Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

GUMHURim 13 MAAT 1977 HER fflZARTESİ ALMAYI UNUTMAYIN GNİTEIERE GÖRE HAZIRLAJJMÇ T S SAYFA5I ET ADNAN 6ZYALCINER TARİHİMIZDEN AUNM1S 6İR ÖYKÜYAZDI: «SEIİM DEDENIN BAHCESI» HALDUN TAV'P MfTOLOJl 6YKÜLERIN1 SuRDÜRuYOR MÛJDAT GEZEN APTAl HAMDI NfN SİIRfNI YAYIMLIYOR EROl EVGİN COOJKLUK ANILARINI ANLATIYOR RENKU RESİMIRLE YERALTINDAN fNERJI KAYNAKIARI VE CEPRİM Yttll KUKLAÖYKÜVOZ, ALI'NİN Du^J C1ZGIR0MAVLAR RED KfT. UZAY COQ »IARI, PEMBE PANTER, OL.V£R TVVIST ve LARRY YUMA'nm YENI SfRuVENI C£MIL RJTBOt ÖĞRETIYOR 52 S3Vİ&. bastan basa r e n l d i J ICFTU GENEL SEKRETERİ RAPORUNA GÖRE, TÜRKIŞ'IN TABANI GENELLİKLE CHP EĞİLIMLİ ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) L'luslarara^ı Hur Işçı Sendika ları Konfederas^ onu (ICFTU) Ge nel Sekreten Otto Kersten, ekam av başlarında Turmye've yaptı ğı zıyaretten sonra Konfedera' yon Yurutme Kuruluna verdıgı raporda Turkıye"de.ii sıyasa! durumun genel bır değerlendırmesını yaparken, Devlet Güvenlık Mahkemelen konusunun hu kılmet taraîından heran ven:den gundeme alınabıJecefını belırtmiş, TurkIş tabanmın genel lüde CHP eğılımlı olmasına kar Ş'Jık bu kurulusun bır sıyas; par'ıy: destekleme konusunda dJkkatlı olrr.ası o.ıer s:nde bulunmusîur ICPTu Genel Sekreten raporunda. CHP Genel Ba§ kanı Buient Ecevıt'm bUtün ?ı nsımJere .<arşın Turkîş ıle DISK ın «Mevcut ortam ıçlnde» bırleşmelerınm olanalcsızlıgırı! da ıddıa etmıştır Ekım ayında ulkemıze gelen ve Eaşbakan SuJeyman Demıreı Başbakan Yaroımcısı Turnan Feyzıoglu, CHP Genel Başıtanı Buient Ecevıt ve TUTKIŞ yone tıcılen ıle gorüşmeler yapan ICFTU Genel Sekreten Kersten' m orgüt vurutme kuruluna <'gız l:dır>ayınlananamdz.) ve «vetkıll olrnayan kışılere vpnlemez» kaydıvla ılettıgı raporunda. Tür^ • Işm DCıM'ler konusundakı grıruş'.en yınelendit\"en sonra. DGM irrın venıden kjulması ıçın nazırlanan lasarının zaman dşımı neden:vle ele almrn.'îdıgı belırtamekt^dır ICFTU Genel SeKreterı Otto Kersten'.n raporunda daha sonra Turk Iş"m sıvasal partıler kar sısındakj tavrı eie aıınmakta, bu arada DISK hakKiııda da gorusler one surulmektedır Kerst?n m raporunun bu bolumünde o ze'le şoyle demliTii^tır «1350 000 üyes: oldugu jspatlanraış olan ICFTU ,e oaglı Türk Iş ı!e, toplam 318 00O uyes; oldu gunu belırtcn DISK arasınoakı ıJişkılerde bır gehşnıp goruime mektedır. DISK radıkal sol kanat ıle aynı çugıde oırleşmeiae şıddet taraftan olmamakla be raber. nulıtan davranış yanlısi gorunmeıttedjı. Dığer taraftan Turktş tam bır bılınç ıçmde so rumlulukiannı bılmestedir. ül ke ıçmde tam b,r guç halıne gel raıştır. Bunun en guzel orneg, 1976 nısan a\.nda \apılan geneı kurul toplanîı'arıdıı BaşbaKan Basoakan Yardımeısı ana muha lefet p a r ı s ı CHP \e d:ger paru I.derJerı, TurkIş ın clestegınl âa zanmak, kıır \apmak ıçuı O J roplantıya katıldılar, 'eja gomş lerını belırttıler Ayrıca geneı kurulda, TÜrkIş'm bır sıyası oartıyi destekiemesı »:onus j da ele alınraıştır Çogunlugun Ere vıt'ın CHP'sı vanlısı oldugrj bır gerçektır Ancak TürkIş'ın bJ konuda dıkkatlı hareket etmesı perekmektedır Z:ra, uyelerı an> sında burun sıyasi goruşler yer almaktadır » DISK TURK IJ İÜJKİlERİ ICPTU Genel Sekreteri Ker? ten'ın raportında. Turk Is • DISK ıli'kılen konusu da soyle yer aı mıştır «DISK il» Ttırkîs'ı bırara\a getırmek ıçın Buient Ecevıt'm de katıldıgı bır çok gırışımlerde bulunulmuştur Ancak ulkedekı mevcut ortam ıçmde bu bırleşmerun gerçekleşmesı olanaksız gönılmektedır. l c r a Kurulu Tilr^ıye dpkl g^• • hşmeler: ve oze'kkle Turk îş •<îe DISK arasmdakı ılıŞK:len \P fıer •KI kuruluşjn Avrupa'va vone ı< tutumlannı dıkkate a.maya MEYAK KESİNTİLERÎ YEDİ YILDA 6 MÎLYAR LÎRAYA ULAŞTI ANKARA, (CmnhnriTet Burosu) 1 mart 1970 tarJunden ben memurların aylıklannda yuzde 5 oranında kesılen MEYAK (Memur Yardımlaşma Kurumu1» keseneklerınm toplam 6 mılyar iıraya ulaştığı. ancak bu fonlarm bırıkttnlmesının 7orunlu bulunduf'j Merkez Bankasında, kese nelılenn sadecp faız tutarı olan vaklaçı< 700 mılyon '.ıranın kal dığı gensının depı^ık amaclarla Knlianılmış olduğu b'ldırılrnekte dır fi37 Savîlı Devlet Memurian Persone! Yasası jereğmce me m u r l a n n sosyai ve ekonomık so • MAfil 1970'DEN B£Rı MEMURL4RDAN YÜZDE 5 MEYAK FONLARININ MtRKEZ BANKA5INDA BıRıKMESı 700 GEREKıRKEN. MıLYON LıRA DOLAYINDAKı FAıZ TUTARI DtŞINOA GER'S'NıN DE «arşı olan bu vuıcıımjuuğıınu verme getırmemesıne rol açmıştır. 1 mart 1977 tarıhı ıtıbarlyîe yapnan bır araştırmanm sonuçlanna gore. yedı yıldır almmakta olan yuzde ö MEYAK kesenekleruıın toplamı 6 mılyar lıraya ulaşmış bulunmaktadır For.lann yasa gereğı MerKez Bankasında bloke edümek zomnlugurda oldugunu behrten yetdıler, Merkez Bankasında MEYAK keseneklerınden aı.cak 7fX) mılyon ıı ra bulundugunu bıldumışlerdır Ogrenıldığıne gore, anılan 700 mı.von lıra yedı yıldır bırıkmejcte olan ve 1 martta 6 mılyar lııa;a ula^an memur kesfneklennın sadece faızını oluşturan mık tardır Keseneklenn gerçek toplamı Merkez Bankasında bulunmadıfı gıbı. hangı amaçlar ıç". I P k<mJer îarafmdan kuilanılmış oldugu da bılmmemek'edır Bırıkmış fonîann amaçlan dışmda kullanılmış olması otesınd". or'ava bır de fonlarm memur iars gen odenmesı açısmdan hu kuken tartışmalı bır durumun dogduğu bıldınlmekîedır Devlet muhasebes: genel vone*meiığının 24 maddesi MEYAK kesenelUerını «Adı eTiane'ler» hesabma almaktadır Devlet Mjhasebesı Muamelât Yonetmclıgının 51 maddesının 29 fıkrasır.da da adı emanetler arasında MEYAK kesıntüerı sayılmıştır A\TII yonetmeiıgin zaman aşımına ılışkın 52 maddesınde ıse, emanetler arasında bır, beş ve on yıilık zaman aşımına tabı olan ve olmavan emanetler tek tek savılmıştır Ancak. bonlarm arastnda MEYAK kpsmtılerı j o k t u r Yasanın bugun* degın çıkmsması. memurların keseneklennın gen odenıp odenmemesı konusunda bu nokrfda bukuken bır taj tışma doğurmaktadır Tartışmanın ıkı yonlu oldugu bıldınlmektedır Ilk goruşe gorp, 10?n wıh Muhas.îbeı U r n u m ı v Kanununun 14. maddesi ıçletr^elıd.r Bu madde açısmdan «Kışılenn fbu rada memurların • DevW gorevını yenne getırmedıg: gerekçe sıyie Devletten alacakları dogmuştur Kışıler tek tek mahkemeve başvurup kesmnlerını gerı ısteyebılırler». De\letın gorevıru yeııne getırmemesı burada ılgıl. ^asayı çıkarmamasıyla gerçeklık kazanmıştır Ikıncı goruşe sore, dpv.e'ın ta sarruf hakkına davararak ald'gı bu paralarda zaman ftsımı soz konusu degıldır Çunku tasarruf hakJcma dajanmış ve derler.n te mınatı altına almmıştır Ne var kı bu fonlarm da gelecegı tasar mf bonolannın geleTÇ.nP berze mektedır Yasanın beş vılda çtkması gerp kırKen, aradan \edı yıl eeçtığı nalde \a'nnlanma'na < îi or*ava za man aşımı sorununu çıkarmakta •e oz«tlenen tartışmala* bu nedenle yogunluk kazanmaktadır. bıüunması, derleffn memıriara GıJtK AMACLARLA KULLANILDlGl BıLDıRıLıYOR. runlarınLn çoziimunde '.ardımrı olmak amacıyıa Memur Yardım laşma Kurumn (MEY^Ki olu» turulma*' oneo r almektedır K1^ rumun gerçesiesmeeı ıç.n de me m u r l a n n avi;kiarından her a\ yuzde 5 oranında kesın'ı vati 1 ! ması kararlaçîırılmış. arılan <iu rumur fnlen .ş° '^s'amasını "96 lamaja voıelıc beş vıl ıçmd? b.r ^asa cı<a;lması kurah ge'ı nlmışt.r 1 rrart H77 tarıhınde aradan beş defıl. vea: v.l geç Ti;ş olfîuğu halde. yasanın hâlâ çı':mamıs o'ması, ba konuda geç nazırlar.an ^asarırun Merlıslerde "Bugünkü koşuliarda kıdem tazminatı tek güvencedir »• Cumhur.yet 2427 «Işçı İşveren» ı.ışkjleri semınennin <Yasa dışı eylemler> konusunun ekonomık yonden e Je aimdığı dunku oturumunda Prof Nusret Ekın. aynntılara Inen yasalar ıle endüstnyel ihş kıler duzenlendığınde. ıüşkıler.n sertlesmesine yol açüdıgını so>lemıştır Prof. Ekın. 5asalann bıroırı üe bağlantısız ve kavga. getıren bır nıtehk kazandıklarını da be hnmiştır. DlSKe baglı Maden tş Sendıkasından Toygun Eras lan kıdem tazminatı sorununa değmerek, nlşçmın ış akdinın gerekçesız fesih maddesi, ÎŞ guvencesı yasada bu şekılde kaldığı sürece kıdem tazminatı tek guvpncemız olmakta dır Amacımız ışverenlerı nıal variığından borca «okmak dp gıldır IşsızUk bigortası getı rılsın gerekçesız ıştcn çıkara bımıe vasadan kalksın bız dp gıl kıdem tazmınatlarını fifl fnı ne çıkarmak. \asal olar. îf) çu nu 15 e ındırmek ıçın ışveren lerle "oırlıkU" harekeî ederiz» şeklınde korıu^muşnır Senunere bır tpbiıgı\!e ks'ı îan Prol Erol ^fanı'wlıI lrl76 >ılı ıçmde «adece neel sekfor dp ve madenı e^ya ış kolun da DGM dırenışının 277 mıl von hra urctım kavb:na d: ger \asa dışı e'iemlerm ı*e R 1 5 mıîvon Ura üretım ka'bı na vol açtı£ır.ı anlatmıştır ANKAR4, (ANK.\' A*gan geçım ındırım^r.ı jenıden du zenleyecek nlar. ^a«anın MıLe* Meclısınae gorusulmesı onumuzdekı haftaya kalmıştır Danışma Kurulurun oncei. gun yaptığı topîantıda pazartejı gru nanden ıtıbaren 5 gun sure ıJe her gün toplanacak olan rceclıste az maddosı olan ve partılerın uzerınd'' anl&ştıgı teklıf TP tasarıiar gonışülecektır Yırmıdokuz asan vp onennln goruşulmesınden sonra onumuzdekı hafta Danışma Kunıiu yentdcn toplanarak ozel bı gundem saptayacaktır B J toplantıoa CKP DP \p MSP a^sarı geçım md.rımı jasasınuı en once goruşulnıesım ıst^vpceklerdır AP nm de asgari geçım ınaınmı vasasının goraşulme^ıne karşı çi/cmayacağî ancak hukumet ta=.ansınn varalasmaMna çah^acagı belırtıîmektpdır Hukume' fasarı^ı d^gar: gpçır.ı ındınm.nın 450 İTa olmasım ongormekte. ancak bu mdırımın 1980 rıhr.da m g j l a n m a sını ıs'pmcıîfpd.r Kukjmetm dıger Kanadmı teşkı. eden MSP grjbu yonetıcılerı u e ,Mkum"t tasansını desteklemelerıne olanak buîunmadıpmı beıırtmışler tasarının mechste gonışulmesı sırasında çeşrlı onerge'er '.crerek kend. tek!ıfle r ının va salaşmasına çahşacaklaıını tek rarlamışlardır. Asgari geçim indirimi tasarısının görüşüfmesi gelecek haftaya kaldı TÜRKiYE BiLiMSEL VE TEKNiK ARAŞTIRMA KURUMU Yurt Dışı Doktora Sonrası Temel Bilimler Araştırma Bursları Dolrtorasıru tamamlamış ve kendl konusunda doktorasırdan sonra araşürmalar yapmıs ve yapmakts oıan temel btlımlerın matemaük, fızık, kımya, astronoml, ver bılımJen, bıyolojl, bıofcımya. biofızık, leofızık ve Dunlar gıbl temel fen bılımlerindekı araşurmacılara çaIı»rrmUrırıda karştlastıkları ve yurt dışındakı ınıkanJarla çozumu soz konusu olan güçlüklennı gıdermek ıçın l ıle 6 ay irasıiida burs venlecektır. Burslar ayda, Avrupa uUelen ıç;n 450,; Amerıka Bırleşık Devletlen ve Kanada ıçın 500, dolardır. Bursların dagıtımı ıçın aşagıdakı şartlar konulmuştur. L Turtt vatandaşı ve 1 Ocak 1977'de 40 yaşıru geçtnemış olmak. 2. Doktora yaprnış ve dana once bu burstan yararlanmamış olmak. 3. Yurt ıçinde başlamış olduğu Bır arastınnanın öaslangıç safhasını aşmış ve bu araştırrnanın yurt ıçındekı ımkânlarla çöztırnü eılç olan bir basamagına gelnuş o l m a i 4 Yurt dışında yapacagı bılımsel araştırma Içın sınırları bellı bır çalışma programı vermek. &. Bursa müracaat ederken veya bursa adav olarak seçıJdUîten sonra en çok 3 ay lçerısınde çalışacagı Kurumdan araştırma yapacsğı süre lç'.n mr a.cseptans getırtnek t Gerektığınde Kurumda yapıiacafc mülâkata Jcatıltnak. 1. Çalışmanın yapüacagı yerdeki dıle naıüm olmak ve bonu devlet lısan sınsvıru verdığını Delırten belge ü e veya yabaacı kültür merkezlerınden alınacak belge ıle tevsık etmek. (Bu çalışman yapacagı memleketteki bır ünıversıteden mezun olanlardan bu belge aranmaz ) 8. Doktoradan sonra yapmış ve yapmaitta oldugu çalışmalarla ılgıll jayınlannı gondennış olmak ve aynca kendısl ve yapacağı çalışması hakkında referans verecek 3 ıstm bildırmek. 9. Burs tahsıst. adaya aıt bilımsel çalışmalann ve 11gılı dökümanlann ıncelenmesınden sonra Kunımca vapılacaktır. îlgılenenlerın TUrklye Bllımsel ve Teımlk Araştırma Kurumu, Bılım Adamı Yeüştırme Grubu Sekreterliği, AtaMiriı Bulvan 221, Kavaklıdere ANKARA adresme müracaat ederek gerekll fonnu istemelerı gerekl:dır Kurumdan sağlanacak lorm ıle y u k a n d a ö sartlara a1t »e formda belırtılen belgelenn tamamıru 1 Nısan 1977 tarıhme kadar Kurumds hazır oulunacak şekılde gondermeyenlerin raüracaatlan lşleme konulmaz va p o s t a d a ö gecıkmeler dıkkate aiırunaz. ODTÜ'den çıkarılan öğretim üyelerine ait karar iptal edildi Yarım kalan Izmir Tiyatro Sarayı'na devletin sahip çıkması istendi tZ>ItR. (Cumhurlvpt Eee Bürosıi) Bıtır.lme"! vnlunda n l l a r danben çeşıtîı gırısımlerde bulunular. ancak yapnnı bır turlu tamam linamayan İzmır Tıyarro S a r a n ' n a de. letın sanıp çıkması ıstenmıştır Konurun beledıve oianaklarını aştığını dıskatı çekpn \e*;ıhler, t. vatronun b'tınlniBSi halınde bı> •ianatçı kadrosunun de'.let tarafmdan kurulabılecegmı belırttrek s u n l a n so\lemıslerdır «Bu volda çeşıfli gorujler ortaya s'iliıışîır Ancak degı= k kn suüar. bu rukurı altından be>dıyen'n kalkamıyacagı sannın gerçe* l:ğmı ortaya çıkarm.ş'ır. Halen metrekaresının değprmın 200 lıra oldugu T.yatro Sarayı'na devle*ın el koyması ve tarnamlayarak halkm • h:zme*ına sokulması gprekır Aksl bAlde burası kbhneleşmeıtten kurtarılamaz Çurujoıp, yıkılmasıntn onune geçılerrez » Otp %ardan konuva ılışk:n o'arak bılgısır.e başvıırdugumuz Izanir Bpledıve Başkan Y'ardımrısı Nazım Kayakıran bu goruşe katılmış ve «Yetkılı makamlara, bır çnzum 50lu gıtirümesı ;çın öaş\urduk > şek hnde konusmuştar. Tamamlanın.vîi •nlan hikâveslnp dnnen ve kadeıine terhedllen Konak'taki jarım kalmış T n a t r o Sararı (Fotograf Avkut POTUROGLD M!l!i Egıttm Bakanügı Sanayl Sevk ve îdare EnstıMlsti ikmal mşaatı kapalı rarfla ve teklıf alma suretıyle ıhaleye Cikanlnuştır. Işın ön kesıf tutan 4.809 052,29 Tıirk lirasıdır. thale 16 mart 1977 çsrşamb» gtlnll saat 15 00'de aşafıdaiı adreste vapılacaktır. tsteklılerin: a) Tıcaret ve Sanayl Odası Belgesl, b) Bayındırlık Bakanlığı naüteahrutlilc belgesi, c) V'arsa ımza sırkÜJerı ve yetkı belgesı. d) Banka refcransı ve ış bitınne belgelerl, !le aşağıdakı adrese bızzat müracaat etmelerı ve yeterlillk belgesı üe ıhale dosyalarını teslım almalan rica olunur. T.B.TJk.K Marmars Blllmsel r e EndüstrlyçJ Araştırnıa GEBZE Inşaat Ihalesi Ilanı çıktı MELİH CEVDET ANDAY OCAK ısn (Basm: 11039'3425) Türkiye ve Ortadoğu Amme Idaresi Enstitüsü Yayınları 150 Bufçj Reformu Npdpnlerl ve Program Btftçe 22. TL. Sıstemı G Coşkun lîl K?mu Yonetım Hukuku, A Seref Gozıibü30, TL. yuk 152. Top.um Bılımlerınde Araştırma ve Yontem, 60, TL. Ruşeiı Keleş 153 Turk Kannı Kesimınde Ost Duzey Ydnetıci40. TL. ]erı, O r n ı l Cem 45, TL. 154. Plânlamanın HuKukı DuzerJ, Turgut Tan 15, TL. 155 Tıcarı Hesap, Guney Devrez 156 Turk Kamu Malıyesı ve S o r u n l a n , llhan Ozcr 20, TL. 1.Î7 Ilçe OZP' Yonetımı, Selçuk Yalçındağ 30, TL. 138 Yonetırıe Katuma, Kurthan Fışek 75, TL. 159 Yere! \ o n e t i m Bırlıklen. Mustata Gonül 30, TL. îsteycnlere m e v t u t butun yavmları kapsavan katalog üorctsız olaraJc g^ndenlir Yaymiar Turkıye vp Orta Dogu Amme tdaresi Enstirlisünün kıtap satış burosunda ya da Zıraat Bankası. Maltepe (Ankara) Subesındekı 640/56 s a r t ı iiesaba bedellen yarınlmak ıstenen .vavıpların mjmarnları belırtılmek ve makbuzj Enstıtuye gondenlmek suretrjle temm edılebılır. Adres: TODAIE 1 Numa'alı Cadde Vücetepe. Ankara (Basm: 13063) 2431 (Basın: 12787/2424) ISTANBUL iKTiSADî ve TiCARî İLİMLER AKADEMiSi BAŞKANÜĞINDAN Aksdemımızae, Muhasebe dalırıda Doçentllk sına'.. açılacaktır. Kanunl şartlan halz tstefclüerln Mar^ 1977 avı sonuna kadar Doçenthk hu"îusı tajımatnamesındeld hususlar muvacehesınde Akademı Başkanlığına muracaatları duyurulur. (Basıc: 13135) »433 lııatlolıı d<ı ve Sosyalişt UIIiBİerde Fiyatı: 2 0 Ltra A.NKARA, (Cumhuıiyet Bürosa/ Danıştay Beşmcı Daıresı, ODTÜ' den ıkı yıl once uzaklaştinlnuş olan oğretım uyelerı ıle JgUi Mutevellı Heyetı karanru ıptal etmıştır ODTU ıMutcveil Heyeti 28.81975 tanhınde aldıgı bır .taıarla sa,\nları 25'ı bıüan ODTU oğretım uyesjnın sorleşmelerını venilememış, o zamankı Raktor Tarık Somer aracılığı ıle bur.lan Ünıversıteden uzaklaştırmıştı. Danıştay'a basvuran 18 oğretım uyesı, ODTU yasasının Mutevellı Heyetı'nın yetkılerıne ve otretım tıyeîerının Danıştay'a başvurabılmelennı engelle\en n u i u m l e n n e ılışkuı maddelermın Anayasaya aykın olduğunj one sunnüşler Te yasanıa bu maddelermın Anavasa Mahkemesı'ne gotürüimesını ıstemışlerdır Danıştay, bu ıstegı yennde görerek dava dosyasmı Anayasa Mahkemesıne gonderrrjş, Anaya sa Mahkemesı, ODTU yasasının 17'ıncı maddesmı ve fiP bendını Anayasaya aykın bularak ıp tal etmıştır Dava dosyası .\r.a>asa Mahke mestnden venıden Danıstay a donmüş, bu kez Danıstay Beşır. c Daıresı. haktığı dava dosyalan hakJtuida ışleme geçtrek. Mutevellı Heretı kararlannı ıptâl etmiftır Danıştav Beşıncf Daıe'ünde, davacı oğretım uye'.ennm daval a n n a duru?rnal] olarsk bakıJ mış, ve «ıptâl" kararları ven" mıştır Dansta<ırı verriıgı ıptaî k a r a r l a n yakmda. ODTU'je ve da\acı!ara bıldırılerekrır DUGUNEVTNDE RASTGELE ATEŞ EDERKEN 3 GENÇ KIZI VURUP OLDURDU KOVYA Beyşehır de bır dü gun ew sa.aş me\rlamna don muş \e uç genç kız bırden w rularak oldurulmuştur Yeşıldağ kasabasında Omer Gunduz adlı gcncm dugun torc r ı n d e aşka prlen 11 \.ışmd?kı Ersan Erdogan. avtufegıyle sa c:a sola a"eş e'mıştır Duğan pvınde da\eth b u l u m n 18 vaşın rlakı Serav Aka" 12 vasmdakı Gulsun Akkora \c 17 vaşmıiaki Avsel Mutlu. çes.tlı rrlerınden s Uç senç kızm bırden olümu riuğuı evmı hırbınr.p Ks'îTiiFtır. niavdan sonra Ersan fdoğan, kaçmak ıste.rîir an^sk riı6»r daveth'er t?raf!n'i'!n k'5Ki n k yakslar.nıstır Uç genç k'zın olurm'TT n=dpn <>iîn FTrrfoe?! ma'ık?mer° ıik 'nrri'iiından soııra tutuklanrruştır. (a a ) HEOEF. OEV 6ıR OENİZ GUCÜf TÜRK OONANMA VAKFiNA v«PACA SrNIZ VARDIMLARLA 6U HF^EFC.ULASABiLiRiZ.,' UL ><•• ÇAGDAŞ YÂYINLARI Cağaloğlu HalkeviJSökv TK>: 3941 / îstafîbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog