Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYE? 10 MARI 1977 Roma 8 (F 4 ) Senvor Musolını bır Fransız gazetecısine şu beyanatta (1) bulunmuş. tur: «Biz murtecıiz (2) Hem de vahşı ve şıcidetlı surette mürtecuz Faşıstlık, hukumetımızın esasıdır Dığer hukumetle mü 10 3.1927 teharnk (3) bır kavım (4) Uzerınde parlamentolannı bulundur dukları halde bır ınzıbat (5) al tma almış sabıt (6) bır Mılıs MUSOLiNi NE DiYOR! askerıre ıstısnaf (7) etmekteyız Her Fasıst kuvveı hükumetın bır kısım ve mesulıyetıne tediler faka* rmıvaffak olama k»Iesı de evvelld akşarndan ıti (8) iştırak (9) etmektedır Be dılar Merrüeke ı harbe surukle baren eletctrıkle tenvır (26) olun rum sıyası hıç bır kınım (10) meyi asla arzu etmıyorurn Ben maya başlamıştır Evvelce bura yoktur Fakat bazı tehhkelı ın Musyü Brian'ın Sulh (17) kelırne da havagazı kullanılmakta idı sanlar vardır Meselâ arkasırda sınden anladıgı manada sulh # \menfca ıle aramızda dıpMoskova bulunan komunıstler pervenm (18) Sulh bana harpt loması münasebetı (27) başlaya tehiıkelıdırler Anarşıstlere gelın te serguzeşt (19) aramaktan be cağı cıheüe seneı malıye ıptı ce, onlar tecavuz (11) kabilıyenl menpden '20) pek çok Istıfa dası (28) olan hazıranda bütçetınden mahrum (12) ruya goren deler (21) arzetmektedır (22)» iın kabulu ıle beraber hukü Insanlardır Dahılde hıç hı 0 Kadıköy cıhetıne elektnk mptımızı temsil etmek üzere düsmanım yoktur Bın Faşısr cereyanı venldığt halde Üsku Waşhıngtona bır sefıri kebır aleyhdan içınde dokuz yuzu be dar tarafına elan cerevan venl (29) tayınl (30) takarrür (31) etnun adaletıme muracaat (13) memıştir Üsküdar ahalısl de bi miştır edıyorlar Bu da onların zannet> raz evvel elektnk tesısatının • Borsada birkaç gtm zarfın öğl (14) kadar Faşıst aleyhdan (23) ikmalini (24) istemektedir da ehemmıvetli bır tereffu (32) ler Kadıkoy Elektrîk Şlrketı olmadıklarını göstermektedir arzeden tngrliz lirası dün kam Oslrtidara bir hafta on gün son bıyn borsasmda t»nezzüle (33) Fransa ile münasebetımıze geJ cereyan rerebüeceğını bıldır haslamış ve 967 5 de açılan ster lince onu hıç bir şey lhlâl (15) miştir lın %4'de kapanmıştır. Altın edemıyeeektir Arada bazı ihti borsası 826 5'dır lâflar (16) olmuştur Hatta ga• Seyrü sefain (25) idarest( 1 ) Beyanat Demeç zeteler bunu şiddetlendırmek Isnln yenl yaptırdığı Kadıkoy is( 2) Mürtecı Gerici 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET ( 3) MUteharrft Yer deglştl reDilen ( 4) Kavım Budun ( 5) Inzibat BUz»n bagı ( 6) Sabıt Durağan, tanıtian mış ( 7) îstmat Davanmak ( 8) Mesuhyet Sonımluluk ( 1ı Istırak Katılmak (10) K m ö ç almavı amaçia van gızh dUşmanlsk (11) Tecavuz S a l d ı n (12) Mahrum Yokstın (13) Müracaat Bas^•urmak (14) Zannetmek Sanmak (15) tlılal Duzem bozma (16) îhtılâf Anlasmamazlık (17) Sulh Barış (18) Sulhperver Banşsever (19) Sergüzpşt Seru\en (20) Menetmek Yasaklamak (21 > tstıfane Y s r a r (22) Arzetmek Sunmak (23» Tesısat Dosem (24) îkmal T a m a m ! a m a k (25) Sevru sef^uı Gemılerin ^•urutulmesi (26) Tenvır A\dınlatma (27) Munsseb^t tlışkı (28) Sene ı Malr e tptıdası Jlali yıl baslangıcı (29) Sefırı Kebır BüvukP.çı (30) Taymi Atanması (31) T a k a r r ü r K&ralaştırma (32) Tereffü Yukseltme (33) Tenezzul t n m e ÂŞIK MAHZUNÎÂŞIK İHSANÎ «Mahzurü bugün vaşayan halk ozaniarımızın hakkında en çok sözeaılemdıı Gerçı, gazete ve dergı iıaberlerıne bakıldığmda bunun bovle ol madıgı karşı göruşü çıkanla bılır Ama, bu karşı göruş madaljonun salt bır vuzu olup tam gerçegı vsnsı^maktan uzaktır Çünkü Mahzunı, ga zete ve dergılpnn sanat na berlerınden çok halkın içınde rasarıaktadır • Kıtabın jazarı Sulcyman \agiz, Mahzunı üs tüne bojle dı\or Aşık Mah zunı de Aşık İhsanı gıoı gele neksel saz şıımıın (ak'nma aglama dutannı vıkıp zulme karşı havkırma donemine var mış bır halk ozamdır Ancak bu havkmş modern devnm ci bilınçle dP vpr yer sımsek panltılan gostermektedır Kı tabın 2i sayfasındakı şu dı goz a'alım TarladP vorulan benım 'Cep hede göğsunden vunılan be nım Benım adım halktır, «enlen benım F\ı fiızeler, geleneksel pasıf dert vakınmala nndan ılprt geçemeyen sar saırlennln dediklennden çok ılerde atak bir duşüncenın an latımıdır Bunlar onun ı^çı smıfuiın şaın o'maSa vonel mış oldugunu gostermektedır Bu vüzden de ışçi smıfınm düşmanlan onu amansız bl cımde ızlemekte haîkm arasına sokulmasmı önİPmege ça Hasan tzzettin DiNAMO lışmaktadırlar Kitabın yazarı Sulevman Yagız da genç bır avdın oknakla blrlfkte küçük \aştan ben Mahzunînın şıır lenne gonül vermıştir Onun vuzlerce plagını edınerek şıır lerım toplamış onun üstune ^ aptıgı ıncelemeyı ekleyerek şaın tanıtabüecek bu kıtabı olusturabümıştır Kıtabın başında seksen sa\ falık bır lnceleme j e r almaK tadır Gensı, saınmızın turlu şuriennden oluşmaktadır Bu şıır bölümu gozden geçınlm ce geleneksel saz şıınnden turlu vonlerden etkılenmış bir •=ıır yapısıyle karşüıyoruz Açık îlısanı de başlayan, su ren tanyen aydınlıgının zen gınlıgı, sonra, hece şıırtne tu Mrlılık, gUç veren şıır mımarısı bu şurlerde nenuz son kılometre taşına ulaşmamış «Ararlar benl» şıirlennde, bajg lar, aağlar softalar sözcuklen nı bırbınnı ızleyen ujaklar olarak kullanmış Hece şurını bunun gıbı varalayan bırçok uyafea dek geliyonız Mahzunı geçmışın saz şaırini ınceledı, Pır Sultan Aodal'ı eylem kılavı zu olarak seçtı. Sesıru Davut Sulan'den aldı Asık Veysel' d*n etkılendı Diışün felsefe sınl, yine kendl dedıgme göre Pır Sultan'dan aldı Artık halK şıınmn gül bulbul motıf leruıı oır yana bırakarak hal ka ınsana onun dertlenne açı lacaktı Öyle de yaptı Ne vaZIK ta, şunn şaınn, devnmcmın en buyük düşmanı olan Hayjamın kadehlen, aralıksız onun da elınde panamakta dır Içkı bu faşızm kertesınde korkunç düşman. bu coşkun okumuş ozanı Drakula gıbı ızlemektedır \şık ihsanı M bır bütun olarak veren bu kıtabı Aşık Sı nem Bacı derlemış Kıtap, ihsanı nın hemen bütün 5>urlennı içernor Okudugunuzda goreceksınız kl bu şnrlenn 5 a pısı bızım hece şurlen ustalanmız olan küçük biırju\a şaırlennkıler gıbı sağlam Yal n'z sairimlz saz şıinnin ko lavlıklanndan olan varım uyak ları da bol bol kullanarak ya rarlanmış Aşık thsanı daha oncelen de yazdıgım glbi bızde ışçı sınıfına şiınnın ışjgı m tutan ük halk şaıridır Bır ^andan ağava saldmrken bır vandan da modem duşunceler den etkılenen guncel kavgalara ka'ılmakta bırçok şunıun nabzmda modern toplumcu, devrimci şurın müzıgı doyulmaktadır îşçi sınıfının kıla TELEViZYON 18 40 ÇİZGtLERDEN BtR lanacak Kendısıne suıkast DEMET yapılan Albay Steve bıvoProgramda küçük seyircinık gücünü kullanarak caler ıçın hazırlanan çızgl runı kurtanr Steve Austın fılmler dınsınden bır dekendısinın bıyonık gücunü met sunulacajc bılen düşmanlanrun peşıno 19.05 MIZİK SÖLENt: dusecegını hesaplar v» ar Izmır Televızyonunca kükadaşı Oscar Goldman'ın çu* seyırcıler içın hazırtavsıyelenne uyarak bır lanan müzık progı> raında, dostunun çlftlığınde d n Izmır Atatürk Korosu'nlenmeje gider Ancak, dlışdan okul sarkılan tzlenemanlan onu bulmaya !iacek rarlıdırlar 2125 KADINLARIMIZ: 19 30 INS1N VE DÜNTASI. Istanbul Televızyonu'n''a Telerızyon Kültür Yayın hazırlanan ve Sema Okay'm ları Şubesı'nce hazırlanan sundugu programda bu kez ve Gulseren Budayıcıoğlu'Çocuk Efıtımınde Anne ve nun sunduğu programda, Babalarvn da%Tanışlan k o kımsesız çocuklar sorununu edılı; or Programa kanun uçuncu bolumü yaymtılan Psıkıyatn doktoru Ozlanacak gur Polvan, konuyla ılgıli 20.00 HABERLER VE HAVA açıklamalar yapıyor ProgDlRlTVnj ramda Şahıka Günsel'ın 20 35 ALTI MİLYON DOLARLIK vazdığı ve Zıhni Gdktav. AD4JM Nevra Sıpal, Zallha, Hale Ajanlı, Gülşen GirgınîîOv, Dızı fılmln KAÇ STEVE Sezaı Erkoç'un rol aldıkla KAÇ adh serüvenı yayınn ÇOCÜK EGtTÎMT »dlı kılçük bır oyun da yer alı \or 2155 EGE MAGAZÎNtzmi' Televızyonu'nca ha zırlanan bu yenı magazın programında su konular ver alıvor tzmir Şırtnyer kapalı devre renkli televız\on vayınlan Ege Ünıver sıtesı Gezıcı Dış KllnlSmın çalışmalan, Astragan kur kun elde edılışı, îzmır Beledjvesı'nın veni aldıgı ıt faıye araçlanyla yaptığı tatbiKat tzmır Beledıyesı f nın ken ın temızlıği Içm kullandığı veru ve eskı tp mızlık araçlan Ege'dP bahar tzmır'ın trafik so runlan\la ılşfüi rrtportailar îzmır Küıtür Merkezının folklor çalışmalan ve bır PV hanımınm eskı gazetelen hamur halıne Ketıreres vaptıgı hevkelcıkler . 22 30 Gl"NE BAKIŞ BULMACA 123456789 vuzlugunu vapan devrlmd Mlturun hızh ntmı içınde solu>an şaınn varngı, bu şurlerde ışılüı bır portre çızmektedır Aşık İhsanı run uiacık \arligi, gurül gurul akan bır degırmen olugu suvu gıbıdlr Yalnız, bu gurle\en su, \erdıgı umutla serınleticı, öfkelı hızı ıle fcav gacıdır Kır kesımmden kopup gelen bu taze ses ışçı sınıfı raızın günluk kavgasmda guçlu bır rmlıtan olarak jerleşmış, engın bır dunyasınm kav gasında dev eıbı seslenırken fabrıka ısçısının janıbaşında da saygıvla dırüenen ses saz •ianst ustahgım korumaktadır Şaın boşuna ovup ovmedıgımı kamtlamak ısteyenler, bu kıtaoı alıp omın şurlennı bir Kez de topltı olarak okumalıdırlar Şaır bır şunnde halkımızm nasıl s a r m c ı bır uya nış ıçinde oldugunu şu dlzelerle ne guzel anlatıyor Geli <o r hey bre dostlar gelıyor ' Koca halkım kalka kalsa geli vor 'Yılıılası zorbalıgm üstü ne Her bır verden aka aka gelıyor Anayasa şıırmden bi" parça alahm Soyle sazım, sosvalızme, şu fakır Anayasa kapalı mı açık m ı ' O dedı, bu dedı, bır de sen soyle'Anayasa kapalı mı. açık m ı ' Düşln kahramanlıgının hınyla başınm donmesını ısteienler Ihsa nı'nm güzellıklerını bır kez da ha seyre çıksua. KUTLUĞ'UN SERGİSt Sanatçınırı sergi çagnsı Içın %azdığım sıuuş yazıinda oncelıkle şuna degınmıştım . «Fuça ve palet bıçağı ıle uğraş guç bır ıştır Bu tekmkte bellı olçude boya bınkımlerı olur Bunları karartmadan, şıırsel gücunu bozmadan sa^ctam e du yarlı br ölçude tutabilmek » SOLDAN S4GA1 Basımda dızgı ışmde kul lanılan harf \eva başka ışaret kahplan 2 Bır şeM ^"aparken elden geldıgı kadar ıjı yapma%a çaba harcama ışi At tımannda kullanılan ınce kıldan kese 3 Kanm içınde bulunan kü çuk yuvarlaklann adı Kopek ıçın hazırlanan m e c e k 4 T e ' M parklarda bulunan oturacak verlerp \enlen uım Olçek 5 Geçen delıp geçen ıçe ış leven 6 Başkan Boş saç rra 7 Tersı samanunıun sım geM Başkald'ran R Mırelı sırh O ver anlammda bır so7 9 Önunden geçilerek k»ndı«ı np sırgı gosterılmek ıstenılen nluntn tabutu konulmak üzerp vapılmış kumaş'a ortulü yuksek taban YTTCVRIDAN 1 Eskıden dervışlerın hep bır agızdan yuksek sesle zıkret melenne verılen ısım 2 Ikı ucu arası çoa olan Isimler an lamında bır soz (eskı d'H 3 Bır tatlı turu Bırtek havvanı 4 Tersı bır bayan ısmı Avakkabmın tabanından \ukan ^oımuşak kısmı 5 TPIM eski devırlerde kullanılan bır başlık 6 Bır renk Davanıklı güç lu zorlu 7 Tprsı hasta olmama halı Bır emır P Eskı bır romancırmzın adı Tersı Turk para bırımlennden b m ran «ım^esı 9 Ter<=ı tpvana a«ıl»n samdanh lâmba (•çoğul). DÜNKt BULM^CANIN ÇÖZTMl SOLDAN SAGA: 1 Ivedllık 2 Salâ Olay 3 praH Ta 4 It tmalat 5 roH alsrA 6 Ant 7 Lar An R veB Ritim 9 Atına AJTIB 1 Ispiralva 2 \arfo Aet 3 Ela Harbı 4 Dahı 5 MaUra 6 Lokal \"ı 7 îl Laf Ta 8 Katar Kım 9 Yatak Ma «On vedi vıl «onra» dıvnr «lshak»m venı basımınm 6a<«5 runde Onat K ıtlar . On yedi vıl sonra tazelı&nden, dın'ligın den \a2insal ıncelıklennden hıçbır şey yıtırmemıs; 65 sonra81 oykucülennl çokca etkılenıış bir yapıt, nıhayet, genıs okur kalabalıklanna ulaşabılıvor «tshak», tek oasına, bır yazan. Onat Kutlar adını, edebijatımızm sayıh o^ kuculennden bin kılmaya vetmış bır üründür Bıze Antepı folklor dünvasından gündelık gerçeklere masal dan acı toplumsal sonmlara, korkunç bır e%ren olarak tam tıjor yazar Zaten yapıtımn es kimevışı, bugun de guzellıgiyle ayakta kalması buradan kay Daha doğru bır devımle, bu yolla \orum ve dışa vurum dılının karannı tam ^üresmde saptajıp durabılmek ustaca fcır bereri gerektınr \rabe«<, Leke düzenlemelerl, S'.yah Bevaz ın enşılme7 tadı RenK vıbrasyonlan ve çeşıtlemelerı gıbı ogeler boyie bır teKniıîıe çalışan sanatçıda kolav çozüle mevecek sorunlar yaratır Hele np çeşıtten duyurunuz (Mesaiı olur^a olsun bu arada savbolaoılır «adece teluiik Manı yer kalabüir ortada Günümtı? Turk resım sanan çoşkustı ıç'nde ÜSTÜNE Bırej d «anat Sanat konusuna Ku'luğ yapıtlan nedenı ıle degınmıyecegım Kutlug da venlmek ıstenen aranan oz daha çok Resım Sanatının tekruk ogelen ıle orulmuş salt duyarlılık ve lınzm olarak algılanabilir Ayrıca bu konuda tura sınırsızhğı ıle sanatçının yaratı vorum ve «amacına» \armak 'çın «araç» seçenegınm koşulsuz sanatçı ozgurluğüne bırakılması sanat vapıtının, çeşıtleme zengınliğının uretımı açiMndan dogru olmaz mı aıje de duşunmuşumdür Bu sozlenmden sonra yıns do şjnu soylujorum bu sergı ıçın Gerçek ustalann sergılenn» gor duk şu birkaç aydır Bunun vamnda sadece «FLASH« serg,ler de oldu Nüzhet Kutlug bunlar arasında gorulmesı önemspmıes! gereken hasan kefesı daha ağır basan tşlerle karşınııza çıktı Yenısı bakalım ne getınr. O. Zeki ÇAKALOZ çeşıtll sergiler arasında «Keştın> deyıp, bız kaleme sanlanlar samnm epey ter dokmeiteyız Şunu vurgulamaıc ıstıvorum . Gunumüz Resım Sanatı ıçın yazı \azmak, «Resım» boj ayıp eergılemekten daha zor 1a da Denım ıçın ovıe Kuşkusuz kışısel kanım bu Bu zorluğu bunca vıldır okuttugum «Sanat yapıtlannı ınceleme. «Sanat Yorumu» gıbı derslenmde hep çekmışımdır Ama ote yandan Resım Sanatını, dogrusu eğnsı ıle, ekslğı tamı ıle \ıne bu eleştınİT or tava koyacak topluma yanMtacak Ama erdemlıce, dcıtça ovgu ve vergısı de beraber v dp vansızca Bu konuva ge çenlenie v n e «Cumhurıvet»*p Savın Gültekm Elıbal gerçe< «ergılerden bın içın, PEKER içın ne denli gtizrt v» 57)0 değımvordu Kutlug un serg u m ıkmcl <e? sessızce ınceledım Su1 jşta teknıgı ıçın razdıklarıma^ kararlıyım Şımdı sunlan eklemek ıstıyorum Sanatçı bu teknıgınl yenileme Kereksmımı duymadan. başıva stıller denemesıne gıtmeden burada tutunmak ıstivorsa onenil olan iki bgeyı bır. kompozıs\on tasasını bır a? daha gozden geçırmesı gereklı Ikıncı si ıse küçük boya ezılmelen ve duzey parçalamaları, geçışler arasına sıkışmaktan daha ozumlü ve ozgur «Leke^yı kurtarmalı Bu da bellı bır reıwçılık ustalıgma enşmıs sanatc <1a renkten odun rermpden ç">zumlenme'ı Gunümüzde tartıçılân R A DY O 1101 11 16 11 30 \çuxi, program ve kısa 12 00 haberler Turkuler, şarkılar ve oyun 12 10 12 55 havalan Kısa haberler 13 00 Gunaydın 13 15 Bolgesel gunaydon 13 30 Kısa haberler 14 32 Koye haberler 1500 Bolgesel yayın 15 01 Haberler 18 00 Sabahtan sabaha 16 05 Kısa haberler 16 35 Damla damla 16 45 Deprem 17 00 Kısa haberler ^rkası yann 17 02 Bolgesel yayın 18 00 Kısa haberler l°00 m m m TRT 1 • • 05 00 05 05 06 00 06(12 06 30 07 00 07 02 07 07 07 30 07 40 09 00 09 02 09 45 10 00 10 01 10 21 11 00 Çocuk bahçesi Turkuler Yabanct dıl dersl Bolge haberleri öğle üzerı Radyo Televızyon prog ram haberlen Haberler Oyun havalan Bolgesel yayın Bızden sesler Kısa haberler Sızlerle birlıkta ^ s Bolge haberleri Yabancı dıl dersl Hafıf müzık Çocuk bahçesi Kısa haberler Aksama doğru Bolgesel yayın Haberler 19 rn Bolgesel vayın Koy dağarcığı Nev taksımı Dın VP anlak konuşması Çocuklar ıçın : ı on Kısa haberler 2102 Radyo tıyatrosu 22 00 Kısa haberler 22 02 Bolgesel yayın 22 02 Hafıf BaU müzığl 22 22 Turkuler 22 40 Şarkılar 2^00 Haberler 2"! 10 01 00 Bolgesel yayın 21 10 Yurttan sesler 2140 Akıf Özusen'den sarkılar 24 on Kısa haberler on 02 Gece yansından sonra 00 40 Kuçuk konser nn 55 K"=a haberler 01 00 05 00 Gece yansı 20 15 20 40 2*145 f 5o BÎR USTANIN DÖNÜŞÜ Selım İLERi goçuk bir vahda ve kırmm bo vası ağırmıs bır vankn vapı sında (ÇubukJu) eeçen Bu ovkünun kısa zamanda ya>ım lanacagına ınanıyorum Boylelıkle \ntep ten Istanbul a kalın bır Kaayolu aoşeneces me ters dü$*n etkpnleri sergılı yormuş P»m Gemiin iermnız me >akld$ımı ,obur saum ya zarlannlunaen ve fanatiıi femı nısuennlunden değışık Yazar, erkekkaduı avrımı gunnuyor, tersıne erkegın de, kadımn da ougüıokü kapıtalıst topıumda ne rien mutsuz vaşadıgını î'dP 1 jor Pam Gems, yapıtını tanı tan yazısında, kadın yazarların sorunlanna aeğınıyor ve Vır gınıa VVoolf'tan bu >ana, hemen her kadın \azann <sbır çalışma odası» olması ge.cklılığıae »şaret edıvo Ovun, sınema teknıgının a\ dmiatma ve plan ogelenvıe bu turlsiıyo r u ş A\»= 5<ısa « >» redevse tek karelık sahneler, \ar, avdmlatma bıçımıjle sag lanabılen», dı\or Ozel KJ top 'umsal yaşamlannda alabıldığıne mutsuz bu dort kadınrian bın sokaK kaaını. bır başkası 1 ^05', alı ;* uçıincusu es^arkes \ e ınanç&ız, sonuncusu 1 sa koca sı tarafından terkedılmıs bır ev a.adjıı Endustrı oplumlartnın bır kara vergısı de dıjobııiTiz \apua. Sartne aralannc^ kul lanılan vabancılaştırma etjcısı sağlavıcı televızyon kornşmalan söz konusu kara yergıvı bns oütün pekıştınyormuş Iktısaoi bunalımın doruklaştıgı İnuil tere ae bu o\umın ılg top'an.a sı sas rt'ri «HMİamaz TRT II 08 00 09 00 0^30 09 45 10 15 10.30 11 30 1145 12 00 12 20 12 40 Gun başlryor Olavların ıçmden ^z z Şeıses ten turkuler önce soz vardı S Ersoz'den sarkılar Okul radyosu Turk efsanelerl Zıya Taşkent'ten sarkıiar Hafıf müzık Aıle çevresı Turıtçe sozlü hafıf müzflc 13 00 13 15 13 30 1400 14 15 14 45 15 01 16 00 16.20 1640 17 40 18 00 18 20 Haberler Hafıf müzlk Olaylann ıçınden N H. Çulha dan şarkılar ÇağımıziD büım oncülerı Ozanlık toresını yaşatanlar Okul radyosu F Kozınoğlu'dan şarkılar Arkası yann Kadın ve aıle Sevılen sesler Atatürkten Saz eserlerl noo 19 :n 0 21 22 23 21 23 23 45 15 30 00 02 15 10 3.5 55 Yurttan sesler kadınlar topluluğu Haberler Çeşıtlı muzık Karma fasıl Barok nrüzık Olaylann ıçmden Açık oturum YAYKUR saati Bır romanıraız var Haberler Türküler geçidl Program ^e sapanıs naklanıror «tshak» genış okur kalabalıgının ' argısuıda nasıl degerlendınlecek kestıremıyo rum ama bır kuşagı gerçekten etkıledı Yapıtınuı tutkunlann dan Oıdugxım içın bu yeıu ba sımla aynca sevındım Onat Kutlar şu günlerde yogun bır çalışma düzenı içınde tkmcı kıtabı. samnm smpma yazılanndan oluşac<»k Ama bu arada, on • edı • ıl a'a < erılmış < oykucülük uîraşı da yabana bı rakıtmavacak Bana anlattıeı bır oyku konusu \ardı Onat Kutlar ın O «Senarvo» dıyor du ya dort dortlük bır ovkuydu Bogançı nın Anado M vakasında MAYFAiR THEATRE'DA SİJKSE anlatı>or Pam s. modern Ingllız tıyatrosu nun gozde lazarlarmdan b ' n Bu mevsım Londra'da eıestır menlenn \e izlevıcılenn en çok ılgısını toplayan bu vapıt dort kadmın jaşam ovkü «undpn yola çıkarak, çağdas ka pitalist toplumlardakı t"rrıri2 07 00 07 02 07 30 08 30 09 lo 09 4o 10 15 1115 ı n ı ııı Açılış i e program Gune başlarken Sabah ıçm Persembe konseri Eızden besteler Yurttan sesler topluluğu Dıskotegımızd°n tkı soUstten klasık eserler TRT III 1145 12 45 13.15 14 40 15 00 17 00 17 30 1600 18 00 18.20 öğleye doğru Turküler geçıdl Muzık şolenı Gufteler ve sojledıkleri Turk bestecilennden Çeşıtlı sololar Konçertolar Müzık dunvasmdan Aldı sazı elıne Oda mıizığı 19 00 Anıların mtizıgi 20 00 tstanbul Devlet senfonl orkestrası konsen 2130 Turkuler ve oyun havalan 22 00 Caz şarkıları 22 30 Erkekler faslı 2100 Geceden geceye 24 00 Gece ve muzik no3o Sonat saatı 01 00 Program ve kapanıs ECZANELER BAKIRKO} Canan (Atakoy), \eru Osmanı\e (Osmanıye), Lok man Hekım (Bahçelıevler), Uzay (Bahçehevıer», Sezguı (Yeşü koy), Yenı (Kanarya), Tekln (Esenler) Özlem (Sefaköy), Bizım ı Kuçuk Çekmece), Sevun (Merter Sıtesı) BESİKTAŞ. Halıl Naıl Tıpı (Ortabahçe Cad), Leyla (Dıkılı taş), Akatlar (Akatlar Zeyün oğlu Sok • Ortakov (Dereboyu Cad ), Parlak (Amavutkoy), BEYKOZ Şifa (Ortaçeşme Cad ), BE\OGLL Yeşılçam (Tarlaba şı Cad), Bengı (îlkyardım Has Arka Sok \ Fındıklı (Mebusan Yokuşu), EaUNONL Hulusı Bayar (Kü çukpazar), Yenı (Beyazıt), Kıy met (Aksaray), E T t P : Şukran 'Eskı Yenı Cad ) Sebat (Aubejkoyü) Ömur (Ramı), Baglar (Bayrampaşai FATÎH. Şukur (Fatıh Cad ), Meydan (Karagumruk) Dıvan (Fındıkzade) Itımat \ Şehremı ru), Duygu (KM Paşa), özlem (Karadenız Cad ) G O PAŞA Ömur (Pazançı). Balkan (500 Evlert KADIKO1 Pars (Baharıye Tad ) Seda (Moda) Humar (A f cıbadem), Yavuzer Gozt«pe) Tulay (Feneryolu) Cumhurıyet (Kantarcı) Çînar (Suadı>e), K4RAKÖY Fugen (Eski Gum rük Sok ) KASIMP4ŞA Pnale CTurşucu Bayram Sok) Incı (Kurtuluşı SARIYER Alaaddin (Orta Çcş me Cad), Rumelihısan (Bebek Cadi, ŞtŞLt Erdal (Etfal Has Sok ) Işık (Fenko\) Emre (Nışanta $ > ömtir (Çağlayan'» Can (Gul • ! tepe), Nursel Çehktepe), Oruç Mecıdıyeköy), Bılgı (Sanayı) Mah) ÜSKt*î)*R Ü«k\idar fSelmani pâk Cad) Nükhe* tKısıkh Mey) Sehrmve (Kışla Csd ) Merkez (Çengelköy) Esm (Um ramve) T 7FYTt\"m. RM. Zumrüt JYe NEVBAHAR'IN SERGıSi Tak«um Sanat Galeri"!i nde rp sımlerını ^ergılevpn Ne\ bahar ve yaratıcılıgı ıçın ne dıvebılı rız^ Daha v k resım elestırmen 'enru sanat tarıhçüerını ügılen dırecek. bır konuda uç bes goz lemle vetınmelıyım Butun cırtlak renklen vok sayma sanırım ressamın dunvasmda onemlı bır yer tutu' or Buna karşılık mat ışılt ^z ala calarla bır renk r^mbUsU ya ra'abılmesı Ne' tjahar m usti 1 ftını ikanıtldTij?i3 be'gjnı acı hş çağrısma tAİ^rmış bır re sımr'e de Uk t,oze ça~uan in tograf olanaKlarının f^s jakın p'andakı ne^npler t'pkı uça s n birkaç ^ a v r ı m r an'siîin obıektıfi cıoldurmTi cıoı Nev bi)ıaı n cızf, re b c î ' i n a < D > tenabılıyor (ıaze*ccılı4:n, îo tograf sana'nın 'ler'eiıtcı, pı<n delık yas&cna, kesjihkie Ptkıdıgı bır d o i " T a resımler. uvgulauş verulıklerıne karşın tanış ooyut lar tasıyor. SiNEMALAR BEYOCIU \NKAR4 (641686) Bu Adamlar Ne "je B a v o r l a r Z Alasya M 4kpırar AS ( 47G315) Çapkınlar Kraü RF ATLAS <4Jl»8Jö) Yüzde Yüz ölum D Carradıne R î . D I M A (4<K»1Mİ) Skandal F Nero R t EMEK (44M39) Hazreti Mjsa B LanLaster R î FtT*Ş (4Wlh6) Sı\an Kobra Eva Nera R I G\Zİ (403625» Vaşamak Çaba sı R Stış^nod R t I\Ct (404595) Hamza Dalar Osman Çalar & AlısiK & Gunerı KE\T (477762) B r Gece V axtı E Tajlor R I KON^h (4S2h0b) G'zlı DUVRU lar F Nero J O Neıl =î I MEMIDI (8413141 Etl Sen n Kem *i Benım L De Fune' RI MISTIK (461=il4) 1 E^a Ne ra 2 Çıiden Gcler Adam RT ÖZLEM (6(*083) 1 Hınç C ArkJi, 2 Haıa Dalar Os man Ç?'ar S \lısık RtTA (44V157) 1 Kapi3T Percpsı F Haknn 2 Bes A,.ıi Yırmı Ees A Povrazoğlu R. SES (452416) Kocamırj "ı 1 " dıgı P 1 SİTF (l"b9«7) Koiilıj^ ?o J Soe' C \îıchel P Gastnm R T T E M M H r n (444289) Do ar, dıncıiar A yumn R T (61D11H 1 harlo her gün 2130 carsamba, BLXVAR (213578) Hınç C. cumartesl pazar 18 30 DEVLET TİIVTROSTJ (49 01 Arkın R 92) «Sevgılı Doktor» Her geHAKAN (234233) Hınç C. c« 20 30 Çarşamba cumartesı, Arkın R pazar 15fX) ÎPEK (222513) 1 Şahane Kız DOSTL4R TİYATROSsC (47 M lar, 2 Süahını Sat Tabutunu 08) «Gün Donerken Sah, Al RT Çarşamba 2130 Cuma 18.30 PH SLR (2366712) 1 Kanunun zar 15^0 «Bıtmeyen Karça» Yıımrugu, 2 Şahane Kızlar Çarşamba 18J0, Cuma 15^0, aP ET zar 12 00 «Kerem GİDt» Cu ŞAFAK (222513) Blof A martesı 18 30 Qııınn RT. O. ÜLKt) • G OZCAN (4SJJU KAMKOT 91) «Kime Nlyet» Sau harc her gun 2100 • Cumartesı paOCAK (363771) Hamffl Dalsr Oiman Çalar S Alışık S. zar 16 0 KADIKÖY t l TtYATGdSO Gunen REKS (3BU112) Hınç C Ar (TevfUt Getenbe) «KıUdi B<v zuk» Salj banc ner •rtiD 21 S'J kın R Cumartasl Pazaı IS30 StTlEYYA <3«K*2) Akbatanm KEMT OYUNCULARl («T'lS'ı Üç Guntı R Redford RT S9) «Buzlar Çorulmeden» fıTAIROUI Çarsamba cuma 21.15 «Yasak \XA HIYKA^KİLÜ (41 56 K ) Elma» Çarşamba 15 00, per«Dur Koouşma «ns Söyletne» sembe 2115, cumartesl 1815 cuma cumarıesı pazar 2116 21 15 «Katır Tirnagı» Pazar cumartesl oazaı 5 30 «DeUlfT 15 00 18 15 Boşandu S*n raısamba, perNEJAT UYGUR (22 41 12) şamba 2115 ^tşamba 1830 «Muzdanp» Carşamoe aar'c AiNY*MANVA KUMFANY* her gün 21.30 • Cumari«sl, pa(44 75 28 • SıraselvUerl •Siğıro zdr 18.*) Solum Sobe* batı Perşembe N SEREZLÎ T AŞRTVER 213 c^rsamca Cumartesl, Pa TİVATROSO (43 48 50) cFazsrzar 18 30 • 21^0 tesi Senlik var» Cuma, CuBAK1KKOY rtYArROÎiU (71 59 49) «Şen Denlzcller» Pa mirtesl Pa7ar 2 U 0 CXca«rte"=) zartesı hano her gun 2130, pa 15 3ü Pazar 18 r1ü «Basbakan Oluvo'^m» *arsamc« 15 3<J zar 18.30 Pp«pm>* ı« fl 21 30 BtRLtK SAHNESİ (48 53 46 ı Zengin Mutfağı Persembe ŞEHİR nYATROU» ruma 21 15 Cuma, cumartesl, paF4TİH (2b 51 M) «Hadl ö l zar 18 15, cumartesi pazar 15 lo CfcVRl' l l \ A ! K ( » S t ( â lr da"^pne Canıkom» 21 00 H l B t Y E (40 77 30) «Gardi bolak M »erraH İS 01 7») vsnıı 21 ^0 *!sıklar Neden Karardj» Pazar K4DIKOY (3« 31 21) <Botpsı hariç her gün 21 15 cumartjzuk Dnzer > 21 00 sı oazar IS 15 71 15 nırv ı.bfiıcrı B I D I D P IAA AR 1 SKTT)AR IVt 01 17) «Kar AKSARAT Ulvl Alacakaptan ve Genco Erkal, «Gan Donerken»de gonıluyorlar. GÜN DÖNERKEN,, Belgesel bır anlavışla fasizm olgutunu sımgeleven Yavuzer Çetınkaya nın vazdığı Mehmet Atan m vonettıgı «Gun Doner ken» oyunu Dostlar Tıyatrosu'nda başladı Ovun Georgı Dımıtrof u eıtsen kışı alarak, 1933 Almanya sı*nda faşızaıln tırmaruîiru gu nümüzle arasında paralellıkler kurarak sergılıyor Anf Erkm ın besteleri Orhan Taylan'm dekoruyla sahnelenen oyunda, şu sanatçılar gorev alı yorlar Zelıha Berksov, Mehmet A kan ülvi Alacakaptan Edız Bajsal Yavuzer Çetinkaya Yusuf Elver, Genco Erkal Cına^ Erten Özcan Goklü, Zeynep Irgat, Tayfun Kalender Macıt Koper, Nuran Oktar, Mcral Onuktav Dundar Salıh, Serra Tugrul, Levent Yılmaz Türkjye'ye gelen piyanist Deniz Arman Gelenbe, ilk resitalini bugün veriyor Yurt dışında bulunan pıva mst Denız Arman Gelenbe a! tı resıtal \ermek üzere ülkemj ze gelmıştır Gelenbp, ilk resltalıni bugun saat 19XX)da Turk Amenkan ÜnıversıtelıJor Dernegı lokalın de verecektır Denız Arman G"l°nbe ikmn resıtalını 18 mar' prınu Anka ra da Turk Amcnkan Der negmde verecektır Uçuncü resıtal 23 Mart ta îstanbu' da Itplv>n KuUur Der RUHi SU PLAKLARINI İMZALIYOR Ruhl Su bugün saat 1519 arasında Nışantası Akademı Kı tabevı'nde plaklarını imzalaya caktır. jmıuııııımıımııi!! imillllllMMIMÜIIUIIIHİ YAŞAYAN TİYATRO Prof. Özdemir NUTKU TiYATROMUZUK DUNUNU, 8UGÜNÜM0, YARININI 068EH£BıLECE6iNiZ KİTAP IHIITIIIIllll.' Devlet Senfoni Orkestrası yann konser veriyor Yann saat 19 dp Maçka daki Maden Fakultesı balonunda I s tanbul Devlet Scnf. ,ı Orkestrası, Gürer Aykal v nstımında bır konser vprecestıı tstanbul Devlet Konsprvaruvarı ve öğrencılpnm Koruma Demegı Başkanl.ğı ııca olagtuıustü olarak duzenlenen bu konsere solist olarak Monıqu« SİNrror (MM22) tare' ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog