Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

Ifl sM çaglarda, flevletfn efconomi aianına Ttatılması bır yana, bu alanı duzenley.cı kura lar koyması b:le tartışılamazdı. Özel gınşım, «erbest rekabet ve serbest pazar olaraK ozetleypbıleceğımız bu ekonomık duzen ıç.nde dogin. palazlanan, guçienen ve gıderek snasal vaşama, r da egemen olan burju\ a sınıfzaır «Sosyal devlet» sanayı devnmınin gerçekleşmesı, ışçı sımiının oluşrr.ası ve orgutlenmesı Uzerıne ortaya atılan bır kavramdır «Sos^al dev.et» sornuruienlerı devletm korumasını, e*.onomı alanma el atmasıru. emekçılerın toplu sozleşme ve grev haklarıyla donatılmasım öneriyord'j Kısacssı sana;.ı devrımıyle klâsık devlet ftnlayışı degısmış, topljrmın reîahı ve mutıu'.uSa uğruna buyuk sanayıi kurjp ışletmei:. ekor.orru slanını düzenlemek odevlemı de ustlenn şa deviet Ekonom.ae soz sanıoı olması, devlet ı en buyuK ışveren durumuna getırmışn Onceieri »adece işçılere tanınan sendıkal ozgurluklerın gıüerek çalışaniarın tumüne, ou arada şçı nre lığmde o'mayan kanu gorevlı>nn9 ue •anmması sorunl'jgu doğdu Hemen belırtelım kı, ne işçılere tanınan sendıkal ozgurluklerı, toplu pazarlüt ve grev haklan kolav e!dp edıleö'.mış, ne de otekı çalışanlar savaşımsız kavuşabılıruş'ır bu ozgürluklere .. CUMHURlYn 10 MAIT 1*77 E OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Memur Sendikaları Muhittin TAYLAN menıaatlanrn konımak ve getıştırmek aroacını guden Kuruluşiarın oaglı olacaklan hakumler kanunla duzenlemr» kuralı maddeye son fısra olaras eklerdı Ayrıca, Anayasa; a 148S sayılı yasa ,1e eKlener. 16 madae ıle de 624 »ayı.ı yasaya gore kurulmuş olan samu gorevlüen sen dıkalarının çalışmaiarına son verıldı. Kamu gorevlılerınce kuruian sendıkalar ne yapmıştır da bu ozgurluk onların elınden ahn mıştır? Buna hakıı bır gerekçe goscerıleınez Kamu gorevulenrun kurduklaıı sendıkalar memur ve oğretmenın acıklı durumunu kamuoyuna yansıtmaktan otede bır çalışma ozgurluğune zaten sahlp değıllerdi. 46. maddede yapılan değışıklıgın gerekçesını bırlıkte okuyalım. « maddemn ıkmcı fıkrası metmden çıkarümıştır Çıkarılan bu hukum ısçı mtelığı taşımayan kamu rozmetı gorevlılenne sendısa kurma hakkı tanımakta ıdı Şu husjsun belırtılrr.esmde zorunluk vardır kı. toplu sozl?ş me, grev loka\t gıoı muesseselere ışın nıtelığ; nın gereğl olarak yer vermeye ımkân olmayan kamu hızmetlilerl kuruluşlannın gerçek manada sendıkal bir faaliyette bulunmaları mumkün aegıldır Şu halde. bu kuruluşiarın «Sendika» olarak ısımîendırılmesı her şejden once kavram kanşıklığına sebebıjet vermekte ajrıca ctsendıka» tenmınin etkısıyle bı kaT.rsm& olduğundan başka bır anlam venlmesı egıhmı ortaya çıkmaktadır ..» Kamu görevlılerlnın kurduklan sendıkalara toplu sozleşme ve grev hakkı \erılrr.esı bu gore\ lerm mtelığı ıle bağdaşmazmış . Bu kuruluşla nn gerçek anlamda sendıkal çalışmalarda bu lunmaları olanaksızmış Neden dersenız. gerek çe\ı yazan da soruyu yanıtlayamaz Devlet loka\t yapamaz ama, memjr sendıkalan toplu pazarlığa neden oturmasın. neden grev hakkır.ı kr.llanmasın' Her fırsatta Batı demokrasılen dedıklerı ulkelerde olujor da bızde neden olmasm? Hera oralarda sılâhlı kuv\ener personelıne ve guver.hk kuvvetlerı mensuplaııp.a bıle > sendıkal haklar tamnmaktadır Xeresmd' n oa karsanız bakınız tutarsız Memur sendıkalan onları ortadan kaldırmak ısteyenlerm duşunce sıne gore suyu bulandırıyordu, ellerıne fırsat geçmce kaldırıldı. Toplumsal ve ekonomtk hakİHnmizı ve fizgurlüklenmızı be'ırleyen şu 'Uıjjasa aural.arı na bırııkte bır goz ataljm clkt.saaı ve sosyaj ha"at, adalete. tdm ça'ıına esa^mn \e herkes ıçm ınsarlık haysıyetıne varaşır bır vaşavış ?e \ı\esı saglanması amatına gore auzenıenır» (Anajasa madde 41. Iıkra 1) «Devlet çalışanıarm 'nspr.ca yaşamsı ve ça lışma hayaHnın kararlılık ıçmde gelışmesı ıçm ıktısadı \e malı '•edbıılerl° çahşanlan korur ve çalışmavı destekler ışsızlıeı onleyıcı teribırler alır /) 'Ana>asa madde 42. fiKra 2) <'De\let çahsanlann, yaptık.an ıse ııygun ve msaniık havsıyetıne varaşır bır ya«ajıs sevıyesı sajlan'alanna elven^lı, adaletlı bır ucre" elde etmelerı ıçm gereklı tedbırlen alır a 'Ana jasa macde 45* Ekonormk ve toplumsal vasam, lnsanlık hay sıyetme \ara=;ır b r yasam duzeyme rasıl getıri9 lır Ulusal gelıri herkesın haKe*tı*ı olçude dafıtmak joluyla, yaru somuru duzenıce son vermekle Çalısanların lnsanca vasaması 'e adaleth Ucret elde etmelerı ıçm önlemler almmasını ıstıyor Anayasa, MC hangı onlemı a!mı<;tır, tek somut omek gosterı'ebılır rrı'' Buyuk Türkıye'den fabnka yapan fabnkadan, trıhonluk yatınmlardan soz eden'?r bırakınız .^nayasa bu%ruklannın yerıne getııı mesını, gunun koşullarma gore belkı yırmlnın ustunde ol ması gereken katsayının 12 olmasına bıle Karşı çıktılar En az geçım indırimı tasarısmın yasa lasacagı. yasalaşsa da derde deva olacagı kuşkuludur Bu durumdan kurtulmanın tek çikar volu tum çalısanların toplu soneşme ve grev hakları ıle donatılmış sendıkal ozsrurluklere ka\"usturulmalarıdır Bunu sagla>acak bır yasanın Anayasaya a^kırı olmayacağını. aaha doğrusu bu orgurc luğun t3nirjr.asr.ii va aklayan bır kuralın Ana v^sada bulunmadı*inı savunan bır dusunce gı derpk euç kazpnmaktadır Cerçekten Anavasada yapıian değısıkliK kanu gorevlııerının sendıka kuıma oziurlugunu durenleyen kural 46 maadp den çıkarılmakla vstınılmıs, onun yerıne vasaklaj'cı bır kural konnıamıstır. 119. maadede va pılan deSışıklıkle de kamu gorevhlerının smıfsal çiKarlarmı korumak ve gelıştırmek ıçın ku rulacak Ttumluşlsfm baflt o!seaW»Ti yasa ıle duzenleneceg. belırlermıstır Açık bır >as?klayıcı kur?l bulunmadıkm Mıayas«da kamu gorevhlennoe kurulacak kuruluşiarın otekı sınıfsal kuruluşlar dışmda bırakılmış olmasına b^'îilsrak bu kunıluslara sendıka "idı •ven'.errieVACCŞI ' e onların toplu soz'e'*ne ve grev hakları ı'e dons»ılamı\acaâı ılen snulenıez. De&ısık 119 m?dden:n 1 ııkrasınn bırrTi cunue'.irte yer ab.n \e mpmurl?rın sendıkaıa^ uye olmasını onleven kııra'ın da. kendı kurul;ş'arı dısındakı sendıkalan hedel tuttuğunda ku=ku joktur. Gençlik Sorunu A «Amaç»a Göre Yorum şıl< 46 ve 111 maddeler.n değ.şıklık gerekçelerlnı o~,e su;efekıerdır B J serckclpre ve ;a«!rıs meclıslenndekı konuşmalara bakı'actık ohırsa, onlara hak vermek gerekır Ne var ki. gerekÇPİP^ ve \a<;am;ı rrwli'Ierındfckı konusmHİar va> sai?rn vap'ic'igı ojda •'•a cır^en''d« k' r'uşuncelerı yansıtır O> sa. duşunceler, koşullar ve tonlumsal gsreksipmel'r sui3kh b r d«~g:ısım '.e gehşiTi surecı ıçndedır Ovlevse yasalarm ça6 daş duşunce ve. değı$en koşullara ve topiumsal gereksınmeiere gore yornmlannası gerskır Yasaların bu açıaan joniTi armp^ına hııkuk oılınde «Amaca şore yonım kur°lı» aenır. Bu nedenlebılım adamları vasaların ozelhkle Anavasa kurahannırı yonımlanmasırda »pr^kçelere r» '<onuşmalara bakılmamaîinı onerırler. Gerçekten de yasalann yasa îerekç«lerıne ve vasama orjm'.an uyelerımn konusmalarına core vorumlanması bızı çogıı kez çagda^ daşuncenın gcrısıne goturebıhr. Bu nedenle zararhdır, hatta tehlikelıdır Gdruluyor kı, bır Anajasa degışı*l:gmı beklemeden de toplu pazarhk ve grev haklan ıle desteKİenen memur ve oğretmen send::aları k.ırul?bıl'r Yasak!s\ncı bir kural bulunmadıgı. ustelık çağdaş duşunceye, sosyal devlet kavramma uvşun duştugu ıçm Ana\asıva a\kırıîı6ı 3a\iinulamaz. Kuşkusuz sendıkal ozgurlüjtlerın de hıç kımsenjı ona kaı^ı çıkamıyacak biçımde Anaya=a'da belırtılmesı ke«:n bır zomnluluk'ur Bur.un ıçmdır kı CHP tum çalışan'ara sendı.<a ozgurlugün tanınmasını öngören Anyasa Oegısıkhgını c daha ba ka değışıklık bnerılenyle b.rlık'e vasama mechs'enne sunmus buljnuvor. Bu ozgurKıgun gerçekleştırıimesı uğrundakı çalışmalara daha ayrıntılı biçımde CHP programında da yer verıldığını gortıyonız Sayın Ecevıt, CHP'mn b?şı olarak ıktıdara geldıklerınde sendıkalı !şçıve kaıandırılan gucu Tıırk kovlusune kamu gorevlı'er.ne ve oğretmenlere de kazandıracaklannı soylemes'edır Bunların gerçpkltk Kazanması ve ojledıgımız o'e<ı amaçiara ulaşı ması onamuzdekı genel seçmlerde oylarımızı bı!;nçlı olarak kullanmarnıra bağhdır Ben bu bıl ncın oluştuguna. yerleşt:ğıne ve kokleştıgıne manıyorum. Yıllar yılı Turk halkını alaatanlar bu kez kendılennın aldandıklarını goreceklerdır. Sömürü Fırsatı Yaratış 1961 Anayasasının yürür'.uğe girmesfnden 8nce kurulmuş olan ışçı sendıkalannın toplu sozleşme ve grev haklarndan yoksun olduklarını sovlersek, bu ozguriuğun ülkemıze ne kadar geç geldğı ortaya ç:kar. 1961 Anayasasının 46 maddesıyıe çalışarılann tumu ıçın tanınıyordu sendıka kurma ozgurluğu . Ş J farkla kı, ışçı nıtelıg: tasımayan kamu gorevlf.erının bu alandakı hakları jasa ıle duzenlenecektı Gerçı, 1961 Anayasasının 47. rnaddesınde, toplu sozlesme ve grev haklan işçıler içın tanmmıştı. Ama bu haklar özei yasa ıle kamu görevlüenne de tanınabılır ve böyle bir yasal düzenleme Anayasa'ya aykırı duşrr.ezdı Anavasanın yürürh.ğe gırmesmden sonra 624 sayıh «Devlet Personelı Sendıkaları Kanunu» yasama meclısler.nden çıkara* yunırliiğe gırdı. Daha önce «Işçı Sendıkaları», «Toplu sozleşme, grev ve lokair» vasaları yururlüğe g.rmışn. Bu son yasa ıle kamu gorevhlerı smırh"b.r sendıkal ozgurluk dışmda onu guçlend.ıece; otekı haklardan ve özgu.lJ.Lİerden yoksun bıra kılrmş:ı. Açıkçası. memur sendıkalarırun topıu Bozleşme hakkı, grev habkı yoktu 1965 genel seçımleri ıle çoğunlugu sağlayan AP ıktidannın başarısızlıkları ulkeyi 1971 m a n na getırmıştı Komutanlarca ver.len muhtıramn hemen arkas'ndan Anayasa ıle bır türlu bagdaş tıramadığımız bır yonetım egemen oldu ulkeye . Iste bu yonetım zamanında yapılan değış;kl;Kİe, kamu gorevlılerm.n sendıka kurma ozgur'ugu Anayasadan çıkprıldı Yıne Anayasanm ll<* maddes.nde yapılan değışıkiıkle de kamu gorevlılerının sendıkalara uye olmalan yasaklandı. Ve «tşçı mtelığı taşımayan kamu hızme'lılennın Demokrasi Ceplıesinde.. OKTAY AKBAL Evet Hayır TARTIŞMA Gerçek Üniversiteler ele geçirîlemez MC'nm. hızlı bır çoku^e doğru yuvarlandığı şu gunlerde, faşıst ortama gerekçe hazırlayabılmek amacıyla tum egıtım kurjmlarma el atması halk tarafından ılgıyle ızlermektedır Bu kurunılann sonuncusu, akademık saygınlığı yalnız Turkiye'de degıl, dunjada kabul edüen ODTÜ'dur. Ben Kimya öğrencisiyiBi'; Kısısel deneylerımden vardığım bır sonuca gore, ıkı tür yuksek okul oğrencısi vardır; # Derste yalnız verılenı ezberleyıp, not almak ıçın çalışanlar, 9 Dersır. temelmde yatan ana mantığı sezıp bılunsel gerçeğı meydana ?etıren duşunce jollanm araştıranlar. Basarının anlamı not almaksa her ıkı tür ogrencı de başanlı olabılır Bunun gıızel b:r omeği. kandırdı^ı saf vatandaşların oylanyla Ataturkçu gençlıgı çıleden çıkaran çagdışı duşunrelerı vavmaya çalışan bır partmın başkanmın .Profesor» unvanını alabılmesıdır. Bu kişının, oknlda «basarılı» bır öğrencı olduğuna şuphe yok. Faka* her pozıtıf bılım oğrencısınin sorunların çozıimünde açıkça »ordügu bılımsel yolu, dıyalektık yaklaşımı ınkâr edıyorsa, bu onun, değer sahtekâr değilse, yukarıda belırttıgımız bınnci tür o*rencılerden olmasmdadır. Okulları «ele» geçırıyorlar. Tı caret \e Tunzm VO aa Velı Yıl dırım'm oldurüimesıyle gelışen olaylar sonucu b^r o^ul fa^ıst ışgale u^radı. Gazı Eğıtım Enst r j s u de aynı durumda. Bu ve benzerı okullara devıımcı oğrencıler alınmamakta, duzenlenen çesıtlı seminerlerle oğrenrılere ne ıdüğü belırsiz bır «ulkjcu> kavramı aşılanmaya çalışılmaK'adır Bır iıashas olavında Amerıka'nın tara'ım tutan lıderlen Turkeş'in içinde bulun duğu butun çelışkıleri yansıtan ıdeolojılennı yaymak istemektedırler. Bır Ünıversıte ele geçırılebıhr mı sorusunu yanıtlamak :çm once unnersrenm tammı yapümalıdır. Kanımca ıkı ünıversıte vardır Bunlaıdan n;n, devletın kanunları çerçevesmde döner sermajeiı bır kurulustur. Belırll bır arazı uzennde kurulmuştur, parayla tutulan görevlileri vardır, çeşltli kurum larca yapılan para vardımlar'nı kabul eder ve dığer ünıversıte içın gereklı ortamı hazırlar. Dığer ünıversıte ise bılımın kanunlan çerçevesmde çalışır. Hıçbır arazı uzennde fcurulmamıstır Kımseye para odemez, kımseden para alımz Bu ııruversıte, bır dünya goruşudar. Çaglar bovu suren deneylerden geçen rasyonel (akılcn dunva gorjşunun bıze uzanan kalıtımıdır. Geleneksel b'r devışle .profesor aaını alan bır dızi lnsanın yiizvülardan bise aktardıkları bır bügi hazınesîdır. Prof. unvanı bıle bu ünıversıte kavramıyla oıdeşleşemez Hakıkı ünıversıte, akılcı dunya goruşunun bır uzar;\!sından başka oır şey degılaır. Kaba kuvvet bırıncı tur unıversıteyı ele geçırebılir. Kapılarda fedaıler. kendılerınden olmayanı ıçerı bırakmazlars», çok , kolay olur bu. Fakat haiıki ünl versıteyı ele geçırmeye kımsenın gucu yetmez. Çunku boyle bır eylem dogamn ve ona hükmeden ınsan aklının yasalarına aykırıdır Ümvers.fe akademık konsevmın goruşlermı almamak'a universite hıyerarşisıne olan u^Trazhğını '«oaflavan Hasan Tan, ODTU'nün g^nı? kampu'larının boş smıflannın, korıdorlanrun ve bır kısım emekç'sının rektciru olabılır. ama hakıki ODTÜ'nun rektoru olamayacaktır. Osman YENKR ADMMYO eçuniere bir şey kalmadı. Her geçen fün buyuk sınava bnaz daha yakJaşıvoruz. Seçun ne u n u n \apılacak? Bunu ktMnlikle bilınek zor. Büyük bir olasıhkla haziraııda olmazsi ekimde. Bilinen en geç ekim ajına kadar genel seçjmleruı vapüacağıdır. Üç dort av once de olabi lır, zamaıonda da... Ama Türkdye halkı bir kaç ay içinde bu büvuk sınavdan peçecek. Onümüzdeki dort yü için bizi ^onetecekleri seçecek. . Lnıut. MecUs'te Ana\a*adan, demokrasiden, lnsanlıktan, çrrçek ulusçuluktan \ana bir çoğnnluğun kurulması . Bu çosuniuğu ancak CHP sağlarabıttr bugunkü koşullarda. OUevse CHP'yi desteklemek eerekıyor Bu, açık bit sagdu\u Itoşuludur. CHP"nin solunda yeT alan küçiık parlilerin tek başlanna bir varlık gostermeyecekleri o partılcrin lıderlerı tarafından bilinİTor. OnJar da CHP'yi hiç değilse bir seçim içm desteklemek cereklilijfine inanıyorlar An^vdsa daıı demokrasiden, halktan yana bir Reni? cephe Kuruimah. CHP iktidan dört vü bo>unca Turlri}f ıle u«sar bır toplum, bır ortamın koşuüannı yaratmalı, dı>orlar. T1P ın, DSPnin, TBPsinin, TStP'in tek başlanna bir onemi, anlamı \oktur bu seçimde. On beş ilde ör^ut kurınu', da olsalar, bu Ulerde ada^lar da gosterseler, be lırli <>a\ıda ov da alsalar, boştur çabalan. Seçmeniıı bu partiicre vereceği her oy havaja uçmuş sayılmalıdır. Di\elim bu solcu partüer toplam yarım milyon oy aldılaı ordan burdan. Ama bu >arım milyon oy bölük porçuk dagılacaı^ından onlara bir varar Raglamaı, çıkarabileceklerı ıki uç milletvekilmın de Meclis'te bir etkisi bir ağırlıcı olanıaz. Bu oy jitirilmesi olsa olsa AP'nin, daha doğrusu AIC, partilerinin işine >arar.... Buım. bu partilerın onde gelen kişileri de bili>orlar: Bu \uzden CHP ile görüşmek. bir anlaşmaja \armak, ortak bır plana sore da\ranmak istivorlar CHP'ntn bu oneıilerı Rerı fe\ırmesi olasıhğı var mı? Yani CHP, ben bu «>osxah;>t liartilerle ışbırliğı tjpnum, der mı? îsosvaüst pırtıicrle sıunı ışbırliğı bizi seçmen jozunde yarüış \orumlara ugratır. riive duşunur mü? Hiç sanmıvorum. Bir «i\,ı.al uariı zama.ı zaman kendısıne ters du>en partilerle de belirlı bu program çerçetesı içinde işbirligi \apabilir, orlak hukumet kurabiHr. Mtekım CHP, kendısine yuıde vuz tcıs bır parti olan MSsP ıle yedi buçuk ay süren bir hukumet kurabilmiştır. MSP ile iktidar ortakiıgı yapabilmış bır >,ÜN^.«1 ılemokrat partlnın etnekçilerin, solcuların |jartileri>!e ışbırlığj vnpnıası dogaldır. CHPııın TlPie. DSP ile. TBP ile bir seçim Işbirligi nasıl gcr^ckleşlırilebilınır? Bu partije CHP'nin gelecekte ıktıdarım.a neler \apnıak istediği üzcrınde belirlı bır ınant(. ulüşnlar, bclli ilkelerde anlasırlar, seçimlere katümaz, CHP'yi riesteklerler. Sozleriyle davranışlarıj le, seçmenleri^le . riP, DSP, TBP, TSİP gıbı partılerin ayn ayn göruşlcrtle, isteklerde bulunrnalan dogaldır. tçlerlnde tek basına seçime katılmak isterenler de çıkabilır. Ama ovle sanınm kı butun partilcr CHPMe bır seçına bildırgesi, bir seçim \orıteml uzennde anlaşmak isteyeceklerdir. Türkıje'de taşi/min tırnıanışı, kanlı olavlann gunden girne a7 ması, toptumca bir uçuruma doâru surüklenış. ancak geniş cepheli, sağdu^ulu iktidarca onlenebilir. Bu da Ecevlt'in başkanlıjında kurulacak bir CHP hukumetidir. Başka bir seçcnek \jktur şınıdilik CHP adav listelerinde bu partilere belli bir konten.jan a»ırabilir. Avırmalıdır da.. Hiç değilse bu partilerin belli baslı ki*ılerini, Uderlerini gelecek Meclis'e sokmak yararlı bir davraııış olacaktır. CHP'nin küçıik hesapları bir yana bırakmaM ne denü olasıdır, bilmem Seçtm dendl ml CHP içinde ne tur ovunlarifl, tutkuların, hesaplann orta\a çıkacağuıı eoıecesiz. Buçiin CHP bütünuyle Cienel Başkanının izınde nıidir? Belkl taban Ecerit'e bu partinin örgutlerini ellerinde tutan bir takım profesyonel politikacılardan çok daha rakındır. çok daha kavnamıç durumdadır.. Ama seçimlcr, onseçimler hepiniz bilirsiniz, profes>onel partilerin mııııUmla belirlenir. sonuçlanır. Genel Baskanın, CHP icındeki ivı nİTetlilerin gucii de çeniş cepheli bir seçim antlasmasını gerçekleştirmeve, u\gulamaja >etmeyebilir Bu «ocim. önceki secimlere benzemevecek Fasizmden vana. laşıznıe açık. Ataturk de\rimini \adsnan. Cuınhurtyet ilkelenne acıkça karsı cıkan poiitikacılara, serÜTencilere karşı verilecek bir savaşım bu. Kücük hesaplar. çıkarlar ilerici yıfınlann ov gucünü bozmamalı. da|ılmamalı.. CHP, kendi solundald partüere. heürli bir vöntem, belirU bir prosram içinde vakınlık göstermeli, hatta adav listelerlne bu nartilerden adavlar da almalı Geniş bir demokrasi cephesi ancak böUe kurulur. Seçimlerde yadsınmaz bir venffhe tılaşmak. çelecek MecUs'te tek başına çoğunluğu elde ctnırk ancak bmle bir hoşçörünun. bovle bir anlavısın iırunu olacaktır. Sağdurulu vurttaşlar, faşizmin durmaksı7«ı tırnıanısı karsısında tek umudu böyîe bir «genlş cephe»de birleşmekte bııluyorlar... S riını tbklı rottuğum bir lise son sınıf ofrenciffi »ea4id»M mektubu yollamış: «Ilhan agaoey, Yazılarını hep okurum. < " S«nden ricam, bınm ço> cukiar ıçm de bırşeyler yazmandır Yazında Kaba ku\veüe bır sonuca varılamıyacağındıın, ka\»aların kımlenn ışıne yarayacagrndan soz et Bu hareketlerın, emperyaJızmm ulsemız uzerınd?ki etki smm urunu olduğunu soj'le on'ara Faşıst baskıyı daha etkm kılacak şekılde davranmamalarmı soyle onlara.. Toplumumuzun henuz nıtPİ bır değısmeye ugrpması ıçın nıce'.ığındeki değısmenm yeterlı olmad'Sım devnm ıçın halkımızm omnçlendırilmesının gereKiJını, ancak bu bılınç PTîdırmenın anarsık oîajlana saglanamayaragını. araf=ık olaylann halka eski rejırru ozleteceğını ve kıtleleri saga kasdıracafım anlat onlar?. . Gunumuz ko'Uİlarında devrımci gorevnn. anarşı vıratmak de*ıl. ıdsoloıiK mucadele vapmak oldugımu soyle Ne kendı ;anlannı tehlıkeye atnnlar cereksızce, ne de suçlprı gerıcı bır egıtımden geçmış oimak talıhsızlı^ınden baska şey olmıyan kardeşlenmn canına kıjsınlar, kardeşler. elı S''âhlı i e gozu donmuş bıle olsa Duygularıyla davramp karşı devrımcılerm yararına :ş yapmsfinlar, mannklannı kı.Uansınlar.. Bılınçlı gençlik ıçm yaz» • Rilinçli gençliğin ne demek olducu Sçrencl nkurumnn yukarıdaki mektubundan yansı>or. Uselerde hilr. toplum olatlarını vakından izlrven, çağda? uygarlığın ne drmek ol dıığunıı bilen. \asadicimiz rievrimler caçının anlamım kav ra\an öğrrnciler cojalmaktadır Dunjanın hrr ıınında çençler pek kucük >a«ta bilinçlfnnorlar: Haksıziıklara ba? kal dıntorlar. Ateşli duyfulan. onları sabırazhklara itivor. *ert \e drnrtiniBİz cilemlere sai^ırutor. Saf Idsilikler. haksiz toplum düzenini birden bire deçislırıııek umııduna kapılı\orlar. Somüruju \ok etlerek dzgurlüklere alabildiçine >ol \eren bir toplum düzenini kııvmanm ne denli güç ve uzun sürell uçras olduğunu hesaplıyamıyorlar. Tiirkive"de sençlik olavlan l%8"de hasladı. Aradan < n l » Ceçtı. Durulmadı. Calkantı suruvor. tlk etlemler «lnı\pr sit«ie reform» amacnla başlamıştı. Lnnersite'de reform 9 jıldaıı beri vapılamamıstır. Bu çidisle vapılacası voktur. Türkıye'deki ünlversitelrrî jttrçektcn unher«ite \apmak. <ıi%asal iktidarın detismesiyle olasıdır. Bır toplum da fildr özjrürluğu ve gonuçta bilim ozgurliığü sağlanmadan errçek bir unhersite kurulabilir mi? llkrmizdeki eçemen guçler konu>u biliyorlar. Bunun için 1%8'den bu rana uni\er*1t« lere dünük bir planlamanın adım adım uyfulanması peşındedlrler: 1) tni\ersite ıtençlipi için» kıskırtın alan lar «ızdınnıs lardır. Hfvpcanlı \e atesli jtençlijtın eylfmlerinı ıstpdıkleri jönlere çekerek sonuçtan .iararlanmaTa cabalamaktadırlar. 2) Çoğunlugu solda ver alan vuksek oeretim İçinde sa«cı öncutlenmeleri siiasal iktirlar dpstesfrle tirmisltrdlr. Bu brjtiıtlern ardında jizli polis bulunmakta dır. S) Sapcı jenrlik örtütlrri sürekli saldın stratejlMyle Tİık«ek ojjrftim kurumlannda bitmez tukenmez ratışmalar çıkarmaktadır. Bu evlrmİFr tutucu si^asal iktidar» baskı rejimi içm gerekll »rtamın olnşturulmasuıa yaramaktadır. • PeH. bu ortsmda rençlije öğut \prmek neve yaravacak tır* BİT devrimcı öğrencilere desek ki: (Murun oturdufunııj verrie. çatısmalar, darınık düzra kavealar, haşı »onu belli olmıvan evlemler, nlkeri demokr*she \f de\rime ROturmer. faşist iktidara yarar. Komando evlemleri duracak mı? KuskusuE universltede reform jribf. üniver«H*de dirlik TV dörenlik konusu da, bir siıasal iktidar sorunudur. Açık çası, MC iktidarmın en yakın zamanda nkılması rerfldvor. Cinayet, kan, saldın, ancak bovle durdumlncık. MC iktidan bugün nlkenin en büvük *trate.tik ve demnkrarik fücö sanlan CHP'nin »*çimi kaunmasiyla yıktlacaktır. Soruna bu acıdan bakmak ;erekir. » • » » • •M DUYURU 11 mar^ 1977 gunu saat lSSfl'da îstanbul Beledıyesı Sehir Tnatro^u Harbıye Bol'imunde «Barış. Demokrasi, Bağimsızük mücadrlesinde ııluslararası kadın hareketinin yeri, rolö ve önemi» konulu bır açık oturum duzenlenmıştır. Aynca aynı yerde. aym gün saat lS.OO'da fotoğraflarla dunjada ve TurKiye'de kadınlar sergısı açılacaktır. tLERİCt KADINLAR DEK.NEGt Konuymacılar: Prof. Mübeccel KIRAY Reha ÎSVAN Örgul ERTEN Ugur MUMCU Ah StRMEN Bılge GÖMUÇ însanlığa ve yasalara aykırı bir yöntem Kolluk kurul'jşHrmm lşkenceye yone'nîesı demokrasin.n bıçımsellıkten ote bır ışlem go^teremedığı tum ülkelerde \ar Ker samğa karşı «suçludur» on ' arsı^ı ıle r'. kolluğun degışmeven yont<?mı olmuş bu ulkelerde Ve bu onyarguun dogal uzantısı olar&k, vaMsnuısı TlRKtYE OGRETVIENLER BANKASI gunun reklam koşullanna mgun, bankajı en ust duzejds tamtıcı eserlenn orta>a çıkmasını saglamak \e muzık sanatcılannı teşvik etmek amacola reklam fon muzjgı janşması duzenlemıştır. Yarısma, şartname>e u\gun escr gonderpn tum amator l e profesyonel sanatçılara açıktır. Şartnameler genel mudurlugumuzden \e şubclenmızdea temm edılebılır. ODULLER 1. ödül 2. ndul 3. odul 4. mansi) on 5 mansı> on a mansı>on J mansı^on 8 mansıvon 9 mansıvon 0 mansıjon : 20 000 TL, 15 000 TL. İC 000 TL. 5 000 TL. 5 000 TL. S 000 TL. S 000 TL. 5 000 TL. 5 000 TL. 5 000. TL. KERMESE DAVET Sayın Hammefendi . SEKA Çocuk Dostlan Dpıne*ı tarafından yaptınlan ORTAOKUL varana 1 Mart 1177 ?unü saat 10 00 da SE1 K^'lı lıan.mlann chırenledığı KERMES'e teşrıllennızı nca ederız. SEKATı Hammlar \ot : Kpnn"s. tsfanbtıl Şisll Terakki Li'iesi Salonunda > apılacaktır. (Cumhurıyef 23 ÖĞRETMENLER BANKASI TÖBAJVK TURKIYE sanığı suçu kabule zorlamak, ılk ve vizgeçılmpyen bır davranış olarak gelmıs gtmumuze dek Yonetım ozu oteden ben degışmemış ama, bıçımı teknolo •••••••••••••»•••#••••>#•#•»»»••••••••#»#»» jık gelısmeye uygun olarak de(Cumhunyet: 2327) ğışmekte durmaksızın. En basit polısıye fılmlerde gördugurnuz. yuksek voltlu ışıklar altında sanıgı kabule zorlamalann yennı, vucudun duyarlı bblgelerıne elektnk tasîyan kablolar aldı artık En a ı lise mezunu baian Koliugi ışkenceyi boylesme benımseten bır şeyler olmalı Yasalara bakıyoruz, ışkence ke sınlikle yasaklanmış. Ayrıca ou anyor. jasaklamayla yetınılrneyıp, kolluğun gorev smırlan daraltılatlgılenenlerin ozgeçmışlerinı, ıstedıkleri ucreti. referanslanrak önlenmeve çalışılmış ışkennı bıldıren bır yazıyı aşağıdaki adıese gondennelen rıca ce. Yakalanan sanıgın en kısa olunur sure içinde yargıç onune çısanlması rorunluluğu ve sorgiıva TAP1 E>DLSTRI »IERKEZI çekme yetkısınm salt yargıca tamnması koluk sorguva Cumhurhet Caddesi £19 Harbi;e • Istanbal çeîcemez, sadece ıfade alır , sanıga tanınan susma hakla, hep ışKenceyı engelleyıcı yasal kurallar. Insan haklanna ilıskin ulus(Has Reklam 1271 23IC lararası bıldınlere bakıyoruz Uluslar ışkenceye karşı. lnsanlık onuru ıle bağdaştırılamıyor Ulkelerın ust duzeydekı yonetıcnlen de ovle. Ama butun bunlara karşın Mart Nısan Majıs 1977 de mulkunuze yenıden beyaniskence vıne de var. Kolluktakı narae vereceksınız. egemen dusunce, suçu ortaya çı ACELE ETMEYINIZ ! karacak kanıtlann bulunması. ADIL ARASLlnm yazdığı Gorev d:ye bellecUklen bu. Ya sanıgın suçsuzluguna ılışkın karutlar 9 Kolluk hıc ılgılenmıvor bununla. Sorunun bu yonıi salt kıtabını okumadan veya bızzat ADIL ARASLIva daniîmadan beyanname aoldurursanız sanığa aıt bır ış olarak kabul edılıyor. Oysa. toplumsal yonuy BA5IHIZ DERDE GiRER le. sanıgın aklanması, suçluluğu Kıtap adresten alınır ve.a odemeiı gbnderihr. nun ortaya çıkanlmasından da\DÎL AR\SLI: Toüatnvan Iş Hanı > 2 Be^oçln fstanhul ha buyuk onem tasıyor. Suçsuz lugu da, suçluluğu kadar buyuk bır olasılıktır aenuz. Çiuıkü daha yargılanmamıştır. (Reklâmcıhk 178) 231.1 Iş*e bu curuk, tek yanlı uvgulama ıle elde edılen kanıtlar kollukta yapılan ışkencevle suçu kabul etmeler. vargıçların hıç kusku duymadan mahkumıyet kararı vermelprme neden olmakta. suçsuz msanlar »utukevlerıne gondenlmektedırler. Koîluğa bövlesme tek vanlı tsver. Ümranıve'de bulunan PTT Elektronık Haöerleşme bır ışlev kazandıranlar, kurulu Onazîan L&boraruar ve FabnKa Muduriugunde 14.3 1977 duzenden çıkan olanlar ve onla pazartesı swıu vapilacak olan Tesısatçı Yardımcısı sınan nn hizmetmdekı yonetıcılerdır. 18 4 1977 oazartesı günu saat HOO'da vapılacaktu. Demokrası gerçek ışlevını kazanamadıkça, kollukta samk Dugı 3» 12 12,2ü Mo. lu teletondan alınabılır. lan vapılan msanlık dısı ve yasalara avkın uygulamalar da sona ermeyecektır. (Bas'n 12S67) 2335 K4dı HANKEVDİ Staııver Avuiat yapı endüstri merkezi DAKTILO SEKRETER EMLÂK SAHiPLERiNE Emlâkimize Ne Kıymet Koyacağız Sınav Erteienmesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog