Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OJMHURİYÎT 11 MAfiT 1977 Etyopya, ArapAfrika zirvesinin Kızildeniz'le ilgili kararına karşı çıktı ADDİS ABABA E^yopva hükümeti Mısırın başkentı Ka hlre'de toplanan \e öncekı gun çalısmalannı tamamlayan ArapAfnka Zirve Konferansı nuı Kı nlderuz'le ılgıll karanna karşı »ert tepkıde bulunmustur Bir Etyopva hukümet sozcıisiı Zır ve Konferansı'mn Kızıldenız m «Arap nüfuz bolgesı» olması gerekfıgı yolundaki karannı hatır lataraıt Etyopva'nın hıç bır za rnan bu karan teımmayacagım re Kızıldenız'ın bır «\rap golu» olmasına ızın vermevecegıru bil dırmıştlr Bu arada Addıs • ^baba hü kümehnm, Asva ve ^fnka ülke lenndeld elçılennı «önemlı gonişmelerde bulunmak Uzere» merkeze çafırdıgı bıldlrılmıştır Sıyasal grizlemcıler bj çağrmın glderek bir çatışma alanı olma egilimi gosteren Kızıldenlz'le u gili Arap • Afnka Zırvesı kara rıvla ilgili olabıleceğinl belırt mışlerdar (Dı? Servlsd) İSPANYA HÜKÜMETİ FKÖ'YÜ TANIDI • ISMMYA OtŞtŞLERı BAKANUĞININ FılıSTıN HAIKININ MEŞRU TEMSıLCıSı 4ÇIKUMASIN04 OLARAK FKÖ'NÜN İANINDIGI VE MADRıD'DE &ÜRO AÇMASINA 1Z1N VERılDıGı BELıRIıLDı. M\DRtD fcp&nya hjkumetirrn Fıhst.n Kurtuhış Orgutu'ntı (FKOi resmen tanıdtğı ve Mad nd'de bır btiro açmasına zın verdıgı açıklanmıştır îspanva Dışışlerı Bakanlığı tarafından yavınlanan bıldıride FKÖ'nun Fıl'stın halkının meşru temsücısı olarak tanındığı ve buro açmasına ızm venldığ: belTtümıştır Büronun açılması konusunda ıkı taraf arasında ikı nldan berı resmi olmavan ruteliKte goruşmeler yapıldıgım bıldıren go7lemcıler şimdıye kadar Arap Bırl.ğı nın Madrıd dekı burosu bunyes nde gorev alan Fılıstin heyetınm buidan boyle avrı bır dıplomatlk he>ef olarak Ispanjol başkentınde gorev yapacağım beUrtnuşlerdır. F l"!tınll ögrencılerle tsra'l gü\enlık ku\TetIerı a^asmda çıkan çansmada 17 ofrencı varalanmıştır GuvenJık kuvvetlprı ısgalı prote^o eden oğreicıleri dagıtmak ıçtn goz >aşartıcı bomba kullamnışlardi" (Dı? Haberler Serrisi) Carter: "Israil'in savunma hatlan, sınırlarının ötesıne uzanabilir,, WASHÎNGTON ABD Baş kanı Jımmy Carter oncekı ak şam düzenledığı uçuncu basın toplantısında çeşıtlı ıç ve dış so rurüara ılışkın goruşlerıru açık lamısür Jımmy Carter Ortadogu buna lımı ıle ılgılı açıklamasmda Isra ıl'ın savunulabıhr sınırlara sahıp olmasının Ortadogu banşı ıçır vazgeçılmez koşullardan bırı ol duğunu tekrarlamış ve «Isratf'ın savunma hatlan uluslararası şe kılde tanınmış gerçek egemenhk sınırlarının otesıne uzanabilir» demıştır Basın toplantısında ^BD Soi jet ılışkılerıne de degıren Car ter Amenkanın Sovyetler Bırh gı ne Hınt Okyanusu nun tumuy le sılâhsızlandınlmasını onerdığı ru soylemıştır Sovyetler ın SALT la ılgılı olarak hareket hallndekı araçlardan a'ilabılerj füzelerın de ba anlaşmanın kapsamı na aıinmasında ısrar ettıklerını belırten Carter «Sovyetler'e uze r nde fazla. guçliıkle karşılaşıl madan anlaşmaya varabılecegı mıs konuları bır lıste halınde sap tamalarmı onerdım» demıştır \BD Başkanı Carter Gunev Kore ıle ılgılı açıklamalarda da bulunmuş \e Guney Kore dekı Amerıkan Kara Kuvvetlennı 4,5 vü ıçınde gen çekmek ıstedıklennı ancak DU ulkeye Amerıkan hava destegmı sürdüreceklerını S05 lemıştır Basın toplantısında Carter ay nca Amerıkalılann İB martran ıtıbaren Küba Vıetnam Kamboç •a \e Kuzev Kore ve gıtmekte semest olduklarını soj lemıştır (Dış Haberler S e m s l ) Dünyada Bugün Ağlayan Böyyükler ALİ SiRMEN e kadar öğT*«ddir t»rös MtipUn Geçml^la Bnlfileri, buvuklen kendUerini gostermek ıstedlklen, valanlannı gizle\en demeçlenyle degü olduklan gibi beUrlvertrler karşınızda Astıçı astık, kestiği kestlkleıin. §onunda ne &*aU pcrişan olduklannı dıllnden halk seTgisını duşurmeyen lerin ne bmuk halk duşmanı oldnklannı. k»hramanl»nn n»sıl kaçscak delik aradıklannı bep blrer bırer okursunuı Tabıı »ozunu ettığimiı MC «vakanövralerinlB» ynzyıllar on cesinı anakronilı propaganda içiıt jaıöıtı Tatntlar defll, gerçck tanh kitapları ÇaRimızda gaıeteler de tarlh Htaplan kadar ofretici oldular Artık CI4den para alan satılnuş «kahramanl»r»ın kimler nlduRunu ogrenmek için rılUnn geçmesune gerek vok \hn bir gaıete açın savtalan her ıtun IÇTÜTO ortaya rurulan bır «bov\uk» her gun jerçek TMII ortar» çıksnlan bir olavla karşılaşıvorsunuı Dunku jaıetelerde Italv» karnaklı bir haber vardı ARİa^an bır «boyyuk»un haberi Luipi Gui. güıel Akdeniı uikesmın voksal ganev kasabalannda insanlar yokhıgan acısıvia kıvranır \enedikte Gondolcular elele otnnnııs Anıcrıkan kankocaları bir daha erı$Umr«i pnç Uk gnnlerc doçru turistik aşk geıilenne çıkanr, Mllano'da para babalan ser\etlennı hesaplar. Kapri'nln karşısmda genç ama rnetcllk^ıı. delikaniılar yanık napolıtenler »övlrr, Maha ulke sınırlaruıı a»an hesaplaşmalan jorur. jrrevler. voksulluk lar ruşvetler hırsızlıklar stırerken bakanlık koitnğnnda oruru>ordu Bav Luigi Gnl Önünde ri pençe divan «lanılan Korkemli makam arabasiTİa gezen kaptlannda muhafızlar bek)p»en bir borvuk Jrişıjdl Bay Gui. Hâla mıllctvekıli Bav Loigi, ama artık bakan defil tstelik adı Lockheed Tolsuriuğuna karıştıp için ifade verlvor arkadaşlan onundr Eski Bakan Uade verirken hüngnr huncur de aglamı? Koca adam bir camanlann b5rvagü h'ç çekinmeden onca kışinin önunde afianuş Bar Luiırl ajflavan tek borvuk degil Daha nicr börvükler jordak, milleUekillerinın halkının nnunde aglavan Bav Tanaks da aglarm^tı nış»rt söıleri karşnında Bir dfiğtneve bastıgında (lunvan kan ı e ateşe bogacak inı«an tünınun ftleceğlni tehlıkne sokacak denlı «tanmal» puce sahtp Ba» Vöon da televırvon kamcralan karşısında butün diinvaıun önfinde atlamışlır \«lı\or bo\ruklpr, baflan «ıkı$ınca atlıvorlar Kurdukları surdurdukleri, sa\undaklan duzenlerin, kırdıtı, vur dueu astıeı fidan eibı «ençler son nefnlrrinde ıçozlerini kırpınazken. halkın anasuıı a|latan]ar, foyalan merdana çıkınca aglı\orlar Merak ptti«ıraİ7 nedcn afladıkian drçil. ntançtan ol mavabiHr Helki korkudandır belki de çozıaşian bile vanmacıktır \sıl merak (•ttıgimiz. halkın anasmı agiatirken de du<nınuvorlar mndı bır ıtun kendılerinin de ağlaTacaklan n ı ' FJoMinlannı ricvirp drvırp konuşurken. halklanvla alav eder jihl aıılamsi7 va da kpnditif oztiı mantıklannm nnınu sozcuklrnni aksam vemek «aatlerındp teleTizven kameralan nnunde soframızuı ustune dogru «avunırkrn du«unuvorlar mmlı \> da dü?unuvr>rlar mı bir run aglavacaklannı' llıtlrr \p takıııu acaha düşunmınlrr mivdi htr ffln ha$larına eelrcrklorı'" Gorkpmli iktidar ırunlennde biri çüap kenclılrrıııc snıılarının ne olacağını «ovleverdı ajrlarlar mıv dı" \ nk«a kahkahalarla (rulerler mivdi" Bav I uipı belH kurtanr kendıni L<Kkhped vol«uzlu jrundaıı ama htifrun ttalva nın dunımn ortada Bu eanp du ruma katkısının sorumlalufrundan kurtarabilecek mı kpndinT Bovvukler aRİıvorlar .Amrrika dan ttal\ava, Roma dan Tokvn'va aılı^or buvukler. Afclavacaklar da daha Bir çok yerdp ağlavaraklar, kendı volsudnklanndan >ediklerinden yiyenlerindpn dolayı ağlavacaklar Ba^ın duprmesine Şabanvizronun bakın vuderine 0 b<rv ruk b o n u k kışilerin, şimdı kasılıvorlar mı" Şimdi bovunlan nı n>ı k n ı m o r l ı r * 'simdı aoramlusu olduklan cinavetletl hafife mi alıvorlar" Şbndi naskalannı mı ^uçfuyorlar" Şım di vuzünuze karşı alav eder gibi (rnluvorlar mı" Hiç aldır mayııı bunlara Bılın kl aplavaoaklar bir fun ama uzak ama \akin bir fun Bazıları ganıldığmdan da çabak aglavaraklar ama volsuzJuklanndan. ama sundan ama bundan Keain ağlavacaklar bir gun Halklar anaJannı a£latanlan, sonunda hep aflatmiflar dır cieeişmeı kuraldır bu. • BASIM ÎOPIANTISI DOZEHIEYEN 48D BAJKAN!, «SOVYETLERE UZERıHK KO'IULARI N ANLAJABıliCEĞıMıZ BıR USTE HAlıNOE SAPIAMAIARINI ONERDıM» MDı. «1 öte rmndan îsrail işg&ündeld RamaJJah kentinde gösterı yapan KADDAFİ: LIBYA DfcVRİMİ FRANSIZ DEVRIMI GIBI YENI BIR ÇAĞ AÇTI,, TRABLCS (Libra) Ubya Halk G«ne Kongresı Başkanı Albav Muamme" Kaddafı, Lıoya devrımınm de Fransız de^ rımı gibı bır çağı kapatıp ycnl bT çagı açtıgını one «urmüştur Trabîus ta ja.nn japan «Arap Yurdunun Sesı» Raavosurun büdırdığme gore bır açık hava toplantı sında konusan Kaddafi, «1789 yılındk pat lavan Fransız devnmı dunyada kralhk re umlerı çağını kapattı ve cumhunyet ça gını açtı L bva devnml ıs«. cumhunvet çağını kapatıp doğrudan nalk ıktıdarı çagı nı açtı» demıştır Kaddafı Lıbya devn mının şımdıve kadar bırçoK mucızeler \a rattıgını bundan sonra daha buytüc atı ıimlar japacatını da scHlemıştır ^vnı toplantıda konuşar ie Kaddafı •arafından «Kuba devrımm'n btmı* lı den» dı\e halka tanıtılan Küba Bajba kanı Fidel Castro ıse Kuoa ve Ub\a de% r mlerının empervalızme VP geric lığe rag men basarıva ulaştıklarını hatırlatrtuî, «Empervalızm vp gencıhK artık bu iki devnml \enemezıer» dem $*ır (Dı? HaberJer Serrtsl) UZAK DOĞU'DA ŞİDDETLI DEPREMLER KAYDEDILD1Ğİ BILDİRİLİYOR CVKARTA Romanvada geçen cuma plnu me\dana gelen depremle ılgılı en^az saldırraa çalısmaları sürerken Uzaıtdogtı da da şiddetlı depremler oldugu bü drnmektedir «Kopenhag Jeode«ı Ensntusu> onc»ki dıcşam merkezı Japonya ue FıhpınleT ara sında bulunan ve Rıclıter olçegıne gore 7 vdde* nde bır deprem sa\dedildıgını belırtırken. Endonez>a resmı makamları Sumatra Adasmda ' 2 şıddetınde o r deprem oldugunu haber Avrıca Kuala Lumpur da dun sabah 6 4 şıddetırde bır deprem olmuçur Ronanya daıtı depremlp ılg'l' enkaz çal şmaları da ^urmektedır Amersan ^P iıansınm haberıne gore Romen Komunı«;t Parrsı Merkez Komıtesı bugune dek va pılan enkaz Kaldırma çalışmaları sonucu depremdp olenler<r sayısının 14Ö"7 *aalı ların <a\ sının ISP 10'396 va silıcseldıgını »çıxlamıs ölıl sajasın n daha da artma sının beıîlend gmı ka\detmi5'ır (Dıç Haherier «CONCORDE SAVAŞI» SÜRERKEN, İNGiLTERE BAŞBAKANI CALLAGHAN BiR CONCORDE UÇAGlYLA ABDYE GiTTi W\SHt>GTON. f^NK* D P 4 ) B.rleşık Amerıka ıle Fransa \e Ingıltere arasındakı .Concorde sa\aşı. «.uışmaktadır Amenka nın bırçok şehırlerında Tngılız Fransız ortak vapımı Concorde uçağma ınış ıznı verılmemesıne rağmen Ingı.tere BaşDakanı Jame^ Callaghan BırleiiK Amenka \ a bır Concorde uçağıvla gıtmıştır Ingılız • ^merıkan resmı 20ruşmelennde en onemlı konularaan bırını sesten hızıı Concorde uçak arınn \menkan nava alanlarına ınış ıznı olacagı belırtılmektedir Ingıltere Bışbakanı James Callaghan ıse oeraberınde Dışışlen Basam Davia Onen o!d ıgvı halde Concorde uçağı ile V as^ıngton a ınd ğmde gazetecı enn v>rıılarını ce\apla'ken ConcordP konusu uzennde çoc fazla duruJmavaragını sovlemıştır Bukadar kücük hacimde ne kadar bâyükenerji! Herkes böyle diyor Kivi'yeTum pilli araçlara aynı yuksek gucu sağladığından. Hesaplı ve dayanıklı olduğundan •BEM İtifcaren 16 Marf'lan > • • • • • • • • • • » •• • » • •» » » • • • • • • • • • • • •• » • •• • »••• ZIRAAT yuksek enerjı kaynağı VEFATLAR İÇİN Kjymetli nocaiar M dua ze meraslm •fcıbumz Dır *»• leforüa emrüuzdedır Gaı»va llanı ve umum rauame» lât ıçın a y n bır ücret alınmaz Cenaze Lşlenru Ijletmemiz denıhte eder act gunleruıiîi pa'laşınz MiLLi REASÜRANS t TüRK ANONİM ŞiRKETiNDEN BANKASI • • (Basın 127S9) Ş rketımız Hı=.« ^aarlar Genel Kuru u aşağ'aa vazılı curdemde mevcut madaeler hakkrıda goruşmek \p karar icrme<c uzere ?$ mart 1^"" sah guru saat 1010 da Vnka r3 da Şırketın Idare Merkezınır oulundugu Tursıje !<. Ban Kası Genel Mudarlusu b nasında toplanacaktır 17 \ra ^ozl'şmesı geregmce Geııel Kunı a k? tnacak olan Ortakiarımızm hamüı bulunduklan i~ı=;^e sene* lerı \eva bunu go>cerep oelgelerı toplantı gununden en geç bı l rfta once ^nkara da Turkne 1^ Bans.a~ı Geırl "Vudu luâune \eja Istanbu! da Sırsecı Aşıreferdı Cadd p sı TUTA ' P Handakı Şırketımız muamelat merttezme %ererek sırış Kar ı alr^ıarını \e bunlala oırlıkte vukarda oelırtıle' joın ı» sa<;tte roplantıjı onurlandırmalannı rıca edpnz Bııanço kaı \e zarar he<yü'\]a Iaar' M°clısı ıp kıp raporları 14 n w t 1^77 tanliınden ıtıbaren Ş Muameıat Me>ke7niQe pa' "sahıpleı ıırn ıncelem°lerıne hazır bu'undurulacak ır • • • • • ISIİM CENİZ! ISIEBI 40 M 86 1 l l ' 47 20 06 N O T : BUtUn muameleieı tşletıseye alt olmalc Uzere nırt tç1 ve yurt dışından vurda cenaze nakll yapılır. Gonün ber saatınde emrtCumhurıvet 2357 İSTANBLL 15'ÎNa 4SLÎTE HLKUK Savı 9T7 2 enç gra'fık sanatçılarının ügisine Bır duşunceyı, bır kavramı bır başlığı va da bır slogam grafık dıle aktaracak yetenekte, genç bır ekıp ıçınde ve burokrasıden uzak Dır ışyerınde çalışmayı ozleyen, ancak ınce eıeyıp sık dokuyan guç beğenen kışılerle çahşmay. goze alan genç bır grafık sanatçısı ıçın Ajansımızın Sanat Bolumunde bır yer var. îlgmızı çekıyorsa ozgeçmışınızı aşağıdakı adresımıze gonderınız IDARE MECLİSİ • GUNDEM: • 1 197fe M'I 'ipsap \e iç>'emlenne i f Idar= Mechsı ı= M J 1 akıp raporlannm osunması 2 ' C 76 vılı bılaııço \e Itar \e zarar h^sabıruı ırcs."T>reK rrajlanması \e Ida'' Mechsı Uvelerı le Murakıpların ıorası 3 Karın dajîifma şeKıi ıl» sununun «aptanma^ı 4 Haasurans TekeL bozleşm°sı î W76 vılı ıçınde gore.ınden ajrüaıi Idare M<»ci";ı ı r e ?rı nın venne \e bunlann muddetlpnnı tamamlamak azer» seçılen u\elerın dururnunur Aia SorleşmemiTin 2^ maddesı ujanncd oia^lanması fi Yoretın Kurulu Uvelıklerı ılp Gpncl Kjnü ıçın sccım vapılma^L 7 Idare Merlısı Ba«kan \e U\pl»nne lerıe" 1 1977 vılı bıiarço>=u u n 0"a\İ3nna5m kadsı f nrf \z oacak murakıpların urret'er nın saotan'nası Idare M'clısı L'velenne Turk Tıcar"t Kavn lunun VA \p 33î ı ır'n''lenndp *r,7 kon ,«nı eö ıen ızrı • • • • • • • Davacı Hatıce Karataî fÇatal) vekılı Av Hasan Gulşan tarafından Hazıne alevhıne açılan tescıl davasına konu teşkıl eden Fenkoy Paşa Mahallesı tncı Sokak 44 kapı sayılı ve 1658 aria 1 parsel numarah gavnmenkulle ılgısı olanların ellerınde mevcut vesaıkle bırhkte mahlcememıze muracaatlan ılan oltjnur (Basın 1842) 2372 • (Başvurunuz Ajaııs Yonetıcısı tarafındatı değerlendınlcuk ze kesınlıklc gızlı lutulacaktır.) • ••••••••••••••»•»>><•»• • KATIP 1 Mar* 19T7 2 ta rihınde 25 246 • 45 nolu 1000 lıra lık pasaport harç makbuzumu kaybettım HükurnsUzdür Nida MÜRSALOGLl Gazetecıler / 2373 KVSIP Of FF,568 Plâkajm kaybettım HUkümsüz dür Hasan ABACI ÎCumhurıvet 2371) Dfîffl >••• >•••••< •••• 'Cumbunjet 2366 ı Reklamcılık 'Damşmanlık lstıklâl Caddesı 475/479 Kat BevoğluISTANBUL Strasnuurg ünıversı e* n M mu Dav^n "ıt<e men tars fuıaan KaaıkOy yakasında oturan oğrenuıere ders venllr FRANSIZCA Tel: 58 68 96 "umhorıjet 2369 (Manaians 680) 2355
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog