Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

an dersanesi VAYIIMLARIIMI TERCİH EDİIMİZ GERÇEK BAŞARINIZ İÇİN tiniversiteyel girişkitabı u v Ozetll çSzfimlU t f i t uyguUnulı * 9 cebır, geometri, fiıık, kımya, bıyoloji | iftemc adresı. inkılap Sok No 28 Kınlay/ANKARA t %IO buytık kıljpçıljr.ı '«İS ınrtınm yıpılır^ Cumhuri 53. YIL; SAYI. 18898 Kurucusu: rUNTJS NAOİ P lnvestlssements * trangersjfr''n Turqııie The IjfRiİSğjğa of Forcign învestment In T u r k e j f ^ * GpsetzgeOİ0ng Uber Dıe Auslaendlsche Kapltalarüıü|»d|j Der Türkei TtİinT SERMAYE MEVZUATI AVUKAT İSMAIL HAKKI AKIN YABANCI (AÇIKLAMALI Vt UYGULAMALl) Devlet Planlama Teşkılfttı Eskl Uzmaru Igteme AdreM P K Hfi Tel 28 B6 63 Sırkecl İSTANBUL Fiyatı 200 TL. 200 KURUJ 10 HART 1977 PERJEMBE TürkIş'in parti destekleme kararı yine ertelendi; olağanüstü kongre önerisi reddedildi Yılmaz GÜMÜŞBAŞ büdirlyor ZONGUIDAK Turkiş Yrtnrtim Kurulu toplanüsının ıkmcı gununde Turkîş ın cıestekifjuceğı sivasal pii hnın saptanması amacıyla olaganüstU kongreye gıdilmesı oneı ısi reddedilmıştıı Buna karşılık aynı konuda bır süredir çilışma ynpan komisvonun süresi bir ay daha uzatılmıştır Ynnotim Kurulu nun aıln sabahkı oturumunda HarpIş Genpl Raşknnı Kenan Durukan \f Uç arkadaşi, başkanhga b'ı brıergo vererek Türkîş Geno Kurulu nun sıyasal partiler kaışi'indaki tavnnı VB destek eyeı efcı partının saptanması için en kısa zamanda olağanUstü tıenel kurııla gıdllmeslni istemislerdır Yıpılan ıımn tartı?mal<ırdan sonıa Durukan ve arkadaşlarının öneı gesi rcddedılmlştir D ırukan ın (Devamı Sa. 9, Su 5 de) ABD başkentinde bir Yahudi kuruluşu ile Islâm Merkezi ve Belediye Başkanlığını basan kişiler yüzden çok rehin aldılar WASHtNC.TOV Washıngton' CİR tlun. çok etkın bır Yahudi kuruluşu olan «B Naı B Rıth» C.cnel Merkp7t ıle Islam Merkezi VP Washıngton Belediye Başkan hğı, henıen hemeıı aynı saatler de sıUhlı kışılpr tarafından ba Mİarnk çok sayıda kışı rehin aluı mıstır l <, nyrı verdp mp^dana gelen baskınlaıda bif^ak ve tabancay (Devamı Sa 9, Siı 2 de) MSPİİ BakanJarın yatırım harcamaiannı engelleyen Maliye, KarayolJan için gerekJi 1 miJyarı 15 gündür vermiyor ANKARA (Cnmhurlvet Bflrosu) Malıve Bakanı Yılma7 trgpnp kon un «ITA ânıırı» olarak But çe harcamalarınm kendısinın em rı dışında gerçekleşmesını eneel leyen geneİRpsınrİPn snnra VHpı lan ılk uygulamada MSP'Iı Ba undırlık Bpkunlıgına bijflı Ka ravollnrı GPIIPI Mııdürlügıı nun bıt mılvar lıralık kamıılastirma (Deıamı Sa 9, Sü. 6 da) Maliye Bakanı Ergenekon'un sozlu emri uzerine Bakanlığın uzmanları, Dunya Bankası ABD'de haşhaş ekimine Türkiye ve diğer üretici ülkeler karşı çıktı ANKARA. (Cumhurivet Bürosrı) HnshRŞ ekimi nedenıyle ıızun yıllarden beri Tıirkıve urerınde baskı yapan ABD'nin, Birleşmış Mıl letler Uyuşturucu Maddeler Komısyonu'nun tav sive karanna rağmen rinümüzdeki yıl bzel bir nfvon tliru ekımlne başlayacağı ogrenılmıştır Türkıye 25 şubatta Cenevre'de çalışmalarmı tamamlsyan komisyonda ABD'nin Bfyon Uretmesinden duydujjıı ku?kuyw bellrtsrek bu hıhımıın \aratacaRi rkonomık ve sosyal konulara rifkkntı ^ekmiştir Ayrıra Kanada hükümetı de ABD hukümptınp resmen başvurarak afvon Uretme kararmı kmadıgını belirtmJştir öt« \andnn başkentteki resmi çevreler, ABD"nln afvon Uretimıne başlaması dunımunda. TUrklye'(DeTamı Sa. 9, Sö 4 dr) yapılan toplantıyı terkettiler heyeti ile Maliye, Dünya Bankası toplantısını boykot etti ANKAKV (Cıımhurlvet Bfiroıtıı) Dunya Bankası nın scç m'pro kadaı Tuıkıje\c hi^bir krPdı \ermenıp yolunda aldıgı karar Cephe Hükümetı farafından tepkı>]e kar5.ılanırken önceki <uıı Malıve Bakanları U7manları Dün va Bankası heyetnlp vaotıkhrı toplantı\n Bakrin Yılrm7 frcf npkon un emrıyle terketml«;lfirdır. Ba^bakan Yardımcısı v« "ISP Genrt Başkanı Necmettın »ba kan'm çağnlın olarak Ankara ya gelen ancak Rcleceklerini ve Erbakan'dan aldıklan çagrıjı Malıyp Bakanlığı'na ıleten nanya Pankası yetkılılerl. hükilmetın deftışik kanatları tarafından fısık yontemlerle karsılann^ktadırlar Frbakan'ın (.aftrısını Dtin ^a BHnka« Başkanı Mc Nama^ çağnnın fotokopısıyle birhıtto bır tpljjrafla Maliye Bakd.ilı(»ı na göndermış VP vapılan çagını •hükümet adına» olaıak nıtrlendlrmlştır Maliye Bakanlığının Mc Nimaıanın ı;plp(.eğınden ve ona \apılan çağrıdan hıberı bnvle olnuıs ancak konu AP İle MSP arasındakı tartı^malara bir ypnisının eklenme'iine yol açmı^tır Cpphp Hukıımrlı ıçındp çaRrı dan dolayı orta\q c ıkan bu anlaşmazlık Dünya Bankası hejetlnln Ankara'ya gelmeslnden sonıa da preçerlıliğım surdürmüştür Heypt çeşıth bakanlıklan ve bu aıada eşitlik gozetmek» amacijla gerek MSP, gerekse AP'li bakanhkları 7iyarette bulunmuştuı Avrıca AP ile MSP arasındaAi bu konuda beliren anla?mazlıgı Dılnya Banka«ii hpyptt Ankara'dn oftrpnmıştır Bu nedPnle de h n yetler her lki pirtıye baglı ba (Uevamı Sa. 9, isıi. 6 da) Belkİ Unutuyor iıinci Cihan SdvajiUc llcill belgi'sıl bir iluı>ı kaçırmak ıstemedigıırı iı.ın I V ıılıcihinın onune bir lıavli crken oturmuçtum. Karnım» Hd>bukan cıktı AP'nlıı, d.ıha dngruau kendlslnin propUKandasını yapıyordu li)J3'(len Im^Uyıp ^ U U U yıiına (lek gozler onune kıyaslanıalı bir tabio scrdl Milyunlardun, mllrarlardan sox etti. Trilyona dogı*u \üruyoruz, «bu kelinıeyl telarfuz elmpye alıçınalıyız» cledi. 2000 vılında Almama'nın hugiinkıı ckonoınık nucune uln^auıgımız gavını one surdü. Daha nelor, nolcr, nclcr soylemedl. Beldıziyı h.ıçınnanı.ık kaygı. ra sabır çeklp sonuna deKİn dinlenıek rorıında kaldım. Dizivi merak etmeyen nıiljonlarta TV seyircisinin ckranUrı başından ayrıldıkları kuşkusıızdu. Üç ay sonra slyasal durunnımu/un nasıl bir gbrtıntttyc buruııcceBİ lıilııınio/.kon, 2000 yılına dcğgin dü^scl «lıayalı» proJpkslyonlarla oynamak klml ilgllendırirdı° Turkiye gibl kalkınma hi7inın trmposü bılinıscl yunlemlerle «aptanmış bır topluın, temelll bir düzen dcgısikliğıne ugramadıkı,» 2000 jılında bugunkıı Alınaııya y* n ısıl yetişeuktl' <) KUiıe di'k, bırakınız Almanya'jı, >anıh.ışımı/(l.ıkl I111m5.ul.1nnu/la bilp. aıanu/flakl a(,i);ı kapatma olanağmı bulabilccck mlydlk? \ma Denıirel bu sojluyor l«ıtc 'laşııliRi Ba^bakunlık yükıınun agırlığını lıoylesine lıaflt'c aldüctan sonra, sırtında Minıurta kufesi ynk va, rlbette soylcr. ülze trılyonlan telaffıız ctmcvi ogrcnnıemizl saIık vprır. Yarııı ıktidarda kalırsa. bakaıiınız o da yctınez olur, «trllyoııl.ırı telaffıız etmeyc alı> şınız» der. Vakın gecmisten derN almasını bılmeycn politlkacılarııı lıa.şvıırmalu.ı snkınca «nrmcdiklcri ilkcl bır yontemdir bu. llalkı hpp o halk, toplumu hcp o tonlıım \atsuMicaksinu \c lıo/uk (lıı/.cnc hıç dokunınaksızın belll çıkarlar doğrultubUnda bUdiğiniri okuyacaksını/ Tutucu obnanııı <l.» kendlnp ozgu bir taktiğl bulunması gcrcgiııi riuMinmeyereksinız Nerede gorulmuş bu kolaylık? Almanya'nın bugunkıi ekononiık dui(\iııc ı*ıı kısa /ıııuında ıılaşmayı hangimir vürekten Is1 tcmejız ' Am» bangı jontemle.» Bu ozlpmi Cmnhurıyptlıı 10. Yıl Nutkunda Atalurk. «Muasır mcdeniyct seviyesinin ustuııe çıkacağız» so/leri} lc dlle getlınılşti Ne \.ır kl Atutürk bızu buyuk lıedpfı (çıısterııkpn, Dp mirclinki gibi hjvacij kalan bır laf ctmenıiş,, ulkemUi çagda^ uvgarlık duzevine bır an once ulaştıracak yuntemlcrı de bir bir yururlııge kovmııjtıı. Dın islerinin dunva (şlerinden ayrılm:u.ı, eğltun blrligi. kadın • erkrk c^ltligi, bılimın gcıçek yol göstericiUğl. toprak reformtı vb. llkeler bunların başuida gcliyor. du. Ne kalrtı çlmdi elimizde o 11helerden' TV kampraları kirşısında gerrk gdrdügU 7anıan arada bir «lııtfi'n» Atatürk adıııı ag/ına alan hav Dpmlrrl ılkın ISaşlıaknıılık koltueuna oturmıık, sonıa da n I »ItıiKiı knrıım.ık ugruna Atatlı.k rlusmanldrh lc sarmaş doİHş olmuş odtın ustüne odun \prnırktc lııçbır sakınca gonneır..?tlr. CHPAP görüşmesi sürüyor; BirJer ile Cevheri buluştu ANKAHA (A\K4) CHP O n r l Sekr^tpr Ynrdımcısı tsmail Hakki Blr ler ıle AP Ctpncl Ba».kn'i \aırtımcıt>ı Npımotl n feshprı seçım T>nİTnnra yapılacak değiş.V.k'er konıısıındd dun bır gorüşme daha japmı^lirdır Bu gorüşmelpı snaMnda, l^nıaıl Hakkı Bırler ın s>nrunlann bütün partılerm ka lıUcağı bır ttplantıya akinrılm ısııu onerdığı oğıenilmıştır AP yctkıhlerının bu önerıyp «hayır» tevabı vermiypreklerı bilriınlmektedir AP çevrelerlnde oze'lıkle MSP ve DPnin AP dpn oy almasını ve Adalet Partısı nın Meclıs'e soka^.at,ı mılletvekılı sovısını araltmasını onlemek üzere bazı yasal tednııljr u?pnndp duruldugıı ögrenılmMır Bırler ile Cevheri araiindakı jjoı uşn eler seçmen yaşının İS e lncUrılmesıni ve vurı dısmdakı \atandasların oy kullanınaaırı sa^lıyacak yasa degışıklikle rlnp AP nln desteftını saRİıyabilmek iste'fen CHP nın talebl ile başlamışfı Bu görüçmelpı sırasında secmen yaMnın İH e ındınlmcsi ve televi/yonrta d* sp(,ım propagandası vapilınaE.1111 saglama vöniindp ba^ı vakluşımlar olmuş. ön seçim sistemının deJSıştlrılmesının bu seçımlerden önce yetışemn ecpgı belirtılmlştir Öte vandan CCtP Yonolım Kunılıı dun C»pnpl Başkan Turhan Tev'inftlu nun başkanhgında japtığı toplantıda, koalısyon protokolü ilp hükümet progranıına (Devamı Sa 9, Su 3 de) Sovyeller Birli£i Genelkurmay 2. Başkanı Türkiye'ye gelecek ANKARA 'Sfn^etlpr Bırlıci C.enelkumiay îkinri Başkanı'mn 1977 yılı içınde Ttııkıyeyl resmen ^ıjatet edpcpgı açıklanmıştır Moskovı ıachosunun «Turkiye ile Sovyetler Bırlıfji arasında askeri alan dakı temaslaıın gelıstııılıncsının ıkı ülke taıatından da mumkıin görüldüfcü» \olunduki soTuın ı u/erine goruşlerını a.(,'kİHvan Dışişleri Bakanlıgı hozcıisü Hasan Unpı C.pnplkuımav tskl Ikinci Başkanı î.imdıkl Ege Ordusu Komuta nı Orgeneral Kenan L u p n ı n geglıtimız Ml içınde, Sovyetler Birlıgı'nı resmen zıyant pttıgını h.ılırlatmış ve «Sovyetler Bıılıği Genelkurmay îkınci Baş kanıtıın bu \ıl ninde memleketınıızı ziyaıeti beklenmektedır» demıştır Dısışlprı Baktnlıgı su'cüsU Uner MoskovK radyosunıın yonunu konusunda gorü*lerını soraıı ga/etecılere sunları soylemıştır «Bıldignıii Ribı Helsınki Nıhaı Andlaşması hükumleri gcreğınce andlajm«w kıtılaıı Ulkelpı ıisindıı güven aıtıruı ba?ı tedbırlerln uygulanmaiı k.abul edilnııstır Bu tertıpten olmak u/ert Sjvyetler Birllfii 25 orak 8 şubat 1976 tarihleri arasındi ^ıpılırı Kafkas mHnpvrolarına askeri temsılci gondenlmosıni da \et etmij &enelkurnım Başkanlığımız da bu manevralara goslemci gonder mistır (Devamı S». 9, Sü. 4 dr) Karataş'ın görevden alınması için bir kısım TRT personeli Cumhur başkanı 'na başvurmak üzere imza topluyor açık oturumda Ortadoğu politlkRî>ı yüzünden ABD konuşmaoı lar tarafından sert bir dille elp> tırilmışti Karatfl? yonetimuiın AP ve ABD yi elpştiren program lara tAİiammül edemedıği için TRT 2 deki haber programlarını vayından kaldırttığı belirtilmek tedır TRT 2 de onpeki akşam «nat 20 30 da son olarak yaymlanan (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Yurtta öğrenci olayları dün de sürdü (Cumhuriyet Haber Merkezl) Komandolar çeşıtlı ıgretım kıırumlaıındu buskılannı sürdürmektedır îstanbul Teknik Ünıversıtesı Gümuşsuju \p Tnskış la bınalarındakı lukültelerdp ko mandoların olay çıkaıması lize rıne ogretimo bır KÜII ara ierilmiştir îstanbul Dpvlet Mührndislık vs Mımaılık Akademısı'ndp İÎP dün gece çıkan olaylar ti/erıne oğretime cuma gününe kadaı aı ı verılmesı kararlaştırıl ınıştır Bu nrada Akşehir'de çı kan çatışmada ıkisi polis yedi ki şı vanlanırken Malatya da ge çon cuma güntl bir polı«: raemurunu kuışun yağmuruna tuthık lan iddıasıyla 7 kışi tutuklanmış tır. İSTANBUL DA ÎTÜ nün birçok bolumlerındp t.tin ogretım vupılamamıştır Ög le saatlerınde Gumüşsuyıı Temel Bıllmlpr bınasında savılıuı 20 \ı bulan bır grııp komando of,rpn rılerin U^erinp nnı bır saldırıda bulunmus.lur Der« arasında nıpy dana gplen olaylaı sırasında bri 71 ogrentıler hafıf şekılde yara almışlardır Olay landarmanm mudahalesıvle onlennııştır ÎTU nun Tnskışlu bınasında In şnat ve Minıarlık Fakultelerinde dp dün snbah ders aralarında ko ııdorlaıda toplnnaıı Oftıcııciler 1 rasnıdıı bnslavan t'îrtısmn kısa /tımanda kavfnya donusrruştür Jnndırnın Konıutanmın mddahalesıyle olny büyumeden bastırıl mış, bu arada tüm öğrencller o Danıştay, ODTÜ'nün kapatılmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması isteğini reddetti ANKARA, (Cuınhurnet Buroiıı) ODTÜ Roktorü Ilasan Tan ın r u okuluıı l ) t, n surpylp kıputılma sı yolundakı kararının Danıştay ca duıdurulması u/erıne yaptıj,ı «kaıarın kaldırılması busvuıtısu» Danıştay 8 Daırtsı tarafından oy bırlığıyle rcddedilmii.tır ODTÜ'nun kapatılııınsından sonıa oğıpn cıler Danıştay a başvurarak ju rutmenın durdurulmasını ıs.temış vo Danıştay 8 Daıreii tatufın dan kıpatma «dava sonuna k i dar» durdurulmuştur Bunun U;e rme Rcktor Tan, Dunıstnv a bus (Devamı Ka. tl. 8ü. 7 dc) TÖBDER Genel Merkezi 20 şubenin Yönetim Kurullarını görevden aldı A\KAR\, (Cumhurijet Burovu) İÖBDER Merkez Yönetim Kuıulu o şubatla Ankara da yapılan «Ekonomik Uemokratık Haklar Mıtmgınnde olay çıkardık lan, bölge toplanlılarında dısıp lıne uymadıkları gerekçesiyle lOBDKR şubeleılnden 20'sinın yönetim kurulunu görevden al mış, bu yönetim kurullarını o nuı kurııluna vermıştır TÖB • DER yoneUcilerı, yapılan ışlem lerın «Tu^uk gereği» oldugunu soylemışlprdıı Işten elçektırılen Kırşe'ıir ve Kavserl şubelerınde «Mutesebbis Kurul»lar kurul muştur gorevlpndırmi? ?ubeledn çalı«i malaıının durdurulınası ve «Mıı teşebbl"! Kurul.ların kuıulma^ı ı«.lernltıınde ola\ (.ıkmamasmı sağlamaya çalı<.mıstır Yüıurlllk te bulunan DerneKİeı Yasası gpıpgınte durumun vaünnlprle kavırnkamlıklara da haber verı dıği ıfade edılmektedir. TÖB DER Genel Baçkanı GU1 tekın Ga7ioğlu, ışten elçektinlen (Devamı Sa 9, Sü 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Guçbırlıgıne Doğru.. ANKARA (Cumhıırivet Rurosu) İkı yılı aşkııı bır süredir TR1 2 de devam etmpkte olan «Olaylaı ın I^inden» programı TRr Gp nel Müdıint Şaban Karatas ın emrıyle kaldınlmıştır Bu arada Karataş ve ekibinın gorevlerıno son verılmesı için bir kısım TRT personeli Cumhur baçkanına başvurmaya karar ver mişler ve bu konuda inıza toplamaya başlamışlardır kuldan çıkarılmiflardır înşaat TRT 2 iki yıl ıki ay sekız \e Mimarlık Fakültcsi Dekanla gun sürdürdüğu haber program 11 oğretime bır gıln ara verildı larında kurumun ozerklık ılkesı gınl açıklamışlardır np mumkün oldugu olçude sahip çıkarak Kenellıkle bngımsız prog SAVCIUGA VERDILER 1 ıınılar düzenlpmış anrak son punlpıdo Karataş vonetimı bu Gumüşsuyıı remel Bılimler la riurumdan nhatsı? oldugıı i<,ın kultesınden bir grup ogroiK 1 pıograrru kaldırtmıştır TRT 2 kımlıkleri ve sınıfları saptnnınış Sorumlu Müdtirıl Altan Aşar ile olan komando lıstesl ile savcılıiîa (Devamı Sa. 9. Siı 1 de) \ardımcısı Aydın Soysal uç Riın OIIPO yapılan bır toplantıda TRT nın bagımsızlığmın ortadan kalk tıgını savunmaları Uzerine görev lerınden alınmışlar ancak TRT 2 de yonetiri olarak çalışan bır çok gazeteci rapor aldıklan için veni sorumlu jonetıcı atamak mumkün olamamıs ve program Karataş ın pmıı üzerıne yayın dun çıkartılmıştır Son olnrak TRT 2, Barolar Bir liginın boykotunu ışleven bır programmda TRT 1 ve TV hab?r lerıjle ters düşmüş ve büvük sa vıda avukatın dırenışo katıldıÇı nı Olayın îçlnden programmda verrruştı Ayrıca T R r 2 dekl son AP Grup Başkan Vekilleri Danışma Kurulu'na katılmayarak asgari geçim indirimi yasa önerisini engellediler ANKARA, (ANKA) Adalet 1 Parti )! Mıllet Meclisi grup yonptıcıloıı Danışma Kurulu'nun dün kü toplanlısına katılmayarak as garl geçım indirimi vasasının gundeme oncelikle ahnmasını engellemışleıdıı Danışma Kuıulu nun dunkü toplantısma AP Grup Başkanvokilleri katılmamışlar bir Ö7Ür ya7isı göndermişlerdır Yizıda AP Grup Başkanvekili Cıhat üılgehan'ın hastalığı ncdenı ıle hastanede kontıoli gidecegı Meolıslerm tutılde olması nedenı 1le de bir vetkıll gondLromedıkleri kaydedllmıştır Ote yandan (Ucvamı Sa. 9, Su 7 dı ) 1977 «p.çlmlcri drmokratlk düzrnln va>ıama«ı İçin na< Ile *ol arasında bir olbm kalım Mvaşına lunık olacaktır Scçlmlcrl, Cephc paıtllerl kazanırsa, Turkiye de, en azından dort yıl surc\|p «Ortıılıı fjsı/m» ıajanaraktır. Sol kesıın i^lnde \cr alan butbn orgütlerin bu tplüikpyl gurraeleri gerekir. Seçim arltınptıgiııp gure solu Iktidara getlrrcck oluşum. • s a g nyların parçalannıası buna karşılık gol oyların blrleş mpKinp haıçlıdır 1973 seOmlerindc sağ oylar par(,alanmış. ( Hl' anrak bu volla iktidara grlrbllmlştlr 1975 vılında ise sag o\ları tnplayan dort parti bir araya gelerek, «Cephe Hiıkurmtini» kurınuşlaıdır SC(IIIIIIT >Hklaştık^a Cephe partllerl arasında çatıyma da artnıakladır. Avnı hukuntetin içinde gorev ^apan parti lcrin sıı/culeri. hlrblrlprinl PII agır gerpkçclcrle suçlamaktadırlar Aıtık hııktımet parçalanmava riız tutmuştıır Bu knsullarda Tıırkhp tsçl Partlslyle SosralMt Devnm Partisl KoıiBrrlerl toplanmıştır Gerek TtP fTPnel Bav (Devamı Sa 9, Sü 7 de) Arap Afrika Zirvesi'nde 4 petrolcü Arap ülkesinin Afrika ülkelerine 1,5 milyar dolarlık yardım yapması kararlaştırıldı • BU PARANIN 99 MİI\ON DOLARI AFRÎKADAKI ULUSAL KURTtlLUŞ HAREKETLERÎNE VERtLECEK Savcı'ya göre Celepçi, Kemal Has'ı ağır tahrik etkisiyle öldürdü NADÎR N/İDÎ (fevamı Sa. 9, Su 0 da) Görevden alınan şube yonetlm kurulları şunlardır Gazıantep (Merkez), Üskudar, Uşalc (Merkez), Kırşehir (Mer ke7). Polu (Merkez), Kayseri (Merke/), Ri7e nın Pa7ar Şube sı, Ma7gırt, Pülümür, Hozat, Pprtck, Seyıtgazi, Trabzon'un Ar şın ilçesi, Sunguılu, Ordu nun Horgarı ıl(,esı Dursunbey, Akçadaft, F.sme, Vıranşehır, Inebolu lşten elçektirilen 20 TÖB DER Iş. nıtağı Kemal Has 1 olduı şubesınm verlerine süratle «MUduf'ü ıddıasıyla tstanbul 4 Agır teşebbıs Kurullarımı kurulmaya Ceza Mahkcmesi nde tutuklu ola çalısıldıfiı Müteşebbis Kurullar ıak vaıgılannn Mınıct Celcpçı nın lşp başladıktan sonra da iki ay dünkü duruşımsmd ı ıddıa ma i(,ınde olağanüstü kongrelere gikamındB bulunan sivcı Şehmuz dıleıek se(,ımle gelen normal kuÇıltçı cına\Coin ağıı tahıık soııu rulların çalışmava başloyacagı ru lşlendığı miltalaaxını \ermış ilade edihnektedır tir TÖBDKR Genel Merkerl. 20 Esas hakkmdakl mutalaasmı çubpae £iıişti»ı uygulamaıarla bıldııen Savcı Sehmu7 Çıftçı «Lı (Deıaını Su 9, Su 3 dc) Ugılı olarak, bölge temsılcileriru SONDAN fiıR EVVClKIHı SATIN AlACAulM .. KAIIİRK Mısır'ın başkenli K.ıhıre de üç guııdur vıılı nıılıııını surdııtcn Arnp Alııka 7 4 r\esi dün sona ernuştır 'ırvc nın son guıılinde Kahırf Bıldııısı» • Fvlem Programı» Sıyaial Biı diri. •Ekonomik VP Mal ı,bır lıgı Bıldırlbi» ve .Oıgtklennıo <re Uvgulama Bıldııısı ulmaıt uzeı^ 1 beİEe KonfeıaiT 1 kilılan M 1 v let \a da hükümet b şkanı arafından (mzalanırık 'labul ednmistıı Konlpransın ıklnpı aununde isf peiıol /eııgını Arap UlkPİPiımn kalkınmıkta ııl ın Afrika ulkelerı ne 1 5 mıhaı oolaı tııtarında var j (Detamı Sa. 9, Su. 8 d r ) i ABD Silahlı Kuvvetlerfnin kendı halkına deneysel mıkrop savaşı uyguladığı açıklandı Amcrikan •Sılâhlı Kuvvet'eıının II Dunyn Sav ısı sonıasında •>ı\ıl Amen kan lıalkın 1 dcneme nıtelıfeina" bır (,csıt mıkrop savaşı açtıgı jçıklannııstır Semto laıalmdan \apılan « 1 0 ııı.tuımanın sonıiilanna gorr 1W) 1%9 vıllan ııasında vıpılan dptıpmelcr sırasında kullaıııl.ııı ııııkıoplar ve /ehirlev 11 ıınsuılnr daha sonıa ban bolge kıdp halKm salgın hastalıklar ı \ ıkaleinmalanna nedcn olmus, San fı.ıırisı.0 da hastalanan 11 (Dvajıı Sa 9, S". 1 dc)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog