Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUKHURIYET 10 MART 1977 Hisse Senedi ve Tahvil İlânları ZEKI 27 5213 22 66 86 BANKER ZEKI: 23 «6 M 71 »a U I2MIR. 13 83 21 • MERKEZ. 4 Vakıl Han Asma Kat, No. bU • HİSSE SENETL£RtNÎZl YtTKSEK FTTATLA ALIRtM R I S S E SENETLERtNlZI EN tTYGtTN BORSA RAY1C1 VE CüZi KARLA SATARIM • MCESSEPE VETA ŞAHISLARA A n rAHVILLERI EN ÜYGÜN ŞARTLARLA TK2, LA MEÎ.TAA7 BEKLEMİDEN DERHAİ MÜBAYAA EDEKIM MTTESSE^EMK JJÜRACAATIN1ZDA TAPILMAS1 ICAP EDEN OPERAS VONUN MTTMKÜN OLAN EN KISA ZAMANÜA YAPILA CAĞINI BILMEUSÎNİZ. TELEFONLA VERDİGÎNİ2 EMIRLER1 DERHAL YERt NE GET1REBILMEK VAZÎ FELJERÎMİ2IN EN O N E M U StDÎR. ARANILAN KTYMETLER YAP1 VE KREDI BANKAS1 YAP1 VE KREDÎ BANKASJ ROCHAN HAKK1 GARANT1 KANKAS1 GARANT1 BANKASI RÜÇHAN HAKK1 l TtCARET BANKASI TSTANBUL BANTCASI AKBA.VK r 13 BANKASI r . İ Ş BANKASI KTmüCC T. SINAt KALKINMA BANKASI ODOKSA.N STPAŞ DEVA HOLDING NASAŞ IZOCAM 6INAİ MALI TESEBBÜSLER TAT KONSEBVE RABAK RABAK KTJKCCT3 SARK DEGTRUENLERÎ tTTtHAT DEĞtRMENClLlK YTONG TEZSAN T 9IEMCKS OLMUK KORDSA BAGFAŞ EGE BtRACnIK AYGAZ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MilH Piyango dün çekildi 1788337 1317540 0577667 1743727 1215685 1978404 0442385 0216347 0793190 1259337 0516925 09848?'! 1488016 0655766 1801501 1423401 0610448 1377894 0332991 1537407 1769828 1228340 0919996 • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mılli Pıyango'nun dun Ankars • da yapılan 9 mart 1977 t a n h h çeküısmde ıkramıye kazanan nu maraların ram Ustesıdir. 2.0M.M0 LİRA KAZANAN: r>26798« AYDIN IEK.STİL l.M>».MW LtRA KAZANAN: I DEMIR OOKÜM 084919fl SABKUVSAN 5O0.9M LİRA KAZANAN: KAV ORMAN SANATÎI 0162658 K O , HOLOINO 3M.0M L I R \ KAZAN4NLAR: OTOSAN 0970109 0946784 S A U U k K1YMETLER: 2M.M0 LİRA K4ZANANLAR: PtMAS 100 adet bu u l tyı J U03h70 160514Î 177S371 prım vapaoılır OB8S214 GÜBRi. faorıkaiar; 10 adet 196.000 KAZ%NANLAR °» 28 temettu verebılır 1827528 0635623 0007432 16318^4 GOOD\EAR 20 aaet bu n l 0933351 0805180 1609651 1ÎF45W avnı temettu verecek. 0220922 0983642 (1607198 (171037Î UNÎROYAL 20() Dın TL. lı* bu 0436183 13990S3 1914084 1505035 yıl temettü verecek 0324814 1181932 1871247 O6ifi93f) ÇINKO KURSUN 100 »aet 50.000 LtRA K\ZANANL.VR: ıstıkbaj ıçın ratınm 0fi32824 03403.38 0477131 106838.» SARKUYîsAN ibo aaet Bn n> 035555»! 1880968 1416509 0646571 temettu venn»sı oeklenjycr 1618958 1080093 1380128 ÇELIK HALAT İ U aoet Ds. I=ilirî82 U 1213089 02R1327 139273.3 153SO1R ha yuksek remetuJ oefcleni'n 1 172*2)0 02*774 0955320 0406S4 . ÇUKUROVA ELEKTRtK 2P1) 1228713 0127239 1V.9O°7 033548R •ae' »• i7> t«m*ttu feraı »e • 0674343 rtOR%h r,173Sfi 1273262 *» A) n«iırju nıgse dagılacak 1719722 175379S (1853153 NOBEl tlaç sanavi «S adet 1918341 1319840 0596393 oomınal rıyatla O8"3O2S 1661221 1193770 EGE BtKACILJR RUçBan Oa* LIR\ KAZANANLAR: KI IUU ftdet 104T499 1449184 19B.5759 1328SU fCAV iuu »deı 14!'5369 (1973740 0433897 0026874 BORChAN 7 adet ü memie011Ü714 0717524 0789018 seUmızır. eo jüçlu runıluşla 1749fi74 1260431 O3"ino rtndandır > 0675^32 1334715 1653309 1197201 MKNSTJCAT SANTRAİ 1 0 0 0RS1277 1787172 0603205 130I825 »d»ı (*% JS teroetrti u n ) e t 1474649 046810 0162500 mistlr.) O47677'3 0O6R3.38 KORtTMA İARIM 40 adet (V, 0137720 ınpfifiOT 0075311 34 temetttl t « m «tmlştır Ser0301774 0790467 1939331 maye »rttınmı y»p«cafcnr > 03315769 1060732 0540150 POLYLEN 10(1 adet % 3 i ser0024497 0R954S8 0175'.O2 mave artınyor 07775^7 1045973 0490505 17Î335? SAIII.IK lAHVII.I.tR 142487R 1W49O 1160949 05R52O7 smı oın 'T'UK î rıi sonr» p» 1337717 Oflft4733 15?9869 0012005 raya çevn eoılecek şlrtet gt10.000 LIRA K A Z A N 4 N H R : ramılı tatıvıl ıooo. TL's) opv'on 1497825 '37«17 920. TL. 093*148 0334525 0720210 1*7» SAVCTTMA t»Jınn 5 mfr 1O3517R 0519904 1915470 yon ııran* '^ ıl taızlı 0580042 •S7954 BA»KKH 6tCKt: t* « « 0467339 005238» 1767P.9İ 37 53 13 tZMIR: U 83 31 0198848 0944199 MERKEZ 4 Vakü Bın 005H7O 0723833 1(10632 ] Asma Kat No: S8 0728284 0281250 B»n<.<»Kapı / tSTANTJDl 0887723 1848581 01178R9 1709843 0757976 1133947 1418308 14Ö6S9« 0318747 0761153 1719991 0017856 0351936 .b83519 1357167 0306312 1770699 1033569 0130899 0364000 0Ö5C589 0817067 0395704 0418878 0554734 U208S67 1049541 0306940 1574278 1610136 U217590 18U381Ö UMO80S 0592127 0092923 GÜNCEL SORUNLAR SEMİNERİNDE İŞVEREN TEMSiLCiSi GRUPSÖZLEŞMESiNi SAVUNDU Uveren, TUrk U TılSK ve Ça. lışma Bakanlıgı temaücüennın katıîdığı «Toplu »oıl«şme duz*nının 15. yüında işçıışveren iiış kılennae çıkan guncel sorunlar ve çozum joiları» s«m:nerınde, sT.âıka Lemsılcüen, ışverenlenn ıstedığı grup sozleşmesine karjı çık*ık!arını bıldınnışlerdir. Mehmet Odabaş ProduktivıtP Merkezı tarafmdan Tarabya Ote lınae dun başla;.an semınerdp M r tpbl'ğ sunan ArçeUk Genel ^'udu^ Muavını Tuğrul Kutadgiı bıhk. ış\ erenlerın bır yı'.dan bu 1 ana savunduklan grup sozleşme len ıle ıljr.'.ı ıîke'.er hajckmda a%rmtıh örnekler vermistır. Avnı :=kniunda r ek sendıka sle t?K «ozlpşme ükesıne roneük grup sozl^srr.elen vap'najını öneren konusmacı, batı ulke'erinden bu luı ırEUİamanın mpncez: olara>c sosterdığı Mmanvs nın kaîkımna ••Tiuczesın; bu ıikelere bağlamışnr. Konuşmacı, ulkemızde bu gu ne kadar yapüan topij ış sozle^ meıerının yuzde 95'ının ısjen du ?eyınde olduğıınu bu sntemm ışç! • ışveren ıhşkiler:. 'endıka eıifl?«yonu. sanayının gehşmesı, ış barıs.nır. safilanmas; alanİBrında ço'ı< olumsuz etkuer y«r»ttıjtı11 s?runmuştur. 1 T?b!'5 sahibme rpvap vpren DTSK'e bsglı Gıda Iş S?ndı<va<ı Grool Baykanı Kema) Nebio^lu Maden Is.*emsılr«ı Tovsrun Er aslan ıle Perrol İş Gene". Sekreterı Özkal Vıci, frup «or'eçmele BU OMERIYI; ORNEK GOSTERILEH ÜIKEIERDEKI SOSYAl VE HUKUKSAL Gat^MREDDE UY6ULAHA YONTEMIERINI A K U U RAK JIODfn.! REDDETİİLER. rımn tekelcı senrvayenın gehşmesuıe yon verecek bır ıııtelık ta^ıdıguıı on« sarmuşlerdır. Grup •îOzleşmesı onerısının tctelcı ser ma\ sden geîdığını \e oaerı sa nıoının kendı lehır.e olmayan Dir goruşu ?avunmas:nın soz kor.jsu olamayacacını behnen sendıkacılar, gorüşierını şoyle özetlemı^ierdr • Turkıyerr.n sosyo ekonomık koşullarında batı orneğını he'.e sadece Almanya orneg:m çarpı tara<c almak. çok buyuk yanlışhk tır. Eğer batı orneğıru alacaxsaK. genel grev hakKi, sendıkai ozgarluk. çalışaniar'n orgutlenmelen, referandum hakkı, ış guvences^ oncelıkle ele alınıp, lokavt, hılel' kapa'ma. 13 ve 14. maddelerle ışten çıkarma duzenine, ;ş\erer,lerın ısteâıklerı gıbı ışçı çıkarmalanna bırlık'e karşı çıka^ın v e batıda \f>rolan send:':al ışçı haklarmı gptireiım Sonra bız rie griıp sorlesmesı tartışmasma rrururuz Aksı halde tek tarafîı hır baskı bıç.ıTiınde getırılen bu inenve. isçı orgutlen olarak olumlu yanıt vermemız so« konusu olamaz , Çahsma Bakam SevKet Kazan da Turkıje'de grup sozlpşmesı sıstemmın yerleşeregıne ve varar lı olacagma ınandıgını» soylemış tır Aynı konuda sesımenn ıkınc: oturumunda düzenlenen paneie ıse iş.ererJer ad'.na Ilhan Lok ve Tugrul Kutadgubılık katurruşlar. ı ^ r i lş'ı *erale t ı:n Akova. DISK'ı $ına5i Kaya temsıl eımı* lerdır Prot. Turhan Esener'ın yonettıgı panelde bırbırlerını tamamJa jıcı olarak konuşan ış,eren :emsılcılen grup sozleşmelen ıçm jasa deg.ş.kii£xTiıi o:ı zorurua luk olnıadıgını. buıJarıa ışveren ve ışii sendıkalarnun ısteklerıne baflı olarak bır aıada yapılacak ış yen sozleşınesı nr.elığmde ol dugunu soylemişlerdır Ilhan LOK bJgansu sıstemde ucret artışla rının ÇOK yıiksek dağılımırun ay nı ışı yapanlar, kalıfıye ışçıler ve ı% verlen açısından çok dengesız olduğunu, Kutadgubılık ıse grup sozleşmelerı ı'e ışçı Ucretlerr.:n dusecegı gıbı b:r endışeve kapılır.masmın vanl'.ş olduğunu savunmuşlar. çalı^ma banşı ıçın bu onen?n getirdıkierını belırtmış lerdır Şmasi Kava ıse grup sozleşmeler: adı altında gerçekt* ışçı ucretler.mn kontrol altına alınması nın amaçlandığmı, one suruldıfcu gıbı ne sendıkal reKabetı. ne sendıkal enflâsyonu engellıyemıveceJını savunmus. uvgulanabilmesı ıcın kesın yasal değışıklıklere ge rek duyulacag.nı belırUık'en sonra, ışverenlenn one surdUk leri gıbı yatmmlann gelışme^ı ıçm işçıler 10 vıl sure ıle ucret ar*ı.M ıstegmde bulunmadıkları takdirde bu yatırımların gerçek sanayıe yonetmesmı kımın sagla 1600 LİRA 98336 03C08 69336 İP66 40Î02 R7449 R2555 80853 79695 3832.3 6=1828 9T8TO 85854 1IN9: 18794 65688 (6813 115603 119.31 76139 8S485* 7522R <8631 KAZANANLAR: 50752 29368 54694 25560 73919 78332 18488 31S79 85712 "7774 603O9 42177 119S4 60737 87906 ' .ÎSÛİ6 ace sormuştur Kava renlerın «az yatınm çoi kâr» Ukesı ı.e çaıiştîıuarı ıç.n bugune kadar geıçek sanayım aagıl. mon taj sanayının gelıştıgım soylemlş tır. Serafe f un Akova ria snro SÖÎleşnelen ıle tooiu sozieşrre dü?enıne ıs'.erenlerın \e polıtıkar'jınn riaha som ıt mudahals olanağmı iaizanacak'.arı gorusme ka tumış, oatiiin •J'vgula;np cia vazgeçt:*1 bır sıstemın Turkı^e'de uvgulanmak ısenaıgını soyiemı^tır. «1407 "886 i 33495 97332 48100 4M 2719 7741 n217 110(15 6î53j 91313 89319 55997 643«5 ?057' 91295 | 29627 | 858K9 | İ56';7 i 857 nfi '3364 4HS5İ 6.5846 87829 05044 1)3629 295'2 78<î84 1497.=. 51477 4Î770 794 U 72678 43940 62432 98316 .5988'i 31406 08217 28791 38848 ' ""5475 7417i 37577 t K\Z\\\NL\R: 1562 74" 5233 0fi82 12=4 u«04 2203 773fi 2117 9OT7 î')"4 22<7 63°<1 782S «fiîî 7135 99285 26366 807% 353vi r,61fi4 .37441 4272 S 2236 î .13161 4.3826 H9725 ÎTO, tüketicileri 28 şubattan sonra sürdürülen indirimli satışlar konusunda uyardı îstanbul Ticar»' O'îaeı tarajiadan yapılan açıklamarla kış ınev sımi sonu tenzılatlı ^stışla: ın 2 8 sııbat T>aartesı gunü sona erdıgl, bu far.iren sonra ındırım adı al* f r d a yapılan satışların Odn nın kontrolu dışmda bulundugu bıldir:lmış f ır Istanoul Tıraret Odasının sçılclaması ozetle şojledır • Tıcaret Odası Mechsı tarafından ahnan tenzılatlı satışlan tanzım eden meslekı karar hükümlerı çerçevesmde ts f anbu!'aa ias mevMinı sonu 'enzılatU saaşları 128 şubat tar.hlen olarak ılan edılmistir. Ancak 28 şubat pazartesi glmünden sonra da mevsırrî sonu veya baıa beazer ıs:mler adı altında yspılan satı^'a Od<»' nın kontrol ve bılgısı dışır.da kal maktadır Bu nedenie tuketıcıler gerçek anlamda tenzlla'lT satış olarak goz onune almaır.aiıdıı lar.« (a.a ı 3133 853(1 0747 1266 3387 3P S 86=4 0960 200 L t R \ K\ZA\AMAR: 984 585 .340 fl60 553 973 277 (ıli 872 584 M 10 R 4« LİR\ 9 «M.AR. ALTIN C'jmJvıriyet Reş?t Hamıt Az:z Napcılyon Ingıliz 24 Ayar K Ayar 18 Ayar 6151130 71(1 630 725750 Ressam Karakaş vefat ettf Tanınmıs ressajrüanmızdan Fet hı Karaka? oncela gun olmüştür. Sanatçmuı cenazesı buzan tkın <iı naraazından sonra 5ısh Camismden kaldınlarak Z.ncırlıkuvu Mezarlıgmda topraga venle cekf;r Karakas'm blumu «anat ' e dü5un çevrelennde derm uzünttl varatm'.stır. 1180. 640.750. 775 33.25 ' 85.45! 70.00 93. W R5 2U 69 7 5 1097SRR YESIl^AT ORTAOKVLti 187R515 VAPTIRMA *e tDAME ETTIRME DERNEGl B4ŞKANLIGINDAN Demefımız olagsn genel kurul toplantısı ıkıncı olaraic 19,", 1977 frunü saat 1100'de Ye?ılçay Or*aokulu'nda vapılacaktır. Savın uvlenmire duyurulur. G t1 N D E M : 1 Açılış ve dıvanın seçıml. 2 Yonetım ve denetım icuruhı raporlannm okunması. 1 Elestıriler, 4 Kurullann »klanması, 5 I>ılekler, 6 Yör»tım vs dpnenm lcunıllarımn seçımı, kapar.ıî YÖNETtM KCRLLO 0689585 0692910 ,1916674 001M06 • f Sigorta primlerinin j aldıkları ücret yerine asgari ücret üzerinden ödenmesinden yakınan deri işçileri işten çıkartıldılar Bır den fabnkasında ç&lı$an 18 ışçı. aldıkları ucretın \ansı ormrunda sigorta pnmı odenmesmden sıka>etçı olonca lj asıdlennın feshedıldigını one sürrnüştur. Aibert B?rf^ı den fabrıkasmda çaîı$an ısçüfr haftalık olarak aldıklan avlık Ucretm .3000 lıra c •vannda oldutunu, ışverenın ıse sıgortava asjarı ücrerten oıldinm vaptıgını belırtrrujler karut olarak kendılerme y»pılan ödema belgesı ıle. hastane ıçın aldıkları nz:*e kâgıtlannda aynı aylar ıçın gostenlen ucret farklarının fotokopılennı gostenruşlerdir Deri işçileri çalısanlann çogun lugunun 10 • 15 yılhk ışçı olmasına karşın, işverenlerin a*gari ücretten siuorta pnmı odemesının yanısıra "70 gece zamrrjnı da odemedıgırıı sosyal hakiann hıç'oırının \ erılmedığlnı ve sagUk koşulları ile bağdaşrcııyan ve yıkım karan bulunan kaçak bınaİ8rda çalıstınldıttlannı bıldırrnişlerdır îşçıler I > n 1» Sendikssınırt sozleşme yaptıfcı ış vennde bıl» çog'J ışçının sozlesmesız, ve aldıgı ücretten degıl, asearl tlcretten sigorta pnml odenerek çalıstınl dıklannı belırtmışlerdır. t L ÂN KARTAL SUIH HUKUK HAKiMliOiNDEN 1977/101 Kartal Sulh Hukuk Mahkemesinln 4,3'1977 tanh ve 977 101 esas 977 229 savılı karan İle oglu Mustafa Yuruten batası Istanbul. Kartal. Pendık Hane 1.36, rılt 8, sahıfe 40'da kayıtlı Samet oğlu 1323 Dlu Celal Yuruten'e vasi tayin edılmiştlr. Ilân ohınur. (Basın 1794) 2333 GAZETECi YAZAR NiYAZi ISPARTALI TOPRAĞA VERiLDi îstanbul'da vefat eden gazeted yarar Nıyazi Ispartalı, *ün Zin cırlıkuvu Mezarlıgmda ropr.ıfa v« rıimıştır I^partalı'nın cenazes dun sabah or.ce emekli oldugt Anadolu Ajansı dnune get;rı;mış burada ve Gare^ciier Cemıyet; önünde törenler düzenlenrrıış'tr. Istanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından Istanbul Askerlik Dalresme tMğ\ı. Askerlık Şuoelennde Calıştınimak ıçın 6S" sayılı Derlet Menrırlfn Kanıın'ma tabı o!mak üzere t'nıversıte. Lıse 'veya denp oicul) îls bulunmadığı talîdırde ortaoırul menınu sivil, çıktı Sabahattin Eyuboplu FRANSIZCA Strashourg Uruversıtesi oıe7iuıu Dayao öereunen tar». fmdao KadıJtoy yaJcasında oturan ögrencılera Fransızca ders « r ü l r . Memıır Alınacaktir. Istekjı.erın a*agıda vaziıi felş^'.er lie öırlikte îstanfcnl Askerlık Daıres: B«kanlıgı ır\rtH>T.s 31 3'1*»~T ttrıha» karisr müracaatlan. bujnıne k dar rr.üracaat Pdeceklenn 8 NISAN 1977 COMA gunu ssat OS.OT'da ımtihand» bulunmalan ılas olunur İSTENKN BELGELER: 1 DÎT.EKCT: 2 DtPLOMA îçtrO 3 TERHİS BELGESt ıBasın 12590) 2319 Mavi ve Kara Eklerla yeni basımını Okuyacağınız bu yapit, Eyubogluna hayranlığınızı Daha da arttıracaktır. Fiyatı : 25 lira Î.T.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığından 7aktllt«mızin as&gıdakı kürsulerinde sçık bulunan asn.stanlık kadrolanna sınavla PTT FABRiKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÎST DER, «Türkiye'de Planlama ve fstatistik» konulu bir açık oturum düzenledi Kamu kuruluşlannd» çalışan Utatıstifc urmanlanrun kurdugu tstattstikçiler Dertıegi rt«5T DER). »TurAiye'de FlarJama ve îs'atıstık» konulu bir açık oturum düzenlemiştır Açık otum ma tamşmacı olarak. Dr Yal çın Kuçuk (Eskı Planlamacı ve ODTU oğretım üvesi'. Ali Neıat ölçen (Eskı Planlamacı balen CHP Mılle' Meclıai Grubu Başkan Vekılp ve Şükrü Er (sanayıci • MadPnı Eşya îşverenlerı Sendıkası BaskanO katıiacaklsrdır Dr Erdal Gurkan'ın yoneteceih açık oturum, 13 mart pazar gu nu Mak'.na Mıi'nendıslen CMası' nın Ankara fiakı Genel Merkea yapılacaktu. Asistan Alınacaktır tNŞAAT BÖLÜMt: ADET Betonarme, Ahçap ve Çeiık Yapılar Kursusu 1 Mekanık, Yapı Statıgi \e Yapı Maizemes: Kursüsü 1 MtMARLIK BÖLÜMü ( Bına Bılgisi KUrsusu 2 ELEKTRIK BÖI.CMt) Elektnk Makjnelen ve OtomıUk Komrr>: Kürstisü 1 Yuksek Genlim ve Avdınlatma Teknigi Kursüsü 1 Telekomünıkasyon Kur^usü 2 MAKtNE BÖLUMt Makıne Teonsi Kursusü 1 I«ı Teknıgi Kürsüsu ı Akışkanlar Mekarugı v * Su Mflkınelen Ktlrsusü < 1 Makıne Elemanları ve Konstruksn on Kursü«ru 2 MotorİM ve Taşıt Teknıgı Kürsusu 1 1. tsteklllerır. rngeç 23 mart 1977 gunu saa' 18 OO'e ka dar Dekanhğa basvurmaları gerekmekfdır. 2 Suresı ıçındo başvuran \e gcıesh şartlan haız o!an adaylann yabancı dıl sınavı 25 mart 1977 gunü saat 14 00'de Dekanlık toplantı salonunda yapılacaktır Yabancı dıl sıravını kazanan adaylardan doktora yapmamış olanların gırmek zorunda olduklan bilım sınavının yen ve zamanı Fakultede ılin edilecektır. 3 Ası?tan olabılmek ıçm gereklı genel sarUarla ligül kürsuierın ozel şart'.arı Dekanlıkta ilân edılmı;tır. TEKNiK PERSONEL ALINACAKTIR îs^er: UMRANÎYE'de bulunan Fsbnkamıza telıkierı cel.nıler. Teknık Persond alınacaktır Bütun adarlarda aran^ca^ o r a k ve kesın jartlar JUBlardır • 1. Er.;'^ olmak (Endııstn .VlFslek Lısesı), (Sanat Enstit\ıs\l\ EltKtrık tlektronık kolu mecunlanndan kız ve erkek) 2 Askerlık hı^metın: fam olarak yapmıs btılunma*, 3. in vasin' geçmemıs bul'jnmaK Makma Elektronık Yu'ssek Muhendisi veya Mühend:s!, Teknık YükseS? Ögretmen Okulu. Agaç lşleri Mı. kına Elektnk Elekîromk bölümü mezunlan, Teknıker Yuk^ek O'<ulu m?zunu, Endüstrl Meslek Lısesı (Sanat Enstıtusu ı. Torna Tesvıye Elektrık Klektronık Dcmır bölümü mezunlan. Aran3n ş a r l a n hai? Teknık Personelden, Mühendıs ve Teknık Ögretmen Okulu mezunlan 657/1897 sayılı yasaya göre maasla Teknıker Yukspk Okmu, Endustn Meslek Ijsesı (Sanat Kn^t:tusuı mevın'arı ıse 1475 «ayılı vasava gore yevtruye ıle atanacaklardır Aranan sartlan fıaız ıstek'ılenr ?<* ! lfV7 gunu mesiı bıtımıne Kactar Ümramse.Sıle voUı u/erınde bulunan fabrkamız Personel Ser%ısıne bır dıle'cçe ı> şühsen mur^caarlan duvunılur ıBasın: 12fi77) 331 ÇAGDÂŞ Y A Y I N L A R I Cağaioğlu Halkevi Sok. no: 3941 Istanbul GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA ÎLÂNI Bakırköy Birinci îcra Memurluğundan Dosya No: 975/4394 Tal. Bır borçtan dolayi hacızü Bakırköy Sakızağacı mahal!#sı Tashan caddesmde kâın 7 pafta. 27 ada, 9 parsel sayılı 47 45 M2. vuzolçumlu sayrımenku!uji taniînı ıie vıiie 3aKirkor Sakıza£acı mahallesı Tajharc caddes.nde isâın 7 palta. 27 ada, 10 parse] sayı.ı gaynmen/.uiun s 10 nifses: daırenr.zde açık artUrma suretıyle satılarak paraya çevr.lecektır tM*R DLRLML': Her ıkı parselın ımar d inınvj avnı "îup bına yukseklıgı 13,50 M ona dpr; n ı l g onbançe mesaJesı. van bahçe mesafesı, arka Dahçe mesafesı Krokı gıbı :nsaat n.zamı bıtı^ık ıskin sanasınaa olup dort Miiık programru degıldır. (.AVRtMENKLLLN EASAF1 \ E MAMfcTI: Her nfi Kaaar iayden bahçelı atışap ev olaıa^ tap ıcıa savıtlı ıse cıe na.en bu ^kı arsa uzerınde jek dıgenne tecavuzlu ooarum Ka; daiııl altı katlı ve 11 daırelı oetonarme ınşaa'ı kârg r öır apamman mevcuttur bu bmanın 3R.4O M2"ık Kismı 9 pars^ı ^auiı arsa üzeıinde ve 57.WJ M2'hk kısımda 10 parsel sayılı gaynmenku'.ün uzenne kurjlmu^ vanv?tten>r Bınanın ner katmda ıkı daıre mevcut olup uışaat saiıaian mecmuj 96 M2 ve apartmarün bütun ınşaa: sahası :se ?7b. M2. cı.arındadır. Katlardakı sol tarai daırelerde b r <orldor. or ve ar.:ada olmak uzere ıkı oaa, O.r mutiaı; ve tuvaletten loarettır. Sağ tarat daıreieroe . ı r koridor. on ve arkada o.mak üzere ıkı oda Dir mııtfal: o:r öanvo \ e bır tmalet'en ıbarettır. Sağ taraftakı riaıre.er sol taraftakılere n:sberle tarklı bulunmaktadır Butun daıre.enn oaa zemjıien marley dığer b:lumum zem nler Karo moza:K doyehdır. Banvolard* b;r lâvabo bır Krozot ve duç terıbatı bulunmakta duvarları 7 sıra fayans kaplıdır Mutîaklarda sab:t oetorı tezgih üzen \e cepnea cort ıra tayans iaplı evvelı ve altlannda adı dolaplarındarı başka b.r sev voKtur SUtun katlardakı daıreler a\*m plan ve evsaüaau Br.acia eiek"riıî ve s j mevcut olup dış cephesı 7em n? kartar mernıer, usf taraf B.T B ıle kaplı bulunmatuaaır Mev^.ı ımar dur a m j ırjaat tarzı. Kivmete müessır c.ieı nususlar \e bugunlrü emsal alım. san« rsv.n gozonıiTte tu\;iara< 10 parsel SBMİI arsa tecavuz'.ıı bması '!»• b'rl'^T» 'H2.730 ııd TL \e borç ıınun 5/10 h:ssesıne ısabet eder. ni'star '=e 456 W î <MJ ' TL re !* parsel sayılı arsa ıle buııa 'saoet enen bın^nın tecavüzl'J Itısmi Ue bırlıkte 608.000 00 TL. olmaıc uzsre ner ıkı gaynmenlrjlun tamamma (10 parsel ssyı.ı borçl'jnun 5/10 DUYURU Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından Bildirilmiştir Fakıalt<amiîde sçık but'inan aşafeıda ur.vanı sınıfı • < « ' » 1recelen yazılı kadrolara naklen veya açıktan atama yapılacaktıı. 1 Adayiann #.57 sayılı devlet memurlan kamınu ıle, 1750 sayılı umversıteler kanununda ongorülen şartlan taşımaları zorunludur. 2 Memurıyete ılk dcta gıreceklenn jeterlık smavı (yazılı) 28/3/1977 Pazartesı gtuıu saat 8 00 de Fakultemızde yapılacaktır Yeterhk sınavında başarı gostereeklerın .anşma sınalan (sozlu) ıle naklen a'anacakların mulâkat gun ve saatlen adaylara aynca bıldırilecektır. 3 Genel Idare Hızmetlerı sınıtı ıle Teknık Hırmetler «ınıfına ahnacaklar ıçm kadro dur ımuna gore Lıse veya dengı okul mezunlan tercîîı eaılecektır. 4 Memurıyete ılk defa gıreceklerm 3'. .şırı CÇITI»mlş olmalprı erkek adaylann ısp askeriık gorevm; yapmış olmalan şarttır Istekhlrnn en geç 253 !977 Cums aünıi me^a; bıtımmp kadar: gırrr.ek ıstedıklerı memait'.cı K'si oççıri'Mennı muhteu ch!ekçele:me ek;eyece)";»ıı 2 aci't totr>t'n=fla bırîıkte Dekanlıgımıza müracaatlan ılan olunur. DEK4NLIK tnşaat Malzemesi Satış llam Tasfiye Memurluğundan Adana tncırhk Havaslam sol gınsındekı mşaat sahasinda hulunan a$agıda t.ın« \e mıkwn \azıh insaat q malzemç!«n M 3 I T" gunu saat 14 00 de şantr.e bınasmda açık amrma suretıyle satılacaktır Mal7emı»nın cinM: 'VUktan Tahmini hedfli 2(bc2Hin 1 k ozel s u r e ' f ı m a ' ea'.lmış '*ı»l dozlu m 2 3fi ksm ı k a v e m ' t ' . ı n«»on briKet. 528 non *det 20x2(^20 vııkarıdaki v?sınarı fi'iOOO » adedı 1 QZ> TL. » 1.10 » » k? 1 in 10 » » 2(ixlıı>.40 aynı v Sondürulmus u r e ç tınlz, 145.U00 » 200 ton 1 BınketıeT .^uı>o<nık parnler haiınde «atılacakor. 2 Her parının ıhaiesın» ı«t;rak edehıîmak ıçın 10 000 TL nakdı temınadn tastıye memurluguna makbuz mukabılı ^^1•:^lmsNl gerekır 3 Ts>«f:<» M'mur'ı ftıı tnaıpn \anıp > apmamaltTa serb»strır 4 Ii£ii«rpn!m eer»kl! bılsı a.nıan uzare 11 3 ly77 enn ssaf vıxıd=n ıt'harpn jantıje bmasında Tasfıvp Mpmjrluğjna baî\urm(ilan ve ıhale\e Katılmaıan üan olunur. TASFİYE MKMLRLLGU ıv.ssesm°ı lij64:ih3iKi TL. lnymet 'aJtdir oltmmu$tur. SATIŞ ŞARTLARI: Satış 1 9 parsfl sa\n!ı gaynmenkul IR 4 1977 pazartejî rflnu saat 10'dan lu ?0 a ^adar 10 parsel savılı gaynmenku< avn: gan saat 10 30'dan saa' 11'e k.adar Bakırköy B:rınoı tcra Daıresmde açık arttırma suretıjîe vapılacaktır Bu arttırmada tahmın ed:len kıymetın • 75'şını ve ruçhanlı a]a« caklaı varsa alacanlan mecmu.unu ve satış masraflanm geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle b:r bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranıri 'aahhüdıl bftkı Kalmak şartı ıle 9 parsel sayılı gavrimenkul 28 4 1977 psrşembe gtınu saat 10 00'dan 10,30'a kadsr ve 10 sayılı parsel saat 10 30'dan 11 OO'e kaclar yme Bakırköy B.nncı îrra Daıresırıde ıkıneı Brf*ırma^a çıkarıiacaktır. Bu ar*''rmads da ruçhar.l: alacaklılann alacağır.ı ve sa'is ma«rafİ3rmı geçmesı şartı i e en çok arttırana ınale olanur. 2 ArttırnMya v ı r a k edeceklerın f atunm edılen kıymetın • 10'u nısbe:mde pey akçesı veya bu mıktar kadar « mılli bır bank.aırr temT.at mektubunu vennelen lâzımdır. Satıs pes;n para ıledır ahcı ıstedığuide 20 gunü geçmemeıi uzere mehı! verieoî:r. DeUâhye resmı ı.n^le pulu, tapu iıarç ve masraflan aUcıya aıttır B'.rıkmış vergıler satış bev dehnden odenıı. 3 Ipotek ^sh'b: alacaklılarla dığer ılgılııenn, (;lgıhler tâbınne ırtıfaK nak«vi sahipler: de dahıldır) b j gaynmenkul üsrnrdekı hailaıını hususıjle fa^z ve masrafa daır olan ıddıalannı dsvasiağı beîgeler ıle onbes gur ıç:nde dairemıze b'.idırmeıen iâzımdır, aksı takdırr'e hasları tapu sıcıh ile sabıt olmadıkça paylaşmadan har:ç bıra'olacaKİardır 4 Satıs Decieh hemen veva verılen muJnlet ıçsnde ödenmezse tcra ve îfıâs Kanununun 133 maddesı gerFgınce uıale fesbedılır. îki ıhaie arasındakı farktan ve "i 10 fa.zden aîıcı ve sefıllen mesul tutulacak ve hç bır tıukme hacc". kaimadan kendr.erıpden lahsıl edılecsktır. 5 Şartname ılsn tanhinden .tınaren nersesın görehılmesı •..uı dairedp açık olup masrafı verılaıgı takdırde ıste^en a'icıya otr ornsğ] ponderüeb lır. 6 Satı$a ışt;ra< edenierm ş a r t n a m " ! gdrmus v = mun< derecatını kabul f r r i î saMiacak'.arı. b?'K^ca hılg: almak ıstıyenlerın 975'4394 T sayılı dosya numarasıyle memurlugumuza bas\n!rrr»l^rı tlân oiıınur (Ic. If. K 126) 7 3 1977 CBasın ÎTOfS 2329) Lıı\anı Dekan Sekreteri Fotoğrafçı Ogrenıı Işlen Şsfı Le\TZim Ayrıvat Çefi Satın A'm» Memuru Hesao tşlerl Şefi Hesap Ϋ1»T( M<**rnıru Elektrık Teknısyem Şofor Şofor Sınıfı C1 H. GÎH GIH G I H r, i H. Gî K GÎH TH ^ GIH Drrrcesi 11 10 M 12 11 14 11 12 13 11 Adedi 1 1 1 1 i 1 1 1 n trlH cBasm 12880) 23^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog