Bugünden 1930'a 5,491,140 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURJYET 13 HART 1977 YH K Cephe iktidarı, topuyla gitmeli... CGP lı eski C HP lı <=enatorlerden Menmet Hazer, eskı Demokratlarnan Halıs Ozturke t&kıldı Halıs Bey. artık mahdum aday olur, sen ununu eledın ele Sirı astın değil mı' Halıs Ozturk, karşılık verdı Yeğen ye*er Aliah kımse \e mılletvekıllıtı nas.p etmesm Emkten sonra da, canmı bu Mer.ıs te alsm AP Van mJletvekr.ı Kınya* Ağa da, ovle du^unu>ordu Koca Allah canını alacaksa, Meclıste almalrçdı Halıs Ozturk u »ençleı tanımazlar Ben de h:lrı°m 1960 oncesı DP nr.lletvekıllenridendı 27 Ma vıs Ihtılalınden sonra Yassıada '•a gıttı '<\na\a*ayı> ııUl suçun 1 dan \ argılan rker. Bf^kan Salım Başo' sortnaş Halıs Öztuık sen ^nava*a , ı ihlal etmışsın Sovle bakalım 0 savun kendıır ne dıveceksın Vallah reıs beg»fpndı, ben Anayasayı da baoiya.sayı da ığfal etmemışem Anavasayı ıh.âl va<ü«ma ov Ben ml O" verrmspm' Evet, semn de aaın *ar o\ kullanan.ar arasında Xe vapmışam'' Parmak kalcuın^Mn. Ana \a*an ıhlâl eden va^ava oy ver mışsın Ha. vallahı reıs bp;: bu parmağımla mı suç ışlemışem'' E\et Reıs beg çıi'oanın olam keseıerr bu parmaiYa«=ıada dun,sma'annda gpçen bu konuşmBİar, sonralan tatlı tat'.ı anlatılırdı Meclisın son îoplannc.rda ( W kısı sır^ak vardı APlıler, «erken seçım» havası T voklanava çikmıslardı Ddnüşlermde 'terken seçım» konusunda «rapor» vereceklerdı Aslmda ge 'ilen, nabız \oklpmaktan çok < Sulevr;ar Bey'ın eoruşler'nı vayma sezısınydı Yarın nepsı Ankara'ya donmuş olacakıar Sa!ı gunu AP grubunda <t»rken seçım» kararı alınacak çarşam ba gunu de Sulevrran Bey, An talva'da burm açıidayacak .. Kulıslerde konuşmalar MSPIiın restırr gordü Sü levman Bej «Işte erken seçıme gıdnorum, ne yaparsan vap» demeve getıroı Sulejraan bey'ın yaoüğı blof müvdu, yoksa gerçekten ıs'ıyor muydj erken seçımı'' C:ha BUgelıan ı da araja koVUD «DGM»lerı çıkardı orraya venıden Hanı, bayram deg 1, seyran değ:l Mecnsteâilerın çogu CHPl^di. KuUslerde CHP"lılerden bazılan tur atmaktavdılar. Takılıyordu ba7i arkadaslar AP'hler. seçım gealennde sız meclısres:nız Bız o gorevı yapık dıye karşıhk \en\ordu CHPIıler Canlan da sıkılmıyor defıldı. Genel Merkez kımlen kon'en ıandan tepelenne KOvacaktı ba*a lım. Kontenıandan adajlıs koyanların sayıian oylesıne kabanktı kı Genel Merkeze karşı olan grup U' elerınden bazıları da «Erken seçım»den vanavdılar Bunlar CHP Genel Merkezımn ekıme ka dar kendılennı desteklıyen orgute ışîen e\ çektırecegım duşunu\orlar. bu tedırgınlığı duyuyorlardı ÇOK kımseye gore de, bu tasa versızdı Once, bu Cephe ik tıdan topıivla bırden gitmeli, bunun yolları aranmalıydı. . Bır bakıma Sülevman bev'in «Erken seçım» oykusu, bır çeşıt «Ku\vet şırıngası» gıbıydı. Ger çekteyse, Cephe ıktıdarı çoktan tokezlemış, ayağını sallamıştı Hukumetın, zerre kadar etkısı kal mamıştı Pahalılık almış, juru ınus. va<a.ıdaşlar, çofu kez, Cep he ıktıdarını protesto ıçm alışve r sı keser duruma selmışlerdı Yangır. baca*a sardı sanyordu Bovle bır ortamda CHP'de bır 1 gm bu'onlu|.un sağlanması zo taydı'ar Şu karsıdan gelsn komünıst 1 m , komando r r a ' Dur bı ^oralun bakalım Hem'erım burava baksana Buyurun efendım Sen so'.cu musun. koaıando 1 mjsur. Ne sageıyım, n? <=>louv\ım ribı Ben okumaya îeldun oku ma\a çalı^porunı Ben yoksul bır aılenır cocuE^.U'Um Pnlısler kpndı aralartnda fısıl Ankara Notları Mmtafa EKMEKÇİ leşen faşo komanciiların onun" attılar Alın, bakın, teslım sıze Faşo, komando egılımlı oazı polısler.n kendı arkaaaşlanr.ın anlattı.ilarına gore dırüerı ımanlan yoktu. Insanlık dıve bır şeyden haberlerı ae yo<îta Tam mr sadızm ıçınde, kı%rarjyorlar dı Bazüarı, arkadaşlanna soru yorlardı: 1 Bugun av yols mu av Olaylarda, solcu oğrencılerın dovulmesıru ıstemıyenlere de çıkışi' orlardi' Bırak gebersın Sen komunıstlen mı koruvorsun? Komunıst polısler Moskova'jg sı'sın Kendı ar«cadaslanna ana avrat sovuyorlardı. Zaman zaman jazd;<iîanradan dolayı, emnıyetten ararlar Kımdır bu sozunıı ettıgmız polısler'' Haklarında soruşturma açacağız da .. Bunlar, bir bır ortaya çıkarıİBbılır aslmda Oyle tanıklı ıhbarlı değıl. içışlen BaKanlıgınm yahut Emmyet Genel Mudurlu gunun orgııtune yollavacagı bır geneîge, faşo komandolan ıp jıımağı gıbı sokup çıkarmava yecr ^p.cak bufrjne aegın h^r gun \azılıp çızılmesme <arşm, oojle bır genelsen^n vollanaıfı nı du>madım 12 Mart'm yıldo numunde bo^le bır genelge ne uyjrun dujerdı ya . maSa devam ederlermıs Anc»lc, zekı g«nç, «bılmıyorum» dıyec*gme, şu karşılıgı vermıs Efendım, oyle yasamafta d» yasarnak denmez ka Oıaır, ıler tutar ' j m kaıma mış cephe yonetımı ıçın Suleyman Bey m «avaktadır» deyıp aurduğana değını\or ve sorujor: Bu ıktıdar içm (cayaktadır», >ahut «yaşıyor» denebıhr mi? • •• Sulevman Bev'in TV'dekı konuşmasının vankıları surup gıdıj or hâlâ îstanbul dan T Y. oz«tle sunları yazmıs «Dun gece bızım apartmanda, aoartman jonetım kurulu toplantısı \ardı Toplantıva katılanlar yedı kışıydi Işı gucü bıraktık, Sule\man Bey'i ızledık. Hepımizde Suleyman Bey'ın konusmılarma bır vanıt kı sormajTn Sayın Deratrel konusmasında 2000 jılında bugunku Batı Alman ya nm ustune çıkılacağını ıddla etmıştır Bu ış nasıl oluyor sayın Ekmekçı'» Bugur.ku Batı Aiman\a'nm ?Phırler arası yolları çılt yonlu, Italyanlarm oto strada dedıklerı yollar, nalbukı, bızım şu meshur îstanbul Iznmt yoluna başlan gıç tanhı sanınm lflöl'dır Bu yol bu?une kadar daha çıft vollu hale gstırılememıştır Gebze on lennde uykudadır, yanı 25 yılda gıde gıde Gebze \P Daha baçka konulaza gırmedık. daha yolun basında jolda kaldık E\i?ela şu elektnk sorununu ele alalım Sa\ın Ekmekçı. Benım pek elektnk ışlerıne aklım ermez Volraıdan, rpoltajdan anlamsm. Voltaj der.ılen nesne 220 v olmalıymı$. Bunun altm aakı voitajlar elektr.Kİı aietlen bozarmış Halbukı, bızım c. m voltaıı saat 17 00'den sonra (olçturdümı lîö'e kadar duşuvor (Yalnız bızımkı defıl. herkesınkı boUeı bu durumda TV'jı ışletmek ıçm voltaj regülatorü kullanıyoruz Regülatorsuz olan buz dolaplanmızm fışlerını çıkanvo ruz. Boyle yapıiasak motorlan \anarmıs. zaten fıs takılı olsa da dolaplanmız çalışmıyor E•unde TV olup da regulator kulIanmıyan var mı, çok merak edıyorum. Istanbul'a 220 v veremıyen Demırel yonetımı Turkıve've. soylediğı enarjıyı nasıl verecek anlaınıyorum Savın Demırel. «Alt yapın ıyı yaptık» dl \or. alt yapı dedı de bizım ka nalızasyonlan anımsadım. HazırCevap sokaita apaıtman vapan muteahhıt geçen yaz su oulamadı da, çaresızhk ıçensmde sa£a sola koşturup dururken eskı cumhurbaşkanlanndan Celâl Bayar dan izın çıktı da. ku \usundan su çakıldı, Bu şekıld'î ınşaatçmın betonu yanmBktan kurtanldı (Eğer donmuş betona sı \urulmazsa beton vanannış'1 Büyuk Turkıye'nin bmm ( taraftî ovle tazyıklı sulan var'te.'^binm evm ıkıncı kataia bıle gıknııyor, uçuncu ve dorduncu katlar bol oksıjenlı hava alıyor Sorulan soran Bmy Güneri Cıvaoğlu mebus mu olmak ıstı%or nedır' Bu beyın vaz«rlık ve gazetecılıgı hakkında bıta verır mısınız1 Sız içmızde bov\e yazarlan. boyla gazetecüerı na sıl banndırıyorsunuz'' Bızım geceki toplaıitımızd? 1 kışıden ıkısı AP'lıydı, bın Dcnnrel'Ji konusmasından sonra karar degıştırdı Ötekı ıse toplantıvı terkettı Halbukı gece saat 02"\p kadar bızler nelcr konuştuk neîer, sızm kulaklarmuı epe>c<= çınlattık. Bay Gunen Savın Demırel'e niçin dar gelirhlerm, kovlülerin, ışçılerm, memuılann durumlan nı somiadı' tlâç rezaletlennı sormadı' Can guvenUSını =orma7 dı Dış polıtıkavı sormadı'' Anayasal kurumların durumlanr.ı sormadı'' Bır onerım var Sayın Ekmekd, Sayın Ecevıtle Demırel, ıkısı bır arada olmak koşuluyla, aklt fikri yennde, soru sonnasınl bılen gâzetecı vahut jeteneklı kışılerle T\' açık oturumlan yapamaziar nuv Saygüanmı suna nm » rnnlu duruma gelmıjtı. Genel Başkan Bulent Ecent e de bu or tamdB ordusunu avrılık gozet meder derleyıp toparlaması ıçm <> bmuk gorev düşm kT«ydı •*• Ank?rada yüksek okallardan hınnın onünde bekleşen polıs me murlarından bazıları fısıldaşmak dastılar Bırı Baııa bak lâfian arkadaş de* 1, solcusur ••• bu Iarıar »olcu .cen komando îrmi' den mektup voîlıyan N K. vazmış fıkrayı aktarıyorum buraya Tıp Fakultesı sınavlann da hoca ogrencıye sormu» Beynı çıkarünus bır kurba ga va^ar mı'' Ögrenc; konuvu bılmıyormuş HalbMsi kurbagalar, beymlen çıkariidıgında uzunca süre yasa Ve Çullar.dılar. kolunda kıta bıyia gelen ogrencmm üstüne Vur Allah \ur Yaraladılar po sasım çıkardılar gpnç ojren". nın. Sonra da, kapı onunde bek BURSLU ÖCRENCİ OKUTULACAKTIR Kurumumurun gelecek yıüardaki elpman ihtiyadmn karsılanması amacıjia aşağıda adı ve bolumu jazılı Ogretın Muesseselerınde burslu Öğrenci Okutulacaktır A OjhPtim Muessesesının Adı 1 ORTA DOGU TEKNIK a. Mühendıslık FakUltesı Bnlümu AdetU Elektnk 2T 6 In^aat Makına 3 Mımarhk 3 to. Mımarlık Fakultesı 3 c. Idari tlımler Fakültesi Işletmecıhk Ekonomı 1 3 ÎSTANBUL TEKNIK C^TVERSITESI Elek'romk HaberleşTne 20 a. Elektnk Pakulfpsl Inşaat Müh. 6 b. Inşaat Fakultesı c. Mımarhk Fakultesı Mımarlık 3 3 DIL VE TARİH COGRAFYA FAKULTESI Ingılız Dı,! \P Edebıvatı 2 Fransız D:lı \e Edeöıyatı 4 4 TODAIE SEVK VE İDfRE Y OKULU 5 TiKNIK YUKSEK OGRETMEN OKL'LU 3 üleKtnk Elektronlk 4 4 6 ISTANBCL FLORAN'CE NIGHTING^LE HEMŞIRELIK Yt'KSEK OKULÜ Hpnsırelık 1 B Rt'RS VERILEX:EK OCREVCtLERDE AR4VACAK !;\RTLAR T.C. Vatandaşı olması. Ilk sınıflarda 21, son sınıflarda 25 yaşını doldurmamış olması. c. Ogrehm muesseselerinin gündÜ7 bolumlennde ttgrenım yapması ve şımdl bulunduğtı sınıfta sena kaybına uğramamış olması. d. Evlı olmaması. e. Hızmete engel olabilecek blr fıılle yükümlU bulunmaması 1. Turkıye'nin herhangl bır yennde gorev yapmaya engel olabilecek vucut veya akıl hastalığı vejra vücut sakatlığı tle ozürlU bulunmaması. g Ogretım muesseselerinin ogrenım nızamlanna ayKin hareKet'erı tesbıt ve>a tec.l edılmemış olması. h. \tezun oldukran sonra Genel Mudurlujumuzce 818. nacağı yerde oıırslu okutulduğu (Tatıller dahil) og rerum surelen kadar muddetle mrcburl hızmet ı(a edeceğine daır taahhut ve kefalet senedı vermesı C Burs almak ıstc'en ogrencılpnn Ankara'da Eğıtım Işleri Dalresl Başkanhgma. Is'anbul'da BOSTANCI PTT BÖI/îESEL EGlTtM MERKEZI Müdurlugüne şahsen müracaat etmelerı gereklıdır PTT GENEL MtÜtRLtGO a b. BIRA IÇENLERDEN BAZILARI BIRA' ICIYOR. (Basın. 1291S/2435) Eyüboğlu, demir çelikte ahlâk dışı kârlara olanak sağlandığını Tekel Genel Müdürlüğüne Sınavla Personel Alınacaktır Genel Mudurluk Merke?Trip ve îsianoul •umtelenmızde Calıstın.mak uzere sıra\ıa aşt.g'da belırtılpn sayıda personel alınaraktır Isteklılerin • 1 Hukıık tşletme Ik'ı^ar Sıvasal Bılgıler. Idarı Bılım.er Pakultelerı ıle Iktısacı \e Tıcan Ihmler Akademılen \e benzen Yuksek oSül mezuna. 2 Lı«e ve Tıcaret Lıses! mer.ınu olmaları srkek adayların a=;kerlık gore'lennı vapmış bulurrralan. l.ıse mezunlarmuı oğrencılıkle ılışküerının olmaması g»rekrr.ektedır A'an^raklara ^57 ^>a^lı Ya=a serpömcp ucret rtdenecektır. Istethler'n «"'7 1S97 sayılı Yasanın 48 nıaddesmdekı genel koçullara uvsun o'm?ları ve en geç 28 3 1977 pazartesj srunu çalısma saatı sonuna kada' sına\ ıçın gereklı belgelerle Ozluk tşlerı MudurllıgumUze (Unkapam) şabsen başvurraaları sTekmakttdıı ^az;lı sınav 2t< 1 19ı7 SR'I gurn saat 14 DO'te Unkapam Abduİ3zi7 Caddes) HısaralU Sok'iktakı 'Cıbalı Tutun Fabnkası bıtısığı) Genel Mudurluk vennek sa'onurda vapılacaktır. Yazılı «"na\ı kazananlar p.vrıca mülakata tabı tutularak başan sıra';na gore stamalan yapılacdktır Öfrenım derecesl Yuksek Lıse Sınav için eerekli 1 2 3 4 6 Ögenını belgesı veva onavll brneğl, Nufus ıuzdanının ona^lı omegı, As^erlık teıhı« belsres! C S?\rılıgından alacakları suçsjzluk belgesl, 2 Adrt vcs.kalık toroçıaf . Sıtuf CIH. GÎ.H. Ad( söyledi Ya diğerleri? Onlar da bir gün "bira'yı kesfedecekler. Aşagidaki kapağı açtıklan zaman. 10 10 BİRA BU KAPAĞIN ALTINDADIR. °4?2 Ajans Ada 678 2422 t Bürosu) CHP Genel ^ekreterı Orhan E vııooglu vercug^ demeçw demırçelık ıle çımentodakı aşın fıyaf artı^larına değmeıeiî < 1 7 de <97 %urgunculann hajal almaz vurgunlara hazırlandıklarını» one surmuştur. Eyuboglu ozetle soyle demı*tır «MC hukumetmın bılgısı dahı lınde o^el kışılere mtıkal ettınl mış olan demır çelık fıyatı ola%anuif\ı bır h\z\a "ukseımek*0 dır Bugunku artış yuzde yuıun ustune çıkmış. demır çeiığın £ı\au kıloaa 11 Uravı aşmıştır ( Ozellıkle ınşaat meAsınıının bafLaaıgı b\ıgunlerde bu artışın belıi sayıdakı kı^ılere saglayacagı fahıt= ve ahlak ksıdelemle bsg clastmlmpsı mumKH'i o'mayan cıkardar sadere r k şilçnn V > B rarlanacaklarını dısşunmek ıse said.HiK olur Zımnlerrie goıe1. ını bılerek >ap mayan ılgı'ücr haKkınds c.ddı ı^ tıfhamlar yer etmıştır. Halk ara sında turlu md.eflcr dolaşmak ta ve seçımp kstılacak bazı kı; rUuşIarm r ı z mıUonlara varan ra^ar'aı saSİPc'tıkları soTİonmek tedır Bu sovlentılen sorutnluların ıhmah ve bır bakıma teşvıkr 'e ysntlan zamlar da guçlendıı k B ı arada Tn'kıve ni" en onem lı ıp ha'atı ıhhyaç maddelen hafta mılh samnması ınn bıle fîenkh do"i7 tht. arını 'ijkume' karşılamak'an •soksundur ve ou ıh'ivaç her gun hızİ3 artmakta dır »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog