Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

• Sahıbi: Cumrmriyet Matbaacılık ve Gazetectlık T A $ NADİR \\Dİ adına Genel Yann Mudürü OKT1T M R I B O K I . S j ' . m l u \ a 7 i I<=lerı M ni ıru ÇL 1!N O / B U R A h l Basan ve Yavan CLMHLRİYET Matbaacılık te azclecılık J.\ > > Cağdıo.,1 ı Hake>, CLMHLRtYET tSTVs'BLL TELGRAF ' e MEKTUP adresı Posta Kutusu tstanbul No <!46 IM * * ^ CUMHURiYET^S t^MAYI AHLAK TAAHHtTT EDER >uk .No i9il TELEFON • BLROHR . «nkara Atat ırk B ı i ' a n Uı« Apt \en şehır Tel 17 08 66 ZS 57 01 « IZMtR Hal.t Zıya Bjlvarı No. 65. Kat 3 Tel : 13 12 30 12 4i <H • ADANA Ata'urk Cadaesı Uğtırlj Pasaj Tel: 1455U 19731 ABONE ve İ1ÂN Aylar 12 6 J 1 YurtlÇl: 720 360 180 50 \ ftra 1! ıl 58) 2«2 5lı 97 '0 Ülke g r u p l a n n a ve ağırlışma %ore uçak farKi o^jyucu tarafından avnca odenır Eaşlı's 2 J 4, 5. 6 Öiüm Nışan. Yayın Kd'ıo (Maktul ve 8 savfa (santımı) 7 sa\fa ı s a n n m i ) Mevl d, Teşekkur (5 san'ımO N ı t â h , Evlemne Dogum Havatı fkeLmesi) <KeIımesi) 750 JCM> 1^0 400 300 4, 3, Lıra » » » » » » 13 M\RT l')77 Imsak Guneş Ogl» 4 33 b 14 i : 23 Ilmdı irara Yatsı 15 42 18 13 19 44 TAKViM KOMANDOLAR (Bastarafı ]. *?a,fatla) Daha sonra arkaaaşnuzın fılmını elınden zor.a alan 1 :ı o mando, arr.adaşımızın kolıanna gırmıs ve bır taksı çevııe>eK goturmek ıstemışlerdır Bu arada arkadaşımız komandoların O,T anlık dalg:r.lığır:aan \arai.anarac e.ler.nden kurtuıınuş ve <açm:ştır O e vandan olaı 'zleıen dıger n r n a b . r aiKpaoSimız Lmıt Zehra Alpmdaroşlu nıın aa masması komar.dolar tarafından gaspedılm 5 ve dovulmuştur Ksmanaolann ııen RelPn'erınden oldjuarı b'd.rılen bır grup, arkadaşım.zn polıse «f<âve nı onlemek ıç'n a.raen çevresını sanr.ışlar ve tennelemısler smına uımıuklarla vurmuşlardır O'av polıslerın goz ı onunde OITIJS anca'î polısler mjdahale etmemıS'ır B j arada I Sube Muaur Muavını Sezaı Yalçınanet ola> s.ras roa muiıab.rırrnze, .Şube arabasır.a Btla, canını kurtar. Karakola gotuurler. şekhnde bağırmıs ır Akadaşımız daha sonra polıs arabasına sığmmıs b f '»(e aa 13 f37İa divulmekten ^TtulmMi'.ur Sezaı Yalçı^anet olaydan sona arkadnyımi"^ <<Anrak can çruvenlığım bcv]e saglavabıhrdım Çok kalabahk bır i;ıup etrafın çevırmışlerdı. şekhnde konusmjstur O".avdan sonra ariadaşımızm bacaiları vedıgı tekmeler nedeniyle ş ^ ^ * > laj çıkarmadan sess zce dağılmış, JU arada ogrencı ternsılcılerı taıafından cgıencılere Kadıkoy tarTÎı.ıaa komandoların bır ce na7esı oldagu ve dıkkatiı davra mlması \olunda taı r.'at venlmış tır ETÜ'de (> Ia) Sayıştay Ba^kanlıgı, 8 kasını 1976 tdrıhınüe japııar ıhbar uzenne, bu konuaı ko\us jrma >a pılmas: ıçın BavmdırJı.; Bakan lığı p.a bır \azı j a z r r s t r Ba\..n dırlık Fakaiı Feh m \dı; t L > yazı uzenne Saj ısta., Baskar.l gı na \eıdıgı cev^tra carrı.'i bır «Sosyal Spor Tesı«;ı» old ıgunu belırtere^ Kaıadenız TekniK Unı versıtesı'nde b'r adet cam"i. sos yal ıhtı>aç olarak ın=a e'tırılme ye basland gını rjıldiımışt.r Bu arada soz'eşmenın Bdjın dııLk BakarJışı nda buluaan dosjası uzerınde vap'lan mce'e mede, Trabzon \apı I<; en I I . Bolge MudU'iugu m.n, Yapı Is e n Gene! Mjduılugu .ıe »ondeıdı gı 19 Ekını 197B tanıı JıUE M49 savılı \azidan aa soz konı.sj ımn lamnen .»J M<.IJ,; camı vamrıın ıerdıgı an'a>ıl mıştır Savıstav deneiçıleri taraim dan japııan mcelemel»rde Kaıa demz Teknık Unıversıtesı ıKTC» Sosyal ve Spor re^ısı vipımının 1 f< M'ıraa 1 Q H 0000411 nroje 9i » % numarası ıle vatırım proçramına alındığı, 11~< «ıhna kadar da projenın dev^rı ef>Ç> an'aılmıs tır 117b v'hnda avm p ui°mn va pımuıa ^aîlaıııımi;. KTU Spur Tesıslerı ık'ncı kısım ıkmtıl ın^aatı adı altında ıhale'e Ç'karılmış, 1 mılyon 8ofl hın l " a ke<:ıf bedeli o!an bu ışın ıha'es» ömer Yargıç'a bırpkılmi'stır Daha son ra bu ı=ın sozlesr"P c ı r^nı ad al tınaa Savı^tav a te=ıî edılmtk uzere gjnderılmıştır. t; " ' J'tav d^ 2 kasım :976 tanh ve 4025 ÎV2' 'îumrrr. le s ıIe= mt' 1 tevıl e t n r s \e mara Ime gond^rmı^tır Ancak sozle^menın Savışta.ca «spor tesıslen» olarak tescıl n dilme^me .nrsın camı vapımına gırı<=ı]mı<;<"ır Sa ı^tay Ba=':an'ıg/nca yapı lan kovu^t'iımada, canı vapımı ra gırışrpenın us'.lsuzluSune dıkkat çeKilfiek şovl« denılmıstır «Gercı Bavındırlık Bakam'nın ca acıklpdısı gib. c a n ı rjır sos v d oeroksınmedır Fakat kon 1 camıın sosyal geı "k c ın:m oluo olmadı«ı değ'Idır. Bu •jereksını111 n Anayas'i''nn s» ırd.ii layı*l'k ılke«ı çevresmde dev'et ola hSKİarvla larşılanın kar^İPnma vacagıdır lfiOO sajılı Bavındi'.ık Bdkanh*ı K u n . ' ı s ve G'>re\Ierı Yasası nm 8 maddesınd" ver a lan hukum kamıı lıı^mcı nıtelı S nde olan bına v? tesısleıın ya pılmasını ıcermekteaır. Soz konusu hukum camı vamcnını da ıccrscvdı ou kez bu >apırmn Spcr Tesıslerı ıkmal ınspatı ola rak gızlenmesıne sereK kalmazdı » ^ Sayıstav denetcıier nır. ktonu ıle ılgıh olarak hazırladıklanVa ]X)rda ajrıca «Karadenız Tekr.^1: Umvsrsıtesı ndekı Spor Tesıs'sı\ ıkırcı kısım ıkmal msaatı adı al tında devTet o'aıiaklar.vla' camı vapıldıgı, gerek Ba'ındırlık Ba kanı'mn açıklarıa^'ndan gerek>>= Tra"b"2ön Y'anı îsl«rî II Brilîe MudıırluSu nun Bavmdır'.ık Bakanlıgı Y'apı Işleri Genel Mudur lugu'ne gond°ıo gı jazıda belır tı.mekte, bu bılaıler c<rçevesm de sozlesmeye t klı kesıf ozel cetvel.nin ınce.enmesmde de du rum az çok kendını gostermektedır Boyle bır r.zlemevle de, Sa vıştav den^t ramaer. kaçmılnıak ıstendıiı apaçık ortadadır > ' Savıştay Denetçıle.ınnı hazırla aığı ıaporun «sonuç» ısmırda ıse şu goruslere vpr verılmek'e dır: «a> G^rek \navasarruz ve gerekse dıger vasrılaıımızm hukum lerı çerçevesındf, Devlet biıtçesınaen dolava veya dolavsız her hangı bır ^Kilde cımı vaptırıl masına olar.a: voktur. b> Karaderır TekniK Urrversıtesı nde Spor resıslen adı altmda japtırılan mşaa*ın. aslında 150 kışüık bır camı ıns^au oldu ğıı belgelerle kanıtıanmış bı.lunmaktadır.» GAZiANTEP'TE (Baştarafı 1 Savfada) ;ı basmıslaı \e ateşe tutnuslaıd.r Vç kısının jaraland gı salaı rı çevıede panık yaratmı', po.ıs rrudaha.e eimeTiıstır Yne nnce kı şece Eg.v>m Enstrjsunden ?^Tll rrahaılfdekı evlere ge. şıgu rel ateş açılmıs'ır. Sehıın çe^ı: lı veılstınde 8 10 k.lık gıuplar lıal:rde ve sılaMı oU.ıak dobsan ıum. ndolaı t^ddelerde last adık lan vaianaas.diı çevırmışler \e ^ çogurıun saç. bıjik ve favorılerlnı kssmsler ve aovmuşlerdır Olajların jugunlasması uzenne br top'antı japar CHP Yonetım Kurul 1 yapıgı aç/klamaaa. ko n a n d o u ı ı n yaraf'iklan olavıarın nalr.'T «saorını t asıracak duzeve geıd.gi ve CHP olaal; çıkması ıruhteıııfl buyuk olavları onle mek f e g^ç'nk cekı dıgı belırtıl mısıi" Ote v andan b r olav da Endubtrı Meslek Lioesı'nde çıkmı? vc 3 r ngıenoı bıc kia agır sekıltl° vpalarmıs, ı'tı ogrencı de »ozal'ına almmıstır Saat 17 M sularn di Meslek Lısesı cârencılerıni" dağılı=ı sıra sında Inonu Cadd2s.rıde ogrencıjer arasında çatışpıd çıkmı= ve ^Iıısrafj A'"ran arilı bır ogrencı uçakla V .rılanmi''ır Olav so p rdd Fasıh Uzer ıle Alı Ûzkaya adlı rarendi^ı !j'>zıtına alınmıs lardır Mıllı Eiitım \fuduni Mııstaîa Yüdırıın olaylaıdan sonra okumayı enTellevenlenn en ağ r şe k'Ide < ' J ' r.aııılacaklannı bıl aırrr.'stu B îı'!î Egı 'm Muduru. )'i koruda, onumüzdekı gıınler ae sıvaM partı 1 oa^kanaııva ca bT roplan'ı vapMfCagıru bıl aırmıst'i Fransa'da (Baştarafı 1. SaUada) özellıkle devıeı aa^^anı dısıaıa ıçın bır «arestıı sorununa» aönuşmuştuı Gı^card ou seçımler ae, ıktıdar cogunluÇunun ve yanaaşları ıle seçmenlerjun kandısı rı desteklemeve de,am edıp et medıkıerınj anlamak olanağını ')'ilacaktır De Gaul'e ve Pompı lan bu tur yoklamalar ıçm refe randum'ara basvurur.ardı Gıscard'ın ısbasına gelmesmden sorra ıse verel seçımler seçmen leiın effiumlen ıçın bır kütas sayılmp.ktadır. Nı'ekım SPŞ3n yıl vaoı'an kantonai secfm'erde sol bırlıgı o>!aıının artışı be.ır lenmıs ve sağcı ıktıdar koahs^o nu saflarınaa.u tedırg'r.lık yavılarak Gıscard Ch'rac ça f i smdsı ıle de su vuzune cıkmıştır Chıra< 1 \edı av once eısen seçım ıstedığı ıçın, Başbakanlıktan uzaklaştıran Gıscard ıse bug^un Paıı> Ijelîdıve baskarJıgı io n kendı adavı oln dOrnano';,3 karşı ada\lı»mı koyan De Gaul .e'cu l'der Chırac'ın seçılme»ı sonucmda onun elınde tu'sak Kalabılecekttr Bılındıgı gıbı Chı rac'ın arKaiindakı mıllet, ertı.ı savısı 175 Gıscard'ın Bağıms z Cumhunveıç.leiL ıse anc k 67'dır Bu ncdenle başbakan Rav nıond Baııe, Chırat'm Dîled.ve baskanı «eçı mesı hlınde genel seçımlerı one almak amacıvla de\let bsı^kamna baskı olanağını bulab.letP"'1 ma f*Tip'«ean. G ÖZ LE M (Baştarafı 1 kavfada) Melen isterse dava açılacak, istemezse, Locklıeed volsuzluk dosvası kapanacdktır Genelkıırmav MahkemeMnde. Milli Sa\'unır,a Bakara Melen ıle ıljrılı bir baska dosva daba bulıınmaktadır. Bu dosva. Hava Kuv^etlerı eskı Komutaııı ttnın Alpka^a ile ilgilı heraat kararını kapsamaUtadır. Askeri Yarçıtav onaMiııian da çeçmış bulunan bu karara soıe, M1H1 S a « n m a Bakanı i e ı ı t Melen ı r (»eııelkunııa\ Başkanı >emıh Santar haklarıııda kamu ıldvaları açılması eerekmektedır. Buradaıı t.enelkurnıa» Askeri .Savcılığının verdiji bir başka Uovus(urma>a verolnıadığı kararına çeçelim: Kıbııs barıi harekâtında batan Kocatepe gemisi. saj; basınıla elestırilere »e sutlamalara lolaçnııştır. Bu saldırıların ncılenı o eunîerın Ueniz Kuvvetleri Komutanı Oranural Kemal Kavacanın CIIP'\e girmesi \e 1967 Kıbrıs olaylan dolaviMvle, zaraanııı Başbakanı Sülevman Demirel'i suçlamasıdır. (jenelkurınav Askeri S,ı\cılıi;ınııı 15.7.It76 çun ve 1<)76/ 540 sa\ılı km u.turına%a \eıolmaciıgı kararnla, Kıbrıs cıkartnıaM sırasındd hicbir konuıtan \e asken personelin olavda sorumluluklarınııı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kar.ır verılmistir ama, Milli Savunma Bakanı Melen de Genelkıırmav BasUanı "ancdr ıla. bu onemli karan, kamu o u ı ı u dıiMirmamıslarılıı. Bu arada \P hasım, ölçusıız saldırılarla. havacan 1 sııçlamıstır >Ielen ve Sancar \ine susmııstur. K.i^acan, bu saldırıldn surduren AP basınını çeşıtli aslive hukuk mahkemeleıinde mahkum eUırmıs, fakat, »elkilılerden hıcbir ses çıknıamıstır. Melen. ancak bır vazılı soru uzenne bu knnıulaki karan, verilisınden altı ay sonra parlamentoda auklam.ık zorunda kalmıştır. (lOrulutor kı, bu tur olajlar, belirli sı\asal eğilimlere ve endi&elere gore kullanılınaktadır . \çılmavan volsuzluk dos\alan. mahkeme kararlarına raçmen kapanan !>uç ihbarları . Silâhlı Kuvvetlerın sava? çucu ve onuruvla ılçıli ;İ7İenen kararlar.. Kimi sorumlu tutalım hunlardan Kimi? Kımi.'. ve hani. nerede «Devlet butunluRu'» Bovle mi korunuvor" Bovle mi?.. KOMANDOLARIN CENAZESi Kadıkoy ae olauı j . e n t;oman rio l ı l t n Ositçunun ten<ue torerınde polıs çok sıkı gu\eniık onlemlerı almı^tır Cenaze tore m sırasmda Kadıko\ meydanında Mıllı Selanıe;: Partısının açık .iav< ropıa;i ısının aynı zam^na rast.uinası bu onlemler.r arttırıl masırki neden o.muş'Ur Koıiıar.aolar cenaze .le bırlıkte K,.dıkoy'den Ha>darpaşa>a geçerkcen topl .ın po'ısı bu çe\ıe oekı vol.au kes*n.sıır Otobus 1 ç.nae bekletılen toplum polıslerı dana sonra bır polıs sefının «Po lısle'ı dışarı çıkanp 50la dızın de gorsunler» »non«u uzenne otobuslerden ınaırıleıek Kaaıkoy' e geçiM ke^mıs.erdır Cenaze torenıiıdeıı sonıa komandoların vurtlaımr. donebılrne sı ıçm poıis dort o'ubus temm etmıştır Bır olav cir.maması ne denıyle ou onlemın alındîğını be 1 rten eır.nıyet >e"Ki ııen java o larak L'skudardan ka'sıva geçe cek komanaolarm üana sıkı ta vp edılmesını, gaze'e satıcılarıy •i la kıtapçıların s a l d ı r ' i uğrama ması ıçm ıkaz edılmes.r.ı ıstemış tır Istanbul Emnıvet Müdurlu gu au neaenle alarma geçırılmış t.r Komandolar vap'irljida ılerı cı gazete okuvanlara da saldır'rasınlar dı\e Uskudar \e Kabataş. l'sKUdar Kopru ve KadıkoyKopru arasında çalnan vapurla ra da çok nıı^tarda sıvıl polıs jerle«:tınlmıstır Polıs 15no k.şı kada' olan komandoların cenaze torenınden sonra l. skudar mevdanma kadar go\de gosterısı \apmasma ızm \ermış;ır Bır polıs şefı «Cenaze nedenı\le asapları bozuk ve ger »m yjıtlar b<.)lges'\İP Cagaloâlu' nda gazerelenn bulundugıı c n a r c^k sıkı kordon ?"i"a ahnsın. ujarısıncla bu] 1 ri'ı^tur DEMiREL NE DEDi! Arkada* a ı..»ı^.'j ^ıj.\<ıze uğ raması o.ajım EVzıg donu^u kenaısme duyurctfiumuz Ba^ba kan Suleiinan Dem.rel. olayı bız ien aujdu*ur.u behr t r ıkten son ra. «Son derece, son derece Ü7u!dum Şımdı Istanou! Valısı lle goruşeceg'm Lazım gelen her çey vapı'acaktır Uzuntu.erımı bıld r • " ' 1 Baştarafı 1. S la"!i=n bır v n d a n d.ı do« ız daı bjgazına ooKİama ctadırlar. Fıvat aiıla^mazl^ı IaKtan »etırtıleı. petrol m ktarım azal'mış. clovz Jarbogazı ıse Turkıve'nın pe'rol ociı dagar aorçlarım buvuk rçude etkıleıınstır L'zun uır sut den ben L b v a v a petrolden Q) ğan dov 17 borcu orienei. 0 ^^ junun uzenne Lıoya da peMn cıo' trdn=ferı vdpılnıa dan petıol vermeme,e başlamıştır Nı^ekım Rauflıev > tankerı Lıbva'nn Trab'.js ljmanınaa 13 gun yjjileme vdDilmadar. be.<let Iriıi^tır Turkıve ;i 1 oa 12 n.ılvon *oıı aetrol 1 nal etme .•eaır Bunan 6 mılyon toîıiı Iid;'tan J mılvon r on : LıDv a dan snglanmaktadır. Her ıkı ulke ıle degışık nedenleıle 01tava çı<tan anlasmazlık petıol sıkıntısımn oashca nedenleıı olarak enspr i'tr' 1 f o d:r Irak ve Libya ANKARA'DA Bahçe'ıevler Dorduncü Caddeae kendısını aramak ısıeyen po1 sleıe ITIA oğrencısı Meiımet Aıslan tarafından ates açılmıştır Sabaha karşı 310 sulanndn mevda" :e'en olavda varalan&n oimTnı daha sonra vakalanan Oüren^ının uzerınd» bır taoanca ıle S meımı ele seçınlmıştır \nkar.i Emnıvet Mudurluğunden bıldınldıgıne gore çeşıtlı semtlerde afış asan beş kız ve bır eıkek oğrencı vakalanarak sozaltr.3 alınmışlaıdır Afış asarkfn \ak£lanan Hızır Erde mır ı:ı u/erınden bır tabanca ıle IKI acet d o u «aı ıo* cıkmıştır. {HiRAC'IN AMACI De Gaulle 1 ul're davaıan Cnıruc bu &sçınılerae hedefıne uusıı^a Fıansa'nın ı2> nol'i lıaerı olarak sağm oı.derlıgını G scjrdın elınden de kop i'abılecefiıni ummaktadır Geleneksel sa* 1 çınde hırslı bır po'ı'ıkacı olaıak ortava çıkan Chır3c. solun ve ozelhkle oıtdıc hukumet progra mı etrafında bırlesen Sosyalıst Komunıst Partılerı Bırlıemn seçımle ı k t ı d n ı ele geçıımek o lasılıklarının ar'tığını goıdoıvçe telasa kapUn.^.k^A ve eıken se çımlerde dıretmektedır Kaldı kı De GauDe'culsr Gıscard ın 1974' te kıl pavı ıle seçılebıldığını de unuunamıslardır j\ncaı: sol bele d n e seçımlerınden kazançlı çıkatok olursa tum sorumluhık Gıs (,rd yanlıları tarafından yuklene bilecektıı Sol koalısjonundakı Sosyalıst Partıs; ıle FKP arasında da her ne kadar ozclhkle buyu'.: kentler de bazı anlasrıazlıklar goıulmuş se d;. solun beledıje seçımler.n den üstun çıkması v a da geçe.ı yıl \urgulanin ılerlemesmı surdurnıesı surprız olm,>acaktır Sağcı çevrelere gore ıktıdar koalısvonundf kı çekı=meler solun ışıne varamaktadır Bazı goz lemcılere gore de, solun beledıye seçımlerını kazanması bır «mucıze» olaCHk, ancak bıı sağ ıçm bı.vuk bır ıkaz nıtelığını de taşı yacaktır Fransa boylplıkle mart 1978 ıçın ongorulen genel seçımlere giden duzluğe son h u l a gırmış olacaktu. SUÜDi ARABıSTAN'lA GORUSME VAli PTURK'ÜN SOZLERı Daha s o ı ı a gQzetemızı teıefon Ia arayan Istanoul \ alısı Namıs Kemal Şenturk de, gazetecı ar kadaşlarımıza yapılsn saldınj. «Çok çırkın bır oıaj 1 olaraıi nı te.emıştır Hangı taıaftai gehrse Kelsın. bu gıbı olajların karşı sında oldJklarını oıldnen Vıu $>enturk, Başbakan Su:e\man De mırel den talımat aloıgııu. bu gı bı olayların teKraıI^ıımama 1 :! ! u nusunda gereklı mlemletın alı nacagır.ı sojlemıştır SenturK saldırganlarm teşhıs edıhresı halınae gereçır. n jau'.la cagırı bıldr.ırken, gaze'ecılerın gore.lerın' saldıııja uj.amaaan vapabılmelerı ıçın bazı ted'oırler duşundaklennı de bıldarmıstır Valı Şenturk ar. verdıgı bı'gıje gore, ozeüıkle oğrencı o'aylannı ızleyen basın mensuplan, ya polis arabalarına bınerek, \eya gu vennk kuv\Tetlerının kordonu al hnda gorevlenni japabılecekler dır Istanbul Valısı, Kadıkoy de Currhurıvet, Vatan ve Polıtıka gazetelerinın satıİTiama<:ı konusıında bavı'ere j'apılan komanao saldın ve r ehdırıen konusunda da gereklı onlemlenn a.ınacagı nı sov.emıştır Sureklı saloınva uğraian Kadıkoy ıskelesındekı gazete bavn onunde d e n ı j e bvı lundurulacağını sojle>en Valı XamiK Kemal Şenturk, bu konu da Kadıkov kaymakamma vazıh emır verıldığmı de sozlerıne ek r SORUJTURMA Teş\ık;;.e Hu<r.=\ Oerede caddesmae or.cekı gun saat 14 30 su larmda oldurulen Istanbul Tek r.ık Urıversıte ogrencısıJSali ^ 'iz ij) 1aMı olaıak Mıtna! ismınde bır komandonun arancı aı polıs tarafından açıklanmış tır Polıs bulteru taıafından sanığın adı açıklanırsen soruşturma \ı yüruten Emn'\et Bırıncı Şu be Mudurluğu ı«e bu Konuda 1 sım vermekten kaçınmıştır Bır polıs yetkılısı «Tlenuz soruşturma safhasındayız Bazı ıhbarları \e dehllen degerlendırıjomz Djrum açıklık kazanmış değıl. Delıller tara toplanmadan bır açıklama yapmayı sımdılık mah zurlu bJiuyoruz» demıştır Ikı gun once Kadıkoy FiKirtepede \uruıan ve oncekı gün olen Ataıurk Egıtım Enatıtu«=ü bgren cısı komando Irfan Ogutçu vti de vuranlar saptanamamıştır Po lıs soru^turmanın surriurulduğu nu bıld •nn=tır Irak tin sonra Lıbva ıle olan '1 «tiilerın saısılması tue'ınp Ce 3 he Hükumftı petrol ııreten dıger tü'cpler'p ılısı.ı kuımavd baslamîtır Bazı ulkelenn T u r k n e d e bul'iıan temsılcılemle »orusme japurmş. bazılanna hevet ;onde r.İTiesı kararlastırılmıstır Erıeru ve Tab.ı Kavnaklar B1kanlığı ıle TPAO vetkılııerınden ol'isan bır hevet bu anıaçla once.\. gun Suudı Aıao.stana gıtmıştır Fıvat uzennde bır anlaşma yapmanın otesınde, en azından ''"urkıve'mn bugnnku petrol sıkmtısını sıderebılmek ıçın ne'rol ıthaıi konusunda heje'e o remlı vetkıîer vealmı^tır Saudı .^ıabıstan'da bulanan heye* «Hıç olmaz^a şu dar gunlerdekı sıkıntıvı gıderm'k ıç.n» görev lendınlmış bıılıın~ı k'cc'ır Demirel Elâzığ'da (Baştarafı 1. savfada) Demirel Beledıye alamnda japtıgı konuşmada, Turkıye'de hukume r duşmanhgım sanat haIme getıreıler buiundugunu one sjrere< «Memleıcetımızın sıkmtı sı budur B ınun kararını mıllet verecektır Çok konuşacagımız gun'er onumuzdeaır» aemı^tır CHP'n'n japı.an her olumlu ha:e<e:ten raaatsız oldagunj da ılerı uren Başbakan şunlan sovlem stır «Heıkes mıllet.n onüne gele cek, hesap verecek Herkese soracaksınız Hangı taşrı ustune hangı r aşı koydon. d.je He»ap verenı.venleı .lamlıklerden bahsedeceKİeraır Her (asm us'une Kon jlan a 1 *aş CHP n.n ba^ı na duşmus gıbı oluvor Memleke t.n bır yeıme ç vı çakılsa. CHP' nm kafdsma çaK'hyormuş "IDI olujor Gençlıg. yanlış vola se.ketmek ıst venleı vaıdır. Çocuklarımızı anasma babasına vatanına, m lletıne Mlahına duşman japanlan Allah .iahretsm Hukumetın kotu o'duğu soylemp bundlım tıkarrr.a 1 ıstenıyor Hukumetı begenm.' orsanız MecLs var, gelın orada kudretın'zı ?os term Mıllet var. çıkm huzuruna seçım ' apjı > Moskova ya» bıçımınde sloganlar sovle'mıştır. Demirel beledıye onunde bır deve ve 12 koyun kesıleres karşılanmıstır. Başbakan tarafından bu gezıj e MSPden Bakan çağrılmaaıgı saptanmış, Saglık Basam CGP iı Kemal Demır ıle Devlet Ba.<anı MHP i Musafa Kemal Ercovan da mazeret bıldırerek gelmemışlerdır. Boran (Bastaratı 1 Savfada) dar olabılmesıne \e Dunun ıçır. de gereklı 05 ço^uiılugunu elae ederılmesme bagladıklarını belırtm'ş ?ncak bunlann sorunu çok vaze:se!. basıt ve ozunu goz den •caçırarak ele aldıklarını o ne surnıuş, «Geıçek durumun boyle olmadıgını a.ı'ıdemokrd tiıi baskmıın ıe fa^i'.mın tırma n şınnı toplumjl vapıdan dog d'ifdnu» sojiemıstır TIP Gene! BaşKam, par tısının CHP've onerdıgı em peıyal.zme ve faş.zme kaışı ortak bır mucadele platformun saptanmasmda tek geçerll olçu tun «demOKratık toplumsal mu halefetın seçımlerde ve sonucun da parlamentoda en etkın olçude temsıl edılebılmesı oldugıınu» bıldırmiş, şunları eklenuştır «Souın bu olçut açısından ele almmca. TIP ıçın tek seçenek dır" Ba 1 ?!^ seçenekler de v»rdır. Hemen belırteyun kı. bu seçenekler arasmda TlP'hleıın CHP lıstelemide «bagımsız» adajlar olarak kontentandan yeralması voktur Her ne yo'dan ve her ne bıçımde olursa olsun parlamentoya «umek başkasının arabaa na bınerek oraya gırmek dıje bır hırsım voi ı t> > Lüleburgaz'daki (Bastarafı 1 '•sofaria) Luleburgaz dan sevkedılen Ktırtarma e^ple'ı, ıtukurt dumam neaenıjle kurarma çalısrralarını gaz maskelerı tasaraıc yuruteb.lmışlerdır Luleburgaz Kaj nıa'^imı bn.rem Şenay olay sonıasınad Luleaurgaz Devlet Hastanesı .e 20 \araU kaİGirıldıemı, bunlardan 8'ımn tedavılerının ayakta vapnaıgını dığerlerının de vanıktan \e kukurt dumanından gozlerının tahrıs olmasından şıkâye^çı o.üuklarını bıldırmıstır. Çcvre kentlerdekı goz mutehassıslan Lulebur n a7 ı ge*"^ 1 T":* ı r TUM DOViZlER PETROIE Petıol MkmHsım gıdermek iç.n cncekı gun Malıve Bakanı ıle Tıcaret Bakamran ortak baskanlığmda Merkez Banka=ında bır toplantı vapılmıstır Tnp'antıva Enerjı ve Tabıı Kavnak.ar Bakanğı vetkılıleri de katılmıştj Toplantıaa Turkiye'nuı gunluk petrol ve a o r y a k ı t gereği ile ure ım mıktarları ve eldekı stok l^r gozden geçırılmiştır. Alınan karara goıe eldekı dovızlenn on celıkle petrcl ıthalâtı ıçın kullanılması ve petrolden doğan dıs borçlann bıran once odenmesı ongorulmuştur. KiMLıK TESPiTı YAPIIAMIYOR U(AK TEHLıKE GEÇıRDi Ba^^fe?n ve Bakanlar ile gazetecf ¥**" pdi Umenterlerı Elâzıg a getıren THY nın «T.aozon» jokıı uçağı, havaalaruna m.ş sırasmda >ere ça^ılma tehh.^esı geçırmıstır Yogun sıs 1 edenıvle Elazı» havaalanı ıle ı r t u a t sağlanarak tfijş ıznı :stenmı^"ır Kaptan pılot Onat Imıe, bu>uk bır ustaiikli vıcag. doıt kez pas geçne reA nıevddi: ^ormeje çalısmış, son mıste uça< bir anda vuz metre ırtıladd toprağı gormuştur 3202 iefer >j.>ıh uçagın i;ap tanlan, bjyjx b.ı ustalıkla sgn î,ucu vereıex F28 Trabzon uça gını \ere ça.^ılmadan Elazıg lxavaalar.ına ınd.rmeyı başarmıstır Bu sırada uçjtca bulunan hevet'ekılern korkulu anlar yasadıklan bazı parlamenterlerın dııalar OK ıdı.kları surulnuştur dunku savı sında HüyStfole fliskın bır teblığ yayınlanmıstır Teblığ, dovız pozısyonuntt ellermde "ıtan tum bankalar, Mer kez Bansasına danışmaksızm do vız'erı petrol ıthala'ı ıçın kullanmalarmı ongörmektedır Banka lar. yı~ıı dısmd.i bulunan muha bhlerıne de komısyon ve faızı derhal odenmek kosulıı ıle pe'rol anlısmasına şırme'erı talimatı vermıştır Teblı^de ham petrol ıle tum akarvakıt turler. ıçın bankaların dovız stokların: petrole Kaydırrralan ılgılıler ta rafından petrol sıkırtısımn en buvuk gosterspsı» olarak nıtelen Bu amdçle Resmt~Jt.azaten:n îflayangil (BaşUrafı 1. Savfada) gıru» belırterek, «Memleketımızıh sınaı kalkınmasında onemlı bır yer ışgal eden bazı buj uk projelerın tahakkuku yolundakı vah;.malara degerlı katkılaıda bulunan bu ışbırlıgını menınunluUa karşılı> oruz» şekhnde ko nuşmuştuı KOMADAN ÇIKAMADI Bu ar.ida, Sal.n Denız ıle bır lıkte yaylım atcşme tutularak ?• ğır bıçımde jaıalanan Maçka Mımarlık Fakuliesı gece bolu mu ogrencılerınden Vedat Eı gun"un komaaan çiıtamadıgı ogrenılmıştır Şışh Etfal Ha^tanesı yetkı'.ılerı, gencın sağlık dunı munun kaygı \^rıcı olduğıınu sov lemıslerdır '""*^«*3^K Öte vandan orcekı gun Topha nede Amerı^an pazarının vıtrını nı seyrederken arKasmdan vay lım ate>ıne tutulan ITU Kımya bolumu ogrencısı Hasevın Kulekçı'nın d'irumunun ıvıve gıttı«ı beİTflmi":rır Hastane vetkı lılerı, Kulekçı nın koma durumundan çıktığını \e sağlıgının duzelmeve yuz tuttugunu, az da olsa Konuşabıldıgıaı be.ırtmışler dır Vurulma olayının sıyası nıtelıkte olup olmadıgının da he nuz kesınlık kazanmadıgı, başka ;.onlerı olab.lecegı ılerı surulmuş tur TiMiSi'NiN YANIÎI Öie v.ıncıdiı, Tuı <ı. e Bırliıc Partısı Genel Baskanı Mustala T ım'si vercvgı yazılı ciemeçte p a n ı j e aşırıların sızaıgı j o l t n adkı ıddiaUn vaır < r a ı ve b'int>n 1977 seçımlerıade detnokratiâ guçlerın ısb.rii'»ını lıontıa^ ıçın sııısılen bır o;;m old"^ 1rıı sovlemıştır Tımısı ozetle *mie dfnıtjt . • Son zamanlarda, bazı vavın organlarında ve bızcp nrehclfiı n ı bılmen bellı çev;?>.de Turkıye Bırlık Paıtısı'nı suçlavıcı vayınlarda ve propi<;andalada bulanulduğu gorulme r^dır. TBP n. ıruldu?\mdan bu yana bu ve 1) ınun gıbı asılsız ıddıalara muhaıap olmufur Bu tur gercek dısı 'ddıa'a'. Turkıve Bırlk Paıtıs.'nı guçlenmesı ve varl'.sını siırdurmesı kar«=ısında end.>eye du«en ve kendı somuru ve sov gun dıı7enlerımn teh' keve gııeceğmi îoren ger c cıkar çevıelerı ıle. T B P r m ıkı s^per devlete karşı vuıuttuçu tam oağrrsızhk mucaae'esinden rala'sız olan ısbsrl.kçıler tarafından otaya atılmaktadır ı SAIİH DENiZ'ıN CENAItSi IKİ ANIAJNA llk toplar.tısını. geçen yılın sonlarınua Moskovada lanrruş olan «Hukunıetlerarası TUJB Sovvet EkonomiK Işb.rlıgı Kar ma Kom.sjununnun, mevcut ış bırl gıne venı boyutlar kazandılacak ımk^nlar ara^tırmava Da<; ladıgını» da sozlerıne ekleyen Dıs şlerı Bakanı Cag'avangıl, 14 lb mart taım.erı arasınaa Sov vetler Bırlığı'ne yapacagı resmi zıvaret sırasındd ele almacak konuları şovle s.ıalamıştır. «Bu çalışmalara llışkm olarak. bu aefa Moskovada ımzalavaca ğım (Ekonomık .şbıılıglnın ge nştırılmesıne da r anlaşma) ıle (Bılunsel ve teknık ışbırlığı anla^masOnm her ıuı tarafın da yaıarına hızme* eaecek perspext.fler.n açıimasına \e ; enı or*ak pı oıelerm gerçekleştırılmesme \ ardımcı olacağını beklemekteBu vesıle lîe, vme geçen vnlm sonbaîıarında, ulkelerımız ara sında elek»rık enerıısı mucadele «.ı ıçm, ılgılı kuruluşlar arasın da ımzalanmış bulunan anlaşma nın, ışbırlığımızm yenı alanlara teşmilme bır ornek teşkıl gını behıtmek ısterım » öncekı gun Teşvıkıye'de vaylım ateşine tutularak oldurulen tTÜ ogrencısı Sahh Demz n ce lazesı dun duzeilenen bır torenle Iskenderun'a gonderıl^ıştu. Devnmcı Gençlık Derneklerı Fe ieras;onunur. duzenledıgı \e bın İPrce o^re^cının katıldığı cenaze torenı Sırkecı'je değin surmuş, Saha sonra cenaze aılesıne tes lım edılerek. uçakla Iskenderun'a föndenimıştır. De' rımcı gençler cenaze ıç n »abahın erken saatlermdeT ıtıbaren morg onunde îoplanmağa baş lamışlardır. Bu arada daha onee Kadiıîo>'de oldurulen Fıkırepe Maturk Efıtım Enstıtüsu oğrenısı ulkucu Irfan Öğutçu'nun ce lazesinm Morgda bulunduğunu »nara< devrımcılenn arasına gıren bır kaç k o m a ^ o dev rımcı îençler tarafından '<otu şekılde iovulmuşlerdır De\rımrı gençler bu arada komardo ogrerc n»r ce lazesı ıçın yapıştırılan aîıslert DP Srrtmışlardır. Ayrıca ellerınde oankanlarla Kadıkoj dekı :oman io oğrencınm cenazesıne gıaen tomandolar da de rımc: gençler *arafmaan do\ulmuşler ellpnnde kı pankartları da jakılmıStır îlk dovtılme o'avı br komsn donun kalabaıı^ın arasına gırerek «Bızım ulkuaaşlar bu.ada rru9» dıje sorması uzenne ç;k mış \e komando kottı şekılae dovulmusrur Bu olav \ poıis mu dahale etmış \e bır kac dev n cı gencı coplamıştır Polıs daha sonrakı dovulme olaylanna kariîmamış ve sevırcı kalmı^t''Daha sorra Dıyarbakır Ogrencı Yurdunda kalan ve Edebi\ar Faku'tesı o§renc:=ı oldu?u bıldınlen Marmır Çıkman Ankara Tra Fakj^esı ogrerc.sı Fua* De^ıı \e Yenı Levent Lısesı ogrenrısı Musfafa Emır Polıs taıafından gozalnr.a alınmıştır Devrımcı ?ençler saa* 12 « ,.^nnda cenaze>ı morgdan almı s lar \e SIK1 gu\enhk oriîemlerı altmda Sırkecı've deçın b.r ' a ruyuş yapmışlardiT D e ' . n n c l e r yol boyunca ç^sıtlı devrırrcı marsl?r soylemısler ve «Saîmler Ölmez», «Katıl Ohgarşu, «Iktıdarda bır a\uç zo"ba O!ıgar<;ı», «Sahh' n Katıl: Oiiearsı», «Mahır, Husejın, Ulaş, kurtuluşa kadar sa\a<:» =ekLnde sloganlar soylemısleraır. Korteı saat 1? on dp Sırkecfie " Celmış ve burada oğrencı temsı 1 rılen bır sonıı=:raa yapmı«'ardır. Daha sonra «îencler devr.m andı ıçrruşler \e savs^ı dvıruşun da bu.unmusladn C^naze a a m sonra olnuru'en ^alıh Den z'ı 1 baba^ı ı^çı emeklı^ı Fd p Den'? ıle ?ga%)e\ı Faruk Derıze teslırı pdîlrriıS'ır Bır tak^ı^le ı'fjı'kov hava lımamna çntU'Tiien cprıa^^ daha sonra l'i 15 ucıgr.la I^kenderun a goturıılrrjşn r Daha sonra tonluluk hıcbır o AKARYAKtT SIKINTISI 1977 v lı ıç.n l '1 rn.lvon ton düıayında olacağı taumın edılen akaıvariıt sıkmtısında temel etkenı.i Iora* ve Alta£,3 rafınerılcnnın. daha once yeUulılerce açıslanan <apasıte ere ulasamaması oldugu bel ıt.lmektedıt 1975 yılı programında Ipraş raî'.rerıs'nm 8 mılvon on, Alıaga raıınerısının ıse 5 mılyon tonlıık f bır kapası eye ulaşması ongoruluıken her ıkı rafınerının kapas telermın 1977 yılında dd G 5 ve 3 5 mılyon tonu aşamavacağı bel.rtıl•'^^ ed'r ASXERi TEDEİRLER Ea^baadn D e m ı e l ı n gelı^ı nedenıjie Jandarma Aıay Komutan Iığma baglı bırukler, kentın gın ş ve çı.vişını kon'rol altına almıştır Bu aıaaa, tum araçıar aranmış helıkopterler havada dolaşarak guvenlı.. orüemlermı ızlemıştır Demırel'in konusma vaptıgı alanda gorevıi AP lılerm, bazı Kisıle 1 go^teıerek «Bunlar alana gıım;eceK» sozlerınden sonra, ıanaaıma halkı dıpçıklıverek aag.'mıştıı. Halka hıtajen kon^ısma vapan Pemırer n m kıofon ve hopaılor tesısatıı 1 dd bekızıncı Kolordu' va bağlı Elazıg Muhabere Tabur Komuian ıçı djzenlemıs" r. Clifford (Bastir^rı 1. Sivf'»da) ı>ımser bır üade kulı«nan Clılford, raporunda etarailar ıyı nıyetle dâvrandıkları taKdırde sorunun bu jıl ıçmde çozun.lenebıleceğı» umudunu belırtmıstı Gelen haoerlere gore thffora bu kez vapacagı zıvarette 31 martta \ ıyana'da başlajacak olan toplunılaıarası goruşmeleıın ılk safhasında ah"acak sor nuçları değeılerdı ece.<tıı. Kaymakam Senav'ın ve iıji bılgıye goro. 22 cesedm kesın bır kımlık saptaması yapılamamıştır. Buna neden olarak da, cesctle1 m tanınamaz halde bulunması gosterılmıştır Nıtekım, tabancasından ve rozetmden Nazım (Naz mı) Temelatak m polıs oldugu anlaşılmıştır. Kaza sırasmda yaralı kuı tanlan Sezaı Yalçın hastaneve sevkedıîmeden, Raf Top da hastanede bevın kanamasır. dan olmuştur Kavmakama gore, Uzunkopru'den gelen vakınlaıınm ad bıldırımı yaomalan uzenne ortaja sovle bır ısım lıs tesı çıktığını bıldırmıştırSabahattın Altın (33), Yaşanve Altın (33> Bıı sel Yılmaz (22), Recep Akçıçek (24), Sezaı Yalçın (19,, Önder Yalçın Hl\ Izmır'lı assubav lsmaıl Aydın (30), esı Avşe Avdın ı25), çocukları Selçuk U) ve Serkan ( 2 \ Mehmet Üreyışlı (24i, Nazım (Nazmı) Te melatak (50), Raıf Top (25 ı, Muharrem Bıyedıklı cotobus şoforu 47) Kukurt jTik'.ü kamyon şofoni ve yanında bulunan ;kı l:ışı ıse, haiıf yaralı olarak Tekırdag Dev let Has j r » s n p ka'd ıı'niışnr. TOPIU GÖMULDULER Fecı kazada hayatlannı kaybeden 22 kısının cesetlerı oğleden sonra Kazamn me\dana geldıgı yolun kenarmda toplu olarak to renle gomulmus.erdır Kaza nede nıyle Edırne • Is*anbul yolu bır sure kapalı kalmıştır. Yarahlann adlan şoyledır: Advıve özdemır, Sezaı Yalçıntepe, Hayrıye Ureşlı, Seyıt Özden, Şukru Dayıoelu, Hasan To kat, Şekııl Sekercan, Hamdıve Tezcın, Mustafa Kışıkaya, Gar:p Sayçul, Hasan Umutsaydı, Raıf Zamkın, Sevım Ureşlı, Ahmet Anık, Yasar Çalgı, Muhıttın Çolak, İbrahım Doğuran, Hanye Ureşlı, Hamdı Asran ve îsmet Usel TSİP UYESı KURŞUNLANDI ÇeliKtepe ae Qun iaat 20 sıralannda oUdnı dagıtmakta olan % TSIP ujesı oıdusu büdırüen e Hantlı Ozer, bıhnmejen bır kısı tarafından kurşunlanmıstır Ü muzundan yaralanan Ozer, Sı^h Etfal Hastanesıne *v.aldııılarak a melıyat edılmıştır Polıs, old> >e ımin jandarma bolgesı oldugu nu bu nedenle kendılenne bılgı geLmedığını sovlemekle yetınmış nr Ceaktepe Jandarma Kara kolu vetkılıleu ıse ola\ hakkın da açıklama yapmajctan kaçm mıjşlardır CJorgu tamklannın bıldırdıgıne gore Hanefı Ozer saat 20 sıralarında Çehktepe Sanavı Mahallesınde 12 Mart la ılgı.ı bır bıldır.M dagını.jen, ara sokaklarcan bırınden 1cımhğı belırleneme >en bır şahıs îabpncas'yla ateş etmışur. TRAKYA'DA MAZOT YOK Bu aıada akarjakıt siiintsınm en buvuk yoğunlugu Trakya bolgesmde gosterdıgı \ı mazot sıkıntısmın had safliaja vardıgı traktorlenn benzm ıstasvonları onunde uzun kuvru'dar oluştuıdugu bıldııılmektedır. •KIZIl YILDIZ»IN YORUMU FAŞiST TIRMANIJ Devrımcı Halk Kultur Derneğı fDHKD . Ilerıcı Gençler Dernegı fİGDı Pahalıhk ve tssızlıkle Mt1 cadele Demegı (PtM> ve CenSosyalistler Dernejı 12 Mart'ır. jıldonuîiu r.edenıyıe vapfklaıı orta; açıklamada fa.sı=;t tırmanı sı d ırduımanm ancak tum antı f fasıs !»uçlem ıîkelı bır.ığı fe mumk'in oldugu, kıtleler.n fa şızıne havat hakkı fanımayacagı m b'lcrnıs'.er ve «.Tıım ezjlenler ve somuruleile'" bjndan fi vıl o" ce grev vasakları ıle zındanla'lp. ıs^er.celerle. ırkç' 'aldırı'aıla 1 ınfra sehnalarıvla ve ıssi7İık e oa ıalılıkU gelen k?Dkaıa faşıs' z'i lum doıeminı unutmadıy ve u 1 uım?vica°TZ riemıs p r d r . İLKOKUL OGRENCilERi Beledıye a amncıa yapacağı konuşma ıçın Demııelı ızlemek uzeıe okullar tdt'l olmasına rağmen sı> ah onluiv ve oeyaz yakaliKİaı.vla ıL.ocal ogıencılerınjı getınldğı gotulmuştar. UK okul ogrencılenne, oaşlarında ba lunan ve ogretmen olup olmaaiK lan saptanamı>cn bazı kışıler «Musluman Basoaıvan Mıliıyetçı Demıre Komunıs'ıer IGD Sahh Denız'm oidurulmesı uzenne b'r açiK ama >apan IGD Genel Sekreterı B Temel Saçîı, gen^ ıt,ır yen 12 marrlara rrasa o m^mak ıçm ısçı sımfının janında ılerıcı bırl şın nemen sag laması gerektıgını bebrtmıs ve • ışbırlıkçı teke'.cı oarıuvazinın poLtiK sozcusu MC uyelerinın her bırınden u i ı bunlarm hesabı bır bır sortılacarır» demıştır. CHP i l BAJKANf Öte vandan CHP Istanbul İl Ba^kanı Aytekm Ko"J, partinın Be'o^Uı ı.çe«ı Sutîuce lokal nın bır araoadan kjr^ıın vagınuruna tutuldjgunu o ldırmıs \e bu tur da, ranışların CHP Istanbul org j t u n j demokrası mucidelesınae yı'ci'T ••!"'1 " " nı be' "nı.^tır. SORU ONERGESi VER.lDt Istanbuı CFP nı.ıleuekılı Resıt Uiker vazılı bır soru onerge •1 vererek 11 mart tarıhır.de Ka 5 cıwuv ıskele"=ınde mevdana gelen ve basın ve du^unce ozgurlugnne karşı koraandolar tarafın dan yapılan s?ld rı ıle ılgılı olaınk nasıl b.r tedhır ?lındığmı ICülen Bakan:naan sormuştur. Ote jaııdan Sovyet oıdusunun gazeıesı «Krasnava Zvezda» (KııBaslarafı 1. Sayfada) zıî Yıldız) dun Kıo.ıs soruuResrr.ı kav.ıuKİardan .îfie'iı.dına ılışiun bır yonımur.da, batı ğme gore, cezaevmde kalacak olı ulkelenn anlaşır.azlığı, NATO lanlar, başkalannm canma ve çerçevesmae ve Bırleşrnış Mıl«lızıksel butunlugune» bızzat kasletler kararları ooğrultusunda, detmış kımseler olacaitır Buna NATOnun Guneydo^ı kanadını karşılıs. onlara dolayh olarak ve Doğu Akdenız de.%ı aurumıı vardım etmış olanlar aitan yanu guçlendırecek hıı çozume ka 1 ra> anaeaklardır. vuşturulnıaj 1 sag u mak ıçın dıplonıatık çaba'ara hız verdıklennı Aftan jaıariur.dcak r ı\asal il 1sovlemektedı: kunılulerın sajı^ınm 20U e vak.n olduğJ samlmaktadır Henuz bu Kıbrıs'ın a^kerı ve stnten. Koııııda resnı Oır ı?.<am '.oktubakımdan NATO Gener. Ilerı ıcm Bunlaıdan 150'f Basi, 20 kadaıı onem tasıdıgmı, aaanuı Doşu da «Kan Dokmuş. hukumluaur Akaenızm tumur.un ve ulusıaı Dolavısi'ld aftan vararlanacak'iarası oremlı tıcaret ;.oLannn rın sajısı 1S0 dolaj l'.rında tandenetım altına alınTidSinı ssglar yabılecek eherıslı bır tos<'.af: KO mı ı ea''ı eıv edır. numu olduL'unu sovle;,eı gazete. Ipanvol Bakanlar Kurul'i sa't Kıbrıs ta NATO uslerı ^aıulma sıjasal suçlardan haKum gıjmış sı halınde blok ın guç alanının olan'arın alfı vaı.mda «Kan do<Arap uıkeleııne ve onların elın nıus> olan.arın dosvalaıını ua dekı petrol kavraklarına jaklas • tek tes» ıncelevece^tır. mıs olacagını da vazmaktadıı Bakanlar Kuıulu toplantısındar Makaleve gore, K'brıs Sosyal's* «o.nıa vavınlauan oıldırıde, <B 1 ulkelenn sınırlarma çok vakm ıncelerr>e soz konusu kışıler ıçm oldjgu ıçın de \'VTO tarafmde oz° af on'.emlerı uv?ıılanrradan uvgan bır asken ılcn kara sım, >a da kosullu ozgurluk veKOI olarak gorulnıe^teaır. r lınesını sa^lpna'1 rHçlaraaitadır» rîPTnecreaır NATO ıderlerırm Kıbrıs 1 b'i asKerı bloga sokr a ve adayı Ak Ispan>ol hı%umeM ayıica haK demz ve Ortadogu da bır sıçra ov laması tar.hı olan geçen 1J ma tahtası olarak kullanma ıs aralıktan bu vana, 'jijasal kanıteğmde olduk.arını bu yuzden larından oturu on ıkı vıldan ade Makanos n n e n n m m ızle sası hapıs cezasma carptırılm ş 1 ıekte oldu»u başlant.sı?lık sı olan hakamlulerm cezalannın ter vaseti"? of'e'endıHerını onr r linp de ka ar vermıstır suıen Kızıl Yık ız' gore «Om Hukum^t bıldırısırde General Ta t a ı a l t a n ceııeı uçle.mı aar F n c o i ' ı ı>ıuTiund"T bu aiı be gın'imı, Kıbn^'.p dı« pol tı ç^kanlan bu uçınru af vasasmrı kasmda degısıt.lı'rvapilnıasıııı lukedekı c e ı e m h î n aıtadan ka'i sag ajan amıs'ır ' e gu n.r.ıuzcb c''iılriıaı id \e s n a s a l ortanrn batıdakı oazı çev reler bu amavumuçamasma hızmot edecefı uca dıp omatık voldrfn ulaşrra;ı nıuaj dı.e getınlmı^fır ciusurnıeıcteaır. [ \ıanslaı) İspanya'da ÇAĞLAYANGiL ÎRAN ŞAHI İLE GÖRÜŞTÜ \NK\RA Kısa olarak (RCD) dıje anılan Kal'rinma Içın Bolge sel Işbırlığı Orgutunu gunumuz kosullarına daha ıyı uyınak ve uve ulkeler Turkıye, îran ve Pakıstan aıasındakı ışbırlıgını daha da gehstırmek amatıvla Iz mır Zırve Konferans'nda ongon t len antlaşma dun saat *5 30 da Tahranda. uç ulkemn Dışışlerı Bakanlaıı tarafınaan torenle ım zalanmısnr Iıan Dışışlerı Bakanhgında ja pılan torende antlasmavı Turkı ve ad'na Dışıslen Bakanı Ihsan Saarı Çaglajansıl Iran adma Dı sışlerı Bakanı Abbas A.ı Khlat oarv Pafistan adma Dısısi«>n Ba kam Azız Ahmet ımzalamıslar dıı Dışışlerı Baknı Çaglavangıl dun sabah Taman'aan Anvaza anmıst r Ahvaz'da bulunan Irar. c ahı Muhammed Rı?n Peaievn Dısısleıı Bakanı Caglavangıl'ı ka bul ederek. bıı sure gomşmuştur. ıaaı üluslararası (Baştarafı Spor'da) Saoah yapılun ^aıışınataıua Da rajı aşan spoıcuıar şunlardır. hOO m. Serbesi Bayan Baraj 19b2 o3 dogumlular içın: 10 50 0 Düek Boke (.KSK 1962) 10 40 3 200 m Seroest Erkekler: Barajlar 19bl b2 ıçın 2.10 0 19fco b4 ıçm 2 16 l! 1965 bb ıçm 2 30 0 Saorı Ozun (KSK 1%3) 2 .2 8 Ferdı Doktoroglu (KSK 19651 2 56 3 Murat Ozuak (G a 1961): 2 07 0 Guneş Evgın I Y I . 1964) 2 15 9. 100 m. Kuroagalama Bayan Baraj 1965 ıçın 128 0 Hulya Oktay (Altav 1^51 126 0 200 m Kurbagalama Erkek Baraj 1%3 64 ıçm 2 52 0 Padrı Ozun ıKSK 19641 2 49 2 HaKan Atav ı G S 1963ı 2 50 9. Seçmelerm oşleden sonrakı bo lumunde ıse ancak ıkı dalda ıkı VJZUCU barajı aşabı'.mışlerdır Zaler Atamer ve Sabrı Ozun yap tıkları dereceler ıle hem Luksem burg nem Qe Mıaoost oaıajlarım o.ıl.Kte geçnıısleıdır. Dereceler şo> îedır. 100 m Sırt Etk>!JprZafer Atamer 1961 ( I Y İ ) 10fi4 (Baraj 1070) n o m KPİebe,< Erl»p.:ı°r: 'aıı Ozun 1963 ( K S K . ) 1 04 8 (.Baraj: 108.0). TGS İstanbul (Bastaıafı 1. Savfada) koy Emnıvet Amırlığı r e gerekse, Emnıje* Mudurlugu vetk'lılerme başvurarak Kadıkov ıskelesınde sık sık bavılere saldırıldığını. haİKin gazetelernin e'lerınden al.naığını bıldırmıs ve bu gıbı jerlerde pohs onlemlennın alınmasını ıstemistır Anr?ı^ defalaıca tevarlanpn bu olavlardan sonra avnı olaylan n geçtıgı bu merkezlerde onİ3in alınmadıaı gorulmuştur Oıgutjınuz de^amlı ıvı n n e t OIÇM len ıçındp olmrs olüylaı < c ,'tk = karlı kaışılrmasını bılmı^'ır Ancak son olav lar sunu artiK kesnıık! 0 n r gu amıstır ki. Ts tanb ıl gıbı onemlı bır basın mer kezmde basın ozgn"'uğu devıf kuvvetieı rın Eozlerı onunde cıg nenmevte ve j ı n a kprşı da hıç bır onlcn al'namarraktadır Dev let kuvvetı ÎU< sU7 kılmaktad'r Kamuovu bılnıei'dır kı aıt'k basın ozguMjgu dıv3 bırsev k?ı •namıs kokjnd?r> ;.ı .ılnıştır B ı sın ozgurlugu valnız vizabıırn". «ıirifidığına vazılsnm dagıtıln'>ı! 'ne"ı rip o'au° mv sorc b?sm o ' o'e "eçm' ^ecek bır kavıam l Yargıtay (Bıstarafı 1 »^ıvfaıld) Yaıgıtaj Bınncı Ceza Daııesı nm. buna ıLskm kaıarı sovlecıı ttTurk.v e Barolar Bırlığını 1 22 2 1^77 gunlu ve 327 savılı daı remıze hıtaben yazı ve vazıja baglı ekre yargı organlan kara' l?rınin î u n ı ' m e vetkısı taıafın dan jeııne getırılmemesi hareke tının hak arama ozguılugunu VOK edıcı ve vaıgının engellen mesı £.plamınd olardk kınadıkla nm belırlemek amarr la 43 1977 gunu auruşma'ara gıımeme karannı aldıklaınn b'ldır'Imı^ olduga anlaş'lc.ıgından, vasal bır nreutun uvesı bulunan savunma makannn.n bu karara uvdugu ".e'nieınes ; le snla;ilcığından, sa vunmava olarak sa^lamak ıçm sımk vekılıne verıden teblısat vaoılmnsına VP aıaısmanın R4 1377 Cuma rünu saat 14 e bıraKilmr"na l" 1977 gun ınde <"vbır lıg. ıle kaıar veııldı > Yunanistan (Baştarafı 1 '»avfaıli) \a ve demz manevraları neaenı, le, Turkıve'nın. Yunanıslan a şantaı japtıgmı ıdd'a etm =ler ve Turklerle • apı an b ı r j r ıiusmeleın kpsılmesını falep etmışledır Yunan m ı'ıi'eîe; sozculer . Tjrkup'ı.r bu man"\rr,ları baslarmakla «Bern Mutabakatuiı > ıhlal e m i ' ofac~<nnı da ıdd alarına ek'pmısıfrdır (a a ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog