Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 11 M M 1 1977 Sovyeüerîn îngtltere'da bolşeUc propagandası yapmakta oluguna dair İngiltere ile Rusya rasında teati (1) edilen notalar âlâ mahafili siyasiye de (2) büllk bir dikkat üe tefsir (3) edilıektedir. Ingiltere'nin Rusya ile at"ı münasebat (4) edecegin» air verdiği tehditkâr notaya mu abil (5) Rusya'nın vermiş olduı itilafperverena (6) cevaptan înra mahafüi siyasiyede iki hüllmet arasındaki münasebatın ıt edilecegine ihtimal (7) veriltemektedir. Ahiren (8) ingiltere"nin Avru\ devletlerinden bazılanru, Rusı aleyhine müttehit bir cephe şkillne (9) davet ettigi hakkuıılri haberler bütün nazarlann aıiden lngiltere Rusya münafoaü Uzerine teveccühe sebep mustur (101. Bu haber Ingilteı Hariciye Nazın Sir ChamberIn tarafından tekzip edilmesine .ğınen (11) siyasi mahafilde bir bırakmaktan hali kalmamıştır 2). Diğer taraftan ttalya'nın, ssarabya'nın Romanya'ya aidiıtine (13) dair olan muahedeyi sdik etmesi de Rusya"nın Ingilre ve ltalya münasebatı üzeîrie icrayi tesir (14) edecek ıslı basına bir amildir (15). alyaTun bu muahedeyi tasdik mesi Romanya'yı ltalyaVa bir ıt daha takrip (161 edecektir. a hadise, dJğer taraîtan Avru 50 YIL ÖNCE CUMHURİYET 11.3.1927 (41 (5) (6) (7) (8) RUSYA'YA KAR$J pa'ds çarka ve Rusya'ya karsı mevcut oldugu soylenen cereyanm (17) en önünde İngiltere ile ltalya bulunduğu bakkındaki telâkkileri (18) bir kat daha takviye (19) etrnekten hali kalmamıştır. Nitekim evvelki gün şehrimize gelen ajans haberleri Italra'nın Basarabyaya dair olan muahedeyi tasdik etmekle beraber îngiltere ile Rusya'ya karSi tesrtki mesai etmeye mütemayil (20) bulunduğunu da göstermektedir. • Romanya sefiri btr muhabirimize «Basarabya'mn Romanya' ya aidiyetine dair ltalya tarafından tasdiki Romanya mahafilinde btiyük memnuniyet tevlit etmlstir» demiatir. • Sultanahmet parkında Ingillz mühendlslerl farafmdart yapılaoak hafriyatın (21) planı Şehremanetine (22) verilmiştir. Bu plana nazaran bugün Sultanahmet parkının bulunduğu saha yer yer kazılacak ve park kâmılen bozulacaktır. Parkın bozulması ile belediye zarar ve ziyan talep etmektedir. Partan tekrar eski haline ifragı için (23) Iâzım gelen tahsisat (24) Ingilizlerden istenmektedir. Bu verilmediği takdirde hafriyata razı olunmayacaktır. # Tokyo relzelesi hakknda gelen son haberlere göre 4774 kisi ölmüs, 6700 ev yıkıimıştır. ı'l) Teati edilen: alıp verilen. (2> Mahafili çevreler. siyasiye: Siyasal (9) (10) (111 O3) '13) U4) H5) (16) (17> (181 (19) (20) (21) (22) (23) (34) înceleyerefc ügl flâ yomralamak. Kat'i münasebet: U i s ö ke*me. Tehditkâr notaya mukabil: Göz dagı veren notaya karsüık. îtilafperverane cevap: Anla?mayı amaçlayan karsılık. thtimal: olasüık. Ahiren: Son gunlerde anlamma. Müttehit bir cephe tesküine davet: Birleşip bir yön almaya çagın. Teveccühüne sebep olrauş: Burada çevirilmesine neden olmus anlamınadır. Tekzip edilmesine ragmen: yalanlanmasına karsı. Hali kalmamıştır: Geri kalmamıştır. Ait: İlîîkinlik. îcrayi tesir: Etklsi altına Amil: Etken Takrip: vaklastırmak. Cereyan: Akım Telekkileri: anlayıs. görüş. Takviye: kuvve'lendirme. Teşriki mesaiye mütemayil: İşbirliği yapmaya istekli. Hafriyat: Kazı Şehremaneti: Belediye Eski haline ifragı: Eski haline getirilmesi. Tesisat: ödenek. HAFTANIN FİLMLERİ (GENTE Di RiSPEnO) / YÖNETMEN: LUiGi ZAMPA / OYUNCUU* FRANCO NERO, JENNiFER O'HEiLL JAMES MASON; AIDO GiUFFRE; FRANCO FABRiZi / RENKü CARLO PONTi (İÎAIYAN) FilMi {KONAK) AtiM DORSAY Gizli Duygular yönetmenleri. hem ilginç bir Akdeniz kültürunün kalıtından yararlanmak. hem Latin karakteriTiin kendine özgu coşkulu dışavurumunu kullanmak. hem de Avrupa"nırı siyasal açıdan en çalkantıl: toplumunda yasanıak gibi ol gulann getirdiği üstünlükie, Avrupa sinemasının en ilgi çekici filmlerini ortaya koyuyor lar. Fellini'nin. Elio Petri"run. Francesco Rosi'nin. Dino Risı veja Luigf Comencini'nin son filrnleri, Casanova gibi tarih sel kişilikler de dpğilseler, Vatican'm, çağdaş İtaîyan parlamenter düzenini veya ülkedeki kuruplasmanm yapısuıı da orta ya koysalar, toplumsal hicivİer dp gerçeklestirseler, tüm bu degişik yoUarda sinemayı en iyi. en olgun biçimde kullarımanın. toplumdan göbekoa gını koparmamış bir sinerca anlayısinın örneklerini veriyor lar; sinemanın «seyirlik» niteliklerini koruyarak böylece onu geniş kitlelerden soyutlamadan önemli mesajlar vennenin yollannı göstenyorlar Bu Bçıdan. günümüz Italyan sinemasi, izlenilmesi gereken önem li bir sinema Bu sinemanın çagdaç ustalannın yanısıra. kuskusuz ikinci. üçunrü sınıf «zanaatkâr»lan da var Luigi Zampa. bunlardan biri.. Bir sinema tneraklısı iseniz. Zampa ismi karşısında bel li bir saygı duymamaruz olanaksız. Şöyle boyle 40 yıldır film yönetiyor Zampa.. 1905 dogumlu bu yönetmen, 1940'da sinemaya geçmiş Neo Realis monıın doguşunu yaşamış, her dönemde kendıne ;ÖTS birseyler yapmaya çalışmış. Birkaç yıl önce bir Cannes şenliginde, «Beyaz Mafya» ısımli, Itaiyadaki öze\ hastanelerin yolsuzluklaruıa deginen, bayagı da llginç yarüan olan bir filmlyle karşılaştıgımız! anımsıyoruı. Ne var ki Zampa da iyice yaşlanmıs anlaşılan.. Yoksa sinema yasamının son günlerin de «Gizli Duygular» gibi bir filmle ortaya çıkmazdı. Xe an latıyor «Gizli Duygular?» Ne anlatmıyor ki; îtajya'da çok satan bır romandan alınmış olan bu film, Güney îtalya'mn bir küçük ve yoksul kentine atanan genç ve güzel bir kadın ögretmenin, bir yandan köy halkı ve çesitli erkeklerle alı şümamış bir düzeyde gelişen iliskilerini, diğer yandan ise. bölgenin kurtulusunu getire cek olan bir yasarun çıkmasını sağlayarak halk için bir skahraman» olusunu anlatayor. Şinı diye dek sinemada gördüğü müz en garip bileşimlerden bi rini gerçekleştirmeve calısıyor bu film: Cinayetlerin birbirini izledigi bir «gerilim filmi», bir gotik/fantastik füm (kilise bo lümleri). bir sosyal elestiri filmi. bir aşk/seks filmi, bir siyasal film . Hepsinden bir parça var. Ama bu dokumısla n n hepsi. i n a n d ı n a olmayan. gıderek grotesk ve gülünç bo yutlar alan biçimde yapılmış Hele o cinayet sahneleri.. «Hasin ve seksi erkek» rolünü bir kez daha yineleyen bir Franco Nero, sinemanın en giizel kadınlanndan biri olmakla birlik te, hiç anlamadığı bu ttalyan dramında ne aradıgmı kendisine soruşturan ve diyaloglannı zor ezberlemis gibi. agır agır okuyan bir Jeannifer CNeill. klasik numarasrnı bir k « daha yineleyen yaşlanmıs bir Ja mes Mason da cabası Her haliyle igreti duran. üsteük siyasal, toplumsal çagnsımlanyİa iddialı göriinmeye de çabalayan bu film. bence yılın en sevimsiz sürprizlerinden bir . Tam bir kafa ve kavram kanşıklığını yansıtan film. 70 kösür yasında bir yönetmenin elinden çıkugını belli ediyor Zampa'run kafası da artık düzeltilmiyecek biçimde kansmı* anlasüac... (3) Dikkat ve alâka tl« tefsir TELEViZYON 40 HEtDt Küçük seylrcller lçJn hanrlanan çizgi filrn dizisinin BEYAZ EKMEKLER adlı bölümü yarınlanacak. Heidı, rüyasında hep dagl a n ve keçileri görmektedir. Bu arada, Clara'nın babasının eve dönme günU de yaklaşmıstır. Temizlik yapılırken Bayan Rotteroeir, Heidi*nin ninest için sakladıgı ekmekleri görür ve atmak ister. Heidi ise... .05 TRAKTÖR Televizyon Eğitim Yayınlan Şubesi'nce hazırlanan prog ramda. traktör ve tarımda traktörün gereği konu ediliyor. .30 ANTÎKAO Ünlü Fransız yazan Paul Feval'in aynı adlı eserinden televizyona uygu'anan ve ondokuzuncu ytizyıl Fransasında saybolan bir antikamn aranmasını konu alan sürekli filmin iktnci bölümü yayınlanacak. ».00 HABERLER VE HAVA DUBCMtJ 3035 KtÇÜK EV Dizinin SÜKRAN BORCU adlı bölümü yayına gınyor. Inglas ailesi çıktıklan se;ahatten dönerlerken kar fırtınasına tutulur. Kendilerine yardım eden bir kızılderili ile bir kulübeye sıgınırlar. Ancak kızılderilivi devriye aramaktadtr. Bİr süre sonra devriye kızılderiliyi bulur ve tutUrdar. Ancak kızüderili devriyenin elinden kaçar. Ü.25 ATJAN Z T E Istanbul Televiryonu'nca hazırlanan bu yansma pnıgramında yine dört vansnıacı genel kültür, aktüalite, spor ve müzik dallannda yarısıyorlar. Halit Kıvanç" ın sunduğu bu yansma programma konulc olarak Sevim Çaglayan, öıner Şan ve yil Burak katılıyorlar Î225 BtR OYCN Programda VVilliam Sheaks peare'in aynı adlı oyunundan BBC'nin televisyonu uypuladıgı KRAL 1İEAR adlı oyyın yayınlanacak Oyunda lngiltere Kralı Lear'in sağlıgında topraklarını çok sevdigi kızlarına bagışlaması ve babasını çok seven küçük kızın bütün direrunelerüie rağmen öteki ablalan tarafın dan babasının itilmesi ve Kral Lear'in uşağı ile bir likte yöreyt terketmesi konu ediliyor. 24.00 GÜNE BAKIS BULMACA 123456789 Franeo Ner» »e Jennifer (TNeUJ, Dnypular» da R A D Y O TRTI 15 00 Açılış ve prograrn J5.05 Türküler, şarkılar ve oyun havalan K.00 Kısa haberler ».02 Gtinaydın 56^0 Kur'ânı Kerîm 37.00 Kısa haberler Y!.O2 Köye haberler )7.07 Bölgesel yayın )7^0 Haberler J7.40 SabaJıtan sabaha 39.00 Kısa haberler 39 02 Kadın dünyası 10.00 Kısa haberler 10.01 Arkası yann 10.21 Bölgesel yayın 11.00 11.01 11.16 11.30 12.00 12.05 12.10 12.55 13.00 13 15 13.30 14.32 İ5.0O 15.01 16.00 16.05 16.35 16.45 Kısa haberler Çocuk bahçesi Rıza Riften şarkılar Yabanca dil dersı (I) Bölge haberleri Reklâmlar 17.02 18.00 19.00 19.30 20.15 20.40 20.55 21.00 21.02 21.17 22.00 22.02 22.17 22.35 23.00 23.10 00.55 01.00 Aksama doğru Bölgesel yayın Haberler Bölgesel yayın Köy dagarcıgı A. Gürses'den şarkılaT Çocuklar için Kısa haberler Silâhlı Kuvvetler saati Ses saz ve dünyamızdan Kısa haberler Bölgesel yayın (II) Sarkılar Türk hafif müzigi Haberler Tatil gecesl Kısa haberler • 05.00 Gece yansı SOLDAN SAGA 1 Havagazının fabrikada bir.ktirildiği ve ona gereken öasm cın verildiği geniş silindir şeklindeki büyük depo. 2 Meyda. na getirilen degerli veya önemli şey Tersi engel uymazlık 3 Tersi durgun Güreşte bir onın. 4 Tersi taşıt. 5 llâve Tersi Karadenız böigesinde bir ilçe Tavlada bir zar. fi Tokat Tersi Doguda bır il 7 Bir nota Gazete 'azısı. 8 Antalya yakınlannda b:r tatil köyü Bir sıfat eki. 9 Her şeyi rieğerinden çok asagı elde etme peşinde kosan YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Isınm etkisıyle bir cismin büyümesi. 2 Baskaldıran Kural. 3 Anlaklık. zeyreklik Vilâyet. 4 Tersi Avukatlar Birligı Tersi bir isim 5 Fazlalık. ire yaramayan anlamın da bır söz. fi Türk müziginde durak îşareti Tersi bir general rütbesi TeVsi cW«e". * "T Tersı anlaşma Ozan. 8 Ter si bir çogul eki Eşi ölmüş. 9 Çiçekleri ilâç. yaprakları da sebze olarak kııllanılan bir bit'ii familyası. BİR NOT : Blr zanunlsr, fllınlerhı aitysnlannm yeterstzllğl. sftrek11 vakındifUTUz bir konuydu. Son yülarda. bu sorun çftıünılenmiş gibiydl. üstiinde dnrmuyorduk Bu taafta eleşHrtein verdiğimlz 2 filmde de. çok yetersiı. konusmalann anc»k üçte blrini veren altyaalara rastladık Bu 2 filmin de aynl Cftirtlci «irketln malı olması. ortada bir önemsemetnenin, bfr dlkkatafriigin bnlundoğunıı açtklıyor. Yeni sirketlerden •seyirciyp saygı konnsumla daha çok dikkat piyasada olus nras Mr diiaeyl disnrmemek için blraz daha özen lstesek, acaba hizi dinlerler mt? öğle üzeri Radyo • TV haberleri Haberler Oyun havalan Bölgesel yayın Dilden dile Anadolu Kısa h»b«rler Sizlerle birîikt* Bolge haberleri Yabann dil dersl Hafif müzik Çocuk bahçesi Yüzde Yüz Ölüm YONflMEH: PAUL B A R i a OYUNCULAR: DAViO CARRADıNE, ROSERI CARRADiNE / RENKU B*R NEW WOID PiCTüRAS (AMERiKAN) FıLMi (ATLAS) Paul Bartel, genç bir Amerikan yönetmeni. Geçen yıl yaptıgı «Ölüm Yarışı 2000». her yerde büjük ilgi görünce, ayni baş oyuncuyla ve benzer türde bir film daha yapmış.. Bu ikincisini, yakında görece gimiz ilkinden daha önce seyrediyoruz. üölüm Yanşı 2000». 3000 yı! m u Amenka'smds geçen bilimkurgusal bir füm. Oysa «Yüzde Yüz Ölüm», gunümtiz COZtMt : DÜNKÜ BVLMACANIN SOLDAN SAG.\ TRT II 98.00 D9.00 D9.30 10.00 10.30 11.30 11.45 12.05 12.20 12.40 Gün başlıyor Olaylann içinden Küçük Konser Deyışler ve ezgile; Okul radyosu Türküler Orman haftası Hafif müzik Beyin gücü Halkın dilinden, sazm telinden 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 15.01 16.00 16.20 16.40 17.00 18J0 18.30 Haberler Hafif müzik Olaylann içinden Türküler Beri gel banşahm Solistlerden seçmeler Okul radyosu Türküler geçidi Arkası yann Şarkılar Konser saati Din ve ahlâk konusması Yurttan sesler 19.00 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 21.45 22.02 23.00 23.15 23.30 23^5 23.55 Haberler Çeşıtli müzik Küçük koro Barok müzik Olaylann içinden Spor dergisi Türküler Yay Kur Saati Hafif müzik Bir romanımız var Haberler Türküler ve oyun havalan Program ve kapanıs 1 Hurufat 2 ö z e n Kefe. 3 Yuvar Yal 4 knaB Kile. 5 Nafiz. 6 Reis Vahi. 7 mS Ası. 8 Emaye Ora 9 Katafalk. YfKARDAN AŞAGIYA: 1 Höykürmek 2 Uzun Esma. 3 Revani At. 4 unaB Saya. 5 seF. fi Ak Kavi. 7 teyifA Ol. 8 Palih rK. 9 relezivA. Amerikaa TV'smde fin yapan David Carradine, «Yüzde Yüz ölüm» fümlnde.. Amerika'sında geçiyor. Yasadışı bir araba yanşuun öyküsü anlatılıyor. Çesitli durumda ve yaşta kişiler katılıyor yanşmaya... Yansçılar. polisüı izleme sinden kaçınmak için arka yol lan denemeye zorunlu tutulu yoriar Arada dolaplar dönü yor, su veya bu yansçıya yatırılan paranm çıkanlması için bazı adamlar, bazı yansçıları «saf dışı» bırakmaya çalısıjT)rlar. Sonlara dogru, ortahk c«henneme dönusüyor: kazalar. yangınlar. ölümler bırbirini izliyor. vs.... Ve film. yapay bir «ahlâk dersi» vererek. yanl şın en «iyi» kisilerine > ari5i kazandırarak sona eriyor .. «Yüzde Yüz Ölüm», üzerinde uzun boylu konuşulacak bir film degil.. BeUi bir teknık basannın, varıs ve kaza sahnelerinin lnandıncılıfmın yanı sıra, pek bir siuemasai deger tasımıyor. Amerikan Ty'sirote uzun yıllar süren btt serinüı baş kişisi olan ve «kîrate bilgisi>>yle <tBruce Lee»'nin en büyük ırleyicisi. olarak sunulan David Carradine'i tanıtıyor bize (Bu oyuncuyu. me"sım bas larmda «Ask ve Soygun» filmin de de görmüştük), Paul Bartel 'dsn yönetmen olarak söz edebilmek icinse, dıger filmlerini beklemek geregi var. ı ECZANELER TRT III 07.00 07.02 07.30 B8.30 09.15 09.45 10.15 11.15 Açılış ve program Güne baslarken Sabah için Cuma konseri Bizden besteler Küçük koro Diskoteğimizden Yurttan sesler 11.45 12.45 13.15 14.45 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 B.4JKIRKÖY: Ataköy (1. Kısıml Saglık (Osmaniye». Topdemir CGüngören». Yenibosna fKuleli>. Gün <Yeşilyurt>. Kanarya (Kanar ya • Şahinler Cad.ı. Fikret (Esen ler), Tülay (Sefaköyl, Köpruba$ı (KücükçekmeceK Bengi (Merter Sitesit. BEŞİKTAŞ: Altınay (Şehıt Asım Cad.l. Ferah (Ihlamur Cad.) Gonca (1. Levent>. Yeni Şifa (Or taköy), Cem (Bebek), BEYKOZ: Saglık (Paşabahçe), BEYOGLU: Tepebaşı (Meşrutiyet Cad.). Nemli (İstiklâl Cad.), Candan (Sıraselvilen, E M t N Ö N t : Hal (Küçükpazar\ haric her eün 21J0, çarsamba, Huzur fSultanahmet), Yeni AKURAt cumartesı pazar 18^0. (Kumkapıi. BULVAR (213378) Hınç C. DE\XET TİYATROSÜ (49 01 EYÜP: Petpk fYusuf Muhhs Arkın R. 92) «Sevgüi Doktor» Her gePasa Cad), Silâhtar (Silâhtar), HAKAN (234233) Hınç C. ce 20.30 Çarsamba, cumartesı. Meydan (Bayrampasai, Ümit (Ra Arkm R. pazar. 15 00. mi), tPEK (222513) 1 Şahane KızDOSTLAR TİÎATROSD (47 54 FATtH: Tirebolu (Kaymakamlar, 2 Silâhını Sat Tabutunu 08) «Gün Dönerken Salı lık Yanı). Haliç (Haliç Cad), Al RT. Çarsamba 21.30 Cuma 18.30. P » < Basak (Şehremini). Zafer (FmSfR (2366712) 1 Kanunun zar 15.30 «Birmeyen Kavga» dıkzade). Temel (Yedikule), ÇakYumrugu, 2 Şahane Kızlar Çarsamba 18.30, Cuma 15.30, aP mak (Küçük Mustafa Pasa). RT. zar 12.00 «Kerem Gibi» Cu G. O. PAŞA: Lâle (PazariçO. Ş.4FAK (222513) Blöf A. martesı 18.30. Sezen (Küçükköy). Quınn RT. ü. ÜLKC • G. ÖZCAN (tena KADIKÖY: Ergünsu (Bahariye KADIKOY 91» «Kioıe Ntyet» Saü narlç Cad), Nural <Halit Aga Cad.). her gün 21.00 • CumarteSi oai)CAK (3«3771) Hamza Dalar Saya (Caferağa Mah), Köprülü zar 16.0 Osman Çalar S. Alışık S. (Caddebostan), Zafer (Kalamıs). KADIKÖY tL TtTATROSü Sevgi (Suadiyei. Altıner (FikirteGüneri (Tevfik Gelenbe) «Küidl Bope). REKS (360112) Hınç C. Arzuk» Salı narıç ner Tüa 2130. kın R. KARAKÖY: Bankalar (Okçu Cumartesı. Pazaı 18J30 Musa C a d ) . SÜREYYA «360682) Akbabanın KASIMPAŞA: Deniz fMutfak KENT OYtJNCüLARl (48 85 Üç Günü R. Redford RT. Kapısı Cad), Yeni (Hahcıoğlu), SS) «Bnzlar Çdzülmeden» TîYATROUK SARIYER: Tülin (Büyukdere), Çarjamba, cuma 21.15 »Yasak ALl POYKAZOGLC (49 5« 52) Boyacıköy (Boyacıköy Hekim Elnm» Çarsamba 15.00, per«Dur Konnşma. ^n» SSvleme» Ata Cad.), sembe 21.15, cumartesi 18.15 cuma cumartesı pazar 21.15, ŞtŞLÎ: Yücel (Osmanbeyi, Ka 21.15 «Katır Tırnafı» Pazar cumartesı Dazar 5^0. •Deliler mer (Ordued). Nezih (Topaga15.00 18.15 Bosandı» Sslı raı^amba, perrı), Nese lOkmeydanı). B a n s NEJAT UTGUR (Z2 41 12) şamba 21.15 îarsamba 18.30 • MuMİarip» Carşamt» oariç ıÇaflayani. Engin (Gultepe), BiA>YA>lAiNYA KUMPANYA len (Çeliktepe). Mecıdiyeköy (Me her gün 31J0 • Cumaries), pa(44 25 X SıraselvUeri «Sâ£uo cidiyeköy Kervangeçmez Sok.). zar 18.30 Soluro Sobe. Salı, Persembe Özalp •'Sanayi M a h ) . N. SEREZIJ T. AŞRINER 2130 Çarsamba Cumartesı, PaÜSKt'DAR: Nüvit (Doğancılar), rİYATROSD (48 48 50) •Pararzar 18J0 • a.30 Ümit. (Selmanıpâk C a d ) , Şifa tesJ Senllk var» Cuma, CuBAKIRKOV rtYATRDSÜ (71 (Bağcüar"ı, tlkin «•Beylerbeyi), martesl. Pazar 21.30. Cuın«rtes1 59 49) «Şen Denizctter» PaAlper (Ümraniye), 15.30, Pazar 18.30 «Başbakan zartest hariç ber gün 2120, paZEYTİNBITINII: Jale (YenidoOluyorjm» Carşamoa 15^0 zar 18.30. gan). Pprşemh" 1R3I' 2X30 BÎRLtK SAHVESİ (4S 53 4Sı KAY1P 34 YE 643 nolu plâ.Zentin Mutfagı» Persembe, 5EHFR liTATROURI kamı kaybettim HUkUmsüzdür. cuma 21.15. Cuma, cumartesı. paFATtH (26 53 8fl) «Hadl ÖlAynur DENİZCt zar 18.15, cumartesı. pazar 15.15 diirsene Canihom» 21.00 Gazeteciler: 2376 CKVRK rtYATKOSU (A. ErHARBtYE (40 77 20) «Sacide* hul»k M S e r n l l 25 »1 18) KAYIP Erzurum Aşkaledpn 21.00 «Işıklar Neden Karardı» Pazaraldıgım nüfusumu kaybettim. HüKADIKÖY (36 31 21) «Bozuk tesl hartç her gün 21.15 cumartMkümsüzdür. Düzen» 21.00 sl • Dazar 18.15 21.15 Jfüdahir ÖZKAN" ÜSKÜDAR (33 03 97) «Karde? DEVEKUŞU KABARE (44 «fi Gazeteciler: 2374 öğleye dogru Bır solist konseri Müzik şöleni Çigan müzigi Türk bestecilerinden Müzik sohbetleri Türküler geçidi Erkekler toplulugu Müzik kutusu Sizin seçtikleriniz 20.00 20.30 21.00 21.30 21.45 22.30 23.00 24.00 00.30 01.00 Türküler ve oyun havalan Opera albümlerinden Çagımızın müzigi Bir solistten türküler Türk yorumculan Lied saati Geceden geceye Gece ve nıüzik Taz ustalan Program ve kapanıs SiNEMALAR EYOĞIU ANKARA (641686) Bu Adamlar fereye Bakıyorlar Z. Alasya I. Akpınar. AS ( 476315) Çapitınlar Kralı R.F. ATLAS (440835) Yüzde Yüz öiıa D. Carradine R.î. DÜNTA (490166) Skandal '. Nero R.İ. EMEK (448439) Hs^retl Musa B. Lancaster R.t. FÎTAŞ (4901B6) Sıvah Kobra XB Nera R.t. GAZt (403825) Yaşamak Çabal R Stışrwood R.İ. İNCÎ (404595) Hamza Dalar teman Çalar S. Alışık S iüneri. KENT (477762) Bır Gece Vaktl E. Taylor R.î. KONAK (4X2606) Gizli Duyşuar F. Nero J. O'Neil. R.î. MELODİ (641314) Eti Senin Cemi*i Benim L. De Funes R.t. M I s r i K (461514) 1 Eva Ne•a. 2 Çmden Gelen Adam I.T. Ö7XE>> (666083) l Hınç 3. Arkın, 2 Hamza Dalar Os nan Çalar S. Alışık. RÜYA (44.5457) 1 Kaplan »ençesı F. Hakan. 2 Beş Atis £"irmi Ees A. Poyrazofelu Z. SES (452416) Koc&mm "3ıîrne liği R.T. StTF (4769471 Kötülük Yohan J. Sorel C. Michel R î Nasip Z. Alasya R. StNEPOP (4424221 tbret L Sastonl R.T. TENtMELF.K (444289) Dolan dırıcılar A. yuinn R.T. YUMURCAK (S10191) 1 İtalyanlarla iki film: Italyan K u ı ü r Merkezt, diger çabalarıran yardsıra sinema gösterılerini de sürdüruyur. 16 mart çarşamba günü. son yıllarda büyük ilgi görea kadın yönetmen Lina Wertmüller'in. «Herşey Yerınde, Herşey Düzensiz. filmi gösterilecek. Milano'nun merkezınde. eski bir evde ortak bır yaşamı sürdüren bir avuç hizmetçi ve işçinin sorunlanna, Wertmüller'e özgii trajikomik b:r bakışla definen bu film, 1974 vapunı. Aym ikinci filmı. Steno'nan 1934 yapımı «Roma'da bir Amerikalı» isimli güldürüsü. İtalyan güldürüsünün tanınmış örneklerinden olan bu fitoıde. basrolü Alberto Sordi oynuyor. Jeaone Moreau ile yönetmen Friedhin, nikahtan sonra Gaziantep Belediyesi, kentin görünümünü bozan 80 evlik bir semti 6,5 milyon liraya satın alıyor GAZtANTEP Gastantep Beiediye Meclisi Bahçelievler karşısında bulunan ve kentin Eoriınümünü bozdugu ileri sü nüen 80 hanelik Keleshoca fpınri sakinlertne RO'er bin lira odıvprek bu semtı 6^ milyon liraya satm almaya karar vermiştir. Bununla ilpili çahşmalara Jeanne Moreau"nun, Jean Louis Richard'dan aynldıgından bu yana birçok ünlüyle ilişki kurdugu biliniyordu. Ancak onun Louis Malle'le evlenecegi, Pierre Cardinie yasammı birleştirecegi söylenebilirdi... Boyle olmadı... Jeanne Moreau hiç kimsenin beklemediği, düşünmedigi bir Amerikalı yönetmenle büyük bir gizlilik içinde evlendi. Pans'in sekizinci bölgesinin genel valısinin kıydığı nikâhta yalnızca iki taruk bulunmaktaydı: Prodüktör Alain ftesnais ve esi Florence. Moreau'nun evinde, gözlerden uzak, sakin bir tören yapıldı. Güzel yıldız meraklılann evine hücum etmesinden, giizel bahçesinin çiçeklerini ezip, her şeyi berbat etmelerinden çekiniyordu. Bu yüzden evliliğini büyük bir sir olarak son daldkalara kadar saklayabildi. Jeanne Moreaırnun son eşi. Willıam Friedktn. Unlü bir Amfcrikalı yönetmen. Onu «Kanunun Kuvveti» (Franch Connection) ve «Seytan» (Exorcist) adlı filmleriyle bütün dünya tarnyor. Bundan böyle güzel >nldız yasamını Atlantiğin her iki yakasi arasında paylasmak zorunda kalacaga benzer. Ülkesindekl film çalışmalanyla. kendi özel yaşantısını nasıl sınırîandırftcağı merak edilen sorunlann baçında geliyor. ÜNLÜ YILDIZ JEANNE MOREAU, ABD'Li FİLM YÖNETMENİ FRiEDKiN İLE SÜRPRiZ BiR EVLiüK YAPTI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog