Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Sahibi: Cummıriyet Matbaacıhk re Ga;etecılik T.A.Ş. adına NAOİR NADt • Genel Yayın Müdürü OKTAY KLRTBÖKE 0 Sorumlu Yazi Islen Mlidürü «T'Tt\ OZBAYRAK • Basan ve Yayan: CUMHURİYET Matbaacüık ve '•azetecilik TVŞ. Cağaloglu, Halkevi SOK No: 3941 CUMHTJRİTFT ÎSTANBUL TELGRAF ve MEKTÜP adresi: Posta Kutusu îstanbul No: 346 CUMHURİYET0"0111 T LYMAT + * ^ TAAHHİH EDER TELEF1IN : 2 J « K J (Beş Hat) • BIROLAR : Ankara AtatUrk Bulvan Yer.er Apt. Yenijehir Tel.: 17 58 66 25 57 01 • İZMÎR Halit Ziya Buİ7»n No 65. Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 üü 9 ADAN'A Atatürk Caddesı Dgurlu Pasaj Tel: 14550 19731 ABONE ve İL4N Aylar 12 h 3 Yurüçt: 720 M) 180 ' irtdısı: Başhk 1 60 (Maktuı T5fi L'.ra 29 > 1B0 400 300 » » » * 117(1 58î 292..i'J 07.50 Ülke gruplanna ve ağırlışına göre uçak farkı okuyucu tarafmdan ayrıcs ödenir... 2 3 ve 9. s a y î a ( s a r . t i m ; ) 4, 5, (j. 7 sayfa ( s a r . t i m i ) ö l ü m . Mevlid, TeŞfflıkür (5 s a n t i m i » N i ş a n , .Vıkâh, E v i e n m e D o ğ u m T AK V i M 10 MART Yayın Hayatı (kelimesi) Ka"ip (kelimesi) 4, » 3, » İmsak 4.38 Ikindi 15.40 1:477 Güneş Ogle 6.19 12.24 Akşarn Yat?ı 18.10 19.41 Yurtta öğrenci olayları (Baştarafı 1. sayfada) şikayette bulunmuşiardır. 500 öğ rencınin imzasını taşıyan düekçe de, öğretimi engelleyen komandolar şöyle sıralanmıştır: Lütfullah Panltı (Elektrik 3. sınıî), Selman Çınar (Elektrik 3. sırufı. Hanefi Çelik CMakina 4. sınıfı, Eyüp Göksen (Makina 3. sınıfı, Kayıhan Cabioglu t Makina 2. sınıf). Erdal Göçmez (Te mel Bılimler), Mehmet Görgen (Elektrik 2. smıf), Suat Temiz (Makina 3. sınıT», NecaM Ayhan (Makina 3. sınıf), Ramazan Yazı cı ı Makina 3. sınıf > İsmail Hak , kı Tanrısever <Makina 1. sınıf ı. Metin OrUn (Makina 3. sınıf), Uğur Sevim (Makina 2. sınıf) c Anadolu Ajansının haberine gö re, THKO üyesi oldukları bildiri ien tutuklular şunlardır: İlkokul öğretmenleri, Halil Şahin, Mustafa Karaca, Mehmet Demir, Hasan Yalçın, DDY'da işçi Hasan Atalay, tuhafiyeci Meh met Pektaş ve lise öğrencisi Veyis Pektaş. ANKARA'DA Ankara Üniversiiesi Eczacılık Fakültesinde ögretime yeniden pazartesi sabahına kadar ara verilmiştir. Daha önceki lcarara gore, bugün açılması gereken Eczacılık Fakültesinin Yöneiim Kurulu, dün yaptığı toplantıda. okuldaki son durumu görüsm'iş ve normal öğretim koşıülan saâlanamadığı için bu kararı almıştır. KADİKÖY MIMARLIK TA Kadıköy Mimarhk ve Mühendislik Yüksek Okulunda, öğrenci ler arasındaki havanm gergin ol ması nedeniyle okul bir gün da ha öjretime kapatıimıştır. Okul yör.etımi önceki gün de bir günlüğüne kapatma kararı almıştı. Yapılan açıklamada. herhangi bir olaya meydan vermemek için bu önlemin ahndıgı belirtiimiştir. Yıldız Mimarhk ve Mühendislik Okulunda da, Muzaffer Sarı adh sağcı bir öğrenci. solcu öğrencilerle yaptıkları taruşma sonucnnda başından aldığı bir dar be ile yaraîanmıştır. Olayla ilgıli olarak Abdullah Uzun ve Tuğ rul Özbek gözaltına almmıştır. GÖZALIINA AL1NDILAR Ankara Atatürk Eulvarında patlayıcı madde attıkları gorülen üç genç poîis tarafından yaka:a:ı mıştır. m KK 214 plakalı otomobille cadde üzepr.de patlayıcı madde atarken yakalanan öğre:ıciler; Ümi: Budayıcı, Gürbüz Özaltınlı ve Kî.dir E'bps'tır. PAJA GÜVEN DMMA'DA îstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarhk'ta dün gece çıkan oiaylarda biri ağır üç öğrenci yaraîanmıştır. Saat 20 sıraiannda 4. sır.ıf öğrencileri, taş, sopa ve kesici aletlerle birbirleri'ne girmişlerdir. Kavga sırasında Makina Bölümü 4. sınıf öğrenci lerınden Cevdet Doğan kalçasın dan bıçakla, Kemal Alyaprak i?e, sopa ile başından yara almıştır. Polis. altı kişinin gözaltı na ahnd'ğmı bildirmiştir. Akade mi Baskanı Prof. Mvızaffer Safeış man. ögretime cuma gününe kadar ara verildiğini açıklamıstır. Olaylar Akademi dışında da sürmüs, İsmail Kartal adındaki ögrenci bıçakla ağır biçimde ya ralanarak Amerikan Hastanesinde ameüyata ahnmışnr. Hastane yetkilileri. gencin durumunun «Hayati tehlike» gösterdigini bil dirmişierdir. Site Ögrenci Yurdu .inünde 6 ocak günü tabanca ile yakalanan İstanbul Yüksek Ögrenim Derneği (İYÖDı Genel Baskanı Faşa Güven'in dün 1. Asliye Ceza llahkemesindeki dııruşm3smda. bu suçundan 2500 lira nakdi Kefaletle tahiiye edilnıesi kararîaştırı'mıştır. Ancak Paşa Giıven hak kında başka bir mahkemece njhsatsız tabanca taşımali.an '.() ay hapis, cezası veri!d:.îinden, ».cnd:si tahiiye edilmemiştir. İYÖD Başkanı. Site öjrenci Yurdu önünde ruhsatsız lajanca ile yakalandıktan sonra, iuzalı süresi içınde komaya gırdigi için İlk Yardım Hastanesine /.aidırılmış ve günlerce süren t?dav:s: sonunda taburcıı edilerek AJliyeye teslim edilm:çr;. Güvea'i yakalayan polislerin. ışkence yaptığı ve kolunu kırdığı ileri sürülmektedir. TSiP, genel seçimlere katılacağını açıkladı (BaşUrafı 1. sarfada) uyulması konusunda. mücadelenın sürdürülmesini Aararlaştırmıştır. Genel Başkan Turhan Feyzâoglu, yaklaşüc 9 saat süren toplantıdan sonra yaptıgı açıklamada, Genel Yönetim Kurulu'nun daha önce alman kararların ve Başbakan Süleyman Demirel'den ehnan bilgı ve teminatın ışığı altmda üzerinde önemie durdti*u konularda meydana gelen gelışmeleri gozden geçirdiğini belirterek, şuniarı söylemiştir: «Alman fü'li sonuçlann, çeşitii konularoa verilen yazılı ve söziü teminatın ve henüz aydınlıga kavuşmamış sorunların ayn ayn inceienmesi sonunda. Genel Yönetim Kurulumuz. eski kararuu aynen teyit etmiştir. Koalisyon protokolüne ve hükümet programına uyulması konıısunda ve CGP'nin önemie üzerinde durduğu temel sorunlarm Anayasa'ya, kanunlara. hükümet protokol ve programına ııygun şeküde çözürr.ü yolunda haklı mücadelemizin sürdürülmesine ve eide edilecek fiili sonuçlara göre, gerekli bütün kararlaraı aiınmasında Başkanhk Dıvanının tam yetkıli kılınmasma oybirligiyle karar verilmistir.» CGP'nin üzerinde durduğu konulardan biıinın de, 4. plânın hazır lanmasında MSP etkisinin asgariye indirilme«i olduğu öferenilmistir. Bu arada Feyzioğlu. Milli Savıınma Bakanı Ferit Melen'in :sr :fa etmediğıni de söy'emi?tir Milii Savunma Bakanı Melen de isrifa e;tıği söyientılerinı hatırlatan bir pazeteciye. «Kim çıkarıyor bu tip haberleri» demişıir. • « p ;»., Karataş'ın görevden (Baştarafı 1. sayfada) 'Olayların İçindem prograımnın sonunda program yapımcıları «gii nün birinde bu tür bir programda yeniden buluşmak umudııyla veda ediyoruz» diyerek milcrofondan ayrılmışla^dır. Öte yandan Televizyon Haberleri Şubesi bugünkü yönetime yakm muhabirlerle takviy« edilmiştir. Bu arada TRT personeü de Karataş'ın kurumdan uzaklııştırılması için Cumhurbaşkanına başvurmak üzere imza kam panyası açmıştır. Belki Unutuyor (Başyazıdan devam) Atatürk ilkeıeriııi rara kaıdıran. hukuk devleti kurallarına boşvereu, bilimsel \erileri hiçe sav»n bu pulitikacı şimdi kalkruış, bilmenı kaç yılmda Almanya'nın bufriinkii ekonomik düzeyine yetişeceğiz diye kasıla kasıla nutuk çekiyor. Almanya'nın hujTÜnkii ckonomik diizeyine ne zaman vetişiriz bilinmez anıa siyasal ve sasyal biiinç açısından Türk halkı bugün en az Alman halkı kadar çerceklrri kavrayabilecek bir düzeye ulaşmıştır diyoruz hiz. Başbakanın bir türlü göreme(liji. ya da görmek istemediği (le budur işte. G ÖZ LE M (Baştarafı 1. sayfada) kanı Behlce Boran. gerekse SDP Genel Başkanı >1. .Ali Aybar, genel seçimler vaklaşıvken. CHP nin solundaki partilerle «diyaloğ» kurmaMiıı istemişlerdir. TİP Gene! Başkanı Boran. bir adım daha ileri atarak, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile bir sörüşnıe yapmıştır. Bu görüşnıede, her iki parti başkanı. özgürliikçü (!emokrasinin işlerliğiııi sağlamak için alınmu.ı sereken cinlemler üzerinde durnıuîilardır. Boraa geçen hafta iîccvit'e vazdığı nıektupta şu görüşlerl savıınmaktaydı: Türkiye lştı Partisi. kitle tabanı ve politik HRirlifi olan demokratik ııitelikleki partiler arasmda dayanısma güçbirliği oluşlurulmasıtıı zorunlu bulmakta, bunun başarılnıasını toplumsal ve tarih: görev biiınektedir. SDP Oenel Başkanı M. Ali Aybar, benzer düşünceleri parlisinln Kurultaymda şöyle dile (retirmişti: Faşizme karşı ilk önlem, tüm sol ve demokratik kurulııv|s»nn. partiierin dayanışnıaiurı, işbirliği yapınalarıdır. CHP nin, öteki demokratik kııruluşlaris, özcllikle solundaki kuruluşlarla, diyaloR kurmaktan, faşizm karşısında bıuılarla işbirliği yapmaktan kaçınması, her halde. doğru bir davranış olarak niteleııemez... Ayıu jörüşler. Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Timisi tarafından. öteden beri savıınulmaktadır. Sol parti liderlerinin böylesine sağlıklı bir noktada birleşıneleri elbette ki. sevindiric! bir olaydır. Bunüan sonrası, bu güçbirliğinin. bu «diyaloğrun». hangi somut koşullarda, hançi açaınalarda ve hansi aritmetik çözümlerle sağlanacağı nokUlarıııda topiaumaktadır. Tiirkiye kaııh bir siyasal «;eçitlen geçiyor. Bu aşamada, bütün sol süçleriıı, aralaruıdaki çorüş aynlıklannı erteleyerck, iizgürliikçü deıtıokrasinin smınnda, güçbirliği yapmaları jerekmez mi? Bu aşamada. solun sayçın ve etkin liderlerine büyük sorunıluluklar düşüyor. İlk hedef, «örtülii faşizmi» tırmandijı yerdrn düşürmek ve 1917 seçimleriyle «sola açık» bir iktidar kurmaktır. C:HP bu adımları nasıl değerleıuHxec«k? Onümüzdeki günlerin sündeminde bu sorun vardır... SON K l DiNlENEN SiNYAL önceki a'n^am son yuj ınmı yapan «Olayların İçinden» programını okuyan spiker. o progrunın sinyahni verdıkten sonra şöyle demiştir: «Simdi dinlediŞiniz pro.srsm sir.yalimizi kapanışta da verdikten sonra bir süre için sizlfre dinletemijeceğiz. Geride bıraktığımız 2 yıl 2 ay ve 8 glin boyunca her haber programını hazırlarken zaman zaman imkansızııkları da yenerek sizlere en yeni haberleri, türlü yonleri ve deJerlendirmeleriyle :yi bir biçimde sıınabilme isteği heyecan verdi bizlere. Hiçbir zaman kendimizi gönlümüzo? başarılı saym:ıdık. Yapnbildiklerimize sevinmekten çok, düşünüp de yapamadıklanmızın tasasını çeUtik. Programımızı hazırlarken de, size sunabilmeyi arzuladığımıza hiç yaklaşamıyan bir jaymla karşınıza çıktıgımız için üzüntü duyduğumuzu belirtelim. Ve bur. dan önceki prozramlanm'.zla bir iıkte bu proşrraır.Q£ki hatalarımızı ve yetersizliklerinıizi bağı.şlamaruzı dileyelim. 'Olayların îçin den) haber programmm soııııncusu da bıırada sona eriyor sayın dinleyiciler, günün birinde bıı tür bir programla yeniden buluşabüeceğimizi dileyelim .sizlere veda ederken » KIYIM VE ATAHAUR TRT'deki kıyım ve atamalar dün de sürerksn, Merkez Haber leri Müdüriüğüne Yun Haberle ri Şube Müdür Y'ardımcısı Günai Sayın getirilmişür. Saym, Merkez Haberier Müdürlüğünü dünden itibaren fiiien yürütmeye başlamıştır. Dün ögleden sonra TRT'deki kıyım ve atamalar şöyle gelişmiş t:r: Dış Haberler Şube Müdür Yar dımcısı iken, rapor alan Hüsamettin Ünsal, Diyarbakır Radyo su Haber Şube Müdüriüğüne atanmıştır. Ismaü Cem dönemin de Dış Haberler Şube Mudiirlü ğünden alman Nizam Payzın, Ka lutaş tarafından yeniden bu göreve getiıilmiştir. TV Haber Şu be Müdürü Özderı Vardar. denetıcilige atanmış, ancak raporlu oldıığu için kararı tebellüğ etme miştir. Tayyar Şafak döneminde sözlü bir emirle fiiien Spor Mü dürlüiü görevinden alınan Kemal Deniz. yeniden Spor MUdür Iügüne »etirılmiştir. Kemal Denizin Genel Müdür Yardımcılanndan Hami Tezkan'ın arkadaşı oldugu öne sürülmektedir. Yurt Haberleri Şube Müdürlüğü Yardımcıiığına ise, bu niteüği ta şıyan ancak görevinden alınmış bulunan Kemal Savcı yeniden ge tirilmiştir. Televizyon Haberleri Şubesinde de değişiklikler yapılmış, Mustafa Genç adh muhabirin televizyon haberlenne müdür yardımcısı atanmasının nedenini soran Ali Kırca adlı muhabir. bu şubeden ahnarak Merkez Haberlere verilmistir. Ayrıca bu şubeye bujünkü yönetime hizmet etmeleri ve işi fiilen yönetmeleri için Merkez Haberlerden İsmail Hakkı Külahlı. Faruk Kardeş, İstanbul Haber Şııbesinden înci Siier adh muhabirler takviye olarak getirilmişlei'dir. Maliye (Baştarafı 1. savfada) kanlıklarda görüşme yapmaya özen göstermiştir. Ancak, Cephe Hükümeti çınde anlaşmazlık bir nokîada yine de heyete karşı olıımsuz bir biçimde belirginlesmiş ve konuk .ıeveüe gorücmelerde bıılıman Malive Bakanhgı uzmsnları Bakan Ergenekon'un erarivle toplantıyı terketmiş'.erdir. önceki • ün Dünya Bankası Maliye Bakanl'.yı görüşmpieri baslr.m:«tır. Top lantı sıraiinda Bakan urman'.ara telefon etmiş ve toplantımn başladığını habev alnııştır. Buna rağmen. Ercenekon uzmanlardan toplantıyı ferketrnelerini is:emiş ve bu j'önde sözlü emir vermiştir. Maliye uzmanian da görüşmelerin ortasında toplantıyı terketmişler ve konuk heyet önce şaşırmış. sonra toplantınm bittigi ve süremıyeceği kendılerlne bildirümiştır. Heyet üyeleri d ı rumdan .iızünfi: duyduklaıını> vs konuyu Dünya Bsnkası Başkanh^ına ileteceklerini belirtmişlerdir. (AUİANIAR DACIIIIOI ABD başkentinde 1. sayfada) la olmak üzere 11 kişinin de ya ralandıgı, 22 yaşında bir radyo muhabirinin de öldügü bıldirılmektenır. FBI'ye göre, Yahudi merkezine saldıranlar. «Kara Mıislü'.nan larndandır ve bunlardan 2'sinin elinde otomatik silahlar vardır. Binada rehin olarak 100 kadar kişinin bulunduğu bildırilmekte dır. Washington pohsinin bir söz cüsü, araiıklarla 20 kadar kişinin serbest bırakıldığmı soylemiştir. Bina çevresi JTJZ kadar poüsle çevrilmiştir. Beyaz Saray'a 'i Knı. kadar uzaklıktaki binanın üzerinde bir polis helikopterinin sürekli uçtuğu ve binanın karşısındaki evlere de keskin nişancıların mevzılendirildiği bıldiriimektedir. Polis, saldırganlardan bazı istekler geldiğini söylemış. ancak bunların içeriğini açıklamadığı gibi saldırganlann kara derili olup oîmadık larmı belirtmevi de reddermiştir. AKJEHİR'DE ÇATIŞMA Konya'nın Akfehir ılçesinde, ögretmen Lisesinden bir grup ögrencı, lise bmasını oasmıştır. Sopa ve taşlann kullanıldıgı çatışmada, öğrencilerden Esat Çav dar, Omer Doğan. Ömer Kurtoğlu, Ta>fun Eryılmaz, Mustafa Candan, Ramazan Çetin, Ata Tok ile polis meraurları Ramazan Yalçın ve Zekeriya Kermaa çeşıtli. yerlerinden yaralanmışlardır. Anadolu Ajansına göre, Aişehir Lisesindeki çatışma daha sonra sokaga da raşmış, 200 kadar ögrenci, Ülkü Ocaklan şubesir.e taş ve sopalarla saldırmıştır. Bu arada atılan dinamitten şube binası büyük hasar gör müştür. Olayla ilgil'i olarak ikisi kız olmak üzere 11 ögTenci gözaltına ahnmıştır. Malatya'da geçen cumartesi °ü nü Turar. Emeksiz Caddesi'nde polis Selim Acar'ın kurşun yağmuruna tutulmasından sonra baskın yapılan 100'den fazla yerde yapılan arama ve tsramalar sırasında yakalanan 7 kişi. dür. adliyeye verilmiş ve «kumlu dü zer.i degiştirmek amacıyla gizli örgüt kurma» iddiasıyla tutuklan ınışlardır. Tiirkiye Sosyalist tşçi Partisi (TSİPı Başkar.iık Kurulu dün yaptığı açıklamada, partinin genel seçimlere katılacağını bildir miştir. Açıklamada, TStP'in 29 il ve 163 ilçsde örgütü bulunduğu. genel seçimlere katılma ile iljjili zorunluluklann yerine getirildiği ve gerekli formalitelerin tamamlandığı belirtiimiş. şöyle denilmiştir: «TSİP. genel seçimlerde bağım sız sosjalisr politikayı titizlikle koruyacak fakat demokratik güç leri zaafa uğratmayacak bir ilke izleyecektir. Bu ilkenin somut politik önerileri. üst karar organımız Genel Y'önetim Kurulunun 1213 martta îstanbul'da ya pacağı toplantıdan sonra kamuoyuna açıklanacaktır.» TRT 2'de günde üç kez yayınlanmakta olan «Olayların 1 çmden» programı kaldırıhnca, bu programda çalısanlar, TRT'nin öbür bölümlerine dağıtıimışlar, müdür yardımcılarmdan Altan Aşar ile Aydın Soysal. görevlerinden aUnmışlard:r. Programı hazırlayan TRT personelinin adl»rı şöyledir: Selma Berksoy, Berna Kulaç, İpek Erke'ler. Güler Özsever. Arif Koca. Sevinç Yemişçi, Fulya Karatoprak, Şebnem Kaptan, Er doğan Uğur'u. Kenan Onuk, Güntuç Aktan, Hülya Uzer. DANIŞTAY (Baştarafı 1. savfada) vurarak kapatmanın durdunılması yolundaki Kkararın kaldınl masınıa istemiş. ancak 8. Daire oybirligiyle bu istegi reddetmiştir. Ogretinı üyeleri adına avukat Doğan Tanyer. dün ODTÜ ile ilgili olarak Danıştay'da üç dava daha açmıştır. Davularda mütevelli heyet tarafından Rektör Tanın atanma işleminin iptali. ODTÜ disipiın yönetmelliğinin 18. maddesinin iptali ve yeni tak vim düîenlenmesi üzerine 14 martta sınavların baslaması kararımn, iptali istenmiştir. ODTÜ Rektörü Hasan Tan'ın mütevelli heyet tarafından 13 şubat 1977 tarihli atama karannm iptali için Danıştay'a yapılan baş vuruda, gerek usul, gerekse nıtelıkleri ve koşulları bakımından Tan'ın Rektörlük yapamayacağı savunulmuştur. Davada ajTica mütevelli heyete Rektör atams yetkisi veren ODTÜ yasasının 4 a maddesinin Anayasaya aykırı lığı ileri sürülerek. Danıştay'ca Ansyasa Mahkemesine, bu maddenin iptaii için gidilmesi istenmiştir. Bir diğer davada da ODTÜ disipiın yönetmeliğinin 18. maddesinde yer alan Rektöre 15 günlük kapatma yetkisi veren hükmün Anayasaya ve 7307 sayılı ODTÜ yasası ile ıçinde bulundu ğu yönetmeliğe aykırı olriuğu ge rekçesiyle bu maddenin iptaline gidilmesi istenmiştir. Danıştay'da açılan üçüncü davada da Rektör Tan'ın Üniversit» Konseyini toplamadan ve bo'üm başkanları ile dekanlar da istifa ettiklerinden, hiç bir idan kad ro bulunmadığından, 14 mart 1977 tarihinde smavlara. başlama karan vermesinin iptali istenmiştir. Üniversite Konseyi toplanmadan Rektörün böyle bir karara varamayacağı görüşüne yer verilmiş, bunun için yürütmenin «acele» durdurulması istenmiştir. Öte yandan, ögrenciler dün de ODTÜ'ye gitmelerine ragrr.en. dersliklere girmeyerek bahçede dolaşmış ve Rektör Tan'ın istifa etmesini isteyen çeşitii sloganlar söylemişlerdir. Bu arada ODTÜ Fektorü Hasan Tan^ Doç. Dr. Fuat Özkan'ı kendisine .Rektör j'ardımcısı» olarak atamıştır. Frat Ö'zkan, iki yıl kadar Matematik Bölümü Başkanhgı yapmıştır. .». iZİN ALANUR Bugünkü yönetimle çahşmak İJtcmeyenler de yıîhk izinlerini alma yolıına gitme\e başlamışlardır Redaksiyon Şube Müdürü Teoman Karahun dün izin alarak görevini bırakmıştır. Ayrıca, Haber Müdürlüğü personelinin büyük bir kısmına (rapor alarak işi bırakırlarl endişesiyle doktora çıkma izni verilmemiştir. Görevden alınmasını istediği halde bu görevden ahnmayan Televi^yon Haberleri Sube Müdür Yardımcısı Cetin Ceki'nin hazırladıgı bir programı bitirdik ten sonra izne çıkacağı bildirilmistir. öte yandan TRT personeli hareketç geçerek. Karatas ve ekibin:n gorevine son verilmesi için Cumhurbaşkamna başvurmaya k?.rar vermiştir. Kurum çalışanları Cumhurbaskamna verilecek başvuruyu imzalamaya başlamıslardır. Bu arada Kavaklıderedeki Genel Müdürlük binasında sıkı kontrollere başlanmıştır. Gazetetilerden sonra program yapımı için gelen sanatçılar dah: içeri ahnmamaya başlanmış. Kurumda çalışanlara giriş çıkışlarmda Karataş'ın görevlendirdigi kişiler kimlik sormayabaşlamışlardır. MOGRAM AMİCA HiZMET EIMiYORMUÎ! TRT'de «Oiayların İçinden» programmın >amaca hizmet erm«di£i> gerekçesiyle kaldırudığı bildirümektedır. ABD'de (Bsştarafı 1. sayfada) nin haîen ınşa etmekte oldugu \:e 1978 başında üretime geçecek olan Alkoloıd fabrıkasınm üretiminin aksayacağını ve Türkiye'nin büyuk zararlara ugrayacağını dıle getirmişlerüir. OgTenildiğine göre, ABD son üç yıldır bilimsel adı «Papaver Bracteatum» olan ve «Pembe haçhas» diye bilinen bir hashas türünün deneme nitehğinde ekımini yapmaktadır. Deneme ekim lerinde başarı sağlanması üzerüıe ABD hükümeti. onümüzdeki yıldan itibaren geniş ölçüde «Pempe haçhaş» ekimi yapmak için çaiı?malan;ıı yogunlaştırmıştır. «Pembe ha.şhaş.tan .Thebaine» üretilmekte, ondan da ilâç endüstrisinin ana maddesı olan «Codein» elde edilmektedır. Ankara'ya gelen haberlere göre, Carter ın yönetime geimesınden hemen sonra görevlendirdigi uzmanlar, konuyla ilgili ayrıntıiı bir rapor hazırlamışlardır. Amerik«n Kongresi, 15 marttan itibaren haşhaş ekimine olanak sağlayacak yasa önerisini görüşmeye başlayacaktır. Ankara'ya gelen bilgiler arasmda. Amerikan hükümetinin özellıkle Amerikan iiaç endüstrisinin etkismde kaidığı. yakın zamanlara kadar Ame rika'nın en büyük ıliç firması olaa Malünkold'un ileri ge'.enlerinden olan Peter Bourne adındaki bir kişinin Başkan Carter'a uyuştunıcu maddeler konusunda özel danışman olarak atandıg! da dile îetirilmektedir. Resmi çevreler, bugün Hindis tan ve Türkiye gibi ülkelerir. kontrollü olarak ürettikieri afyonun dünyadaki ilâç sanayiir.e yeterli olduğunu, ABD nin üretime geçmesi durumunda gereksinmesinin üserinde aiyon üretileceğin den, bunun doğrudan uyuştunıcu madde kaç&kçılığım eıkileyecegini ve sorumlulu*un dünya ilâç yereksinmesinin üzerinde üretim yapacak olan ABD'ye ait olacağını belirtmişlerdir. ABD'nin tutumu geçen şubat ayında Cenevre'de toplanan Birlefmiş Milletler Uyuşuırucu Maddeler Komisyonu'nda da sert t«pkılere yol açmış ve Türkiye dahil birçok ülke. Amerikan hükümetini ııyarmış ve oöyle bir kararı almaktan kaçmmasını öner mişlerdir. Verilen bir önerge üzerine. bugüne dek haşhaş ekimi yapmamış olan ülkelerin, bun dan böyle haşhaş ekmemeleri için bir tavsiye kararı da ahnmıştır. Ayrıca Kanada hükümeti resmen ABD hükümetine başvurarak haşhaş ekimi karan alm» yolundaki egilimi kınamış Kontenjan Senatörü Bahriye Üçok CHP'ye girdi ANKARA. (Camhurivet Riirosu) Kontenjan Senatörlerinden Bah riye Üçok. dün düzenlenen bir törenle CHP'ye gfirmiştir. Bu nedenle CHP Genel Merkezi'ndeki törende bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit Üçok'ıın S;natör ve bilim adamı olarak bustüne kadarki çalısmalarını övmüş'ür. IKINCI BAMIN Silâhh (BaşUrafı 1. sayfada) ki<i(ien biri ölmüştür Açıklamaya göre, deneme nıte Hgindeki mikrop sa\aşının 19 hedefı arasmda Pennsylvania ge çidi. San Fransisco kenti ve Was hington ulusal havaalanı da bulunmaktaydı. Söz konusu dönemde 239 açık hava denemesi yapılmış ve bunlarm 79'ımda hastalık yapan rnikroplar vs bakteriler, 60 denemede i?e, kükürt dioksit, flüoresant partiküller ve sabun köpükleri gibi şeyler kullanılmıştır. Askeri yetkililerin, bu denemelerde kullanıîan birçok biyoloJik raaddenin, uzmanlarca zararsız bulunduğunu belirtmelerine rağmen, ser.atörler bu maddelerin zatüree ya da başka solunun polu hastalıklarma neden olup olmadıklarının henüz kesinlikle bilinmediği görüşündedirler. Washington'daki ikinci baskın Bassachusetts Bulvan'ndaki tslâm Merkezinne yapılmıstır Was hington'daki bir radyo istasyonu. yerel saatle 14'de merkezle telefon bağlantısı kurmuştur. Telefona çıkan bir adam eylemin nedenini soran bir gazeteciye, •Bunu yakında öğreneceksiniz» demekle yetinmiştir. Islâm Merkezine girişilen saldırı sırasında bu rada bulunan ve kaçmayı başaran bir taruğa göre saldırganiar «Hanef:» olduklannı söylemişlerdir. Y'ahudi kunıluşunu basan geril lalardan biri Associated Press Muhabirine, şehirde gösterilmesi ne başlanan «Allahın Habercisi Muhammed» adh filmin gösteril mesini protesto için bu eyieme geçtiklerini söylemiştir. Gerillaya göre fiim, Muhammed hakkın da yanlış bılgi vermektedir. ADAr ADATUII ÜÇÜNCLT BASKIN Kentteki üçüncü baskın Belediye Başkanhgı binasına gerçekleştirilmiştir. Saldırı sırasında, Belediye Başkanınm odasmda mah sur kaidığı bıidirilmiştir. Şehir Meclisi Başkara Steriing Tucker' :n de rehin almdıgı. bu arada Belediye Meclisi üyelerinden birınin başından y a ralandıgı gelen haberler arasındadır. Bu arada. ANKA Ajansıuın haberine göre 1977 seçimlaıinde CHP'den aday aday: olmak için başvuranlann sayısı 35 i bulmuştur. Bunlar arasmda Aııayasa Mahkemesi eaki Başkanı lluhittin Taylan ile lrmak Hükümeıinds Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı yapan Erhan Işıl'ın da yer aldığ: öğrenılmişf.r. Dün CKP'ye giren Kontenjan Senatörü tiahriye Üçok'un da aday olması ke&inlesmıştır. Başruranlar arasmda Ziraat Mühendisleri Odası 5aşkanı Orhan Akbulut'un Sivas'tan, Orman Bakanlığı Basın Müşaviri iken yazdığı bir yazı nedeniyle görevinden alman İhsan Yızgan'ın Malarya'dan adaylıklannı koyacakları ögTenilmiştir. (Baştarafı 1. sayfada) karşılığını ödsmediği bildirilmiştir. 1977 mali yılı bütçesinin yürürlüğe girmesinden sonra Maliye Bakanı Y'ılmaz Ergenekoı: > a yınladıfı genelgeyle bütçedeki tüm harcamalar; kendi emrine bağlamış ve MSP ile AP arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklenmiştir. Anılan genelge MSP'nin harcamalarına önemli bir sınır ve sımrm öteslnde engel getirirken. bunun ilk uygulaması Bayındırlık Bakanlıgı'na baglı Karayolları Genel Müdürlügü'nde görulmüştür Edinilen bilgiye göre. Karayollan Genel Müdürlüğü, TUrkiyenin değişik bölgelerinde bazı yeni yol yapırauıı gerçekleştirmek, bazı yolların da tamirini yapmak amacıyla özel kişilere ait bulunan arazileri kanuılaştırmıştır. Yeni yol ve tamir için Karayoüarı Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırılan araziler için, Hazine'nin, toplam bir milyar lira ödenıesi gerekmektedir. Karayollan Genel Müdürlüğü, ilgili arazilerin kamulaştınldığını ve bir milyar liraya ihtiyacınm olduğunu Maliye Bakarüığına bildirerek, bu para nin ödenmesini istemiştir. Ancak, Maliye, aradan onbeş gıin geçtiği halde parayı halâ ödememiştir. Kendileriyle görüştUğümüz Karayolları yetkililsri «para verilnıediği takdirde yol yapımmın duracagını ve bunun mes'ulünün de AP olduğunu» söylemişlerdir. öte yandan, edinilen bilgiye gör», son genelgeden sonra MSP lilerin Maliye Bakanlığına hiçbir biçimde başvurmadıkları ve para istemedikleri bildirilmektedir. Maliye'nin dolajnsıyla AP'nin bu tavrı karşısında, MSP'lilerin para istemeden önce, konuyu Başbakan Demirel'e iletmeyi uy gun gördükleri belirtilmiştır. MSP'li AP Grup (Baştarafı 1. sayfada) AP'li üyeyi uzun süre bekledikten sonra salondan aynlan CHP Grup Başkanvekill Ali Nejat Öiçen ANKA muhabirine «Ne zaman sosyal içerikli bir yasa önerisi orlaya atılsa AP'liler ya Danışma Kunılunu engellerler ya da Demirel DGM vasasını ortaya atar. demiştir. DP Grup Başkanvekili Özer Ölçmen, «Memur ruaaşiarında katsayının 12ye çıkarılmasında oldugu gibi. AP'ye rağmen CHP, MSP ve DP işbirliği ile asgari geçim mdirimi yasası Meclislerden çıkacaktır» diye konuşmus rur. CUMAYA ERTHENtt Mille; Meclisi Danışma Kurulunun AP1İ üyelerin gelmemesi nedeniyle toplan'ısı cuma gününe bırakılmıştır. Danışma Kurulunun cuma günkü topîanMsında asgari geçim mdirimi yasasmın en önce görüşülmesine ilişkın DP önerısi yeniden ele alınacaktıı. Öte yandan MSP Genel Başkan Yardımcısı, Adalet BakaaU İsmail Müftüogiu, asgari geçün indirimi kanun teklifimn Meclis'te, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanun teldifinin önüne geçmesinı arzu ettiklerini açıklamıştır. DGM'lerin iturulmasııun anayasal bir zoıunluluk oiduğunu kabul ettiklerini, ncak bu konuda bir hükümet Jısansı getirilmediğini bıldiren ie bu yasa için şu anda gündem önceliği konusunda bir şey de söyleyemeysceklerini kaydeden ılült.üoğlu, «Gündemde b'ncelik meselesi bnümüze gelince, kanaaüerimız muvacehesinde müdahalede bulunacağız. Asgari geçim indirimi hararetle destek'.eyeceğirrüı «endl teklifimizdir.> demiştir. Müftüoğlu ANKA'nm .eşitli konulardakı sorularını ^evaplandırırken, ufukta •müstakil bir hükümet» ihtimalinin ?örünrned:ğıni, gene bir koalisyon nüktUnetinin söz konusu olacağıtu, J olayısıyla erken seçimin bir degişiklik yaratmayacağını savunmuştur. Müftüoğlu, seçimlerde sandık güvenligi sorunu izerinde bir soruyu cevaplandırırken ;se, bu konuda siyasi partilere büyiik görevler düştüğünü kaydetmiştir. KAYIP Nüfus kâğıdımı kay bettim. Hükümsüzdür. Tank ARIOBA ArapAfrika (Baştarafı 1. sayfada) dım yapmaları kararlaştırılmış, ancak bu karar üzerine Ortadoğu'da İsraille doğrudan çatışma duıumundaki Arap ülkeleri, pet rolcü devletlerin kendilerine yap makta oldukları yardımlan arttırmalarmı istemişlerdir. Afrika ülkelerine yapılacak 1,5 milyar dolarlık yardımın 99 milyon dolarlık bölümü ise Afrika'daki Ulusal Kurtuluş hareketlerine verilecektir. Zirvenüı en pürüzlü konusu o larak kabul edilen; Arapların Af rika ülkelerine kredi açmaları so runu, Suudi Arabistan'ın söz ko nusu ülkelere 1 milyar do'.ar yardım yapacağı yolundaki sürp riz açıklamasıyla çözümlenmiştir. Bu açıklamanm ardından Afrika ülkelerine Kuveyt 240 mil yon dolar, Birleşik Arap Emirliklerı 135 milyon dolar ve Katar 77 milyon dolar vereceklerini açıklamışlardır. Konferansın son gününde kabul edilen belgelerde iss Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki Uayanışma ortaya konulmakta ve yeni bir uluslararası düzen yaratılması konusundaki istek belirtilmektedir. Belgelerde ayrıca Arap ve Afrika ülkelerinin bloksuzluk statüsüne olan bağlılıkları vurgulanırken, emperyalizm kınanmış ve taraflar arasındaki ekonomik, ticari ve teknik ilişkilerin geliştirilmesi yolunda caiışmalar yapılacağı kaydedilmiştir. ıDış Haberler Servisi) Türk İşin (B^Urafı 1. sayfada) önergesinde, Kauçui 1? Genel Başkanı Fevzl Bastürk, vimse İş Genel Başkanı Akif Keskin ve Koopİş Genel Başkanı İbrahim. Çapan'ın imzalan bulunuyordu. Durukan ve arkadaşlarının or.ergesinin reddedilmesinden soura UiaşIş Genel Başkanı Emin Kul. siyasal partiler konusunda araştırmalar yapan ve yönetic kuruluna öneri getirmekle görevlendirilen komisyonun çalışma süresinin bir ay daha uzatılmasını. komisyonun hazırlayacagı raporun ilerde toplanacak yönetim kuruluna getirilerek karara bağlanmasını istemiştir. Kul an önergesi, tartışmalardan sonra oylanarak kabul edilmiştir. Türkİş Yönetim Kurulu ^ihşmalarma bugün de devam edecek, ve çeşitii sorunları kapsayan bir bildiri vayınlayacaktır. TÖBDER (Baştarafı 1. sayfada) şubelerle ilgili olarak dün şuniarı söylemiştir: «Ankara'da 5 şubatta yapılan miting ve yürüyüşten sonra, kapalı olduğumuz bir sırada, orada olaylar çıkaranlar, gazetelere bildiriler dağıtarak saldırganlan öven ifadeler kuüanmışlardır. Di siplin yönetmeliğiraiz gereği, bunlar şubeleri adına imzalar koymuşlardır. Disiplin kurulumuz karar vereceği için bu konuda konuşmak istemiyorum. Ancak, işten elçektirilen şubelerimizin kapatılması söz konusu değildir. Buralara süratle Müteşebbis Kuıullar atanmaktadır.» TÜMDER Genel Başkanı Erhan Tezgör de, TÖBDER ve TÜTED'le birlikte yaptıkları 5 şubat yürüyüşünde olay çıkaranlar için, 2 martta yapacakları yönetim kurulu toplamısında karar alacaklarını söylemiş. bu arada iki şube bulunduğunu açıklamıştır. Savcıya göre (Baştarafı 1. sayfada) nayette meşnı müdafaa şartları tahakkuk etmemiştir. Sanık mak tülün ağır ve haksız davramşı karsısmda elindeki tabancasını almış ve onu öldürrnüştür. Bu nedenle cmayet ağır tahrik karşı sında işlenmiştir. Sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 448. 51 2, 36 ve 40. maddelerine göre cezalandırılması mütalâa olunur» demiştir. Cınayet iki yıl önce işlenmiştir. Savcuun mütalaısındii degındijı maddelere göre sanık Ahmet Olepçi'nin sekız yıl ağır bapsi istenmektedir. İki yıldan beri ceza evinde bulunan sanığın. bu tutukluluk süresi, verilecek ceıadan düsülecektir. Sanık Ahmet Celepçi savunmasmda. Kemal Has ın tabancasını çektiğini onım ise buna mani olmak için üstüne atıldığını bu sırada tetiğe kımin bastıgını bilme diğini tabancadan çıkan kurşunlardan biıinin de kendi parmağını yaraladığım ileri sürmüştü. Bu dava ilk önce İstanbul 6. Ağır Ceza'da açılmış Başkan Sami Tanverdi kendisine bazı kişilerin ziyarere geldiğini belirterek, bu davaya bakmakMn çekilmişti. Bundan sonra görevlendirıİen 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Uluer Yüceöz de, bu dava nedeniyle üyelere para kendisine de kadın gönderildiği iddiasıyla Bakanlık müfettişinin soruşturma yaptığını açıklıyarak. davaya bakmaktan çekinmişti. Dava bu nedenle 4. Agır Ceza Mahkemesi ne intikal etmiştir. Duruşma, avukatların savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri nede niyle 12 nısana ertelenmiştir. Savcı bu davada amnettinnek iddiasıyla yargılanan Ahmet Celepçi'nin agabeyi Mehmet Celep çinin beraatini. cinayetten son ra sanık Ahme: Celepçi'nin oto mobüiyle kaçtığı taksi şoförü Os man Tan'ın da. ruhsatsız silâh taşımaktan cezalandınlmasım is temiştir. Ahmet CPİepçı taksi şo förüne tabancasını ve ruhsatını bırakarak İstinyede otomobili terk etmişti. 51KIY0MET1M GORUNUMU Washington'un dün ögleden sonra sıkıyönetim altmdakı bir kent görünümünde oldugu bildirilmistir. Kent merkezinin büyük bir kısmı «Yahudi Merkezi»ne, «İslânı Merkezi»ne ve Belediye binasına karşı girişilen üç saldırı dolayısıyla hemen hemen tamamen felce uğramıştır. Polis, baskınlar dolajisıyia baş lıca bulvarlarda trafiği durdurmak zorunda kalmış ve bu da trafiğin kitlenmesine yol açmıştır. Washington Camii ile Yahudi Merkezine yapılan baskını düzen ledikleri sanılan «Kara Müslümanlaruın «Hanefi» kolu. bu ör güt içinde «Ayrıhkçı» grubu oiuş turmaktadır. Biiindiği gibi Kara Müslümanlann önderi Eliyah Muhammed 1975 şubatmda öldü rülmüştü. ABD Başkanı Jimmy Carter «FBİ»a. başkentfeki üç binaya karşı saldırıya geçenlerin işledikleri federal suçlar konusunda derhal soruşturma açma enı ri vermiştir. Silahlı saldırganlarm Yahudi olmayanları birer ikişer serbest bırakmalan durumu bütün bütün kar:ştırmıstır. Baskmlann üzerinden saatler geçtiği halde hâlâ gerçek niyetleri açıkhğa ka"vTJşmamıştır. CİA VE UDfRlER Senato komisyonunun çalışma lan sırastnda, CİA'nın «Stratejik Hızmetler Dairesi» elemanlarmın II. Dünya Savaşı sırasın da, Nazi liderlerine karşı mikrop savası uygulsdıklan da orteya çıkmıştır. Bu savaştan en az bır Nazi liderinin etkilendiğl bilinmektedir. Senato komisyonu, sonasturmadan sonra, yaptığı açıklamada. her şeye rağmen, Silâhlı Kuv vetlerin, denen>sler sırasında sorumluluk duygusu ile hareker e:tikleri ve kullarıilan maddelerin. o çajda. zararsız olarak kabul edilen mp.ddeier olduklarına ;na nıldığı sonucuna varıldığını belirtmiştir ABD, biyolojik yöntemlerder. yararlandıSını ilk koz itiraf etmek'pcür. TOFAŞ (Baştarafı Spor Sayfasında) (Erzuıumı. AGIR: Hüs«yin Çokal ıBursa), 2 Kenan Ege (ANKı, 3 Kaplan Yapar IANKI. GREKO • ROHfN BİRİMCİUĞİ KALIIESİZ GEÇTİ Türkiye Greko . Romen Güreş Birinciliği de dün Bağlarbaşı Spor Salonu'nda yapılan finaller ler sona ermiştir. Oldukça zevk siz geçen karşılaşmalar sonunda kilolarında ilk üç dereceyi şu sporcuiar paylaşmışlardır: 48 KİLO: 1 Salih Bora (İst.1. 2 Aslan Yıldız (Ank.l, 3 Munir Çahşkan (Ferdıı j î KİLO: 1 Hızır San (Ferdi). 2 Ser hat. Karadağ (İst.l. 3 Raci Sert (İst.ı 57 KİLO: 1 Ahmet Tren lîst.), 2 Nevzat Kös ıtst.ı, 3 Suphi Soğancı (Kon yaı. Bî KİLO: 1 İbrahim Yıldırım «İst.ı, 2 Mehmet Uysal (Ank.ı. 3 Hamdi Sancaklı lîst.» ( KİLO: 1 Atilla îzbıM l'r (İst.>. 2 Erol Mutlu (Izmir). 3 Seyit Hışırlı (Bursa>. 74 KİLO: 1 İbrahim Aslan (Ferdi). 2 Mustafa Suzan CAnk.l, 3 Erol Aslan (Ank.ı 82 KİLO: 1 Ömer Suz*n lAnk.ı 2 İsmet Bağcı fİst.ı 3 Ramazan Savran (îzmir) 90 KİLO: 1 Aslan Aslan fAnk.'ı 2 Halil Sarı (Ank.) 3 Zafer Turgut 'Ank.ı 100 KİLO: 1 İbrahim Kumas (Ark.) 2 Meh met Gürbüz (İst.) 3 Ahme" Bozman (îst.> AfilR: 1 Hamit Sirin fAnk.i 2 Vedat EnEin (Ank.ı 3 Hamit Yıldız (Ank.) Hilmi TÜRKAT Sosyalizme Geçişin Ulusal Yolları (Baştarafı 10. sayfada) du. Çeşitii ülkelerin özelliklerini abartmaya girişmek çok kez komünisı propagandasmın kır.ama konusu yaptığı «oportünisN, «milliyetçı» bir tutum oluidu. f'tiiso Nemes Do;iu Avrupa Kctnunis".lerî'nin 948 dönemecinı dönmelerinin ve proletarya diktatorya?ırıi kurmalannın nedenlerinden birinin ıtso i v.k. Savasr olduğunu hatırlatırken hakhdır. Oj'sa ! onıınun bir başka yönünü unutmaktadır. Yukarı da si'ıikcnusu edilen tezler, içlerinde tek moüeis i'den ^'Oİ'in tohumlarını taşımalarma karşıhk, Sovyet Rusya'ya başrolü tanımakla büyük bir gerçeği <>,tay,i kovıraktadırlar. Bu rejimîerin kuruldukları "'inp.TKJt. Sovyet Rıı^va'nın rı^ası. dünya kuvvet dengesindeki ağırlığı ve saygınlığı olmadan, Yugoslavya. kısn'ıer. de Çekoslovakya dışındakılerin, duıumlannı korumaları oîanak di^ıydı. dır. Evrenselleştiricilikten ve bir'.eşmeden öz^r.V' ve çeşitliiiğe polemiğe kaçmadan, çatışr.ıasız geçmek ulanr:k dışı. Acaba bu kez, yeni bir bölünme yara'.madan mümkün olacak mı? tır. NERELERDE YAPILDI! Amerikan Silâhh Kııvvetlerinin, sivii halka karşı biyolojik savaş denemeleri yaptığı yerler arasmda şuralar bulunmaktadır: 1955 ocagında Pennsylvania eyaletinde 16 nolu karayolu, 1.955 ağustosunda Pennsylva nia g3çid;nde.ki Kittakinny ve Tusoarora tünellen. Havai adası çevresinde çe şitli y:1larda 5 deneme 1965 mayısında. Washington ulusal havaalanı ve Greylıound otobüs terminali 1958 hazirar.mda New York kent metrosu 1952'rie Key West 19S8'de San Clem?nte 19fi5"de Aiaska 1966da San Diego. Başkentteki gözlemciler, ABD'nin 1971'de Türkiye'ye koydurttuğu haşhaş ekimi yasağının doğrudan Amerikan ilâç sanayicileri nin bir oyıınu sonucu olabileceğüıi ileri sürmektedirler. Bu çevreler. Amerikan hükümetinin insancıl nedenlerle konuya vaklaşır gibi görünüp, dünyadaki en kaliteli afyonu üreten Türkiye'nin bu arantaiını elinden alarak kendi haşbaçını kullanmayı amaçlamış oiabileceğini dile getirmişlerdir. Biüi DÜZELTME : Murat Sarıca'nuı yayın:» hazırladıcı aSosvalizme Geçisin Ulusal Yolları» başlıkIı yazının diinkü böliimünde bazı dizgi ha taları olmııştur. Yazının dördüncü paraçrafındaki sou cümle ve Soğuk Savaş» ara h..>!;eı alimdaki bölümnn son paragrafının aslı sö'vle olacaktır: »Bir modelin, denevin. kopyacılarının irir.dc vaşadıkları toplum koşullarına ters meiliıklcri oranda zararları dokunuyor ilerici eüclrrin bütüniine.» «Ve var ki. «Soğuk Savaş»ın tırmanma döneminde ortava çıkan Sovyet • Yugns lar çatışmast. batı komünist partilerinin kındi ulusal ortamlarımia l;endi!erini savunmak özrre eerilemelerinp. milletlerarası planda da. denevleri, tarihi. ordusıı ve vürf liderivlp tapma konusu haline gelen Sı.v»ptler'in çevresii.dp daha sıkı hir kpnetlrnnıç sorıınunn doğuran ko>nnnist harfketin tek bir bntün haıinde birleşmesinc'e (monolithisme) eüçlenmeye yolaçtı. Iüzeltir, örür düeriz... 1) O K Sovyetler Birliği (Baştarafı 1. sayfada) Ayrıca. »eçen yıl, Genelkurmay eski İkinci Başkanı Orgeneral Kenan Evren Sovyefler B:rliği'nı zıvaret etmiştir. Sovyefier Birhği Genelkurmay İkinci Baskanının bu vıl içinde memlek°tımizi zıyareti bPkienmektedir. Tarıh henüz teso;t edilmemiştir. BUGÜN İÇİN.. Jear. Kanapa"nın belirftiği gibi, dogal olarak li'P.ns'.z topiumurıun sosvalizme dönüşümünün böy îe fcir ortarr içinde gerçekleşmesi sözkonusu degii rtir. Günümüzde, komünist hareket içm de bu tarüsrr.anın vapılması fazlasıyla gerekli. Komünist ha reket, komünist partilerinin özgül stratejilerine ie.£\ı olsrak. bölgeselleşme ve farkl'.laşma sürer: içinde ıdeoîojik ve tçmel kavramsal dönüşümleri rioânran yeni bir çehre arnmaktadır. Bu ortam içinde eski Ue yeni arasındaki savaşım kRçıruimaz 1 U K TARIK ZiYA KIRBAKAN DKKI SAÇ »e zrHRETl Hast*hlc!an Mfl'phassısj LottklK) < M l'arTTHKkapi (1 I I 1 3 (a.a.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog