Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YATTNLARI YAŞAYAN TİYATRO of. Özdemir NUTKU TROMUZUN, DÜNÜNU, BUGüNÜNtJ NIN1 OGRENEBtLECEGÎNiZ KÎTAP m« Adresi: Çsjfdas YayıTan HaUtort >feak 89/41 Cagaloglu ÎSTANBTJL 53. r i l , SAYI. 1890! umhuri Kurucusu: nJMJS NADİ kun değıldır» demıştır Başbakan Suleyman Demirel ve berabermdekılen Elazığ'a getıren Trabzon yolcu uçağı. havaalanına ınış sırasında yogun sıs nedenıvle >ere ça«alma tehlıkesı geçırnuş, uçakta bulur.anlar, panığe kapılmış, ancak kaptan pılotun mevdanı gormesıyle uuş basan ıle gerçekleşmıştır. (Devamı Sa 11. Sfl 7 de) ÇAĞDAS YAYINLARI Maymlı Topraktar Üzerinde mm orfAM Pıyatı <u u r » s Üresl Çagdaş ¥aymlan Halfcerl "Sç/ak 39/41 Cağaloğlu tstanoul 200 KURUJ 13 HÂKT 1977 PAZAft •akya'da azot kıntısı ğunlaştı. îniş tkili heyet udi abistan'a ti. Demirel, Elâzığ'da altı a/dır çalışan tesislerin açılışını yaptı ELAZlG, (Turynt GÜNGOR bildiriyor) Basbakan Suleyman Demırel, altı a>dır faalryette bulunan ferro krom tesıslerırun hız met« açmış, ayrıca halka hıtaben vaptıgı k o mışmada CHP"ne çatarak «Hiç kımse buyu* Atatürk'un arkasına saklanmaya kalkmasıc. Hem Cumhuriyet düşmanlığı yapacaKsınız, hem Atatürk devnmcısi olacaksınız Bu mum ak ve Libya peşin demesiz petrolü kesti Vtart iinleri i>elleğimİ7de mart anı anılanru tasırız. 1909 31 martmda gerici•nmıştır. 1920 yılının la îngilizler tstanbul'u tral etmışler, Millet iafıtmışlar, Sehzade»kerlerımi7İ öldürmuf. 1971'in 12 martında ıtıra» lle dcmokratik rimizi rafa kaldırıp zmi kurumlaştırmavı iUc operasvon başlaki hu acı nlavlardan us duşmanlan hesabısüre basarılı olamareket Ordusu bır kaç 31 Mart isvancüarıından gelmıstir. İS tş hafta sonra 23 NiÜDÜ Ankara'da toplare Büyuk MiUet Mecstafa Kemal Pasa'nın altında Kurtulus saFerle sonuçlandırarak I22'dc Istanbul'u kurikl tarih ulusal belırtık sadece a a blrer yasar. 6>le de£ü. Ünlü lle başlayan opera»lereden aldı, nereye radan kocamao bir tiği halde dnrum hâmuş olmaktan uzakfasizmi plânlayanlar ırı sistemi ne denli ceklerini umuvorlarAmerika raodellne nce yontemleriyle düüçünü ulkemizde iviasıtlarken niçin düpe • bir dlktaya başvnr1 demokratik bir gösurdürtnek gereğini 1961 Anavasasını bir ıklannı Uân etnıişler, •anı üstüne kurdnklaintemi savesinde ok maddelertnl değişsarmışlardı. Halka deri örçürlülderi nebaldırmadılar? Î cesaret edemediler, >saret edemediler autlan vardı. 1973 seolusturacağı Parlametiçine bel bağlautucu çevrelere yatunluk beklivorlardı •rinden. CHP'nin baı şaşırttı, telaşlanıha ipin ucmra elden dı. lâ o telaşın ?a.?kınlı ler. Bir vandan önöçimJerde cafil avlannlemlerini ararkpn, ı ber olasiljfa karsi nhtıra»ya kapı hazırorlar. > başlatilan operassonuclanmamıştır. n ardındaki cuçler rsun, kanımıza pöre dışındaki her çirivenUçisini belki biekten bîska bir l«e ktır. Dört vıldır vaun afırlıçı altında Ik kiirtnluş ışığını bckJemektcdir. A eli. baskılı, aldatmaden defil. Düriist, amuslu seçimler IsIr ortamın hanrlane onumüzde pek az ını unuttnamalı. AVKARA (Cumhuriyet Büro«n) Irak'la ıtüal lıy»tı nedenıvle çıkan anlaşmazhk ve bunun varattığı petrol sıkıntısı Turtaye' nın tum bolgelennde onemlı bır sıkıntı dogururken, Turkıye'run donz darboğazt petrol bunalımını arttıran ıkıncı bır etken olmuştur Irak'tan sonra dovız borcunu odevemedığımı? Lıb\a da peşm odeme japılmadan petrol vermemeye başlamıştır. Ban Komandolar 2 arkadaşımıza saldırdı ve kaçırma girişiminde bulundular ONCEKİ GÜN OLDÜRLLEN ITÜ OGRENCISI SALiH DENÎZ VE ATATfİRK EGiTıM ENSMUSU OGRENCıSı ıRFAN OGüTÇU'KüN CENAZEIİRı 10RENlERtE KALDIRILDI. (Cumhuriyet Haber Merhezi) Istanbul'da oncekı gun oldu rulen ITU oğrencısı Salıh Denız ıle gene oncekı gun olen Ata tur': E|tım Ens'ıtusu oğrencısı Ulkucu Irfan Oğutçu içm cenaze torenierı duzenlenmıştır Bu arada Salıh Denız'ın cenazesmde barı komando ofrencıler dev rımcıler tarafmdan doralmuş Ulmıcü Irfan Ögutçu'nUn cenaze torenıni f akıp eden muhftbınmız ıse yuruyüşu yoneten komandolann sa.dırısına uğramış, foto muhabırımız ıse kaçırılmak ıstenmıştır. Komandolar yuruvus sırasında olayı ızlemekle gorevlı gazetecılerm once kımlıklennı kontrol e rm^lerdır Gazetem:z muhabırlerm n de kımlıklerıru ısteyen ko raandolar, foto muhabırımız Alı A'akuş'un etrafını çe,ırmısler ve «Cumhuriyet, Vatan Polit'Ka gazetelerı burada resra çekemez. Çektığınız resımlerı kuilanmıyor«unuz Ajan ır.ısınız voksa sız' B'.zım resımlerımızı çekıp çekıp başkalarına mı dağı'ıyorsunuz11» şekhnde konuşmuşlardır B\ı 8rada uzun bovlu pa'a br ıklı bır komando arkadaşımıza Senı bır daha gorursem alaından vururum» şekhnde tehdıt etmıştır (Devamı Sa. 11. Su 1 de) Yalçın DOĞAN kalardakı dovızlerın rUmünün )>etrol ıthalatı ıçın kullanılrnBSi ongorulurken. Er.erjı Bakanlığı ıle TPAO ılgılılennden oluşan bT hejet oncekı gün pefrol an laşmaM vapmak uzere Suudı ArabıS"an a gıtmıştır. Turkıye'mn petrol gereklerı ve buna bağlı moforın, fuel oil ve dığer akarjakıt turlennde bu>ux bır sıkmtı ba^gostermıştır Sıkmtı Turkıye'run tum bolgelennı etkılerken bazı \erlerde gıda maddelerının ve tarım urunlerının en vakın ılçe \e \\ merkezlerıne bıle Uıaştın'amadığı bıldınlmeıîtedır. PeTol sıkıntıs'nı. başlıca ne den olarak ılgıiıler Irak ,n ınraç fıjatım arttırmaK ıstemesne baS (Devamı Sa. 11. Su 4 de) nıne selen komandoları ko\ala>an deırlmci oçrencıler bır ara toplum nollsının toplu saldınsına uframış. bir kaç devrımcı ojrrenci pnlısler larafından dovulmuştur. Fotoçrafta, poli«ı tarafından ko\alanan \e copianan bir oğrenci gorıüutor. (Fotograf: Erdoğan KOSEOGLt) } .MilısnUla a r k a d i s l a r ı n ı n tendîrlerı d n r Salıh LJe.ı. ııı t*ıı.i7< tor" Yunanistan, 21 27 martta Ege'de yapılacak manevralar nedeniyle Türkiye'ye protesto notası verdi ATİNA Yunan Hu'sümetı Tür k;j e nın 21 27 mart tarıhlerı ara sında Ege'de yapacağı Deruz Ha va Ortak Asken Manevralan ıle ılgılı olarak Turk HUkumetme bır protesto notaa verdığını açıklamıştır. Bu konuda Atina'da yayınlanan resmı bıldırıde, bu manevraların yapılış bıçuruuın, bolgede hava ve denız trafiğıru etkıleyecegı, dola>ısıvle hakkın kotuve kullar.ılma sı anlamına geleceğı ıdd.a edılmektedır. Yetküi b:r Yunan kaynağı, Turk Hukurnetırun soz konusu manevralan yaparken meşru haklannı kullandıgını açıkladığım ha tırlatmış, sadece manevraların bolgede trafığı aksatmasından yakındıklarını ıfade etmıştır. Buna karşıltk Yunan muhalefet partılennın sozculerı, Ege'delu ha (Devatnı Sa 11 ftü b da) KTÜde "Sosyal tesis,, diye cami yaptırıldığı saptandı AVKARA, (BETVl Karadenız T»kmk Ünıversıtesı Spor Tesıslerı Inşaatı adı ah naa proje\e avkın olaraK. Bajındırlık Bakanlıgınra 150 kışıük camı ınşaatı yapıldığı saptanmış'ır Karadenız Tekruk Unuersitesı Spor Tesıslerı ıkıncı kısım ınşaatı adıvla haglanan ve Sayıştay'ca temsıl edılen sozlesmen'n sksıne avnı alanaa camı ınsa edılaığı volunda yapılan bır ıhbarı değerlenaıren Sa»ışav Raşkanlığı. yapılan soruşturma sonucunda ıd^anın dogru olduğunu saDtamış ve 'de.let butçesınden dolaylı veya dolaysız her hansı bır şekılde camı vaptınlmasını Anavnsa va ve ılKiiı rasa hukümlerıne aykın. bulduğunu bıldırmıştır. <De\amı Sa 11, Sıi. 3 de) Çağlayangil: 44Sovyetlerle iktisadi işbirJiği örnek düzeye ulaştı,, A\K*RA Dısışlerı Bakanı îhsan Sabn Çağlayangil, Türk Soryet ılışkılprı konusjnda, «Ülkelerımızı ayıran sınir çızgısı, bugun bır oarı? ve ışbırlığı hududu halıne gelmış, buyuk bır başarıyla surdurdugurr.üz ekonomm ışbırlığı ıse, sıyası ve sosyoekonomık sıstemlerı farklı ulkeler arasmda gerçekleştırılmek ıstenen işbırlığı çabalanna model teşlol edebılecek bır sevıyeye ulaşmıştır» demıştır Çağlayangil, Sovvetler Bırlığı'nın resmı haber kuruluşu TASS Ajansı muhabırmın sorulannı cevaplandınrken. Ikı ülke ıhşkılennın egemenhge, hak eşıtlı|ıne toprak bütünIıigune, hudutiann dokunulmazlıgına sajgı ve ıç ışlere kansılmaması tem«l ükelerınden oUsan saglam bır zemın üzerinde lyi yolda geiıçtl (Deranu Sa. 11. Sü fi d») SAYI5TAY DENETÇ'lERi: DCVLET BUlÇESıNOEN DOLAYLI VEYA OOUYSIZ CAMı YAPIIRILMASINA OUNAK YOKTUR. • TASS AJANSINA BıR DEMEÇ VEREN CA6UYANGİI SOVYETIER BıRüGı GEZıSiNDE ıKı ANLAJMA ıMZALANACAGI AÇIKLADI Lüleburgaz'daki kazada 22 kişi yanarak öldü (Cumhurijct Haber Merkezit Istanbul Edırne harajolu uzerınde Lulebjrgaz yakınıannıa dun ^abana Kaışı meydana ge:en trafık kazasmda, Kukurt yuklu bır kamjonla Lzuncopru yoitu otobuiu sıs yuzunden çarpışmı? ıki aracın tutuşması sırasında 2ü KIŞI yanarak 2 sı de oeyın kanamasından olmak uzere 22 kışı Oımuş, 20 yolcu da yaralanmıştır. Bu arada, Trabzon un Akçaabat Vakfıkebır arasında oır yolcu otobusunun kopruje ı^ırparak paı çalanmasında 6, Uşai'ta iamyon otomobıl çarpışmasmda da 2 kışı can \erm:şur. Edarne'ye baglı Uzunkopru ılçesmden Istanbul'a dogru gıtmekte olan .Ergene> ürmabina bağlı Muharrem Bıyenciık yor etımındekı 22 AL 361 piaıîaU yolcu otobusu ıle Tekırdag'dan Edırne yonune dogru seyretmekte olan îsmet Uslu'nun kuHandîğı kukurt yüklu 59 AH 806 pla.calı kamyon çarpışmı>tır. Lulebır?aza 12 kılometre mesafede Sarıcaalı ko%u yakınlanndaKi yolda vırajı doner. otobusun, yoğun sis ıç:nde yolun sagından gelmekte olan kamyona kasasmdan itıbaren bıniırmes'>le, kamyonun yakıt deposu r.ıev almış ve her ıkı araç da turuşmuştur. Bu sırada. Babaeskı beledıyesme aıt bır kanıyon da, arkadan otobılse bindırmış, onun da on kısmı alev almıştır Benzm deposunun v» KJkurtun alevlen otobusun ıçındekı yolcuların panıge kapılmalanna yolaçmış, canhıras feryatlar ortahğı kaplamıstır. Saban saat 06 30 sırajaıırda mejdana gelen kazada bazı yolcular camlardan kendılennl atarak kurtulmuslardır Iskelet haline gelen otoousun lçınde, bazı volculann iinpoelermde, bazılarımn da panık sırasında ortada bır boium halınde vığılı komür halıne gırdıklen ızienmıştır. (Devamı Sa. 11, Sü. 8 de) Gaziantep'te saldırıya geçen komandolar 3 kişiyi yaraladr, bazı kişilerin saç ve favorilerini kesti • Clifford; nisanda yeniden Ankara, Atina ve Lefkoşe'ye geliyor (Dış Haberler Semri) ABD Başkanı Carter'm Turkiye, Yunanistan ve Kıbrıs ışlerıyle gorevlendırdığı özel temsücısı Clıüord'un nısan ayı ortalannda Ankara, Atına ve Le&oşe"yı yeniden zıyaret edeceğı bıldınjmektedır. Clıfford geçen şubat ayı lçınde her uç başkenti de zıyaret ederek, Kıbns ve Türk Yunan ılış kılen konulannda gorüşmeler yapmıştı. Özel temslld bu temaslannı tamamladıXtan sonra Başkan Cartcr'e bir rapor sunmuştu. Kıbns buhraru konusunda (Devanu Sa. 11. Sü. 3 de) OTOBÜSIİ KÜKURT YÜKLÖ KAMYONUN 515 YUZÜNDEN ÇARPIS.TI6I, YARAİILARDAN 12'SININ GOZLERIHIN YANIK VE KÜKÖRT DUMANINDAN TAHRIJ OIDUGU BILDIRIUYOR. TRABZON VE UJAK'IAKI KAZAIARDA DA 8 KİSJ OLDO. (Cumhuriyet Haber Merkezi) Komando eylemlerı dun de tum şıddetıyle surmüs \e yurdun çeşıtlı yerlennde kanlı olay lar meydana gelmıştır. Olaylar sonunda bırçok kışı yaralanmış ve bırçok yerde hasar meydana gelmıştır. Son uç gun içinde Gazıantep'de komandolar sılâhlı eylemlerım yogunlaştırmışlar ve çeşıtlı yerlerı basmışlar, vatandaslan dovmuşler, saç ve favorüennı kes mışlerdir. Oncekı gun saat 16'da Bayrak torenı sırasında Ataturk Lısesı'ne saldıran Eğıtim Enstıtulu 150 kadar komando okul içinde ve dışmda olay çıkartmışlar, bu arada sılah da kullanmışlardır. Polisten hıçbır mudahale gormeyen komandolar daha sonra CHP lılenn oturdukları ıkı kıraathan» (Devamı Sa 11, Su 4 de) • GÖZLEM UĞUR MUMCU ' YA21 S1 Z NADÎR NADÎ Fransa'da bugün ilk turu yapılacak belediye seçimleri, Devlet Başkanı Giscard için «prestij» sorununa dönüştü Kosta DAPONTE PARİS Bugun Daşta Paris olmak uzere butun Fransa'da, belediye başkanlan ıle Meclls uyelennı altı yjl ıçın seçmek amacıyle ^•Bpılacak seçımlerle ılr1) son bejanlarında Başbakan Rayrnond Barre, «Erken seçım ongorulmuvor» voiundakı gorusleri tekrarlarken «Genel saçunlenn one alınması, Chırac'ın beledıye seçimleri sonuçlanndan son ra takmacağı tutuma bağlı olacaktır» demıştir. Bugün ılk turu önümıizdekı pazar gumi de ıkır.oı turu yapılacak, 33 mılyon seçmenm katıldı£ı beledıvp w c ı m ! a n riıirt\'amn IĞRIP BORAN: «TiP İÇİN TEK SEÇENEK SEÇiME GiRiP GiRMEMEK DEĞiLDiR» (Cumhuriyet Haber Merkezi) Turkıye Işçı Partısı (TIP) Gencl Başkanı Behıce Foran, ^Her ne yoldan ve her ne bıçmıde olursa olsun parîâmentoja gırmek, başkasınin arabasına bınerek oraja gıtmsk dıye bır hırsımız jok» dem.ştır TIP Ankara orgutunun duzen ledıgı «Faşızme Kavır. toplantısındâ konusan Boran. faşızme karşı olan demokratik ılerıcı çevreler \e \azarla n ta>;ızmın gerıletılnesmı. demokrasınuı ko runmasım \e onumuzdekı seçım lerde ÇHP'nın tek başına ıktı(Devamı Sa. 11, Su. 5 de) Kimi sorumlu tutalını? TGS îstanbul Şııbesi, gazetelerin yakılması ve okurların dövülmesi olaylanna poiisin seyirci kaldığını bildirdi Ttırkıve Gazetecıler Sendıkası (TGS) îstanbul Subesmın dun yaymladığı bıldınde gazetsi^rın jakıiması olayı kınanmıştır. Bıldırıde "myle denümıştiT: «Istanbul'da çıkan olaylar sırasmaa Kadıkoy Iskelesmde gazeteİPr jakılmıs, halkın elınden zorla gazetelen ahnmıştır Kadıkoy Iskeîesındekı olaylara ne vazık kı polısın mudahalesı gora m°r"istı Orjutumuz bundan once defalarca gerek Kadı(Devamı Sa 11. Sü 7 de) ISTAFA lEKÇi'nin JSTKARA OTLARI ORAL'ın ÎGİSİYLE Ezilen, yoksul deniz emekçilerinin çevresinde oluşan ilgi çekici bir uzun öykü Erol TOY'un SON YAPITI ispanya'da «Kan dökmüş» olanlar dışında tüm siyasal suçlular affedüdi MADRİD Ba^bakan Adoifo Suarez'ın başkanlığında oncekı gun toplanan Ispanyoi hukume'ı «do^rudan. kan dokmuş olanlar ÇARŞAMBA GÜNÜ CUMHURiYFTTE i talva'da, ild Savunma eski Bakanı ve Hava Kurretleri I esM Komutanı, Lockbeed Cçak Yapım Şirketinden ^üş^et aldıkları gerekçesiyle, mahkeme önüne çıkanlırken, Türkıye'de. kamu alımlanyla ll^ili volsuzlukları araştırmakla görevli Parlamento Koraisvonu Başkanı Yümaz Alparslan, Genelkurmay Savcısı Albay tlhan Şenel'i, ağır bır dille suçlamaktadır. Savcı Albav Şenel, blr söre dnce, Lockheed yolsuzluğuna hiçbir asker kişinin karışmadığını ileri sürerek. «Ko^uşturmaja ver olmadığı kararı» \ermiştir. Oysa, ABD \dalet Bakanlığindan volsazlubla ılfili belgelerin tıimu Türkıye'v» yoUanmıs degildır. Kovuşturmaya ver olmadığı karan, Lockheed olayının tüm bilgi ve belgeleri incelenmeden \erilmis bulunmaktadır. 353 sayıb «Askeri Mahkerneler Kuruluşu \e îargılaraa l'sulu Kanunu», askeri savcı tarafından verilen kovuşturmaya yerolmadığı kararına. Genelkurma? Baskanının on beş gün içinde itiraz etmesine olanak tanımaktadır. Genelkurmay Başkanı Sancar, karara itiraz etmiş de^ıldir. Aynı vasanın IH'üncu maddesi, Milli Savunma Bakamna, ko\uşturmaya yer olmaCıği kararına karv, askcn savcıva, avnı konııda daıa açması İçin emir verme %etkisi tanımaktadır. Bu konuvu düzenleven yasa maddesi şu tunıce iie son bulmaktadır: Kamu darasının aç:lma<: hususnnda verilecek errır uzerine askeri savcı, soruşturma %apmaksınn iddianamc ile kamu davası açar .. lanl, Milli Savunma Bakanı Ferıt Melen. dılcrsp. LocKheed ile ilgiJi dosvayı inceler >e Askeri Sa>cı Albav llhan Spnele kamu davası açması için pmir verebüır Bu dorumda Lockh^ed volsuzluğu ıcin dava açtırniR vetkistne sahip tck kamu fore\lisi, Milli Sauınm» Bakanı Ffrit Mrlm'riir Yargıtay, Baroların direniş gününde durusmaya gelmeyen avukatların mazeretini yerinde buldu ANK4RA (Cumhnrıyet Büroso) Yargıtaj Fırıncı Ceza Daıresı, TurKive Barolar Bırlığınm dırenış gunu olan 4 mart 1977 gunu Yargıtay'da durusmaya gelmejen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog