Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Anicara Ankara Ankara ... An&ara Anka KOMÜNİZMLE SAVAŞ, SOVYETLER'LF İŞBİRLİĞİ VE ASKERİ BİR ZİYARET ÜZERİNE So\\e* Genelkurmay Ikıncı Başkammn ba hp.rda TurkıyeVe geUnesı bekîenırken Orgeneral Semılı Sancar'ır Moskova'va »ıdeceğını bıl dıren hab=rler ılgınç bır ee'ışme dı\e vorumlanıvor AP ıktıdonrm Sov\et ılıskılerını tpkelınde tuttuğunu oüenler hıraz sasırdılar Baç ka kişıler.n bu ılıs'a.erı becerıyle vapacağma manılmaz AP çe»'relerınde Ovsa şimdı durum degısmış bulunuvor Genelkurmay Ba^k?nı O<"general Semn Sarcar. secenae Jk kez Sovye'ler ın Ordu :runııne Clçıhğr gttı sımdı de Sovyetler Bır lıfı ne şıdecegır.den soz edılnor Baskentlıler g l k l «AP aahba, anca., Sovyetler Biiuğ.yle ış T bırhgı \apa ik kom ınızmle savaşabıleceğı ka nısına mı \ardı?» A>=kersel aland? 'oğun'sşan ılısküerle Irak Devr'm Kon^evı Ikmcı Başkanı Saddam :n So.vetler Eırlıgı'r; z.varet e**ıkten sonra bırcen Ankara'; a ae mek karaıı arasında yaKİaşım kuranlar da rar «\cab>ı diyorlar Turk Irak ptro] ış bırlıgı, Turk Soi'et assersc: ılısV.lerıne de bır cınlıhk eetırsce.: mı'"» Bu vorumlpr vapılırker. SPSS.ZCP seçıştırılen '•orular da \ar Ba=kentlı e*\ bu gırı?>ımlenn Carer'e yonelık olmasını duşunmsk bıle ıste mnorlar . ÇAĞLAYANGİL SAĞA SOLA KOŞUŞURKEN BİR ÇAĞRIŞIM: DÖVİZ DARLIĞI HAD SAFHADA Turkıye'nm dış odeme guçluklennı bılmejen vok. Hukumet açıklamıyor ama, sılantıdan sıvrandıgı besbe.lı Ayrıca bu gerçck yal nız Turk kamuoyundan saklamvor, Malıye B3 kanı Yılmaz Ergenekon'un seçım donemınde de\lefın açıklarını soy'emekten kaçır.dığı arJa tıüjor Ama nerr.es bıiır, bu dovız hesaplanr.ın bır kopjası da başka ulkelerın eande Onun çın Dış.slerı Bakanı Çağiayangıl'.n sağa sola koşuşmasını. hıç degılse vabar.cılar. dış polıtıkadan çok dov z darhğına bağlıvorlar. Bır S J redu plânlanan Suuaı Arabıstan yolculuğ ı h?fta sonunda vapılan îran volculuğu ve bu hafta başlavaca* Sovvetler Bırlıfı volculufıı hep dcnız darlığna bağlanıvor Irak'a olan borç an odemes gerekıyor. Lıbva'ya da övle Başıîa furlıı petrol pompalanncıa Kuvruklar bo lır.verır Ustelı.t bu kuyruklar et kuyruguna d? benzemez Ha!k et vememeğe alıştı Ama oto mobıllerı. kannonları. trak"orlen benzmsız yu ruteb lır nrsınız'' Yollara dız:lrverırler Sayın Çagla.\angıl de bu nedenle vollara duştu ışte Tahrar.'da T.ırkîran eKOnomık ış bırlığı an.ssmasımrı on°orduğu kredılerı bır an or.ce caş amağa çalı^acak Bakalım Iran Sahı nın TIR kanv>onlanndan duvduğıı ofkeyı gıderecek. tatlı* dil karşıhğında dova sağlayabı.eceıî mi? DEMiREL'iN TV GÖSTERiSi KARATAŞ'I BiR BAŞKA AÇMAZA SÜRÜKLEDi Basbakan Suleyman D°mne:m televızvon ekranlarmdakı bu>uk gosterısırjn bazı tepkilere yol açacagı o.iınmr^teydı Benzer u\gulama, Ismaıl Cem'ın Genel Mudurluğu sırasmda da olmuştu Ecentın konuşmasuıa Demırel ce\ap vermek ıstemış, cevap jajmlanmı^tı Demırel ekrana, Tercuman Gazetesı Genel Yayım Muauru Gunerı Cıvaoglu ıle çıkmıştı CHP G^nel BaşKanı Ece\ıt ce'.ap hakkı ıstedığmde, TET Haber Daıresı Başkanı Hamı Tezsan CHP Ankara Senatoru Lğur Alac;>,:ap;an'a, «Efendım sız de dı'.edıgımz o.r gazetecı>le çıkabıhrsınız» demıştı. EceMt bu kanıda değıldı TRT de, herhançı bır oolıtıkacr.la konuşabılecek çok sayıda yeteneklı eleman"vardı. Neden bu elemanlar çığnenerek dışarıdan bır gazeıecıjle konusulujordu'' CHP Genel Başkanı bır mektupla TRT Genel Mudurluğu'ne baş\ıırduğıında, Karatas ve Tezkan, once ne japacaklannı şdşıraıîar, Ecevıt hakhydı Bozbejlı de haklıvdı. Ikı muhaleîet partısı de konuşma hakkını elde e'mişlerdı Karataş CHP Genel Baskanı'na ce\ap verırken «Bız de zaten bovle bır dızı duşunuyorduk» oemekten başka çare bulamamışı. Bojle bır dızı program duzenlemış olsalar. bunun TRT de Demırel ıle ılgılı yavından once :Un edılmesı gerekmez rruvdı' Karataş, TRT Haber Da'resı Başkanı Hamı Teysan'ı Farabı sokak'dsı CHP Genel Merkezme gonderere:. bazı açıklamalarda bulunmak ıstenrştı Ne olur ne rımaz. \ann obur gun TRT Seçım Kunüu da «ıstıkbalı hakkında» karar vereeestı Bu gıbı ıslerde «hır çıkarmak» bugunlerde hıç ışıne yaramazdı. Ecevıt, kendısıvle komışacak kı^uun kesmhkle TRT ıçınden seç'lmesını ıs'ıjordu Tezkan ıse, Alacakaptan a «Efendun. sız ae dıledığınız gazetecıyle konuşun dı>e dıretıyordu Alıcakaotan, tcevr. ın bu koruaa çok kararlı olduğunu ılettı. E J Kez «olur eîendın. dedı çare yoktu. «Ama sızınle konuşacak 'İRT e'erranını bız seçenz > Alacakaptan buna rıza postermedı. Havır bız seçmek ıstıyoruz » Sonunda, Tezkan. Kcevıfın önrrısıne «olur» demek zorur.da kaldı. Eseu Unur \e Çeun Çekı adları ortava atılaı AUcakap'an, doğrudan doğruva bır ısım vermek ıstemıvordu. Ne olıır ne olmaz, seçtıgi TRT'cıjı hemen bır başka ıle «programc.» olarak atarlardi. Fakat TRT Haberlerı Mudur Yardımcısı Çetın C>kiRir>. o sıra vonetımle bası belaya gırdı*ı de CHP Genel Merkezınce duyulmuştJ Öyleyse Çetın Çekı'nın adîtım venlmesınde bır sakınca yoktu Boylece Çetın Cekı'nın Ecevıt ıle konuşması kararlaştınlmış oldu... İçişleri'nin "Eylem ayı,, genelgeleri sürüyor îçişleri Bakanı Oğuzhan Asılturk, mart avı başırıda bır genelge vayınlayıp butun val.lerı \e güven.ık gorevlılennı uyardı: «Anarşıstler mart aymı eylem a\ı olarak ılân etti. B.ı av ıçmde soygunlar yapılaeak, çeşıMı re*mı daırelere sabotajlar planlandığı ıstıhbarat olundu » G«nelgeyi alıp bır önceki ay gelen bir başka genelgenm uzerme kovan yetkılıler. eskı ger.elge ye goza^p lıafıfçe gulümsedıler. Önce<ı ay gelen genelgede de şunlar yazılıydı. «A.narşıstler şubat ayını eylem avı olarak ılan erti. Bu ay ıçır.de anarşist ve •erori'tîer tarafından sovgunlar vapılacak, çeşıth resmı daırelere sabotaılar vapılacak • Mart avı ortalarına geldığımıze gore Îçişleri Bakanlıgı yerkılılen nısan ayının genelge^ını dp hazırlamaya baslamış oiacaklardır Sanıyoruz yerıı genelge de şoyle olacak«Anarsıstler nısan aymı eylem ayı » Klasık muzik dinledıği için komünıst sayılan teğmen 12 Mart nuht'.rasıvla Demıre! hükı:metının aevrıldıgı gunlerde, Naıım T A a. gerıç bır tegmendı Nazım Ata, o cunlerde Gurbuz Ozdemır adlı Dir >U7 oaşı tarafıpdar ıhbar edılerok gozaltı na almaı Teğmen N'azım Ata'nın suçları arasında cKlasık muzık dmlemek» de ver almaktaydı Narım Ata tutuklar.dı yargılandı Sonunda beraat ettı Fakat subav sıLII \onetn'ıe!ığ!ne gore ayasa d:şı goruş len benmiSemıştır» çerekcesvîe Sılahlı Ku\ve!ler'den ç'.karJdı Na^ırn Ata. bunun uzenne Askerı Yuksek tdare Mahkemesı'r.e başiTirduysa da, davası reddoldı. Teğmen Nazım At^ bu arada. Hu kuk Fakultesı'nı de bıtırmıştı Askerı YuKsek Idare Mahkemes' davavı reddetnııstı amına. kendısını ıhbar edenler hakkında dava açamaz mıydı' Du şur.du ve dava açtı Nazım Atay:' ihbar eden vuzbaşı Gurbuz Ozdemır ıle o tanhlerde vedek astegmen olan raportorlerınden Huseyın Akdağ, tazmınat odemeve mahkum oldular. Boylece klasık muzık dınlemenin suç olmadığı da. dolaylı yolİB. karar altına alındı 14'ncü Aslıye Hukuk Yargıcı Turgut Kaya Ülku'nün 1976'77 esas sayılı kararında, bu konuda şunlar 1 azrj or «Davalı yuzbaşı Asken Savcı'ya verdıîı 13/8/1971 tarihlı ıfadesmde, davacının batı muzığı dınlediğıni gonınce bu komünıst muziğını nıye dınlıvorsun, dıve sorduğunu bıldınvor ve ben batı muzıfı anlamam. Şopeni falan dınhvormuş. seklınde, Harp Okulıı mez\ınu ^ızbaşıdan' beklenmevecek derecede bılır.çsız itade vermektedır» Milli fĞiTiM BAKANI NEDEM ÇAĞRIIM1YOR! ."ı'ıllı Guvenlık Kjnılu'nun ?on toplan^ısırda anar^ık olaylar soruşuîurken, Cumhurbaşkanı Konıturk'un «gencıler dosyasıru» ısrarla ıstedıgı söylenıyor. AP çevreiermden sızsm bu haben, Curnb'jrbaşkanı'ran. ar.arşı ola\l?.rını gençlerm oldurulmesın., ıkmd plana alması anlamında >o rumlamıyor başkentUIer Demırel huıtumetının, penrıhk olavlar.na gereken önemı vermedığmı belarttiğını soyluyorlar. • Gerıcıhk konusunda tçışleri Bakanhgından dosya ıstemek yetmez» dıyorlar. Sonra da sorujorlar: «Gerıcılığın çekirdegi Mılli Eğıtım Bakanlıgı değıl mı? Buyuk tepkilere yol açan libe kıtaplan bu Bakanlığm sonımluluğu altında, hatta destegıyle yazıimadı n n ' Bu konu Turkıye nın karşılaştığı anlaşılan petrol sıkıntısmdan "daha onemli değıl m ı ' Oyleyse MıUi Guvenlık Kurıüu toplantısına Enerji ve Tabıı Kavnakîar Bakanından once Mılli Egıtım Bakanı Ali Naıli Erdem'in çağnlarak sorguya çekılmesı gerekmez miydı'»» <4 Uludağ'da bir bakan Geçen hafta sonu Uludağ'da tipi vardı. Bursaiılar ve çesıtlı Ulerden gelenler dağa çıkmakta püçluk çektıler. Yollar tıkandı, zıncırsız arabalar kaydı Dağ yolu patınaj yapan arabalarla doldu. I^g yolonda trafığm haylı tıkandığı bır sırada arabalarında bekleşen şoforler bırden sıren seslerı duvdular Trafıl: polısı yolu açmağa ve yollarda kalan arabalara yardımcı olmağa geldı zannetmışîerdı. Ancak az sonra herkes yanıldığını anladı. Sıren sesleri :Ie yol açılan bır tek araba vardı. Kırmızıh renklt plâka üzerine san harflerla 0030 yazılı bu arabanın ıçinde bır Eakan, çoluk çocucunıı doldurmus Uludağ'a dınlenmeğe çıkmıştı Yme sıren sesleri arasmda yol açılarak dagdan mıyordu. Sayın Bakan karlı yollan geçtıkten sonra arabasım durdu. Arabasına takılan zıncırler de, trafık polıslennm de yardımı ıle çoztüdu. Daha sonra çoluk çocuğu ıle 30 numaralı Bakan Bursa'da, önde ve arkada bırer polıs arabası sırenler çalarak tur attı Sayın Bakanın Bursa gezısi tamamlanmıştı. Daha sonra da Ankara">a doğru yola çıktı. Kımdı bu 0030 numaralı Bakan dersınız0 Uludağ'da çoîuk çocuğu ıle sırenlı araUaiar refakatînde gezen bu Bakan, eski Bursa Valısı ve şımdıkı Koyışleri Bakanı Vefa Poyraz'dı. Mavi Trenin,, hikmeti Kazan'la Tunç'un futbol anlayışı uyuşmuyor.. Turk Iş Başkanı Halıl Tunç Konîederasyonuna bağlı tum sendıkalarm değışmez Dıvan Başkanıdır Geçt.ğımız gunlerde gene bır Genel Kurul'a Başkan seçüdı Salonda Çalışma Bakanı Şevket Kazan da vardı. Tunç, Bakan'ı, konuşması ıçm kursuye buyur ettl. MSPIi Bakan sozu hemen «Ağır sanayı hamlesı»ne getırdı ve dert yanmaya koyuldugosterılen ılgı. ağır sanayı kalkmmasına goster:lmıyor. Mıllı Takımın çevresmde ırullet olarak hemen kenetlenıyor, onun zafere ulasması için yürek ten temennılerde oulunuyoruz. Ağır sanayı kaVsınmasma ıse hayır, agır sana\'ı hatn.esı, toplumun her zumresı nın ıçmde yer aldığı bır mılli maçtır Sendıkasıyla. derneğıyle. partısıy le. hep bırlıkte çabalarsak, millı takun zafere ulaşacaktır. (Sonra lafı biraz da Turk Iş'e dokundurmak ıstıverek) ancak bır kısım Kımseler ıçm ağır sanan hamlesı, bır mılli maç ka dar onem tasımıyor » Halıl Tunç sozunü bitıren Bakan'a teşekkur edıp futbol konusundakı ken dı goruslermı açıkladı: Futbol, bir toplu çalışraa bir ortak çaba sonucu amacma ulaşır. Mılli takımdakı o>uncular kendı kafalanna gore hareket ederlerse, herkes ıstedıği eıbı oynamava kalkarsa, o zaman yarjılan ışın adı futbol olmaz» Oteli kim kapattı? îkınci şııbe gorevlıleri, Ankara'nın en işlek caddeleruiin bırınde oır oteli bastılar. Otelde, bazı suç karuUarı bulundu. Otelm kapanmasına karar verıldı. Otel ıle ılgılenenler, hemen sağa sola tslefon etrneye başladılar. Konyalı bır komıser, olavla çok yakmdan ılgılenıyordu. Araya bazı poluıkacılar da gırdı. Ve Vah yardımcılanndan bın gelerek, o'elın yenıden açıldığıru bıldlrdı ve otel sahıbınden de özur dıledı. Şımdı oteli basan polıs memurlan hakkında sorusrurnra açılıvor. Bu otelın onemı neydl aeaba? Cumhuriyet yasak Turızm ve Tantma Bakanlıgı dış örgütler için gazete satın aluımasına karar verecektı. Satm Alma Komısyonu kararıru verdi. Dış temsılcılıklere jollanacak gazeteier arasında «Cumhurıyet gazete1 sı» de yer aimıştı Komısyon Başkan , kararı, Müsteşar Yardımcısı Kenıal Baytasa goturdu. Baytaş «Vekıl Beym emrı var, Cumhurıyet gazetesi alınmayacak Ben bu kararı ımzilamarn» dedı. Karar şimdılık Müsteşar Vardımcısının masasında beklıyor. Emır yuksek yerden gelmıştır. Devlet Demirjollan personeıi, MC'nln ülaştırma Bakanlığı'nın, dunyanın sekızınci harıkası gıbı tanıtarak sefere soktuğu mavı trene, «seçım trenı» adını takmış Meğerse cAnkara tstînbul arasını 7.5 saatte alan; hızı, ınsanın başını donduren bu dehsetengız mavı trenm aslıesası neymıs .. Bır gazetecı ark3dasm Izmır Ankara arasında yaptığı tren seyahatı sonucu ortaya çıkıverdl. Arkadaşın bındıg1 Ege mototrenı, Eskışehır'ın Alpu ıstasyonuna gelınce durmuş.. 10 dîkıka geçmiş, 15 dakıka, 20 dakıka, varım saat geçmış . Ege mototrenı hâlâ Alpu'da bek'.ıyor.. Gazetecı arkadaş, meraklanıp, trenm lokomotıf kısmına gıtmış, makınıstlerden bırıne sormuş. 1 « Acaba neye beklıyonu '» « Mavı treni beklıyoruz.. O geçecek, sonra yeşıl yanacak, makas bıze açılacak, yolumuza dftxam edeceğız.» Bekîenırken, laf lafı aç/mş. Bızim arkadaş, «Bu mavı tren.» denıış, «Hsrhalde bu sızın mototrenlerden epey hızlı kl, Ankara Istanbul'u 7p saatte alabilıyor .n Makınıst alavlı bır ıfadevle bakmış arkadaşa.. « Yok be beyım..» denıış, <ıO da bunun aynısı. Eskışehır fabnkalannda japıldt.. Dızeli aynı, vagonları a\nı.. Her bır şeyı ajTiı.. Tek farkı mavıye boyanıp. ıçme biraz daha lllks koltukların konması.» « Psîkı nasıl öyle kısa zamanda Ankara Istanbulu' alıyor''» Adam acı acı gülmuş: « Bana da volu açsalar. makaslarda beklemesem, onumdp eng^1 çıkmadan geçıp gıtsem, şu gordugun lokomotıfle Ankara Istanbul arasmı 7,5 saatte degıl. dmımımanım hakkı ıçın 6 saatte alırım bey.. Denernesı bedava . Bak. varım saattır beklr,oruz kı mavı tren gslsın, geçsın.. Anıa ona beklemek vok.. B:zl bekletıp yolu ona açık turuyorlar... Yoksa şu benım d:zpl ona nal toplatmazsa adam değıhm..» Makınıst, bır dc ran trenın, tonajının ağır olması yuzünden, b.zım Nuh zamanından kalma raylan berbat etm°s.nden, ıgıp bukmesınden yakınmış . Alpu tstasyonunda mavı trenı tam 45 daküca bsklemışler.. Nıhayet mavı tren, ıçmde, luks pulman koltuklarda ve vagon restoranda 30 35 yolcusuyla Istanbul vanına doğru suzulerekten geçmış de, ondan sonra yesıl yanıp yuz bıimem kac yolcusuyla 45 dakıkadır bekleyen Ege mototrenme jol vermışler .. Bir anıt, bir yanıt Köpeksever diplomat Çankava'da Beyaz Saray'm küçuk bır kopyesi olan AmerLkan Elçıevmde kopeklerm barındığmı duydunuz mu acaba? Amenkan elçısi köpeksever dıplomatlardan Bıraz geç evlenmış, eskı Dışışlerı Bakanlanndan Dulles ın sekreten olan eşıyle, Benjamm adlı bır kopek almışlar, çocukları da yok, ama Ankara'j a geünce kopekler çoğalmi1;, yolda, bır sezı sıra«:nda rastladıklan sakat \e hasta kopeklerı de alarak Ç^ınkaya'dakı elçılığın guzel bahçesmı kopeklerle doldurmuşlar Yeşıl Çımenlerm üzennde on kadar kopeğin yaşadığı söylenıyor. Son kopek dp. Carter'ın ozel temsılcısı Clıfford'un geldığı gunlerde sığınmış BüyUkelçılıge. Macomber'm kopekleıe düskunlüğü anlatuıyor bu gunlerde .. YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN NESNELER ÜZERİNE BİR TARTIŞMA MHP Ankara İl Başkan: ve Beledıye Meclısı üyesı Munlıs Şensoz, Eeledıye Meclısınde başkentın sorunlarını anlatan Dalokay a İaf atıp durdu Bır ara Ankara Be edı\e Baş«.anının sabrı tukenmış olmalı V.i. konuşmasıoı Kesıp MHP'iı Mechs uyesme seslendı: Ne dıyorsunuz anhyamadım? MHPli ıl başkanı Şensoz bağırdı: Komünist ve vatan hamı bırının mezarına niçın toprak gotürdiinüz? Vedat Dalokay cevap verdi' Yurt dışına mobılva ve sun+a götürme olanağım yoktu Ben de bır auç vatan toprağı goturdıim. Ayrıca partmızın bır senatorü gıbi vuz mıiyonîarca lıraiık eroın bul'ıp jrırt dışma çLkarmadını Yakajmr'a .rocaman bir bozkurt rozctt taçıyar. eskj AP'lı yenı MHP lı Şensoz susmayı seçti. îçişleri Bakanı sekız aydan ben Ankara Beled!\esı nın taçbır ı^lamını onavlamıvor. Nedenı, Bakanın Boiedrjece yaptırılau Hıtıt Anıtı'nı bır «put» sa\Tnası Vedat Dalokav, îcıs'=n Baka"i'nm «Hıtıt Guneş: Kursu. konusundakı tutıımunu. «dehsetengız bır zırvalama> olarak nıtelıyor ve şoyle dıyor: «îçişleri BaKanı once ortak uldııkları hukumet;n ortaklığm yaptıkları Turızm ve Tanıtma Bakarüıgı'mn amblemı konusurdikı dusuncelerını, cebınas, masasmda taşıdığı de\'etın çıkarttığı Msltepe sıgarasırın pak<tı ıi7Pınt'=kı sembo! konusundakı fıkırlerım, dana ^orra ria Buyuk Millet Mecîısı'nde kul tıblalan rzerınclekı şekal hakkmdakı çoruşlerını açifJamalıdır O açıklamazs^ bız acılıl^jalın Içişlen Bakanı ıkı aya kadar o anı'ın hergun onundeıı goçerek. o .ır.ıfın sımgesı olan ujgaılıg:» saj'gı duymasını ogrenecektır.» HAZIRLAYANLAR: Müşerref HEKİMOĞLU Vguv MUMCU Füsun ÖZBİLGEN Süleyman COŞKUN Erdal ÇETİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog