Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET I t MART 1977 TEDI llaç fiyarfarında indirim yapılabileceği öne sürüldü AN KARA (Cumhuriyet Burosn) An^ara Tabıp Oaası ve Tıp Der, dun duzenledıklen ortak basm toplantısmda, ıliç fıyat laı uzerınde durmuşlar, bu so murumın ılâç sanayımn derlstleşrr lmesıvle sona erdınlebıleceğını one surmuşlerdır t'lkede ılaç sanajı nın somuni ıçn en jogun kesım oldugunı bj dalda dığer japım sanavn Xe":ıinlerıne oanıa bu"ulc kzr o a naxlaımn oulundjguru belırtsn kuruluş >etıulılerı, bu sanavlde ku ruluş \e ham madde tem.nın.n kola ' oldugunu, gerekiı gum^ık kolajhklan sağlandığını belırterek ozetle ju gorüşlen açıklamı?lardır «tlaç sanayr çok uluslu tekellenn A& olarak ortaya çıxfıgı uretım alanlanndan bji olmuştur ÜUemızde, uhıslararası ta1 clc. sermavenın b J ışfekı otaÇı 'eK kuruşluk araştırma (t»»hş*'r me harcaması yapmavarak, yabancı fırmanın verdığı isml ve oğrettıgı teknığı ondaı ' ettıgi ham meddeler uzenne uvçulajarak tatlı kârlar elde eden yerlı tekelcı sermayedır » tfcvlet Güsel Sanatl&r Akademisınde çalışan 8 model 30 yıldan beri hiç bir «osyal hak v» güveneeTa sahip olamadıkları gerekçesıyl» dırenıje geçmışlorcur Akademi ftğrencılen ve ogream uyelerı t&rafından da destekıenen dıremş. nedeniyle ogrencıler \aptıkları fonım sonucu pazartesye kad&r boykot karan almışlardır 30 ıle 10 yıl sure ıçınde çahştıkları halde sıgorta pnmlerı olmadığını belırten modeller saat ücretı oiarak 40 lıra aldıklannı, ancai tatıl gunler. ve çahşmadıklan gunlerdfe ucret alamadıfclannı açudannjlardır Akadcml içmde osellıkle resım \e hey^el M^mlennde modelsız çahşma j^o.lamadjğından eğitım aksamıt. bazı bgretım üyeleruun <Nanırmort» 'cansıs modelden> çalışılması oneruerı de oğrencıler tarafm dan redded:lmıştır Modeller dırenışıeımdpta isteklermı şöyle açıkiatnaktadırlar '5 lıra saat ucretı '•e'llenne net 2600 lıra geçecek\ ı?:en çısanlma durumunda tarmmat hakkı, tatıllerde de Ucret, toplu »ozıejme hakkı. Yerel zam uygulamaları yoğun biçimde sürü/or (Cumhnrirrt Haher Merkert) Yurdumuıda fıyat ara»ian gun geçtıkge artmaktadır Çeçıt lı besın maddelenne hemen hemen her gun yenı bır fıyat bıçı hrken, et bunların başını çekmeıt tedır Dtger taraJ'an «• taraları da hızla artmaktadır Zarar ettıklenni üen suren ka saplar Eskı$ehır'de et fıyatlanna 7am yapmışlardır Buna gore es KI ve yenı et fıyatlan arasında ortalama 6 lira fark bulunmaktadır Eskışehır Kasaplar Dem«$l tarafuıdan onaylanan yeni fıyatla ra gore koyun etının Itılosu 49 lıra ıken jımdı 58 lıraya yükselmıştır. Bir kılo kıyma eskıden 48 lıra ıken yapılan zamla 54 hra olmuştur Öte yandan yapılan zamma rağmen kasaplarm fazla kâr edemeyeceklen asıl kân b«sıcının almakta oldufu oae sünilmuştur Yurdun dığer yorelennde de et fıyatlanna yenı zaralar yapılmı$tır Zara'da da et fıyatlanna kıloda 600 kuruş nım yapılmıştır Saraykoy'de et fıyatlanaa yapılan zam yüzde 15 doîajındadır Sa rajkoy Beledıye Başkanı zammın çevreye gore nonnal oldugunu ot» sürmüştur. öte yandan, Havıa'da arpa ve buğdav fıyatlarının düşmesme rajfmen kepex fıvatları yuksel mıştir. Havzalı üreticıler ürettık lerı arpanın kılosu 19 kuruşa dü kepeğın fiTafmın 2fiO Su ru? olmasının adıl olmadıgını ılen surmuşlerdır Yurt çapındaki zamlara yurdun her yores nde e\ kıralarının arttı nlışı da eil^nmı^tır Nı^ekım Gu rün'de ev kıralan % 200 artmış tır Daha geçen yüa kadar 100300 lıra arosnda olan er kıralarının yenı yılın gırmesı ıle 600 lıraya çıktıgı gorulmuştur Dlğer taraftan, Sıras'ta da hamam ve smema ucretlenne zam yapılmış, 7 lıra olan hamam ucretı ıf lıraya, 4 lıra. olan sınema Ucretı ıse 6 lıraya çıkartılmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi modelleri direnişe geçti MUŞ VALİSİ İLE BELEDiYE BAŞKANI TEKMEYUMRUK DÖVÜŞTÜLER MCŞ, (S«ai K.4RAOVA bildiriror) tki gün önc« yapılan Esnaf Kelalet Kooperatıfı Genel Kurul toplantısmda Muş Valısı Nurettın Yılmaz ıle MSP lı Beledrye Başkanı Necatı Kalsm arasında once tartışma daha sonra da tekmeîı ve yumruklu kavga çılcmıstır Genel Kurul'da Valı Nurettm Yılmaz'ın AP'yi öven bır konuşma yapmak ıstemesı tepkıyle karşılanmış, bu arada Beledıye Eaşkanı Necatı Kalsın ın «S:z bır Vahsıniz, politıkacı degü burası da bır partı toplantısı degıl» dedıgı du yulmuştur Bu sozlere smirlenen Vall ile Beled ve Başkanı arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşmuş tvir Kavga guçlukle onlenmıstır. lllll Tfapuyr Üysi MUSTAFA KSİTICARAHASAH TÜRC «EMM U i m EŞYA HÜKUKU İŞLETMEON1N cem yayınevı B AT.1 K< M1 'T Bahkçılık Tekniği DOC. DR. TtHih MfHGi 2«6 Sayfa Fîratl 180 TL. Isterae adretri PK. 53 Cebecl Ankara cem yayınevi MÜHASEBE EL KİTABI CatĞml Na r t f P K M I «rUd İSTAMM. Td 27 «•« erdalöz YARALISIN ROMAN 6 boiim 25 lıro BEHRYILDIZ demir bebek 10lın focukdyküuarkada}kılaplar 10 lira yeni kıtapUrı Baskıbrmın toplamı yvıtn mtlyona ulajan Halkım Nöbete Durdu Devnmd osan KANAYAN HIKAYELER tütendı 5bosmı crk ^or ğ ONİVERSİTELERARASI SEÇME SINAVINA ALUTURNAM iSevyetler BHığınden bende kobnlar) »lıra MODERNKLASİK, HAZIRLANMAKİCİN IM FELSEFE ANSİKLOPED9SI K^VRAMLAR ve AKftlLAR BÖLÜMÜ H. Cıldl deçıfct: 60.TL. HiÇ bir mtapUk, herkeam kolaııkla. an!«jra.bilecegl Mr anlatımla > azılan bu bıiyiik eserden yokson kalımıyacâldır. AYTEM UYAKIH ?lır Mtabı çücö Adıes: Akdeniz Mah. Er Ne: 151 Erdemli • Mersln flztı ErdaJ Öc, bugon öğledrn «onra Nısantasındaki Akademi KltaberiTıde nnı imzalajacak. FİZİK fiyıtı 50.TL. «teme admlen Ve öteki kitaplarmm yeni buımlırını sunar 9 btam . 10Bn |ul yayınevı^dcm yavuz sokık no 11 kızılty/ankın Biıikitn MART koro vogon reşo oğa olmon ekmogî 6. buım 10 In . 6. buını 9.h»m . 10 ha 5 b»n 10 Kn SOSV4LİST KULTUR ÇAGUAŞ TAT1KLAS1 MfKTUPUSIYU HilıCâlNAS \m • Ekonomızm konusu vemarksist tarıhl g«li$im teorisine bır bakıj I• Sınıf ve parti/R. Rossanda • Mistiîikasjoa partısi/M. Rubel P. K. 538 S rkec.İSTANBUL BAimcm Azra trhat fvatl îl LlS İSTEME A U R ^ İ KİTABEVI SANAT DERGİSİ TAHSUKI Cajaloflu / tST Ralkevı SOUK 31/41 ZEKERİY4 SERTEL hatiriadıklanm Elh yıllık (atetecılılc ha>atımda memlfiıetın Eehjmeom bır scyırcı (jbı d«fil. ıçınde vaşavan bır ınsan olarak ızledım Turkıye nın >anıotnurge gen bır mrm.cnft oîmaîctan kur tu'up ba|unsıı bır dcılet olarak gelı;mcsı sırasında gcçır dıjı sancıları bırlıkte jajad'm 0nun ıçın elh Mllık hatırala rım bıraz da Turkıye nn tarıhı savılır Fakat ;unj belırtmek ısterım kı brn bır tarıh kı abı \a:mı>orum b r gazct«cı olarak memleketın ha\atma karışai keidı hftvatımı ve forup i)ittıklenmL >azmaUa >etınnorun so^ipsizler 5.bmm .horran lOBra 4.ba«m beyoztüfkü 101ın 5 b»m eviilik şirketi 70 lıra dünyodon bir lOtra iföonpososı 9ünetjdoguzindonı. llmg lOBra V.İ. LENİN Köln Davası • FRANCİS BACONAcıdan ve yalnızlıktan gelen. "otanaksiz"ın resminl yapmaya çalışan sanatçı Parls'tekl son sergısl doiayıslyie . • OEORGESAND100 ölumyıldönOmunde "boyun eğmemiş bir Madame Bovary" Serglsinden Izlenlmlerle 0İL KURUMU'Kurum a almmayan yazariar içln tepkıler ve TDK yOneticılerlnln açıklamalan • ARAM HAÇAOURYANUnlO Sovyet bestecisl "Uluslararası Ataturk Sanat udOIÛ kurulmaJıdır" dlyor • SİMENONFELLİNİ: "Kazanova" OStune DEVRİMCI LAFAZANLIK 'S Tl EVLiLiK Dr. İfzerine Afiklamalar 20 TL îsteme adresı ANA Yavınlan Babıili Cad PAK Han, No 15 Cagaloğlu fst (Kıtapçılara % 25 înaınmli gonden lır ) 2 kıtab isteyenlenn karîilığıncta posta pulu göndermelen rıca olunur. Dajıtun: îstanbul. Ankara, tanir GE DA Itemrtl ymyntor P.K: 1O2 KIZILAY Aîlfe. Haydar Dümen TÜRK TOPIUMUNDA YAPIIMIJ EN SUYUK ARAJTIRHA EVLİliK KURUHUNA SOSYO • EKONOMiK B « M X LA5JM. SAYIH cocudun 30 lıra Turhan Selçuk'un (ıZGI BOMANIHIN HATERYAl OLARAK 30 Tl. ODEMELı OYIOJSU ON ıSTEME: ARAJTIRHAMIZDA KUIIANUMI3.TIR. 2 5 6 SAYFA PK. 6 0 BEYOGIU suyleşl SGZLEV YAYIfMLARI. Bu kıtap yalnız yuva Ilkokul ortaokulvelı»e resım cSğretmenleri tçm deSH aynızamandacocuğun yaratıcıgucuoün olusturduğuurunu sadece estetıkyönden görme saplantısındakalanlan busınınn ötesıncJekı çıkısnoktasınadekgötucmeamacını gutrnektedlr. PROF. DS. KENAN BULUTOOlUNUN ıKİ KİTABI : ISTANBUL DAGITIM: B A I E J • TORK ' HALK EDEBİYATIMasallar V9 TeKerlerneier Haftanın Yazısı'rv Bedrettin Cömert vazdı Kamu Ekonomisine Giriş rOMOYLE YENıDEN YAZILMIJ ıKıNCı BA5ILIJ 570 + XIV SAYFA. 8 0 LıRA 222, savısı çıktı 44 savfa 500 kurus YAYINEVI PK 142 İSTANBUL TEL22H98 BurhanOğuz RÜŞTÜ ERiMEZ 'Hnlk Sektoru Sorunu Nedır ? Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? Neler Soylenmıştır 7 Neler Yapılnbılmıştır ? Erdogan Soral ve Türk Vergi Sistemi KAPSAMI GENıJLETıLMti BE^ıNCı 8ASILI5 726 + XXII SAYFA 1» SAYI CIKTI «ÇİMLBR YAKLAŞIRKEN MEVCUT DURUM 12 MART TA KIM NE YAPTI? 12 MART 1971 FA$IST «MUHTIRA DARBESİ» UZERİNE ŞtİRLERMAHtB ÇAYAN fcrahm Mutaftrrıka sekak Faıılet han kat 4 So < C ULUS ANKARA (MB. Müşavır Hesap ünnanı) Mihri Relii Devrimci Hareketimizin Eieştirisi (19611971) VERGı HUKÜKU VE ÖZEL HUKUK AÇISINDAH Türklye Halkmın Teknikleri müesseseleri inanç ve âdetleri • Türkiye'nin kültürel envanteri 950 sayfa, 350 lira Gentl dağıtım: Battj ilhan Tekelı nln kaiemınden . ilke GEÜSJM YAYIN1ARI 9 BATSŞ Şirketlerde Kâr Dağıtımı ve Yedek Akçeler Geatfletilmis re GcUstirilmls 2. B A S I VERGi KESıNTıSi VE KÂR DAGlîlMINA A I T VERGı VE MÜHASEBE PROBLEMLERı 4«5 sahife, cütlı 150, Temat Yaymları GfNEl DAĞinH TEMAT; 27 75 33 KJVMIKRE; GUNES SOK. 6/2 • 4 PROF. DR SELAHATTiN ERTURK'lfN ESERLERı • Efctımae Program Gelıçtınne. • Dıktaa Turum vs Detnokrası • Gonlümc« • Tec^llı GÜL YATINIT'/l ANKARA • • (OCUKIARIN, ANAURIN, 6ABALAP.IN, GENÇLERıN KİTABI Bu Çocuga Sahıp Olun Bu Gence Sahıp Çıkın Vazan Sallm i»avci GUL Y'VYINEVİ ANKARA 39. MART SAİISI UKIIUR • Porteldz Devrlminın Bılançosu \e Gelecegı / Alvaro CUNHAL • Büyuk Ekım Sosyalıst Devrımlnın 60. Yıldonumu / SBKP MK Bıldirisı • Kapıtalıst Olmayan Kalkınma Yoıu 2 • 1977 Başlannda Genel Gorunum ve Sınıf Mucadelesının Perspekti/len 1 Başmusahio Sok 10 11 CafaıOğlu/Istsnbul GENEL OAĞıIIM VE ÖKMEli ıSTEME ADRESi: • Yeni Unıversıte Kltabevi: Ankara cd 80 / tst. • îstanbul Ümversite Kıtabevı: Divanyolu cd. Ist. • Ruştü Erunez. MB. Muşavır Hesap üzmanı Karaköy / Ist. Ç I KTI 20 TL. DAGITIM İSTANBUL • ANKARA • IZMIR VE IAJRA DAĞITIMI: G E D A İIIIIHIIIIİİI!' i.'ll'lllllülllllı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog