Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Sosyalizme Geçişin Ulusal Yolları (Le LHly MARCOU Monde Diplomatique) TtNA Yunanistan'da pkoııomık j~aşamı ran landmnak amacıyla cıkarılan ve .saat 14 00 ile 17(10 arasmd.ıki oftlP 'atılinl kaldıran yasa, geniş tepkılere yolaçmı.ş vs ojtla ujkularından vaztrpçemeyeceklenııı bchrtcn, ça'ı^an kıtl^ler, bu yaisayı protc&lo .ımacıyla greve uitmıslfrdır. A Yugoslav deneyi, bir dönüm noktası oluşturuyor... Çevirem: Murat SARICA Alman Fnınkfurfpr Alltjpıncıne Rnzplcsinın haberıne gore, Parlatnentor'a yuzdı» Vl'lık çogunlu?a sahıp bııhınan Başbakan Ivıraınanlı.s, ckonomıyı c;ınlandırmak amacıylıı 15 Minlh'nnı ypııidpn düzenleyen bir yasa çıkiir'nu'.lır. 1 ıııaıt, ir> mavıs tnrıhlerı arasında, 2,5 nylık bir tteney süresince yolnızca başkent Atina'dn uygıılıııım'ak olan bu yasa oaşar rıya ulaşırsa, ülkc (;iipınd:ı uygulamaya gidilccektir. osyalijme geçlş trvresinde sınıf. savasımının sertleşmesı tezınden daha st>7, edılmiyordu. Oysa yenı bir döneme geçildikten sonra tau tas güntin konu.su haline gelecekti. O sırada Varga, güçlü bir sınıf savaşımından sriz ediyorsa da bu savaşımı, pski kapitalist ülkelerdekinden ayırdetmiyordu. Böylece yeni tip demokrası, proletarya diktatoryıısından ve Sovyet nıodelinden farkh bir modpl olarak degerlendiriliyordu. Bu ülkcle rin, kendilerine özgü tarihsel etkenler ıçincle, iç güçler ve hzgül bir milletlerarası ortamla koşullanmış olarak, ordusuyla, sosyallzm deneyıylp kendilerinl destPkleyen Sovyet Rusya'dan degişik bir biçımde gelışmelerl gerekiyordu. Bu durum yeni, özgün ve tipik yönleriyle. komtlrust dünya görüşüne katkıda bulunuyor, ona bir gelışme sağlıyordu. S Yugoslav olayının tekrannı önlemek için yeni formüller getirilmesine ilişkin adımlar 1948'de atıldı. Soğuk savaş süresince biçimlerin çeşitliliği konusuna şal örtmek gerekiyordu... 19481949 yıllanda Yugoslav Komünıst Partısi' ntn Hfuroz edılmesınden sonra, ttim Komınform propagandalarmın ve Dogu Avrupa (Ukelerinin komlimst partilerinin çalışmalarmın r.rkasında, Dogu Avrupa rp|imlerine yent bir kuıamsal temel getirme istemi yatıyordu. Yugoslav sapkınîığı, blok lçinde bir sertleşmeye yol açtı; bu ulkplerin sıyasal rc.jımlprıni yeniden tanımlamak önem kazandı. Bu rejimlerle tlgill olarak, «geçici». • aracı», «özel» gibl değerlendirmelerin yerınl, tPk ve rîeğişmez bir modelden hareket edilerek, sürekli», «kesin» gibi formUller aldı. Bu donem, birtakım Leninci ve Stalinct tezlerin 05ın kp.rtndo ovüldiıgü, göklere çıkarıldığı dönem oldu. Artık yeni demokrasi yerine halk demokrasıleri olarak adJandınlan bu rejimlerin öğretisel tanımı yeni haştan vapılırken, proletarya enteınasyonaloiligine verilen anlam fçüçlendirilmlş, Kızıl Ordu, Sovypl modclı, Sovyetlpr Birliği'nin rolü, Slalın Ribi kavramlar gerçek ideolojik kavramlar haline getirilrnistir. tumun, t.ıktlk hir nmnra mı dayandıgı yoksa Kr«nluı'ın o donpındekı gerçpk egilımını mi dile gpMrdıgı toruiftbılır. Başka bir deyişle, 948 yilında Sov yftler hHİk deıııokra&ısını, prolelarya dıkUtoryası :1e a'.la kıvaslanamayan. ıkı sıstcm araMnda bir geçiij rejımı olarak mı dpgerlendirıyorlardı, yoksa bııîun bıı j<\ıramlar, lıala ışblılıfiı yapılabıleceği hesnpiaı.an batılı ortaklan kuşkulandırmamnk gıbl tnkıik bu amaoa mı yonelikti? Biiir.ndugumuz bılgı duzoyl lçinde bunu yanıt:«mf.k jrUc Durumun aydınlatılınası için dosyada bulur.fr.ı verılcrden birı. !)4.'ı yılında, Macur . nıiırıst Pattisı'nm tıst çevrelerındf. bu rpiimlerin f.rleteg) u?orındp tartnmaların surdunilriıifu konusunda Mathias Rakosi'nin lf»32'dp yaptıftı ııçıklnmalardır. Bu tartıç,malar, Ktalin'ın ögretısı doguıltusundavos. B L uuruse ifiire. «Bir koalısyon lçinde ışr;i sımfı vrnpt.ıcılık »orevini viiklenmı? durumrİHys<i. bu clunım kendiliftin'icn ıcındp prolotarya diktatoryası tohumları taşır » O'e r«»ndan, o dnnenıın Macar yonelırısı Rakost. «T.'e var ki bız bu tartısnıanın açıklanmasını ıstemctlık. çtınkiı proletarya dıktatoryasının bir amac olnrak düşünülmeii ve kurnmsal yonden tartışılmMi, koalısyon ortaklarmıızı kaygılandırabılır, ."ade.e Küçük burıuvaların degıl. ıpçı kutlelerının de bıze kntılmasını riaha da guçleştinrdı» dıve eklcnırklcdıı. ıtıV.rsive' KOTP. Sovvet Rusya taraiınrtan kurtanlmış Ülkelerin durumları ne olıırsa olsun, «LeH'n.st prcletana dikatoryaf.1 Mıramı degışmez bıçımıvİB Keçerlidir.» Cîer^ckten de Komınlorm'un vurlırltlkte olduCu on vılhk dönem içinde bu kuram, yerel ozrllık' >r 1'PSnbK katılmadan. Sovyet Rusya'da tlpnendıgi biçimiyle uygulandı. «Soguk Savaş» süresince biçnnlerın çeşitliliği konusuna şnl ottmek gprPKiyor(Dc\amı 9. sayfada) Atina'da çalışan kitleler, ogle uykusunu kaldıran yasayı protesto için greve gitti Ypnı \iisa, dukkan, mngaza, KtPlve v> pnzar yprlerinm saat 9 (K)'tla a(,ılm:ısını vo aralıksız 17 00 yp kadar cîilışmnsını onp,oımel:tcdır. Bvıgiınp dpk 14 00 ile 17.00 nrasında ofile tatılı yapılan Yunaıustan'da, bu saatlcr ıçıııdp trafık yaıı yanya azalmaktnvdı. Çalısnn kıtlfilprın bu saııtler iciııde dınlon.»bılmeKt ıçın kentlerdo sr'.sızluti sa^lmnak amacıyla çok sayıda polis gorevlpndirılmiştı. Başbakan Kammatılıs VPIU vn.'a.vı gpıpkçe olarak ülke eknnomısının Bîihlı sanayı ulkelennın düw=yıne çıkiirılmasının (unî'çUvııdıÇıııı savunurkon, Yunanistan'dakı çnlısiin kpsımlrrp, o*le uykulanna karşılık, hHftulık çalısma saa'lennde h santlık kısıntı sunmaktadır. Yenı suat du/pnlemesiylp Yunanistan'da haflnlık CHİı.şma suresl 48 saatten, 43 saate indlnlmektpdir. Yp.nl vasaııın yıirUrlügp glnnpsıvlp hırlıkta Memurlar Sendlkası 24 sanilık bir uvan tjrpvi çıferısında buluıııımş ve spndıka tlvelerıııdfn vuzdr B.'ı'i bu çağrıya olumlu yanıt vereıck ışi durdurmuşlardır. Yunanlılann atalanndan mıiiis sıpsta (ogle uvkusu), parüler Hrasıncln rin taıtısmalara yol açmış \e muhak'tottpkı bazı p.iıtılpr bu konuda htikiımptl desteklerkpn, Moskova çv7KiMiıdPkı Komünist Parti öjle uykusunun kaldırılmasma k;\rşı çıkmıştır. (D19 liaberler Servlsi) H ıılkın «günlük ekmeğhıl» nlıışturan rnk savırli» tpıııpl ihtiyaç ınaddelerine hlrblrl ATILMA NEDENI Yugoslav komünlstlerinin Kominform'dan atılma nedenleri arasında, başka nedenlerin yanında, kendi devrimci modellerıne fazla bağlanmaları, Doğu Avrupa (ılkelerinin kurtulusunda ve sosyalizmin kuruluşunda Sovyetler Bırligı'nin rolunu küçümsemplerl, • Sosyalizmın Ülkesi»ne karşı iç ve dış bagımsızlık tasarlamalan gibi nedenler gelmektedlr. Yugoslav olayının tekrannı önlemek için herşpydpn önce bir dizl normun ye.rleştirilmesine, sosyalizmin yekpareliğini (monolitizm), bölünmpzliğini sağlamak İçin sağlam ideolojık temelİPnn atılmasına çalışıldı. Bu konuda yeni formtiller gptirılmesinde ilk adımlar, Varşova'da 1521 aralık 1948'de sosyal demokrat ve komiinlst partilerinin birleştirılmpsı kongresınde B. Bierut tarafından atıldı. Bierut, Sovyet Ordusu'nun Dogu Avrupa (llkelerindeki yeni rejimlerin yerleşmesınde oynadıgı roldPn hareketle halk denjokrasileri kuramtnm ilk kavramsal öğelerini ortaya çıkarmaya çalışryordu: «Halk denıokraf.isi, iktidan zor kullanarak almak için Ririşilmiş bir sılâhlı ayaklanmanın sonucu dpgildir. Ekirn 1917'de olduğu gibi Sovyetjerin iktidarından dofiTnamıştır; ama Sovyet Rusya'nın Alman fasiznıini yenmesinin bir ürünudür.» Böylece, yenl reiımin kuruluşunda, başlıca önemli rolü oynayan ic dpvrimcı güçler iklnci plana atıhyordu. Burada Bierut, devrimci gtlcün «özel bir biçimınnın soz konusu olduğuna lşaret ederek, halk yığınlanmn kurtarıcı savaşımı ile Kızıl Ordu'nun utkulu yürüyüşü arosınria bir bağ kurmayı denemektodir. Ne var kt bu bağ süredeş (simUltane) rtegıl, artarda gelen bir siireç olarak ele alınmakta, baş rol Kızü Ordu'ya verilmektedir. Onuıı sayesındedir ki devrimc.i iktidar biçimi sarsmtısız, iç savaş olmadan, geniş bir blçimde, zora baş\urmadıın Kenjeklpsebilmektedır. Kı/.ıl Ordu sadece kurtuluşu »ağlamamış, varoluşuyla iç savaş tehlikesi önlenmiş, karşı devrimci iç güçler etkisizloştırılmiştir. Kızıl Ordu, aynı namanda, «halkm çıkarlarına karşı emperyalist güçlerin, belli bir ülkenin kadprini saptayamayapaklan» garantisini verprek, yabancı elatmasını önlemiştir. ardından vapılan zamlar MC yönetiıninin yaratlıeı ekonomlk, sos>al. polltik \P kültilrpl hıınalıınııı lıayı huvıı lçinde adrU «kavııayıp Kİlmcklf». böylece de Rpnlç» kltlrlcrin kahrcdici \argisuulan yakayı SIMI maUladır. 12 Mart \e mıu Izleyeıı dnnemde. loplıımun cığ (jibl bUyUyrn Ihllyaçları karşısında «çarcsiz kalan» MC yönetinıl VP onun ardmdaki Miııfs:ıl ciiçlerln. blzzat varattıkları kri7.İ11 hulanık suyıında ülkenin yaşamsal cıkarlannı (rozlerdrn kacırmanın çabasında olduklarını VP aııcsık hu yola haşvurarak fjfmenIprini siirdürcblldlklerlnl gözlrmek miimkundiir. Dııha avık bir dryişle MC yönrtlml re nnıın ardınılaki Miıırsal güçler 12 Mari'tan hıı yan.ı krlzi hizzat yaratmakl» Ualnıaınışlar, onıı düpcdüz viinetmişlerdlr. i^lddft olavlarının. dfiğal soıuırıına, \anl dnğal sonucıına, jaııi Rİ7İİ • açık bir cunla yönetimlne vol »çınadan sürup citmpsl, I M C yıinrtimlnin asıl hpdprinin kri/.in su va da hu sonıua ıılnşmasındıın cok, sürüp (fitmesl nltlıiKunu \eleri açiklıktn kanıilnmaktadır. Gervrktrıı dr krizln hlrbiıinp tahan tabana zıt ikl ynnden blri, rıınU ynnrtimi ya da klaslk çoğulru drmokralik re.(im, viiniindp KPİIıjmfRİ haklm sınıflaı 111 pck l^ine Relmemektedir. (tınta yönctlml iç vc dııj rknnnmik ve polltik konjnnktür açısiııdan tallhli «lavılmadıjtı KİIıl, »öz koııusu sınıflar İçin «sürekll», hiç değil*r «^olııklıı» bir çözüm olmaktan umk t«Hlnmektedlr. Klaslk coğulcu demokratik rrjlrn Isr, Isçl sııııfınııı hilinçlenmesi, ülke v^pında nrgütlenip. öbür dcmnkratlk (füçlerle rl eln haklm sınıfliirm kapısına clayanmasına yol açmaM tplılikesini Içermeıi nrdcnlyle «ürkünç bir kâbııs» H»\ ılınııktadır. Kn lylsi tjitlılot nlaylarını kışkırtarak krlzi nürdürmrk, ülkenin hiç hlr vaşBinsal sorumına çare olamamanın yapınal nlduğu kadar kalıtımsal «jrtpnek yetersizliği» hastaligını kltlelprin KÖzünclen s;ıklanıaktır. Krlzi hu yüzdrn, kifkırtniiik. sürdiirınpk giderek yiinctmek ihtiyacındadır. Tardımlanyla. lıaşlnneıcta kıırıılıı tliİ7Pnp karsı olan harrkPtt, şiılrirt nlaylarına dönüştürrrrk, hlzmetincle olduğıı Rcrmaveci sınıfın çıkarı İçin. Itiraf Ptmeli. başarıvla kııllamnıştır. < > kadar ki. tjııartier l^atin'riPki polls karakolıınıı yakanların nıahkeme önüııdc kiınllk tr'pltlrri <tıraiındn, <>Krcncl lcılıtrmn girnılş «kifktrtırı rrsmi ajanlar« nldukları yadsınmaz bir biçimde brlcrlcnmhtlr. t lUenin hlçblr temel sorumına çare hulaınadığı ivice anlayılan. hu >üzden ılr hpnıpn \apılması iinEÖriilen seçlmlerde emekçi kitlflerdrn yaman hlr ripr* alaca(hnd»n kîmsrnin kııçkıı duymadıgi Pompldoliil voııctinı bizzat yarat da kiml gnşUt harekPtler aynı ySnde kullanılıııışkııdır. SOĞUK SAVAİIN GOIGESİ KRiZi YÖNETMEK Hüseyin BAŞ fVRENSEl BiR STRATEJI Krizln yönetllmesl, kuıjkunuz. »alt Türklye'ye özgü bir olgu dcğll. Cok sayıda kapitalist ülke, sorıınların imtesinrien gellnemryrırk cliizrvlpre ıılaşıldıkça ya da biUnçll halk kitlelpriyle iizgür bir ortamda «hesaplafttnak» zorunOa kalııulıkça 'iddet olaylarını kışkırtmakta. bıınalıının paravanaıtında eKemenII£inl sürdürmrklPdir. I'ransn'ria Pomplıloıılist yünetim I!1fi8 ö*renrl patlamasını, kışkırtıcı ajaıılarının ve kendilerine tarihMİ bir nncülük mİN.vnnu vehmeden kiml ;a?kın HALK DEMOKRASiSiNDE MüttPük ordulan tarafından kurtarılan Batı ülkelori (Fransa, Ilalya) komünist partilerinin yeteneksızlıklerı, Kızıl Ordu'nun Doğu Avrupa'da devrinılerin başanya ulaşmasında etkin rol oynadığı tezıne tarihsel gerekçe oluyordu. Bierut, halk demokrasisinden sosyalizme geçiş yoluyla ilgili bir ön laslak da çiziyordu: îşçilerle köylülerin ittifakında ve demokratik halk cephesınde ışçi sınıiınm yönetıci durumu; yönetimin tek bir devrimci parti tarafından yürutulmesi, güçlü, önüne geçilemez bir sınıf savaşımı; hüyiik sermayenin ve büytik toprak sahipHğinin ortadan kaldınlması. Leninıst proletorya diktatoryası kıırammdan alınan bu öğeler 194B:1949 rfönemecinden sonra Dogu Avrupa Komünist Partllerı'nin programlarınm temelini oluşturdu. Bieruftan bir süre sonra, Sofya'da 18 25 aralık 194B'deki îşçi (Komünist) Partisi Kongresi sırasında Georges Dimit.rov, niteligini. rolünü ve perspektiflerini belirleyerek halk domokrasısı rRjıminn verilpn yeni anlam Uzerindeki tartışmayı geruşletti. tıjı şlddet olaylarını «halkın EÖzünü korkutmakta> kullanmış, bö>|pce de krİ7i \öneterrk, Reçici de olsa, avnkta kalmayı başarnıııjtu. Italya'da. artık iılkcnin «komünlsllpr» « • lamadan voneltilmesi imkânının kesinllUİp nlmadığının hillnmeslnc rağmcn. «Tılsımlı Deri» Rİhl «ürekll vc karşı konulma/. bir biçimde ııfalanıp pri\cn hrtNtijan domokrasl ülkevi ancak krizi kışkırtarak yimptmpye çahalamaktadır. Batı Almnııva'da «kızıl Ru<li»den Baaıier Mrinhnr olaylarıııa uzanan «.lıldrt pylemlpriniıı, sermaypcl sınıf (arafınriın rok nayıda tpmel ılrınokratik iı/cürlüfiin ortadan kaldırılınasınıla rşi hen/.prl hııhın111 »z hlr hahanp olarak Inıllanıldıklarını hilmeyen bemen yoktıır. Hollanda, Belçika'da Kri/.in yftnelllmesl olsjıuu. pvrcnsel flilzpydp. ABt) emperyalizniinln de ılaBarcığında yer alan bir «soğuk savas» «ilâhıtlır. Kostrr pullps dönpminde en yüksck diizejlrrlne ıılasaıı «sojtuk sava?» uluslararası bnyutlarda bir şlddftln kışkırtılarak Irlll ııfaklı krlzlerin yaratılıııası ve hu yolla heı;emonyaııın sürdiirülnıesi stratejlslnden başkn bir *py değildl. Barış lçinde blrllkte ya?anıanuı, Rencl vunıu?ama İle Helslnki'ye ulaşarak, uluslar arasınıla karşılıklı çıkarlaru rtayanan genlş İÇhirligi Imkânlarmın «kuvveden fille» çıknrılnıası aşama.iına gelindlği bir sırada har.ş dtısmaıılannın, sllâhlanma Yarışçılarının. veni krlzlcr varatılması >önündekl eylctn VP cahalarını yoğunlaştırdıkları RÖzden kaçmamaktatlır. Sosyallsl dünyanın asırı iilcüde sllâhlanarak Batı dünyasını telıdit edecek Kİıce ıılastığı iddlalarının, ya da Bukovski. Soljrnit7İn. Amalrik türü olayı aşırı ölçüde bilvfiltüp Sosyalist dünyıı «ilçösünde bir «Insan haklan» sorıınu lıalinc BCtlrllmeslnln ııluilararası harışın ve Işblrllğlnln daha «ağlaın tpmellrre ottırtulmasına yönplik çabalar olduju kıışkulııdıır. Hele Işin daha ıla ileriye Kiitürülerek, bıı marilnal olayların. Sosvallst dünyanın i<; Işlerine karısnıanın bahanesi haline cptirilmcsl, llelsinkt kararlarının ııluslararası >aşama EvçlrUnıeslnln Kağlanmasmda son derecc önemli bir adım olan Bplprad konfpraıısını, hazlramlan iiııce PiiKellenmrsine yonrllU çabalar olarak Eorünmektcdir. Sosyalist dünyada vaşayan mllyonlarca insanı. bir Iki rejlnı nıııhalitini bahanc edcrek, tümUyle «Insan haklarından» voksıın göst«Tmeye kalkışmak, herhnlılr, soğuk savaş kaImtiKi hlr demacoji olarak farklı rejimler ara.Mmta harışın ve Işblrliğlnln çerçekleştirllmesine olumlu katkılartla Inıltınmayaraktır. .llmmv Carter'ln benlmser eöründüı;ii stratp.H, Içcrde püriten ve bencil bir kilise ahlâkını ctnpoze ptınrk, clışarda cla AKD, Batı Almanyn ve Japonya'dan oluıjan trllatrralist bir kümplrnmenln vonetimlnde Batı dünyasını zaptii rapt altına almak blçimlndc hellrlenmektprtir. Silâhlanma varı.sı, sllalı «atışları, amhar»o. Pkonomlk «varılım», çesitll ıkonoııılk vp politik haskılar ylnr vrni VP (,<ık yiinlii krizlerin temel ögelerl araüinda yer aimayı sürdürecekllr. tçte VF clışta, eskislne oranla rok daha Incr vöntrmlerln kullanılmalarıvla gellşlirllecek ycni krizlerc dünya simdfricn kcndlslm hazirlamalıdır. Carter alışılmadık krizlerin adanıı olablIlr. Atina'da 20 bin gösterici eski Cunta döneminln sorumlularının temize cıkarılmasını protesto etti ATINA Tomyu Mahkcmcsimn, 1967 1!)74 yılları arasındakı askerî dıkta yoııetıml sırasmdakı pylemlerı nedenıylo huküm gıyen kışılerı temı7,0 çıkaıan son kararını protesto için oncekj akşam Atina'da '20 bin kn.i gösterl yapraıştır. Ofirencı Dernekleri Koııfederasyonunun çağrısı tızerine dUzonlonen costerıye katılanlar. ÖzellıkİP 1973 yılı kasım ayında Atina Polıteknık Okuhı olaylarının kanlı bir .şekılde bastırılmasının beş baş .sorunılnsunun beraat ettirllmesini şıddetle kınamışlardır. Bu KösleıiWp paralpl nlarak, öğrBnciİBr, a»keri cunta uyolerıne karşı ulınmnsı ınuhtemel af tedbırlerınc karsji dunden ıtlbaren uyarı amacıyla (lcrslerı boykota başlumışlnrdır. Aşırı solcu Rruplar arasında çıkan önemsiz birkaç okıy dışında gösteri çok sakin bir şekilde cereyan etmlştir. Temyi7, Mnhkemrsinln bir süre «nce aldıgı kararlan, ozellıkle muhalefct pnrtilPrinin tümu, şlddPtlo kınamış vc duvlet konseyinin askerl cunta yoııptınnıun kurbanlarından bıri olan Spıros Plaskovıtis adlı bir uypsi bu kurarlar Uzerine görevindcıı ıslıfıı pttniştır. Hııkunıp.t ısc, demokratik rrıımlprde yargı organlannın buğıınsı:'lıı>ına dıkkatı çekmıştlr. Ote ynndan oncekı gün Madrıd, Barselona ve Bılbao'da blrçok go.sti.Ti ynpılmıştır. Gösteriler sırasında bırçok kışı go?.altına alınmıştır. Madrıri'dp 7omnlu askerliğe karşı 7 kişi lııikümpıton ısteklcrıııı bıldırcn pankartlarla Ordu BakanlıCı bnhçcsıno /orla Rirnuştir. Barselona'da yınp aynı Iıi7inpt, nlpyhtarı 10 kişı askcrî hukümct bınası onünde bir saat gosterl yapnııştır. /y BUL6AR LiDERİNE OÖRE Pulgur lidcnnc göre halk demokrasisl devleti dbrt templ ogeye dayanır: © Çalışanların, lialkın büyük çogunluğunun iktidarını temsil oder ve ışçi sırufı, yönetici durumundndır. (?) Ulkpnın so&yalızme doğnı gelışmesıni sağlayan KPÇUM bir durumu yansıtır. Başka bir deyışle, Stalin'ın sınıl savaşımının, gücılnü arttırarak sürdünllmpsl tpzı, kapitalist ögelerın ortadan kalkışına kadar etkmlığını koruyacaktır. Bu, halk demokrasısı devletının önemli özellıklennden birıdir. @ Ru re.ıım, Sovyetler Birliği ile sosyalıst devletler arasındakı işbirliğine dayanarak gelişebilecektır. Boylpce, Sovyetler Birliği'ne bağlılık, halk dpmokrasileri rejimmin tamnmlayıcı bir öğesi olmaktadır. (4) Hnlk demokrasisi devleti, antiemperyallst kampın bir uycsıdır. Dımıtrov ayrıca. Yugoslav yönpticilerine yönelik olarak, son ıki noktaya uyulmaması halınde, bir nlkpnın halk demokrasisi sayılamıyacagını da belırlıyor. Işçi smıfının yönetimınde nlan, sınıf savaşummn yoğun olclugıı bir Ulke, pger Sovyetler Biılıgı ile işbtrlığı yapmıyorsa, demokralik kamnın üypsı değilse. kendüıi karşı kampa surgıin ptmiş olur ve klasık hurjuva demokrasısine kayar. Btiyleoe. dolambaçh olarak, ldeolojik yoldan Yugoslav Rejimi'nın öhür Dogu Avrupa ülkeleri ile akrabalıftı ıeddedilmı? olmaktadır. ANKARA (ANKA) Birleşik Amerika ile Japonya arasında, 1970'lerin başından beri süregelen, ancak son zamanlarda hi7,mı yıtirmiş olan tekstil savaşımn, Japonya'nın, aleyhine geliştigi bne süriilmUştür. News\vpek dergısinin, bu konudaki habprinde, 'iKl bin kadar küçük firmarun faallyet göst^rdiği, aşırı kapasıte, lşgücti fazlası ve gelir açıgı sonmlan içinde hulunan tekstıl sanayıinın, .laponya'nın genel sanayıl lçinde «hasta adam» dtırumunda oldufu öne sürtilmüştür. ABD ile Japonya aprasında 1971 yılında şiddetli bir tekstil savaşı başlamış ve Amerikan tPkstil pivasasının yÜ7de 40'ını plinp gpçırpn .laponya ile ABD arasında u Avrupa stratejisinin doktrini Madrid, Roma ve Atina'ya Pentagon tarafından dikte ediliyor,, TAnkara Ankara Ank&ra Ankara Anka Ver ve affet CHP Ktanbul nıillcUeklll Necrirt l'ğur, Prof. Srl>a L. »ernv eski Dışlşleri Rakanlarından Hııvukelt'l Osman Olray. BUvükclçi Dogan Tiırk men'ln ecki bir dostlııkları ııır /aıııaıı iUnde ak l e kara olavlarda Ktllsmiş. Güçlenmj> hir flnstlıık bu: Kiml polltlkava yiinelmis, khııl dlplomat olmıış. kinıi aUadpnılk çalışmalar yapnıı«. ama ortak ci^KİİPrini vttirmrnılşli'r. Dinlonıat olanlnr bu (lıiııcm mrrke/ılp lıulunu\or lııı nedenlr sık sık hirarava gelmck olanaCını bcılıı>or enkl dostlar C.eçmiş vıllanlan anılarmj ta/plivorlar. miıırel snrunlan tartıı>ıyorlur. kitap alış verlıjl vapıvor. mü/lk dinliyorlar. (.cçcn aksam /rkerlva Sertpl İle MKİH bir soylpsi l'rof. Seha Merav'da onbir vaşının anılannı r anlanrtırdı Son Posta eazetesinde ysyınlanmıs. bir 'i'.t nisan Rİinil Snn l'osla (tazetesi sav falarıııı cocııklara bırakmış, onlar da günccl olavlan dlır uetlrml^lpr. Acaha bllivor musunıız? llk vazısını onblr ya sıncla va/an Prot. K<ha Merav. ilk kitabını da (ic, 1 fiıciy keıı vavınlamıstır. Bu Idtaptan avııkat llalit Çrlenk IIP sflz ptmlstl hlr siirp iincp. Kltal.Jıi adı «Af» Seha Merav, Slvasal Blllmlor FaI lillcsi'nin iklnrl sınırmrla. Tiirk lluktık Kıırıı ıınınuıı açtıcı bir vıırısıırıva katılıvnr, af konusijiıda hir aıaştırma ıaıtıvor Bu araştırma hi riıuillk nlıvor vansınada sonra dn vavınlanınır. 19liriarda liiııı kıırulıışlar haska bir çlzci «»pvlmls rleJHI mir Cumhuıiyeii kııran kuşaklar hevccanlarını Mlirmenıi> hpniiz. clp\rinılerl aktaracaklari kur a!Uara da R Ü " ' Rİİrt'vler verivorlar, bir Slya>al Bilgllrr Kaküllrvi o&rcncKlniıı kitahını Tiirk Hukıık Kıırıımıı hastırabiliyor... Sehx L. (Mrrav l'.Ml vılıncla yaptığı Inreleınrııin önNÖzüııe bir Incih/ \a7.ann1n su »özIrrivle baslıvnr. «Vajamdan aünacak ders İkl sözle özetlcneblllr: «Vpr ve affpt .» lsa ne dlvor, lYIusa ne dlvor, müslüman Iıkt.ı nf ne anlam tasıynr, çok früzel vansımıs liu lıüci'k af Idtabına. Son sayfavı çevirlrken Iniviık biı karamsarlık duvuyor Insan. ItMO'larnan lııı v.ına iıısan sevgİKİnl de, hoşjörürlüfu de ivicc vitlrmislz.. ABD İLE JAPONYA ARASINDAKİ TEKSTİL SAVAŞI ABD'NIN LEHINE GELIŞIYOR zun sllren görüşmPlpr sonucunda, tekstil tıcaretınin lıberalize edilmesini öngören bir anlaşma ımzalanmıştı. Bu anlaşmanın .laponya'nın lehıne Ribi görunmeslne rapmen, gerçeklp Birleşik Amerlka tekstil sanayımın güçlenmesın e hizmet edeceği, buna karşılık Rerileven Japon tekstil sanayıinın daha da /ayıflayacağı belirtılınektedır. Bu nedenle, iki iilke arasındaki ticari tartısmalann yeniden başlayacaftı, ancak Japonya'nın eskı rekabet gücünü gösteremeyeceği öne sürülmektedir. Nitekim, Japonya'nın ikinci blivtik tekstil firmalanndan Kanebo Ltd. yonetirilerinden birı cArtık rekabet gücümüz yok» şeklinde konusmustur. CHP TİP görüşmesi Gpnel Baskanı BüJent F.ccvit lle TtlBaskanı Behlce Knran hafta basında bir rorıişmc yaptılar. Olavı daha ünce eazetelpr<len i/livenler o aksam lelevlzynndaki lıahor yııvııi'iıda büyük hlr şaşkınlığa (lüştület Çün Kü bu R<»rüşmedpn valnız Krevlt'ln Borüntiisü vardı ckranılu. TİP fie.ııpl Başkanına hiç vrr Mıilınpmistl. ()ysa o (cörö.sme, Iki partl arasın da hlr diyaloe oluşlımıvordıı... NPden b8vlf makaslanıvor? TİP anayaftal hir sivasal ktınılu; ülkemizde, on bes llcle örL'iıtlııııııK bir partl Tplevizvonda yer almak İçin Meclıs'tP Uc kİRİllk çrupla knaliırvnnda Iki baKaıılıiı almak mı eereklvor? Yalnız. KUçilk sat partilpriıı bütün l'onnsmnlan dpınpçlprl TRT'de \er alı>o? da Ttp G?nel Baskanıııın ana mııhalrfıt partisi genel baskanıvla vaptijtı çok İMipmll Mı cnriismp tplevi/vona aktarılırkpn Bplıırp. Uoran'a hiç Ter vcrllmlvor. Yalnız hu ı:ycıı!;ımnvla blle TRT anavasal Kİirevinden çok »aptiRını ve faslnt tırmanışların odagı durumu na ccl(H6inl belcellvor değil ml?... PAlUS. (Cunılııırlypt) Aylık Le Monde Dlplmnaiıque'ın mart sayısında yayınlanan Dogu Akdemz'deki savvınına ve güvenlık konusundaki bir yazıda, •Aıncrıyun l'pnitısnmıııun, Avrupa stratejısının Ortodoks doktnninı Madrid. Roma ve Atina'ya, dikte etmekte oldugu» belirtilmcKtedlr. Ulus>al Savunırm Araştıınıaları Kurumu'nun Mudurlenndcn <ılan Xavıcr Sallantin, bu yorumlannda hir süre onoc Paris'te toplanan. bu konuyl? ılgılı bir kontornnsa, tipanyol, Yugoslav, Italyan ve Yunanlılnrın çııgrılmış olmasma değlneıek ^ıınlaıı eklpmpktpdır: «Bu lilkplertn ıi7inanlarını, bu kotıuları tartışnıak anıucıyla davct etmck rio tam Fransız usulü bir oyun olmuştur. Ancak bir Yunanlı (Prof. Tenekıaıs), Kıbns konusunda konuştınca MÎT Enstıtusünde Sıyasal Bıl;;ı|pr Protcsoru olan W. R. Grıffıth kı. Brzpzınsky'ye yakmlığı ile tanınıyorl;enoisınc, yüksek strateıık zorunlultlr.nn ABD'nın, Turkıye'yi Yunıınıstiin'a teıcıh ctmeye buyurucu oldugunu soylemıştır..» «Çeli'jkılpr Avrupa.sı»nda savunma ve güvenlık konulurındHkı w>n gpllşıııplerııı ıncclendığı aynı ya7.ıcla Aınerık.ılı vp Alman uzmanların da. tarafsi7İığb yonelik bıızı Fransız temsllcılerıne de «Atlııntıkçı vukumlulüklcrinden kurlulnıuK ıçm Akrienu kıyılcırındn hir kaçamak yolu aıamakta suçlaclıklan» efclcnnıcktedir. TEK MODELLİ KAMULAJTIRMA H;,i'< clpnıokrasısı reıımlerınin tanımlanması, Sovyeiler Eirlıgl ile ışb.rlıgine, daha genel oiarak ria, aosvclızme dogru gelişecek devrıraci bir densyın biisiirı çansı aynı zonınhıga baglanıvordu. Ne vnr kı Sovyptler Birligı ile blok üyesi ö'oür ülkeler RrasıtıdBkı lark da belırtılıyordu nUlusal Yollar»ın ortadan krJaırılmasına, «tek modelın ku'sallastırılırıiMna karç.ın halk demokrastsı. Sovyetler rBjimiynnnin iar:iısel agırlıgı ve soz konusu ülkelerin. kar lp. özdeşleştirılmemişlir. Aradakı fark. ekim devrışt de' rıiıı. vabani'i koıışması (jıbl sonuçlar yarauın .«.prt bir ic savaştan kaçınabılmelerıne, bir süıe ıvin eskı retımlerındcn miran kalan kururnlan koruniMİaıınct olanak tanıyan Sovvet deneyıdır. B'>ylpce veni kuramsal tpmeller. Tito'dan koprr.adan bncc Sovyet ıdeologlan tarafından formule edılenîere taban tabana ters düşmektedir. Bu tu ROMANYA'DAKi DEPREMDEN SONRA DOGU AVRUPA YER YER SARSILMAYA DEVAM EDİYOR KŞ Rdmaııytı'rUı rıımn guml mpydana pplen ve bayuk caıı ve mal kaybma volaçan depıcrıınon sunra O<ı»u Avrupu'ııııı vcr yeı sarsılmııya (Ituauı euıeı hıldtrilınektedır Bu arada YugoslavVH'ııııı Kunev ooımMeıını etkılpypıı oncekı jjunkü rlcpıcın CBII kııvhııiıi vol açınamasınıı VP önemli lnr lusn'a ncrlpn olıııamasına ragmen. cunıa günün ricn bon lcdıısın olnn tıalk panık ıçınrte kcııdini soln'klara atmışlır O\a vMıuaı, Rıımcn Konııııust Partlst. son dpprpmdnıı evleımı kaybPdonlprı ucrctı rlcvlet taratüidı n ödeııccek on «üııluk tatıl. Dedava televizyon Plııisı, ev bşyuaı vc gıyıvr'k Miglaımca^mı bılclırmı^t.ır. Parti nyrıca vıkıİHiı evlerin en kısa sürede ya|/iıfl'"nlr saluplpııııp verılcccgını ve eskı ya^ şam düzeylerındP.n bir şey kaybetmenıeıen ıçln hcr turiü çr.banın haıcanacaCım bıldinnışür. Müşerref IIEKiMOĞLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog