Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

basar jmartesiPazar Gruplanmız doimvştur. Bekleroeli öğrenciler için PRESTİJSINIFI 14MART sola£ 142/2 TB.: 472487 BTAMUl 53. yil; JAYI: I890O umhuriyet Kurucusu: CTJNUS NADİ 200 Etfttnı Enstitüsfl 6'trencisi trfan Oğütücü'nün dün H t a h ölmeslnden sonra komandolar Kadıköv iskelesindeki bayilere ve halk» saldınnışlardır. FotoğrafU Kadıköy iskelesindeki gaıete kitap satış sergisinin tahrip edlldikten Mnrakt hali förülüyor. (Fotoğraf: trait Alrmdarojlu» 12 MARÎ 1977 CÜMARTEÎI Demirel: Sovyetlerle aramızda var olan ilişkileri geliştirmemiz doğaldır,, ARA, (Cumhuriyet Bürosa) bakan Süleyman Demirel, tler Birhği ile Türkiye arason zamanlardaki ilişkiler ;unda «yeniden durup duryerde bir geliştirme soz iu degil, esasen gellştirilmiş münasebetleri idame e:1r8 daha iyi bir hale getirme ;onusudum demiştir. r'deki son gelişmelerle ilgiîğini belirten Demirel, genel müdiir Şaban Karata? konusunda Bakanlar Kurulunda «tam ittifak sağlanamadı*î» için bir karar almamadığını bildirmiştir. CGP'nin hükümette kalmasına ihskın davramşım «anlayışla ve fakdirle karşıladığım» belirten Başbakan Demirel. «Sabnnız taşarsa, hükürneti dağıtrr.ayı düşünebilir mis:niz?» biçimındeki soruya verdifi cev?wa. vC< raü^ü(Devamı Sa. S, Sfi. 1 de) CHP Genel Başkanı Ecevit, 4 Tiim Kamu Iktisadî Kuruluşlarmı çahşanlarm yönetmesi gerçekleşecek, dedi ANKARA. (Cumhartyet B&rosn) CHP Gene! Başkanı Bülent Ecevit Zonguldak'ta toplanan Ma den İşçileri Sendikası Genel Ku ruluna gönderdigı mesajda «CHP, vaklaşan halk ikttdarır.da kamu iktisadi kuruluşlannı çalışanların yönetmesini de eerçekleştırecektir» demiştir. Ecevit'ın mesaiı özetle şöyiedır: (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Ankara Eczacılık ve SBF süresiz, İDMMA da altı gün kapatıldı (Cumhuriyet Haber Merkezi) îstanbul Devlet Mühendislitc ve Mimarlık Akademisiyle, bu akademiye baglı Kadıköy Mühendislik Yüksek Okuiunda öğretime 17 mart perşembe gününe kadar ara verilmiştir. Ankara SBF ve Eczacılık Fakülteleri ise, süresiz olarak tatil edilmiştir. İDMMA Akademisinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler arasında kavga çıkması ve havanın gerginleşmesi üzerine gerekli öğretim ortamının sağlanamadıgına karar veren Akademi Yonetim Kurulu ve Senatosu, derslere \~ mart tarihine kadar ara verilmesini uygun görmüştür. (Devamı Sa. 9, Sb. 7 de) Olaylarda 3 kişi öldürüldü kimliği saptanamayan kişilerce basından kurşurJa vurulan Atatürk Eğitim Enstitüfü ögrencisi dün sabah saat 8.30'da ölmüstür. t'lkücü olduğu bıldirilen öğrencı nin ölumü üzerine komandolar. îstanbul'un çeşıtlı yerlerinde eyleme geçmişler bireok kişiyi döverek yaralamışlardır. Aynca. Edirne'de iki ayn yerde meydana gelen ögrenci olaylannda da bir taksi şoförü ölmüş. 5 loşi de çeşiüi yerlerinden yaralanmıştır. Dün öğleden sonra Harbiye Hüsnü Gerede «»kagında yolda yürümekte olan İTÜ Meteoro'.oii bölümü ögrencısi Salih Deniz ve Maçka Mımarhk Faküll?si gece bölümü öfrencisi Vedat Ergrun kendilerini takip edenler taraîından otomatık siiâhla taranrruşlardır. Polis olaydan 45 dakika sonra yarahlarm Şişli Çocuk Hastanesinde olduğunu sapt&yabilmiştir. Olayın görgü tanıklan saldırganlann yedi seku kişi olduklarmı tabancaların bir anda ateş kustuğunu ve sokağm devrilen ögrencilerin kanıyla bulan dığını anlatmışlardır. Olaydan sonra saldırganlar kaçmış ve ya rahlar yoldan geçenler tarafından alınarak hastaneye götürülmüşlerdir. Salih Deniz ameiıyaı masasında, aldığı kurşun yarala rı nedeniyle blmüştür. Salih Deniz'in cenazesi bugün kaldırüacaktır. Polıs, öğrencileri %aıranların komando olduklarını bildinniş ancak kimüklerini saptayamam:ştır. Ote yandan Tophane'de Amerikan pazarlarının vitrinlerini scyreden ÎTt* Kimya bölümü ög (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) (Cumhuriyet H»ber Mertezi) Yurdun çeşitH yerlerrndeki komando saldırılan dün de stırmüştür. Bu arada îstanbul'da iki cğrenei bılınmeycn kişilerce oto matik silahlarla taranmışlar, bu olaym sonucvı öğrencilerden Salih Deniz, aldıgı kurşun yaraları nedeniyl? ameliyp.t masasnda ölmüştüı. Ölen öğrencinin devrimci olduğu bildirilmiştir. Öte yandan önceki gece Fikirtepe'de ^ağlayangil, "loskova'da >ir siyasal >elgenin mzası conusunu jörüşmeyecek ANKARA, (Cumhnriyet Biirosu) Dışiş.eri Bakanı Ihsan Sabri Çaglayangirın Moskova ziyaretı sırasında Türk tarafınm. Baş bakan Kosigin'in 1975'deki zıyareti sırasında ka rarlaştırılan yüksek düzeyde bir siyasal belgenin imzalanması konusunda b:r görüşme öneri M götürmeyeceği Ögrenilmiştir. Aynca Türk tarafınm; daha önceki görüşmelertie öngöriilen siyasal metnin başuıdaki c.dostluk» sözünü henü2 kabul etmediği de edinilen bilgiler arasmdadır. Sovyetler Bivliği Genelkurmay Başkanı Mareşal Ogerkov'un Türkiye'ye yapacatı resmi ziyaretin tarihi de Moskova göruşmeleri sırasında ele almacaktır. Kosigin'in 1975 yılı sonunda Tlirkiyeye yaptığı resmi ziyaret sırasında İki ülke arasında bir «dostlulc ve isbirliği» siyasal belgesi imıa lanması ilke olarak benimsenmiş ve bunun Tür kiye'den Sovyetler Birliğine yapılacak «yüksek düzeyde bir ziyaret sırasında» imzalanması or(Devamı S», 9. Sii. 3 de) 134 kişiyi rehin tutan müslüman zenciter teslim oldular ve salıverildiler W.\SHfNGTON Birleşik Amerika'nın baş kentı Washington da çarşamba gunü üç ayn yere baskın yapan ve 1S4 kışıyı rehin alan «Hanefi Müslünianlar» grubu üyesi silahlı kişi ler, rehineleri serbest bırakarak teslim olmuşlar ve Yüksek Mahkeme onünde yapılan ilk sor jrulamalarından sonra kefaletsiz olarak serbest bırakılmışlardır. Mahkeme yargıcı Harold Greene. kefaletsiz »erbest bırakma işleminin, rehinelerin, hiç biT zarar verilmeksizin serbest bırakıltnalan için var.lan aniaşma uyannca olduğunu soylemiştir. Washington Belediye Başkanı ise serbest bırakı lan rehinelerin durumunun iyi olduğunu ve baş kentte ilan edilen olağanüstü duruma son veril dığini acıklamıştiT. ÇeşitH ajanslann haberlenne göre Amerikan huKİimetır.ın istegi üzerine Mısır. îran ve Pakistan Büyükelçileri, rehinelerin serbest bırakılması için arabuluculuk yapmışlardır. Üç (Devamı Sa. 9, Sü. T de) ONBEŞ DEVRİMCİ KURULUŞ: EGEMEN GÜÇLER YENİ 12 MARTLAR, AÇIK FAŞİST DIKTATÖRLÜK PEŞİNDE,, ANKARA, (Camlnırlyet Bürosu) Onbeş devrimci kuruluş 12 Mart'ın 6. yıldönümü nedeniyle dün TMMOB'de ortak bir basın toplantısı düzenletnişlerdir. Toplantıda kuruluşlar adına konuşan Tabii Senator ve Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız, «Egemen güçler yeni 12 Martlar peşin dedir. Daha açık deyişle açık iaşist diktatorlük peşindedirler» Ankara Tabip Odası, Ankara Başsavcılığın MHP hakkında soruşturma açmaiina yol açan cinayetin "siyasal cinayet,, olduğu kabul edildi Doğan KATIRCIOĞLU Cumhuriyet Başsavcılığı taraîmdan Milliyetçi Hareket Partisi hakkında soruşturma açılmasır.a neden olan CHP'li Ahmet Ağaoğlu'nun öldürjlmesiyle sonuçlanan cinayet soruşturmayı yapan İstanbul Cumhuriyet Savcılıgmca «Siyasl Olay» olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle cinayet dosyası Is tanbul Cumhuriyet Savcıhğı «Top lum Suçlan Bürosu»na teslim edilmiş ve dosyarun bir kopyası da Siyasî Partiler Yasasmm 108. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak MHP hakkında soruşturma açan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderümek üzere çücanlmağa başlanmıştır. Şubat ayuıın son günlerinde Fatih'te MHP Fatih Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyesi Ümit Deniz Kulluk ile MHP Fatih Ger.ç lik Kolu üyesi Raci Özbek taraîmdan ODTÜ öğTencisi CHPIi Ahmet Agaoğlu'nım öldUrülrnesi olayma ilişkin soruşturmayı yapan Savcı Servet Köseoğlu tarafından olay «adi» bir cinayet olarak njtelenmiş ve sanıklar tutuk(Devamj Sa. S, Sü. 1 de) D etrol sıkmtısı başlayacağı belirtiliyor PETROL İİf,!"l karyakıtı haftalık kontenjanlarla vermeye baslamış, eldeki akaryakıt stoklan 15 günlük ihti>'acı karşılayacak düzeye düsmüştür. Türkiye Irak petrol boru hattında Türkiye'deki bölümde ortaya çıkan arızalar nedeniyle pet TOI pompalanması yapılmazken, son günlerde buna bir de Irak'la aramızda beliren fiyat anlasmazlıgı eklenmiştir. Arızalar Türkiye' deki pompalarda, ortaya çıkmış ve pompa istasyonlan çalışmaz hale gelmiştir. Gerek anzalar, gerekse Irsk'tan ithal edilen ham petrol fiy»tmdaki »nlaşmazlık TUrkiye'de yeniden bir «Petrol sonınu» yaratmıştır. Türkiye yılda yaklaşık 12 milyon ton petrol ithâl etmektedir. Bunun 6 milyOD tonu, toplam ithal âtm yansı, Irak'tan sağlanmaktadır. Irak'tan yapılan ıthalâtın yavaşlaması Türkiye'de ye niden akaryakıt sıkıntısına yol «çmıştır. Defişik karaaklardan el de edilen bilgilere göre, Türkiye' nin çeşitH yerlerinde akaryakıt darlığı başgösterrniş bulunmaktadır. Sıkıntıdan dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı bayilere akaryatatı haftalık kontenjanlar halinde vermeye baş!amıstır. Motorin bulunmamakta, ga« ancak çok kıt olarak sağlanabilmektedir. Benzin de normal miktsrin sncak üçte biri ölcüsüncle (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) IRAK'U ÇIKAN fiYAT ANLA5MA.ZL1ĞI İTHALATI 0A ETKiLEDi. SÎOKLARININ 15 GÜNLÜK iHTiYACI KAR$IUYACAK DÜZEYE BELiRTiliYOR. (Cnmhuriyet Bürosu) ıkla ithâl fiyatı nedeniyle çıanlasmazlık Kerkük'ten petn pompalanmaması sonucu loğururken. Türkiye'nin petithalâtıru da ettolemiş ve bun dolayı Türkiye'nin defişik îelerinde akaryakıt sıtantısı ;6stermiştir. Enerji ve Tabii n&klar Bakanlığa bayi'ere a zzacılar irliği, ıkarinin ınsere îlaçtığı Idialarının erhal >nuca ağlanmasını tedi »akarinin kansere yol açi konusunda ABD yetmakamlarınca aJınan yasakla karan üzerine Türk Eczan Birliği, tonunun Sağlık Baılığı ve diğer ügili kuruluşlarderhal tacelenerelt karara vaoasını istemiştir. Bu arada nya Sağlık Orgütü ABD ile Kata hükümetlerinin aldıklan kauı bütün üye ülkeiere resmen rurulmasına kaTar vermiş; Ba(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Deniz emekçileri, balıkçılarm bilinçlenerek sürdürdükleri ekmek kavgaları, denızle yaşayan bu yürekli insanlarm sevdaları, tutkuları,. Erol TOY'un UZUN ÖYKÜSÜ IĞRIP 16 Mart Çarşamba günü CUMHURiYET'TE DANIŞTAY, İŞTEN EL ÇEKTiRiLEN TELEViZYON HABERLER MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN ALINMASI KARARINI DURDURDU ANKARA, (Cumhuriyet Börotra) Danıştay 5. Dairesi, TV Haber ler Müdür Tardımcısı Aycan Gi ritlioğlu'nun görevinden ahnması na ilişkin kararı durdurmuştur. TRT Haber Dairesi Başkanı Hami Tezkan tarafından işten el çektirilen Aycan Giritlioğlu'nun, yürütmenin durdurulması 5conusundaki başvunısunu inceleyen Danıştay 5. Dairesi, karannı oy birliğiyle almıştır. TET Teftiş Kurulu da önceki gün Giritlioğlu'nun işten el çek tirilmesiyle ilgili olarak düzenledigi ve Genel Müdür Şaban Sa rataş'a verdiği raporunda, bu iş leminden dolayı Hami Tezkan'ı hatalı bularak cezalandınlmasını istemiştir. Kadınlar Derneği, Çagdas Hukukçular Derneği, Devrimci Gençler Demekleri Federasyonu, Halkevleri, Ilerici Gençler Derneği, İlerici Kadınlar Demeği, TMMOB TOBDER, TÜMAS, TÜMDER, TMGT ve Parlamento Muhabirleli Derneğinin katıldıklan basın toplantısında, bu kuruluşlar adına konuşan Yıldız, 12 Mart'ın «Karaniıkçı güçler tarafından amacından saptırüarak» örtülü bir faşizm uygulamasma gidildiğini, ancak demokratik güçlerin etkin direnişleri ile geriletildiğini söylemiş, devanüa şöyle demiştir: «Hatırlanacagı gibi bu süreç içinde, binlerce yurtsever tutuklanmış, en canice işkencelere ugratürnış, 100'e yatan devTimci kat ledilmiştir. Halkoyu ile kabul edilen 1961 Anayasası halka danışmadan geriye doğru değişikliMeTe uğratümıştır. Bu dönemde sürekli grev yasaklamaları ile, faşiz min asıl hedefinin işçi sınıfı olduğu kamtlanmıştır. Memurlarm sendikal haklannın ortadan kaldınlması, siyast parti ve Ititle örgütlerinin kapa(Devsmı Sa. 9, Sü. 6 da) Alpaslan, Lockheed konusunda Genelkurmay Savcısını suçladı ANKARA, (ANKA) I/3Ckheed yolsuzlugunu araştırma komisyonu başkanı CHP milletveki 11 Tılmaz Alpaslan. asker kişilerin Lockheed şirketinden riişvet almadıklanna ilişkin Genelkurmay Savcıüğınca verilen koMişturmaya yer olmadığı kararı nı eleştirirken «Bu karar sübjek tif, Anayasa ve yasalara aykırı olduğu gibi, telâşlı bir aklarna çabası da gütmektedir» demiştir. Alpaslan, Genelkurmay Savcı sı Albav îlhan Şener'ın komisyona bilgi ve belge ^ermedigini de belirterek. hükümetın Genelkurmay Başkanlığının ve Askeri Sarcı'nğın suç işlediğini öne sür müştür. Genelkurmay Savcısı Albay İlhan Şener'in Lockheed yolsuzluguyla ügili koiTişturrnaya j'er ol madığı karannın eksik bilgilere dayandığına, ayrıca belli kişilcr hakkında, dava açmaya yeteeek suç kanıtlan bulunduğuna değinen Yılmaz Alpaslan, Genelkurmay Savcısının bu kararla Silâhlı Kuv%'etlerirnizde sır olması gerehen bazı bilgileri açıkîadıgını savunmuştur. Alpaslan şöyle konuşmuştur: «Lockheed ve Airitalia dilediği gibi çorap örmüş ve istediği fiyattan bize uçakları satmıştır. I Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kim înanır? PAMUK iPLiGiNDE VERGi iADESi YÜZDE510'A iNDiRiüYOR ANK.ARA, (ANKA) Ortakpazar ile uzun süredir devam eden pamuk ipliği pazarhğı sonunda AET'nin isteklerinin kabul edildi ği ve pamuk ipliği ihracatında uygulanan vergi iadesinin yüzde 15 oranında indirilmesi için bir kararnaree hazırlanarak Bakanlar Kuraluna sevk. edildiği öğrenilmiştir. Yeni hazırlanan kararipliğinde Fikret OTTAM namede pamuk joizde 5 1 0 vergi iadesi oranlan oîarak öngörülmektedir. Bilindiği gibi Türkiye'nin paANKARA Bakmayın başta :mirel'in komümzm düşmanlı muk ipliği iîvraeatında yüzde 20 paiavralanna, bjgün ülkede ilâ yüzde 25 oranında vergi iade»münizrrıin, komünistlerin en j si uygulamasma bir süre önce iyük dostu Millıyetçi Cephe ık Ortakparar ülkeleri itiraz enniş ve vergi iadesi ujgulamasmın iarının ta kendısıd.ır. Eğer ben BAŞKENT NOTLARI BREZiLYA, AMERiKA İLE ASKERi ANLAŞMASIN! FESHEDiYOR BRASİLtA Brezilya Hükümetı, Dışişleri Bakanlığınca yaymlanan bir bildiride açıklandığına gore, Amerika Birleşik Dev letleri ile 15 mart 1952'de imzalamış olduğu askeri anlaşmanın tümünü feshetme kararı almıştır. Bildiride, «Amerikan yasala nnda, Rio De Janeiro'da 15 mart 1952 giinü imzalanan aniaşma u yannca iki ülke arasmda öngörülen askeri işbirliğinin koşulla rını kabul edilmeyecek şekilde degiştiren degişikliklerin yüriirlü ğe girmesi üzerine Brezilya Hü 'ephe de ola kayıyor Kitaplarda 12 Mart Atilla on günlerde Turhan Feyıloğhı'nun sö« ve detneclerine dikkat ediyor musunuz?. CGP Genel Başkanı, yolsuzluklardan, bir de Atatürk ilkelerine karşı olan partilerden söz edip dnruyor. Bu arada da, Başbakan Demirel Ue, «ladeU taahhütlü» raektuplar alıp veriyor. Feyaoğla'nua yolsuzluklardan söz ehnesinin nedeni, Adalet Partîsi'dir. Bu Kayserili demirbaş politikacı, Demirel'e aba altından sopa gösterip: Mobüya yolsuıluğunu unutma... demekffdlr. tşlerine çelince, yolsuzluklar önemlldir. Değilse, yolsuzluğun adım bile ağızlanna almazlar. Sormak gereldr: Mobilya yolsuzluğu ortaya atılalı, ne« redeyse iki yıl oluyor, Feyzioğlu ve arkadaşlan, bu konuda hangi olumliı çabayı fösterdller?. tsteselerdl, mobilya dosyası. parlamentoda çoktan ortay» dökülürdü. Ya bunun yerine ne yaptUar?. Ne yapacaklar?. Adalet Partisi'ndcn ödünç miUetvekill alıp, Meclis komisyonlannda, Cephe partilerinin oramnı artırarak, soruşturmalan sürüncernede bıraktüar. Şimdi de calımlanndan geçilmiyor: CGP yolsuzluklarla mücadele eden partidir... Çocuk kandırıyorlar sanki... Mobilya yolsuzluğu ile Demirel'i horlnıtmaya çalışan Feyzioğln, Atatiirkçülük «maskesiyiej. de, Erbakan'ı köşeye sıkıştırmayı denemektedir. Cephe Hükiimeti knrulmadan önce. aralannda CGP'nin de bulunduğu Cephe partileri, seçimlere «ortak Hste» ile girmeji öngören bir protokol tmzalamışlardı. Fcyrioğlu, o frünlerde, aynı Erbakan ile ortak listcyle seçime girmek için imza atarken. Atatürkçuüiğünü hiç hatırlamıyor mutdu?. Sanki, Erbakan'ın Atatürk düşmanlı^ı, ?u son ıkı hafta içinde ortara çıktı, Feyzioğlu da ne yapsın. Frbakan'ı suç ii?:tii vakalavınca. bıı ortaklıktan va^geçıneji düşünüü... S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog