Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

0 ÖRT CUMHURİYET 10 MABT 1977 Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca YAŞAR KEMAL Gecevdı. nnahkta çagıl çajftl bfr imîijh "?rdı Ormardakı karıiKaİ£r bu <ı>ışı*:nda ciaha kevıfiıvdıier kıçlannı haoıre agaçıara suruvor kaşınıyorıardı Sultamn ooraz&nlaı mn, televızyon, radvo, sınema ve gazeteien rırı etkısı vsman olnuştu N'erdsyse ağaçlars sure sure karmca'arm tum kıçı aşınırj tuke necektı Aşkla şevkle kıçlarını ağaçlara =uru vorlardı Bırden oteden, uzaktan dağın dıbır. den onlara doğru dalga daıga bır seç geldı Kanncaiar bu sesı, bu turıoıyu çok eskı za manîardan berı tamvorla'dı ya unump gıt TLS'rrdı KVılak ve~:p ş^ı dınledıler Ve hemencecık de. turkuyu duvduk'arı anrîa kıç lann; agaçlardan çektiler. Turkii gıtt«çe çogalıvordu Dogudan Batıdan Gunevden Ku reyden gelıvordu Y<»rden bitıyor. go ;ten vagıyordu Otlardan, çıçeklerden", yapraklardan, sulardan nereye donseler, neye baksalar ora dan, yıldızlardan, ateşten, ormanın üstundek' r M«»en ge'ıyordj Bıt turlnı onlara b" «eyler anımsatıjordu îçlermde yureklennde bır sev len kıpırdaîıyordu Ve turiol kesılmıyordu Kanncalarfla bır tuhaflık başlamıştı b.r te laş Dir kaynasma, bır dev.nme Ne oluyor du° Ne oldugunu kanncalar da anlavamıyor lardı va, kendllerınde bır degışme oldııgunu sezıvorlardı Tur.tu surup gıdivordu Kannca lar denn, karanhk bır karabasan duşunden uyanıyor jnbıvdıler Sabaha kadar ne kaşındılar, ne de uyudular, oyle ormanda bekleyıp bu her yonden gelen turkuvu dmledıler Turka bız kannoa:an7 d'vordu Bır zamanlar bızler de karınca gıbı karıncaydık, bızım de cennet gıbı ulkeıenmız kentlenmız vardı Kendımız ealışır. kendımız verdık Eşıttık. oznurduk O 78manlar bız kanncaydık karınca1 Boyie uvdurrra M degıldık her birımız Gulunç, cu rp fıllere O'\unun karıncalar dejfldık B i ' ramanlar bızler kendımızı luç bır bıçımrî» aşa gııamaz kımsenm de bızı aşafeılamasına ızın \arme7dk Bovle kul, bovle uşak bovle kole ceSıldık Ba.feımsızdık, barı$ ıçmdevdık, eşırfık Hep bırlıkte kotarır. hep bırlıkte v«r ıçerdık, a;,nmız gaynmız >oktu, dyordu «Ve olmu$ o.abılır » «Sordum soruj'urd ım hıçbır «PV ol*na mif, sultanım. Bır gerp, belkı frr akşam belkı gece yansı. oırden kannra aı kıçlarım a6aç lardan çekmışler Ornanda ovle k.prtısız, dımdık orada dikılm:<;Ier ka'mıslar Bır şe\ dmler gıbıvmışler ya rc bır *es durulmuyor muş » «Tuhaf» ded' sulran « Ş J kanncalar diın vanın en tuhaf •.aratık'in ^ağian sollan hıç beUı değıl » «Suîtanıma sov pjım «oi'a dT sulıani'r, KÜn doğarker crmanı bırakmışlar aogru ul fc?lenne çekılmege bsslaiııçlar > > «Bunda oır ış var hudhudler başı Yok<;a durup durur<en bu dünvada hıç kımse kıç kaşımaktan \azeecemez Bu dunvanTn bîltek mıl yaratıSı bu dun%a\a salt kıç kaşımafa gelıruşlerdır Kıç kasımak olanagını bır kere elme gecır»n varatık bır daha ondan vargeç*mez Bunria b;r ıs var ve hem d* bu kann calar b>zım başımi7a bır ış acaoaklar ki, ı? derım sana .ı '<B<"n de end şelıvım « îjtanım » »ToDa; karıcadan hıç bır haber yok mu, ya b'zım sa'icalardan''» «Vok,» dedı ulukeoez lçmi çekerek «Ns yazık kı \ok. sultanımız ı> Sultan uzun b i ' ^urp ba«rm onune eSlp duşundu sonra da hornımıınu sırtında gezdırdı. agnclara vürüvup kıçını çınar ajjacının ! govdesıne davadı kasıma makınasım arks*ına takıp dıı^undu «Kanncalaı vlemegp <aq k'15 «onderdın'5» «Yedı VJZ retmı? vedı ;ıııHanım » tYetıvor r^ıı bu kadar kuş ulukepezım, onJarı ırl^rrcge'p Bunlar çok hi7İı kjşlar «ulranımız çok hızlı Bunlar daha venı f:l olmu"; hudhüd>r •> «Yedı vuz vefnıç vedt kuş daha uç'ir. ardınria da sen srıt nem>n bsna yenı haberler getır » «Bayu'tune sultanımi7 » Ulukenez vp<iı uız %etmıs "°dı venı kuşla hemen uçtu karınca üıkelerıne vardı Daha 0 Dış Tasarruflar ve Halk Şirketleri B'indan oncekı vazılarda p»n»l çevresı re yapılan eıe ai.. m.; • SOSYAI GÜVENLıJC FONL&RININ SiS re sorunları oeJirtılmı? olan nals TEMLı OLARAK BU JıRKETlERE O«CEşırketler ron bugunu \e rakın geıpcejı .çın alınması gereklı onLıK TANIKAURINI SAGLAYACAK DL1'emlerle ilgılı onerüer de bu yaZENLEMELER GEfıRıLMtSı VE YAT! zımn konusunj o'u'^uracaktır % Dinışma \t proje hizmet RIMLARININ SANAYı PROJELER NE KA mrrkcrleri: Bu kuruluslann p r i NAliZE ED1LMES1 vERıNDE OLACAKTIR \t h.zmetlerı ve kuruluş soron lanvla ugraşmak uzere ozel 01r'mler oiuşfuru'malıdır Bu amaçla Sanayı ve Teknoloiı Ba xanlıg:naa ıyı donanmış b r ''.oor dmasyor ve dayanısma bınmı ı.e DPT T=KB ve DESÎY^B MF'Î gıbı kuru'aşlarda da fzıo.lre r v por ve proje hın^e* bır"n>rınm kurulması veya dah* re«vonPl bır ço7iim olaraic merkeri oır örgutün »51 uzerme alması ve soz konusu orgutlerın e.v»rıjlı eîemanıarından da aynı »maç ıçm vararlanabılmesı düşü nulrnelıdır OMİUkle Almanya da «urulan halk şırkfitlennın sorunlaraa yardımcı olma.< az*re yurt diîmda da bır takıın girışımler ortaya çıcnışrır Bıınlardan. once 20 kadar şırke'.n katıldığı, Aımanva'dakı «Turk ışçı şırketl'rl bırlığj» «VTA Verband Tur*ıscher Arbeıtnehmergesellschaften) anılrnalıdır Hemen büton p.derler. \abancı TLİkjTietçe karyl»nan b ı orjrute ba^lansıçta sankı Turk ı=ç, s;rcp*.ennın > fınaı s mam dışardan sa^lanacak 1 proıeierının kapışılmasına U$TJS?T bırkaç yabar.cı proıe fırma'.na iş dağıtımmda aracıhk fonssıvonı. venlnek ı^fenır g:b: bır ızİPnım edınıl vordıı Ayrıca b ı orgutıin; 5 kış.lık maaşlı kadro. sundan brnı, bır ts^anbul gazefe«ın'n Almaiva muhabırr.ıe basm muşarın olaraic ayırması geçen yıl'ii butçesı 700 000 DM. olan bır ogu'lın aihrlık konulan dogrultusunda ku?ku urandırabıhjordu Ancak srrn zamanlarda bu orgutun Mmanva'daU ı=çı $ırKetlenn'n demokratık ^e ç.mle gelen gerçeK temsılcıierınce yonetılır durama getınlmesi deger vagısında beklpmevı 'ıaKMemlrkete dönünce ne yapmalı? lı kHan OT onem taşımaktadır Halk şırke^lerımn proje h zme'lPr. ve danı^manlıx ım yaçlarını karşiıavacak belrlı bır templ re=mı organın nonatmp gö• SENDiKALARIMIZIN TASARRUFLAR! ALIINDA ONEMSENECEK FONLAR OLUŞre^Iend'rıimes' 'onmlua ır MUŞTÜR EıR YANDAN SEUDKA 1Ç1 KMÜKRAS1N1N GERÇEKLEŞîtRıLMESi A H&lkm fu\fnini saglama: OOĞRULTUSUNDA TEDBıRLER ALINIRKEN, OIE YANDAN SENDıKALARiN Hals şırketlenne ılgının prtınlması, vonetıme asırı mudahalp HAIK SRKETLERıYLE 1LG1LER1N1 KURACAK HUKUKSAL TEMELLER HAZIRde bulunmajaca* ve fasat v» LANMAUD1R. tanda? fruvenını destekleyecek, Eerejnde holdıng n:'el'gı verıl* bılecek resmi Uır fmansman K 1 rumunvın bunlarla ıştırak •şkısı ıçıne gırme.erıyle en ıvı bıçını • Pav senetlerının halka sude gerçeklestırılebılır # Halk jirketleri için venl hu Kalk şirketlermde denetçılere (inuluşunda "şlrlseüe .MpJıt x>lara<J| knk düzenlemelen: Halk jırke; zel agırlık tannıması zorunludur. O Devletin kâr ıcarantisi Terne tür öîlgıle'rın verilroesi eıek^ leri konusu hele HAAO'lardan Halk şırke*lerı IÇJI, bankalar kame«J ve halk jirketlerinde de hetığını sap*ama ve 'bTınlann ~eıd»&rklaH toelırleh*ıkt)efei sdH' Hinunda ongoruleu yemınlı 4elirli' hir temettu polltikasiıMn çekhıc derecesını araştırma yetra Türk mevzuatı ve uygula netç.lere oerzer kurulusiar duınfulanması: Desı\ao kanun'in masına ıen esJtısının kunılu^J şünulmelı ve sermaye pıyasasını ksı de bu üış denet orgajuna da ongnrulen ' ı 12 temettu d & düzenleme kanjn tasiagında da tarunmalıdır. fıtım garantısı gıbı devletuı bır ancak 68 yıl oncesıne vardıgı ıçın* çok yenı bır konudur Bun öngoruldugu (Tas I m. 24 2) bllpşmelerme oncüluk edecesı halk • UygUamada zaman almakçımde bu yemınlı denetçıler orşırketlen ıçın de behrlı Kâr ga lann ozel sorunlannın bug^ınxü gtitunce hazırlanacak resml de tan ba^ka cıddi bır denet kıs! rantılerı. bu şırietlerjı gelı«rne tıcan mevzuatla çozume bağlanolmayan tıcaret kanununun s'?n netçıler lıs'esınden ıkı yılda maian, olanak dışıdır Bu nedenmelen açısından gereıüi gorul bir degıstırıi'neıt uzere en az dart anorum ortakhklar içm ı« le halk şırketlerırun yapılanna mekted r bir uyenm h&\.< şırıcetıeri denetcaret Eakanhğma ve t.caret mıh Halk şırketlennı oelırlı bir te uygun, organların ozel durumla leme kuruluşlarına kafılmaları kemelenne tanıdığı yetkıler ka1. mettu polrıkasına joneltmeye rını gozeten \enı duzenlemelerın sagla'.ımahdır dınlarak dış denet organı halk getınlmesi zorunludur. uvgun tpdbırler getmlmehdır şırketlerının butün kuruluş forDenetleme kurulu ortai.ıgın a) Yönftlm Kurulu \e Genel A Elveri?li \e orta sureli kredl ma:'*elerını uzerıne almahdır. Kurul: \atırımını gerçekieştıren bır orparı olmaxran çiıcanlınslı olanaklannın arttırılması: Bu etkısmden • Şırcetlerin işleyışı sırasınve az çok juruten yonetım kuru ve yonetım kurulu sır<e:lere ozgu tcşviK tedDir.?rı (yanı avrı ekibın •adamları» hada'u denetlemelerı gerçercleştırçevresmde olarak ozel ı.ıt.vaçlan lu baskanım uzaklaştımıak ım vasındanı arındırılarak şirke's guçtar. me< baıın.ında.ı, halk oyunu avıçm ucuz ve yeterlı for.ıar aer kânsız denecek kaaar göre oağımsız hale ge'ın.meıiÇunku az sayıda da olsa ıyı ordır.latma ılkeslne uyuluşu sağ alenmelıdır. D dir ma..< amacjla hazırlanaca* cı Almanya ı'.e 1972'de yapiıan an gutlenınış ı o2O cıvarında serraaDenetçılere ayrıca denetlemeleyeyı elınde tutanı pay sahıbı grulânço, kâr ve zarar hesabı vb. lasmayla ornegı venldıgı gıbı, rl sırasmda rastlayacaklan kamjhasebe belgelerınuı t:p ve zr;ou şırıce'lere krecu sağianıaja do bunu arkasına alan ekıp bır Kez nunsuz ve usulsuzluklerı, denetrıntılan dış denet oıganı taıanui çabaların ve Turkıye Halk yonetım kurulunu kapaunajı ba lemekle go^evlı resmı ust organBankası kanaMvla ışletılen îonia şardı m: sırket jone'ımmde kı lara bıldırme odevi yüklenmelı îmdan sao*anmalı ve ojnların lıfı hazırlanmamış buvuk hatalar yayi"lanması zoruniugu onsonn degerlerı ıse sembolı<cnr dir. rulmelıdır (Hollanda ıle de bu doğrultucu \apmacliKça UZUT ^areler gorevde kalabılmektedir. c) Halk sırkotleri içııı dış 4cbır anlaşmanm \apümak uzere • Sayılan kalabalıî or'akıirnet orjranr Haka gu\er.i sağla Kon^rejı etkıleıne taktıklerınOlduğu belırtılmıştırı Ojle <c; la bagın Korunmasına ozen ^nssırf Almanja içındeKi Turi ı^çı de paıt: va da dernok. kongrele ma ve nalk ş rKetı o.nmlerının terıcı onlem'.er alınmah ve bu lerı şırketlprı bırlıgı»nın buro< nrm araçları uygulanao'hpeKie büyultul'nesı aç «mdar, DU şırkor.jların denctîpnme yetki'erl dır Butun bunlara bır ae «ve ketlen aene*le>ecek ıesmî bır ratık gider.en ıçm 19TS bjtçede soz konusu organa tanınmaüst deneî o^jnına seer. \ardi" sıre 1 mılvon mar.ıa \a<cın fin ki'e^ karum ve aM;u.am<ısınnı l:aır. kütujs Gereğınde vaktıvle serma\e pı\a ayıran Federal Almanjamn, sız umulmavan bovtıtlarda • Dıç denet organına bagu o konusu fona şımdıye kadar SPV kullanılma^a ıstıdatlı gorundjgru sasını cuzenleme kanıın "aslagınlaras çalışacak bır uzman gnıhı edılmelıdır. dakıne benzer bıçımde bır nr«kettıgı 6 mı;>on marklık kred ne ozelhkle ışaret f halı< ^ırketlerını teftış edebı.'np mn. savılar 50'vı asan şırıce'ler Btnlerı ^^ılan ortaklarm yaklafnC lik aşıyabı.ecek bu nrgana verılı şıka<et>rı yerınde ara?nrao.' den bır Y.bıtas'ın 200 raüjon lı olarak dortte bırıne yakın bo.a lebı'ecek başlıca ode\ler şovltce sıralanabilir: melı ozelhkle belırlı bı oran ralık kredı ihtnacmın yarı^ım munun adreslennm ızlenme";! bına sermaveyı temsıl edenler T bı!e karşılavacak dunrmda degıl le cıddıye alınmayan genış tabarı# Sozkonusj aenet nrzanı bu baş.urmalaıi üzerıne haık ;IT lı halk şırketlen genel kurulladır şirketlerm kuruluş ışlemlen açıkeı genr! b'r teftış altına a.'na A Sosıal gn\enlik fonları: rmda kullanılan \ekaletlenn ag sından daha kunılus s'rasında bı ms dır. Sosyal guvenlzk forüarının sıs lık derecesmı auven altına ala ortak sajısuıı kabarık qosıer:nek • AngloSakson hukuıcunda temlı olarak bu şırketlere once cak resmı denef ve yenı hUiCU.< ıçın araya konulmuş goge adam lan avülavablecek yetz.ılerîe dT ıngulanan «kayıth sermayea f,v lüc tanmialannı !,aflayacak du kura'.ları gerekl'dır Yone'im kurul 1 uve ada> ların natılmalı ve 1 Irıg;hz hukukunai r ımu. ' aırıma ve*ecek buvU'i zenlemeler getınlmelı ve bu fonivurjJırashıa larm, kısır tunstık yatınmlarda da bazı oŞrenım koşullan veva oldufu e bı> orta<Uığm laal \ete luk'e b r şırke'm ancak bunun belırlı bır bo'.üm1. ısraf edıleceilerme venın.ı halk bu koşulların Pksık olması na geçmes nrien sonra da, satılmı? görulen pav seretlennın durumnun sermavesının odenmesıne ve şırketlerır.m sanavı pro.eıenne hnde. bu eksıgı gıderıcı nıtPİık f :lerde ıht > aç ajvılduıcça JU r e kısa süreb ış'.e'me, eğıtım surs ları ıle murtemel ujdurnaca kanalve edılmelerı gerekır. borç hesapKıını dene*levebıhne yıtlı STmaıc smınnda vo.ıe »i O Sendika fonlannın halk sir belgelerı aranabılır kurulu kar"'vla sermave ~"i b) Dpnetçilerle ileili oz*lliklcr: lıdır ketlerine iİRİlerinin saslanması: Batıîı ulkelerde halk şırketlerının ana sermajedarlan arasında ozellıkle sendıkalar da vardır. TiFFANY Fmansal yonden Batı standartlanna yakın bır gelışım gbsterpn sendıkalanmızın tasamıflan altında onemsenecek fonlar olusm'iştur TurâIş, oır ara motor G!TTV* fabriıialanrıdan soz etmış'ır, «.moı ne asamaaadır bılmmeî. yEvetı 0 YolIş fonlarınm onemlı bır bolumunu Çmkur'a ayırmıştır ve >ıne YoîIş\n Bursa'dak1 amrvrtısor fabrıkasındakı pavım, buyuk bır Kapıtal Koldır.gme satmadıkça fabr.kanm gelısmesı saglanamamıçtır. Bu*un bu dagınık SBSUSHMMÎIİBIIIİIMHH ve koordmasvondan uzak çabaların belırıı bır orgıtîenrsıe çerçevesmde paralel'ıklennın sağlanması zorunludur Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL Bugünkü aşamada halk şirketi deneyinde başarılı örneklere pek seyrek rastlanıyor (Fotograf ARA GÜLER) rralarına gıtme olanağını vermektedr ç) \oneticilerin klsnel aonmv luiuklarının artırılması Dış d«npt organmın denerlemeler;yl«, \onetıcılerj> ağırlu: dereceierl sıraJanabılecek k'isurlannın orta*. a çıkrr.ası hallerı ıçm on^örulebılecek >enı bazı cezai yaptınmlaruı saptanması vanmda; kusurlu yonetımlerıyle haU şirketlermı ıflâs ya da kon<cordatoya sunikleyen yor.etım kurulu Daşkam, «murahhas > u;, elen ıve vapılaçgk d^rec^lendırnjey* gore. yonetira kurufunun o'elu uyelert mn de) avrra kışısel o'.araK j{lâylarına karar venleb.lmeıeri dogrultusunda hukumler gevirilmelıdır Uygulamada bugün tpk ortağm yonetım kurulu alevhıre t?zıninat davası açabılmesı volu KJÜa nıhr b;r yol degıldır Once w'< ortak açısından bovle b:r aav4yi Kanıtlayab'Ime^ guçtur, sonra da tazmmata hak kszansa bıle. bu tazmınat da.ayı kovuşturan ortağa degıı vıne sırkete verılmekt°d'r Bu nedeıılerle ortaklığı zarara ıığratan vonptım kurı'ıu O lşletmecilik ve ısletme içi egıtim kursları. Bu jazı d Zj«.n den ae. ozeKıkle halk şırketlermde ışle'necıhk sorunlannın agırlık taşıdıklan anİAçılmıştır. Bu sorunlara katkıda nula.ımak ve halk şırkeMennde ılgı çekici bır oıç mrıe kcndı ıg rden o'uşan r yerı tıp «ış \one cısı» ekıouıın geh}inını hızlandracdV: 07e. Işletmernık ıtarsıarına gP'E ardır Bu yazı dızısınde b ıgJı.kü durumları uzerınaen .iaİK şırKetlermın kantıtatıf D.r değerleriırmeje tâoı tır jlmaianru ı arııtıcı sonuçlara gntureceg. . ncak bugun nerede olunduğıjnun ve varın nereve varılmış olacagınm siptarma^ı açısından ou tur değe'.endırrrıeıerm de vaarı uu'un duğu behrlmıştı BugunKJ aşamasınaa ^aşanlı halk Şırcptlerı omeslerrıın az olduîu açıkça soruln"">k»pa'r Fa'<a' ; •: orn'ikler gozlen onuaıe ^°nıdığ:nde ve konu cıddî bır poıi"K »'.run o.araK ele ahnıp teşv k edtldig.nde ha'cımızrı en dıiısik düşunce Diçıınlemı Keııd..?" :v» 'f<y laıca mal pT'ığ.nır sp* ına, T ırl rt*>r m tarıhı ÇOK ornek se\r.err,.,t 5UÛİ2. ŞİMDİ TÜRKÜ BÜTÜN ÜLKELERİ, KENTLERI SARMIŞTl rurkıı Turku dıyordu M, ve kannca dıliTİ» sovlujordu ve kanncalar unuttuklannı s«ndıkları kanncacayı eskısı gıbı anlıyorlardı. Yurcklerını de bir özlem yalımı, ttırkuyle bırlıkte agır agır sanyordu. Hep bırlıkte turku sovleı, h°p bırhkte sulardan çekerdık ağı demın ova gıbı ışleyıp hep beraber, hep beraber surerdık toprafı Ballı ıncırlen. çıçek ozlennı bal ozlerını, kara kılçık bufday ozlerını hep bsraber toplar, hasat eder, hep beraber \prdiK Tutsak değıldiK, kole değıMık. Hep bırhkte kuıardık kentlerımızı hep bırîıkte şTJ/elle^tın'dık ulkelenmızı, fıllere kole, usaK lursaK olmadah once dıvordu turku Turku vısaıagız fıllsr sultanınm saTayını, dagıtara^ız hudhudJenn vuvasını, kazıvacagız saııcalann kOKunu, dıvordu. Kahreden kı, lareafn kanncalardır Şu evrande kannca gucu ustuiîe guç yok, dıyordu turkü. Sultan s.'ii^ını \apsnlar kım, ehramları kuranlar kım B b:lp a«ma bahçelerını asanlar kım, bunca kcmlcn ulkelen yaratanlar kım. kanncalar Turku aıyordu kı bu kadar çok, bu kadar guçlu olan kanncalar fıllenn de hakkından gelabılır Tıirku diyordu kı Ve türku dağlardsn, denırlerden gelıyor, topraktan, ormandan. ışı'dardan fıskırıyordu. Ve kanncalar bu «esı bu furkuvu çok 1yı, yüreklen gıbi bır sıcaklıkta bılı>orlardı. Hpp bırden ala safak dunvanm üstunde bır ışık çıçeğı olaraktan açarken: «Seslı karınca, spsh kannca» dıye bağrıstılar Ve ormanı bırakıp ulkelenne, kenrlenn? vuruauler Artık hepsı d» bızler kanncayız dve ausunmege ba«lamışlardı Nasıl oldu da ba k2dar çibıık fıl olduk. hern de (rulıınç, ıgve ucu kadar bırer kuçucuk fü olduk, dıye jerındıier. Karınca olmuslardı, turku onlara kanncalıklannı tâ vur?klerınm başında duyıırmuştu ama, fıllsn altedebılecek.ennı bır turlü akılları almnordu. Hudhudler hemen suitana haber ulaşrırdılar: <ıKpnrc«]ar ormanlan bırsktılar, doğru ülkelerıne çekıinorlar'» d:ye. Sulran: «Ve oluvor uluk»p*z kırrleşim'» Hudhudler baçı. «Coı< sa«ırdım icanncaiann ormanı uzak'an, kentlerden gelen aagın s»«ler duyılu. Yaklasmca seslerı anladı Sesler «Bız karmcayız, bız kanncavız» dıyordu hep bır agi2dan. «Bız aldatılaı*. yalan söyledıler bıze Bız fıl degıl, kanncayız'» «Vay anasını'» dedi ulukepez «Bu kanncalara olan olmuş.» Hemerı uçtu haberı sultana ulaştırd:. Sultan«Onlar \arsm karınca olsunlar Bsn onlara gosterırım karır.ca olmavı » «Demek sultanırn» ded: ulukepez, «denı°k bızım bu kaaar bca^anımız bu kadar televızyon "=memamız, radyomuz. gazetelerımız hıç ışe \aramadi9» «Yaramaz o.ur mu hıc gormeduı mi, oluyorlardı da fıllıkten avnlmıvorlardı Sana bunda bır 15 \ar, dedım Bızım aorazanlarımızdan, telâvızvonlanmızdan. sınemalanmızdan da daha guçlu, etkıh bır yol buldu bu topo! demırci. Başka rurlusu olanaksız.» «Ama sultanım, çok araştırdım, hıçbır şe\ \ok » «Var» dedı sultan buvruk verır gıbi. «Var bır şev yakında oğrececeğız» Derıcen tam bu sırada bır hudhud telaşla, kanatları Kepezı darmadagın geidı, sultanın hortumunun ucundakı çınarın dalma kondu: «Bunlar» dedı, «sultanım. butun kanncalar bır turku duyuyorlarmış Tjrku dıvormuş kı onîara, bız kanncayız, oız tutsak olamayız » «Olma«ınlar bakalırn»> d.je kabardı fıller sultanı. «Bır gonderırs^m on be« tane fı'ı ka rın^a ulkelerme bır vanaan Kinp obur ^andaıı b.r çısırlarsa, ayakla rının altında karncalar hamur g'bı vogrulur larsa o zaman fıüere tjtsak olamasınlar ba kalım Gene bır keser^em vıveceklermı V?r g:t soyle onîara, onlara kanncalıklannı vasak e'tım. Hemen sımdı ucun knnnra ulkelprm.' soylejm kı, hıç bir kannca, ben karmcayım djyemeyecek » Huahüdıer: «Başüstune sultanırr» denp kannea ülkelerıne uçtular, sultanın oujr^gunu tekmıl ka nncAlara duyurdular. Şımdi turkij butun ülkeleri, kentlerl de »armıştı Her yerden duyuluyordu. Toprak»n, ışıktan karanhktan. bulutlardan, her verden. her lerden, uvkuda duşte h°r an bu nlrku>ni du\oı\ordu kanncalar Duyuyorlar, hep >MFi^*n no tııtiıvp lrafıh\ nrlflrrl' B IT 1I ns * [•,,,,• * . . Bır yandan, sendıo ıçı demakrasının gerçeklestırılmesı logTultusunda, tedbırler alırken, 0*<ı yandan send'kalarm halk şırketlenyle ılgılermı kuracak hukukı temeller hazırlanmalıdır. A Çalışanlann sirketlerıne orlak edilmeleri: Haık şırıce'lerınde toplu sozleşmelerle saglanan ucret artırımlannm be'.ırlı bır bolumu sureli olarak tuketımden çesılmek suretıvle çalışan adma açılan bır hesapta b^rıktırılmelı \e dev'etın de nı^bı bır katkıoıvla burada bınkecelc fonlar. pav senedı satın alacaü tıj. tarlaTa enştıkçe; bu «zorunl'i ta GARTH ^ WEPSİMI OKUBUVB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog