Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

İTEKIMİKCEPTAKVİMİİ m K N I K v » LÜZUMLU DIĞER BİLGİLERI KAPSAYAN | TEKNIK CEP TAKVlMI'nin 1977 Yılı Baskısı Çıktl. HarAydının veT«knik Elemanın Faydalanacaflı Kıym«tli Bir Kılavuîdur. Hazırleyan:R»»at KINIKASLAN20TL Dij}»r Taknik Kıtaplar: S«lahattio ESER • PRATIK BILGILER Eltktro Teknlk v» Tatblkatt.'IZBO Hıdayet ERBIL • BJIgN MAMULUR y» İMALÂT TEKNIfll 26.KITAPÇILARDA ARANMASIODEMELI GÖNDERILIR. I Sipariş Markazi : I KOLTORKtTABEVI AnkiraCad.62 SrRKECIISTANBULf 53. Yll; SAYI: 18902 umhuriyet Kumcusu: YUNTJS NADİ 200 KURUJ Politika ve tş dünyasınd* kırli 'yüzler.. kirlı çknTİşıılır.. IÇYUZU BarKirı, vrnl bir siyaKal ronıan Genel Dagıtnn: TKKİN ve SIORHAT Tek istpkler İÇin: UMUT YAY P K 92fi IST. 14 MART »977 PAZARTE5I CHP ve TBP Komandoların Cumhuriyet muhabirlerine saldırılarını kınadı • IÜRKİYE GAZETECiLER SENDiKASI GENEl BAS.KANI BALCIOĞLU; <KABA KUVVETE BA5VURANUR KADAR; ONLARA SEYıRCi KAUN POLİS DE SUÇIUDUR» DEDi. ANKARA (Cumhuriyet BOromı) Istanbul'da öncekl gün öldürülen İTÜ öftrencisi Salih Deniz lle Eğit.im Enstitüsü ögrencisi Irfan örgütçü'nün cenaze törenlerinde çıkan olaylarda, komandoların Cumhuriyet gazetpsinin iki nıuhabirine karşı girişt.ikleri saldırıyı CHP ve TBP kmamışlardır. Türkiye Gazet.er.iler Sendikası Genel Başkanı Semih Balcıoglu, komandoların saldırılannı kınamış, polisin davranışını eleştirmıştir. CHP Grup Başkanvekill Ali Nejat ölçen konuya ilişkin olarak dün verdiği demeçte, «Komandolann ekrandaki kendi hayallerinden korktuklarını» öne sürmüs, «Cumhuriyet gazetesi okuduğıı için kamu görevlileri ceJîalandırıhrsa, komando denilen cilgınlar da aynl gazetenin görev lilerine saldırmaya cesaret duyar» demiştir. ölçen demecinde şunlan söylemiştir: «Cumhuriyet gazetesinin lki muhabirinin yigltçe görev yaparlarken, komando denilen sokak «ersenlerinin hticumuna uğrama»ı. bir slyasal iktidar İçin utanç vertci olaylardan bir yenisidir. Cumhuriyet gazetesl okuduğu Içln kamu görevlileri cezalandınlırsa, komando denilen çılgınlar da ayni gazetenin görevlilerine saldırmaya cesaret dııyarlar. Bu saldın aslında onların ekrandaki kendl hayallerinden bile korktuklarını ve suçlu olduklarını gösterir. CHP grubu olarak olayı kınıyoruz. Raşbakan Demirel, Türkiye'nin iki b)n yılında nereye varacağının safsatası ile ugraş(DeTamı Sa. !), Sü. 1 de) TPAO raporunda Petrol ve akaryakıt stoklarmın çok kritik düzeyde,, olduğu belirtildi Yalçın DOĞAN ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Irak ve Libya'nın Türkiyo'yR vennekte oldugu petroldc kısıntı yapmaları üzerine bir rapor hazırlayan Türkiye Pelrolleri Anonrm Ortaklıgı yetkilileri, «Bugun kü koşullarda petro! stoklarının cok kritlk düzeyde bulunduğunu, koşullar riegişMrilemedigi takdirde ham pstrol ve diger akaryakıf tlirleıinde ithalâtın duracagınu> bildirmişlerdir. Aynı raporda do'viz transferlerinin yRpılamaınasından dolayı petrol anlaşmalan yapılmış olan Ulkelerin (Devamı S». 9, Sü. 4 dc) Taner Akçam Zeki Şerit, Sadık Özer, Şadi Güven, Ahmet Rıza Salman ile Muzaffer Erbaş adlı bir tutuklu tünel kazarak kaçtılar A. Rıza Salmanyakalandı Çağlayangil, nisanda Bitsios ve Vance ile görüşecek ANKARA. (Cumhurlyelt Bürn«u> İran'dan dün Esenboga'ya dönen ve buradan bir süre sonra Sovyet Rusya'ya hareket eden Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimltrios Bit.sios'un nisan ortalannda Strasbourg'da buluşarak lkl ül Ümit GÜRTUNA ke arasındaki son geUşmeleri gozden geçirecekleri ögrenilmiştir. Çağlayangil yıne nisanda Tahran'da ABD Dışişleri Bakanı Cyrııs Vance ile özel görüşmeler yapncaktır. Çaglayangil v« Bit»ios"un Avrupa Konseyinin uluslararası bir toplantı nedeniyle yaptıgı daveti dolayısiyle Strasbourg'a gideceklerl ve bu davetten yararlanıp «nce başhaşa, daha sonra heyetler halinde görüşmeler ya (Devunı Sa. 9, Su. 5 de) Ankara cezaevi'nden 4 siyasi hükümlü kaçtı ANKARA, (Cumhuriyet Bttroau) Ankara Merkez Kapalı Cezaevinden önceki gece dört siyasi hiikümlii ile tutuklu bir kişi, (ünel kazarak kaçmışlardır. Cezaevınden kaçan dört htikümlu: Devrimci Gpnçlik» dorgisi Yazı tşlerı Müdtirii Tanpr Akçam, Zekl ijerit, Sadık Özer. Şadi Giıven'dır. Kaçan beşincl kişi isp, tabancayla yakalandiRi için tutuklu 'srak oezaevinde bulunan Muzaffer Erbaş adlı bir gençtir. TUnel kazarak kaçmak isteycn altıncı kişi Ahmet Rıza Salman ise. elindeki sakatlıktan ötürü dü şerek başındnn yaralandığı için jandarma tarafından yakalanmı.şhr. Salman'ın, bir süre önce Ku gulu Park'ta gtlvenlik kuvvetlerin ce yakalandıftı sırada ellndekt di namit patlayan kişi oldugu 'ıildirilmiştir. Kaçan dört tutuklu ve bir hükümlünün, cezaevinden gayet planlı bir hazırlık sonunda ..açtık lan anlaşılmıştır. Tutuklu ve hilkümltiler, bulundukları verden, bitisikte bulunan cezaevi maraniîozhanesine bir tünel kazmışlardır. Sonra da bu atölyenin c'.emir parmaklıklarını kesmişler ve iple aşağıya inerek ortadan kaybolmuşlardır. Kaçanlann, cezaevi duvanna sabunla, «Sizin duvarlarırua bize vız gelir» diye yazdıklan saptanmıştır. Taner Akçam. .Devrimci Gençlik» dergisine yazdığı yazılardan ölürü 8 yıl 9 ay, Zekl Şerif 1 yıl 10 ay, Sadık Özer 20 yıl. Şadt Gıiven de 35 yıl ağır hapis cezasıyla lıükümlüydüler. Beşinci kişi Muzaffer Erbaş ise. tabnncayla yakalanmaktan tutukluydu. (Devamı Sa. 0, Sü. 3 de) Karabağlar'da Yozgatlılar, kendî aralarında amansız bir yaşam kavgası sürdürüyor KUM HAMALLARININ EKMEK SAVA5INDA 15 AYOA 2 ! HEM5EHRİ ÖLDÜ. 50'Yİ A5KIN KİJİ DE YARALANDI YA DA SAKAÎLANDI. Aykut POTUROĞLU IZMtR yujslerca Yozgıtlının göze göz. dise dis amansızca sUrdtlrdüklen ve de alabildiğine tUyler Urperticl deglşik görilntüler çizen bir yaşam kavgasının, ta kendisidir aşagıdakl satırlarrla anlatacaklarımız. Uğruna ölüler verilen, ardında sakat insanlann kaldığı, kişiyi zarnan zaman canından bile bezdiren gerçek bir bykü... SözünU ettiğimiz bu Yozga^ lılar, yepyeni bir geçim kapısı bulmuslar kendilerine. Kumcu lukla yasamlarmı sürdtlrmeye ça ba gösteriyorlar. Şafakla birlikte Karabaglar yoluna sırasıra dizilip, sabırsız.lıkla yolıınu gözledikleri kum kamyonlarını izliyorlar Bekledikleri araç neden sonra çıkagellp kendilerine yaklaştığmda aa «hazırobtı Reçip, kamyonun kasasına küreklerinl öncelikle atabilmenin yollannı arıyorlar. Hemşehri olmalnrına karsın çogu zaman bir birleriye bogaz boftaza kavgalara girlşiyorlar. Ekmek artık aalanın agzında degil midestn İTÜ öğrencisi Deniz'in Iskenderun'daki cenaze töreninde ola/lar çıktı, Erzurum'da bir gazeteci bıçaklandı (Cumhuriyet Habcr Merkezl) îstanbul'da cuma günü öldürülen İTÜ öğrencisi Sallh Deniz1 in îskenderunda dünkü cenaue töreninde çıkan olaylarda 6'sı öğretmen 48 kişi gözaltına alın^ mış, Erzurum'da bir gazeteci beş kişinin bıçaklı sakhrısınaı uğramıştır. Ankara'da da bir or taokul öğrencisi polis tarafından öldUrUlmüştUr. Iskenderun'da kalabahk bir çrup, Salllı Deniz'in ailesinin oturduğu Çay semtlndeki evin çev resinde toplanmış ve cenazeyi alarak Asri Mezarlığa gbtürmüş:ür. Bu sırada grup, çeçttll sloîanlarla faşizmi ve MC hüküme :ini yermiştir. Cenazeye katılanlar mezarlıktan dönerken arkaiaşlarının öldürülmesini proteso için çeşitlt sloganlar atmışlar ra dönüş yolu üzerinde polis ta rafmdan aranmışlardır. Bu sıra 1a polisle. aramaya karşı çıkanlar arasında olaylar olmuştur. Polis, gruptan altısı TÖB DEB iyesi olan 48 kişiyi göi'.altına almıştır. Bunların, toplantı ve gös teri yürüyüşlerine aykırı davranmaktan gözaltına alındığı bil ürilmiştir. Erzurum'da yayınlanan «Devrim» gazetesi muhabiri Necati \yglln. AtatUrk Üniversitesi kav jağında kimlikleri sapl.anama(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) ECEVİT TV'DE KONUŞTU: "ÖNEMLİ OLAN DEMOKRASiYi 78 AY DAHA KAZAYA UĞRATMAMAK,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt dün akşam TRT televizyo nunda yanıt hakkını kullanarak uzun bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında Türkiye'ııin ekonomik ve sosyal sorunlarına deginen Ecevlt, «Tüıkiye'deki düzen bozuklugunun ekonomik Relışmeyi engellediğini, gelir daftı lımını bozduğunu, ekonominin çok önemli darboğazlarla karşı karşıya bulunduğunu» ileri sürmüş ve «Diizeni sürdürmek isteyenler zora basvuruyorlar. Halkı cephelere ayırarak, halkı böimek ve güçsüzlestirmek istiyorlar» demiştir. Ecevit önümüzdeki 7 8 aylık dö nemin degerlendirmesini yaparken şuları söylemiştir: «Bu dönem Türk halkı için son çile dönemidir. önemli olan bu rlönemin sonuna Türkiye'yi, TUrk toplumunu, demokrnsimiz kazaya uğramadan ulaştırabtlmekt.ir. Halkımı/.ın gücüyle bununda sağlanabilceeüine inanıyorum. TUrk ulusunun gtlcü, TUrk halkının slyasal olgunlugu ve ye teneği TUrkiye'nin dünyadaki ye ri, gelişme bakımmdan bize büyük olanaklar sağlamaktadır. Önümüzdekf seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara gcle bilecegine inanıyorum. Bu aslında bir partinin iktidarı değil, si(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) CHP, seçim yasasında yapılacak değişiklik'er için grubu bulunan partileri toplantıya çağırdı ANKARA (ANK.1) Seç kanunlarında yapılması düşü leıı değişiklikler konusunda süreden berl CHP ile AP ara da sürdürülen temasların Mec te grubıı bulunan partilerin V silcilerinin katılacağı ortak ' Inntıda devam edilmesi görüç le CHP tarafından AP • MSP DP'ye başvurularak bırer temsı. ci Eörevlendirmeleri istenmiştir. CHP'nin bu konudaki çalışmalarını yürütcn Genel Sekreter Yardımrısı tsmail Ilakkı Birler, • MSP ve DP talebimizi kabul etmiştir. Bu anlayışı memnunlukla karşılıyoruz. Aramızdaki nıutabakat dolayısıyla dörtlü ortak komisyon ilk toplantısını pazartesi Eünü saat 16'da TBMM'de ynpacaktır. Esasen 4 parti, oy hakkının İS yaşa indirilmesi başta olmak üzere belli konularda (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) Kumcu Yozgatlılar, sahahın rrkrn «aatlrrindFn Itl haren Karaba|lar volıına ılizilip, kamynnların ynllarını Kozlüyorlar sabırla. Ru uğtırda, zaman zaman ran vprip. sakat kalıyorlar. Kamynnlara küregl «nnce» atabilmenin mmanfliz kavRasına clri $en hemşfhriler. gereklrse bunlan blrbirlerinin omuzlnnn*, kafalanna da indlrebllİTorlar.. de çekip nlmak kolay degll bunu çok çok iyi biliyorlar... Son 15 ay içinde yoldan gelip geçmekte olan kum kamyonlanna klireklerinl atıp, t«kerleklerine basarak kasalarına, «ıc ramak lsteyen 21 Yozgatlı bu yolda can vermis. 50'den çogu da kollanndan. baeaklanndan ve vllr.utlannın degisik yerlerinden yaralannyş. Sakat kalmış. (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) TÜMÖD GENEL KURULU ODTÜ'YÜ FAŞiSTLEŞTiRME GiRiŞiMLERiNi KINADI ANKARA, (ANKA) Kısa adı TÜMÖD olan TUm Öğretim Üyeleri Derneği tkinci Olağan Genel Kunılu, çalışmalannı tamamlamış ve bir bildlrl yaymlamıştır. Bildiride, ODTÜ mütevelli heyetinin (iniversitevi «fnşisttestirmeyi amaç edindigl» belirtllmiş, TRT Genel MUdilrU Saban Karataş'ı Rörevinden almayan TRT Seçim Kurulunda bulunan (Iniversite rektörlerinln tutumu da kmanmıştır. TÜMÖD genel kurulu bildirisi özetle şöy ledir: «Gcncecik ölülerin listesl her Eün büyürken, yüksek öğrenım kurumlarında yönetici olan ögrelim üyelerinin bir bölümü, '•olayların siyas! iktidarın işine geldigi biçimde iki karşıt grubun çalışmasından ibaret olmadığını ve bu ortam içinde egitlme olanak kalmadığını, bunun tek sorumlusunun siyasi ıktidar oldugunu, açıkça ortaya koymnmaktadır. (Devamı S». 9, Sü. 8 dc) FRANSA'DAKİ BELEDİYE SEÇİMLERİNİN İLK TURUNDA SOL BİRLİĞİ BÜYÜK İLERLEME GÖSTERDİ • SOSYALİST VE KOMuNİST PARTİLERDEN OLUJAN SOL BİRLİGI, BİR ÇOK KENTİN YÖNETİMİNİ SAGCILARDAN ALIYOR. PARİS'TE İSE, GİSCARD'IN ADAYI, DE GAULLE'CÜ CHİRAC'IN ADAYI ÖNÜNDE YENİLİYOR. bir şekilde bu ilk turdan kazanç lı çıkmaktadır. İktidar içinde ise, Chirac'ın başkanlıgındaki Gollistlerin Giscard'ın yandaşı ba gımsız Cumhuriyetçiler ve merkezciler aleyhinde ilerledigi görülmektedir. Oylamaya katılma payı ilk sa atlerdeki karlar yuksek görünme mekte, seçmenlerin bir bölümu nün ikinci turu beklemek istediklerl anlaşılmaktadır. Ancak bazı önemli kentlerde belediye (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) EROL TOY'un SON ROMANI IGRIP DENİZ EMEKÇiLERiNiN BiLiNÇLENiSjNiN BiR BELGESiDıR. BU BELGEDE DENİZ İNSANININ BOTÜN DUYARLIGI, AJKA TUIKUNLUGU AUJILAGEIMI$ ROMANLARIN COK ÖTESiNDE TAZE VE YENi BiR ANLATIMLA SUNULMUJTUR. DENİZ ADAMLARINA EDEBiYAIIMIZDA YENİ BOYUTLAR GEIiREN Bu Köşeden SEÇİME DOĞRU ALTAN ÖYMEN mm ari ayının ortamnda, hir Hfl vaııclan cinayetlcr sürüp * * giderken, bir yandan da «eçlın isleri başlıjor.. Seçin rkîmde de olsa, haziranda da olsa, bu ayın lü'ıında seçmcn kütUkleri askıya çıkarılacak. 19 marltan 23 mart akşamına kadar kütükte yazılı olmayanlarııı buııu Itörüp 11 veya llçe Seçim Kurullarında düzeltth mdcı 1 olanağı var. Yurt dışındaki yurttaşlarımızdan seçim günii yurtta olacakların adlarının kütüge yazdırılması olanaji var. Bu olanaklan gerek CHP' nln ve bu »eçlnıde CHP'yl riestekleyen örırütlcrin, Kereküe ulkenin burünkü cinayctler ve rezaletler ortamından kurtulmasını Isteven tek tek vatandaşların Miııuna kadar kullaıımusı Kerekll. Geçen »eçinıde on blnlerce klsl, kütüklcrin amlması sırasındakl kontrol Reregince japılamadıgı için, sandık basına gidip oy kullanamadan döndü. «nümiizclcki neçimdc ayni durunıla kar^üasıbnaması Içln 19 mart cumartesl ırünUııü hatırdan çıkarmamalı, o güncltn başlayarak kütüklcrdeki kendl ariırnızi ve seçnnn olup da vaıılı olmayan tanıdıklarımınn adını aramalıv17 Scçlm ekimde mi. yokna «erken «eclm» olarak hazl. randa mı yanılacalt? Btı da galiba önümüzdeki hafta 1 çinde bclll oluvnr. CH1* açımndan bir mcselc yok. «AP erken seçime varsa, CHP de var» AP'nln «var» olup olmadığı sorıısunun cevahı ise «Demlrel'm kafasında.» Demirel yarın yapılacak Al" (irubu toplantısında bu konudaki düşUnccsini açıklayacak nıı, yoksa önc<ı mil letveklUcrlnl konuşturup Rİt mek istediğl yolun havasınt nıı hazırlayacak, RÖreıe^iz.. Ama her halde du. rumun anlaşılması, artık fazle uzun sürmer. Demirel. erken seçlmln p a r t M lçin ç o k d a h a a v a n . ğ , n e n buna t a j l l o l m a s ı n a ra vaııa^mıyorsa, iyice belli o|lu.ilk kl> s c ç l r a i n t l e r t ü r . lüsiinuYn korkmaktadır. Se. v i m l n kentli v,kalln.l u y K ı m olaıiıııdan kaçan klnıse, krıı di vıkarıııa uygun olınayamndan öncelikle kaçmak j s t er. Bu açıdan Demirel scvimlcrl rklme bııakırsa, önümüzdeki 5 6 ay içinde artık scçlme değll. başka şeviere hazırlanmak isteyebllir. I ¥ | n o tarafı ayrı, hanrlanacağ.ı varsa. giirei'eği de vardır. Kiz «stçim»e hazırlanma konusunda kalalım: 19 maıü;ı scçmcn kütüklrri asılıvor. Haziranda seçim o. olurs» nlsan sonunda, pklmdp seçim olursa ağustos so. nunda ön seçiınler var. Par tllerln adaylan belli olaıak. O vakte kadar partllerde (fe (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) PARİS, (Kosta DAI'ONTE blldirlyor) Fransa'daki belediye seçimlerinin dünkü ilk turunda, Sol Birliği finemli bir ilerleme sağlayarak ilk sonuçlara göre çogunluğıı elde etmiştir. Fransız radyo ve televizyonlarının bilgisayarlara dayanarak verdikleri ilk sonuçlara göre, Sosyalist ve Komünist Partilerinden oluşan Sol Birligi Fransa'daki 20 büyuk kentin yönetimini sagcı iktidar çoğunlugunun elinden almış DTOMOBiLDEN tır. İVÇILAN ATEŞ Otuz binden fazla nüfuslu 24 kenttfl verllen oy oranları i&e şöy 5ONUCU BiR ledir: Sol Birliği yüzde 53 »OLiS ÖLDÜ; İktidar yüzde 45 Çevreciler yüzde 2 3iR BEKÇi Başken', Paris'te ise ilk alınan alman son'jçlara göre Devlet Haş /ARALANDI kanı Giscard'a karşı, ancak De Gaulle'cülere dayanan Chirac"uı (Cumhuriyet Haber Merkeri) listeleri başia gitmektedir. DolaYeşilköy'de öncekl gece bir oyısiyle Giscard'ın adayı olan Saomobilden bilinmeyen klşiler nayi Bakmı Michel d'Omano Paarafmdan açılan ateş sonucun riste yenilgiye ugramaktadır ki la bir polis öldürtilmüş, bir bek bu sonuç Devlet Başkanuıın pres ;i de yaralanmıştır. tijini sarıabilecektir. Sabaha karşı saat 03.00 sıüarın İlk soruçlara göre, yapılan dela bir silâh sesinin duyulması ğerlendirtıelerde iktidar çoğunlııizerine Yeşilköy Bıışkomserliğin ğu solcu nuhalefete karşı kayıpl « > görev yapan ve devriyo g lara uğrfrken. mulıalefet. içinde nekte olan polis memuru Abdur de Sosyaist Partinin, Komünist Partisine istün jîeldiği ve Çevreahman Kurul lle bekçi îsmet cilerin iknci turda hakem ve kiırkan olay ycrine koşrr.uşlnrdır. lilâh sesinin duyuldugu Serbest lit rolünü oynayacakları görüiI Caddeslnde polisle bekçiyl gö mektedir. Belediye seçimlerinin ilk turu en, kimlikleri bilinmeyen iki k aynca siyısal kutuplaşmnyı da 1 Wrden biro kaçmaga baiflamış vurgulam^tadır. Sol birligi açık, (Dcvamı Sa. 9, Sü. 4 de) IĞRIP ÇARŞAMBA'YA CUMHURiYET'TE ABD yardımı alan 82 ülkede insan hakları kısıtlanıyor WASHİN(İTON Benato Dışişleri altkomisyonunca açıklanan Dışişleri Bakanlığı raporları na göre, Amerikan yardımı alan H2 Ulkede siyasal hak ve özgür lukler çeşitli düzeylerde daraltıl maktadır. Bilindigi gibi, 1976 yılında kabul edilen askeri yardım kanunu, Dışişleri Bakanlıgının kongreye düzenli aralıklarla Amerikan yar dımı alan Ulkelerde insan hakla ıına saygı açısından durumu gösleren raporlar sunmasını gerek tırmektedir. ABD'nin Brezilya hakkında Kongreye sunulacak raporun kop yasını geçen hafta bu Ulkeye EÖII dermesi Uzerine Brezilya, «Içişle rine müdahale. olarak niteledifiı bu durumu protesto için ABD ile arasındaki 25 yıllık askeri yardım anlaşmasını feshetmişti. Onceki gün Dışişleri Bakanlı(Devamı Sa. 9, ^ü. 6 da) Haklarımıza sahip çıkmalıyız Orhajı APAYDLN OZGtlR hnsına yönelik »aldırılar Beçen haft» gnlete ve kitap yakıııa gösterllerij le yeni blvlmlere ulastı. Kadıköy mevdanında, vapur iskelr.iindoki bayilerden saldırgaıılarııı zarla aldıklan gazete ve kltaplar atese vcrildl. Olayı saptamakla görevli Cumhuriyet rauhabirlcı ı de rorbalann saldırılttrına uğmdılar. Su. nlusturan bu eylemlerin yapüdıgı yerin lı<ıııen ksrsısında devlet otoriteslni tcn:sil edcn Kaymakamlık ve Enmlyct AmJrliklrri IIİIIH ları bulunmaktadır. Güvcnllk kuvvetleri «Suv olııstursn eylemlerin ruillcrinl yakalamaU» ve «Suçlan önlemek» görerlcrlnl yapmaK ycrine, olayı seyretmekle yetJnmlşlerdlr. ller lıald* KÜveniik görevlileri, MC hükumetinde Başhakan Varrtımcıtıfrı koltuğunda oluran Ba>bu(c ünvanlı klşlnln, saldın olaylarını ılü/eıileyenJerin kendilerinin yardımciNi vatansever Küçler olduğu blçimindeki sözlerlııi kcndllerine verflmlş hir bııyruk olarak anımsamışlardir. Hoşgörülerlni bir başka anlamdi açıklamak olhiıagı voktur. I.EİÎtN iktldara geldlğl İlk KÜHİrıde. 10 ma Ms 183:rtc. Berlln Universltcslndeki alanda ^:> • > l n kitabın yakılması olayını ıla (.oeblx>ls valan »evglslnin tutuşması blçiminde açıklıyordıı. Gazete ve kitap vakma, özgürlük dü«imanlarının .vüzyıllar boyu niirdürdiiklcri bir c.vlem olarak tarlh savfalannda yer alır. V.i(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) \\/
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog