Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

sjıııııımıııııııı marksişt ekonomi sözlüğü MARKSIST INCELEM&ER VE ARASTIRMALAR MEHKEZİ Büyük kitaplan dizisi AKADİR 1938 Harp Okulu Olayı ve Nâıam Hitmet (S. b&sia) Mutlu Olmak Varken (3. Baskı) Fahstin Şun (2. Bastı) Dünya Halk v« D«mokr&si Şıırlen I. II Vıetnam Şun Port«iaa Somurgeleri Şiırl Bugunıtn Dılıyie Tevfık Pıkret (2. Baskı) Bugunün DılıyİB Hayyam (3. Basta) Bugunun Dılıyie MevlânA (5. Baakı) Halkm Efcnegi (2. Baskı). Bütön Kltapçüarda Odetnell adresi: P. K. 58 Beyazıt • Isianbol ışaret •k •* *•k •• * maneviyBtç tıplııey demtrıt ekonomik yorumlar Dr öztın Alkgüç'un 1977 MALl VILI BtTÇESÎ Kemal Kurdaş'ın 1977 TILI BAŞINDA TÜRKtTE EKOVOMİSt Sermsye Plyasası île Hglİı genış hsberler ve dığer seçltın kalemlerin yazüanyla çıkü. ödemell îstek Adresi P K 769 Karaköy AWık 12 5 TL. Yıllık 150, VL. banka ve x 1OOTL. BLGUN ÇIKTI Onderımız Muhaınmad Mustafa'dır. (SA.S ) Okullar mıllUeştırüıyor Ortadofuiu kadın çaüşıyor, Örtünüyor, şukredıvor Gençlık, Abdulhamit Han'ı heyecanla andı. TRT nıçır Turk Müzıfı çalmıyor' Dasıtım Cağaloelu, Nuruosmanlye C»d. No 25 • istanbul EVLILIK Dr. J.D.Bernal Haydar Dümen TORK TOPIUMUNDA YAPILMIJ EN SÜYUK ARAŞTIRMA EVLIUK KURUMVNA SOSYO EKONOMİK BiR rAKLAJJK ÜliiDler tarilıi TIOTL. ZEkERNÂ SEMİH ALTAN felsefe defterleri Ctıpkı basırruiOOTL. M.Rosenthal ve P.Yudîn V. Lenin SERTEL hatıriadıklanm Turhan Selçuk'un ÇIZ&I ROMAMIMIH ÖYKT)SO ÖN ARAJTJRMAMIZDA MâTÎRYAL OLARAK KUIUNIIMI^IR. 2 5 6 SAYFA 3 0 TL ÖUEMEL1 ISTEME: P.K. 6 0 BEYOĞIU ISTANBUL DAĞITIM: B A I E 5 E'!ı yıllık gazetecılık havatımda mcmleket T gelışmesım bır se\ırcı gıbı değıl ıc, rde »aşa^an bır ınian ola ak uledım Turki>e'nın yan somurge, gcrı bır mcmlexct olmaktan kurtulup bagımsız bır de\lct olarak gclışmesı sırasında geçırdıjı sancıları bırl.kte \aşadım Onun ıçın plh >ıl'ık hatıraUrım bırar d» Turkı\e nın tarıhı sa\ı]ır. Fakat şunu behrtmek ısterım ki, ben bır tarıh k abı jaımnorum bır gazctecı olaralc mem'eketın havatına kansan kendı hajatımı \e gorup ışıttıklerımı jazmanla jetını>oru 30 lıra r CNlVERSİTELERARASI SEÇME S I N A V I N A ^ ^ HAZIRLANMAK İÇİN I 75TL. Semih Altan * İÇYÜZÜ Poiitika ve iş dünjasınuı «btfytik» lnsanlarmın kirli tarihlnl yansıöyor bu roman, HrH ytt»leri, kırli çamaşırlan serlyor gözler önüne. . "l ^ MODERNKLASİK* flyıtı: 5O.TL. istemeadreslerl: fole denanesl^ıhhiye/ankan gül yayınevı^dem yavuz soluk no:11 ktzılay/ankan FİZİK felsefenin temel ilkeleri MAHRYAÜZM VE AMHRlOKRtltSlZM 25TL. 5OTL. V. Lenin EDZLEM YAYIIMURI G.Politzen Halk uyutma taktiklerl % Bır banlca yonetim salonunda Amenkalı generalin onayıyla seçüen partl başkanı • Ülkeden kovulduktan sonra ülkenin Amerika ve uluslararası çırketlerle Ulşkıslni yürüten Ermeni mllletveklli % Daha çok kâr içın faşlzm heTeslllerl ve tasanlar • Devletl ele Reçırme yolunda kanser engell • Başkan adaylığından el çektırmenın gizll yöntemlerl • Yenı bır Partıye doğru • BuyuiOer ve unlü bır oteldekı gundem. Iktıdara luzla tırmanaıı Solcuya nasıl engel olunur' • Karanlıkta talmış olaylar .. WOF. DR. nmn BuıumvnuH m RÎTABI : Kamu Ekonomisine Giriş TOMOYLE YENiDEN YAZILMIJ iKiNCI BASIUJ 570 + XIV SAYFA; 8 0 . LiRA Türk Vergi Sistemi KAPSAMI GENi5LfniM:5 BEJiNCi BAİILIJ 726 + XXII SAYFA ekonomik doktrinler tarihi 1OOTL. Isosyal yaymlar PK.716 istanbul H.Denis 3 V Bır gazetecının gızlı yaşantılara ınen neşteri sarsıcı blr ıfşaat rornan. 25 lira •• Yazar, daha once, yme değışık bır adla, pohtıka ve iş dunvasının dolaplannı amatan bır r o * man yayınlamış, yalnız 1974 eylülünde on basım yapmıştı. GENEL DlfimM: TEKtN SEKHAT, Ankara A S\MÎ, îzmlr: DATÎC Tek sıpanşler ıçın tutarı kadar posta pulunu ÜMUT Yayınlan PİC. 923 Istanbul, adreslne yol. layınız. s a O ^^^^DİĞEBLERİ: t.GÖCMENKUŞLAR 2.KUŞLARIMIZ 3. MEMEL!HAYVANLAB1M|Z 4. DAGLARIMIZ 5.ORIVANLARIMIZ 6.BAÜKLARIMIZ 7.SEMENDERve KURBAGALARIMI2 8. GÛLLER1MIZ BUTUN KITAPCILAROA TIP TALEBELERiNE DUYURU Her tıp talebeslnin re bütün doktorlarm el altında bulunduracaldan tek kitap NEBAHAT ÇOĞENDEZOĞLUNUN Temat Yayınları GENEl DAĞIT1M: TEMAT; 27 75 3 3 RAVAKUDERE; GÛHEJ SOK. 6 / 2 • 4 TIP ANSiKLOPEDiSi Hastalıklarda: Sebep, belirrı, süre korunrna yollan llrnl şelalde els Yaran JA.C. Brown Bütün tütapçüarfla Genel Dağıtım: BATEŞ tedavl ve alınıtuştır. ndan Modern egitim yapan okulöğrencileri: Okudığunuz Jloaern Fızık dersıne yanümcı, 8ynı zamanda Linerste Sınauia hazırlık içm. RK.142 ISTANBUL TEL221498 REDHOUSE YAYINEVİ ıın Burhan Oğuz üniversite giriş Çağdaş Yayınları SON ÇIKAN KITABINI SUNAR: KABATAŞ Lİ3ESİ FİZİK OĞRETMENI CEMİL FENMAN'IN İLÂVE ve DEĞ!Ş KLIKLERI ILE Türkiye Halkının Külfür Kökenleri Teknikleri müesseseleri inanç ve âdetleri Türkiye'nin kültürel envanteri 950 sayfa, 350 lira Genel dağıtım: Botej MOOKHX F1ZIK DAVUTGÜNEY'ÎN YAŞAYAN J 13 BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ FİZİK PROBLEMLERİ UMVERSI7HJERECIRIS TEST SORU ve CEYAPLARft LA YEN3DEN DLZENLENÜİ Ş Isarfcİ 223454286729 TİYATRO Prof. özdemir Nutku nmett iinm omnmın <owmA*t: ı SANAT DLKYASINI VE AYDÎNLARI YAKINDAN İLGILENDIREN KITAP. FIYATI: 2 0 LİRA HALKIN TERTiPLERE KARŞ1 UYANIK OLALIM! Devnmcılerın «Güneydoğu Anadolu bölgesınde sılâhlı bır ısyana hazırlar.dıkları» şeklmdekı bazı yazarlarca ıleri surülen asılsta ıddıalar . BJ ıddıalara kaynaklm eden tçışleri BaV3n lıgı «Anarşı raporu» (Mıllıyet, 25 şubat).. 1 Devrımcılere yoneltı ecek bır saldınnın kamuoyunu hazırlama çabaları.. Devnmcılerın f kırlerının kasıth olarak çar pıtılması. «komunızm hayaletı» nasıl ünal edılıyor! TEETIPLER KARŞISINDAKl TUTÜMUMUZ' HER S4LI BLTL'N BAYILERDE. Abone Adresl: PK. 1103, Karakoy ISTANBUL Kız Meslek Liscleri, Pratık Kız Sanat Okulları, Gezıci Kurslar, Ozel Bıçki Dıkış Yurtları, Konfeksıyoncular ve halkımızın hizmetlnde. TUM KALIPLARIMIZI ISTEMENIZ IÇIN BİR TANESINI DENEMENIZ YETERLİDIR. • STANDART GİYİM KALIPLARI ... 30 TL, (34363840424446 4850 Bedenler içın) • STANDART JAPONE ve RAGLAN GİYİM KAUPLARI 20 TL (3436384042444648 50 Bedenler içın) • GİYİM Resimli Diki? Tefcniklari ... 10 TL. • UĞRAŞI Etamin Işleri 10 TL, • STANDART BEBEK GİYSİ KAUPLARI 1 12,5 TL (0 3 yaşlar ıçın) • STANDART ÇOCUK GİYİM KAUPLARI 2 12,5 TL (2345 yaşlar ıçın) • STANDART ÇOCUK GİYİM KAUPLARf 3 12,5 TL, 12457810 yaşlar içın) • STANDART ÇOCUK GİYİM KAUPLARI 4 12,5 TL, (56 61012 yaşlar ıçın) ISTEME ADRESİ : KEN AN YAYINLARI TEST KİTABI ÇIKTI ODEMEIİ ISTEME ADRESİ: IHİNNETOĞLU KİTAEEVİ CağaloğlttMeydamIST. \eya MODERN EĞITİM F E N DER5ANESİ Çıragan Caddesı 4345 BeşıktaşIST. ISTEME ADRESİ: ÇAĞOAJ YAYINLARI HALKEVİ SOK. 3 9 / 4 1 CAĞAIOĞIU . İSTANBUL Zıraat Bankası Aralığı No. 15 FATİH İSTANBUL YAYINLARI u Muzaffer Gökman'ın Yeni Kitabı öykuler tHV7âTİISlIİII BOGALARI^ÖLÜMÜ 15tt ~ f MAVİ ve KARA Sabahattin EYÜBOGLU ^ 14 yazı etlenmlş yeni baslnsı raJEinds çılayor. Flyaö: 25 Ura îsteme Adresi: Çagdaş Vayın^n Halitevl Solcalc 39/41 Cagaloğlu tatanbul LEB n deyince LEBLEBI... "LOCKndeyince RÜŞVET! Her ayı LOCKHEED rii$vet haberleriyle dolu seçen 1976'yı REŞIT AŞÇIOCLU esprili kaiemiyle Tarih boyunca EGE KAVGASI ISTEME AORESI: ftiNM ÖĞRENCi YAYIKIARI ORDU CADDESI No: 2 0 8 KAT 2 IAIEII ISTANBl/l ÇIPLAK, o TÜRKiYE'DEKiVVMERiKA 8 ALAIVİANYA BEYLERi \ PORTEKiZ'iN BAHÇELERi \ 15 tU ," • 15 tL 2basım • TurENct s " RÜ$VET YIL! ilân etti Tahtlan sallandıran, koltukları deviren LOCKHEED ruşvet olayımn avnntılannı fotoğraflan, karikaturleriyle bu kitapta bulacaksıntz. ULUSLARARASI UCUNCU DUNYA YAYINLARI M HASANEYN HEYKEL KÖPRÜBAŞI^ . şnrler lOîL . AK.YEŞiL KAVAK AGACLARI ÜÇÜNCU BiR DUIMYA Ebya,<rnsıç tunus.cezayır lubnan qs2i snfan 15 tl berleşm& tDatol sok 2/10 altunbakka) sslı îst ı i Ortadogu taıh nın 196/1973 oras ndak rionemım ve 73 savasını tüm gızlı yonlerıyle aydn'ıga kavLStjron kıtap. 416 sayfa, 30 Lıra Genel Dcğıtım TURDA Sıpans adresi' PK 38 Bahcelıevier Istanbul 1973 i ARAPİSRAİL SAVAŞI VE ORTADOĞU FİATI 15 TL. DAĞITIM: GEDA ID
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog