Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDâJ TAYINLARI MAVI ve KARA Sabahattin EYÜBOĞLU 14 YAZI EKLENMÎŞ OLARAK, YENl BASKISI ÇIKTI... FÎYATI: 25 LtRA.. îsteme Adresi: Çağdaş Yayınlan Halkevl Sokak 39/41 Cağaloğlu tSTANBUL 53. Yll; SAY1: 18899 umhuri KurucuRiı: VÜNUS NADt GEMELKURMAY BA5KANI ORGENERAL SEMiH SANCAR'IN MOSKOVA'YI ZiYARETI; SOVYEI GENELKURMAY BAJKANININ ANKARA'YI ZiYARETiNDEN 50NRA ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHARDA GERÇEKLEtfCEK. EK^CEPTAKVİMİİ I * TEKNIK vt'jfüZUMLU DlGER BİLGİLERI KAPSAYAN I TEKNIK C ^ , ^ < V I M r n i n 1977 Yılı Btikısı Çıktı. I H»rAydının\^WknikEI«manın Faydalanacafiı Kıymetli I Bir Kıl»vuıdur. HaJirlayan:R»sat KINIKASLAN...20TL.1 Diğar Tekntk Kıtaplar : | Selahattın ESER »PRATIK BILGItEH Elaktro Taknlk Vfl Tatbikatı..12.S0 Hıdnyet ERBIL »BETON MAMULLER v IMALÂT TEKNIfil 25.KITAPÇILARDA ARANMASIÖOEMELI G0NDER1LIR. Sipaıiş Merkezi : | KÜLTÜR KITABEVI AnkaraCad.62 SIRKECIISTANBULf 200 KURUJ ( t HART 1977 CUMA Hükümet, asgarî geçim indirjminin 1980'de yürürlüğe gjrmesini öngörüyor ANKARA, (ANKA) Mlllet Meclisl Genel Kurulunda gUndemin UçUncti sırasında bulunan asgarî geçim lndlriml kamınunun görUşülmesl sırasında hükümet tasarısının esas alınacağı öğrenilmiştir. HUkümet tasarısı ise aagari geçim lndiriminin 1980 yılında tam olarak uygulanmasını öngörmektedir. CHP ve MSP'lilerin önergelerinde asgari geçim Indlrimlnin en az asgari Ucret düzeyinde tutulmasını lstemelerine karşıhk hükümet tasansı 450 lirayı ver gi dışı bırakmıştır. Ancak bu 45<) llrahk asgari geçim lndi riminin uygulanması tasanya gftre 1980 yılında mUmkUn olabilecektir. Bu yıla kadar hükümet çesitli kademeler uyfulanmasını önermektedir. öte yanclan tasarının Mecliste görüşUlmesi sırasında CHP, MSP ve DP'lilerin rinha önceden hazırlayacaklan önergelerle asgari geçim indirlminin yükseltllmesine çalısacaklan bildirilmektedir. (Devamı 8a. 9, Sü. S de) Şeker hastalarının kullandı^ı Sakarin'ın satjşı, Sancar Moskova'ya resmî gezi yapacak ANKARA, (Cıımhuriyrt Bürosu) Dışisleri Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil'in 14 martta Sovyetler BirliğTne yapacağı ziyaret öncesi iki ülke arasındaki ilişkiler belirli bir canlıhk kazanmış, bu arada Sovyetler Birligi Gonelkurmay Bnşkanının yakm bir tarihte Türkiye'yi ziyaret edecegi, buna karşılık da Genelkurmay Başkanı OrReneral Semih Sancar'ın önümüzdeki sonbabarda Moskova'ya gideceğl ttğrentlmiştir. Çağlayangil'in Moskova iiyareti sırasında biri konsoloslukla diğert de uçak kaçırma ıle iİEili iki anlaşmanın imzalanmasının söz konusu olduğu da belirtilmiştir. 1975 sonunda TUrkıye'yi resmen ziyaret edcn Sovyetler Birligi Başbakanı Aieksl Kosigin'in ziyarefi sırasında 1976 yılı snnbahannda Türkiye Cumhurbaskanı ya da Basbakamnın Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmesi ve bu ziyaret dolayısiyje bir alyasi betge imzalanmnsı kararlastırıl mıştı. Ancak daha sonrakl gelişmeler nedeniyle Türkiye tarafmdan yiiksek düzeyde bir ziyaret 1976 yılı içinde gerçekleştirilememiş. bıı amda iki ülke arasında ç > > şitli yazışmalar olmuş, ayrıcr» teknisyenler düzeyinde bir siyasal belgenin hazırlıkları ayn «y rı sürdurülmüştu. Başkenttekl diplomatik gözlemciler, Türkiye' nın dış politika objektifinı ABD ile savımma işbirliği anlaşmasına yöneltmiş olmasının ve bu arada Amerika'daki seçimlerin TUrkiye tarafından yuksek dilieyde hir ziynret yapılmasını engellediğini ileri silrmekfedirler Aynı çevreler ayrıca Arpaçay (Devamı S«. ». Sü. 3 dr) kansere neden olabileceği gerekçesıyle ABD'de yasaklandı WASHtNGTON ABD Gıda ve llâç Kontrol tdaresi, suni tat lanfiırmada kullanılan Sakarinin hayvanlarda kıınsere neden okhıgunu saptayarak satışını vasaklanuştır. Kanada hükilmetı de aynı anda yasak kararı almıştır. Kanadalı bilinı adamları ilr A morikalı araştırmacıların, Saka(Dpvamı Sa. 9, Sü. 1 dr) Washington'da üç ayrı yere baskın yapan silahiı kişiler, lOOkişiyi rehin aldı; 3 kişi öldü Baskını aynı anda gerçekleştiren sekiz kişinin «Kara Hanefi Müslümanlar» örgütünün üyesi oldukları bildiriliyor Baskınlar; Yahudi ve Islâm merkezlerl ile Belediye binasına yapıldı; Belediye Başkanı son anda kaçtı WASHINGTON Birle?ik A merika'nın bajkentl Washington' da önceki gün üç ayrı yerde bas kın düzenleyerek yaklaşık 100 ki şiyi rehin alan silâhlı kişiler ey lemlerinl sürdürürlerken, Washington radyosu ve polis kaynakları baskın sırasında 3 kişinin öldügünü. 15 kişinin de yaralandı ğını açıklamıştır. Washington'daki Yahudi Merkezi, Islâm Merke zı ve Belediye binasına aynı anda baskın düzenleyenlcrin, ABD' de «Kara Hanefi Müslümnnlar» diye bilinen bir grubun üyesi oldukları belirtilmekte ve baskına 8 silâhlı kiflnin katıldığı sanıl maktadır. Washington Belediye Başkanının daha önceki haberlerin aksine rehineler arasında bulunmadığı ve baskın sırasında binadan kaçmayı başardığı açıklanmıştır, «Kara Hanefi Müslümanlar» grubunun liderl olan HalUe Hama* Abdülhalis'in de bu baskına katıldığı ve Yahudi Merkezi'nde bulunduğu bildirilmektedir. Görgü tanıklarına göre, 8 kişi olduk ları sanılan baskınoılardan dördü Yahudi Merkezini işgal ederken, diğerleri ikişer kişilik gruplar halinde îslâm Merkezi ve Belediye binasını basmışlardır. Baskını düztnleyen silâhlı kişiler, Washigton'dakl resm! makamlardan su isteklerde bulunmuşlardır: • Baskın sırasında kaçmayı başaran Washington Belediye Başkanı'mn Uç rehine karşılığın da kflndilerine geri verilmesi. 0 Basrollerini Antony Quinn ve îrene Pappas'm oynadıklan «Allah'ın Habercisi Mulıammed» filminin derhal afişlerden kaldırılması. aj Eliah Muhammed llderllğinde «Zenci Müslümanlaı» dlye bilinen bir grubun dört yıl önceki bir katliâm nedeniyle tutuklu bulunan 5 üyesinin cezalandırılnıak iizere kendilerine tes lim edilmesi. Bu 5 kişi, 1973 yılında Amerlkalı basketbolcu Kerim Abdülrabbar'ın evini basnıış IHT ve Ilanefi müslümanların H deri Hnmas Abdülhalis'in .1 ço(Devamı Sa. 9, SU. 1 de) CGP'nin parti yönetiminde Türk Iş'e pay önerdiği bildiriliyor PARTiNiN TÜRK • İJ TARAFINDAN DESTEKLENMESi K05ULU CGP YÖ NEIiMiNCE İSIENİYOR; SEÇMEN YAJININ 18E İNDiRiLMESiNE \Y\\KiN CHP'NİN ÇAGRISINI AP HENLZ YANITLAMAOI. rumlıuriyetçi Güven Partis) fCGP) yöneticilerinin kpndılerinin desteklenmesi karşılığında parti yönetiminde TUrklş'e önemli agırhk önerdikleri belirtllmi?tir. Otft yandan AP'nin •seçmetı yasının 18 olması« yolunda CHP' nin yaptığı çagrıya hentiz cevap vermediği öğrenilmiştir. Kaşbakan Demırel ise, CGP'nin lutumu ile ilgili bir snruya verdigi yanıtta, parti liderlerinin muntazam biçimde ve belli günlerde toplantıya çağrılacagını söylemiçtir. DP Genel Başkanı Femıh Bozbeyll dün düzenlediğl bMin top lantısında Cephe HUkümetinin durumu ve düşüp dü?me(Dersmı S>. 9, Sfl. 7 de) T EKZ I P CUMHTTR1YET GAZETESİNÎN, 2fi OCAK 1977 GÜNLÜ SATISININ BtBtNCt SAYFASIKDA, Al.t Ul.Vt İMZATJ KARtKATÖRDE, ZAMLARI SAVUNDUGUM, BASINA ÇATTlGlM YERALMAKTAniR BENİM KONUŞMAMIN ÎÇERÎGİNDE, ZKUlJ,m SAVUNAN. HALKA CİERÇEKLERİ YANSITAN BASINA ÇATAN TEK SÖZCtİK YOKTUR. AKSINE, ZAMLARI YEREN, BU KONUDA KOKLÜ TEDBtRLER ÖNKREN, ZAMt.ARI SAGI.AYAN TUTUMU ÇARPIK IGRENÇ DÜZKN DİYE NITELEYEN \T; HALKIN HAKLARINI SAVUNAN BASINI ÖVEN. f)KUYANA, OKÜTANA. YAZANA ÇtZENE SAYGI DtrYAN BİR tÇERÎK VARDIR. ARAYA DUYGUSALLIK GÎRÎNCE. ÜNLÜ ÎMZALAR DA, YANUŞ YAZIP ÇtZEBtLIYOR. BU OI.AYIIA BUNU OGRRNDtM. SAYIN UI.VI, GAZETE HABERI.ERtNt DECtL, YAŞADIGI VE ÖGRFNDtGt CJERÇEKLERt ÇtZMELl. ttNSALTN GÜNDE^IİNE BU GÜNE KADAR PARA KONUSU GİRMEDl. GİRMEZ. GtRMEYECEK. ÖYLE BİR TEMELİ SÖKMEYE DEGtL, PATLATlntAYAı HAZIRIM SAYIN ULVİ... NtYAZt t)NSAL ERZİNCAN SENATÖRÜ.. Carter, Şili'de Allende'nîn devrilmesı için ABD'nin malî yardım yaptığmı kabul etti • BM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU, .İŞKENCEYt KURUMLAŞTIRDIÛI ÎÇİN. gÎLİ HÜKÜMETÎNÎ KINAYAN BİR KARAR TASAR1SINI KABUL ETTÎ. VVASHİNGTON ABD Başkanı Jimmy Carter, Şili'de Allende yönetimine karşı girişilen darbeye «Katkıda bulunan unsurlara, ABD'nin sınırlı mali yardımda bulunmuş oldugunu» söylerken, Birleşmiş Milletler însan Hakları Komisyonu'nda Şili hükümetl, «lşkenceyi kurumlaştırdığı» için kınanmıştır. însan Hakları Komisyonu'nda kabul edilen karar tasarısı, başta ABD ve Küba olmak Uzere 6 ülke tarafmdan hazırlanmıştır. ABD Başkanı Jimmy Carter, önceki akşam dUzenlediği basın toplantısında çeşitli iç ve dıs olaylara ilişkin konulardaki görüşlerinl açıklamıs, bu arada ABD'nin BM Însan Hakları Komisyonu'ndakl delegesi Tyson'un Şili'ye ilişkin sözleri konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlamıştır. Başkan Csrter Tyson'un «ABD'nin Şili'de Allende yönetiminin devrilmeslyle sonuçlanan olaylarda oynadığı rolden dolayı (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Öğretim özgürlüğünü engellemekten bir yıldır aranan Istanbul Ülkü Ocağı Başkanı Gül, dün tutuklandı • ÖGREIİM KURUMLARINDA KOMANDO EYLEMLERi SÜRÜYOR. ANKARA VE ISTANBUL'OA DÜN MEYDANA GEIEN OLAYLARDA TOPLAM 18 ÖĞRENCİ YARALANDI, 42 KİJİ GÖZALTINA ALINDI. (Cumhuriyrt Haber Merkezl) öğretim kurumlarında öğrenci olsyları sürerken, bir yıldan beri hakkında gıyabl tutuklama kararı bulunan Ülkü Ocakları Istanbul Şubesl Başkanı Mehmet Gül polis tarafuıdan Savcılığa teslim edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Istanbul ÎTÜ Gümüşsuyu binasında komandolar dün olay çıkartmış, 11 öğrenci çeşitli yerlerinden taş ve sopalarla yaralanmış, 34 kişi gözaltına alınmıştır. Olaylar nadeniyle Elektrik, Temel Biltmler ve Makine Fakültesi birer gün, Gemi înşaat Fakültesi de iki ;Luı süre ile öğretime kapatılmıştır. Bu arada dün sant 23 sıralarında Kadıköy Fikirtepe'de bır Eğitim Enstitüsü öğrencisi, klmligi bellrlenemeyen kişiler taralından açılan ateş sonucu bıışından ağır biçimde yaralannuştır. Ankara'da da DMMA'da komandoların çıkardığı olayda IKIsi kız altı öğrenci yaralanmışUr. ODTÜ Mütevelli Heyeti ise, fıılı çalışmalar yüzünden okula devam edemeyen öğrenc.ileri öteki illerdekl Universite kampüslerıne nakletmeyi knrnrlaştırmıştır. Istanbul ÎTÜ GUmüşsuyu binasuıdaki dünkü olaylar. ögrenciler (Devanu Sa. 9. Sü. 1 de) İstanbul Valisinin adı, Eyüp'teki bir ortaokula veriliyor îstanbul Valisi Namık Kemal Sentürk'ün adı Eyüp Otakçılar Ortaokulu'na verilmiştir. Ortaokula • Namık Kemal Şentürk Ortaokulu» adınuı venlmesı, Millt Eğitlm îl Danışma Kurulu toplantısında karara bağlanrmştır. Bu arada îstanbul'un en Ust yönetiminde hayatta bulunan bir kişinin adınııı bir okula verilemeyecegini belirten Milli Eğitim îl Danışma Kurulu iiyesî ve 3 a kırköy Ortaokulu Müdürü Muammer Tııncer karara karşı çıkmış. karşı oy gerekçesinı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne göndermiştir. Bakırköy Ortaokulu MüdürU Tııncer karşı oy yazısında, «Vali Sentürk'iin halen görev yaptıgı ildeki bir okula adının verilme(Dcvamı Sa. i), Sü. 6 da) Bükrea't» çöken büvük blnalar depremde can kaybının artma»ına neden olmuştıır. Fotografta çökrn büyiiK yapılardan Iklslnln enkaz kaldırıpa işlemlcrl irflrülmektedtr. İOnkaz •rasında cesct ve caıılı bulnıak icin tsvlçre'de flıcl tcrblve pdllml? knpekler kııltanılmaktadır. (Fotoğraf: Ergun ÇAĞATAV) TRT Teftiş Kurulu, Giritlioğlu'na işten el çektiren Hami Tezkan'ı hatalı buldu ANKARA (ANKA) TRT Tef tiş Kurulu, TV Haberler MUdür Yardımcısı Aycan Giritlioğlu ile ilgili teftiş rapo runu tamamlamış ve Genel Müdür Şaban Karata$'a vermiştir Raporda, Aycan Giritlioğlu'nun bir yayın kusuru işlemediği saptanmış; buna karşılık TRT Ha ber Dairesi Başkanı Hami Tez kan'ın, yanlış bir uygulama yap tığı için ceralandırılması islenmlştir. Şaban Karataş'ın. kendisine ön ceki akşam saat 17'de raporu su ııan Teftiş Kurulu Başkanı Abdul lah Kumrulu'ya «Teftiş Kurulii Başkanlığı bu rapordakl görüşlere katıhyor mu?» dlye sorduğu ve Kumrulu'nun da buna cevab olarak «Katılmasak, size iletmez dik» karşılığını verdiği ögrenil' miştlr. TRT Teltiş Kurulu raporunda Aycan Giritlioğlu'nun «Yayın il keleri açısından bir yayın kusuru işlemediği» belirtilmiştir. Raporda, ayrıca, Giritlloğlu'nun «Amire itaatsizlikten kusurlu gö rülebilecek ise de, amirin böyle bir emir verip vermediğinin bol İi olmadığı, belli olsa bile bu su çun cezasımn işten el çektirme o lamayacaftı, lşlemin rersiz olduğu ve bu nedenle kaldı rılması gerektiği» görüşlerine yer verilmiştir. (Devamı Sa. 0, SU. 5 dr) Romanya'da enkaz kaldırma çalışmaları ra kaybolan iş saatleri yavaşlayan hatta bazı iş kollarında du ran tlretim sonucunda Romanya' nın ",'« 11 olan kalkınma hızını bu yıl korıımasının kuskulu olduftu bildirilmektedir. Romen yetkilllerlnin tüm mad di zararı açıklamamasına rağ sürüyor yapılan resml açıkJamads MU sayı»ı 1357 olarak gösterilmi? tir. Olaganüstü bir hızla devam eden enkaz kaldırma çalışmalnrının, depremden zarar gören bina lann yıkümasıyla birlikte uzun Klire devam edeceğı sanılmakta dır. BUKRF.Ş Depremln Romanya'da meydana getlrdiği madrii zararın milyonlarca dolan aftığı sanılmaktadır. Can kaybının yanı sıra Romanya'nm en büyiik kaybı sanayi bölgelerlnde olmu? tur. Yıkılan fabrikalann yaıu sı men, Romen nükleer araştırma nıerkczinin ve bazı rafinerl ve petrokimya tesislerinin deprem clc onemli zarar gördüğü belirtil mektedir. BUkreş'te çöken büyük binala rın can kaybma neden olan en büyük etken olmasına karşılık, îtalyan Parlamentosu iki eski Savunma Bakanının Yüce Divana sevkine karar verdi ROMA Îtalyan Millet Mechni ile Senatosu dün yaptığı ortak toplantıdaki oylama mıunda, Italya'nın iki eski Savunma Bakanının, «Lockheed» rüşvet olayından ötürü yüce divanda yargılanmusı gerektiğine karnr ver' miştir. îtalyan parlamentosunun ortak toplantısında eski Savunma Baka nı Luigi Gui'nin 451'e karşı 487 oy la. Mario Tanassi'nın de 425'e kaı şı .rıl3 oyla yargılanmalanna karar verilmiştir. Îtalyan paraınento(l)rvanıı Sa. 9, SU. 8 de) «Faşizme hayır» toplantısının afişlerini asan 38 TiP üyesinin gözaltına alındığı açıklandı ANKARA, (Cuınhurlypt Hürosu) TUrkiye îşçt Partisi AnKara îl başkanı üsman üakalsız dün yaptığı açıklamada 11 ve 12 mart KÜnleri Uç ayrı salonda «Faşizme hayır» toplantıları düzenlediklerini açıklamıştır. Sakalsız, son günlerdo TİP'li üyelere saldınların yoğunlaştığını beiırterek bunlara ilişkin örnekleri anlatmış, «Faşizme hayır» toplantısı alişlen nın asılmasıyla görevli 38 TÎP' Unin polisçe gözaltma alındığım bildirmiştir. TÎP Ankara il başka nı aynca Bftden lerbiyest böleo müdürlügllnün slyasi p^rt'.lere sa lon tahsisi konusunda gösterdı gi MC vanlısı partizan tutumıı kmayarak «genel kurullar dışında sivasi partilfr') salon v«ril meyeee^i» yolundaki karar eleç tirmiştir. (Devanu Sa. 9, Sü. 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU ışgalci ve Komisyoncu İŞÇİ IŞVEREN ILIŞKİLERİ SEMINERINDE, "SENDIKALAR SIYASET YAPMALI,, GÖRÜŞÜNDE BİRLEŞİLDİ «îşçl lşveren ilişkileri» semin;rinin .Türkiye'de sendikaların iiyasete katılmaları hakkındaki ?eşitli yöntemler. knnulu dünkti oturumunda. tebliğ veren Doç. Dr. Alpaslan Işıklı. send'.kaların siyasetle uğra.şmalarının yapılannın dognl gercgi ve scndikal eylemlerle siyasal eylemlerin iç iça oldugunu söylemlştir. Işıklı, ıcndıkMİiinn AET». «DGM» Kibı sorunlara spyirci kala mayacaklannt savunmuş, .Sendl kaların AET'ye tepkileri cılız kalmıştı. Şimdi işverenler de karşı çıkıyorlar. Keşke zamanında daıDevamı Sa. t), Sü. 4 de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇiZGiSiYLE (5. Sayfada) yüneUcilerini, do»(dü<ım»n, artık Ivice tanıynr: Genel Müdür yasa difi bir lıjRalci.dlr. KaraUşIn «ülkiidası», TRT H«ber Daireüi Başkanı Hami Tprkaıı, Lorkheed jlrketlnin Türklye'dekl kominyoncıısıınıııı komİAyoncusudur. Bu Anayana kurıılıışu. Ijte bu iki >7,atı şerlf» tarafmdan yönetllmektedlr. TKT Vonetlm Kunılu'ndakf Ikt bükümet trmsiloİKİni dc lanıtabın: Blrl, bir zamanlar devrlmcilik adıııa mangallarda kül bırakmavan cmckll tünumlral Sezai Orlnınt, iitrkisi i.se, 27 Mayıs devrimlne toz kondurmadığını lleri siircn eıııekli Ankeri Yargiç Fikret Etdnrf'dlr. ijimdl. Karataş, Irzkan. Urkunt ve Eldncl, «mUII blrllk vc beraberlik ruhu Kiııde» yanyana. kolkola ve kucak kucağadır Ne 27 Mayıs kalmıstir, ne de AtatürkçüJük... Bir de, TRT Seçlm Kurulu var. Bu Kurul dört ünlversltpnin rcktrtründen ve Mllll Guvenllk Kurulu (ipnel SekrpUrlndpn oluşuyor. Bu dört rekiör ve bir org;eneral, ytum (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) OLAVLARIN ARDINDAKI Askerî Alanda on yıIUrda ABD İle Türklye'nin lllsklleıi bir dJri rüçliikle karsılaşırken, Sovvrt. ler'lc Türkiye aramnda dikkatll bir yaklaşımın gellştiğl g&t den kaçmıyor. Kuskusuz ber iki olayın nedenleri bcllldlr. Wanhineton tle Ankara arasına > • • feılan norunlar, Kıbrıs ve Kge anlaşmazlıklannın ürünlerldfr. Monkova ile Ankara arasındakl jaklafim İse dünvadald yumu GERÇEK maları gereken hazı kıırallar s5z konusudur. Bu düzen İçinde davranan Sovyetler, geçen yıl Kafkasya'da yapılan manevralara ankerî gözlemci gönderilnıcslnJ Tür klye'den Istcmlştir. Ayrıca Genelkurtnay 2. Baskanımız 197S vılındrt Sovyetler Blrllği'ndpn gelen çagrıya ııyarak krmşu ülkeji ziyaret etmiştir. Buna kar(Devamı Sa. 9, SU. fi da) Türkiye'de llk Batılılaşma Gelişmeleri Nurcr UĞURLU (Bugün 4. S S sama polltikasımn sonucu sayılabllir. Helninki Konferansını soıuıca ba^layan belge ile Ikl komşıı arasında barışa dönük vükümlülükler dnğriugundan bcri Sovyetlerle Türkiye arasıııdaki lliskller ekonomlk aınırları aşınıj. askeri alanda nzrnll bir yaklaşımın ilk bellrtllerl görülmiişlür. Helslnkl beİKVsine göre. antlasmayı İm7»layan tilkelerin uy •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog