz en son dönpınriir. Dpngpnlzln bozuldujhı. meslck kurallannı snğukkanlıklıkla ııyıtulayBn Ayean Glritlioglu'nu fförpvden aldıgımz zaman anlaşılmıştı. Danıştay onun için olumlu karar vcrdl. Özerk TBT dönemlnde OZPIllkle TV prouranıcıları nlpyhlnde yürüttiigü soruşturmalarla tanınan blr TRT müfrttişl blle GlrltlioKİu'nıın suçsuzlıığunu ve onu (fiiri'vdcn alaıı Haml Trzkıtn'ın hatalı olduğıınıı helirtti. Va Van'a ve Krzıırum'a sürülpn Splçıık Altan'ın ve Ahmpt Tümel'ln durumları için nplpr söyleyphlllrslniz? Hrr iklsi o> TRT'nin uyanık, nıiU'adeleci ve dürüftt mıılıabirlprindendlr. Selçuk Altan İS yıllık hir meslrk yaşamına sship. AKTAN'IN GORÜJIERİ Gazetelerin, proRTamı sunduğu içln. genellifc le boy tıedei'i yaptıkları Ümit Aktan. Cumhurıyefin sotularını şöyle yanıtladı: SORU Oturuş tavrıııızda, seyirciye saygısızlık oldugu İleri sürülüyor. Sağa sola kaykılarak ot.urmanız, ciddiyetle bağdaştınlmıyor. AKTAN Tansu Polatkan askere giderken, eunucııluga bc.nım gelmemi kararlaştırmışlardı. Ben göreve başlarken, bir başka karar daha aldılar ve sunucu masasını kaldırdılar. Bu masa, televizyonculukta btr slmgedir. Masanm ardına geçersıniz, programı, haber splkeri üslubu ile sunarsmız. Bu masa kalkarsa, üslup, sohbet havasına doğru yumuşar. Kararm alınmasında hiç rolüm yoktu, ama, Spor Stüdyosu'nun bu Uslupla sunulmasını bcnimsedim. Programa bir spor sohbeti yumuşaklığı verme çabasındayız. «Kahvehane sohbeti» deyiml, herhalde burdan geliyor. Kaykılmama gelince: Dikkatli seyirciler göriiyorlar. Arkamda bir pano var. Bu panoda anlattığım konunun hareketli, ya da hareketsiz resimleri. Bu pano, benden önemli oldugu zaman. belirli ölçüde yaııa çekılmem gerekiyor. Sesimi sıze ulaştıran mikrofon sabit oldugu içln, bu çeküme. ancak kaykılma şeklinde oluyor. SOKU Bazı sunuş konuşmalarını fazla uzattıgmız, tekrarlara giriştiğiniz, yersiz yorumlar yaptığınız, bilgiçlik tasladıgmız söylpniyor. AKTAN Konuşmalarım gündüzden arkada?lar tarafından hazırlanıyor. Bu bakımdan yapılan yorumlarda, bana düşen hata. sadece yanlış vurgulama, ya da tonlama olabilır, hepsl o Kadar. Uzamalara ve tekrarlara gelince: Bazan herhangl bir nedenle, yayma benim konuşmamın ardınüan girecek film gecikiyor. Yönetmen durumu, Stüdyo Şefı'ne bildiriyor. O da bana, sözü uzatmamı işaret ediyor. tşte o zaman hatalar başlıyabillyor. Söylenecek herşeyi söylemiş bitirmişsiniz. Önünüzde tek satır not yok. Yayının e.anlı oluşunun lnsana verdiği gerginlik de cabası. O zaman hatalar dogabüiyor. SORU özellikle yabancı maçların seslendirmelerinde büyük hatalar var. AKTAN Yabancı maç bantlaruıı. pazartesi günü öğleden sonra alıyoruz. Bazan. görüntusll gelen nıaçla ilj;üi tek satır haber gelmiyor. Ajan»lan karıştırıyor, onda da bulamıyorsunuz. O zaman o ülkeyi telefonla arama yoluna gidiyorsunuz, onda da buşarıya ulajamadığlnız oluyor. Örnegin geçen lıaftaki Barcelona Herkül maçı. Tek satır bilgl yok. Madrid'le telefon bağlantısı, saat 14'ten 21e kadar kurulamadı. Yapılacak şey, ya bu filmi vermekten vazgeçmek, ki bu kolay yol, ya da eleştirileri goze alıp elden geldiğir.ce anlatabümek. Şımdı Cruyff'u tanıyorum. Onun kurt gördüRünü de görüyorum. Ama siyah beyaz filmde, kartın rengi belli degıl ki. «Kart gbrdü» deyip geçıyorum. Kıyamet kopuyor. bu ne gayrt ciddilik, dıye. SORU Anadolu'da radyo veya TV'ye maç anlatırken, orarun seyircisınden korkarak taraflı yayın yaptığınız, Istanbul maçlarında lse böyle bir korkunuz olmadığı için, özellikle Uç büyüklerin çok aleyhine yayınlar yaptığınız, programlar hazırladıgmız söyleniyor? AKTAN Kim demiş, îstanbul rahat dlyo.. Bugüne kadar, Türkiye'nin hemen her futbol oynanan iline (rittim. Iki kez dayak yeme tehlıkesi atlattım. ikisi de îstanbul'da ve Fenerbahçe maç(Devamı 9. Sayfada) Yine de Kazanamayacaksınız yaşamınr/ın höylpre ıızatılmaMnın ne dpnll aleyİılnlze oldugunu hiç düşünmedinlz ml? Her geccn (rüıı biraz ılalııı batıvorsıııııız,. hiruz daha çamııra bıılaıııyormınıız. Salt TRT'nin tarihinde dpğil, Cunıhuriyet'in en kotii dönemlndekl en kirll örnekler arasındıı yrr alıvorsuııu/. Rir dp kalkıp aleyhiııi/ılc NavcıliRa haşvııran pprsonelln hıı davranışını tek flözcükle blle yayımlarınızda belirtmiyor. ama AP (ienel Başkan Yardımrısı Sadeltin BIİRİç'fn sci/.konusu ı>prsoııpli ajjır hir dille nuçlamasını radyo vp TV antcnlerinden kamuoyıına duyuruyorsıınuz. Slzde Ihbarcılık hastulığı da var. tki Rİin sonra TRT Seçlm Kurulu Karataş'ın aleyhinde hir karara varsa hile, artık battiKinız yerden kurtulamazsınız. TRT'de sözleşmell çalışan vc Türkiye Yeni Habprtş SrndlkaM iiypsi olan 107 İşçinin görevinp son verirken. bu sendlkanın üyesi olmayan sözleşmeli personelln ücrptlerinl arttırıyorsıınıız. Alpyhinizdb savııhRa haşvuran ııersonplinizi Sadettln BİUIc'ln agzı ile radyo ve TV yayımlarında suçlarken, TRT Halk ve Bnsınla Illşkilpr ve Protokol Müdürlüğüııüı basın ınpnsııplarına TRT'nin kapılarını kapadığı KÜnlerde yayımladığı bültpnle bir TRT Işçisinl kamuovıınıı şöyle ihbar ediyor: •TRT Yurtdışı Yayınlar Dalrpsl Başkanlı|ı eınrlndp sözleşmeli spikpr olarak çalıştırılınakt» olan Satit ünan'ın görevlne son verilmiştir. Karar, Işyeri Toplutş Sözleşnıpsinin «Yayın VP Ka.nt Emnlyıs tlnl thlâl» ile iİ£İli K4. maddcsine Kiire alınnuşlır. Yayın ve Kayıt Kmnlyetinl thlâl» pden görevlilerin siizleşmelerlnln iptal edilehlleceKİ toplu sözleşme. hükümlprl arasında yer almaktadır.» Pprsonellnizi ihharla kalmıyor. radyo vp TV yayınlarındaki ırihi spiker Sarlt Onan'ın durumunda da ıcerçckleri saptırmakta hir s.ikınca eörmüyorsuKarataş dönemlnln rn baskılı EÜnlerinde fltkemlzin sorıınlarını dile getlrpn programları haıırlavanlar arasında ver alıyor. Aynca Şaban Karataş aleyhındpki son imza kampanvasını yürülcnlerden, Karatnş aleyhindpkl dilckçeyl savcılıga g;ötürenlerden ve Hami Tezkan hakkında komlsyoncunun komlsyoneulııeunu vaptıcı savlarının hulundugunu belirterek hu dıırıınitın araştırılınasını ve doğru ise banın kartıııın Iptalini BasınYayııı Genel MiidürlÜEÜnden resmrn istpycnlcrden birl de Selçuk Altan'dır. Aynı yasal müradelc örneklerinl K.mırıınıa Bİirülen Alınıet Tümel'ln ve RÖrevden alınan, hatt» önUmüzdeki KÜnlerde de görcvdcn alınacak olan diger TRT habercilprinin, procranıcılarının tpknik elemanlarıııııı ve Idari personelin ortaya koyduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. • Siz Genel Müdür'ün bu çok yanlış karan, kimlerin verdigi bilgıye dayanarak aldıgmı bilseniz, şaşarsunz. Zeynel Abidin Akın'ın size her söylediğine inantnayin.» TRT içinde, hergün değlşen tutumları ve sözleri ı!e kime inamlacagını bilen tek kişi aslında yok'.u, ama geçen hafta sonunda Zeynel Abidin Akın, agız deftiştirir gibi olmuştu. Sözlerinde gazetecilere yönelik agır ithamlar, hatta hakaretler yer alıyor ve yakında gelecek yeni genelgeler ve veni yasaklardan söz ediyordu. KARAMANIN KOYUNU Cuma günü basına açıklanan yenl Karataş Genelgesi. Karamanın koyununu ortaya çıkardı. Türk Easını, Zeynel Abidin Akın'a mahkunı oluyordu. TRT kurumu ile ilgilı her türlü bilgi ancak ondan alınabilecekti. Karataş'ın genelgesı, açıkça Anayasa'ya aykın bir sansür anlamı taşıyoıdıı. Çünkü, artık gazetecilerin kurumdan herhangl bır kişiyle konuşma olanagt yokedihTii?ti. Sorusu olan, bu soıuyu Zi'yııel Abidin Akın'a yazıh olarak verecek, cevap gene Akın'a geleoek, onun onayladığı kadarı da, gazeteciye iletilecekti. Bliyle aşağılayıcı bir uygulamayı, ne gazBlccilerin ne de TRT mensuplarının kabul etmeleri beklenmiyordu. Halkla llişkiler Müdürü Zeynel Abidin Akın. Karatajı iyi oyuna getirmiş ve sözüm ona, TUrk basınmı kontrol yetkisini ele almıştı. Şimdi artık tüm gazetecüerin onun ardında koşacagını ve «Aman birazcık bilgı. diye dilencilik edecegini sanıyordu. Genelgeyi okuyan bir gazeteci «Bu Ulke, basına sansnr koynıaya, onu karanlıfta ltmeye oalışan no Genel Müdiııler, Bakanlar, hatta Başbakanlar'ın sonun'j gördü. Zeynel Abidin ne ola ki?.» dedi. MİKADHECiLERi GÖREVDEN ALIYORSUNUZ TRT'dekl tüm llerici keslml yok edlp fizpllikle önünıüzdpki seçlm döneminde salt kendi pıoııaRandanızı radyodan ve telcvlzyondan yapmaya çalmmanız, hiç bir işe yarayumayacuk. Onümüzdekl eıinlcr de salt TRT'yl değil, ple Reçlrdlglnt» tilm devlet kııruluşlarınııı halk İçln kullanılması gereken resmi olanaklarını da kendi spçim propaRnndıınızın yolıında kııllanacağınız hlliniyor. Runa karşı çıknn dürüst görevlileri de TRT'deki Rİhl kıvmaktan kaı, ınmayacaksınız. Ama yine de kazanamazsınız. Nr TRT'yl, ne kanıuoyunıı. ne de seçimleri... Çünkü artık dünyadaki pkonomlk ve sosyal düzen sizden yana gelişmlyor. Mahmut T. ÖNGÖREN HAFTADAN SEÇMELER ANKARA'NIN TAŞIN BAK.. ; TRT. TRT olalı bir doğru dürüst iş yapmış, Ankara diye bir nefis dtzi hazırlamıştı. Öyküsünü dalıa önce bu sayfada tüın detayları ile okudugiımız dlzi. ikl yıl gecikme ile de olsa. Atntürk'ün ölümüjıe kadar gelebıi dı ama, Ismet Paşa devrinde takıldı. Geçon hafta boyu, tsmer Paşn'lı bfilümler didik didlk edildl. Biz bu yazıyı hazırlarkcn, karar henüz verilmemiş, ama b» sın bültenine «Ankara» adını:ı konmamasına özel itina göstern mişti. BUlten 21.15'de «KUltür Programı» diyordu. Ankara'nm l.^met Paşa ile başlayan altınr'i ve sonrası riönemlerini, kuru mun özgür olacağı günlerde u lemek Uzere... ÇANAKKALE GEÇiLMEZ!. Blrinci Dünya Savaşı'nın önem lı olaylarından Çanakkale Savaşları bu hafta iki kez ckrana gelıyor. Ilki, yıldönünıU dolayısı 'ie. TRT'nin hazırladıftı özel programla cuma gecesi. lkincist ta Amerıka'dan kalkıp Relen CBS TV'nin hemen sevilen İkl dramalik belgesel dizisinde perşem be gecesi Franz Kafka'nın tntihar öyküsünü izleyecegiz. Cagımızın bu en ilginç yazannı Fıansiz Televızyonu anlatıyor. BBC'nin hazırladıgı dizide ise, Modern Kaşifliğin babası olarak TV'cilerlnln ftraştırmaları ve prtrüşleri ile, pazar gecesi. Iklsini de izleyin. Sanırız «Şu yaoancı belgeseller ve diziler de Cantlckale'den bu yana geçmeseler dc, eloglıına hakıp. fizüntüden icurtulsak» dlyeceksiniz. tanımlanan Alexandre. Von Hıim bold'un, Güney Amerika'nm uçMi7, bucnksız (jrmanlarında, özellikle Amazon'un rierinliklerınde yaptığı araştırmaların ilginç oyküsü ekrana geliyor. Pazar öSle den sonra, 7'nci Gün içinde yayınlanacak. JOHN FORD ve NiCOLAS RAY!. Bir John Ford. bir de Nıcolas Ray.. TV'nin Karataş'a yakı^ma yan tek şubesi Dış Yayınlar, her hafta ilginç filmler sunmuğa devam ediyor. Bu hafta, arka aıka ya. iki büyük ustanın fllmlenr.l izleyeceğiz. Ford'un Son CıiS'ık (The Last Hurrah) adlı vapıtı önemli. Sadece yaşlı polıtikacı rolündeki Spencer Tracy'nin Pn fes oyunu izleıımeĞe rlpğer. Ama gerl kalan dev kndro da, Ford'un elinde, filmin unuuılnaz hgını safihyor: Edwarri Brohhv. .lames Gieason, Bnsil Ratlıboine, John Carradine, Pat O'Brian, Donald Crisp, Ricardo Cortez. Wal lace Ford, î'ıank McHugh, Jcffrey Hunter ve Jaııe Darweü. Edwin O'Connor'un en ıyı satan Kıtabını John Ford. neşeli > 'ııy«ıısal bir fılm yaptı. Cumartesl Recpsl izlevinlz. Nicolas R?y'ln Johnny Guitar'ı, müziğı ile bugUnlere i^adar adını bırakan bir weslern. Ray, degişik bir tür denemek ıstedi. Açıkçu ortaya kovamamakla beraber (l!)54'lerın anlayışları ızin vermezdi böyle şoylere). Mercedes McC'ambridge'rie lezbien bır kidııı portresl çizdigi için Uzennde duranlar olmuştu. John (Dcvanıı 9. Sayfada; KAFKA ve VON HUMBOLD!. BRUGGES MÖENCHENGLADBACH Avrupa Kııpalarında, çarşamba gecesi, Brugges Moenehengladbach mücadelesi, bu kea de gerçek bir spor ziyafeti olmaya aday. 22 biten ilk nıaçtan sonra. her İki takım da tur atlamayı bekliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog