Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURim 13 MiRT 1977 Ö C Şili Hükümeti, Hiristiyan Demokratların rejimi devirmek için komplo hazırladığını ılerı surdu SANTİAGO, (ANK* DPA) Şılı'de General Pınochet Başkanhğmdakı askerî hukumet Hınstıyan Demokratlann ülkede bır darbe hazırladığını ileri sürmuş ve ıkı komplonun ortaya çıkanldıgmı büdırmıstır. Hukumet sozcusü\ Salvador Allende ıktıdara gelmeden once ülkeyi uzım bır donem yönetmış olan sagcı Hınstıyan Demokratlann marksıstlerle işbırli gı yaparak asken hukumetı devirmek ıçın bazı planlar hazırladığını ıddia etmış ve darbe gırışımının arkasmda Hınstıyan Demokrat Partirun ıM hdennın bulundugunu one sürmustur Sozcu, bu konuda hükumetın ellnde ikı belge bulunduğunu soylemıştır. Şüı'de 1973 yılında Allende hükümetırun devrılmesınden sonra bütun sırasal partıler kapatümış ve sıyasal faalıyetler yasaklanmıştır. UZAHLDI Ote vandan Şüi hükümeti. ülkede tiç yıldan bu vana sure gelen olağanüstü durumun al^ı ay daha uzatıldıgını açıklamış tır Yavınlanan biîdirîde. ulke de duzerun sağla.ıması ıçın her turlu tedbıre baş vurulacagı da tekrarlanmıştır. Bu arada Bırleşık Amerlka Başkaru Jımmy Carter, Hırıstıyan Demokrat Partı Başkanı Eduardo Freı'ye bır mektjp gon ' dererek FTeı'nın CIA'dan para | aidığı volunda Amenkan bası > nında çıkan haberden oruru ozur dılemıstır Carter, mektubunda «bıhyorsunuz ben basın uzermde bır denetım yetkısıne sahıp, değılım» demıştır. Rabin, ABD'nin Ortadoğu politikasında "gözle görülür iyileşme,, bulunduğunu söyledi TELAVtV ABD Başkanı Jımmy Carter ın son basm toplantısında açıkladıgı Ortadoğu sorununa ılışkuı yenı planı, Israıl Başbakanı îzak Rabın taraîından «ıyıye dogra gıdış> bıçımınde değerlendırıhrken Mısır' da «ıhtıyatla» karşılanmış Suriye basırunda ıse ovulmuştur Washmgton'a yaptığı zıvaret1 tamamlaj arak ulkesıne donen Is raıl Başbakanı Rabm, verdıgı demeçte, Ameriıca nın Ortadogı* politikasında «gozle gorulur bır ıvıleşme» gorulduğunu, ancak ba zı anlaşmazlık konuları da ou lunduğunu soylemıştır Rabm Araplarla yapı.acak barış anlas mas' karşılıçı^da tsraıl ın ışgal ettıgı Arap topraklarırun ne ka darından çekılmesı gerektığı ko nusunda uıkesı ıle \BT> arasın aa anlaşmazlık bulondugunu be hrtmıs*ır Carter ın yen: planı Mısır aa cihtıyatla karsılanmıştır Ka.i re'df yavınlanan El Ahram gaze tesının bıldırdığuıe gore Mısıhukumetı. ABD Başkanının plamnı mcelemeve başlamıştır. El Ahbar gazetesı ıse, Carter'in ye MISIR KÜKÜMETİ, CARTER'ıN YENı PLANINI ıNCELEMEYE BAJLARKEN, SURİYE BASINI PLANI OVUYOR, BBC'YE GORE, CARTER'ıN YENı PLANI. ISRAIL'LE ARAP UlKELERı ARASINDA ERKEN UYARI SıSTEMLERi» ıLE DONATILAN TAMPON B0L6ELER KURULMASİN1 ONGORUYOR. Plana gore «nıhaı barış» gerçek leştığmde Israıl bırhklerı buradan da çekıleceklerdır. (Oış Haberler Senisl) • Dünyada Bugün Kahire Toplantısı ALi SiRMEN flistin Kurtuluş örfütü'nün parlamentosu olarak nitelendırılen Fihstın Llusal Meclisı'nin 13. toplantısı dun Kahıre'de ba.şladı 13. toplantı FKÖ nüıı kuruluşundan bu yana geçirdiğl en guç donemlerden binne rastlamıştır. Ortadoğu'da bır Amenkan barışı sağlamak için, daba Rogers zamanında ba?lavan % Kıssinger ile CIA'mn çok ustaca manevralanyla e geliştirilen gırişım. Enver ^edat'm Mısır"ın tck hakiml olması. Hafız Esad'ın polıtikasınm »ashington doğrultusuna kavmasnla olgunla^mış bulunmaktadu. Masnk'ın uç buvuk Arap iılkesi, artık Amerikan planı doğrultusunda bir politıka ızlemektedırler. Suudi Arabiv tan, .^urije ve Mısır. Ortadofu'da bir Pax \mericana'yı kabul ctmekle kalmjvıp, FKÖ'.vü de a\m doğrultuva sokmaya çahşmaktadıriar. Bugun Arapiararası denpe, bu IÎÇ devletin baskılarını hafifletecek pirişünlere elvermemektedir. Öte vandan, FKÖ geçtiğimiz jil Lubnan'da, Hafız Esad' rian buvük bır darbe vcmiş bulunmaktadır. Lubnan'da gıttıkçe srüclenmekte olan FKO'je karsı Suriye vönetüninin ğ hareket kuruluşu huvük olçüde sarsmıştır. FKÖ lııleri \aser Arafatın. Israil'in 1967 sav^şında Ürdun den aldısı topraklarda yani Seria'run batı yakasında bir Filistin dev leti kurulmasına vanaşır görünmek zoruada kahsı da bu \uzdendir. tlk bakışta, şpria nın batı vakasında kurulacak olan bir Filistin Devleti'nin kabu!u olumln bir adım olarak kabul edılebıhr. Ne var ki, asıl sortın Filistin Devleti'nin nerede kurulacağı değıl, gerçek gucünun ne olacağıdır. Batı yakası Filistin Devleti ise büyük olçude Ürdün'e dolayısıyia orrun aracılığıvla da Suriye've bağiı olacak, başka bir deyişle Amerikan planın.n ongordüğu zayıf bir devlet olacaktır. Amerikan planı, Filistin sorununa çozum getırmeyen öne rilerin bolgedeki gerginliği gideremejeceğı du^uncesinden vola çıkmaktd, ancak vıllar bovunca savaş içinde pişmif Filistin halkınui, îsraıl ve tutucu Arap rejimleri için ne denlı tehlikeh olacağını. Ortadoğu'da ilerlve dönuk girişimlerde ne denJİ cuçlu roller ovnavacaçını da gostermetrtedir. O zaman uzlaştırıcı bir çozum olarak, goninuşte var olan, ama gerçek gucü ve ağırlığı, kademell aracılarla kontrol yolu kullanılarak, azaltılacak bir Filistin Devleti önerisi getirılmiştir. Ne var ki, Filistinliler konusunda ABD Ue tsrail'ln ı!un!ı!arı arasında da onemli çoruş aynlıklan vardır. îşçi Partisi kongresinde karşıtı Sımon Perez'i yeniİRİye uğratan ve Filistin sorununda «ılımlı» olarak tanıııan Îzak Rabin de «Filistinlilere evet, FKÖ'je havır» slogaııını atmıştır ortava. Rabin ın bir an ıçın Filistin halkının tek ve gerçek temMİcısi FKO'vni kabul etmeje yanaşacağı duşünülse bile, kendısine feımon Perez karşısında ancak '« 51'e '« 49'luk bır vengi sağlavan tşçi Partisi'nin tabanı, böyle bir yönelişi kabul edecek vapıda değildir. Görüluvor ki, FKO'nün Amerikan planı doçrultusnnda bir politikava voncltilmesınin de buyuk engeller vardır. Kaldı ki. guç durumda bulunmasına karsın, FKÖ temeünde kendi bilincinden. tutarhlığından, hiç bir şey yitirmemiştir. Batı yakası Filistin Devleti sorununun toplantı sırasında Habaş ve Havatme yandaşlannın çok sert eleştirilerıne neden olacağı. daha Llusal Meclis in 13. dönem oturumu başlamadan çok once biiinmekteydi. FKÖ, Amerikan planının parçası olmayı kabul etmeyecektir. 13. toplantı gunlerinde, Filistin Kurtuluş Hareketi püç dönemlerinden birine rastlamıştır, bu doğrudur. Ama tum kurtuluş hareketleri guç ddnemler, acı deneylerden geçerek yengive ulaşmıştır. Filistin Kurtuluş Hareketinin de aynı sonuca ulaşacapı kesindir. Filistinliler, 1970 «Kara E\lulünde» olduğu gibi daha bir çok guç dönem i. herbirinden çıkısta varalannı kısa zamanda sarmayı, eskisinden daha guçlu olmayı büerek atlatmavı başarmıs. Lubnan savaşmuı en karaniık gunlerinde dayaniklılığuu silinmezliğini kanıtİMnıstır. Öte yandan dünva kamuoyu Filistin halkının haklı davasını, karşı propagandalara karşın. her geçen trıin daha iyi kav ramaktadır. Maşrık'ın tutucu Arap rejimlerinin de çok uzun sure kalıcı olacaklan söylenemez. nl plamnın «yeni bır durum» ya ratnğmı ve mcelenmeye değer bır plan olduğunu one surmuş tur Kahıre'dekı sıyasal gozlem cıler, Llısır hukumetmın plan' benımsemesının «surprız» olma vacağını bıldırmışlerdır SURİYE OVUYOR Carter'ın jenı planı Surıyer de :se «lyımserlık havası» vara mıştır Şam'da vayınlanan Tışrın 'Ekım) gazetesı, planı ve Carter ın yenı Ortadoğu pohtıkasmı o ven bır başyazı yayın'amıştır ABD'mn, Araolann bans konu sundakl şoruslerını «nıhayet» kabul ettığının bu planla anlaşıl dıgını savunan gazete. «Başkan Carter Arap ulkelerının barışı gerçekleştırmek konusunda ken dısıne vardımcı olacaklarını da James Callaghan batıhların NATO benzeribir ekonomik ve malî pakt kurmalarını önerdi WASHINGTON (ANKA DPA) Ingıltere Başbakanı James Callaghan, batılılarm ekonomik ve malî alanda gu vence saglayabılmek ıçın. askerı alanda NVTO'nun yap'ı Sma benzer bır gorev vapacak bır ekonomık ve malı pakt kurrnası gerektığını savtınmus tur Resmı bır zıyaret ıçın Bırieş k Amerıka'va gelen Cal laghan oncekı akşam VVashıngton basın kulubunde gazetecılere yaptığı konuşmada, «ıkı baş belâsı» olarak nıteledığı ışsızlık ve enflasjon konusunda.cı goruşlerını açıklarken bu gun ızlenen sıyasetlerın sade ce yavaş bır buyurre hızı VP batı dumasımn uretım gucun de bır azalmavla sonuçlanaca gını, daha az gelışmıv ulkeler ıçın de daha buyuk sorunlar jaratacağını sovlemıştır. Callaghan bu durumun sadece gençler arasında hayal kırıkhgı yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda sıyasal ıstıkrarsızhğa da yol açacağmı savunmuştur Detant konusundakı gorüşlerını açıklarken, Callaghan, Helsınkı anlaşmasıyla batıhla nn Sovyetlere çok şev verıp karşılığmda hiçbır şey elde anlamıştır. Bu da umut vericı bır gehşmedır» demıştır. Bu arada BBC Radyosu, Arapça jayııunda Carter'ın yenı planı konusunda genış bılgı vermışKAHIRE Fılıstın Dırenme tır. Radyonun vercığı bılgıye go Hareketıınn en yuksek karar organı olan Fılıstın ülusal Meclıre plan. îsraıl'm 19b7 savaşından sı dun Mısır'ın başkentı Kahıoncekı sınırlannı «yasal smırlarre de toplanmıştır. Mısır Devlet olarak kabul etmekte. ancak bu Baç:anı Enver Sedat tarafından sımrlarla Arap ulkelerı arasmda açılan toaiantıda Ortadoğu ve «savunulabılır sınırlar> kunuma sı ılkesını getırmektedır «Savu Fıl:stın sonınu Lubnan ıç savanulabılır sınırlar»m geçıcı olma şından sonra ortava çıkan durum. ABD ıle tutucu Arap resını amaçıayan plan, bu sınırlarla Israıl ın «yasal sımrları» ara jımlerınm Fılıstın devrımının aiıacını değıştırmesı ıçın yapsmdakı bolgenm geçıcı olarak «rampon bolge» statusunde olma tıkları baskılar ve FKO'nun dığer Arap ulkelerı ıle olan ılışkısını ve şımdı Sına'da olduğu gıbı lerı gıbı konulann ele alınacagı buraya «erken uyarı sıstemlerı» behrtılmıştır Ayrıca, surgunde verleşt'nlmesmı gerekırse Isra bır geçıcı Fıkstm hukumetı kuıl bırlıklennın de bu bolgelerde rulması konusunun da Mecl.s gorev almalanm ongormeıîtedır topîantısmda goruşulebılecegmı one suren gozlencıler, toplantının gerek Ortadoğu başiken'le r r d e ve geıe'cse ABD, Avruca ve «os.aîıst 'il^elerdp ılgıvle ızlendıaını belır'mıslerdır KADDUMI ISTIFA Ml Eüi> Ote f yano3n Fılıstın Kurtuluş Org!j u (FKOınun sıyasal kısım şefı Fanık Kaddumı'nın bu gore vınden ıstıfa ettıgı açıklanmıştır Bır Urdun gazetesı olan «El Dustur» tarafından verılen haber de Kaddumı'nın halen Fılıstın parlamemosu olara1 bılınen «Fı lıstın Ulusal Konsej'innın toplan dığı Kahıre'de bulunduğu ve ıstı fasını burada verdığı belır+ılmek tedır faa AP) FiLiSTiN ULUSAL MECLiSi, KAHiRE'DE TOPLANDI r edemedikleri şeklındekı goruşlere karşı çıkmış «Helsınkı anlaşması, ınsan hakları konusuna dıkkatı çekmıştır, aksı halde bunlar onemsenmeyecek tı» denuştır Callaghan ıle Carter arasında goruşmeler dun tamamlanmış ve Ingıltere Başbakanı dun akşam Kanada ya gıtmıştır. «Hz. Muhammed» filminin yapımcısı filmin yeniden gösterilmesiıv istîyor NEW YORK «Tann'nın EIçısi Muhammed» fümının yapımcı | sı ve yonetmeni Mustafa Akkad, | Washıngton'da eyleme geçen Ha , nefılenn ıs*egıyle gosterımden kaldırılan filmm yeıııden gostenl meye başlanmasını ıstemıştır. «Insan hayatı soz konusu olduğu ıçın gosterımı durdurduk, fakat şımdı jenıden gostenme baslayacağız» dıven Akkad Sun ye kokenlı bır Amerıkahdır F lm beş yılda 17 mılvon dolar harcanarak gerçekleştınlmıştır. (a a) îtalya'da büyük öğr&nci gösterileri yapıldı ROMA On bınlerce Italyan oğrencısı dun Unıversıte mucade le komıtelerının ve «Lotta Contıua» (Sureklı Mucadeleı adlı solcu kuruluşlarm çağrısına uva rak Roma'da genış çapta bır gos terıye katılmıştır Folor.va da bır öğrencının olduraldugunu haber alan îtalyan ogrencılerı oncekı gece ülkenın her yanından Roma'ja gelmefe başlamışlardı Nıtekım dun gosterılen duzer.levenlerce sayılan 50 000 olaraK belırtılen oğren cıler «Barı», «Mılano», «Pale mo», «Torıno», gıbı kent adlan taşıyan dovızlerle gostenye baş lamışlardır Italva'dakı gostenler yalruz başkente munhasır kalmamış, o tekı kentlere de sıçramıştır Bu arada Torıno'da tedhışçılerle mu cadele bolumunde çalışan 30 ya sındakı Gıuseppe Cıotta. evımn onıinde uç kışının açtığı ateşle oldürulmuştur. (a a) Teng Hsiao Ping'in Başbakan olduğu bildiriliyor HONG KONG Çın'ın baş kenti Pekın'den Hong Kong'a ulasan haberlere manmak gere kirse, bır sure once gozden duşen ve butun gorevlennden az ledilmış bulunan Teng Hsıao Plng, Başbakanlığa getırilmış''ir Pekln'dekı duvar afışlennı gor iuklennı bıldiren tunstlerın ıfaielenne davanan Hong Kong'un baslıca gazetesı «Smmg. Pao» ta'Tifından verilen habere gore, Ping, aynı zamanda Çın Komu nıst Partısı başkan \ardımcılıtmı da. uzenne almıştır Hatırlanacagı gıbi Pıng bun3an 11 ay once gozden duşmüs le Başbakan Yardımcılığı, Parı Başkan Yard'mcılığı ve Halk Kurtuluş Ordusu Başkanlığı jorevlennden azledılmıştı. (a a) Trudeau bir toplantıda bebek ağlaması işitince ^yoksa karım burada mı?,, dedi MONTREAL Kanada Başbakanı Pıerre Elıott Trudeau'nun Uruversıte ogrencılerıyle yap tıgı bır sohbet sırasmda dmleyı cılerden bınnın bebegı aglama ya başlamıştır Trudeau bunun uzenne konusmasını keserek, çevresme bakmmış ve «Yoksa karım burada mı9» dıye alaylı bır şekılde sormuşrur. Bılındıgı gıbi basında son zamanlarda Trudeau'nun eşl 28 ya şındakı Bayan Margaret'ın unlu «Rollıng Stones» muzık grubu nan başı Mıek Jagger'e aşık ol duğu jolunda haberler yogun laşmıştır. Ote yandan Bavan Margaret Trudeau, gazetecılere verdıgı demeçte kendı kışısel hayatını yaşamak ıstedığını soylemış ve «Dunyaya büdınn, bır sure yalnız kalmak ıstıvorum: benımle uğraşmasınlar» demıştlr. Kanada Başbakanı Trudeau eşi ve çocuğu ıle birlikte bakan eşı olmamn kendısıni çok Margaret Trudeau, kendınden yordugunu belırtmıştır. 30 yaş bujuk olan eşım hâld sev dıgını soylemış ancak bır Baş(Associated Press) Ünlü yönetmen Roman Polanski 13 yaşındaki bir kıza zorla tecavüzden tutuklandı LOS ANGELES «Manson Çetesı» tarafındaıı vanşıce olduru len Sharon Tate ın kocası unlü tum jonetmeru Roman Polanssı aktor Jack Nıcholson un vıllasın da, 13 yaşındaki bır kıza zor^a tecavuz ettıgı gereKçesıyle tutuk lanmıştır. 43 yaşındaki yapımcı, daha son ra 2 500 dolar kefalet odedıgı ıçm serbest bırakılmıştır. Roman Polansk, ıle birlikte \onetmen John Huston'un 26 yaşındaki kızı Angelıca Hudon da, uzerınde kokam bulunduğu gerekçesıyle tutuklanmış ve sorguva çekılmış tır. Angelıca Hudon da 1 500 dolar kefalet odendığı ıçın serbest bırakılmıştır. Polanski fılmlennde genellıkle şıddet olaylannı konu olarak almıştır Polanski aynca Shakespeare'nın unlu «Macbeth» oyununu da fılme almıştır. (a a AP) Oğlumur, CUDl'nın dogumunu dost ve akrabalara müjdelenz Ayl» • Vahit KALKAVAN Guzelbahçe Klınığı 11.3.19TJ Cumhunyet. 2440 çıktı Sabahattin Eyuboğlu TEKNIK ELEMAN ARANIYOR • • • • Dizel Motorlarında tecrübeli İtalyanca bilen, Askerliğini yapmış, 35 yaşmı geçmemiş bir eleman almacaktır. Mavi ve Kara TÜRKİYE TURİNGve OTOMOBİL KURUMU'ndan safıanbohrda zaman (renkli, 40 dakika) Behlye GARIP Kemal GULEK Nişanınızı tebrık eder, mutluluklar dılerız. D. B. Salonlar Servisi Arkadaşlan 12.3.1977 1 Cumhurıye 2428 Eklerta yeni btwmn< bu r«(Mt, h»jrr»B4ı|mtıı Oaha da artnracakbr. Pyttı: 25 U r » ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 Cağaloğtu Halkevi Sok.no: 3941 Istanbul (Otomotiv konusunda tecrübeli olmak ve ikinci lisan olarak ingilizce veya fransızca bilmek tercih sebebidir.) îsteklilerin, özgeçmişlerini içeren bir mektupla P.K. 75 Mecidiyeköyİstanbul adresine müracaat etmeleri rica olunur. MEVLiDi ŞERİF Sapanca eşrafından VB Kadıkoy Hâlı Komısyoncularından piri reis ve amerika haritası (renkli, 25 dakika) Filmlerimizin orijinalleri istanbul'da 1631977 Çarşamba, Saat: 19.15'de KONAKSİNEMASI (Harbiye'de) Hacı Y. Zekeriya ERDOĞAN'ın vefatının 40. gunune tesaduf eden 13.31977 pazar günu (Bugun) îkindi namazını muteakıp Kadıköy Osmanağa Camıiode okunacak Mevlıdı Şerıfe akraba, dost ve arzu eden dın kardeşlenmmn teş nflerı rıca olunur. Evlatları Damatlan Gelinleri ve Torunlan adına FEHMİ ERDOĞAN Cumhurıyet 2437 Yeniden halka ücretsiz sunulacaktır. ankaraida Grafıkama\a SAYLN LYELEBIMIZE Beykoz Sınırlı Sorumlu Miıll Eğıtım Ilgılilerı Yapı Kooperatıfının yıllık genel kurul toplant:sı 27 3 1977 pazar gunu saat 14 00 de AHMET MITHAT IIÂOKUIU salonunda yapılacaktır. Ilk top lan'ımızda çoğunlu.i sağlanmadı ğı takdırde ıkıncı toplantı 3 4 971 pazar günü saat 14 00 de gene ay ru yerde yapılacaktır. Genel Kurula katılmanızı onem le rıca ederız İÖNETİM KURULL Cumhurıyet 2438 DUYIRTJ 1495 2420 1 22.3.1977 Sah, Saat: 19 OO'da AKUN SİNEMAS1 (Kavaklıdere'de) D UYUR U 14 21 m a r t 1977 tanhlerı arasında duzenlencn II Sağlık Haftası kapsarmnda yer alacak Bilgılenme Toplantılanna lîgüenenlenn katılması duyurulur. İSTANBCL TABİP ODASI YÖNETİM KLHULU Toplantı Programı: Saat Tarih Yeri Konu 10.00 Istanbul Tabip Odası II. Sağlık Haftasınm açılışı 14 Mart 77 Pazartesi Toplantı Salonu Meslekte 50 yılı doldunnus hekımlere plaket verme to renı 19 00 » » Toplum Sağlığı 15 Mart 77 Sah 16 Mart 77 Çarşamba 19 00 » » Ulusal Sağlık Pohtıkası 17 Mart 77 Perşembe 19.00 » » Türkıyed'e îlâç Sorunu 19.00 18 Mart 77 Cuma » » Iş Guvenlığı ve Işçı Sağlığı 19 Mart 77 Cumartesi 13 00 » » Can Guvenlığı izmir'de 29.3.1977 Salı, Saat: 19.00'da ELHAMRASİNEMASİ (Konak'da) Halka ucretsız sunulacaktır. ı ı ; | t SAKAT ıNSAN KORUNURSA VARLIK VE GUÇ, KORUNMAZSA DARLIK VE SUÇ OtUR. SAKATLAR DERNEfcl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog