Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1 0 MART 1977 ItDl KiTAPLAR Yağmur Sıcağı Rauf MUTLUAI # DEMÎRTAŞ CEYHrN"un Iktnci romanı. CEM YAYINEVİ, Aralık 19T6, 408 s. 30 L. er kıtaba özgü, ayn bir otaıma tutumu olmalıdır, berum ıçin oylecur. NV ce kitabı guneş kumsalında, kır gezısmde, vapur sefasmda, otobus yolculuğunda . elımden bırakamadan okuyup bitırdığimi hatırlanm. Bazılannı da, not tuttuğum sayfalan arta arta, orasını burasıru çıze çıze, belkı bıraz yorularak ama içmdekılenn daha çok farkına vararak, masa başlannda 'bıtinneyi yeglemışııadır. Bu, belki yazannın yaratı yontemınden aoğan bır şeydır; sarunm oyle olmalıdır. Çunku Demırtaş Ceyhun'un «Yağmur Sıcain»nı, hiç de kolay oSuyup bıtıretnedım; ama gereğtnce okuyup sonuna geldığım zaman, gozden kaçması çok kolay, acele ok.uyuculuklann yitırmesı doğal derinliklennin bilıncıne vardım. Yazann yazı? tekniğinden doğan bır zayıfhk, evet valruzca bu kusur büe. bızı acele yargılann yanılgısına götürebilir. Inanalım ki bır romanı okumanın bıle, ban güçlüklen, uyanık dikkatleri dikkaüen gereklı kılan ban yokuşlan olabilır. Yavas bir kıtap «Tafmur Sıcağı»; çünkü Demırtaş'ın insanlan hep kendilerını, yasamlannın sorumluluklannı, biçım değerlermi anyorlar' Duşünerefc, uzon geçmışleri hatırlayarak, boyuna kendi ıçlerıne sorarak. kendı dennhklermı, davramş nedenlenni didıkleyerek. ve hep bır şeyler bekJeverek. «ÇBnkü vazarı da avnı tutumda: Kendini anyo r sürekliUUe. Gecen haftalarda Oktay Rıfat'ın tatlı romanını, «Bir Kadının Fenceresimlen» eserini o tek çszgılı, tek baloşH, ama o kadar da dikkat gbzlenuyle dolu tek atkılı anlatımmi bir sohıkta Bofcaz vapurunda okuyup sonuna yaklaştığımı soylemiştım. Bir saırın dıl zafen, anlatı olgunlugu, tek kahramanırun Fılız'ın kışıliğıne sınmeve razı olmuş guzel alçak gonüllulüguydu o: sonsuz haz verdı bana. Demırtaş'ın o kadar sevdığım, bol sesh ve gur kahkahalı bu Çukurova'iı neşenın emeğı oyle degıl. Turkıye'nin değışık kes'mlennden çofc değışık kışılıklen btr mahallenın komşuluk rastlantılan ıçmde bırbırine çarptırmayı denemıs. Nerde Prof. Dr. Ali îhsan Arta. nerden gelen bır Guher. Toros'un Türkmeni Ruzgâr Osman, dolmuş per.ceresmden dunyaya bakan isçi partılı Şefık, haru o Fatma Ar>a, ınamlmaz kutsallığında Madam An:, aokunulup geçılmıs muhendıs Hrısta^ı, «orospu sansı» saçlanyla (193) deglşık guzel Elsa. o kadar ıçten konuşan Kitıbe, anlatılışı kıtabm en guzel bolumunu oluş*uran Avukat kum naklıyeeısı Almanya ışçısı Yıldır Ağabey . ve portresmde dostum Demirtaş'ın yuz çızgılerını gorür sandığım (185) deh dolu, hem taşralı, hem kendıne guvenlı, o kadar yakından tanımış olduğumuz bızım Zekenya? Zor bir işe gırmış Demlrtas Ceyhun. Bu genış kadro, bu kadar dar bır mekânla zamana (kasımdan rüsana, beş ay; 1970 1971), tıu aceleyle bıraz guç sjgdmhr (Acaba sırası mı, hatırlatrnamn Taksfm'dekı Aya Tnyada kılısesırun avlusundan tam on yıl gelıp geçtım, ustelik sordjm da, bılınm; avlunun or " tasmdakı ağaç da, bıraz otedekı büyüfü de çmar degıl ıhlamurdur; dogalhkla kıyı koşelerdekı ufaMık çmarları saymamak koşuluyla; sayfa 120. Kılisenın Sıraselvılere açıian kapısı da tam yırmi beş basamak. Cnkapanı Harbıye arasım o kadar dolaşık yollardan dbrtnala geçen ys.şlı araba at:nın gücu de ayn ) Evet ban ıhmalleri ve bazı teknık yanlışlıkları olan bır kıtap «Tağmur Sıcafı»; aırid kesırüıkle. kaptsız kalınaraı5acak, atlayıp okumadan yanm bırakılacak bi r eser degıl. Bunun ıçin romanın ılk bolumunde sabırlı olmak gerek. Hıç, bır ınsan 104 savfa boyunca. çocuğunu uyutmuş bır yorgun ananın rub sıkıntısı ıçmde, butun geçmişinı hatırlar mı bır gunde 9 Buna dayanmanızı dılenm Hatta Ruzgâr Osman'ın, bu Tıirkmen kocasının oykusunü de, Unkapanı Harbıye arasmda at sırtında yaşamasım da hoş görmenızi (Ustelik Ulukışla \aKınlannda gomulmuş kuçuk Halıl'm sayta 117 145. sayfada Veysel olmasını büe gormezden gelmenızı salık verınm). Çuaicu 147. savfadan sonra kar$mıza bır Zekenya çıkacaJc o kadar bızım; bır güzelim Yıldır Agabey çıkacak o kadar doğru ve guzel; bır Şefık çıkacak yanlışlliüan, çiTkmlıkleri bıle etkılı: bır Fatma Ana her sozü ayn bır sızı; bır aşk çıkacak o kadar bılmmeden beklenrtıiş: bir 12 Mart sonrası çıkacak çok kımsenın ummadığı, tam tersmı değerlendırdiği; bır polıs gozetımmde yaşanmış günler çıkacak bu konuyu anlatan kıtaplann buyuk çogtınlugunda bu etkıyı yaşarnadığım.. Kısaca, ağır temposuna, dıyalogu bu kadar az, düşunmesı %e hatırlaması bu kadar çok oîan bır kitabın özel tekrugıne dayaniTsaruz kı hıç bır güzellıge emek harcamadan ulaşılamaz; okurluk da bir yorgunlugu gerektınr ınanın bar.a, gene de s:z kazançlı çıkacaksınız. Dedığim gıbı, ışm kolayına, pek de suyun akaruıa değıl ama, kendı zahmetımzı razarın emeğıne katarak, daha bılınçle, daha yararlı olarak .. Bır çırpıda çabucak okuyup dostum Detnırtaş Ceyhun'a kutlama telefonu açamadım doğallıkla: bana ve sıze, zor bır romamn ama zengın atkılı ve sanc.lı bır romanm jukunu jükledığı ıçm. Bu guç jolu kendisı seçmıs oldugu ıçin. Şımdı bakıyorum da sayfa sayfa. satır satır not alarak ızlemışım kitabı. îçmdek: kâğıtların cokluŞundan kıtap bıraz daha şışmış sıbı (zaten o da hep aramalar ıçmde .. cgıbı» dı>e bağhyoT çoğu cumlelerını..). Ama Turkıye'nin bunalımına sanırım en dofru tanımlamalarla yaklaşıyor. Gerçı bıraz Sevjri Soysal'ın o genç ve azız olunün «Sa£ak»ındakı gıbi bır «îağmur Sıcafı» umuduna yaslanmıyor değıl ama, hangı edebıyat esen umutsuz ve ışıksızdır kı'... Yadırgıyacagınız şey, romanın anlatım tekruğı: Bır kapı zılınde ıkı üç sayfa beklenebılıyor, bır rakı sohbetının ortasmda (omeğın 153 sonrası) geçmış bir ıki yıl hatırlanıverıvor. Olmaz mı dlyeceksi' nız? Duşunce hızına ne yetışır kı, hatırlama gucune"1 Kıç bır sey. Ama bu hatırlananlarla dusünulenler sayfalara dokülunce o'îur ıştahı azalabılır. gerıye gıdıp gelışlerle roman anlatımı inandıncı gelrnıyebıhr. Bılınç akımı anlatımı başka şev (her şey bır ıki satırla geçıştırilir aralıklarda), bu teknığı uygulamak başka. Dpmırtas'ın «Yağmur Sıcağı» adına uygun duşen sıkıntılı aravışlannda. ışte bu yanılgı var. Ama bu kitaptan vaz geçemem Onu okumadan yargılayanlara da katılamam. Hatta kendı acele gozlemlenmi bıle «•ır'a^a'fik sıtabı tam okumuş olmanın rıa''7'nı sıze de sahk \ennm doğallu;la. Baçtan sö\lüyorum: Yorulmak koşuhıvla. Ama bilirsiniz, eme'? süzel şeydir; yonurrak myana ozgu bır gereMik. YAYIN HAYATI ISTANBUL ÜNiVERSıTE KiTABEVi * Hasan ÖZKAS ıHukıik Hâkımi) Izahlı Içtıhatlı ÎCRA IFLÂS DAVA1AHI VE TATBÎKATI tst. 1977, 983 s. cütlı 2 0 0 TL. * Yalçın KÖKEÎ (Vergı Daıresı Md Yrd) GELIR VERGISI KA!*INX VE İŞ KANINL AÇISINDAN ÜCRET SOSTAL YARDIMLAR, TAZ>ltNATLAB îst. 1977, VII t 232 s. 70 TL. * \v. Ergun tNCE ıMESS Hukuk Mtışanrı > İŞÇİLERE YAPILAN ODEMELERtN VERGİ VE SICıORTA KESINTtLERİ (2 Baskl) Îst 1977, XVIII 144 s. 60 TL * Rüştn ERtMEZ (M B. Muşavır Hesap Uzmanı"» ŞIRKETLERDE KAR DAGITIMI VE YEDEK AKÇELER <2 BaskO tst. 1976, 465 8. 150. TL. * Yılmaı GODEK !jahap GÖKÇEFR VCRETTE NETTEN BRÜTE <Bu kıtapla Net ucretın brutune yasal kesmtıler belırülerek gıdılmış, brut yevmıye ve saat ucretlerı de gostenlnustır) îst. 1976, 87 S. 100. TL. * Mehmet KtîÇVKÎNCE (M.B Gelirler Kontroloru) SERMAYE ŞIRKETLERtNDE KLRUM1AR VERGISt VE STOPU MATRAH1 Ank. 1976, 33R s. 1 0 0 TL. YASAHR DtZtSt: Yasalar Dızımız, îstanbul Barosunun değerlı Avukatlarından oluşan YAYIN KURULUMUZ tarafından en son ceğ.şıkhklere gore janhşsız, tam ve doğru metm olarak. yorucu, dıkkatn ve tıtız çalışmaları sonucunda meydana gelmiştır. Her kitap, 4 renkli kapak ıçınde kuçuk boy, cep ve çantaya sıgacak el kıtabı mtelıgındedır. 1. TÜRK TÎCAKET KANTTNU VE KOOPERATtFLER KANIİNU îst. 1977. 2. Bası. 610 s. Cıltsız 35,, Cıltlı 50, 2. GELIR • KVRUMLAR VERGİ t'SüL KANUNLARI îst. 1976, 2. Bası, 495 s. 303. KARAYOLLARI TRAFtK KANL'Vl) VE KARAYOLLARI TÜZtGÜ îst. 1976, 110 s. 15, 4. BANKALAR KASVSV * ödunç Para Verme îşlerı Kanunu * Sıgorta Şırketlennın Murakabes» Hakkında Kanun * T C. Merkez Bankası Kanunu * TC. Merkez Bankası Banka Meclısı Karan îst 1976, 174 s. 15. 5. VERASET VE İNTÎKÂL VERGtSI KANUNU VE GENEL TEBLÎGLERt Ist. 1976, 141 s. 15, 6. ICRA VE tFLÂS KANTJNtJ * Nızamnamesi ve * Yönetmelığı îst. 1976, 254 8. 20, 7. SOSYAL StGORTALAR KANCNU * S S. Kurumu Kanunu * Konut Kredısı Yönetmehgı * Bağ Kur Kanunu Ist. 1976, 245 s. 20, 8. IŞÇI SAGLIG1 \ E ÎŞ GUVENUGI TÜZtGÜ * Yapı Işlennde Iş Sağlıgı ve îs Güvenlıği Tuzügıi îst. 1976, 246 s. 15,9. DAMGA VERGİS' KANUNU Harçlar Kanunu Harcırah Kanunu Ist. 1976, 190 s. 15, 10. KAT MULKİYETÎ KANUNU Yonetim Plânı Örr"ğı Işletme Projesi Örneğı Kapıcı Yönetmehğı örneğı Gayrımenkul Kıralan Hakkında Kanun B.K. Kıra Hukumlen Emlâk Almı Vergısı Kanunu Emlalt Vergıst Kanunu Gayrimenkul Kıymet Artış Vergısı Ist. 1976, 191 S. 15, 11. DAN1ŞTAY KANUNU * Uvuşmazlık Mahkemesı Kurulması Hakkında Kanun * Asseri Yüksek îdare Mahkemesı Kanunu Ist. 1976, 175 S. 15, 12. ANAYASA Ist 1977, 192 s. 15, 13. ÎMAR KANUNU Ankara IsUnbul • tzmîr Imar Yönetmelikleri îst. 1977, 20, 14. DEVLET KANUNLARI KANUNU îst. 1977 20.15. ÖZET HALİNDE YARGrTAY ÎÇT1HAD1 BIRLESTİRME KARARLARI (Hukuk Ceza) 1929 1976 * \v. A. Nesıin ÖZBtL Av. 1. Dündar ÖZBtL îst 1977, 158 s. 20, GENEL DAGITIM XE ODEMELt İSTEK: * îstanbul Ünıversite Kıtabevı Dn anyolu Îstanbul * Yenı Ünıversite Kıtabevı Anrfara Cad 80 S'rkecı îstanbul Tel 27 54 85 (Broşur ısteyıniz.) Kaçak sigara satıcılarının da dertleri var Zafer ONtJR îstanbul'da adım başı karşımı za çıkan ve sayılan gıderek artan kaçak sıgara satıcılan, bu ışı bır meslek halıne getirme yolun dadır. Bır yanda ekmek paras. kazanmak ıçm gınşüen uğraşı, ote yanda yakalanma korkusu Burüar kaçak sıgara satanlarm bıtmek bılmeyen çüelerı . Sıgara var, Kent var, Malboro var, yerlı sıgaradan ucuz bunlar Kartonla da \erinz abı Bu sesler her koşe başmda, her sokak arasmda duymaya ahşageldığımız sesler oldu artık Hele yerlı sıgaralar karaborsaya düselıberı bır başka aranır oldu kaçak sıgara satanlar Onlarm bır gun ortadan kaybolmaları ertesı gun sıgara fıyatlarmda bır artısın habercısı o'u^or * HABORA • PARTIZAN . • PARTIZAN «Hayata Donüs», «Sevda Gelin», «Tatula», «Tango»nun yazan Georgı Karaslavofun romanı. • PART1ZAN Yenı basımı çıktı Kıtapçınızdan arayınız . • PARTIZAN • PARTÎZAN . ROMANLAR: Traven'den: • ÎSY1N • GECE ZtYARETÇlSt • ALTTNA HLCLM . Koralof'tan: • PARTtZANIN KIZI Stancu'dan: • TOPAL Daskalof'tan• BtiYVK MtCADELE . Jack London'dan • MACERA Semercıev'den • HtÇBtRI DONMEDt . Azuela'dan' • AYAKLANMA... Gançovski'den: • DEMIR PARMAKLILAR Nâzım Hıkmet'ten: • YAŞAMAK GUZEL ŞEY KARDEŞtM. . Guma'dan: • SİSLER DAĞIURKEN .. Kazancakıs'ten: • ALLAHIN FUKARASI . Polevoy'dan: • INSANLIK IGRLNA .. Fernandez'den• SLLEYM^MN Bazın'den • KIMt SEVMEYE K4LKTIM . ÎNCELEMELEE. Zaharıe\'denMAOCU PARTt IZERINE Fıscher'den: • LEIPZtG DlRtŞMASI .. Ignatoftan H SEMTiNE GÖRE FiYAT Kaçak sıgara fıyatları semtten semte degışıklık gosterıyor. Karakoy'de 10 lıra olan sıgara, Nışantaşı'nda 12,50 ya da 15 lıraya satılıyor. Her elme bır kaç paket sıgara alan bır koşe başıru tutuyor.. Hele trafıgın çok yoğun oldugu saatlerde arabaların üzenne bıle hucum etmekten çekınmiyorlar. Sıgara satanlarm büyuk çoğunlugtınun yaslan da 1015 arasında değışıyor.. Bunların yanında yürüyemıyecek bastonlu dedelerm bıle sıgara sattığı goruluvor.. Özcllıkle Karakoy meydanında hepsının bir arada bulunma.lan onlann bır şebeka tarafından yönetıldığı hıssuıı verıyor «Bu mu adalet?.. Baldular nu içijorlar, saUlk mı j»kalı.^orlar » AH 0 POliSlER YOK MU! Kaçak sıgara satıcılarının en korktuklan kışıler ıse pohsler oluyor. Bır yandan sıgara satarken, ote yandan erketedekı aTkadaşlarının vereceğı «polıs gelıyor» ışaretmı beklıyorlar . «Zor ış bızımkı» dıyorlar hepsl bırden. «Her zaman korku ıçmdeyız. Ha basıldık, ha basılacağız însanm ıçmden çahşmak gelmıyor. Bır yakalandık mı elımızdekı sıgaraların hepsıni ahp kımorlar. Yedığımız dayak da cabası » Konuşmak ıçin yaruarına >aklastığımızda once bır şey soylemeven sıgaracüar, bırden fotograf makınesıru gorunce basıvorlar fervadı, «Sız bızım ekmek paramızla mı ojTiuyorsunaz Ne ıstersenız sojlerız ama resmımızı çekrr.eym. Yoksa yarın hepımızı toplarlar buradan » Nışantaşı'na gıdıyoruz. başkalan \ar şımdı karşımızda. «Hıç gelmeyın» dıyor uzun bovlusu «Ben tanıdım sız gazetecısınız. B.z artık herkesm ne duşunduğunu yıızunden anlar olduk. Sıvıl pohslerı bıle yuruyuşunden tanıyoruz. Ne \aparsmız bız de boyle çal:şı>oruz » « Sız bızımle uğracağınıza gıdın >akalanan gemılen yazın1 » dıyor bir başkas: «Zaten herıtesın gucu bizırn gıbı ganbanlara jetı\or b j ulkede * "Zaten herkesin gucu, bizim gibi garibanlara yetiyor..,, «BAKIN YcNİ BiR GEMİ YAKAIANMI) GEÇEM GUN. EU, BIZiM SiGkRA FiYATlARlNIN AR1ACAGIHI GOSTEBift...» Soylenır mı o abla. Bıze nereden alacağımızı soylerler bız de gıder aürız Elmde sıgara satmajTuı ama satanlara gorculuk ettıklerı her halınden bellı olan bır başkası gelıyor yanımız?. «Sız bırakın onları bu garıbanlar bı r şey bılmezler Istersenız ben sıze çok şey anlatınm • Ve başlıyor anlatmaya«Ben bu ışe bır kaç sene önce başladım. Hep bu ışı yaomam ama ne zaman param bıter, ben o zaman sıgaraeıyım. Bu ganbanlara bakma sen Ama bu kıyafetleri yanıltmasın sızı. Bu eskı pusku elbıselenn alnnda kaç para yatar bılınmez Topkapı'ya mdıklerı zaman gıyecek ayakkabısı olmavan bunlar, sonra suet ayakkabıjı begenmez olurlar • Bır günluk ortalama kazancınız nedir"" Orası bellı olmaz satışa gore degışır. Ama bemm günluk ka zancımm 500 lıranın altına dustügu pek enderdır. Bır gwıd«bın lıra kazandıgımı çook bılınm ben Sıgara fıyatları da gelen mala gore değışır. Bakın yenı bır gemı yakalanmış geçen gun Bu bızım s.şara üyatlarmın artacağım gosterır. Boyle soyluyordu, bu ışte çok şeyler geçırmiş glb) anlatan Nfşanta<;lı sıgaracı «Bakma pıs ıştır ama universıte. okul bıtırmış diplomahlardan çok para kazanır bu ışı ıyı bılen» dıye devam ediyoT sozlerıne .. « Geçenlerde duydum Trabzon'da sıgara vokmuş, yerlı sıgaranın kaynağı olan bu sehırde sıgara yoksa bnralardakı insanlar ne yapsın Ben 20 karton sıgarayı guzel bır ambalaı vapar otobüsl» Trabzon'a gotürürsen Bunun masrafı en fazla 200 l, r a tutar. Ama ben ıki gün sonra Is'anbul'a 4 bın lıra kârla don" rım. Nıye yapmayayım bu işı nkujup dırsek çurutmekten dahi ıvıdır. Zaten bunu satanlann çoEiınu evden kaçmış çocuklar >T pıyor. Ne doğru kı bu memlekette bız doğru ış vapahm > SÂÇURIM KESilHESiN DiYE. Uzundu saçlan omuzlarına dokuluyordu sıgaracımn. SordUıc kaç kere vakalandın dıye. «Çook» dıve yan.tladı «Bız bıl'nz bu ışlerın nasıl olacagını. Alıp gıdıyorlar bızı Emnıjefe. Suçum'iz ne? Kaçak sıgara satmak. Arrn bır bakıyoruz amırlerın ellennde hepsınde bır başüa kaçak sıgara. Bu mu adalet. Buldular mı ıçıyorlar. Sattık mı yakaüyorlar. îstersen sana yakalandıgımız zaman ne kadar cezaja çarptınldığımızı da soylıveyım.. Üzerimızde 3 kartondan fazla sıgara yakalandı mı dogrj Emruyete önce dajak sonra saç kesılmesı. Ben saçlarım kesılmesın dıye kaç bmliKİer vermışımdır el altmdan Daha sonra mahkeme, e gonderırler Çok kere durumu oraya aksettirmezler ya' Zaten hanp blrımızle uğraşsınlar . Hepımızi toplayıp mahkemeye gr>turseler çok zamanlarmı alınz onlann Sonra ış çekeceğımı* cezaya gelır. Bu da 95 gün ağır cezadır. Bunun para karşılığı da 3310 fılan tutar. Sonra başınaan geçen bır anısım anlatmaya başlıyor. « Bıze trafik polısı kanşamaz Ama geçenlerde bırısı bızı sıkıştırmaya başladı. Bız de hepımız toplanıp ona Biraz para, bırkaç paket de sıgara verdık Çîimdı hergun goniniz kendısını, bızi tammadan geçıp gıder. Zaten bulmuşlar bızı her gelen b.r şeyler kopartmak istıyor Çoğ'ina da vakalandık mı venyoruz '00 500'u bırakıp gıdıvorlar Bu ışler boyle ışte • Ve sozunu şoyie noktalıyor. «Aslında anla*acak şejler çok ama fazla kanş maya gelmez, sız gazetecısınız ne de olsa » SUÇ VE İKTİDAR Y\Z*RI : Av. Necatı Erdem ISTEME : P K. 324 Kızılav Ankara FIY^TI : 12 50.TL. YENI ELÎF YAYINLARI Butun kıtapçılarda TOPLUMCU • OERÇEKÇİ • GEORGİ OtMİTROF . Aylık Edebıyat Dergısı Spasov'dan: 0 Rıılgarıstan Halk Cumhurh etinclp DE\LET DlZEVt . Todor Jıvkov'dan • BAR1Ş \e IŞBİRLtGl • SEÇMF.LER . Dımıtrof'tan: • HVLK CUMHURIYETtNE Fmney'den' • DtNYA H l K O I E T t CtA Russell'den• BOLŞEVIZM ödcmeli gbnderiliT . Kataiog isteyiniz H.ABORA KITABEVI P.K. 6 BEYAZIT/ÎSTANBUL Her sayıda DAHA GUÇLU • ..r . Yıllıg 30 Lıra PK. 41 Konak IZMIR Donemeç Yaymlan 1. Gulle Büyüyecek Adı Şıırler Alı Rıza Ertan 96 sayfa. 12 5 Lıra 2. ONLAR Öykuler Sabrı KURU 96 sayfa, 12 5 Lıra KAÇ PARA KiZ&NPfOfiliR! Çektıklerı bn çılemn acısını çıkarıyorlar nu'' Orası da bellı degıl Bir paket sıgaradan kaç kuruş kazanıyorsunuz' Kartonunu 100 hradan alıyonız. Bıze de en çok bır lıra ıle ıkıbuçuk lıra kalıvor. Nasıl buluyorsunuz bunlan? SABAHAT EMiR'iN GECEYLE GEIEH Hıkâye Kitabı, 240 sayfa, renkli ofset kapak 20 TL. Bütün Kitapçılarda Odemeli îsteme Emır Yaymlan, P K. 238 Beyoglu/IST. Tum okurlara. kıtapçı ve yavınevlerme duyurıı'ur Türkiye Zirai Donatım Kurumu Tarafından Nakliye Yantırılacaktır 1 4.1977 tarıhınden itıbaren bir yıl içinde Tekırdag lımanından ıthal edılecek Kurumumuza aıt sun'ı gubreler muh teiıf mahallerp naklettmlecektır Şartnamesı îstanbul Bolge Mudurlüğunden v» Tekırdag, Corlu Şube Mudurlukîen ıle Babaeskı, Catalca Edırne. Ge lıbolu. Havsa, Hayrabolu, îpsala, Keşan, Kırklareh, Lülebursaz, Malkara, Saray, Sılıvrı, Şarkoy Üzunkopru, Yalova Ajans Şeflıklennden temın edılebılır. Kapalı teklıfler 21 3 1977 pazartssı gunu saar 14 00'e kadar Karakoy Rıhtun caddesı No 7 adresmdekı îstanbul Bol ge Muduriugune verılmış olacaktır Kurumurr.uz ıhaleyı yapıp yapmamakta veya ışı dıledığıne vermekte serbesttır. (Basın 12587) 232S KAYIP ADMMYO Şebekemı kaybettım G*>çeTsızdır Mehmet AKIN K1LIC (Cumhunyet 2341) EDEBIYAT Mart sayısında Nun Pakdıl'ın bır oyunu: «Bir Üldürme Töreni» YazıUeneme: Nun Pakdıl, Turan Koç, Alı Göçer. Şiırler: Arıf Ay. Turan Koç, îbrahım Demırci, Ah Goçer, Meviut Ceylan, Cahıt Yeşılyurt, Sezaı Uğurlu. övkuler. îbrahım Galarh Wıiiıam Faulkner (Çev Yaşar Kaplan) Değitımeler: Emm Zıva:oğ!u Yıl'.ığv 30 Lıra Dış Llkeler: Asya, Alrıka 10", \vrupa 'Rusva dahıi; 150. Amenka 200. 4dres: P.K 50 Bakanlıklar Ankara BAYINDIRLIK BAKANLlCl KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Tahmıni bed°lı 1.949 298. TL. geçıd temlnatı 72 2:3 TL. olan 76 211591 dosya numaıalı 98 kalem çelık kılıflı motor jataklannın satmalınması 2490 sayılı kanunun Jl. ma'idesı geregmce kapalı zart usulu ıle eksıltmeye konulmuştur. Eksıltmesı 24.3 1977 Persembe eunü saat 16 00'da Anka ra'da Karayoîlan Genel Mudurluğu Malzeme ^ubesınde apılacaktır. Şartnamesı aynı \erden bır dılekçe ıle 50. TL. bedelle venlır. îsteklUer 19761977 vılı vizesl vapılmış Tıcaret. Sana,i Odası veya Esnaf Belgesını. geçıcı temınat mektubu \eva makbuzunu. şartnamede ıstenilen dıger belgelerı ve alınan şartnamenın ner sahıfesını ımza ederek dış zart ıçıne koymak şartıjla hazırlayacaklan tesht mektuplarım eks.rme saatınden bır saat evvelme kadar makbuz mukabılınde Komısyon Bajkanlıgına vereceklerdır. Postadskı gecıkmeler kabul edılmez. Duyurulur. (Basın 11437 ı 2320 ERNESTO CHE 6UEVERA (Hayatı ve Mucadeiesı) I Lavretsky Yakmda çıkıyor. Devnm Yolu Yayııtlan PK. 375, Kızılay . "nkara YAPIT 6. SAYISINDA % ENtPERYALtZM VE SAVAŞ • TURKIYE DOSYASI • URETICI EMEK VE VRETtCl OLSIAYAN EMEK KITAPÇILARDA GAYRIMENKUL S.4TIŞI: İSTANBUL 10 NCU İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 1916 II Şışli, Teşvık^'e mBbaUesi. îhlamur sokağında kâın 105 pafta, 845 aaa, 75 parsel sayıl: 360 00 mi sahalı kargu apartmanın 10C 870 ar^a payıı çatı katı 13 (12 ı no. lu meskenın hacızlı dan Vh 16 ir.ssesı satılaraK paraja çe\ nlecektır. Imar Durumu: l')/4/lP76 tarıh ve 1488 sa>ılı ımar durumunaan. Bu yer 1 1 L elçekl: 17 4'19r8 tasdık tanhiı. Vali /O O ' Konagı tadılat plamrıa ta&; oldugu, ıskan sahasınöa, dort yüUk Drosranı aısmaa bıtısılı nızam, ımar srokısmde tarah kısma catı katı sapılamai. kaydı ıle H 12 50 M. yuksekUğınde ınşaata masMt oıdugu anlaşılmıştır Tetkikat: Teşvıkıje Camıının Beşıktaş tarafındalsı ve tapu kavdmda InUmur soka|ı olaraK behrtılen sokak mahallen Goknar (rerıkıye Fırın) sosağınaa 96 kapı no lu Serdar ısımh 2 bodrum, 1 zemm ve 4 normal satlı, betonarme karkas apa.tmanuı dışı B.TB kaphaır Apartmana sokaktan. ıki u n l a n demır korsuluklu 13 adet mermer basamaltla ınılen pa.ad^yen zemmlı bır kopru ıle gelınır Üç bolumlu tek kanat aemır konstruksıyon camlıkapı ıle zemını mermer kaplı antre ıle de bınaya gırılir. Dort bolumlu ıkı kanat anşap camlı ruzgarlık kapı ıle zemm kat sahanlıftma geçüır IT'^er nmza'1' basamaklı merdıvenler.e katlara çıkılmaktadır Her Katta ıkı daıre bulunmaktadır. Bahıs konusu 13 no lu ve 12 kapı no, lu daıre tatm kaydında çatı katı olarak gcstenlm'S ıse de mahallen tam kat nalıne getınlmış \e kaun tarcamım teşkıl etmektedır. Bu daıreye zemını renkli mo.:2ik kaplı anter ıle gırılır. Antreye bağlı sag tarafta. sokağa bakan parke zemınh ve balkonu olan bır salon, gınşm karşısında ara bır kapı ıle geçüen ufak Lolde iayans tezgihiı dolapları olan bır mutfak, yanında bır \V C. \e arkaya uzanan kondorda fayans duvarh komple bır ban\o ıle arka tarafta bıri kuçuk ve yıne b:n balkonlu olmak uzere 3 odadan ıbarettlr. Oda zemınlerı marley kaplı ve ıç bolme kapılan buzlu camlı ve yağlı boyalıdır. Daırede, su elsktrık, kalcrifer mevcuttur. Kıjmeti: Bıhrk'.şı taraündan çatı katı 13 (121 no lu meskerun İC 16 hıssesıne 400 Oırtj. lıra kıymet takdır edılmıştır. 11S açık au.rn.csı 11 4/1977 pazartesı gunu saat ll'd^n 1130 a kadar Iîtanbul tuiı&nanmet te Acdıye Sarayı nüa 10'ncu tcra Mc<nJı;u£.nda yapılacaktır Arıtırma şartnamesı her'iesın goreoıknesı ıçm 25/3/1971 tarınınden ıtıoaren me rrunvetımızde açı.% buıutjdurjlacak'n. Iuc açık arttırmada teklıf edüen Ledel mulıammen kıjmetın c 75 ını ve varsa ruçnanlı alacaklıUınn Cu gajnmenkal ne temın eaılmış alacaslan mecmuunu aşniîvdıgı takdırde en çok arttıramn taahhudu bakı «ımas uzere arttırma on gun daha uzatılarak onunou .'1 4 19T7 pcrşembe gunu aynı saatlerae ve avnı yerde yapüacak ıkıncı aruırmada en çok armrana ıhale edı lecektır Ga\ııraenJrul ker.dısme ınaıe oıunan kımse .lerrsn veya veırlen meh:l ıc.nde ıhale bedeımı vermezse nanıına \<JpJan ıhale fesh o ur.araK 1 1 K 'nj:ı 1J, 'ntu maödsb' mı.;nıa tatbık olunur Iki ıhaie arasında İÜTK ve geçen g,ımleruı \ \\ dan hesaplpna^ak fıv u aığer zararlar a;rıca huıîme hacet kalmak'îizın aiıc.dan trhs.ı olunar. Ipotek sambı alacaklUarla dıger ılgjlıler.n \e îTtıfak hakkı sahıolennn ha':;arını. la:ı ve masraia öa«r oUn ıcaıalarını dayanağı belgelerle 15 gun ıçmde icra daıresıne bıldırmelen ıcıp edeı A.ksı halde nak ları tapu sıcılh ıle sabıt olmadıkça satış bedelıma paylaşmasından harıç kalırlar Talep edıldığı ve ıki lıralık posta polu gondrıldığuıde şartnamenın bır omegı gondenlır Arttırmava ıştırak p*nıek ısîeyenlenn arttırma şartnamesını oku muş ve ınundereoaur.ı «vrer kabul etmış ad \e ıtıbar o'.unacaklardır. thale're ışhröK etmek ısteyenlerın muhammen r kıymetm ~, ic'u r.'sbetın ae pey asçesı r vejd mılli bır bankanın "emınit nr'<f lojıur tevdiı me<~bu ı oîup alıcı bmde uç damga resrnını ^aıe>' n.uteakip ödemeye mecourdur FBÎla bılgi edın.n?k «stevenlerın 197S 11 dosja no su ıle memunyetımjıc muracattları ılân olunur emeqiit biriiqi 4 SAYI Ç1KTI Gunumuz Türkıye ÎŞÇI smıfı hareketının temel ozellığı • «Yaşasın DISK» ve «Işçıler Sendıka yonetımıtıev şıarları kendılığmden geımelığe boyun eğmedır. • So.^et Sosyal emperjalızmi (') tezi sosyal şovenlerm savunduğu bır tezdır. % Türkıyede ulusal sorun sınıfsal mucadelenın parçası halıne gelmiştır. • DISK Yıirutme Kuru^una. «Geçıcı Seçım Hukumetı» geçıcı devnm huKumetı değıldır. Yazışma adresl: PK 192 Bejant İSTANBLL TURK 5AİRIERİ Sadettin Ndıhct Ergtm'ua 8i 98. fasıkuller Goniil Kitabevi, Sahariar îstanbul Tel: 22 85 31 * * Ç1KT! Turk mıllî kulturunde buyuk bır boşluğu dolduracak eser. «TURK HALK MUSIKISÎ ANSIKLOPEDISI» Yazan: I. Turk Musıkısı Konservatuarı Öğretım Üyesı Dr. Şenel Önaldı. 1. Sayı yayımlandı. Fıatv. 14 TL. îsteme adresi: Uğur K.tabevı Ankaora Caa. 6466 P K . 20 * * * * * * * * Yazışma adresi PK. 418 Aksaray Istanb'al ÎSTANBUL (Basın. 1789j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog