Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sahıbi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık T.A.Ş. adına NADİR NADİ • Genel Yayın Müdürü OKTAY KURTBÖRE • Sorumlu Yazı t s l e n Mtldtirü . . . CETİN ÖZBATRAK • Basan ve Yayan: CUMHURİYET Matbaaeüık r* f ;aıet*cllik T.AŞ. Cağaloğiu, Halkevi S o t . No: 39tl • CUMMüKtTET ÎSTANBÜL TELGEAT v» MEKTOP adreti: Post« Eutusu tstaabul No: 346 TfELErON : 9t n n (Beş Hat) * f I1MUMDSVETB'ASIN AHLAK YASASÎNA VrUIVlnUnlTCIrjYMAYI TAAHHÜT EDER • BCROLAR: Ankara Atatürk Bulvan Yener Apt. Y«üa«hlr Tel.: 17 58 66 25 57 01 • ÎZMİR Halit Ziya Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddesi Uğurlu Pasa] Tel: 14550 19731 ABONE r« tLÂN Aylar 13 6 3 1 Yurtiçi: 720 360 180 60 "•nrtaısı: 1K0 585 292.50 97.50 Ülk» gruplanna ve ağırlığma göre uçak farkı okuyucu tarafından avrıca ödenir... Basük (Maktu) 2 3 ve 9. sayfa (santiml) 4, 5, 6, 7. sayfa (santimi) Ölüm. Mevlid, Teşekkür (5 santimi) Nişan. Nikâh, Evlenrae Dogum Yayın Hayatı (kelimesi) : Ka' ttı ıkelımesi) 750 Lıra 200 160 400 3U0 4, 3, TAKViM 11 MART Imsak Güneş 4.38 6.19 îkindi Akşam 25.40 18.10 Oğle 12.24 Yatsı 19.41 Oğretim özgürlüğünü (Baştarafı 1. sayfada) dersteyken meydana gelmiştir. Sabah derse girme saatinde bır (rrup komandonun toplu halde okuia gelmesiyle ögrenciler arasındaki hava gerginleşmiştir. Da ha sonra polisin gözetiminde oku la giren komandolar ile bir grup öğrencı arasındaki gerginlik sürmüş, D336 sınıf önünde komandolar öğrencilere saldırmışlardır. Olaya tanık olaniarın snlattıklarına gbre, komandolar nAllah, Allah» sesleriyle saldırıya geçerken. öğrenciler de kendilehni korumak için karşı koymuşlardır. Zincir ve tabure ayağından sopalann kullanıldığı çatışmaria, koridorlar kan içinde kalmış, duvarlarda asılı olan panolar kırılrr.ıçtır. 11 kişinin yaralandığı Giimii?guyu'ndaki oiaylarda gürültüleri duyan derslerdeki öteki öğrenciler de dışan çıkmışlardır. üu ara da polisie biriikte görev yapan jandarma kuvvetleri olay.ii meydana geldiği koridorlarda sıkı ön lemler aîmıştır. Yedisi tomando, dördü sol gruptan olan yaralı îl ogrenci, Beyoğlu İlk Yardım Has tanesine götürülmüş ve tedavileri ayakta yapıldıktan sonra daha önce yakalanan 15 öğrencivle bir likte gözaltına alınmışla;du. Gümüşsuyu'ndaki olaylar nedeniyle Makina ve Elektrik bölümünde birer gün, Gemi İnsaat Fakültesi'nde iki giin öğretime ara verilmiştir. Tatil kararlanndarı sonra öğrenciler toplu halde okulu terketmişlerdir. Okul dısında da. iki taraf arasında sürtüsme olmus. polis bazı öfrencilcrı coplarruştır. Gümüşsuyu'ndan çıkan ögrenciler topiu haide Taşkışlü bınasına dogru yürüyerek Rex:örle görüşmek istemişlerdir. Ancak polisin engellemesiyle karşılayan öğ rencüer Taksim'e yönekniîler ve yürüyüş sırasında .Copıuz. »üngüsüz, demokratik üniversite», «Bağımsız Türîtiye», <Fişisıler İTÜ'ye gıremezl«r. gibi slogilar soylemişlerdir. Bu grubon »romdan Taşkışla binasmda ukıunakta olan öğrenciler de okull»ımdan çıkarak yürüyuşe katılmıslardır. Polis, Taşklşla binasında â* Rektörle görüşmek isteyen tfğrencilerden 8'ini gözaltına almı^tır. P0U51H1N HUHAİİRIMZİ TMftlDİ Gümıişsuyu'nda diinkü «Jlayları izleyen muhabirimiz, aknan önlemleri resimlerk«n, çevrcsi poiis ler taıafından sarılmıs ve iiencLısine yakışıksız sözler söy'enmiştir. Polisler arkadaşımu» <hu resim'er: çekip. solcular* m: dağıîa caksın?. «Burada resim cekroeye hakkm yok>, Bizden ıan aldw mı% şeklinde sorular yöııelLmışlerdır. Bu arada bir polisuı Sen resim çekmeye devam er, senin hiç makinan kırılmadj gal:'.ıa> iediği duyulmuştur. MAÇKA MİMAIUKTA Öte yandan. Maçka Mîmarhk Fakültesi son srnıf öğrencisi olaa ve Tamer Saatçıoğlu'nun yaralanmasından sanık Nuh Semu'in okula gelmesi öğrenciler »asında gergin bir hava esmesine neden olmuştur. Bu arada Nuh Semiz'in tartışmalar sırasında devrimci öğrencilere tabure fırlat'ığı da ileri sürülmüstür. Ancak ögrenciler daha büyük bir olaya r.eden olmamışlar ve kışkırtma\«r» karşm derslere girmişlerdir. Ancak öf leye doğru oku'un bir günlük kapatılma kanrının alınmasından sonra öğrenciler oolis tarafından çıkartılmışUrdır. ÜIKİİ OCAKLMI BAjKAM Istanbul Üniversitesinde ögretim özgürlügüne toplucm ve cebren engel oldugu iddiasıyla hikkmda verilen gıyabi t:na karan üzerine bir nldan beri ara nan ancak erlemJerini »ürdiirdjgü halde yakalanmayan Ülkü Ocaklan İstanbul Şubesi Başıtanı Mehmet Gül polis tarafmdan nihayet îstanbul Savcıl'*ıa "eslim edilmiştir. Mehmet Gül'ü İstanbul Cumhuriyet Savcılığına teslim >den Emniyet 1. Şube Müdürlüğü. irugm kendiliğinden teslim olijgunu bildirmistir. Hakkjr.da do. • yayla Nöbetçi 6. Sulh C««a Mahkemesine serkedilen Gül tııtM.d»narak ceıaevine kapatılmıştır. 27 yaşmdakı Mehmet Gül, Sa» cılıgın. «Bir yıldan b«ri neredeydln?» sorusuna. «Hakk'nf^ki ?uruklama karanndan haberim yok tu. Tutuklanmamı gerelctirecek hiçbir eylemd« bulunmadım. *uç sus olduğumu ispatlayacagtrr.» demlştir. FİKJKTEK'K Fikirtepe'de dün gece saat 23 sıralarında E^ıtim Ensntusü ojrencilerinden İrfan Tütüncü, ı>ilınmeyen kişiler tarafınüan açılan ateşle bışından ağır oıçımae yaralanmıstır. Üzerinde Kartal Ülkücü İşçiler Dernegiru'i bir gece&ine ait davetiyeler çıkan Tütüncü'nün durumunun «Kritik» olduğu büdirilmişlir. Polıs, olayla ilgili olarak gözaltına alınan bulunmadıfını söyiemişür. ANKAU'DA KOMANOO SAUMIftAltl Ankara DMMA'ne sokuimak istenmeyen bir grup öğrenci dün sabah okula geldiklennde koman dolann saldırısjna uğramı^lardir. Olay sırasında saldırıya ugrayanlardan, üçü ku 10 ogrenci yaralanmıştır. Okula sokulm»yan öğrenciler, polistn saldnganlara kanşmadığını, aksine ksndi arkadaşlanndan bazüannı gözaltına aidıjtnı bildirmişlerdir. Bu olaydan sonra Maltepe Ülkü Ocakları binası önünde bır patlama olmuştur. Patlamadan sonra güvenlik kuvvetlerince bina aranmış. ancak birşey bulunamamıştır. önek'teki Gazetecüik ve Kalkla İliskiler Yüksek Ofculu ötrencileri komandoların saldırısına uğramıs, okul 14 marta kadar tatil edilmiştir. ODTÜ'K IİR »ARA» ODTÜ'de öğrenciler dün de okula gitmelerıne karşın, dersliklere gırmeyerek bahçed* dolaşmıslar, daha sonra Rektör Tan' m istifasıoı isteyerek çesıtli sloganlar soylemişlerdir. Eu arada ODTÜ Mütevelli Heyeti, «Ideolojik sebepli fiilî çatısmalar yüzünden ögrenimlerine maddeten devam imkânı kaJmayan öğrencileri» başka illerdeki ODTÜ kampuslanna nakledebilecektir. ODTÜ Giris. ÖŞretim ve Sınav Yönetmeliğine bir madde eklenerek bu konudaki yetkinın «Başkaca hiçbir $art aranmaksızın» Mütevelli Hsyetince kullanılacagı kararlaştınlmıştır. Besmi Gaaetenin dünkü sayısında yayın lanarak yürürlüğs giren bu ek yönetmehk maddesinin ODTÜ'ne devam edemeyen sağcı ögr?nciler içm alındıgı belırtilmiştir. Washington'da (Bastarafı 1. Sayfada) cuğunun da aralarında bulunduğu 7 kışıyi öldünnüslerdi. f Dört yü önceki olay nedenıyle dünya ağjr sıklet boks şam piyonu Muhammed Ali'nin kendilerinden özür dilemesi. (Muhammed Ali'nin de bu olaya kanşmış olduğu, Hanefi müslümanlar tarafmdan öne sürülmektedir). 4 1965 yılırun beşlannda, Kara Müslürnanlar Hareketinin liderlerinden Malcolm X'i New York'ta katledenlerin kendilerine teslim edilmesi. ^ Kara Hanefi Musliımanlar grubunun lideri Hamas Abdiilha lise, mahkemede yargıca hakaret ettigi için verilen 750 dolarlık para cezasının iptali. Bu isteklerin açıklanmasının »rdmdan, «Alluhm Habercisi Mu hammed» filmi New York ve Los Angeles sinemalarında derhal afişten kaldınlmıştır. New York' takl «Rivol» aineması ile Los Angeles'teki «Paramount» sinemasmda lilrn yanda kesilmlş ve seyircilere bilet paralan iade edilmiştir. Filmin yapımcısı olan «United Artists» şirketi, filmin Amerika'da hiçbir yerda gö&*rilmeyecegini açıklamıştır. KAFALAR KESilKEK Bu arada baskının lideri olan Hamas Abdülhalis, kendisini telefonia arayan bir gazeteciyle görüşürken, filmin oynatılnıasırun durduruldugunu haber aldıŞını, diğer isteklerinin yerine ge :irümemesi halinde ise, ellerindeki rehinelerin kafalarını birer birer keserek, Yahudi Merkezi'lin penceresinden aşağı atacak [annı söylemiştir. Bu telefon ?örusm«sinde, Amerikan halk eaşamında sıyonist etkisini kına can Abdülhalis, tÇocuklanmı jldürenler bize teslim edilinceye lek, mücadelemizi sürdüreceJiz» demiştır. KESKIN KÇANCIUR YERLETTiRilDi Bu arada polis birlikleri, 3 ay n yerde aynı anda girisilen sal dırı olayları üzerine başkent iVashington'un bır çok ana cadiesini kesmiş ve saldırıya uğra ran belediye binası ile îslam ve i'ahudı Merkezleri çevresindekı Jinaiara dürbürüü tüfeklerle do latılmış keskin nişancılar jrereşürilmiştir. Hamas Abdülhalis se bu nisancılann geri çekilme erinı istemiş ve aksi halde elle •indeki rehineleri öldürecekleri ehdirinde buiunmuştur. Rehinelerin durumu konusunla kes:r. biîgi alınamamakla birikte, erkec;erin elleri bagh ve rüzleri duvara dönük olarak bekedikleri. kadmlann da ellerinin »ğlı bulunmasma kar$ın, hare;et etmelerine izin verildifi büiirilmektedir. Kenüz doğrulannayan haberlere göre tedhişçiler )askın sırasında Hıristiyanlarla fahudiler arasında bir ayınm ^apmışlar ve baskından hemen ionra 36 rehine serbest bırakılnıştır. REHİNELERİN DURUMÜ Verilen bilgiye göre saldıreanır. Was,hırıgton Beledıye binasma aptıkları baskında. asansörden ıkmakta olan genç b:r gazeteiyi vurarak öldürmüşlerdir Pois d:8er iki kısinin hangi kosular sltında öldürülmüş olduklaının henüz saptanamadıgını beirtmiştir. Bunlardan bırının ceedi. binsnın 5. kafmda bulunnuştur. Gayri re^rni <aynaklar se ölii savısının bese yükseldiini öne sürmüşlerdir. Georse Washinsrton Hastanesile kaldınimı; olan 15 yarahr.m ofunun dummlannın ağır olduTi bild : '^=';"' H ''HANEFİ KÜSLÜMANLAS Amerika'daki islâm hareketı çınde en tanınmış ve büyük örrüt «Zencı Müs!ümanlar>tdır. îlish Muhammed tarafından kııulan ve d3ha sonra oğlu Walace Muhsmmpcî'in lideri bubmiugu örgiife dünva a i r sik!?r loks şampiyonu Muhammed Ali le üyedır Üyelermin büyük bir böliimi; :encüerden oluşan Hanefi Müsümanlar ıse H K üyeli kiiçiil; X) )ir sruptur ve «Zenc. Müslümanar» örgütii ıle her hangi bir lişkısı voktnr Halite Hamas Ibdülhalis üderlıgındeki Haneiı rlüslüman grubunun üv^lerirıâen )iri fiF Amerikalı ünlü basket»olcu Kerim Abdülcabbar'dır. (Bastarafı 1. Sarfada) üzüntü duyduğu» yolundaki sözlerini yorumlarken. bu sözlerin Brandy Tyson'un kişısel görüşiı oldugunu söylemiştir. Carter Şıii olaylarmı soruşturmakla görevli Senato Komisyonu nun Amerikan hükümetinin Şili'de «meşru olmayan önlemlere başvurdnğıınu» gösteren hiç bir kanıta rastlamadığını tekrarlamış, ancak Allende yönetimine karşı girişiien dar beye <katkıda bulunabiiecek unsurlara ABD'nin sınırlı mali yardımda bulunmuş olduğunu« söylemiştir. Jimmy Carter'in Washington'da basın toplantısı düzeruedıgi saatlerde, Cenevre'de toplanan Birleşmi» Milletler İnsan Hakları Komisyonu ise, Bı r a>yhte ve bes çekimsere ktrşı 26 oyla Şıli hükümetini kmayan ^ir karar tasansını onaylamışür. Tasarıya yalnifca lTrug\ıay kar şı çıkmıştır. Karar asajısında, «işkencenin kurumlaştrnlması • kınanmakta ve «Şill yetkililerine sağlanan çeşitli yardım şekilleri nin sonuçları» konusunda bir sorusturma açılması öngorulmek tedir. Çekimser kalan ülkeler. Kostariko, Ekvator, Ürdün, Panama ve Peru'dur. Metni sunanlar ise başta ABD ve Küba olmak üzere, altı ülke dir. Oniara daha sonra SSCB ka tılmıştır. Tasarı lehinde oy kullanan Mı »ır. Sili hükümetinden «yüzlerce siyasal tutukluyu serbest bırakmasmm» tasarıda istenmemis ol masını da elestirmiştir. Bu arada İnsan Hakları Komis yonıındâki ABD delegesi Brady Tyson. Dısisleri Bakanlığınca «istisare» için geri çagrılmıştır. (Dıs Hab*rler Servisi) Başkanı Carter'in ba Hn toplantıunın Sili dısoi» daki bölnmleri I. sayfamııdadır.) îşçi İşveren ha gtir ses çıkartabilse'.erdi de bugünkü açmaza düşüinıeden :çvereniere çıkarlan doğrultusunda zamanında uyan yapabiîselerdı> demiştir. Türkiye'de, sendikaların, siyase îe katılmalarının yasak olduçu dönemlerde dahi, baglıif; telgrilları çektikleri. Vatan Cephesi .cur dukları zamanlarda siyaset yap.ık larını; partilerin ancak stndikaların kendılerlne karşı çahşmaıarını engelleme amacıyla siyaseti yasakladıklarmı söyleyen Isıklı, özetle şöyle devam etmis'ir: «Yürürlükreki yata siyıijete k?rışmayı yasaklamamış. sadece ya sak olan eylemleri belirlemiştlr. Parti ad: i'.e sendika kur;na. organik ve parasal bağ kurma y&saktır. Sendikalanmız bu yaScnın verdiği hakları kullcnmak*.»dırlar. DİSK. CHP'yi de;teklediğini açıklamıştır. Türk Iş. p*rtiler üsîü politikadan vazgeçmı^tir. Türk İs içinde .AP'yi destekleyelim» diyenler yoku:r. •T^.rafsız kalalım» diyenler vardır. «CKP'yi destekleyelim diyenler de vardır. Eğilim CHP'y: cies'ekleme yolundadır. Bu neden böyledir? CHP ve AP'nin pan; pro^rramlarına bakrığımızda birinln sosyaüst. diğerinin kapıtalist dıye tanımlanması doğru dcğild.r. Sosyoekonomik öneriie:i;:de çok büyük farklar yoktur. Ancak. CHP başındanberi Anayasanın, oz gürlükleria savunucusu oımuşrur. AP ise. «Anayasayı lüks buldugunu> söylemiştir. DİSK. CHP'yi «ileri bir demokrasi için» desteklediğini açıklamıştır. Daha doirJ olarak sendikaların Jfmokrasi sözü verdiği için CHP'yi dfsfeklediklerini söyleyebiliriz. Bir başka önemli nokta. Batı Avr.ıpa ülkîlerinde •Düşünmeyi zorla ortada!'. kaldırmayı» ilke edinmış düşüııceyi savunan partiler yasakiaıımışnr Bizde AP böyle b.r oaıri ile koalisyon yapmıştır. CİTP ı»e bu partiye karşı çıknıaktadır. Her halde sendikalar ou olguyu değerlendirmektedirler.» Aynı konuda ögleden sonra yapılan panele ise AP adma Sabahattin Ataman. CHP adına Alev Coşkun, Türk İş adına İsmail Topkar ve DİSK adına Kemal Ne bioğlu katılmışlardır. Prof. MPtın Kufal'ın yönettiğ: pane'.de AP sözcüsü sendikaların bir sıyasi partiy: destekieme kararını alabileceklerini, bu kararın etkileme anîamında b:r değeri oldugunu, işçilerin ise oy Irullamrken siyasi kanılarında öıgür oldukls nnı söylemiştir. Ataman Türkiye'deki sosyo ekonomik seli?menin batıdan çok farklı o'duğunu. i?çi sınıfının doğması ıie birlikte işçi haklarınm da geldiğini bu nedenle. ne sınıf partisinin r.e de sınıf savaşma alet olan bir sendikanm bizim yapımıza uymayacağını öne sürmüştür. AP sözeüsünün. sendikaların siyasete kat:lma görüsünü S.T 3şa ma olarak kabul ettiklerini oelirten CHP sözcüsü Alev Co&ıın ise. sanayileşme ıle biriikte ameX sermaye çelişkisinin dogdugunu, kendilerinin de çaıışmayı istemediklerini söylemis. «Coguicu demokrasi'.erde baskı en güçlüsü isçi sendikalarıdır. Sendikaların bu gücünü toplusözleşmelerde sırurlamak ıglıı partilerüstü politika çıkarümıstır. Eu bir yutturmacadır» dsmıştir. DİSK sözcüsü Kemal Nebioğlu işçi olarak politikadan, milli gelirin dağılımmda söz sahibi olmayı anladıklarını belirtmiş, görüşlerini şöyle özctlemiştir: «Biz DİSK olarak ruhsatlı verilen haklarla. uzla^,ıi::cı pdi:!;ka ile işçi hakkı alınacağı görüşünde degiliz. Türk îş'ten burada ayrılıyoruz. Genel grev. siyasi grev yapma haklan verilmeden işçilerin siyasete katılma özgurlükleri sağlanmış değildir. Sendikalar yasası, DGM yasası söz konu su olmuş ve DİSK işçilerı tavır alarak siyasete ağırlıklannı koyınuşlardır. DİSK MC iktidanna karşıdır. Türk İş de karşıüır, hatta işvererıier de karşı oiduklarıru dolayh açıklaınjşîardır. Genel grevin, siyasi grevin hak oldugu bir başka batılı ülke olsa ıdi bu üç koafeaerasyon ortak senel grev yapar bu iktidann git mesini sağlayabilirlerdi.» Türk İş sözcüsü İsmail Topkar ise. Tıirkiye demokrasisinin en bujük eksiklıklerinden birmln komünist partisi olmaması oldu gunu söylemiş, demokrasi ve özgür!ükten yana oldugu için bu görüşü savunduğunu bildirmistir. Topkar açıklamalan süresince kardes DİSK deyimini kullanmış. DİSK'in CHP'yi destekieme karannı ve koşullarını. «i Mayısı» işçi bayramı olarak kutlama sını haklı bulduğunu ve ilerde Türk İş le DİSK'ın sosyal demokrat çizgide birleseceklerine inandığını söylemiştir. Türk • îş in bir takım eksikliklerınin oldugunu kabu! ettiğini, ancak sağ duyıınun baskın »elecegini ve Türk • Jş'in sosyal demokrat çizgide siyasete afcırlık koyacağına inandıjını belirten Topkar. ışverenlerin işçi haklarsnı sömürmeleri karşısında DÎSK'in hırçınlaşmasına da hak verdiklerini. fakat işverenin kafasını ezmek gibi bir esilimleri de olmadığını açıklamıştır. OI.AYLARI ARDINDAK GERÇEK GÖZLEM (BaşUrafı 1. savfada) dışı nileliği, Danıştay ve Yarsıtavca saptanan TRT Genel Müdürü hakkmda aylardır bir karara varamamıştır. Geçen hafta bir karar vermesi beklen«n Kurul. her nedense, kararııu önümüzdeki salı sününe tnrakmıstır. Herhalde bir bildikleri vardır . TRT Seçim Kurulu Başkanlı*ına çetirilen .Milli Güvenİlk Kurulu Genel Sekreteri Orgeııeral Nurettln Ersin, 12 Mart döneminin Milli tstihbarat Teşkilâtı Müsteşandır. Bel ki bir oiidİEİ vardır. TRT Yönetim Kurulu üyesi emekli Tümamlral Orkıınt. Genelkurmay Istlhbarst Başkanlığından emeklidir. Herhalde onun da bildikleri vardır. Bu İki istihbaratçı, bilgilerini bir araya mı getiriyorlar acaba? Ve gecikme bu yiizden midir? TRT Seçim Kurulu karannı veredursun. yasa dışı işfalci Karataş ile komisyoncu Hami Tezkan. TRT (rörevlilerini birer hirer yerlerinden almaktadırlar. Televizvon Haber'fii Müıiiir Yardınıcısı Aycan Giritlioğlu'nun açıga almmasıvl.1 başlayan «Karataş • Trzkan operasyonu», Televizyon Habeıleri Müdürü Özden Vardar, TRT II Haberler Müdürü Alun Aşar. yardımcısı Avdın Soysal, Dış Yaymlar Müdür Yardımcısı HüsameUin t nsal, muhabir Selçuk Altan. AlımeJ Tümel. spiker Sacil Onan ile sürdürüldü TRT förevlüerine uynulanan islemlerin tünıü yasa dışıdır. Balık başUn kokar. Çünkü, Renel müdür yasa dısıdır. Bir «işgakiyle» bir «komisyoncu». eiele vererek, TRT'de haber namıı.sunu koruyan görevlileri yaz kış demeden, oradan buraya savurmaktadırlar. Yok mudur. bu Anayasa Kurnluşn'nda çalışanlan koruyacak tievlet görevlisi? tsıe Danıştay kararları Işte Yarjntay karan tşte mahkeme kararları Uört üniversitenlıı sayın rektöru ıe Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, bu Danıştay ve rçıta kararlarına bakıp: HayiT. Karataş, yasaya uycun blr Genel Müdürdür.. diyecekler midir? TRT bir Anayasa kurulusııdur. Bu Anayasa kuruluşu, hövle sürjit yasa dışı işgalcilere ve komisyonrulara terkedilemez. TRT emekçlleri. bu kurumun onurunu. kendi onurUrı Ribi dimdik ayakta tutmasmı bilmektedirler. TRT bir «işgalciyle» bir «komlsyoncuya» mı kalacaktır? Sancar (Bastararı ]. SaTf»d») Barajmm temel atma töreni sırasında Demirel . Kosigin buluşması üzerinde durulması, daha »onra her iki ülkenin bu bulu$mayı dünya kamuoyuna karşı kendi yararlarına ııygun dü$ecek bir propaganda şekline dönüştürmek istemelerinin iki ülke arasında belli bir kırgınlıgı ortaya çıkardığını. bu kırgınlığın Clifford'un ziyaretinden sonra diplomatik bir taarruza gecen Sovyetler Birliği tarafından ortadan kaldırılmak istendiğini ve Demirel hükümetinin bu çagnyı cerapsız bırakamadlgım da iddia ermişlerdir. Sovyetler Birliği'nin «ısrsrlı efilim!» üzerine Çaglayangirin Moskova gezisi tarihleri birkaç keı: gözden geçirilmiş sonunda 14 msrt olarak saptannuştır. TÖBDER Merkezinin görevden aldığı 20 şube yöneticisi yarın toplanıyor TÖEDER Merkez Yönetim K.u rulu tarafından işten el çektinien 20 şube yönedcilerinin, yann saat 12"de Ankara TÖBDHR Şubesinde bir toplantı yapacak3arı bildirilmiştir. Toplantıda, işten el çektirilen ve ihraç için haklarında sonıjtıırma açılan üyelerin. TÖBDER Yönetim Kurulunun son karannı görüsecekleri ve bir karara varacaklan belirtilmektedir. Bilindiği gibi TÖBDER Merkez Yönetim Kıırulu, 5 şub«tta Ankara'da yapılan mitınste o)ay C'kardıklan ve bölge toplantılannda disipline uymadıklan se rekçesiyle 20 şubenin yönetim kurullannı görevden almış, r>neticilerini onur kuruluna ver ASKERi ÜQKİLER Slyasî iliskilerin j»nı sıra ikt yıl önce Soryetler Birliğinin (»ırişımi üzerine iki ülke arasında degişik bır anlayış içinde de olsa askeri iliskiler de başlamıst'.r. Sovyetler Eirliği önceki yıl Ankara'daki ataşemjliterligi aranlıfcıyla Genelkurmay Ba.şkanı Org*neral Semih Sancar ile bazı fcuvvet komutanlannı Moskova ya davet etmiştir. Davette NATO içinde yalnız Türk askerlerinin Moskova'yı siyaret etmedikleri. Amerika dahil tüm NATO iiyfrçi Milli Güvenlik illkelerin askeri heretlerinin Sov yetler Birliğine gittiklerı beiirıiimiştır. Bunun üzerine GenelkurKurulu gerici may. hükümetle temasa gcçerek o zamanki İkinci Başkan Orge akımlar raporu ile neral Kenan Evren'in Moskova' ya gitmesini uygun bulmuş ve petrol sorumjnu Orgeneral Evren başkanlıgınoaki bir heyet 1976'da resmen Sovy<« • görüştü ler Birliğini ziyaret etmiştir. i*.u zi.varetin arkasından Avnıpa Gü ANKARA. (Cumhurlyrt BSrosu) venlik ve tşbirliği anlaşnıası r.iMilli Güvenlik Kurulunun dünhai belgesi uyarmca. Sovye'ler kü toplantısuıda Cur/uurbaşkanıBirliği ülkesinde yapacagı hü nm istemi üzerine jçi«lerı Bakan yilk bir askeri mane^Ta için Ba.lığmca hazırlanan <Gericı «kırnkan ülkeleri arasından Türkiy^lar>a ilişkin rapor göruşülmüşyi seçerek Türk subaylannı mv tür. Enerji ve Tabii Kaynakiar Ba nevraya d»vet etmiştir. Genelkur kanı Selahattin Kılıç'ın da davet maydan giden yetkililerle Moxedildiğı Milli Güvenl.k Kurulu kora'daki atas«Bi]iterimiz Türk toplantısmda aynca, son ramanUütCA^A VE HATAUR heyeti olarak bu manevralan ız larda beliren petrol açığı ile Türk lemişlerdir. TRT'de. televizyon müdür ve Silâhlı Kuvvetlerinin harp araç ve gereçlerinde kullanılan akarya yetkililerinin genel müdür ŞaDAVET tarafından birer kıt dunımuna ilişkin öilg; alın ban Karataş Daha soara Türk Genelkunnamıştır. birer görevden alınmaları, yayın yı So%yetler Birliği Genelkuryansıyan önemli Öğrenildiğine göre. Miili Gü ve ekranlara may Başkanlıgma, karşı dave'i venbk Kurulu'nun geçen ay yapı maddi hatalara yol açmaya başyapmıştır. İki ülke yetkilıl^ri lan toplantısında .anarşiK o^ay lamıştır. Televizyonun önceki arasında yapılan temaslar so lar«a ilişkin İçişleri Bakanlıgmca akşamki 20 haber bülteninde. nunda Sovyetler Birliği Getıel hazırlanan raporun görüş.ülme Kıbrıs toplumlararası görüsmele kurmay İkinci Başkanlıtının riyle ilgili bir haber sırasında, sinden sonra Cumhurbaskanı 7an Türkiye'deki İkinci Başkanhîıa ftjm yonetimi görüşmecisi Tas ri Korutürk <Türkiye'dekı gerici farkiıhğı ortaya çıkmca bu Ke? akımlar. konusuna ilişkin bilgi sos Papadopulos yerine. Yunanis Sovyetler Birliği Geneikurmay tan'ın eski faşist askeri cunta istemiştir. Enmıyet Genei MüdürBaskanı resmen Türk Gene'.turlüğünden bir görevli taraiından lideri aîbay Yorgo Papadopulosmay Bajkanlıiı tarafından dı.'oî «anarşi. raporu okunduktan son un resmi göst«rilmistir. edilmiştir. Temaslarda aynca ra gerici akımlara ilişkin yeterli PARTiZANUK Türk Genelkuımay Başkanı Or bilgi bu'unmayışı nedeniyle CumAdalet Partisi erken seçim hageneral Semih Sancar'ın da «nü hurbaşkanmca, dün yapılan topmüzdeki sonbaharda Moskova'yı lantıda bu konuların da Kurul zırlıklarıyla biriikte propaganda çahşmalannı da h ızlandırırkeıı. ziyareti be'.irlenmiştir. üyelerine anlatılması önerilmiş devletin bazı olanaklarını parti tir. Bunun üzerine İçişleri Bakan için kullanmaya yönelmiştir. TV ÇA6UTAN6İL NE YAPACAKÎ lıgınca eldeki mevcut bilgilere Çağlayangil'in ziyaret: sırasn dayanarak gerici akımlara ilişkin de gösterilmek üzere Demirel'in temel atma törenlerinde konusda siyasi konuların yanı sıra kon bir rapor hazırlanarak Miili Gü malarını yansıtan 10 film hazırsoloshık ve hava korsanlığı ile venlik Kurulunun dünkü roplann lanmış bulunmaktadır. Bu filmilgili iki anlaşmanın imzalaimasında .asayiş> ile ilgili maddenin sının söz konusu olduğu öğrenıl görüşülmesi sırasında üyelere o lerin yayınlanmak üzere televizyon prograrmna alındığı bildirilmiştir. Bu anlasmalar daha önkunmustur. mektedir. ce de çeşitli ziyaretler nedanıyle ele aluırnıs, ancak taraflar s rasında kesin bir görüş birîiçir.e varılmadığı için imzalanamamiîtı. Çağlayangil'in ziyaretinden önce de metinler üzerind« Kssin bir anlaşma olmadığı bununla beraber Moskova'da yapılack Analar. babalar ilerici, yurtsever ve devrimciler, Atamüzakerelerde baza ilerlemelerltı türk Eğitim Enstitüsün'deki fasist işgali kınama sorunlabeUenildiği diplomatik çevreiernnı tartışmak için panel düzenledik. Katılın! Evlitlannıce belirtilmiştir. zın mücadelesine sahip çıkın. Dışi?leri Bakanlığı yetkilileri Moskova ziyareti sırasında r w a i KONUŞMACILAR: bir belgenin yaymlanmasıiın Doğan ÖZTL'NÇ (CHP Mületvekili) beklenilmediginl ancak norm*l Mlhri BELLİ (TEP Genel Baskanı) bir ortak bildiri çıkabilecejTTU TBP Kartal llçe Başk»nı dile getirmişlerdir. Bu arada üerAli Galip YILDIZ (İstanbul Barosu) de yüksek düzeydeki bir ziva.rt Türk Babibler Birliği sırısında yayınlanmaaı söz koKemal NEBİOGLU (Gıdaîş Sendikası Bajkanı) nusu olan siyasî belgenin özüne Doç. Gencay GüRSOY (TÜMÖD> ilijkm b t n görüsmeler yai':i)iN»ll SATLIGAV (TÜMAS) lacegi ve siyasi belgenin ana k«Sükran KETENC1 (Gazeteci) rakteri üzerinde durulabileceji S*lim YALÇINER (Gaîeteci) de ögTenilmistir. Yer: Tepebaşı Gazinosu, Oiin: 12 Mart Cumariefi, saat H.M. KATIP Ankara'dan aldıTERTİP KOMfTESt gım ehliyetimi kaybettim. Hükumsuzdür. M, Kâztm ERÖZTtRK •••>••••••••#•>•••#•••••••••«•••••••••••••> (Ba^tarafı 1. sayfads) Teftiî Kurulu, Haber Dairesi Başkanı Hamı Tezkan'ın. bu durumda yönetmehklere aykırı ceza getırdiğini belirtmiş ve yönetimde gerekli Hyakati gösteremediği ıçin «cezalandırılmasını» istemıştir. 3 . DilEKÇE TRT personeli. dün Ankara Savcılığma üçüncü bir dılekçe vererek. şaban Karataş hakkmda yapılacak işlemin «Çabuklaştırılmasıru» istemişler ve «Huzursurluk ve yasa dışı işler artık son noktasına vardı» demışlerdir. Bu defaki dilekçede Şaban Karataş' ın yanı sıra Hami Tezkan ile Cafer Demirai'ın da cezalandırılmaları istenmekte ve «Memuriyet görevlerini kötüye kullandıkları» yasalara aykırı yayın yaptıkları belırülaaektadir. Savcılığa verilen üçüncü dilekçeyi 200e yakın TRT personeli «âcilen» imzalamıs ve bir an önre harekete geçilmesini istemişlerdir. Dilekçede, Barolar Birliği habeıinin nasıl çarpıtıldıgı ve Başbakan Demirel 'e 70 dakika süren propaganda olanağının 359 sayılı kanunun ll'inci maddesine ayklrı olarak nasıl sağlandığı da ayrıntılı sekilde açıklanmıştır. TRT personeli tarafından Cumhuriyet Savcılığına verilen 438 im7alı dilekçeyı. Savcılığa bizzat götüren ve bu nedenle Van ve Erzurum'a sürülen Selçuk Altan ile Ahmet Tümel dün Danıştay'a beşvurarak. haklarındaki karann durduru'.masmı ve iptalini istemişlerdir. TRT'de başlatılan terör havası dün de sürmüş ve pek çok eleman için «Geçici gorevn emiıleri hazırlanmıstır. Bunlardan Selim Esen'in Trabzon'a. Andaç Develi' nin Diyarbakır'a gönderilecekleri duyulmuş, fakat henüz tebîigat yapılmamıştır. Esen Ünür ve Barbaros Aykol ise, TRT içindeki baskılan protesto ederek izin almışlardır. TRT (Kaşlaıalı 1. sayfada) şılık Sovyetler Birliği Geneikurmay Başkanının 197* yılı içinde ülkemize gelmesi beklenmektedlr. Bu gelişmelerin yanısıra, Moskova Radyosu, birkaç giin önce yaptıjı yorumda, askeri alanda Türkiye ile Sovyetler illskilerine değinerek bu konudaki olasılıklara işarct etmiştir. Dışişleri Bakanı (>ğlayangirin mart ayında kuzey komşumııu vapacağı geziılen önce yayınlanan yorunı ilginçtir. Çüııkiî askeri »landa iki komşu arasında ilk aclımlar izlenirken, NATO Başkunıandanı Haic, Amerikan ambargosu uedeniyle Tiirk Silahlı Kuvvetleri gücünün yarı varıya eksildiğini arıkUmıştı. Ankara'da (ienellvurmay Başkanlığında, NATO Asktrı Komitesi Başkanının hulumiu^u bir brifingie, Türkiyenin NATO sUıı dartları dışında silah. araç vr gereçlrrr yonelmek zorunda kalatajcı iki hafta önce dile {rtirilmtştl. Ku«kıınut bu konuda ştmılidrn abartılmış yoruınlara girişmtk yersizdir. Ne var ki Türkiye ile Sovyetler ırasındaki ikti^adi iliskiierin bugüııkü u bovutlara ulaşabileceğini v°S kişi diişünemezdi. Sovyetlerle askrri ilişkilerimizin doğal nlçülerine pirmesinin. ülkemiz jüvenliği aıısından oluralu bir sivasa olduğuııu düşünenlfr c.oçalmaktadır. Müttefiki tarafından ambarfiı altına alınan bir iilkede bu düşüncenin gelişmesi doğaldır. Ancak ABD dısında bir seçenek aramaktaıı yoksun ve bağımlı revreler. Sovyetlere yakınlaşmayı ambargonun bir an önce kalkması ynlunda bir mancvra ffibi değerlendirmektedirler. Bu politikanın MC iktidarınca nenimsFndiğini gösterir işaretler yok değildir. Gerçek olan şudur ki Türkiye'de yrnt bir dış politikanın nesnfl koşnlları jellşmektedir. Ankara'dakl siyasal iktidarların dünya göriişlcri ne nlursa ol.sun. yaşanan olaylar ?eriye dönmeyi olanaksız kılmakta. yeni ve gerçekçi bir yol» firilmektetlir. Çjığlaysntilin Moskova .çezlsi. Washinclon'a kara bir göstrri dejprini bu bakımdan aşacaktır. ARD ambargosu artık kalksa bile, yaşanan acı dcnevin sonuçları, Türkiyenin hem sirasal »landa. hfm tüvrnlik konulannda yeni kavramlara sfrekninmesi oldugunu açığa çıkarmışlır. • •• CGP'nin parti (Baştarafı 1. Sayfada) jeceği ile ilg'.li bir soruya MC ortakian. çıkarian için birbirine katlanıyor. yanırını vermiştir. CGP'NİN TEKlifi CüP yonetıcılerüıin AN'KAnm haberıne göre, .Kendilerinin des teklenmesi kaışılığında parti yö netirmnde TürkIş'e önemli ağırlık önerdiklen bildirilmektedir. CGP Genel Merkez yöneticileıi ve bazı Türkîş üsf. kademe yöne ticilerı arasında geçtiğimiz günlerde bu kor.ucia bir dizi temaslar yapılnııştır. Bu temasların zaman zaman CGP Genel Başka nı ve Başbakan Yardımcısı Tur han Feyzioğlu ıle Türktş Genel Başkanı Halil Tunç düzeyinde de devam ettigi öne sürülmektedir. AP'NİN YANITI uygulanması tabüdir. Bu cümleden oİ3rak parti liderleri munta zam şekilde ve belii günlerde top lantıya çaSrılacaktır» demiştir. &OZBEYLi'NiN SÖZLERİ DP Genel Başkanı Ferruh Boz beyli, dün duzenlediği basın top lantısmda. cephe hükiünetinin du rıımu ve düsup düşmeyecefi ile ilgili b: r soruya. «MC ortaklan çtkarları için birbirine katlanıyor» demiştir. ttalyan (Baştarafı 1. sayfads) S'.mda gerekh salt çoğunluk 477 idi. İki eski Savunma Bakanı. 1970 yılında İtalyan Hükümeıne 14 Lockheed Hercule uçağmın s?tışından en az 1.6 milyon dolarlık rüşvet almakla suçlanan oııbir kişi arasında bulunmaktadır. TÜRKİYE'DEKİ DURUM Genelkurmay Askeri Savcısı İlhan Şenel'in •görevsizhk. ve kovuşturmaya yer olmadığı> kararlanm verdiği ve Sivı! Savc:iığa gönderdiği Lockheed dosyası Ankara Savcüığı'na gelmıştır. Ankara Savcılığı da aynı dosya hakkında bundar. bir s,üre '.uce giırev5izlik> karan vererek dosyayı Genelkurmay'a göndermişti. Meclis'te Lockheed rüşvet olay larmı incelemekte olan Araştırma Komisyonunun Başkanı LHP Tskirdağ" Mületvekili Yılmaz Alpaslan bugiin basına bir aîiklama yaparak. Genelkurmay Askeri Savcısı Yargıç Albay İlhan Şener'in •kovuşturmaya geıek clma dıği ve görevsizük> karan hakkın da eleştirilerde bulunacaktır. İstanbul Valisinin DUYURU öte yandan, CHP ile AP arasın daki seçim yasaları ile ilgili temasların tekrar başlamasj için AP'nin CHP tarafından yapılan «Bütün siyasal partilerin katıl(Baştarafı 1. Sayf masıyla görüşmelerm devamı • sinin, okullara ad verme yönet çağnsına cevap vermesi beklenmeliğine uygun olarak. yararlı o mektediı. ANKA Ajansmın haiıe lup olraadığınm ancak bu ilde rine göre, AP çevrelerinın küçüK ki görevinin tamamlannıasındaıı partilerin Meclis'te temsillerinı sonra değerlendirile'uilccegini» önleyecek üçte iki baraj sistemi belirtmiş ve şöyle demiş.ir: nin gerçekleştirilmesi konusunda • Şu anda suyın Vali Şentürk, CHP nezdinde nabız yoklamala2<W'e yakın gencin siyasal cinayet rını sürdürdükleri de kaydedillere kurban gittiği ilin en yüksek mektedir. asayiş amiridir. Can ve nıal güDEMiREl'iN SÖZlERi venliğini koruma ve sağbma gorevini Anayasaya göre üstlenmiş Başbakan Süleyman Demirel, bulunan güvenlik kuvvetleri. po CGP'nin mektubuna kendisi tara lisi ve jandarmasıy'.a doğrudan fından verilen cevaptan sonra du valinin emrindedir. rumur! ne oldugunu soran bir ba Sayın Cumhuröaşkammızın da sın mensubuna, başta bu partinm ifade buyurduğu gibi üikemizd'; lideri Feyzioğlu olnıak üzere tüm polis kuvvetlerinin bir kesiminin yöneticileriyle görüşmeler yaptıyan tuttuğu kamuoyunda yaygın ğını söylemiş. Anadolu Ajansmın bir kanı haline gelmiştir. Pohsin haberine göre, Her konuda pro bu tutumunda hiç kuşkusuz vali tokolün ve programın itina ıle lerin de büyük sorumlujuklan vardır. Gerçek bu olduğuna görs, saym İstanbul Valisinin adının bır eği(BaşUrafı 1. Sayfada) tim yuvasına verilmesi, ilsili yönetmeliğin hükümlerine, amaç ve «Faşizıne ha;ır» toplantılannın anlamına ters düşmektedir. Bu 11 mart cuma sünü saat 20'de nedenle böyle bir karann tarih Dilşat düğün salonunda, 12 maıt sel sorumluluğunu yükîenemeys cumartesı günü saat 14.30'da Küceğimden karşı oy kullanıyorum.> çükesat Karınca sineması ve ay7 mart 1977 tarihinde toplanan nı gün saat 20'de Yenımahalle Gü Milli Eğitim İl Damşma Kurulu neş sinemasında yapılacağı da toplantısmda alınan bu karardan TİP Ankara il baskanı tarafmdan sonra bilgisine başvurduğumuz açıklanmıştır. Otakçılar Ortaokulu Müdürü ise, kendilerine henüz böyle oir kararın gelmediğini ve bu voldaki teklifin Milli Eğitim Müdürlüğü (Baştarafı 1. Sayfada) tarafından kendilerinden istendirin ile beslenen farelerde idrar ğıni belirterek şöyle demişür: torbası taşları ve tümörler mey«Milli Eğitim Müdüriüğü Ijizden geçen senenin sonur.a dogru Oku dana geidiğini bulmalan üzerine, İlâç ve Gıda İdaresı derhal yalur. adının Xamık Kemal Şentürk olarak değiştirilmesi yolunda tek sak kararı aîmıştır. Amerika'da her yıi şeker yerine lif istedi. Okulıımuzun Koruma Derneği ve Oku! Aile Birliği top tonlarca Sakarin tüketilmektedir. lanarak bu teklifi olumlu Sarşıla Alkolsüz içkiler, mej^a suları, dılar ve valiliğe bu yolda reklifte şekerlemeler, pastalar, dondurma bulundular. Sonradan Milli Eği gibi pek çok yiyecek maddesinde tim Müdürlüğü bizden bu ionuda Sakarin şekerin yerini almış gibir yazı da istediler. Biz de on bidir. lara bildirdik. Duyduğumu;a göre 1969'da sunl tatlandırıcı siklavalllik bunu prensip olarak kabul metin yine Gıda ve İiâç İdaresinetmiş ve bakanlığa sunmuştur a ce kansere yol açması nedenıyle ma bakanhktan bize okulun adıyasaklanmasmdan beri Sakann nın değişip değişmediğine daır başta gelen tatlandırıcı olmuşuı. hiçbirşey gelmedi. Okulun adı ger Sakarinin güvenilir bir tatlançekten İstanbul valisinin adıyla dırıcı olup olmadığı uzun süredir değiştirildi mi, değiştirılmedi mi tartışılmaktaydı. Beş yıl önce Gıbilmiyorum.» da ve İlâç İdaresi, kansere yol açabileceği kuşkusuyla, SakariKAYIP Emekli Sandığından nin kullanıluıa aianını kısıtlamışaldığım 21.711.580 nolu özel bel tı. ge ve çeklerirai kaybettim. HüABD'de Sakarin imal eden en kümsüzdür. büyük firmanın müdürü. yüzeyNESRtN EDGÜER sel bir arastırmaya dayanan ya(Cumhuriyet 2376) saklama kararının «rezalet» oiduğunu söylemiş, «Kilolarını koK.4.YIP 34 LE 214 No.hl rumak isteyen milyonlarca Amekamyonumun arka plakasını rikalı'nın ihtiyacı olan Sakarinin kaybettim. Hükümsüzdür. yasaklanmasının yarar değil, zaIzıet SELVÎ rar getireceğini. iddia etmiştir. (a a) Cumhuriyet 2378 Hükümet (Baştarah J. Savfada) Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından çeşitli tekliflerle birleştirilerek Meclis Genel Kuruluna sevkedilen hükümet tasarısı asgari geçim inciirimini mükellefler için ayda 450 lira, eşleri için 270 üra, çocukların herbiri iç»ı 180 liranın vergi dışı bırakılmâsı biçiminde öngörmektedir. Bugün yürürlükte bulunan kanunda ise bu miktar hükümetin 6nerdiklerinin üçte biri kadardır. Tasarıda buiunan geçici üçüncü madde ise uygulamanın tam olarak yapılabilmesi için 1980 yılını beklemeyi gerektirmektedir. Bu madaeye göre 1977 yıhnda mükeileflerden 275, eşlerinden 13.î ve çocuklannda» ise 90 üra vergi dışı bırakılacaktır CHP Aydın Milletveküi Şukrü Koç ve 46 arkadaşı tarafından verilen önerge ise Gelir Vergisi düzeninin yeni baştan düzenlenmesini öngörmektedir. CHP'lilerin önergesine göre en az geçim indirimi, asgari ücretten kesılmeyecektir. Aynca asgari ücretten sonra gelen her bin lira için ayr. bir vergilendirme oranı saptanmaktadır. Buna göre asgari ücretten sonra gelen 1000 lira için yüzöe 10, müteakip 1000 liralar için de yüzde 15, 20, 25, 30, 35. 40, 50 vergi kesilecektir. Ayrıca vergi matrahmuı hesaplanmasuıda evli olanlar için ayrı uir indirim yapılacak, her çocuk için de bu indirim miktan arttırılacaktır. MSP Genel Başkanı JTecmettin Erbakan ve 15 arkadaşı tarafından verilen kanun teklifinde ise asgari ücretin tamamı Gelir Ver gisi dısında bırakılmaktadır. Mü kellefin evli olmast halinde eş için 900 lira, her çocuk için de 180 lira vergi dışı kalacaktır. Öte yandan MHP Genel B«skanı Alpaslan Türkeş ayn bir önerge vermiş ve asgarî ücretten vergi kesilmemesirıi istemiştir. Faşizme hayır Şeker Dövize çevrilebilir (Baştarafı 10. Sayfada) talebini kısacağı buna karşm ihracatını önemli ölçüde artıracağını beklememek gerekir. Para ayarlamasının ithal talebi ve ihracat üzerine olabilecek etkileri marjınal nitelifctedir. Son ahnan tedbirlerin bu tabloyu değiştirmiyeceği kanısındayım. Türkiye. son iki jıldır hızlı bir borçlanma sürecine girmiştir. İki yıl öncesi Türkiye'nın dövizie ödenecek dış borçları 2.5 milyar dolar do.'ayiannda iken bugün DÇM hesaplan dahil 5 milyar doları aşmıştır. Borçîanma olanagı bulunursa 1977 yılı sonunda bu rakam 7 milyar dolara yaklasaveren, ihracatı 2 milyar dolar dolayîarmda bulunan Türkiye'nin, 1.8 milyar dolarlık bir boyuta ulaşan DÇM hesaplarmı kısa vadede ödemesina olanak yoktur. Sorun bu kredileri devam ettirmektir. Bu nedenle DÇM hesaplan ile ilgili ödünler, beklenen sonuçlardır. Türkiye, son iki >nldır yoğun bir dış borçlanma r.e. sorunları çözmeğe degil. perdelemeye çalışmıştır. Türkiye'nin ödeme olar.aklanna göre asın bir dış borçlanma. yapısal hiçbir sorunu çözmemiş, bılâkıs sorunları daha da agırlastırarak gelecek yıllara aktarmıştır. Yakın bir gelecekte resmen bi r morotoryum îlânını beklememek «prp>i» inrot inco r>. «.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog