Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SEKİ2 CUMHURİYET «1 MARF »977 20 günde 5 güreş turnuvasının düzenlenmesi tepki yarattı Coşkun Özan: "Galatasaray'a yedi yıl önce getirdiğim futbolcular hâlâ takımda oynuyorlar,, MÎLLt TAKIM ESKt TEKNİK DİREKTÖRÜ: «YETIŞTİGİM BİR KULÜP OLAN GALATASARAY'IN H t R ZAMAN İVİ OUIASINI İSTERÎM. VARDIM DA EDERİM FAKAT KAFALARIN DEGtŞMESt GEREKİR.» Mılli Takım eski teknik direktörü Coşkun Özan •emmuz ayına kadar hiç bir takımı ça'.ıştırrnıyacağım söylemiştir. Temmuz aymdan sonra kafasına uygun yöneticilerin bulunduğu bir kulübün takımını almayı düşündügünu belirten Özan Beşiktaş ve Galalasaray'dan da hiç bir önerı gelmediğini açıklamıştır. Yetiştiğf bir kulüp olan Galatasaray'm futbol talumınm durumuna çok üzüldügünü de belirten Özan şöyle konuşmuştur: «Benim 7 yıl önce getirdiğim oyuncular hâlS takımda oynamaktadırlar. Bence yenilgilerin nedeni iyi transferlerin yapılmaması, takımın başı boş bırakılması iyi yönetilmemesidir. Geçen yılki transferler bu durumu yaratmıştır. Bunda yönetim kurulunun büyük hatası vardır. Translerler bil kişıye bırakılmıştır.» Galatasaray'ı çahştınr mısınız? somsuna iliçkin olarak da Özan şunları soyleraiştir: «Bu dunımda bu takımı ele almak bir şey ifade etmez. Bence takımdan çok kafalar miuhımdir. Yetişüğim bir kulübün her zaman iyi olmasını isterim. Yardım da ederim. Fakat kafaların tieğişmesi gerekir. Galatasaray'm gelecekte hiç bır problemi olmaz. Yeni bir Galatasaray'da kuru'.ur. İyi bir transfer yapılırsa gelecek sezon iyi bir sonuç ahr. Galatasaray'm borcu var, parası yok diye transfer yapmadan da olmaz. Büyük paralar verildi, transferler yapıldı da ne oldu. Hiç bir şey. Gördüğümüz Gaîatasaray ortaya çıktı. Bu iş para ile de olmaz. Çünkü 10 milyonunu bir ınsan bos yere harcar. Bir insan öa 10 lirasını iyi yere harcar, degerlendirir.» Coşkun Özan «Beşiktaş için bir öneri gelmediğine göre bu takımı düsünmek yersizdir» d tir. Kartrlzlt Dafrtınu önceki gün ornanan GalatasarayOrdnspor Kupa maçında da sürdü. Yanda Rcınzi Tosyalıofln'nun (L) Kapım için vcrdife» Kartviztt jörülüyor. Istanbulda yapılau Türkiye Greko • Romen Güreş Birincillğinde kilolannd* sampiyon olaa »porcular birarada (Fotoğraf: ALt ALAKU^) îkt güne sığdınlan bir Tiirldy* GrekoRomen GUreş BirinciUği yapıldı İstanbuTda . Hafta arasına alınan ve Bağlarbaşı Spor Ssionunda yapılan bir Türkiye Blrinciliğı... Tribün doluydu... Güreşçilere tezahürat yap1.lıyordu. Ne var ki tribünlen dolduranlar, sevgi gösterilertnde bulunanlar. güreşleri bitmiş ya da takıma gırememiş güreşçüerdi.. Koskoca Turkiye Birinci:iğ:r,i büyiik bir çoğunluğunu işçi ve memurun oluşturdugu 4 milyon nüfuslu Istanbul'da kimsenin gelemiyeceğinı düşündükleri için Bağlarbaşı Salonunoa düzenlediler herhalde... 91 güreşçt, gnıp merkezlerinde yapılan elemelerden sonra Birincüiğe katılmaya hak kazanarak mindere çıktüar. Yalnızca 4 gün aradan sonra... Güreşçinin bir turnuvada fizik yapısı ne kadar kayba uğrar, kendini ne kadar zarnanda toparlar bunu bilen bir kişi yoktu sanınz Federasyonda. . Zaten çogu da sakat olmalan nedeniyle, katılamadılar Türkiye Birincüiğine... Kurumlararası birincilikte meydana gelen olaylarcian ders aiınamamış gibi, güreşçiler gene salonda dolaşabiliyorlar, tribünlerde oturabilıyorlardı. Herhangi bir olayı önlemek için yalnızca 3 polis görevlendlrilmiştl. Belki de şans eseri kendiierine iş düsrnedı. Tilm bunlardan sonra, yanl 4 gün aradan sonr* mindere çikaralc güreş tutanları, flzik kondisyonlan yetersizdl, çok agır güreşiyorlardı diye eleştirmek kendi kendlmizi tekzip etmek olur sa özellikle genç güreşçilerin moranerinl bozdular. Bölge antrenörierinm ve giireş>çiıerin yanı sıra Federasyon yetkilueri bile hakemlerden yakındılar. Ankara'da yapılan Kurumlararası Birincilikte hatalı davranışlanndan dolayı cezalandınlan Mehmet Esenceli ve Ali Şahm güreşleri tribünden izlediler. Ne var ki bazı tartışmalar. Esenceli ye Şahin'ın trıbünlerden müdahaleleri üzerine dogdu. TOFAŞ SAS'lı güreşçiler teknik ve fizik kondisyonlan ile rakiplerinden çok üstün gönindü!er. Nitekim bu Ustünlüklerirn 7 birincilik ve iki ıkmcilib alarak kanıtladılar. Daha sonra Tekel. Demirçelik ve MTAIı güreşçiîer ilk sıralan aldnar... Uzun bir aradan sonra mindere dönerek. Kuramlararası Birincilikte şampiyon olan Servet Aydemir, ikinci güreşinde tuşla yenilmesine karşın, en güçlü rakibi Reşit Karabacak da dahil son üç güreşini tuşla kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Güres otoriteleri, bu birincilikte, Türk güreşinde bir kıpırdanma görüldüğünü. ancak Avrupa ve dünya güreşi düzeyine çıkamadığını açıkls^ulac. • AKTALYA VI (STANBUL'DA Y&Pll&N TÜRKİYE SERBEST VE GREKO ROMEN BtR'NCiliKlERiNE PEK COK CÜREJÇİ SAKAT SAKAT KATH.DI. • OHUR KÜRSüSüHE (IKANLAR ARASINDA AlMâNYAOAN AMTRENMANS1Z OURAK GELEN SWRCULAR VARDI. Galatasaray Ordu karşılaşmasında da kartvizit dağıtıldı Yasa dışı olarak bastınlan ve Futbol Federasyonu Istanbul Btiro MUdürü Remzi Tosyalıoğlu tarafından dağmlan «müsabaka yerine giriş kartı» önceki gün oynanan Galatasaray Orduspor maçında da kullamlrruştır. «Kartvizit yolsuzluğu» olarak kamuoyuna yansıyan bu yasa dışı davetiyeler için Inönü Stadında sıkı önlemler almmasına karşın, TosyaUotlu"nun yine de< «kartvizit» dagıtması ilgi ile karşılanmıştır. Bakanhk müfettişlerinin sorjşturmayı sürdürdükleri acıklamrken, konu ile ilgili olanlarm görüşünun almmaması ve aradan 10 gün geçmesina karsın, sonuca ulasılamaması da dikkatle ızlenmektedir. Bu arada. Bakanlık, Beden Terbryesi Genel Müdürlügü ya da Bölge Müdürlügünün söz konusu kartvizitlerin geçersiz oldufeunu acıklamaması da devlet Hazinesini zarara sokmaya devam etmektedir. Yukanda Remzi Tosyalıog'lu'nun 9/mart/1977 tarihini taşıyan yasa dışı davetiyesi görülüyor... aınz. Kısa bir süre önce Almanya'dan gelerek antrenmansız oiarak katıiıp Türkiye üçüncüsü oian güreşçiler vardı.. özel işlerini öne sürerek salondan ayrılan hakemler vsrdı özetle... ANTALYA'DAKİ DURUM Antalya'da yapılan Serbest GUreş BirincUiğlııin Bısiklet Federasyonunun hazir llk gününde, anons ve salon düzentenmesinln dıladığı yedi yıllık çalışma progıa şında her şey kötü idi. Hakeralere itirazlar. trimında. 36 bisiklet yanşması bubünlerden rnüdahaleler, kavgalar... Ne istenmiyorsa vardı açıkça... İkinci günde yani birineiligin lunmaktadır. Bu süre içine iki son gününde, gerek Federasyon yetkilllerinin gemotosiklet 5Tanşması da konmuşrekse öteki yöneticilerin tutumlan güreşlerin dütur. rer.l: ve çekişmeli geçmesini sağladı. Güroşlere ilgi son derece azdı. Ancafc bu biFederasyon programında 2 n rincıliğin hafta arasmda yapılmasına bağlandı. y\ır: içi bisiklet yanşması bulun 20 gün içinde, Bölgelerarası, Türkiye Yasar maktadır. Burüann üçü uluslarDogu Birinciliklerinin, Macaristan ve Mısır Tv>rarasıdır. Geri kaian 16 yarışma nuvalarımn düzenlenmesi tepki ile karşılandı. Bir ise yurt dışmdadır. Yurt içinde çok gürcşçi bölgelerarası birinciliklerinde sakatyapılacak uluslararası yansrruüar lanmaları nedeniyle güreşemediler ya da sakat ilk kez düzenler.ecek Mevlana olarck mindere çıktüar. Pist yanşması ile Akdeniz Turu ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye BiDaha öncekilerinde olduğu gibi hakernler bu siklet turu'dur. birinciUîte de yetersizdiler. Ters kararlan ile Bisikletteki yedi aylık programda 36 yarışma yer alıyor Avusturya son iki yılda ilk kez ıslıklandı Teknik sorumlusu Helmut Senekowitsch. Viyana Televizyonuna verdigi demeçte şöyle konuşmuştur: «Takımının oyunundan deVÎYANA, (ÖMİ) 17 nisan'da ğil, sonuçtan memnunum. Doğ«Prater» de Türkiye İle yapacagı rusunu istersenlz, îtalya'daki haDünya Kupası eleme maçma hazırlık süresindeki üstün formdan ıırlanan Avusturya, çarşamba gecesi aynı stadda Yunanistan'ı 2 0 sonra, çok daha.iyi bir oyun bekliyordum öğrencilerimden. 17 niyenmesine rağmen, sergilediği futbol bakımından, otoriteleri tat san'rinki TUrkiye maçına dek. bpr şey yoliinâ girecek ye AyYıldızlı min etmemiştir. Avusturya yayın Öaha başanlir orgsnlan, genellikle, sonucu iyi.' tp.k:m karşısında fakat takımlannın o>ununu ye olacagız.» Maçı işleyen Demokratik Alterli bulmamışlardır. Sivah Bevazlı MiUî Takımın man Cumhuriyeti Milli Takırm Önder GÜR>L4N rnn Teknik Direktörü Georg Buschner, görüşlerini şu şekilde özetlemiştir: «Özel maçlar, eleme karşüaşmalan için ölçü olamaz. Avusturya takımından daha iyi bir oyun bekliyordum. Fakat bende olusan izlenim, Senekovitsch'in, takımının silâhlarını, yabancı gözlemcilerden sakladığı merkezindedir. 2 nisan'da La Valetta'da Malta'yı yeneceğimize inanıyonım. Sonra sırada, Avusturya var. 24 eylül'de «Pratersdeki maç, grubumuzun birinciliğini etkıleyecektır fazl.isiyie.) TAÇSPOR'A YENİLEN MUHAFIZGÜCÜ, YENİLMEZÜK ÜNVANINI YİTİRDİ Türkiye " Basketbol Ligi'nin geçen hafta yapılan maçîannda lider Muhafızgiicü'nü kendi alanında yer,en Taçspor rakibinin ligdeki yenilmezlık ür.vamnı sildi. 1. Lig'e yükselme çabası gösteren İstanbul'un Lacivert Beyazlı ekibi Taçspor, geçen haftaki zorlu teplasman maçmda rakibi Muhafızgücü'nü farklı yencrek 1. Lig'e çıkma şansırıı çoğaltn. ; Şamp yorüıık savındaki Ziraat ise haftayı maçsız geçirdi Bu üç takım şampiyonluk için savaşım verirlerken puan çetvelinin alt bölgesinde bulunan Müikiye, ÇişU. Ankaragücü takımları düşmernek için çabaiıyorlar. Daha önce iki deplasman maçına gitmeyip hiıkmen yenik sayılan ve ligden cıkartılan İzmir'in Altay rakımından sonra düşecek ikinci bir takım son haftalarda belli olacaktır. BASKETBOL 2. TÜRKİYE LÎGÎ PCAN DUKCMU 40 Muhafızgücü 14 13 1 1077 807 14 12 2 1169 933 38 Taçspor 13 Ziraat 11 2 1009 832 35 6 14 8 9S9 976 26 KurtulUs 14 Altmordu 5 8 946 1032 24 13 5 1 7 24 894 900 Ad. D. Spor 5 8 846 952 23 Ankaragücü Şişli 13 4 1 a 925 1040 22 13 2 2 9 833 963 19 Mülkiye 9 9 "61 530 6 Altay HAFTAMN TOPLU SONUÇLAR1: 84 94 Kurtuiuş Şişli 7787 Ankaragücü Taçspor 4249 Ad. D. Scor Mülkiye 6882 Muhafızgücü Taçspor !'•'• Bisiklet<nlerüniz yurt dışında lkişer kez B. Almanya, Çekoîl?.%akya. Yugoslavya. Avusturya, bi rer kez de Cezayir. Polonya. Romanya, Lüksemburg, İsvıçre, Fransa ve Bulgaristan'da yanşacaklardır. Federasyon çalışma programında yer alan 16 yarısma 87 giinü bulmaktadır. Bu yarışmaların en uzunu 13 gün sürer. 6 18 E>vlül tarihleri arasmda yapılacak olan amatör Fransa Turj'dur. tkincisi ise 12 sriin süreli 1425 Eylül tarihleri araısndaki Bulgaristan Turu'dur. I ;nCDI ir^C LIUCnL.IVjlC Vlll/CCI nîl T UrvOCLL'lLCn CD ıgo bin s«yırci önünde oynanan Dünya Kupası Çarşamba gecesi Rio'nun Maracana. b'aaır.oa eleme maçmda Brezilya, Bogota'da 0 0 berabere kaldıgı Güney Amerika ikincisi Kolombiya'yı fi0 yenmiştir. Bu yengiyle grubunda Uderliğe yükselen Brezilya'nın golîerini Roberto <2>. Marinho <2), Zico ve Kaptan Rivelino k&ydetmişUr. Seyirciler gerek maç süresince. gerek«e maçtan sonra, Siyah înciler'e çılgın tezahürat yapmışlardır. Fotoğrafta Brezilya'nın Peru ile oynadıgı maçtan b i r an... 17 nisan'da Viyana'da yapılarak Avusturya Türkiye maçmda, Avusturya Hollandanın F.C. Feyenoord takımmda top koşturan Avusturya Millt Takımının kaptanı Kreuz'a gerekli izin alın mışür. Kreuz'un, Avusturya takımının en güçlü hattı olan orta sahasmı bir kat daha kuvvetlendireceği b^lirtilmiştirf Istantoul 2. Amatör ?>utbol LiğrMn ' Diğer taraftan, Vals Ülkesinin ünlü futbol uzmanı Wimmer^,Şij; j^aftasmda Kanlıca, Eminönii, Kasunpaşa, Anad lu',' B. Boronkay, Örnekspor ve Ayvansaray galit yah Beyaziı Milli Takımın, 17 yet sevincini yasayamadılar. (B) grubunda ligin g nisan'da Türkıye'yi Tahat yenece yemeyen tek ekibi Şişli, Beykoz'u 50 yeninoe i ği kanısmda, Wimmer, «Bugüne liderUğe yüXseldi. Lig'de mücadele eden 72 ek dek Türklerle yaptıgımız üq maçı da kazandık. 17 nisan'daki kar mesini bildiler. şılasmadan kaygılı olmak yersizcür» demiştir.. (A) GRUBÜ: Avusfurya takımında en yüksek notu, ilk golün kahramanı sag • 6 1 0 16 5 LEVENT 1 bek Sara almıştır. Duisburg'lu ISK. PAŞA • 5 2 0 18 5 Jara < tstanbul'daki maçta oyna İST. SPOR • 4 1 2 16 10 mıştı), orta saha oyunculan Hicr1 2 5 0 8 4 FETHIYE kensberger ve Prohaska da, beğe#• 3 2 2 7 5 ADALAB nilenler arasmda. Buna karşılık, LANGA 2 3 2 5 4 Yunan asıüı Libero Persidis ve BEYLERBEYI • 2 3 2 11 12 takımın gol makinesi Rapid'li BOGAZİÇİ J 2 1 4 9 14 Hans Krankl, futbol uzmanlannı M. SİNAN 1 3 3 7 11 hayâl kırıklıgına uğTatmışlardır.. HÎLAL • 2 0 S 5 14 Maçı izleyen Türk Milli Takımı K. GÜMRÜK " 1 1 5 12 17 Teknik Direktörü Metin Turel'in, B. BORONKAY 7 0 2 S 3 16 17 nisandaki maçta Avusturya'yı. (B) GRVBV: Türkiye karşısuıda favori göster mesini «Tuzak» ve «Kompliman» 1 ŞİŞLÎ r 5 2 0 13 0 olarak niteleyen Avusturya yayın ISTIKLAL 7 5 1 1 9 4 organlanndan «Kurler», «Sara'mn r" 3 S. KULESPOR 4 0 11 4 Süper Başansı» başlıgıra kullanr ÇATALÇA ' 3 3 1 9 7 mış ve «Yengiye ragmen, sevineDEFTERDAR • 3 2 2 14 12 medik. Millilerimiz, Türkiye maALTINA"Î 2 4 1 9 9 çınm prova«ında, b:zi hayâl kırık * BEYKOZ r 2 3 2 15 15 Uğına uğrattı» şeklinde bir ifade r ÖRNEKSPOR r o 5 2 9 11 kullanmıştır. Aynı gazete, Siyah • KÜÇÜKKOY " 1 3 3 5 7 Beyazlı MiUî Takımın, son iki yılÇIKSALIN r ı 2 4 6 15 da ilk kez böylesine yuhalandığını TUZLA 1 2 4 6 11 da kaydetmiştir... ANADOLU • o1 6 6 11 F f 2. Amatör Lig'in 72 takımı içinde yenilmezliklerini yitirmeyen yalnızca 11 ekip kaldı <C) GRUBC: 5 2 f 3 • 4 ; 3 3 2 1 7 2 ' •t 1 0 r Ankara'dan Notlar Quo Vadis Solakoğlu Hmcal ULTJÇ Japonya, 1980 Moskova Oümpiyatlarının naklen yayın hakkı için 160 milyon lira ödeyecek TOKYO «Nippon Educational Television Co.» adiı Japon televizyon şirketi. 1980 yılında Moskova'dı yapılacak olimpiyat oyuıılarını Moskova'dan Tokyo'ya, oradan da Japonya'daki öteki televizyon is'asyonlerına naKlen yayınlama hakkı için 5 nv.lyon dolar üzerinden bir anlaşma yapmıştır. Aynı kurulus 197 i Montrea! climpiyat oyunlarımn naklen yayın hakkı için 1.4 milyon dolar ödemişti. (aa.) Türkiye Yıldızlar Voleybol Birinciliği Bolu ve Kütahya'da yapılacak Türkiye Yıldızlar Voleybol Birinciliği I. kademe karşılaşmalan 1820 mart tarihleri arasmda Bolu ve Kütahya'da iki grup halinde yapılacaktır. Voleybol Federasyonu 1977 yılı faaliyet prog™tnn« crirp. Yıldızlar Türkiye Voleybol Birincı lığını tartışmik İçin, ŞekeTspor'a bakmak yeterll... «Tüm spor dallan içinde. Avrupa düzevinde en Daha önce de yazdık.. Ankara'da amatör basbaşanlı olduşpumuz branş, basketboldür» demiştik sık sık. Federasyon Başkanı Osman Solakoğlu'ndan bir krtbolü öldüren gizli profesyonel kulüplerin başuıdanot aldık. dır. Şekerspor. tstelik de hakem kurslannda, Federasyonun cu ünlü bakemi ve ba.ş danışmanı tarafın«Böyle diyip dunıyorsun. Oturdum, ne kadar doğ«Şekerspor bir ekoldiir. Onu koruyacaksınız> ru olduğunu tespit için bir bilanço çıfcardım» diyor. dan Bitanço son dört yıluı maçları. Toplam 123 maç oynaöğütleri ile yetiştirilen hakemler tarafından korunur. mışız. 74 galibivet. 49 mağlübiyet var, A^Tupa'ya karçı. Ne yapmıs Rüştü bu Şekerspor'da şimdi yıllar Avrupa da, öyle, LiiksemburK. Malta gibismden değil yılı?. üsıclik. Dahası da var. Avrupa Yedlociliği. Avrupa Hadi bıraktık Şekerspor'u.. Hangi sporcuyu veDokuzunculuğu, Avrupa l'luslar Kupası finalîstliği tiştirmiş de kazandırnuş Ankara ve Türk bsskctbode çabası . Doğru .. Ama gelecek yıl, basketbolümüz lüne... Yetiştirmeyi bırakın.. Doğan Ankara ya gelve Solakoğlu için ayni şeyleri söyleyebilecek miyiz? İşmoden önce, milli takımın ilk beşinin direkt adamı te sorun bu... idi. Şimdi Eczacıbaşı'run soyunuk seyircisi oldu... İşte Türk bashctbolünün en yeni ümidi. Cihangir'in An* kara'ya geldikten sonraki hali .. Rüştü Yüce diye bfr dostumuı var Ankara'da. Şekerspor basketbol takrmının antrenörü. Sonra, Rüştü. A Milli Takımı antrenörü.. OrtaDoğu Kulübünün Başkanı... îrimdi, kalkıp da Osman Solakoğlu na Quo VaAn kar a Kolpjliler Kulübünün 3 Kisillk Teknik dis» dersek. bize RÖstereceği yön, herhalde Uerisi oUKomitesinin de başkanı. nıaz... Verinde saysak, ona da ranydık ya... Bunlann ilkt profesvonel, diğer ikisi, bo? zaman••• lan değerlendirme türunden işler. 5^annedersinir ki, Solakoğlu Federasyonu, Izmir'dfki olaylar sonuRüştünün bol zamanı var. Değil.. cu. ^ekerspor'u hükmen yenik saymış. Rüştü Yüce OrtaDoğu Teknik ÜnivFrsitesinde akaİzmir'deki olay öıetle şn: Karşıyaka Şekerspor demik kariyeriııj sürdüren bir öğretim üyesi. Akade maçının Merkez Hakem Komltesince atanan hakeınnıik kariver demek, boş zaman yok demektir aslında. leri maça gelemijor. Komitenin lımirli Danışmanı Bu kadar da değil... Rüstiı Yüce, bir de OrtaDojtu Gürkan Ertaç ki Federasyona açtıgl jayüra ateştcn Teknik Üniversitesi tnşaat Bölumü Başkanı. Yanf, sa sonra, bu göreve gelen bir gazetecidir birisi kendisi dece öğretim üyesi değil, bir de ynnetim çörevi var. nlmak üzere iki Izmirli hakeml maça atıyor. Rakibi OrtaDoğu'nun halint de Bursa'daki safır «ultan bile Karşıyaka ile birükte, üçüncü olup, Koraç Kupasını biüyor zaten... katılma savaşı vpren Şekerspor da tzmirll hakemlerŞimdl, orunıp «Vah zavallı Rüştü .. Barrranu ka le maçı ovnamak istemeyip, geri dönüyor. Federasyon Siyacak vakti yok. l'yumaga zaman buluyor mu acaŞekerspor'u hükmen yenik sayıyor. ba» diye dü^üneceksiniz değil mi?.. En azından SolakBuraya kadür herşey iyi.. fyi olrnayan yanı şu. oğlu ve Federasyon üyesi arkadaşlan böyle düşünÖnümdc Osman Solakoğlu iıması ile tüm ülkeye damüyorlar, bir de Rüştü'yii B«tirip A Millî Basketbol ğıtıian bir Basketbol Müsabaka ve Hakem VönetmeTakımına Başantrenör yapıyorlar... liği var Müsabaka SörttmeUğinhı löinci msddesi şöyle Ankara'dan, milli takıma iki kişi, ya gider, ya diyor: gitmez... Onlann Ikisf de Şekerspor'da oynarken, «Herhangi bir sebeple gelmeyen maç hakeml yeRüştünün y»rdmicı antrenör olması pek sorun değil.. rine, takım idarecilerinin rtzası ile, diğer bir ItsariAma H oyuncusunun 10 tanesi tstanbul'hı bir takılı hakem tayin edllir. Takım idareclleri anlaş&mazmı, bu Rüştü, nasıl yönetecek?. Çalıştıracak. gezilelarsa, nlhal karari, federasyon tarafından tertiplenen re götürecek?. müsabakalarda Merkez Hakem Komitesi verir.» İnsan harlka çocuk olsa, beceremez bn işi... Merkez Hak°nı Komitesi nerede? İ'stelik Rüstü'nün. harikahğını bırakın.. Olağan Ankara'da. Karan var mı? Tok. O halde.. Diyeceksiniz kJ, Gürkan Ertaç var ya.. Diyelim ki, Gürkan Ertaç, komitenin temsU yetkisi olan bir üyesi.. Ama Hakem Yönetmeliğtnin 8' Inci maddesi de aynen söyle. «Merkez Hakem Komitesinin öyeleri, görevlerinin devamı süresince, resmi maçlarda hakemlik yapamazlar.» Olayın ertesl gönfi. televizionda Gürkan Ertaç, kendi kendisini maç hakemliğine atadığını söyledi oysa. Halbuki kurallara göre, hakemse, atarna görevi yapacak kurulda bulunamaz. Kurulun yctkili kişisi t.se, hakemlik yapamaz. Peki ne yspar, Danışman Gürkan Ertaç. Işte Yönetmeliğin 35'inci maddesi: «Merkez Hakem Komitesi Müşahitleri. tıakeınlerin müşahitliğini yaparlar.» Şimdi, hakem denetlemekten başka yetkisi olmayan Gürkan Ertaç'ın, kendi kendisini maç hakemi ilân eden karanna karsı çıkan Şekerspor hükmen yenik sayılıyor Solakoğlu, kendisini, kendi koyduğu kurallann üstünde mi saymağa basladı? İste bir Quo Vadis daha, Osmsn Solakoğlu «Türkiye llglerinl 1» hakemle yönetiyor» sözümüzden de alınmış olmalı ki, bir liste göndermiş. Merkez Hakem Komitesi basketbol liglerinde 43 hakeme görev vermiş. Deplasmaniı iki Hg ve 43 hakem.. Pek ue frunır verici bir yanı yok ama, neyşe. Anıa blz sayın Solakoğlu'na bunn sormadık. Işte sorulanmız, açık ve kesln: 1 197516 yüı Birinci Deplasmaniı LJg'de k a ç hakem görev aimıştır? (Bu rakama, bn sezonun, bu güne kadar olsn maçlaruu da eklerseniz aynca memnun oluruz.) 3 Bu hakemlerm herbirl, tfim deplasmaniı lijlerdc, ayru süre içinde kaçar maç yönetmişlerdir? Kendilerlne bu görevlert için kaçar para odenmistir? 3 Solakoğlu Federasyonu kuruldnğunâan berl, kaç hakemimiz yurt dışına kaçar kere gitmiştir? Bu üç sornnun cevtbı, brze açık ve seçik veriiirse, sanınz Solakoğlu'na bir Quo Vadis'i de, haJtem konusiında «onnartuza ı t r e k kalmayacak. K. AYASOFYA ACIBADEM HAYDARSPOR K. K. ZARA SİÜVRİ KÜÇÜKPAZAR SAKARYA U. SOĞANLIK CERRAHPAŞA ALTINYILDIZ A. SARAY <D) GRUBU: D.\RÜŞŞA5AKA KUBÜÇEŞME ALEMDAR YEŞİLDİEEK vAMLICA KOCAMUSTAFAPAŞA SARIYER ŞEHREMİNİ GÖKSPOR Ö2FATİH KASLMPAŞA TAKSİM (E) G R C B Ü : TEPEBAŞ1 ÇINARSPOR SELİMİYE VEFA BEYOĞLÜSPOR VARDAR TARABYA FATİH KURTULUS BOZKTJRT RUMELIHİSARI KANLICA (F) G R t B L : ALİBEYKÖY AYYILDIZ HASKÖY GÜZELHİSAR KİREÇBURNU P.T.T GALATA ÇELİKSPOR ŞÎLE ÜSKÜDAH ALTINORDO EMİNONÜ 2 5 3 1 3 2 3 3 1 1 2 0 0 1 2 1 2 2 3 4 5 5 12 1 8 f 11 < 10 t 8 t 11 ( 11 11 4 ı: 9 ı: 6 ! 7 1 • 0 0 7 2 1 0 7 1 4 7 1 7 2 7 2 7 1 7 0 1 7 0 0 7 7 7 7 7 7 6 4 5 3 4 4 1 2 2 6 6 i 5 4 2 3 2 2 1 14 ı 1 14 1 ı 13 i 2 15 ; 2 10 ! 1 8 3 91 1 3 8 3 9 1 5 7 1 6 3 1 7 02 *•• 1 0 12 3 0 14 1 1 8 4 0 10 1 2 14 0 3 10 3 3 7 1 4 6 1 •r i 1 4 61 r? 1 2 4 6 1 7 1 0 6 51 7 0 1 6 3 1 7 5 2 T 4 3 7 S 0 7 2 4 7 3 o 7 3 1 7 3 1 7 3 0 7 2 1 7 2 2 7 1 1 7 0 1 0 0 2 1 2 3 3 4 4 3 5 6 16 9 12 9 6 6 7 81 8 ] 4 53 51
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog