Bugünden 1930'a 5,490,961 adet makaleKatalog


«
»

KZ İ CUMHURIYEI 13 MART 1977 4nkara, 12 "Muhabıri mahsusuızdan) Don ımraıanan Tu^kıs muahedesı etrafında Bas ırahhasımız (1) Alı Cenanl bey cmhurıyet'e şu beyanatta buımuştur «MuahPde tıcaret, ımet (2) ve seyru (3) sefaın oıık uzere uç kısımdan murekptır. Ikamet hakkında ıkı tayekdığerı tebeasına (4) en zıie maznarı musaade (ö) mıll°t ıamelesı ıcrasını derulre (6) nekle beraber ^endı tebealala tatbık ettıklerı muameıeyı nen cuğer taraf tebeasına tatc <7) etmevı taanhut eylemeıttefıcaret kısmmda tesbıt S) ılen eıas dıger taıaf ıthalat ve •acatın ayr.ı mıktarda olmasıBu suretle meselâ Tursıye' Rısvava yapacagı ıbracat 5ya'dan Turkıye ye vakı olacak alat mı'îtarını tecavuz etme;ektır<9). Muahedenın seyıu aın kısmında da tarafeyn (im ra sularında serbest gıdıp ge> »len ve tarafeyn lımanlarında llı sefaının tabi olduklan ahma (11) tabı tu*ulmaları ka1 ve taahhut <U) edılmektedır. rafeyn munasebatuıda başlı şına muhım ve şayanı memnıyet bır hadıse teşkıl edecek m tıcaret muahedesının ıhtiva ığı (13) ahkâm hulasaten bu riedıklenmden lbarettır» Udıgım mutemmırn maluma'a 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 13,3 1927 RUSLARLA YENı MUAHEDEMiZ nazaran (14) muahedenın muddetî '15 ı bır senedır Mudaetın hıtamında (16) tarafeynden bırı muahedenın kendılıgınden munfesıhılT' olduğu bıldınlmediNçe muanede aleddevam merı ve carı olacaktır (18ı Muahede metmnae mevcut bır maddeye na^aran maahede ahkamı musaddak (19) nushalann taatısınden bır ay sonra merıyjet mevkııne gırmış olacaktır (20). • Almanva hükümetl, Ronianva va, Rusj a ıle Romanva arasınaa bır mukarenet husulune bır tasav\u* ı22ı deruhte edebıleceeını bıldırmıştır. • Vt'avptler kanununun se'•ctzıncı maddeMnde «Her kım olıırsa o'sun mumureynın muga>ın kanun (23> ahval ve nıuamplatından vakıf oldukta bızzat ıbbar ve ş:kajet '24) edebılecegı gıbı ıhbar ve şıkayptte buluna• Yıne mütemmim malumata bılecegı gıbı ıhbar ve Şıkâyetnagore ıthalı serbest eşya şunlarrr.p ae vprebılır Ancak bunun aldxr Her nevı nieyve ham ve ıştına muhb.r ve muştekının '25ı lenmış derı, debağatta *.21 J k'iUahJvıyetnı bıldırır ısım ve şohnılan palamut ve emsaiı maddeeı, sınıf ve mahallı ıkametı ıle ]pr ve kumes hayvanlr.n pcyn r îmza1;! veya muhrunu havi olzeytinyağı kenevır, pamuk, ham mak lazımdır. aıye \azüıdır ıpek. Ithalı musaadeye tabı eşva da şunlardır Mutfak tuzu meıli Baş murahhaf, Baş delege yan koku, sunger. pamuk ıplıgı, (2) Ikamet Oturma ıpek boceğı ve afyon r3ı Sevru spfaın demz trafıği Ali Süreyja <4) Tebea Uyruk rELEViZYON B ". O t N AÇILIŞ VE 0 dedım gor°medım, Ganp bu JENERIK sozlenn hakka yaraşma2, Ka1)2 ARŞI\DEN SEÇMELER leden ınış mı olur Yavuz Top Arıf Sağ, Işık Ya 14.29 SİNAT OL4YLARI vuz Kâmuran Akkor, Atılla Atasny Şebgun Aydın Tan 15.00 METİN GLYER Yokçun dıve bahçemd». Unııtsel / Pepe, Bulent Ersoy. turamaz senı hıç bır şev. Av Z5 ITTHURCAK rılmas ne kadar zor. Hançpri «Yumurcak ve Anlar» askınla ey yar, Bahanm, ılk 47 ZEKÂI TUVC4 aşkım. M3hzun dtıruşun Haj at budur sevgılım Ey Gul ı bağı eda, Gızlı derdım kal 15 15 ÇtZGt FİLM «Temel Reıs» bımdedır, Yuru dılber yuru. 15J0 SPOR I» ITLEVtZYON FÎLMİ* 18 4OSAN REMOD4N 30 H4LK S^GLlGl Dominıco Modugno, Love unli15 ÇIZGt FİLM mıted korosu, Barry uhıte KTom ve Jery» 17.30 ZALİHA 13 SENIH GIRPIN4R Love ıs a many splenderbed Beklenmeven mısafır. thıngs, Learnıng the blues, 17.15 BONANZA I'left my heart m sanlransısco, «Sabah olmadan» Im gonna sıt rıght down and lg.0« GtZtDE KAS^CI v nght my slnn self a letter 5en gozlerıne neşe veren bır 27 KAŞÎFLER çıçek olsam, Gul ağacı değüem. «Henry Morton Stanley» 18 05 AVPRUPADAN KAPALI 17 HALtT ARABOGLU S4LON ATLETİZMt Geze geze yureğıme dert oldu, Elâ gozlu nazlı yardı gbrem (Naklen va\in) 19 03 (Naklen vavın) 19 15 K \ P * M Ş VE JENERİK 20.00 HABERLER YE 20.35 MC MILLAN VE KARISI «Hastane» Bır kaçakçı orgıitünün vakalanması sırasmda Mc. Mıllan ağır varalanır KaldırıMığı hastanede amelıvat edılmek üzere narkoz verılır Bu sırada Mc Mıllan bır cınayete tanık olursa da. etrafındakıler r.akoz tesırıyle hayâl gordügu kaniMna varır'.ar, ancak 22 15 EKONOMIK VE SOSY1L H\Y4TT\ YENt HEDEFLER Ana Muhalefet Partısı Genel Başkanı Bulent Ecevıt'le Çetm Çekı'nın gorü^roesı 23 25 ÇAĞIMIZI SARSAN OLAYL4R «Bır nrı Dunya Savaşı» 18 bolnm) 2*00 G I N E B4KIŞ 00.15 PROGRUI VE K4PANIŞ R A DY O TRTI )5 )5 16 )6 37 >7 )7 00 Açılış ve program 05 Turkuler ve şarkılar 00 Kısa haberler 02 Gunajdın 00 Kısa haberler 02 Koye haberler 07 Bolgesel yayuta. 57 30 Haberler )t 4U 39 00 36 02 BoTgeseı yaym Kısa haberler Tatıl sabahı Radyo tryatrosu 21 00 Kısa haberler 2102 Dınleyıcı 'stekleri Haberler RadyoTV prog haberlen 21 30 Spor dergı<:! 22 00 Kısa haber.er O~un havalan Bolgesel yajTi 22 02 Dınleyıcı ıs ekleri Kısa haberler 22.30 Turk bestecılen Spor magazın 23.00 Haberler Kısa haberler 23 10 Yurttan sesler •23 30 Akdenız Akdenız 17 02 Bolgesel yayııv .f 19 00 HaberİT ^ «;* SSfcsa haberler " * t J ^ T . *ÎX1,O2 Bfîruk ^».80 orke#raW«^V "(10 32 Gere konserı 20 15 Ocakbaşı 00 55 Kısa Haberler 20 35 Pazarın melodıleri 01 00 05 00 Gece vansı 20 55 Çocuklar ıçın 12 13 13 11 V 1.5 1.5 17 02 00 15 20 30 00 01 00 TRT II 08 00 09 00 D9 30 ıo no 1100 1130 11 50 12 15 13 00 13 15 13 30 Gün başlıyor Turkuler geçıdl Tatıl ve müzık Çocuğun dünvası Saz ve ses dunyamızdan Radyo sozluğtf Hafıf m'jzık Klâsık koro Haberler Hafıf muzık Turkuler 14 14 15 15 21 "/) Turkuler 1« 15 Şarkılar 21 «5 Şarkılar 1R30 Çapdas sanatçdanmız 17 00 Sartcılar 22 02 Yay Kı;r saati 23 00 Hafıf müzik 17 15 Turkuler 17 30 Turkçe SO7İU hafif müzık 2315 Bır romanımız var 23 30 Haberler 17 50 Solıstlerden seçmeler 23 35 Cs7 dunvasından 18 15 Barok müzık 23 55 Program \c kapanıs 18 30 Yurt'an sesler îsno Turkuler 00 G Am°nka'dan muzılt 30 Turk tıyatro tarıhı 00 Erkekler toplulugu 30 Plaklar arasmda 19 19 20 20 00 H c h e r l p r 2') Haftarun olayı 01 Sazlarımız ve ıcracılan JO Cumhurbaşkanlıgı Senfonı Orkpstrası 1173 Varlık Yıllığı ndakl toplu soruş rurma 1172 nın son aylannda yonetılmışrl bızp «TurK romancüıjîının bugun varmıs olduğu asama a) Daha onc«kı donemlerle karşılaştınhr.ca, rucFİık ve rutelık bakımlarından, b) Içmde bulundugumuz r^jltur dunvası olçulen ıçınde nan^ı durumdadır" Başlıca nıtelık ve ek sıklıklerı nplerdır"» rRomanımız yalm/Ka yuz jülıktır» dıve başlamışım .Duşunun kı ılk romanıTUZ, hem ımzasız, hem fasıkuller halınde yajımlanmış, tuttmcu dukkanlarında «ıb ret vencı bır hıkâve. d«»ğerlendırmesıyle sanimştır ( S e m ^ t t j ı Samı Taassukı Taldt ve Fıtnat, 1872) Yuz jıl tçinde geç tığımız asamalann 7f>rgırüığı sorunun ılk şıkkımn oevabını hemer h°men gerekslz kı'ar (sımdı ekhjorurn Butun Ahmet Mı'hat, H u s c ı n Pahmt, Halıt Zıva urün len ıçınde olmak üzere, 18721908 arasındakı o'uz altı yü ıçınde topn topu 41 eser, şu geçırdığınrz 1976 yılı ıçınae ı^e ellıden fazla romani Ve surdurmüşıim cevabı «Kendı ken dimızı degeriendırmekte aşırı ıyımser ol mak da. kendımm ıvı tanımamak kadar zararli olabıhı Roman, yasadığımız tonlumun sozcusu bır edebıyat turu olunca ya kadar da ıvımser olamıyacağım. n*ç mışe sore pvet, ama ulaşman duşundugumtlz çağdaş duze\° gore romanımız, tophunumuzu jansîtmış dejıldır g»eğınce, derınlıgme 'remedıgı PTIU'K akmtılara kapıldıgı ıçln Bu \artrvı romanıarm topiumlannı yaşatma gucüne ınanaıgım içın behrtnorum » Avnı vıllıkökı yanmın 2R <;avfasında !<5e şu sonııç cumlesıne yaslanmışım «Sonunda bır vetmme. rnr susma, o r mayalanma yılı oldu 1971 Edeoıyatçılar çok zararlar gordu butun olanlardar, ama edebıyat zarar gormeyecek Sanatm omru uzundur » Ovsa ne umutlu aydmlık bekle\ışlerle doluydu 1971'ın ılk ıkı ayı bır «anat ıçın Ve 12 Mart muntırası venldığı gıln. pek çok sevınç odasının coşkusuna tanık olmuşmm Tıpkı Demırtaş Ceyiıun'un «Yagmur Sırağı»ndakı Zekenya n;n sof rası srıbı «Bır anlık bır şaşkınlıktan son ra, Heeeey\' dıje bır nara atmış, «onra da masanın uzerınden uzanıp ıkı yana ğından şapur şupur opuvermıştı Zekenf ya îşıtıyor musun ışi ıyor musun Gu her 7 Kuı'ulriuk' demıştı bağıra bağıra SOLDAN Artık kurtulduk Devrımcı guçler el kov1 Eskıden Hırıstıvan prens muş ıdare\e Sermaye smıfının <:ultası l<=nne. şımdı de yukspk açamalı bıtmlş Bızım ordıı Gunpy Amenka ulke dın adamlanna verılen san 2 lprının orausura benzemez Dpvrimcı gpDuzluk, açıklık 3 Matem leneğı vardır o^un • (264) Bırkac sayfa Tersı eskı Romalılarda %i*a IIP otece bu tekıl coşkunun sorulan başlaya ılgnı ışlerın konuşulması ıçın caktır gene de Bılıvor mıısun ıçımde kullanılan meyaan 4 Bir ün bır huzursuzluk var Devnm devnm dılem Bır şeyır. korunmasını yorum, kurtulduk falan dıyorum va, san baska bınne bırakma 5 Duz kl gene de bır şey eksıkmış gıbı Han. ve genış arazı Baş urafına seş hıç bır olağanüstulu?u vok omeSın şu sır bır harf getınldıgınde bır negunün. Ovsa hpp bambaşka bır gun olahır ısrru olur 6 Ekmek ıçı çecakTir dıve dusunmuştom bupüru • <270> vız zeytinyağı sarmısak ve sırke ı)e yapılan bir tür salça. 7 Bu duş kırıklıklarını, eoşkulu başlan Bır şarkıcımızm soyadı Y"abagıçlardan soura gplen dırlıksız mııtsuzluıinı hayvan \akalama ve oldürme lan kım bılır kaç kuşak yaşadı TUrkıye' ısı Tersı bmek havvanı 8 de Hüsevın Cahit Yalçın, Rumeli mıtıng Tersı gece yapılan resml U5ren len. ordu kıprrtıları ve Yıldız teljrrafları yüzunden Abdulhamıt anayasayı yeniden Tersı bır salata türü 9 Benyürurluğe 'coyvınca yaçadıkları şaşkınlığı zerlpr Bır soru takısı anlatır »Sıyası \nılar>ında (1976) öncp YIKARIDAN AŞAGI\ \ • Emınonu meydanmda «Padışahım çok \a 1 Bestecı vc muz*k ustası şa' dıye bağırmak yureklıhğmı (') go= 2 Tabıat olgusu En kuçuk tenr sonra bır şeyler vapmış olmak içın topium bınmı. 3 Tersı ün matbaa'ara bayrak asarlar, ve ekler «Za Çevredeki koçullar 4 Kalayın fer kazan'lıktan sonra bavrak asmıyorsımgesı Bır yabancı bayan ıs duk. Bajrak aümakla zafer kazanıyorduk » mı Or.asma sesl' bır narf ge (bte. sayfaîar "3lf) * " * " *^* ' bır »taar tiirü olur. i Terstlayin 6 Vüksek ses esK} («staligıdır' Hu YumuTtams: 7 Ş"rçf 8 Ta»ıh mi7 boyunca kırnbılır kaç kez va Uzuv Bır %aoancı ısmı 9 şanmıştır. Önenlerını dıleklerını olasıhk, Bır halk ovunu olahılır'.ık sayraak. Çunku Zekenya yuz DINKU BL'LMACANIN sayfa şonra asıl gerçek topraga basacakÇÖZVMV tır. • . Şu sırEİar oyle zor günler yaşıyo SOLDAıN' SAGA : ruz kı Hanı 1 Mart gur.u lokantada rad 2 1 Hurufat 2 özen Ke yodan muhtıravı dınlerken sevındığımi t fe 3 Yu\ar Yal 4 knaB ıunu landığımı duşunüyorum da. Deme< Kıle 5 Nafız 6 Rcıs henüz daha olaylan doğru durüst yorumVshı 7 m S Ası 8 Ema layacak derrcede olgunlaşmamışız Mutya Ora 9 Katafa'K hış hayıflanıyorum doğrusu Bır çeşıt YtivARIDAN AŞ^ĞIV^can kavgası artık b.zımkısi Faşizmın şa1 HoykürmeK 2 Uzun Esma. 3 Revanı At. 4 u n a B Sayaç 5 seF 6 Ak Kavı 7 teyıf A Ol 8 Falıh r K 9 relezıiA. C" Mazhan rnflssade1 Kendlsine 5> ızın bağışlanmıs (6) Deruhte Uzenne almak <7) Tatbık: Uygulamak (8) Tesb,t Saptamak '9) Tecavuz Aşmak (10> Tarafeyn Ikı taraf (11> Ta'oı olaukları ahkâm Cvmak zorunda olduklan yarei (12ı Taahhüt etmek ÜsHine almak <\V thtıva ettıği Kapsadığı (14) Mu f emmım malumata nazaran ButunleMcı bılgıye gore (15i Muddet Sure (16 ı Hıtam Son (17 ı Münlesih: Bozulmjş (18) Muahede aleSdevam m e n ve carı Muahede suresınce geçerh (l^ı Musaddak Onaylanmış (20) Mevkıı merıyefe gırmeıc Yü rurluğe gırmek (211 Debagat Tabaklık, sepırıhk (22) Mukarenet husıilune tavassut Yakmlaşmaya aracılık (23 ı Mugayın kanun ahval Kanuna a y k ı n durunı (24i Bızrat ıhbar KendiM tarafmdan haber venlmek (25) Muhbır veya muştekının hiıvıyetı îhbarcı veya şıkayetçının kımlığı (26) M3hallı ikamef Oturdugu yer EDEBİYAT SOHBETLERİ 12 Mart dönümünde beş roman yılı Rauf MÜTLÜAT lendlnlmemış başanlı bir çalışmaydı o. Hıç bır anı defterımn bu denlı aynntüı olamıvacagı açısından eleştırmış, teknıfim biraz vanlış bultnuştum yoksa romac, hpmpn butun kışılerı ve "sorurLanyla saglamdı (Mıüıvet Yayıplan) Orada, ustaca hazırlanmış bır burjuva evhlığmln kucaşma riuşmuş mu'lu Selma. geçmışınde bıraktıgı Alı aşkınm tedırgınhgını yaşar. gıde gıde kendı sınıfının tatlanvla a'.ıınma'.a başlar Alı gazete sayfalarınaa olu resmı basılmıs belkı de basılacak bır dogru elestırı avnası olarak kalmıştır Ardından Cetm Altan ın ı'k roman ba^arısı gelmıştı (BuvJl: Gozaltı Mar* Q ! 72 Bılgı Yayırp^ıi 197^ Variık Yıllıtı' n a 52 sar"fasındakı kısa dsgerlendırruemden b'r ıkı satır «Yılın roman başansı. nu alana hıç eınek vermemış goruken bır kalpmdfin gpldı Çetm Altan. 1971'ın 12 Mart sonrasmda uçradı£ı kazalann ( ' ) gozlemîerınden \er ver alegonk. ver yer guncel yargılara ulaşan oir paroramayı "îllann eıneğıyle 'hılenrrış yet«neguıd«n çıkaraı Yaln'z adı bıle vet^r ılgılenmemıze Toplumda ınsan hem vururlukteki vasa ve pelpnek olçülerımn hem korkularv'a voksunluklannın gozaltındadır » Kıtap*a ya7ann kendısı vardı buHlnlıüde, dpvnmcı genç tıp: fılân voktu Selçuk Baran'm «Hayıran» hıkayeterlrin bır ıkısmde, Sevgı Soysal'ın «Yenişehır de Bır O5!e Vaktı» romanındfl, hatta ^ıdaıet Agaoghı'nun «Ölmeje Yatrnak» e c "rınde yenı duşuncelerle gıttıkçf btltnçler.en oğrenım gormuş Anadolu gençlenne az az verılmışn, yenı bır toplnm fçerçegıniız old'igu ıçın (1973) Arada Erdal Oz «Kayna^an» hıkâyelerıyle (1973). 12 Mart uygulamalannın en sancılı omekle rını veıdı kışısel gozlemlerıyle Yaralısın M974) romaıu da çok rakıtlı bır baş kaldırıjdı, bplkı de onun ıçın odullendınldı Dernrtaş Ceyhun un buyuk başansı Apartman ve Kuranşa Ana (19741, hem 12 Mart havasma, hem kentleşen toplumumuza derınlıgıne bakışlar getırıyordu Kalrplaşma degıl, venılıktı Tarık Dursun K «Gun Dondu»de sanıt oğrencılerden bınnın aşk geçmışını VP kaçma tedırgınlığırj ısledı n<)74). M*lıh C^vdet Andav ıse bılgece bır sezgıyle, 12 Mart or.resmde 12 ^Tart donemını ne ustaca gorup anlatmıştı (Gızlı Emır. 1970) Sonra o değısık eserı çıkacaktır tsa'nın Gtincesı f 1^74) «47 1ıler« de FUruzan'ın, geçmışmın aralanna ızlenımlerıne o kadar baflı genç Emme'sı, arkadaşlıktan dogmuş dogal bır aşka ulaşmıştır (1*74) Yılmaz Cjuney'ın Salpa» \e «Sanık»ı (1()75) 12 Mart ışkencpler.r.den geçen suçsuz aklan mışla^m vaçadıklan polıs acılannı sergıleı Çetın Aıtın'ın otekı ıki romanmda da (Bır Avuç Gokvuzu, Vıskı) ınsanın. kendjsını ezmek ısteyen guçlerle sürekl^ ça•lîmpsı konudur Melıh Cevdet Aııday, cievnmcı nuşuncelerle avunmuş bır gen• m değıjık bır doğa v P toplum koşesın rie jaşadıgı Pazıye aşıujla nası! her şeyı umımverdıg'iı ne euzel an'atır (1975> Demır Özl'i nün kf>ndı ozeleştırısı gıbı göruken Pır Uzun t>onbahar«ı gıbı «Ikıye bolunmuş avdırlsr » Evet. 197fi'nın bırbınre hiç b*>nzemez <lç romanında sonsuz tıçgen» vardır Pı nrr Ktır'un »Yann Yann»ında, Oktay RJfat ın Bır Kadının Pencereşmden> romanmda. Demırtaş Cpyhun un «Yagmur ^ıcağı»nda Samım Kocagoz, «Tartışma» rt3. d?ha gpnıç b:r çevreyle, daha boyuTİu sorunlarla hesaplaşmak ıstemıştı \ma nerde Pınar Kür'un aşık Seyda sı, nerdp Ceyhun'un gürı gormemış Gııher'ı nerde Ok'ay Rıfaftn omnınd? cınsell'ğın tadına varamamış zavallı Fı lız'r Hıç bır benz«rlık yok aralannda, lıepsı değışık Avnı çeşitlilık ikı romamn Selım'lenyle Cevhun'un Zekenya'sı ara '.ında da goruniır Doğrusu romammızda imlpr kalıplaşmaîi değıl toplumun her Kesıtınden alınıp gereğınce ıslenmış •veru kısılor zengınlığı var. Sımdı gorevin: yaP'vnr romaıılarımız Ön yargılarla bakmamak nesnel kalabılmek. bıraz da salatçı Kiskanç'ığma duşmemek koşuluyla, çeşıtlı hfı daha doğru gozîenebilır. Biraz örle Wr karanlıga vardnn kl Goremez geçmişi gelecefci Klmseler ancık bilr Su parıltılar mı dıyorsun Blraz gozlertn şimdi Blraz bcn Sesslzlik vp^crlr resermeı Yavasca oper dallan Usürdük Blraz çobanlsr simdl Biraı ben. Ya^a? T a a s Saçlannı tandm mı vatarken Sıcak ı$tp Biraz anılann »tmdt Biraz ben. Peld kim tntar Bilivor musun Yıldız dolu gokyüzunu Biraz ellerin şinMİl Blraz ben. En UHiklardadır Belki en vakında Dlnlp duvuvor musun Biraz "teTiri çhndi Biraz brn BULMACA 1 23456789 fAZIl HÜSNU DiSURCA (VARLIK 834, MART 1977) kası yoktur çünkıi » (3701 Dün 12 Mart' ln 6 yıldonümüydü Büirsınız heroen büfun edebıvat esprlerinde «sonsuz üçgen»ın dufumlerı va tar Ya ıkı erkes arasınia bır kadır ya ıkı kadın arasında bır encek Bu eskı kj ralın bazı yenı eserlerde Q f > g°cerl:Sını konıduğunu gormek fırsatını bulan dar açılar kuçuk baluslar, lutaplar arısmdi kaüplaşma oKftıfuiKi saaab'llr Onun ıçi'ı. 12 Mart diye adiandirdığımı.T o keskın toplum donemecınır. bunalımlannı konu edınen son beş yılın romanlanna topıuea bakınak geregıru duyuyorum l^S ogTencı eylemlerınm h^e çetırdı gl yenl genç tlpıni ılk kez roman kahramanı vapan Pende Celal olmus'u OVIP K basımı 1°71 aralığında tamamlana ı «Evlı Bır Kadının Gılnluğunden» eserı, o günlerdeki yargın tedırgırılık ve ka>gı vu zunden depolarda bekletılmış anak 1972 nın ılk ayında pıyasaya sjrulebılmıştı Doğrusu nakkı yenmış, geregınce değer TİYATRO S. Günav AKARSü ECZANELER TRT III 07 00 Açılış ve program 07 02 Salon orkestralan 07 30 Sabah ıçın 08 30 Pazar konseri 09 15 Bızden besteler 09 45 Turkuler geçıai 10 15 Dıskoteğimızden Muzık magazın 1115 12 45 Yurttan sesler SiNEMALAR EY06LU ANK.4R4 (641686) Bu Adamlar ereye Bakıyorlar Z. Alasya [. Akpınar. AS ( 476315) Çapkmlar Kralı . RJ. ATLAS (440835) YÜ2de YUz öım D. Carradıne R.t. DUNYA (490166) Skandal . Nero R I . EMEK (44S439) Hazrett Musa • B. Lancaster R.î. FİTA5J (49016h) Sıyah Kobra va Nera R î GAZİ (403625) Yasamak Çaba R. Stıgrvood R î İNCÎ (404595) Hamza Dalar sman Çaiar S. Alışık S unen. KENT (477762) Bır Gece Vaktl E. Taylor R.î. KOVAK (482606) Gızll Duyguır F Nero J O'Neıl, R I !WELODI (641314 ı Akbabanın Fç gunu R Redford R I . MIisllK (4K1514) 1 Eva Nes, 2 Çınden Gelen Adam ,T. ÖZLETM (666083) 1 Hmç I. Arkm, 2 Hamza Dalar Osıan ÇaJar S. Alışık. RÜYA (445457) 1 Kaplan 'ençesı F Hakan 2 Beş A u ş r ırrru Beş A. Poyrazoğlu i. SES (452416) Kocamın 3ılmetğı R T . StTF (476847) Kdrülük Yollan J Sorel C Mıchel R î îasip Z Alasya R. SİNEPOP ( H.M22) tbret L. îastonı R T . TENtiIi:r.KK (444289) Dolanlırıcılar A yı.ınn R T . l V K (H1P1SI) 1 Arkın. 2 Hasıp Ile BAKIRKÖY. Lefkelı (Gençler Cad ). Yenı Osmanıye (Osmanı ye), Bağcılar (Bagcüari, Fetıh 14 15 ıŞınnevler), Yeşıljoırt (Yeşı! 14 45 2i "n Bu\uk eserler yurt), Yajla (Kanarya), Merkez 22 CO San snloları 15 45 (Esenler < Guvenç (Sef akoy •, 22 V> Caz muzıfı 16 15 Yıldız (Kuçukçekmecej, Bengı 23 00 Gfr'ed o n gp^pvp (Merter Sıtesı). 24 00 Eskı muzıgm ıi";taian 16 3.5 1700 BE$>IKTAŞ. Nermın ' Ihlamur oo n Gere \e muzık dere Cad ), Faşak (Dıkılıtaşi, 18 30 rı oo Program \e kapanış Ayla (Levent), Aşan (Ortakby), Bebek (Bebek). BEYOGLU: Özler fGalatasaray), Sebat (Tarlabaşı), Enıel (Cumhurıyet Cad.), BEYKOZ: Olgun (Fevapaşa Cad) harlc her ctin 21J0, AMARAT ESÜNÖNt): Yemış (Eminontn, cumartesı. pazar 18 30. B I L \ A R (213578) H m ç o . KUçtikayasofya (Kadırga), G«nç DEVLET TIYATROS13 (49 01 turk (Laleü) Arkın R 92) «Sevgılı Doktor» Her geEYÜP: Güven (•AkarçeşmO, H\KAN (234233) Hınç C. ce 20 30 Çarşamba, cumartesı. Gürsoy (Alibeykoyü», ömur (Ra Arkın R. pazar. 15 00 mı>, Dostlar (Bayrampaşa), IPEK (223513) 1 Şahane Ki2FATtH: Olcay (Beyceğız), Yetı lar, 2 Sılahını S a t Tabutunu DOSTLAR TİYATROSU ( « M şen (Sarıguzel Cad), Yüdız (Ha Al RT. 08) *Gun Donerken Salı, sekı). Omur (Şehremını), Dogu Çarşamba 21 30 Cuma 18 30 PaSUR (24İB6712) 1 Kanunun AJtımermer Cad) Akalın (HaYumnıgu, 2 Sahane Kızlar zar 15 3(1 «Bıtmeien Kavg*» lıç Cad), Çarşamba 18 30, Cuma 15 30, aP RT G. O. PAŞA: Hayat (Camı Ş4FAK (222513) Blöf A. zar 12.00 «Kerem Gibi» Cu Mey ), Ümıt (Küçukkoy) martesı 18 30. Quınn RT. KADIKÖY: Büyük (Muhürdar G. ÜLStî G. ÖZCAN (48 »t KADIKOY Cad ) Indere (Yeldeğırmem), Ha 91) Kinıe Ntvet» Sau t a r c yat (Erenkoy), Çağatay (Çınardı OC4K (363771) Hamza Dalar het ptın 21.00 Cumartes; Dabı), Erkan (Fenerbahçe), Buyuk Osman Çalar S Alışık S. z^r lfiü (Fıkırtepe), Günerı KADIKÖY tL TfîrAT€OStl KAR4KÖY: îtımat (Tophane), REKS (360112) Hmç C. Ar (Tevfik Gelenbe) «Kilidl BoKASrtfPAŞA: Ikbal 'Bahrıye kuı R nık» Salı harç ner ruz; V. 30. Cad) Anadol (Okmeydam), SÜREVS4 (36O6S2) Akbabgmn Cumartssl Pazar 18.30 SARIYER: Büyükderp fÇayır Üç Gurıı R Redford R T . KENT OYDNCULARI (48 »i başı Cad), Emırgan (Emırgan), K)) «Buzlar Çözülroeden» TiY&TROLAR ŞIŞLÎ: Kervan (gıracevızler Çarşamba cuma 21.15 «Yasak Cad), Yenı Vıolet (Kurtuluş ALI FmKAZOGLÜ (49 56 52) Elma» Çarşamba 15 0C, perCad ), Turkan (Nısantaşı), Semt cDur Konuşma >us Sövleme» şembe 21 15, cumartesı 18 15 (Gursel M a h ) . Feza (Gültepe) cmna cumartesı pa2ar 21 İi, Mehmet Ruşen. (Çelıktepe) De 21 15 «Katır Tırnagı» Pazar cumartesı pazar .5JU. «Delllîr va (Gayrettepei Soher (Sanayı 15 00 18.15 Boşandı» Salı raı^amba, perMah 1, NEJAT ÜYGUR (22 « 12) şamoa 21.15 'îarsamba 18 30 LSKUDAR: Paşakapıst (Tunus «Muıdarip Carşamb» jaıiç ANYA>ISNYA KUMFANY4 her gun 21JO • Cumar'*sl, P3 bag Cad ) Halk (Zeynep KamıD (44 25 28 Sıraselvller) •Sa£ım Baglarbaşı (Bağlarbaşı). Kuplürar 18 JO Solum î»obe» faalı Perjenıbe ce (Kupluce), Karadenız (ÜmraN. SKRKZL! T. A!>KIVFR 21J3O (,arşamba Cumartesı, Panıye) TtYATKOSU (48 48 5fl) «Pazarzar 18.30 2 1 3 ZEYTtVBCKVU: Te'.sızler (Tel tesi Sjenlik rar» Cuma. Cusızlpr Mah i B\MRKÖY rtYATROSlj (71 maresl Pazar İ U 0 Ouıaar^es! 59 49) «Şen Denizcller» P v 15 30 Pazar 18 J0 «Başbakan ?atesı harıç her gua 21J0, pa O.uvo ,mn ('^rşamoo IS.30, zar 18 30 BtRLtK SAHNESt (4fl 53 4K) •Zengin Mutfağı. Perşembe, JEHiR riY&TROlARI cuma 21 15 Cuma, cumartesı. paI \TİH (Ch 53 80) «Hadi rransız bayan tarafından zar 18 15, cumartesı, pazar 15 15 Ölc, r^cno raniKom» 1500 Fransızca tspanyolra ders 18 00 «Sabahatı> 21 oo CEVRP rîYATROSU (A Krverıl r HARBtYE (40 77 2(1) «Sacihnlah 01 SerrzU 25 01 W) Muraraat Saat 1016 arası dp, ı^ 'n 21 on •Işıklar .Neden Karardı» PazarTel 2 74 6fi R fpsl harıç ner gün 21.15 curnarB* KADIKÖY (36 31 21) <Bo !(î 53 R 4 s! oazar 18 15 21 15 7Uk Duen» 15 30 2100 r»EV»Kt'Şll K%BAPE (44 4fi T SHUD\R (33 (B 97) «Kar75) «VaLan Uunya» ~ Pazartesl acş Payı» 18 00 21 00 (Cumhunvet 13 15 14 00 Cagdas Turk sanat müzığı Ozanlık toresını jaşatanlar Kıiçuk koro Operet melodılerl Oykuler Ezgıler Halkm dılınden sazın telınden Sohstlerdpn seçme eserler Muîik şoleni Saz eserlerı 19 19 19 20 00 Batıdan esıntıler 30 Çahp «o' levpnler 45 Pkk do'abmdan 30 Klasık Turk muz:£ı Yazan N s n m Hlkmet, Yonp tı»n \lı Tavjran, Dekor Er^in Satean. fhna^anlar Mete Se 7er (Mi I s t a ) . Anrun Kınal (Nıı ri). Snkan Kahraman ( S e ^ ı ) , Seza4 Gulşen (HusfTİn, .landar ma), \rsun Erdal (Murat). SaU Ergenç (Gardıvan. Ibrahim). Handan Kriksalan(Hacpr). Er •iin Sarner Cjukru. Muvtafa). Sohimc t r t o n (A%$e) Seroah Tugsel (Remşire Halil Ağa'nm kansı). t^mfl Sahman (\hmet Halil Apa), Tomri'* Incer (Saba hat). *tıf 4\cı (HavruUah Bp^. Mfidür), Erjrun Işıldar (Emiıı, Geceknsu). Zlhtri Göktav [\a kup). Sadık GürbSz (Salim). Yücel Datdeviren (Çocak " ^ Um), Yer: Fatfh Sehir TiyatrosTi Nazım Hikmet'in bir oyunu: "Sabahat,, erhang! bır oyun gibi ızlenemezdı herhalde «Saoa hat», bız de karmakarışık etkılenmelerın, gıderek heyecanlann ışığında bır kez de sahnede algıladık büyuk yazanmızın eskı oyununu Evet, buyuk şaınmızm oyunyazarlığında av nı ustalığa her zaman ulaşamadığı goncl bır kanıydı. U^relık «Sabahat» de pek onemlı oyunlanndan sayılmazdı dogrusu Dahası, kıtabı okııdufu muz zaman, oyunun başkışiM Sabahat'ı bır turlu çozumle yememış yerlı yenne oturtamamıştık. Tomria Incer Ue Arsnn Erdal, «SabahaU'n bir sahnestnde Oz«:hkle verem dıspansennm bekleme odasında, tutuklarevm de rastladığımız msancıklann ıkı uç replıkle alabıldıgme açımlanan ıç dunyaları, ozlemlerı, umutlan . Bunca sağlara, tu arlı tıpın arasında olanlan bır turlü kavrayamayan, ıyı ruvetle büvuk olmazlıklara kalkışan Sabahat' 9 ın ne ışı var pekı Üstelık bır fabnkada çalışıyor Sabahat Biraz daha bilınçlı haydı bılınç ten geçtıs, hıç değılse biraz da ha ujanık olması gerekmez rnı'> Gerçekten de kımı zaman onu buyuk bır kavrayış zenglnüğı ıçınde goruraz îçınde bulundugu koşullardan 50la çıkarak btıtun dunyayı oyle valın, oyle kolav açıklavıverır kı, bu saglamlık ve açık seçıkhk emeğıv 1P 5asayanlarda bulunabılır an7 ras dersuıız Nâzım Hıkmet gı bı butü.. yaşammı kavgasından soyutlamamış bır yazarın oyununda da başka nasıl olabılırdı zaten dersımz' Ama zaman zaman bır dunva gonişünü bır kaç basıt cumleye sığdırıveren Sabahat nasıl olur da kendıne kuralan ruzağı anlamaz, se\eı h^ını kurtarıyorum dıve «erkeK ten "=ayrnadığı» bır »rkeğın <n\ nuna gırıvenr' Nasıl oiur da dışçıye gıdeceğmı sovler gıoı. f H DERS VERiLiR Bu on bılgılerın tedırgınhgi ıçınde açıldı perde CHiumuze. Nâzım Hıkmet'ın ınsanırruzı ranımaktakı ustun yetcneğı ke«; kın ve avrıntılaa dek ınebılen gozlpmclıgı çeşıtlı tıplerle h°men snmuflaştı Bır marangoz bır ıspırtocu, bır mpmur, bır ışsız bır aga tıplen \e bu tıpler arasında kuruluveren sağlim dıvalof gerçekçılığın tıvatromuzda az ras'lanan ornekle rınden mıı Ge^cekçı olduğu orand? da sıcak CPrtıc etkılf i cı Ponradan karşnıza çıkan tıplerde de a\Tiı bu^ünsellıği ' r tutarlıl'ğı knb.yca bulduk îstanbul jormuş bır ypgen bır kasaba kabad.<i£i ve başkalan raha*ça n yabancıdan çocugu aldıracağırı sevgılısıre 9 soyleyıverır Ve gene nasıl olur aa sevgılısınm vıküışım, sevgıhsıne nasıl bır acı verdığını anlayam.iz b'r turlu? Sabahat'ı ıçme yerleştırdıgı bu konumla Sabahat e çızdıgı bu 'ıplemc dışına çıkan karakterle, Nazım Hıkme' or.ca ozen gisterdığı gerçekçılıgm dışına duşmemış inıdır 7 Bu sağlam bır temele oturmavan gerılım sahne smden sonra oyun ka'.nagını oozuk duzenden alan bır *oplum yargısının egemenlıgı altına gırer Gene gerçekçüıge dondugu de sovleneb hr, bu atık meıodramm stnırlarını 7orlaj'an bır fınaldır Sabahat ken d'nı oldurur Pek de şaşırtıcı olmayan. gıderek bclkı de kaçınılmaz olan bır sondur onun ıçın Ama bi7i bır nez daha auşündüren. onıxı kendım oldurn'e ned°rıclır vaptığını, K gpreken bır ı* \aptıgını anladıgı ıçm oldurmez kendım T?m t°rsıne karşımızda tıpık b r A nario'u kad'nı, SPven b'r Anac'nlu kartını va r dır gene Sevg'i'= nn k°ndını almı^^afını anlac'ıgı ıçm kr ar camr.a Gunumuz olçulen ıçındp ppe'ce sakıncalar taşıvan bu o; u nu sahnel°mei pbı güç bir işe gır.şm.ş Alı Tajgun Oyunur. taşıdıgı gı^çluklerı o da gormüş olacak kı kımı onlemleıle seyırcıvı 5anıltmama çabasma oj f i gostermış En buyuk yük ae Saoahat'ı oynayan Tomns Incer e dusmuş. Incer'ın çok bılmçlı bır oyun çıkarması ger çskten zorunlu"du Yoksa Sabanat bır gen zekalı. bır budala derecesıne ınerdı ve yazann o nunla s"ngelemek ıstedığı toplum eleş'umesı gurultuye g! dpraı Ojsa rensorle elele reren Incer bu buyus yanlışlıktan gerek kendım. gerekse oyunu i butununu kurtarmajı başanvor Tavgun, «îannelemece Sabaha' ın dçırı, açı^layıcı. gos termecı bır oyun çıkarmasını ıstemekten otc, oyurda Bertolt Brprh' ın bf>az perdesıru de kullanrtıış Bu 0,11nun crçılm°sının ne kadsr yerınri» oldjgu konıısunch oır soru ışaretını sa^lı mtarak soııucun Nazırı Hıkrr»*' ır dogum vıldonumunde dogr ı VıT vororrla başarıja ulaşfıB " T I sojle> bı!ır»î Bu sonuç ti bu»un ojunruların s\n ayn td n ^erıne oruran butunlugu sağlavfn oyanlarının cavmı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog