Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET I I MART 1977 BEJ HÎSSE SENEDİ VE TAHVİL ÎLANLARÎ MEBAK MENKUL DEGERLER BANKERLIKve FİNANSMANA.$. U 442836451765 BANKER ANKARA NOTLARI 27 5213 0 0 0 323262572633 CENT 22 66 86 27 25 86 127 57 32 22 36 44 © KASTELLİLER 22 36 44 27 25 86 27 57 32 28 56 »4 TELEKS. 23314 KAST TR BURSA. 20369 TELEKS: 3213» 32184 ÎZMÎR: 14 14 02 TELEKS52678 MERKEZ. 4. VaJaf Han Asma Kat No 23 25 Sirkecl ISTANBUL • OZEI. F J \ \ T H R L 1 TALEP ETTtr.tMtZ HİSSE SENET LER1: 0 GARAVTÎ BANKASI (UvEiüadıffımız fıyat eerçe* borsa rayıcıdır ) 0 G.iRANTÎ BANKASI Ruchan nakkı fUvjrutadıfı mız f:vat eercek borsa ra "icıdır ) 0 YAPI ve KREDÎ BANKASI 0 YAPI >e KRFDÎ BAVKASI Rucfen Haklo 0 T TÎCARET BANKASI 0 tSTAVBtT BANKASI 0 AKBANK 0 T 1$ BANKASI 0 T ÎS BANKASI KCTîncu 0 ODOKSAN 0 SIFAS HOLDÎNG 0 DEV\ 0 NA.ŞAŞ 0 IZOCAM 0 SINAI MALt rESEBBÜSLER 0 TAT KONPERVE 0 RABAK 0 RAB«J< KtrRUCTJ 0 S.ARK DEClR.VtENCÎLÎIC 0 ÎTTİHA1 DEGIRMENCILIK 0 Y1ONG 0 TEZSAN 0 OIMt'K m T ^lEMENS 0 KORDhA 0 E(JE BIRACILIK 0 AYG/.Z 0 BAGFAŞ 0 AYDIN rEKSTIL 0 T DEMIR DOKtîM 0 SARKUYSAN 0 KAV ORMAN SANAYLt 0 KOÇ \ATIRIM VE PAZARLAMA 0 OTOSAN 0 ALTIN YUNUS TESISLER1 • • BANKER CENT MERKEZ Istıklftl Cad. Oda • TELEFON: 22 32 62 kule Iş merfcezi No: 286 Kat: 27 26 33 27 49 98 17 Beyoglu ISTANBUL • 4 VAK1F HAN, ASMA IL*TIN • ANKARA ŞTJBESI t'ZERİN'OEKİ 1 KAT NO: 9 Adres: Gazı Mustafa Kemal BAHÇEK4PI tSTANBLL Bulvan / Ankara Tel 25 29 83 • PİYASANIN UZERİNDEKÎ 17 42 68 TelekS 43332 TTATH FIYATLARLA TALEP ETTtt H1SSE SENEDİ VEYA TAHĞlMtZ HİSSE SENETLERt VIL ALIM SATIMI: » PORTFOY İDARESI 0 T. GARANTİ BANKASI I PORTFOY ANAL1Z1 (Rakıpsız bır fıyatla talep | HISSE SENEDİ DEGERLENedıyoruz.) DIRME ETÜDLERI 0 T. GARANTÎ BANKASI ŞIRKETLER ÎÇIN HISSE SEruçhan hakkı (Raıdpsız bır NEDİ VEYA TAHVtL IHRACI fıjatla talep edıyoruz.) ÎLE ÎLGÎLÎ BÜTÜN HÎ20 YAPI ve KREDI BAN METLER KASI (Ozel fıyatla alı\o | MEBAN ORTALAMASI ruz ) : 2415 0 YAPI ve KREDİ BAN öneekı Gün Bugün : 2.520 KASI ruçhan hakxı (öz«; : + 105 fıyatla alıyoruz ) Degışım (TL) T. IS BANKASI Def ışım (<~c) + 435 T. SINAİ KALKINMA 1 ARTIŞ DÜŞCŞ BANKASI Artan 14 Hısse T. TİCARET BANKASI DUsen 4 Hısse tSTANBUL BANKASI Sabıt 32 Hisse AKSA Toplam : 50 Hısse ALTAS ANADOLU CAM BANDIRMA GUBRE MEBAN YAYTNLARI ÇELIK HALAT ÇIMSA 1)Hısse senedi nedlr? lslroDEVA HOLDİNG 11 kıtap, konusu nısse senedi DÖKTAŞ nasıl ne zaman ve neredea EGE BIRACILIK aünmalıdır Pıyatı: 6 TL. EGE GÜBRE FÜHSAN a) Meban Sermaye PlyasaHEKTAŞ sa Büıtenı, konusunu firma T. GUBRE FABRİKALARI ve sektör raporlan ile FIYAT ÎZOCAM AÇIKLAMALARI, Fıyatj 5 TL KARTONSAN Yıllııt abone 120 TL Yurt KAV dışı abone yıllık 240 TL KO( YATIRIM ayda blr yayınJa nır. Genel Dagıtım MEBAN KORDSA MENKÜL DEGERLER BAN LASSA KERLÎK VE FÎNANSMAN MEYSU A.Ş. NASA3 OLMUK OTOSAN1 MEBAN'IN SÎZB STJNDUGa PIMAS KIYMETLER. RABAK AROMA Serrnayesl 45 milyon RABAK RUÇHAN HAKKI Uradır 1975 yılında H 16 teSARKUYSAN tnettü dağıtxnıştır sn AS ASLAN ESKIHİSAR 2»«6 mll SUNTA yon sennayell çımento sefcMrunün en esld kuruluşlarınTALEIJ ETTİGIMIZ ŞİRKET dandır VE DEVLET T.\HVtLLERÎ ÇELIK HALAT 54 milyon ser% 18 % 15 % 14 0. 13 mayelı 1975 yılında % 25 t«% 12 % 10 faızlı garantılı mettu dağıtmıştır. veya garantısız tılm sırket ÇIMSA isu mılyon •ermayeu tahvillerını ve % 11 faızlı lum çımento gektorilne baglı t>tr devlet tahvıllennı gerçek rtorECZACIBAŞI YATTRIM HOLsa ravıci ile satın ahvoruz DÎNG 120 mılyon sermayelı TASARRUF BONOSU AIAŞ 1975 yılında % 17,5 temettü FIYATLARIMIZ: dağıtmıştır. • 1976 % 73 a HEKTAŞ 50 milyon sermayeli • 1968 •S 61 1975 yılında % 37, 92 tamettü • 1970 •0 54 dagıtmıştır. • 1971 *•<, 50 SABANCI HOLDINO kurulu• 1972 •. 48 şudur. • Aynca büyüJt miktardaM boGUBRE FABRIKALARI 30ü nolara ozel fıvatlar tatblk mılyon sermayeü şırket edılereıc prım ödenır. •» 31.25 temettü dagıtmıstu • • FAtZ KUPONU ALIS KAV 30 mılyon sennayeli FIYATLARIMIZ: 197i yılında % 17,5 temettü • 1978 1» 82 dagıtmıştır. • 1979 r. 69 MENStıCAT SANTRAL 81 mll• 1980 % 59 yon sermayelı 1975 ilınJa % 49 • 1981 % 25 temettü dağıttı. • 1982 % 41 KORUMA TARIM 70 milyon • SATIŞA SUNTTLAN sermayelı 1975 yılında • . 35 / KIYMCTLER: temettU dagıtmıstır. • KORUMA TARIM 80 adet PÎMAS 50 mılyon sermayeu (% 50 sermaye arttınmı ke.975 yılında %14 temettü dasınleştı % 35 temettü tevzıl »ıtmıstır edecek t IZOCAM 11 mılyon 250 bın • SARKUYSAN 75 adet (Bu yıl =ermayelı olup "i 200 oranın ılk temettu tevnatıru rapa3a sermaje arttınmına karar cak ) ıerılmısır. % 70 temettü dağı• T GUBRE FAEHIKALARI 50 'aca^fır. adet ( S 31 25 temettü tevzıı fCORDSA 150 mıuon sermaettı.» vell bır Sabancı Holdıng icuru lusudur • PIMAS 75 adet • EGE BIRACILIK 60 adet >AJJCUYSAN IsO mllyon ser maye!ı bır kuruluştur. • KOÇ YATIRIM VE PAZAR: EZSAN 10U mıljon serma LAMA îno adet reıi bır kuruluştur 1975'te • DEVA HOLDİNG 50 adet '• *» •emettü dagıtmıştır c 19TS temettü kuponu Uz«.estm şır<et % 141518 tal» rmdedir ) 1 ialmılprı • DEVA HOLDİNG TAHVİLÎ \RANAN Ht!s c E SENETLERI 800 000 TL 'liK (•"' 18 (aızlı ÎGE ENDUSTRİ 2 vıl sonra ışlemıs faızı ıle İCıE GUBRE bırlıkte parava çevnlebılır > vARTONSAN • '1,000 000 TL. lık «1 11 faızıı 1EVA 197R SAVUNMA BORCLANÎAftFAŞ \LASI TAHVILİ 7OTAM • BANKER CENT A.SSA • TELEîON: 22 32 62 <AV 27 26 33 27 49 98 l\BAK • 4. VAKIF HAN. ASMA KATIN »OLYLEK tZERlNDEKl 1 KAT NO: 9 'LASTtFAr B4HÇKKAPI tSTANBÜL :OÇ YATTRrM PA2ARLAMA JCSA ;OÇ HOLDINO = ÎFAŞ 'TONG HANSTÜRK HOIJJtNO !er nlrlü ya'ınm nararlanızda stze yardıma olabüieK MEBAN 'ın en önemh maadır J3RES Isttklâl Ced Odalcu» U merken No 2«6 Kat 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAJVTKER ZEKI: 23 68 86 27 52 13 IZMtR: 13 82 21 MERKEZ: 4. Vakıı Han Asma Kat, No 8y HISSE SENETLEHINİZÎ YUKSEK FÎYATLA ALIRtM, HISSE SENETLERINIZ1 EN 0YGON BORSA RAYÎCÎ VB CÜZI KARLA SATARIM VHTESSESE VEYA ŞAHISLARA AIT rAHVÎLLERI EN UYGCTN ŞARTLARLA PAZLA MENFAAT BEKLEMEDEN DERHAL MUBAYAA EDERIM MtTESSESEME KTURACAATTNIZDA YAPILMAS1 ÎCAP EDEN OPERAS YONÜN MtTMKUN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILA CACIN1 BILMEI.ÎSINİZ rELEFONLA VERDIGINÎZ EMIRLERt DERHAL YERl NE GETÎREBILVIEK VAZ1 FELERtMİZtN EN ONEMLISIDIR \RANILAN KIYMLTLER?AP1 VE KREDİ BANKASI YAPI VE KREDI BANKASI RUÇHAN HAKKI GARANTİ BANKASI GARANTİ BANTCASI RUÇHAN HAKKI 1 n C A R E l BANKASI ISTANBUL BANKASI AKBANK f İŞ BANKASI T. IS BANKASI KURUCT3 r. MNAÎ KALKINMA BANKASI ODOKSAN SIFAS DEVA HOLDINO VASA* IZOCAM SINAİ MAL1 rEŞEBBOSLER TAT KONSEBVTS RABAK RABAK KURUCT3 İARK DEGIRMENLERÎ t r i t H A T DEGLRMENÇİLIK YTONG rEZbAN Mustafa EKMEKÇ] 0 0 0 OLMTJK KORDSA BAGFAŞ ECfc, BIRACTLTK AYGAZ AYDIN rEKSTIL 1 DEMIR DOKTM SARKUYSAN KAV ORMAN 8ANAT+T KOC HOLDINO 0 OTOSAN SA I 1LIK (CTYMETLERKAV ORMAN SANAYl 50 bin TL.'lık Te 25 temettü verecek. Istıkbâl içın yatırım. 0 PtMAS 100 adet bu yü lyl prım yapabıltr. GÜBRü. fabnkalan 10 adet % 28 temettü verebilir GOODYEAR 20 adet bu TÜ aynı temettü verecek. UNİROYAL 200 bın TL. lık bu 0 vıl 'emettü verecek ÇINKO KURSUN 100 «det 0 tsTikbal ıçın yatınm SARKUYSAN 150 adet. Bu fü temettü vermesl beklenıyor ÇELIK HALAT 100 adet D»tıa vüksek temettü bejrKTti"'r 0 GUKÜROVA ELEKTRlK 200 adet H 37^ temettü »erdı ve 0 H 20 belırsu bısse dagıtaca* NOBEt tlaç Sanayı 65 adet nomınal flyatla 0 EGE. HIRACILJK Rüçhan bak KI 100 adet 0 KAV ]!*> s d e t BORDSAN 7 ) adet CMemle1 setımızın eo güçlU ruruluşla 0 nndandır > MENSOCAT SANTRAL 10ü «det <•* 2S temettü tsrzl etmıstir ) KORUMA TARIM 40 sdet (H 0 35 temettü tevn etmıştır Serma»e arttınmı yap«caktır ) POLYLEN 100 adet % 35 ser 0 maye artınyor >4İ'II.IH lAHVll.l.KR: SODA SANAYl TAHVILt 250 bın TL 'lık ro 18 faızlı 5i«) bın n1ılc 2 yıl sonra pa 0 raya çevnlebılecek sirket garanrllı tahvU. 1000. TL'si 920. T L İS^B SAVUNMA tafıvıli, 6 mllyon Uralıl H 11 talzll BANtCEK ZEKI: ZtOT«0 0 27 S3 13 tZMtR: 13 83 21 MERKEZ: 4 V a n t Han 0 Asma Kat, No: S9 Bançekapı / ÎSTANBTTL 0 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyır Hıdrografl ve Oşuıografl bıldınlmıştir. Daıresl Başkanlığından 0 DENiZCiLERE VE HAVACH.ARA 18 SAYILI BiLDiRi 21 ıle 28 mart 1977 tanhlen arasında 07 OO'den 18 O0e kadar a;agıdakı noktaları bırleştıren sahalar lçınde seyretme demırleme, a\lanrr.a ve bu sahaların 3500 metreye fcadar olan yüksekMgi can ve mal emmyetı bakmundan tehlikelıdır. BlRtVCÎ S \ H \ : EGE DENÎZt SAROZ KÖRFEZt 061 SAHASI 411 aerere 'i7 aakiKa kuzey, 26 derece 04 dakıka doğj m e i i r ıle 40 derece 19 dakıka kuzey. 26 derece U dakıka ao*u mevkısını bırleştıren hattın doğusunda kalan Aemr s=hası I M N U SAHA: EGE DENİZÎ SAROS KÖRFEZt 0S S\HAS1 (11 40 üerece il dakıka kuzey, 2b derece 14 dakıka doğu ıjı 30 derece 37 da* ka suzev. 25 derece 58 dakıka dogu (3> 40 derece 19 dakıka kuzey, 25 derece 58 dakıka aogu (4> 40 dereee 19 aa«ıka kuzev, 26 üerece 13 dakıka doğu I Ç l N C i : SAHA: EGE DENIZÎ U71 SAHASI (1) sa derece 0b dakiKa kuzej', 25 derece 06 daKiıta dogj 2) 39 derece II dakıka kuzey, 24 derece 46 dakıka dogu ı3) 3y derece 09 dakıka «uzey, 24 derece 22 dakıka dogu ı4> Ab derece 54 dakıka <uzey, 24 derece 52 dakıka dogu nOROUNCO SAHA: EGE DENtZI 075 SAHASI a) SS derece 45 aakiKa kuzey, 25 aerece 21 dakıka dogu (2i 38 derece 45 dakıka nuzev 24 derece 52 dakıka dogu <3ı 38 derece 18 dakıka kuzey, 24 derece 52 dakıka dogu (4> 38 cıerecp 18 aa^ka :uzev, 24 nerpce 21 dataka doğu RK!>INCt SAHA: EGE DENtZİ 0"8 SAHASI 1) 38 derece 00 aakiKa Kuzev, 25 derece 5 dak'.KS rioftu H f'J) 38 derece no dakıka kuzev, 2S derece ltı dakıka doiru '3) 37 derece J8 dakıka kuzev. 25 derece 3ü dakıka dogu \i) 37 derece 4i daıc'.ka k'izey. 25 derece 58 dakirfa oogu P K N t / ( t l KRK VF. HAVACILARA DLYLRLLLR. 0 Kongre İlânı 0 H'.san Kavacık mahallesi ırım Bevarıt Camiı Yaşa'ma le^ın'P oıaSan genel kurul antısı 27 mart 1977 pazar KUsaat 13 de Kjrşat caddestnjulunan demek bmajmda yasaktır. Üyelere duyunılur. l'önctim Kunıla »DEM: Açılış Kongrf d.vanı seçiml Faalrtet \e denetleme raporu okjnması Rıporîar Uzennde eörüîme vg aklanma Butçenın prörüşülmesi Ikı senelıîc yonetım ve denetleme kurulu seçlmı ve dıielcler. Cumhurıyet 2374 tîstM nKC.fSlMl •anhıil 1 Aslıve Hukuk <pmf:n:n «77 ' nTS E 977/tıl8 1 Karan ıle. adım olan SaSevtap olarak dogı (Cumnunvet 2377) 0 Hopa da öldürulen ogretm«n Vural Ural, babayıgıt oır kışıy m.ş CHP Anvın Senatorü Recaı Kocaman anlattı ılıcın TOS dönemınde Hopada şuie naş^an'.ığı yap"ı benım ç^ rugumun da ofretmenıdır. 80.'î k;lo \aıdı Yakışıklı babayığr mı. babavıgıt . Merdnen basama gı gıbı aort çocugu vaıd: Bır, kalp nastasıydı Kalbı delık' TOS başkanıyken sormustum, 12 Marttan once yapllan ogret men boykotuna Hopa'da ogret menlerın yuzde yuzunun katıldı gmı anlatmıstı Sonra Fakır Bavkurt anlattı «Vural Ural, ogretmen bovkotu nedenıyle dort yıl kıdem ındırı mı cezası almıştı Dısıplm suçlan aftan yararlanmadıfından baJcanlıkça kıdeıru ındınlmıs olarak çalışıyordu Sonra TÖBDER Genel Bask» m Gultekın Gazıog.u ıle konus tum Konuşmamız y.np Hopa aa AP MHP ışbıriıgıyle öldüruldufü soyienen oğretmen Vu ral Ura] ustuneydı Son olarak çalı^tıgı Hopa dan da Yozgat'm n:r kovune sur frun edılrruş, o da Danıştav'a baş \urmustu Danıstay dan kararıru alamadan gozlennı sumdu TOBDER e gelen iıaoerleıe gore, Vural Ural arkaad»ı<ırıyla riops nın parkınaa otururken, Ja ^oların demır çubuklu saldınla r.na ugramıştı Arıtaaaçları kaç nuslar. Vurai Ural, başına \"UTL1 lan demır çubuklarıa oracıkta bıraAilmıştı. Hopa da o gun. AP lıltrın top lantısı \ardı. Ankara'dan Sabıt Osman Avcı, Oguz Avgun b^r ae MuUu Menderes. kapalı saloıı toplantısmda konuşurlar Hopa' da APhler de MHP lıler de kı>Savın nıs?e senedi sanıpien lay ^es çı<caramazlar Retaı Koca sahıp oldufunuz kıvmetın sa man a gore. Fakat, rraozon'dari, tışını ausundugunuz zaman Rıze'den derleme adamlar getır muracsatınız mışlerdı. Içerdeıtı kışkırtıcı konusmalar uzerme, dışardaıcı baFîjatlarda gOTçek" Dcisa kuru zı CHP lı, ılerıcı gençler srogan mustenye gerçek anlamda hız lar soylıyerek, cepheyı protestomet .nuessesemızln degışmez ya başiamışiardJ. işte ne olau.vsa prensibıdır bundnn sonra oldu Dışan fırlaSATILIK DEĞKKLERİ >an. oır de kapı onunde beklıyeıı fa^olar. Hopada «devrımcı avı. IL\N EDIYORUZ. ÇIMENTAŞ :IMI adet (". 35 na oaşlamışlardı Sokaklara. par ka yayılmışıardı AP Jılerle, MHP sermaye artınmı yapıyor) lıler bırlıktıler. Içerde Avcı. OMENSUCAT SANTRAL 200 guz Aygun, Mutlu Menderes.. adet ı 0 o İOJ sermaye artınmı japması çok muhtemeldır. Hopa'daıcı oiay, Turkıye'nın ne T?kstıl Sanayımızın en guçlu men her \ennde olanın bır ^en l zerıdır Çınayet şebekelen, bazı FOLYLEN 110 adet (% 35 ser yerıerae gorunur bıçımde açıga maye artınmı vapıyor» çıknıakta, çogu zaman ıse goze KORUMA TARIM ' 1W adet gorunmemeıctedırler ( 0 50 sermaye artınmı yap AP'nın orgut başkanlığına Saması muJT'emel 1 dettın Bılgıç getınldı ama. BUBAGFAŞ 10ü adet I ' Î 35 te gıç'lerden bır baskaii MHP'ye ITIP'SU beklenıyor) gırdı Orada e:kın olnıaiı UNtROYAL 150 adet (33 mıl TRT'>ı APulerle, MHP'lıler jon kar elde etmls oldugu oğ pavıaşmış gıbıdırler Mılli Egırenıımıstır * tım Bakanhğını da oyle. SARKCİSAN 100 adet (ElekSeç:mlere doğru, bu ışbırlığıtroluık Bakır Sanayunın en nın dana somut bıçımde gerçekguçlu kuruluşlanndan. "• 25 lestırılecegıne ılışkın belırtıler, sezıntıler var. «Ortadoğu» yazar temettu 'evzı edecegı duyurullanndan Prof. Muharrem Ergın, maktadır 1 seçımlerde MHP'nın, AP ıle bır GOOD YEAR 50 adet (Asgari lıkte, AP lıstelennde seçıme gır '.« 20 tcmettu tevzı edecefı du mesı ıçm gızlı kulıs çahşmaları mı \apıyor? Tartışıjorlar . ÇINKUR 1000 adet (Işletme aerreve gırmıştır. Istıkbâl MHP'nın ayrı seçıme gırme ıçın en emın yatınmdır. Her sı. nem kendasınm hem AF'nın aleyhınedır. Bır arada, bır lıstezaman bulunmayscak toplu de seçıme gırmelıler kı, oylar bır mıktar ) boşa gıtmesın . EGE EIRACILIK 1Ü0 adet (Mem!e^et!m:zm Bıra SanaBazı AP'lıler buna şaşryorlar: yunde onder kurulıışu 1976 Yok canım, bız onlarla bır faalıyet devresı basanlı geç arada olabılır mıylz? Bu dünyada olmaz. mıŞtır ) NOBEL ILAÇ SANAYII 50 Hacı Basbug, seçlmlere ılışkln bır sey demedı de, yalnız «Eradet ıKelepır fıyatla satışa arz ken seçım» dedı. Nıye° Sağ gazetelerden bazılan, bu arada KARADENİZ BAKIRLARI 100 «Son Havadıs». Ecevlt Bonm adet (Kelepır fıyatla satısa arz gdrüsmesıni nıye övie beklenme edıyoruz.) dık bıçımde değerlendırdıler'' VATAN KONSERVE 150 adet Bır kırat Bozkurt ışbırlığının (Tran'turk Holdıng kontrol hazırlüdanna bahane olsun diye ve ıstışaresıne geçmıstu1. Bu mı? yıl atak yapabılir. Kelepir fi Sız, oyle yapırsanız, bls de \atla.) ASLAN ESKÎHtSAR 10ü add' böyle yapanz. Bu, zaten vardı Süleyman Bev, (Çımento Sanayıınde memleke komandoları AP run gençlık koltımız'n ılk kuruluşu. Tevsı lan saymıvor muydu'' O kadar faalıye'ı başanlı gecmek^edır ) BORÜSAN 100 adet (Cıro yo cınayet üstune, komandoları, faşoları kınıyabıldı mı'' nunden rekor b:r düzevdedır. Mıllî Eğıtım Bakanlığında Alı " n 58 tpmettu revzı etm'ştir Naıh Bey komando bır ıkı şube Her zaman bulunmayacak bır mudürunu olsun gorevınden alahısse senedıdır.) bıldı m ı ' Komando Avraz a dokuNASAŞ 250 adet (Mevzuunda nablldı mı? Bakanlık tam bır cur Turkı>en.n t?k ve yegâr.e kucunaydı. Odalarda, «seçımler»den ruluşu. e» 25 'emettu tevzı baska bırşev konuşulmuyordu. edecegı auyurulmaktadır.) Bır şey eksıktı. PtMAŞ 100 adet Bın, işe alacağı bır genç kıza açık açık soylemışti. S\TILIK T\H\tLLERt İL.4N EDtTORUZ: Benımle yatmavı kabul edersen, senı ıse alırım. Yoksa ııh . G«nç kız, kıme .sakınacağını Tasarruflanna plda net •• 0 /2 saşırdı. Bır yuksek derecelı meg»lır aravanlara fırsat: BUmura durumu anlattı Yuksek dej~:k bır kunjluşun garantlrecelı memur, kıza akıl verriı: sırde ym« buyük cır fcuru Kızım. bovle elde belge olIjşa aıt olan tahvıller lk) madan bırşev yapamavız Bunu vJ sonra ışlemıs faızıvle blrbır tanık yanında fılan soylerse hK'e Daraya donebı'ecektır. nalckında soruşturma açar, bır1 mj. TL 'sı 920 TL 'dan seyler yapabıhrız. 10.000 00O PLlıii yenı bır Genç kız, ısıtmek lstemedıg: parti daha ıstifadpnıze sun bır sozu, bir de tanık bularak duk mı soyletecektı? Bır de, MSP'lller» kızıyorlardı KASTELLİLER. Z2 M> 44 bazıian. MSP alevhıne Avdııı kamuojoında aievhte havft vsra27 & 8t 27 57 32 t* S6 M tılıyordu .ıabire. MHP ııienn \ap TELEKS 23314 KAST TR tıklannı tjcrmezd'n mı gelıyorlar DURSA: IT3L: 20369 TtLEKS dı ne Çarkaya'da' 321K4 Topium ponslerıvle kom.süyorIZMIR: 14 14 02 TELEKS. dum, faso clmıvanları 52678 lardı Gi?ı F^ıtını En MERKEZ. 4 Vakıl Han Asma Erkek Teknık Ylık"k K?.No 2 3 3 5 Slrkea Oicılurıda AnVara D<". let M ISTANHTTT. daha pek çok yerde komando eg> jmlı polısler. komandolardan vana çıkıyorlarnı Bır pohs me muru ar.lattı, faso arkadaslarının vaptı*:nı IçlenndP ge'iç Kizlara sataşanîar \ar Bın bır gun gpnç kızır. apış arasma tekmev.e vur du B ı n bır genç kıza şovle dedı Hep. devnırcılerle fılım ÇP vırmevm guzelım Bır de birlıkte fılım çevirelim Tekmeyi kı?m spış arasına jer lestırdı. Büıyorum şımdi, savcı benden usîannı başlarına toplamalılar 12 martian bır daha yaşamak ıstemıyorlarsa, elbırlıgı, ışbırlığı yaomalılar Bu hükümet çoktan avağını 'allavıp gıdebılır AP MHP ıle kucak kucajra bırakılaoılır OTtaklaşa bır lıstede seçıme mı gıderler ne yaparlarsa yapsınlar Fakat devlet gucunu kullanamasmlar Devlet gücuyle hovardalık '. apmasınlar. Örneğm, Sulevman bev kursun bır televızvon ıstasvonu bol bol gozuksun orada. Istedıgi kişm de buisun, sorular sordursun.. hede bazüannın canını sıkmıs ol malı Hele Muharrem Erpın pe> bozulmuştur bu 5e Tam APMHF ışını tezgâhiıyacagı sırada ışien sırası mıydı janı' MKP. Aiman ya dakı orgüt.erını kapa'tı m 1 sankı Dif;şleıının raporlanna üakılacagına. Almanya'ya birkai; «avcı gondenp. soruşturma japı 0 laraaz mıydı Dışışlerınde d» yer yer komando efılımlıîer oldugu nu bılmıyor mu Başsavcı? Suîeyman bev'm «Erk»n se çım» sozu de. lâf kıtlıgından sm lenmış gıbı. Bız, «Ba hukurrî gıtsın, cınayetler önlensın bu hu kumetle seçıme gıdılmez» dıvo ruz, o, «Erken seçım olsun, var mısınız'» dıyor. Bır AP'Iıyle konusuyorduk şo;le dedı: Ekmekçi, sanki eMm'de o!=a başka hukUmetle mı seçıme gıdı 1 lecek" Yıne Süleyman bey hü kümetiyle gıdllecek . Anneee, dıge bagıracalrım geldı. Sule\Tnan bej, erken seçın.= perçekten kararlı dıyelim. oylev se, beson gun içm ortağı MSP ıle neden çmgar çıkanyr'r"1 Erken seçım olacaksa. mart sonla rından başlıjarak tpmel atmalar ria riııracak dpmektır Bir arka riaşım soyle dedi: Erken seç:m balomınun ba şında, MSP'ye gozdağı var «B.iıi \o«sa seçımp gıdpnm haaa Ge! spn. oyun bozanlık etme de. ekım'e kadar bırlıkte gıdelım » dPmeye getınyor. Ha. erken, ha geç . Fa'tat, SuIe\mansız . Süleyman bev nıve hacca p*medı acabs 0 Ona da «Hacı krali derdık Hacı Başbug ile Hacı Kral Ha Hacı Basbuğ, ha Ha cı Kral . 12 Mart'a doğru kırat bozkurt ışbırlıgı bun.arı anlaîan pohsın d" ktza tekme atanın da adını soracaK rBılıruyorum kı. soylıyeyım» ciıjecegım Sovlesem ne olacak' Bunları yapanlar sınlar.rı ıktı dara dayamış kısıler degıller m ı ; Ama buguııler geçsın, gorecek sınız, ne açıklamalar yapılacak. Herkes vasadığı. ızledifl olaylan bır bır sergıleyecek. Bu dönem geçtığınde Yarın gunlerden 12 Mart cumar tpsı 12 Maın ısnenceleruu duyuvor gıbıyım. Bu 12 Martın yıldonumünde olsun, demokrasıden yana güçler Zamar zaman usuma takılmıyor d"gıl. Stılevman beyln bir dedıklerl Tek başına ıktıdara gelece&ız. Hımm Anlaşılriı. bum;nla APMHP ışbırlıÇmı soylemek ıstıyor olmalı CGP'ye de. venr bırkaç odunç sandalve zaten bir ddünru vardı bulur btınlarla 226'JT. Oooohhh . Herrıald'' o zaman attınr lçerı>e begsnmedıklennı. Yargifay bassavcısının MHP hakkında soruşturma açması, cep Devalüasyonufı 15 tütün tüccarına 65 milyon ek kâr sağladığı bildiriliyor Hulusi ÖZÇOBAN lenmiş tütün dıs satımı fıyatını 3.75 dolaı olarak behrlemıştır Bu fıyat, 2,95 dolara dek ınmek tedir. Ancak, eldekı stokların b j yuk bolumu 3 "5 ya da çevresm dekı bır fıvatla satımı gerektıre cek ustunluktedır. Son aeialuasvonla bırlıkte ehn de tu'un bulunan tuccar. kılo başına normal kanndan basıia 375195 kurus arasında yenı bır kar olanağı bulmuştur. Bu karın bır bır ustune eklemesıyle ellennde 20 buı ton stok bulunan ve sayıları lö'ı geçmeyen tuccarlann toplam 65 mılyon lıra açıktan kar edeceklerı hesaplanmaktadır Uret:cı kuruluşlan ise, MC hü kumetmın devaluasyon karannı pıiasadan sonraya bırakarak ureticımn aldıfı paranın defenn: duşurmesıni, MO'nın amacırun ne oldugunu en iyı bıçımde ka rutla\an olgu olarak rutelemekte dırler. tasında açıiacafiı bu amaçia Te kel Müdürlüklerınce o:ı narırr.A lara başlandıgı açıcıanrr.ışt'.r Kırklarell Tekel MudurluğUn aen bır yetkılı, Marmara ekıcı tutun pıyasasınm her v.ı nısan a\ının ılk haf tasında açı.mismııı gelenek h3lıne geldıgır.ı bu ne denlp ekıoıden tutun alımı ıçm depolarda bulunan geçen yıİKi urunlerın •asınmasına baslandığı r.ı belırtmıştır. S.S. TEKEL İSTVNBIT BtRA FABRtKASI PERSONELt SATIŞ LRETtM, TVKETtM KOOPERA TIFt Kooperatifımızın 1976 vılı ola gan genel kurulu asagıdakı gun dem geregınce 27 mart 1977 pazar gunu saat 14 OO'de Tekel î s t?.nbul B ra Fabnkası yemekha ne salonunda toplanacaktır Sayın ortaklarımızın ortaklık kartları ıle birlıkte belirtılen yer gun ve saatte toplantıda haz bulunmalarını saygı ıle nca ede rız GÜMJEM: 1 Eksenvetin saglanması îıalinde kongrenın Kooperatıl Başkanı tarafmdan açılması. 2 Ataturk ve şehıtler içır savgı duruşu. 3 Kongreyı yonetmek üzer« baskan, başkan veldlı, ıkı sekre terın ve uç oy sayım memurunur seçılmelen 4 Çalışma, he«ap. denetırr raoorlan, bıiânço ve tahmıni but çenm okjnması î Raporlar hakkmda gorus rpp fi Yonetım ve denetım ka rulu uvelerının ıbraları 7 Tıcaret Bakaniıgından or musaadesı alınmış bulunan, Ani Sozlesmemızm 5 mcı maddes: t fıkrasının (Kooperaf.fe gırmel* îçın Bıra FaoıiKası mensuou ve ja eme/thsı olmak^ kaidırılması 5 Nısan 1977 a\ıncian başla maıc uzere ayda 50 lıra kesıl mek suretı>le ısteven orakları mızm ortaklık paylarını 2000 ıırava çıkarmaları ^onusunda ser best bırakılması 9 1976 vılı nztum ve faız pa yırun sermaye'ye eklenmesı ve ya dagınlmasma kr.rar ver:lmesı in Kooppra'ıfın geîecp*m:r kesınhkle guvenre alfır.n slına bıimesı ıçın •ratırımiara donuçul mesıne bu amaçla d»nı. ağac tarlı su ulaşım ve ben7?rı gerek sıirnelenn karşılan.ması bulunan bır ^erleşım brjl 500 ılâ 1500 metre kare arasında ar?a almması 11 Kooperatıf \ ""npt'in. denet,m Kuruiu uyelenmn seçımı 12 Kapanıs Ahmet Çakır S?kretpr. Naım Tanyerı Başkan Cıimnurr.'p* 236S KA\1P iM^nbal Emnrstmripn 13"« senes: 121035 kayıti1' aldıjım pKs^porf ınıu ka;bettırr •\enisri aiacağımaan eskısi ge lılmaz K.ARAGÖZ lZMtR, (Cumhurijet Ege Bürosu) Mç hukumetlnın yaptıgı son para ayarlamasında TUrk li rasının değenru dolar karsısında bır lıra duaürmesıyle ellenn de geçMgımız yıllardan stok tutün oulunan İo tüccann, normal kârlanmn uzerıne toplam 65 mıl yon lıra açıktan kâr sağladıklan bıldırılmeKtedır Bu tüccarların buvuk boiumunun ıse. ya dogru dan dogı ava Arnerikan şırketlennın Turkıye temsılcılıkleri ya da Amenkan • Turk ortaklıkla n oldukları behrtılmektedır. öte yandan, bu yıl pıyasaya gırmeyen tuccarlann, Tekel'ın 1976 urunü Ege ekıcı yaprak tütun pıyasasında aldıgı tütünlerı kendı aracıhklanyla aış satım ız nınm seçımden once çıkması ıçm çaüşmalarını yogunlaştırdıklan öğrerulmıştır. Tuccar çevrelerınden edınılen bılgılere gore, 1976 urunu Ege ekıcı vapraK tütun pıyasasına gırmeyen tuccarın ehnde geçtıgımız yıldan 20 bın ton cıvarında ışlerjruş tutün stoku vardır. Ellerınde ışlenmis tutıın stoku bulunan tuccanarın sayısı 15 ı geçrnemekfedır. MÇ rmkumet:, 1975 ürunu iş MARMARA Bu srada Marmara ekıcl tütun pıyasasınm nısanın ılk haf Lamartin Caddesinde Satılık Daireler Taksım, Lamartin Caddesı 13 kapı sayılı tdeal apartmanınm 11 ve 9 noJu bağımsız bolhmlerı 21 mart 1977 pazartesı gunü belirtılen saatlerde Şışu. Hâlâskârgazı Caddesı No 291, Kat: 6'da ayn ayn ve pa'arlıkla satılacaktır. 11 No. lu daire : Saat 14 14.30 40'57? arsa paylı yaklasık ^3 M2 juzolçumlü. saîon. 2 yatak odası, 1 sandık odası, 2 hol, mutfak, banyo, tuvaîe1. 9 No. lu daire : Saat 14.30 15 50 "76 arsa pajlı jaklaşıx inn M2 vuzolçumlü salon, 2 vîtak odası, 1 sandık odası, 2 hol, mutfak, banjo, tuvaiet. Anagayrımenicul BpyoŞlu Tap.ı Sırıl.nde 11 pafta. Viü ada, 22 parselde ıtayıtlı, çıft daırelı, 272 54 M2 ;.azolçum!u ve kalonJerlıdır. Satış peşin bedelledır. Pazarîığa katılmak :stevenler)n her dmn1 İç1n 10fı nno lira temınaf vatırmalan geıe'^lıdır. Knmısjon satış karan ; e n p ;ermem?ıîte serbesttır. Ek bilgi : 48 48 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog