Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 10 MART 1977 Carter: 'Concorde, deneme dönemi için ABD'ye inebilmeli.. LONDRA ABD lle Fransa arasmdaJd «Concorde» savaş: surerken Başkan Carter, «Concorde» uçagının bir «Deneme donerru» ÎÇLD New York'a ınmestne izın vertlmes:re tsraftar olduğunu soylemıştır. Beyaz Sarav sozciisu Jodv Powell'in gazetecılere açıkladıgına gore Fransa Cumhurbaşkarn Gıscard d Es'aıng'le bır tplefon gonlşraesı yapan Baş kan Carter. «Concorde» sorununun «ABD Fransa ilişkilennı bozacak boyutlara ulaşma sının engellenebıleceğme inandığını» soyle miştir. İHGilTEKE «Concorde» konusunda AED Fransa ilış fcilen gergınleşirken. îngıltere'de de ABD've karşı tepkilenn yoğunlaştığı bıldırilmektedır A & Kamarasında önceki gün bu konuda T m ateşli tartışmalar olrnus. ve ABD'nlrj (te.vranışı baa ışçı mıDetvekılleri tarafından şiddetle eleştınlmıştır. îng.ltere Ticaret Bakanı Yardımcısı Clinton Davıs' «Amenlsa'ya karşı uygun gordüğümüz rrusıllemeye tereddü>süz başvurmalıyız» demıştır. Başbakan James Callaghan'ın ise ılımlı nır tutum takınarak tepkılerı yatıştırmava ça fıstıgı gdrti'lmtişrür. O'e vandarı ABD Dişışieri Bakanlıfi dun raptığı açıklamada «Concordevun New York'a :n:p tnmemesine ılışk;n bugun ver.lroes: beklenen karann ertelenmesııde hıçbır rolıi olmadıgını ve bu karann New York eva'erı ve*k:Ii maiamlan tarafından almdıgını b»lırtmıştr. (Dış Haberhr Rervfsü RABİN: "İSRAİL KENDİNİ TEK BAŞINA SAVUNABİLİR DURUMDA OLMALIDIR ı r WASHÎNGTO?î, (ANKA DPA) Bırleşık Amerıka'da bulunan îsraıl Başbakaru Izak Rabin, «savunulabılır sınırlar'a» ne yi kastetıklerinı açıklamış ve Ortadoğu'da banş anlaşmasımn imzalanmasından sonra tsraü'ın kendi başına iılkesım savunabile cek bir durumda oiması gerekti ğini soylemiştır. ABD Başkanı Carterte üd gün »üren gorüşmelerden sonra gazetscılenn sorulannı cevaplayan tzak Rabin, bu sınınn 1967 yılın daki 6 gün savaşından önceki sınırlarla avnı şey olamayacağını belirtmıştır. Carter Rabin görüşmelerinde esas olarak Ortadogu sorunu üzerinde durulduğn belirtilmiştar. Öd yönetld arasındakl görtl?meden sonra bir açıklama yapan Beyaz Saray sozcusü Jody Powell, Başkan Carter'in Ortadoğu sonınunun çözumü içın, taraf ların karşılıklı olarak anlayış gösterrnesı gerektığıne işaret et tigıni büdlrmıştlr. Powell, Başkan Carter'in esM Başkan Ford tarafından îsraıl'e vaadedilmlş olan F16 savaş uçak lannın sevkl konusundaki yiiküm lülüfü sürdüreceğıni söylerken, bu uçaklardan Israil'e kaç tane verılecegı konusunda bır açıilama yapmamıştır. öte yandan Arap ülkelennin Washıngtbn'da gorevli Büyıikelçı len, acele olarak ABD Dışışlerı Bakanı Cyrus Vance ı!e göruşme ıstegınde bulunmuşlardır. Buyükelçıler, Dışışlen Bakanından Başkan Jımmy Carter'in kullandıgı «tsrail için savunulabüir sınırlar» lfadesin» ilisldn ay dınlaücı bılgı ısteveceklerdjr Carter. Beyaz Saray'da Israıl Başbakanı Izak Rabın ı:e yaptıgi goruşmede, Israıl devletının savunulabıhr sın'rlara sahıp olma sı gerektıgım soviemıştı Hıçbır ABD Başkanı. 1973 vılı ekıro ayındakı Ortadogu savasın dan bu yana ttsa.unulahılır sırur lar» deyimini kulianmamıştı Bilindigi gibi. BM Gü<en!i:< Konseyınm 242 numarai) kararnda. 'ıguvenıhr ve kabul edılen sınır lara devımı ver almıştı W"ashmgroıı dakı Arap bırlığı orgıitu hevetı. vayımladıgı oır mldındc Arap ülkelen Bıivükeloılermın Vance'den Başkanm kullandıgı bu devunın ?ı\asal bır arianr. bu lunup buJumıadıgını ogrenmek istedıklennı belirtmıştlr Pakistan'da seçimlerde hile yapıldığını ileri süren muhalefet, meclis'i boykot etti MUHAIEFFT BUGÜN YAPILACAK OLAN EYALFT SEÇıMLERıME DE KATIlMiyOR. BAJ8AKAN BUnO ıSE Hıli 1OO1ALARINI KESN LıKLE REDOETTi, ÎSLAM.4B.4D Pakıstan da pazar^esı gimu vapılan genel seçımler.n sonucuna göre, ıktıdar da bulunan Butto'nun onderlı f Jîndekı Pak!"i ?n Halk Partısı 21fi uyeîıkten 155'ını almıstır Doku.T muhalefet partisınden oluşan «Ulusal tttıfak» lıd^n Asgar Han ı«e sççımlere hıle ka nstınldıftını nne sjrp'pk M < elıs'i boykot pdeeeklenni re busrün yapılacak Eyalet Meclısi seçımlerıne katıimayacaklannı açıklamıştır Asgar Han sanuçlann açıklan masından sonra duzenledıgı basın toplantısında. eyalet seçımle nnın de hılelı olacagıru bel.rterek, «Katılmaya gerek» olmadıgını belırtmıştır. Evalet seçımlerıru boykot kararının muhalefete Kuzev Batı sınır bollgesınde yerel hukumetı kaybettırecegı ar.laşılmaktadır. Sıyasal gozlerncılere gore, Pakıstan Ulusal Ittıfakı. ver^l se çımlere gırdigı takdırde Ejalet Meclısı'nde 2ö uyehkten 15'ını ra hatlıkla kazanabılır Ulusal Ittıfaka dahıl olmavan Kayyum Musluman Bırlıgı Partısı de seçımlere hüe karıştınldı fcı «ovlentıler: uzenne erp] seçımlere katılmama karan almıştır Dünyada Bugün ABD Pişman mı ? ALi SiRMEN D finkfl yazetelerde son dere« îlgİBç kısa Wr habercik >ardı. \BD Cene^re'dcki Birieşmiş .MUletler însan Hahlan Komısyonunda. Şill'de AUende iktidannı devirmeKt«n pisma.nl ık duyduğunu açıklamış. Haber son derecr Uginç ve önenıle Ozerinde durulmasım çerektirwrk nitelikte. Eeer AFP kaynaklı bu haber doğru ise, HashiDfton, Sili'de Allende refiminm de^nlmesi re vrrine kanlı Pinorhet iktidarutın eetirilmesi konusundald »ornmlulugunu açıkça kabul ediyor demektır. Gerçl, bn konuda kimsenin en ufak bi r kuşkusn yolrtu ve Nobel Ban» Odülu sahibi Kissinzcr'in CÎA Ue isbirliğl haUnde faşist riarberie ovnadıği rol hcrkepçe bllinmektejdl. Ancak, olayın resmen kabulu çok daha öncmlidir. ABD'nin. 5?ili"tle AUcnde re.iimini de^rwıelrt»n y» da daha doğru bir deyimle Pinochet'yi işbaşuıa getirmekten pişmanlık duMnasına gclince: tlfc bakışta ileri sürulen bn poröş doğru olarak kabul edilebılir. Ptnochefden bugun Amerikan iş ç<\releri de şibâyetçidir. Kanlı diktatdr döneminds ulkenin ekonomik durumu (teçmiş dönemleri aratacak şckiide bozulmus, dışardan vapılan bütün vardımlara desteklere karşın enflasTon görülmemiî borutlara erişmls, hoşnutsu/Iar artarah yurt ytiz*?inl kaplarruşlardir. Bir zamanlar, Allende'nln de\rilmesi İçin CtVden kaynaklanan erev haırkptlerine katılmış olanlann bfiyiik bir bölümü de hıı bo^nutsuzlar grubuna katılıruşlardır. ştll tiım dnn%«da ABD İçin bir vâzkarasi oUtrak durmaktadır. Kısacası. Pinochet Şilide »ürekli hir rejünın hası olmak şaıı>!inı daha şimdiden vitirml» KÖriımnelrtedir. Bu durum» bakarak. Wasbing1on°un Pitıochrfvi ffbaşına eetirmekten pişmanlık duvdugu »bvlenebilir. N'e var ki, bn Bonis olaMar» biraz dikkatle rjilindieinde ıreçerlüiğlni v). tirmektedir Her şevden önce. Pinochet'nin ipleri bugfln için ABDnın elindedir \p Hashington destegini tümden çektiği anda kanlı diktatnriin devrilmesl. gun hatta «aat işidir Henuz bu desteğin çekildifini eöstfrir bir belirti yoktur. Kaldı kf. gunun blrindp ABD Pinochet'vi desteklemektrn \az«eçsp. hatta devirse bile katil dihrtatrirü işbaşma CPtirmefcten pişmanlık duvdufu •sövlcnemer. Washinpton. Pinochefden Şili'deki antiemperralist ve «ol harrketi temJT!eme«ıini iılkenin doeal zennnllblerinp «ahip çıkan. vabancı kuruluşlan temizleme«lni. hiç degilse bunlara ağır bir riarbc indirmesini beklemektevdf. Nitekim. Pinochet bu enmi »erine (tetirmislir. Bueun PinochPt de^nlse dahi. Şili de eUem. hemen AUendenin bıraktıgi verden haşlamavacaktır. Bo\lelikle Pinochet, «ashingion'a bünik olçüde zaman kazandınnış olmaktadır. Avnı durum. Atina'daki fasıst ^Ibavlar Cuntası İçin de Iteçerlidir. Faşist Yunati C:untası da. ABD'ne zaman kazandırmış, ulkede demokratik antlemperralist. ilerici ençleH temlziemektf. hiç desitee oniara buvuk bır rtarb^ indirmekie başarılı olmıi"itu. Faşist Yunan Cuntası 1967'de «ilah zoruyla geldiği iktidardan. l"»*4'tf Um bir ho7gun içinde nzaklaştığında, Yunanistan vfniden l'W7 koşnllanna donmedf. o giinlerde siyasal vasamı kapanmıs bir Karamanlis 6ıgnrtflk kahraminı eihi karsüandı. SOPHIA LOREN 9 SAATSORGUYA ÇEKILDi PARiS UÇAĞINA BıNMEX ÖZFREYKEN ROMA HAVAALANINDA GUMRbK POlıSı TARAffNDAN ALIKONAN ÜNl'J ARTiSTıN [tZERıNDE BÜYÜK MiKTARDA DOVıZ BULUNDU. ROM.* VTadam Peutıs takma adı ıle Roma'dan Parıs'e g:tmek ısteyen fılrn vıldi7i Sophıa Loren önceki gece Rorna Fıumıcıno fıavaalanında uça»a oınerken eumruk polısı ıs rafından yakalanmı? ve 9 saat sure ıle gözaltında tutuİErak sorguva oekılmıştir Sophıa Loren dun sabah yerel saatlp ıı?'te serbest bırakıharak ılk uçakla Roma dan Pa ns'e gıtmıştîr. Roma uluslarararası havaalanında çeçırdi ği «Kabus doiu gpce» boyunca Italvan Gum rtlk ve Mall m(ıfettış!erınce sorıru\3 ç^kılen Sophıa Loren'ın uzerınde aşırı rnıktarda donz buljrd'igu bildinlmel'tedır I'alyan mah polısı halen, Sophla Ix>ren'in kocası fılm yapımcısı Cario Pontı'nın mali ışlerı ıle «Yajcından ılgılıdır» \e Pontı'nın bazı «ışler çevırmekte oîdugundan' şuphe!enmekte dır Gamruk gorevlılen taraiınd?n Parıs'e gıf tnekten alıkonulmasır.dan sonra Sophıa Loren derhsl avukatını istemış \p corevlılerın sonılarına avukatı ile bırlıkte re\£.p \ermı$ur SoTıjlsrm ozelllklp Carlo Ponti'mn mal! duni'on rp rergı nlkümlülükien ı!e ilgllı ol du*ı oğrenılmıştır. ( BUTTO CEDDtni ABD'Lİ TEMSİLCİNİN ŞILİ'YE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA CARTER YÖNETIMİNİ KARIŞTIRDI O'p vandan Başbakan Zulfıkâr Alı Buto onceltı gpcp yaptıgı fp Iprızyon konusmasında seçımlero hı!p kanş'ırüdıpı voîundakı iddıa Un kesınhkle rpddetmiş»ır But*o ' E?'cı bir rafpT ka7anmamın hazrnedemeyeni«r, başanmızı a«ılsız ıddıalarla eolgelemek ıstiyorlar» demıştır Butto. muhalefet partilerınln seçım sonuçlannı kabul etmeyerek Anayrsaya avkırı bir tutum takınmalan balınde, hukümetm tıuna karsılık etkın tedbırlcr ala caıîını da sozlenre eklernıstır Butto part'.simn seçımlerdeısı başarısının kadınlar kuçuk toDrak sabıplen ve ısç'.lerın des**ğ:nı saglamakla gerçekleştıgını belırtmıştır (Th$ Haberler Servlsi) ııı;ıl:iıı;i"f;ıl:ıııı eııılüsfrisi Anonim Şirketi'nden Sayın Hissedarlarımız, Çırketımızın Olagan Genel KuruJ toplanıtsı, aşagıdaid gündemde ver alaa hususlan müzakere ederek karara oaöamak uıere, 28 3 197? gunü saat, 16 00 da Istanbul. Karaköy. Bıhtırn Caddesı Lıman Lokantasında yapılacaktır Toplant^a ıştırak etmek isteyen Sayın Hissedarlanmızın hisse senetlerinı vey« hlsse senetlennin mulkıyetım tevsık edıcı bır belgeyı ıbraz suretiyle toplantıdan en az vedı gun once <Gır« Kartı» almalıdırlar Bu toplantıda kendölerini vekıl rnarıfetiTİe temsll ettirmek İsteyen Hıssedarlanmız raetnı sunulan \ek^letnamevı tanzım suretiyle vekıllerıne tevdı etmelıdırler Vekıllenn dahı toplantıya iştırak edebılmeleri tçm «Gırış Kartı» aımalan şarttır. Avnca W6 vuı bflânço k?,r «T» za^r hesaplan, tdare Meclısi Faalıvet Raporu ve Murakıplar Kunıl'i Kaponı 10 3 1977 tarihinden itıbaren Şırket tetkıüerımze nazır dulundurulacaktır. W\SHt\GTOV BM însan Haldan Komısvonur.jn Cenevre'de yaptıgı toplantıda. Amerıkan DPİegasjnnu Başkan Yardımcısı Brady Tvson'un Sılı Devlet Baskanı Salvador Allenrie'nın 1973 de devnlmesı olayına bazı Amenkan ajanlarının kanşmış olmasuıdan Amerıkan hükumetının derm uzuntlı dııyduSunu sovlemesı. ABD Dışışlen Bakanlıgım kanştırmış vp gerek DIŞIŞIPÎİ Bakanlığı. gcrekso Be vaz Sarav sozcülen alel acele vaptıklan açıklamalarda. Tyson'un sözlerının sadec*> kendisıni ilgılendırdıgını ve açıklamanın hüktimet adma \apılmış olmadıgını bıldırmışlerdir Allçnde run devnlmesinden bu vana ı!k defa olarak \iıksek kademedekı bır Amenkan vefkılisı asken darbe olayına ABD'nın kanşm's oldugunu açıkça söylemekteriır Bılindığı gıbı Amerıka Allende nm devnlmesı olayına knrıştığı yolundata ıddiajan resml a gızlardan «urekli olarîüc yalanlâmıştı Dısışlerı Bakanhgı sozcüsu John Trattner. Tvson'un açıklamasının. aaha once hukumet Urafından onaylanmış b;r açıklama olnıadığını ve sadece Tvson'u baglayacaeını belırtırken. Be\az Sarav sozcüsu Jody Powell da, Başkan Carter'in, Tyson'un bu \olda bır açjkiama yapacagtndan onceden haberı bulunma dıgını sovlemıştır. Assocıated Press ajan«ı Tysonun açıklamasının Carter vonetı mınde büyuk şaşkınlık varattıgını belırtmfktedır. Ajans bu arada Carter'in seçım kampanvssı sırasında kendısırun de Şılı so rununa degındıgını ve Pmochet m dıkra reumıne vardım etüğı ıçm Ford votıetımını eleştırdıgı nı hatırlatmaktadır. Bradv Tyson'un BM Jnsan HakJarı Komısvonunda Şih konusunda vaptığı açıklama Şılı ve Uruguay terrsılcılpnnın tepk:sıne 5Oİ açmıçtır. ( u , AP) Belçika parlamentosu feshedildi; erken seçim 17 nisanda BRCKSEL Hüktaıet bunftlunıyla karşılaşan Belçika Paşbakanı Leo Tındemans dün parlamentovu dagıtarak. 17 msanda yenı seçımlenn Tapılacagını bıldırmıştır Başbakan Tındemans'ın siyasi partı lıderlenyle bırkaç gündür surfurdugu goruşmelenn bır sonuç vermemesı üzenne, Başbakan oncekı gece Kral Baudoum ıle durumu müzakere ettıkten sonra erken seçım karannı almıştır. Boylec Belçika'dn seçırrüer olagan seçım tanhmden bır yıl on ce yapılacaktır. (a.a ) ABD'nin 5zgürldkçfl. antiemperrali^t. ilerici re.timler karşısındaki amaçlanm iH bUniek. olavlan doğru deferlendlnnek Için zorunludur. VVashingion bu şiW rpjimleri yıkarken, verine eetirdiçi kuklalann urnn sürell bir iktfdar olmasnıı hrr zaman zonınJu kojul olarak gormtryor. Kuklalar rtrafı temizledikten. darbelerini imHrdilrten sonra. verlerinde oturmayı beceremezlerse başka «.eçenekler knllanılabilir, daha ılımlı i«îblrlikçiler isbasma jrtlrüehillr, ü^telik bSvlece görünüs df kurtanlmıii olnr. Yeni ovun hudur. Şlll'de Pinochet, kendi bilse de bilmese de. bu rolü vuklenmistir. Puıochet'nin vıkılmas, yani kendi ktşisei tutkuları acıuodan başansız nlmam. CİÂ'nın satranç tahtası fizerindekt pl>on rolüniı basanvla nrnanuş olmasım engcUemez Bu nedenlcrdeo dolavj Gnıevre'de rapılan açıklamajı, pek doftru ve inanıbr bnlamadık. TEŞEKKÜR Cmn vjredpn berı çekmekte oldugum raha*sızl;girnı teshıs ederek nazık ellerıvle benı amelıva1 edıp sıhnate kavuşturan SSK Beyoğlu Hastanesı Doktorlarmdan sayın, l. rs Opr. Dr Mukadder DAĞADA'ya Saym Opr Dr G4LÎP 4LTIN a savın As DT. tHSAN KA YIK'a. SSK Be^ofclu Hastanesı Bevlıvp servısmın hemşıre ve personeluıe tesekkuru bır borç bılirım. VECATt CEVGtZ 1 ÎDARE MECLiSi GiRiŞ KARTI İÇİN ADRES : MaMna Kemeraltı Takim Oıd EndÜ5tr1«l A Ş Flekta? Han Kat 5 edecek Earm Hissedarlanmız Gırış marıallınden alabılırler. I.D.M.M. Akademisine Bağh, Zonguldak D.M.M. Akademisi Başkanhğından Akademtmlz Maden re Makina Bölürrüeri ih rıjacına karsıülc asafıdata bUlm dallannds 1184 sayılı D.M M Akademılerı Kanununun ılgıll maddelen ve 1765 savılı Ünıvçrsıt* Personel Kanununa göre tam gün aylıklı veja saatbaşı ucretle öfretım uyesı ya da görevlisı alınacakür. Ilgılenenlenn Z D M i l Akademisi BaskanlıŞına asagida beürtılen evrakı «ı geç 8.4 1377 tarihınde çalışma saati sonuna kadar posta ıle gondemuş ya da şahsen verTrus olmalsn eereklidır. BSlümtt Cumhun'i'st 23441 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakultemız Norolojı Kürsüsunde 1 Asıstanlık ve 1 üzmanlık Oferpicılıgı kadrosu açıktır. Yabancı dıl sınavı 24 3 1977 perşembe pjnu saat lf>nfl'da. Eılım dalı sına\ı 31 3.1977 perşemoe gunu aynı saa"e FaJcultemız Kunıl Salonunda vapilacaktır. Adavların 23 3.1977 çarşamba eunü mesaı saan sonura kadar bır dılekçe. 4 resım VP mezun oldukları Fakulteden alacaklan ders notlan ıle Dekanlıgımıza muracaa'lan. (Basın 1293fiı 2332 harakov IST^NBlt Topumva istanbui dısmdan istırak Kartlarını, toplanfı eunü ve toplanu ıımkimı't.'ikıııı eııılüsfrisi A.Ş. 28.3.1977 Tarihli Genel Kurul Toplantı Gündemidir 1 2 3 roplantı Puan Başkanlıgının spçımi rıususunda müzakere ve karar. 1MT. nl, ıçınde ^e TTK M. 315 hukrnü urancca îdare Meclısıne seçilnıı? bulunan urpnın asaletmin tasdifci hususunda nüzEkere ve karar. D7h vılı Idarr Meclısi Faaluet FUıporı le Muramplar Kunılu Raporu nun okunması. Bılanço Kâr ve zarar heaaplarının tetkık ve tasdıkı ıle Idare Meclısi Uvelermın ve Ştrket Murakıplanmn ibrası hususunda müzakere ve karar. Tatıassul eden 1976 vıl! karının tevrii hakkmda müzakere ve lcarar. BUim dah Lineer Cebir vs Analitfk G«omem Dtferansıyel ve îctegral beeap Yuksek Matematık Fıznk Kımya Tasan Geometri Alınacsk öfrettın uyt vs da oğreüm görevlisi uyısı 1 1 1 2 1 1 j i \ ı 1 ı ı ı 1 ı 1 1 3 1 2 l 2 I TEMEL BÎLÎMLER MAKÎXA MÜHENDİSL1ĞÎ îmaj Usuileri ve Makina Eilgîsl Malzeme ve Ölçme Teknığı Terrnodınamık Mekanık, Akışkanlar Mekanıgl Mukavemet, Grafostatik. Teknık Mekanıi Makına Klemanları ve Tekmk Resım Elektroteknık ve Elektrik MaJnnaian Minerolojı Petrografı Uyguiamalı Jeofizik Cerher Hazırlama Topografya ve YeralH Topografyası Madenlerde Kazı ve Hazırlık, Maderueni§ Havalandırma. Rfaden tşietme Metodlan Madenlerde Taiıkımat, Madenlerde tTlaşım ve Sustımj. Maden Saglıgı ve tmnıyen Maden Yatakları ve Maden Yataklan Degerlendırılmesı. Maden Makınalan 4 5 GoreT *üresı dolmus bulunan fdare Meclısi Üvelerınin yenıden veya yerlertne venılprının secılmesı hususunda müzakere ve karar. 6 Goret suresı dolmuç buiunan Şırket Mura.<ıplsnnın venılennın seçılmesı nasusunda müzakere ve karar. 7 yeniden vera yerlerin» MADEX MTHENDtSLİĞÎ îcure Meciısı fvelennP ve Şırket Murokiplanna. 1977 yılı faaliyetleri için «dehıızur bakkı \e ucretın tesbıH ^ususu^da miizakere ve karar. 8. !darp Meclist Uvelerine TTK M ?"4 ve 335 hüfcmünde anılan yetkileTin verllmesi hususunda müzakere ve karar. 9. rutanaklann Dıvan HeyeM'nce irrznlsnrr.aa hususunda müzakere ve ıtarar. 4. ULÜSLARARASI SÜT VE PEYNİR ENDÜSTRİSÎ SERGİSİ Parma (Italya) 27 Nisan1 Mayıs 1977 SERGHENeN *.'4L ÇtŞİTLERI Sut VP Teyn ' enöL'tn s nde kt lon ıan ham madde'erSat traasformasvanu ı;ın esıs ve teçhııat 'Sut tozu bçbek rran^osı ? ıt fcoiserves <0>rr.ai( yoguf. tereyağ, Pe/n ;, aonajrmo, pev" 1 layası, «.azeın , s A n b a oı ve oafcellene nceneler Mjnte ı' n=,,opı cnbaia ıcr ve KitLlar.Kullan Imoga hazır si/1 nan J len <or roi olet ve aiazlar Dsrenfe'tarlar as lerjaniar î.,\ ve pe,rır rromLıle'nı naMiye vosıta a". m OZEL StRG'LER VE GELİŞIM TEŞESBÜSLEeı Itaivon pe>nın povyonuTıp n 'ta'yan p e / n r s ı ,eşn sı Sotşo haz'f îLt e p^.nır l o T j i en U'j5ior3 as T e l n t Baî'n se r gı • J3LARARASI MAH^YETTe ILMI, TEKN k. ve TICAPI ICPLANTILAi? KCNG?EEC • FAZIA BıLOf C ~J M0RACAAT fr'p Aj"nng Moslro ineıoırno o della cor?ı?r/9 D orco O^cde *3100 Pana flta.'ej tei 36â63'36861' Teiç* ^ ^ 2 ^ ' Pa ^a!»1 HUSUSi VEKALETNAME Mal1W bulundugum ve Makina TaJcirn Endüstrisi Anonim girketi taraftndan ihrn. edılmıs oulunan C. .. . ) adet payımdan dogan bilcümle naklanm! mezkur çırketın 28 J 1977 rarüv.nde akdedecegi Genel Kurul toplantısında nara ve nesabıraa v e W 1 nas kullanmak üzere Sayın P *• •***" «yledim. ARA.VtLAN ÖZELLİKLER: 1 Öğretım görevlılen yüksek mühendıs va di mastır derecesınde fahsill haİ2 olmalıdır Doktora tercih nederudır D M M Akademılerı ogretım görevHlertnı seçme yonetmelıgıne gore veterlı olmak. ögreüm üyelen D.MJıl. Aksdemılerl profesorlerini reya dooentlerini seçme vönetmelığmdekı şartlara uygun olarak seçılecektır. 2 \kademlmizde tamgun avlıklı olanlara ilâve ödeme olarak 2 dereceden Kkuruluş ve gelışme guçHlgü» zammı ödenır. Evlı ögretim görevlılenne ve ögretlm Uyeierıne en geç bir yıl ıçinde Akademı sıtesmde lojman venlecektlr, B İSTENETN EVRAK : !s l«:temp rlilekçesi, özgeçmiş bıldirimi. m°sleki r e ofretirn *ecrübeîin! ç&st*rlr belgeler. Akademık ve bilimsel yayuılanndan ornek nushalar, Dıploma orneğı, vesıkalık 2 adet (otograi (Ba&ın: 12781) 2334 VEKALET VEREN (Moran. 338) 2333 (Basın: 32945) .'31ü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog