Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMHURIYEI 1 MART 1 9 7 7 50 YİL ÖNCE CUMHURiYET 1.3.1927 ISTiKlil MAHKEMElERiNiN HG4SI ANKAR4 28 (Muhabırı mahgusumuzdan) Hevet . Vekılp nln (1) dun akşamkı ıçtımaında (2) saat yırmı ıkıve kadar de vam eden muzak<*ra' (3ı esnasında Aniara da Şark Mahkemelennın lağvına karar verılmış ve keyfıyetın fırkaya arzı takar rar etmışnr (4> Fırka grubu hevet i umum si vakı olan aavet Uzenne saat on dortte bır ıçtırr.a akdetmıştır '5) Içümaın kuşadım müteakjp (6 Başvekıl tsTie* Paşa Hazretlen BOZ aİQi Başiekıl Paşa Hazretlen. «Taknr ı Sukun» kanununun neşnne ve îstıklâl Mahkemelerı nın teşkılınp spbep olan ırtıca hadıse'inın ve ıkı «ene evvelkı vazıyetın tasaca bır tarıhçesmı yaptıktan sonra mpmleketın tam ve kamıl bır =nırette huzur ve s\ıkun ıçınde bulundugunu ve bu ihbarla î^tıkjal Mahkemelennm çok âli (7) olan vazıfelennp hıtam bulmıış nazanvie bakılmak tabli olduğunu sovlemışler ve mahkemelerımızın vazıfelerini şa yan ı şukrsn (8) bır muvaffakıyetle ıfa ettıkleriru kavdeyledıkten sonra demışlerdır kı «Bılhassa Reısıcumhur Hazretlennden aldıgım ılbam uzerinp Taknri Sükun Kanununun ıki sene temdıdını ( * îstıklâl Mah<> kemelennın ılgasını teklıi ederım > Fırka ıçtımaı kısa sürmüstur Meclıs ekser.jet olmadıgı cınetle bugun toplanmamıştır tst.klâl Mahkemeierımn ılşası ve Taknr ı Sükun Karun'inun ıkı sene daha temdJdı hakkındakı lavıha ı ıcanunıye (10) ı!a gune kadar Mechs'e sevk edılecektır • Ortnan Vüdıri TTrnumJsi j hat Bey fstanbul a gelmiş, gazetedlere bır beyanatta bulunarak, • Ankara'da ağacsız arazıde yapıl I makta olan teşcır (18) rnuamele j sı Içın tstanbul'a geldım. Elh bınden fazla fıdanı Orman Mek tebı fıdartlığmdan tedar.k edpcegımız gıbı, Edırne fıdanlıÇından da bir rruktar celp edeceğız» de mis ve merrİPke*te sekiz mılvon hektarîık orman buıundugurm sovlemıştır SÖZLÜK BİR KİTAP, BIR SORUN Atilli AKSOT «HALK 5EKTÖRÜ SORUNU» ERDOGAN SORAl VE ILHAN TEKELİ GELıJıM YAflNLARi. 1977 173 S (BUYUK BOYj. 25 Î L ^ral ve Tekeh nın hakian var «HaİK sektoni onensınm toplumumuz jonunden en az uygulaması kadar, belsı de daha ugınç yonu toplumda var olan ı\urumların eleştırılme sı ve bjna dajanarak jenı ku rumlar \p kurumsal duzerüeme lerın onerılmesı alışkanlıgını getırmesı olacaktır » Bır haU seıUorunun Kuıulması, bır jone tıme karümanın uvgulanması, bır topraN reformunun gerçekleştırılmesı loplumsaı donuşum açısından kendı ıçlennde sınır lı bır etkmhge sahıp olsalar da, kıtlelerde ^aratac^gı ozlemler açısından son derece onemlı gı rışımler Bu gınsımlere kıtlelerln axtıf \e yaratıcı bır bıçımae katılmasınm sağlanması, toplum S8İ dnmışum ııı nasıl gprçekleş'ı rüecegı sorununun çozumunu de bırlıktp getırecpktır Aydının bu n"ktadakı gorevı tum duşunsel \pteneiilenni kıtlelerın hızmetı ne sunmak Bunun ılk koşulu ıse duşunmek goruş ve bılgılerını gelışurmekten geçnor KAPÎTALİZM ÎŞÇÎSt SERÜVENİ II) Hevet1 \ ekile: BakanlnıKurulu <2) Içtima »oplanrı n> müzakerat gorl$rr°l»r. tar tısmalar (4) fırkava arzı takamir etmişttr pnrtıve sunulması karar lastmlmıştır Lavıha Meclıste müstacelen müzakere edılecek ' l l ı ve bu es(5) içtima akdetmek: toplann nada Başvekıl Paşa Hazretlen yapmak I beyanatta bulunacaktır. tsmet (F) kuşadmı muteakjp: açılma Façajı takıben Îstıklâl Mahke sından sonra mesjıın Meclısı Alı tarafından (7i âU: yuce büVık tevdı edılen yüks=k vazıfeyi na'Ri çavanı çükran teşekküre sıl ifa ettığı hakkında Meclise d maruzatta bulunacaktir (12) (It temdJd uzafna TARRÎRt SÜKtm KANUNU (10) lâvfha1 kanuniye: yasa operısi, vasa tasansı Bınncı madde trticaa ve Isva na ve memleketin nizam ı ıçtı(11) mustaceien müzaJtere pdUmaisi (13) ve huzur ve sukumı mi'k: ıvedj olaras goruşüîmek ve emnıyet ve asayışmı ıhlale (12' manıratta bulunmak: ıkıl bâis (14) bılumum teşkılât ve çükten büvüŞe) Roruş bıldırmeK tihkıkat ve teşvikat ve neşnyatm (13) nizamı Içtımai toplumsal hukumet reısıcumhunın tasdı dlızen kiyle re'sen ve Idareten men'e O4) asarlşfni ihlâle baıs gU mezundur (15). îşbu ef'al erbabını (16) hükumet Îstıklâl Mah venlıfının ortadar kaldınlmasma yonelen kemesme tevdı edebılır. (15) men'e meran önlemekle îklnci madde Işbu kanun tanhı neşnnden lübaren ikı sene gorevlı \e jethılı. Clfl'ı ef'al rrbabı: fnllerl Işle müddetle mer'i yul ıcradır (17). Üçuncü madde • Işbu kanunun yenler, e^lemcılpr tatbıkatına lcra VekıHen Heyetl O71 mer'î.viü )cra yüriirlükte memurdur ve peçerli (18) teşcir ağaçlandıroıa Şaban 1343 • 4 mart 1341 S M C VtZYON" ekanının sarhoş çarkıcısı gojva^'nı ME'TEDIN kadehıne drv kprek mlıvor » Bosvermışim boşver mıs.m, boşvermıs'Ti dmyava'» Ve yıne ekranda Şişe kapaklarından çıkan apartmanlar Bır çek'lışte hanlar hamamlmr \ p hir ^arkı «Sişlide hir apartmsn loksa eçrr halın vaman... \ e reklamlarda M ( V iryonun Maarıf çamaşır suvu Temizler pllerdeld kan lekeslnl, Aklatır yriz karasını Deterjanlı bevın yıkama tozu Makat ttıvaletinizp Amertkan hezl Kavmaklı çokateila. para maması Pülç kizartmast fırtnda Tuten aç mılvonlann burnunda. BJr vprll fillm başUr slmdl: Dort şlrU'tli koprodük«lvon . Fabrikator Cenahedriın beyin Icfal ettlçi kadın Darleklnın mllyonları Ankara katili Adapazan csnsvan \e hazlne hırsi7i Ve bır lokma ugruna Kaldınmlara duşen işci kın Ve arkasından DIŞ HABERLER: Ambargodan yuzsen. Dolardan bos (toner ellert, \çüır eller Rl BLE ve Dişarda «ErvaUah îoldaş. ALLAH RAZl tçerde, .KOMLTS'tZIM KAHROLStTN^ Vr goz \aşartıcı bır haber Don ve karde? Grondland ulkeslne Ve muttpfiklmİT M?.riaea«kar adasına >'arencive veMünin yaptıfı no^tane ri^aret Kibns meselesl Dr. thsan ÜNLÜER Kapansın rl kapılan blr daha açüma*ın \nk edin insamn ınsana kullugunıı Bu davrt blzlm^ ( Ninm ) însanm mjt ul ıipı ozgur evlemlnı ve tüm varatıcı potansıjelını otaja lîovma sı ıle gerçeileşereğıne gore bu muthıluk elbette kı somUrtı duzpnını kaldırma ve emeğını yabanc'laşmadan ^jrtarma ı'e o'acaktır Bovlece sosval devrlmın getırdıgı değışıklık msan bılırcını de degı şıme uğratır Guçler karşısında fp'aketlerp karçı bas e£en T5an bojlece baş kaldıran msan olur snnunda. Tanrı pllerlmlalfdlr Tanrı vure^imir. aklunu Her verde var olan Tann, ToprakU, tasta, tunçta, turaide. çelikte ve plasttkte ( N i n m ) V» çar*> ki tanhın akısını yavasİRf mak ıstpyen varasalar, kor yılanlar daı ma zora ba^jrmuşlardır Tanhın dıvs lekt ğıpe ve akışna uvg'in amaçlara var mak ıste^en kımse ıse sıddet kullanmaz ınsanlık tarıhındp pordugumuz devrımlpr'n tümu somurge ımparatorluklarından çok daha az kan akıtmıştır Stze desem vataKinın çe\Teslnde \uva vapmıs uğnrsu» bir sııru kuş Bana inaıur tA=.amı bolüşürsunuı llkusuz VT.ırür«ıınu!; hflnıpzniniz M \ÇIKLAMAK DEGtŞTÎRMEK tÇÎV DÜNYAYT BtRLİK, L1VILT, KAVG* GEREK ( Panl Eluard ) Ba» Kiltfort'» emanrt Ev kannnsuz ?tt!evman Sen templ atmaya devam etSPOR HABERLERİNDE alanlannda Hnt atma vatns Koltu^a kszık çakmi Ve GÜNE BAKIS nlharet otu» tasım tekmllt blrden Cinaret. clmıvet Geçen yazımızda vu^ardakl gibl tekerleme ile açıkladıgımız kapıtalızmın ahiakından bahsettlk Şimdı de somu rtılen suııfın, tşçı sınıfmın ahlâkma ge lecegız BUıyoruz kı somurulen ve emeğı elınden alınan kapıtalızm ışçısı. ken dı emeSlne vabancılasmış guduk bır ıniandır Ovsa bır ın^anın emegı, o nun vaşama evlemıdır Emeğının somu rulmesı bır tnsanın özgur tp bıhnçli pylemını çarpıklaştıracaktır ve kışı J retım evlemlnden yabanoılaşmakla kal maz bu durumda vasamından ve tum ınsanlardan da vabancı'aşır Yaşamı bır ara<; halınp gelen kışı alınıp satılan bır mal halıne gelmışnr Mal halınp ge len ışçı tanh e el akışa tıvup bılımsel o larak somürüye baskaldırmakla grrçekte sadece kendısının dPgll temsıl er tıgı evrensel ınsanm da unsani) vanınm egemenlığını daha dognısu bütun sel insan kavramım gerç°kleştıreeektır TELEViZYON 18.40 BtR BELGESEL Prograrnda yer alan bu djş kanaklı bplsespl fılmın adı Atlar Bırlprce vıl boyun ca insanıann haT,atında, ış te, sporda, savaşta ve ba nşta oneTilı bır ver tutan atlann, ellı mılyon yıl kadar once lpohınpus adı verılen kopek buyuklugür.de bır hayvan sovundan geldıklen ve bugtln nakıre çagında bıle ınsanlarırj yasantılannda çok onemlı bır yer tuttuklan konu edılıyor l".O5 H\LK Is*anbul Te'euzvon Stüd volannda hazırlanan bu programda Alı Metm ve Adnan Türkozu çeşıtli de rişler sunuyorlar 19.30 DENÎZ ÇOCrKL,*RI Dızının özgurlüğun BedezO OO 20^5 2? 00 2315 lı adh bnlumü vsvuılanacak Denızde Sal*>"jrı va kala\an Dobbs adlı oır balıkçı O'nu satmak ıster Ancak, Saltv'yı bulup ?erı almak ıstevpnler de vardır H\BFRLER VF HA\ \ DIRUATO ME\LtD KANDİLİ nedenıvle Istanbul"dan naklen me'lıd f.lNF. PROGRAM U KAPANÎŞ R A D YO 05 00 Açüış, program ve k?sa haberler 05 05 Turkuler. şarkılar, oyun havalan 06 00 Kısa haberler 06 02 Gunaydın 06 30 Bolgesel gunaydın 07 00 Kısa haberle' 07 02 Koje haDerW 07 07 Bolgesel yayın \e reklam lar 07 30 Haberler 07 40 Sabahtan sabaha 09 00 Kısa haberl«r 09 02 Uç kıtada soyleıur türkülermız 09 22 Turkçe sorlü hafıl muzık 10 00 Kısa haberler 10 01 Arkası yana TRT I 11 00 11 01 1116 11 30 1 2 <X> 12 05 12 10 12 55 13 00 V İS 13 30 14 32 l i 00 liOl 16 00 1« 05 16.35 13 13 14 14 14 15 30 00 15 3i Bolgesel vayın ve rektam 16 45 Çocuk lar 17 (X) Kısa raberler Kısa haberler 17 02 Akjama dofnı Çocuk bahçeM 18 00 Bolgcel rayın ve reklam T u r s Halıc Oyunlan lar Yabancı dıl dersı (I) 1'fO Haberler Bölge haberİPn 20^2 Ney taksım Reklamlar 2" C5 îlevlıt KandJl do'ansıvla Oğle uzerı Mevlıt yayını Reklamlar ve radvo te'e 21 35 Saz e«erlerı \P şarkılar vızyon program naberleri 22 no Kısa haberler Haberler 22 02 BoİEpsel yayın (III Oyun Havalan 2^oı Haberler Bolgesel yayın ve reklam 23 10 Beraber ve solo şarkılar lar 23 40 Eskı Melodıler Beraber ve solo şarkılar 24 00 Kısa haberler Kısa haberler 00 20 Dunva korolanndan seç Sızlerle bırlıkt* ıwnw »mu *,«*00 32 Hafıi muzık Bolge haberlen 00 Vj Kısa haberler Yabancı dıl dersl 01 (X) 05 on Gecp Hafıf muzık IR 30 Yurttan sesler erkeKİer roplulugu 19 00 Haberler 19 30 Çeşıtlı muzık 1P4) Bır solıst konsen 20 15 Barok muzık 30 30 Olavların ıçırdpn 21 00 Radvo tıvatrosu 22 02 Yay Kur saatl 23 00 Halıf muzık 23 15 Bır romanımız var 23 3=1 Solıs^lerden seçmeler 23 55 Program \e kapanıç Salıdan salı; a Halk ozanlan geçıjor Muzıkten esıntiler Bır solısften türküler Açıklamalı klâslk koro Solodan orkestraya Geceden gece^e Gece ve müzık F;kı müzıfın ııstalan oı on Program VP kapants 19 00 20 00 20 30 21 15 21 30 22 00 23 00 24 0f) 00 30 TRT II 08 00 09 00 09 30 09 45 ıo eo 10 30 1130 12 00 12 20 12 40 13 00 Gun baslrjor Ola\lann ıçınden Turkuler Şarkılar MUZK. muzık muak Otul radyosu Tjrkuİpr geçıdl Kaîıl muzık Sağ'.ıgımız Duıoa folkJorundan Haberler Hafı* muzık Ola'vlann ıçınden 5arkılar Turızmın getırdjuderl Turkuler ve oyun havalan 1=5 01 (Kul radyosu lfiOO Sarkalar 1P20 Arkası yann 16 40 Turkuler geçıdl 1700 Konser saati 1R00 GelenekleTtmız, Göreneklenmız Şarkılar ve sorledıklen Ögleve dogru Klasık eserler geçıdl Muzık şdleru Turk efsaneleri Turk bestecılennden Konserlerden seçmeler Turkuler ve oyun havalan Gonül telımızı tıtretenler Yuzyıllar boyu muzik Poral vp TeKeh bu yonde voJun ve ozetjı oır çabaja gınsmış gorunuj orlar Çalışmalarının amacı halk sektoru onerısının, eylem oncesı b,r tutarhhk sınamasını japmak yenı onenıer get.rmek Sınama ço< >orüu Once «CHP nın onerdıgı oıçımnlp halk sektorunun amaçları sıra lannor soııra nasıl bir orgut en>nemn ausunuldugu \e bu or gutleııme bıçımı ıçınde amaçları gerçekle^'ırmek ıçın yapılan varsayımlar» e'e alnıyor Avnı \a zının son bulumu bu varsanm ların eleştırısıne asnlmış Bım larrian bazılarını aktarmasta yarar var fcnral \e Teselı nın ıİK kaygılan nlıızlı bır toprak reformıı uygulaması olmaksızın, kırsal aıleıenn vuzde 6H'ının halk seKtorunun kooperatifler kesımvn den yararlanama^acagı» noktasm dan ı%ajnaKİanı>or Sonjç o'a ra* s ı kTiırialar Kpntte de du r ım pek farKİı dpgıl «E>usunuıcn kapsamıvla halk sektonı, toplumun en ço< ezılen kesım lerı olan tarım ışçılen ıle ken tın orgutleşmemış ışgucu olan mariınal sektoru kapsayama ınaKtadır i Getırdıklerı c,ozum onensı «kredı mekamzmalannın ust sınıfı^nn senet o.usmrma «rmşj hızldnd'rmâKtan çıkanlıp alt sıruflar lelime k.uılarnlmasıa çeKiırae Kırsal alanda da ço rum nıziı tipraıî re("rmuna oağ lanmLş Bo^le bır reformun yal rızca (toprogın eşı'Mz dağıhmı nı jıaermeıt e kalmLvacagım top l'imcu bır =ı\a<:al aunya gorusunun guç kazanmasım da» sağla vacagı behrtılıvoT A' nra «sek tore bagu kuıuluşlarda ujguİ3 nacak ozjonetımın bazı kuşkulu noktalar taşısa da ışçılenn urp tını bınmınae \raratıl?n artık dp ger oranlannı açık ve secık ola raıî saptavaoılmelenrıi sağlayafa gını» hakh olarak vurguluyor lar Kıtabın bjrdan sonrakı bolumlerınde otem sıjasal partıler ve buvui sermayemn «halk sek toru benzeri onerıleri». omegın «halka açılma», «çok ortaklı Ş T ketler», ohemşen şırketlen» «mıllet sektonl» onenlerı inc» lenıyor Son ıkı vazı «çok or ta<lı şırKfctlerın yatırım ve <ı nşımcı kadrolan»na ılı^kın. H'ı bıı otekısnı bu^unleyen ve ko nunun ayaınlatılmasma dolaylı aa olsa katkıda bulunan yaa lar ounlar Boylece CHP nın yenl yonelı mı ıçınde en onemlı önenlerı.ı den bırı olan halk sektorüne ılk avrıntılı ve yapıcı eleştırı geurılmış oluyor. Soral ve Tekelı'nın eleştırısı yeterlı mı? De ğıl Bunun ıîk neder.ı olarak halk .sektorunun henuz uygula maya konmarnış oluşu ve dola \1s15la yaratacagı sorunların şımdıden baptanmasının ola naksızlıftı gosterılebılır. Bır baş ka neden de yazarlann haiK sektoru olgusunu. emperyalıst ılışkılerıe çerçevelenmış azgelı»mış bır kapıtalızmın devle tıyle. smıflanvla pazarlanyla, teknolo;ısıyle ulasUgı uretkealü duzejıyle oluşturdugu butunun ıçıne sağhklı bır bı çmde oturtamamış oluşlanndan gelıjor Bunu vansatan bazı kus kulu vargılar var. Örnegın, yazarlar «Cumhunyet donemınde tuxn çabalara rağmen Turk ozel gınşımı beklenen olçulerde ^e ongorulen nıtehklerde bır gehşme sağlayamamıştır Bu nun nedenı Turk kapıtalızmınm uzun bır geçmışe sahıp olma\ışında aranınah» dıjorlar Yetersız bır açıklama b 1 Her şeyı za mana baftlamak mumkun. 7aman •ç nde ner şeyın ustesınden gel'n mesı de Ama zaman kendı ba çma sorunlan çozucu bır etmen değıi Öj'le olsaydı, kapıtalızme en onre geçen ulkenın en gelismış ulke olması ve gehşme du ze^lerının bu geçışın eskıhğıne bağlı olması gerekırdi Oysa du rumun boyle olmadıgıru bılıjoruz Ve yıne bılıyoruz kı, kapı talıst dunva ekonomısının kum luşundan bu yana, merisez dedı ğımız gelışmış ulkeler çevre de dığımız azgelışmış ül\elerde, on celıkle ihtıyaçlarına cevap veren spekülâtıf faalıvetlerın sana>ı ya hrımlanndan dana fazla kar ge tırdıgı, pazarı kuçuk. teknolojı« crpri Hıınva ranınrta rpkabpt nla SANAT DÜNYASIniONâR'IN SfSıM VE SAK'ın salı toplantılanndan bı HEYKEl SER&ISi Haluk Tezonar resım ve heykPİ lennı 2 mart çarşamba saat is den ıtıoaren Akbank Osmanbev Sanat Galensı'ndp sergıleyçcrk tir Sergı 25 mart akşamına ka dar aok kalacaknrr •SİHİRLI TÜRKiYE. Şemst Guner"ın yurdun çeşith vörelennden fotofraflan ıçeren «Sıhırlı Turkıve» adlı fofogTaf sergısı 2 mart afcşamı kapana e«k. Sergi, burdan Katar a gi>~u rulu"or Orsda da TMrklye'nrn gurellıklen go^er onüre sen!e cek. ÎRSiN ALOK KONUŞACAK % ÎF^AK in duzenledjğı, «Fofog raf mımariMnın kuruluşu» konu lu konuşmayı bugun saat 19 da Şışlı dekı Grrs"! Sanatlar Merkezı nde riınİpvebıİTsmız Eısm Alok un yapacagı konuşrm tF ISTANBUl SANAT VE KUlKJR FUnVAli SEICUK'TA TAPUACAK (S«lçnk MFM) «Sanat vp Kültür P bundan sonra Selçuk'ta duzenlenecpgı Beledı\e Başkanı Ahme» Ferahb tarafındsn açıklanmıştır Beledıye Başkanı Ahmet Ferahlı konu ılp ılgilı olarak su a çıklamada bulımmuştur «SelçıiSk artık festıva41«r beldev halıne geldı Bu yü. japacagımı? Efes Festıvah'nden sonra Gençlik ve Spor Bakanlıgmın de netımı altında Pamucak'ta 48 ul kenın gençlerırun kampı var Ul keler Bılvuk Tıyatro'da bütun gayretlenni orta\a koymaya ça baıavacaklar Burııın ardından da Istarbu] da blr süre «nce flyaskn>ia sonuçlanan sanat ve kultur festıvalı Selçuk ta yapılacak )> Baskan Ferahlı"nın açıklanrmsına gore tarıhı Büvuk Tıyatro'd3 vapılacak gost«rılerın daha ıyı olabılmesı ıçın ses ve ışık düze nı çatıçmalarına şlmdıden başlan dıgı açıklanmıştır. SltHEYRA ÇAKtR'IN IIK 5010 KONSEBi Sıameyra Çakır, IIK soıo konse rını bugun saat 19 da Dostlar Tıvatrosu'nda venvor Ruhı Su' nun nalk türkulenne kattıgı çag daş yorum anlayısını surduren Sumeyra bu anlayışa sazıyla va *esıvle yenı bır soluk getırıyo" Bınncı bolumunde ulkemız ka dırumn sorunlan ve bebekler ıl7prme duzenlenen turkulerı, çı IPII Anadolu ınsanlarının agıtla nnı seslendırecek. ıkıncı bolüm de de Ruhı Su nun dızelennden çeşı'lemeler sunacak 07 00 07 02 07 30 08 30 0915 09 45 10 15 1115 11 45 12 45 Açüış \e program 13 15 Gune baslarken 14 45 Sabaiı ıçın 15 00 Salı ıconsen 16 00 Bızden besteler Yurttan sesler kadınlar 17 00 17 30 topluluŞu Dıskoteğımızden ıaoo TRT II! BULMACA 123456789 SiNEMALAR BEYOGLU ANKAR4 (64 16 86) Eızım Ka G Bubıkoğlu T Akan R %S (47 63 15) Şaşkın Aıanlar D Sutherland E Gould R ATL4S (44 08 35)Yaşamaıc Çabası R Stıgu ood R I DÜVYA (49 01 66) Skandal F Nero R l . E7.IEK (44 84 3S|. Hazreti Mu sa B Lanchster R I FÎTAŞ (49 01 6S): Eva Nera J. Palance R 1 GAZİ (40 36 25) Yasam?k Çabası R Stıgw ood R I INÖ (40 45 95): Kar Kardes ler N Nazır S Gokhar R KENT (47 77 62) Bır Gece Vaktı E Tavlor R t KON'VK (48 2h 0S) Mazlsını Satan Aüam C Bronson L. Ventura R I MELODt (h4 13 14) Golgedem Ask A Delon R.F MISTIK (46 15 14) 1 Yasa mak Çabası 2 Rontgencı Kız RT OZLEM (66 b 83) 1 $oin r O O Genceop.\ 2 Kan Kard°şler N Nazır R SES (45 21 lb): Kocamın Bıl medığı R T SİTE (47 69 47): Hazreti Musa B Lanchster R.1 StNEPOP (44 24 22): Evlenndpn Kaçanlar E. întager RT \E\tMELEK (44 42 89): içım zdekı Tehlıke F Gasparn RT İUMURCAK (61 01 91): 1 Şofor O Gencebay. 2 Gulsah H Koçyıgit R TiYATBOlAR ALI POYRAZOGLD («9 5« 52) «I>ur Konusma, ^ n s Söyletne» cuma, cumartesı pasar 2115, cumartesı pazar ,s3Û. «Deliler samba 2115 "arşamba 18J0 AiNYAMAJMYA KUMl'ANYA (44 25 28 SıraselvUert ^S4*<m >oluro s»obe» Salı, Perşemhe 2130 Çarşamba Cumartesı, Pazar 18 30 21 30 B*KIRKÖY rtYATROSU (71 5» 49) cHahabarn Strnfı Sınıfta Kaldı» Pazartesı HariC ner güp 2130 Pazar 18^0 ÇEVRfc. FtYATROSD (A K r bnlatt fl\ Serezll ^S «1 7S) «Isıklar Neden Karardı» Pazartesı narıç her gun 21.15 cumartı»sı pazar 18 15 2115 DEVLKÜŞU K.\BARE (44 46 7â) «Yalan Dünva» Pazartesl rianc her gun 21JU, çarşamba. cumartesı. pazar 1<J.3O. DOSTLAR TtYATROSU (47 »4 0N) <Uun Donerken» Salı, Çarşamba 22130, cuma 18 30. pazar 15 3U «Bıtmeven Karga» Çar şamba, cumartesı 18 30, Pazar 122 00 «Sabotaj Oytrnu» Cuma 15 30 G. ÜUCÜ G. ÖZCA> (46»tJ 91) «Klme Nlvet» Salı har.ç ner gün 2100 • Curnart«"<ı pa zar 16 0 KADIKÖY tt TtYATKO«U (Tevflk Gelenbe) «Kilıdi B«v rak» Salı h a n c her ç t a 2! 3<; Oumartesı Pazar 18JJ0 KEVT OYUNCDLARI (4« 85 K9) «Buzlar Çözülmeden» Çarşamba. cuma 21 15 «Yasak Ehna» Çarşamba 15 00, per sembe 21 15, cumartesi 18 15 21 io «Katır Tırnağı» Pazar 15 00 18 15 K ! ClDLJlt T POYRAZOGLU TiYATROSU Eeşmcl yılına gıren Ali Poyrazoğlu Tıyatrosu btı yıl Ferhan Şensoyun vazıp Rupen özer*in bes teledığı «Dur Konuşma Şus Soyleme» adlı kabar? turundekı guldürüvle çalışmalannı sürdürüyor. Ovun. vasaklann kol gezdıgı gunümüz toplum saJ ortammın bır parodisı Aynca Az4z Newı'ın ovtınu «Deliler Boşandı» da haftanın bellı gunlennde oynuyor Azız Nesın oyuna gostenlen ılgının nedenını şoyle açıklıyor «Uelıler Boşandı nıçın ml uzun sure afıste kaldı'' Çunktı olan bir polıtikanın kafaya vurmadan propagandasını yapan eflendıncı oır oyun 5. YILINA GiRDi aur da ondan Eğlendıncibgi mi daha baskın riuşündürucülüglı mü dıve sorarsanız cevabım Delıler Boşandı'nın açık bıç'm bir oyun o.dugudur Benım dıleğım, oyunun eSlendıncıhgının ıçındekı duşünreyı ortüp yoketmemesıdır <Po>razoğlu Tıyatrosu'nun kadrosu Alı Poyrazoğ'u, \lpay îzer. Korhan Abay. Oya Başar, Tuncay O zınel, Gulsen Gursoy, Özcan Özgür Nılgun Belgun ve Cem Özer'den oluşmaktadır Fotografta Poyrazoğlu Tıyatrosu'nda oynanan cEHır Konuşma Sus Scyleme» oyununda rol aıan oyuTKnılar gonllüyor. Boşandı» SAII r a r ş a m b a , per AKS&RAt Bl'L\*R (2135 78): Şoför O Gencebay H Koçyıgit R HAKAN 23 42 33): Şofor O Gencebay H Koçyıgit R IPEK (22 25 13). 1 Aşk Ruz Sârlan, 2 Uç Sersen Karetei RT SVR (23 67 12) 1 îçımızd* kı Tehlıke 2 Gonul Oyunlan RT ŞAF4K: (22İÎİ3): tçımizdefc'. Tehlıke F Gasparn RT KADIKOY OCAK (36 37 71): Kan Karde? ler N' Naz'r S. Gokhan P REKS: (36 0112): Şofor O Gfnceba* H Koçyıgit R StREYY* (36 06 82): Akbaoan n Üç Gunu R. Redford RT ECZANELER B4KIRKOI: Incırlı dacırli) Yenı Osmaruje (Osmanıje), Sela met (Güngoren), Derman iYem Bosna), Ferda lYeşııkoy), Yayla (Kanana), Şazo (Esenler koyu> Tulay (Sefakoy), Tepeüstu (K Çe'uneceı, Seiını (Merter Sıtesi' BEŞtKT^Ş SagİK tOrtabah C Cad ) Nalan 'TeşvıkiVe) Der man (Etıler) Aşan lOrtakov Gurkan (Kuruçeşme) BEYOGLU: Guneş 'Mcsnitr.pt Cad>, Tansan (ParmakkapO Gunselı (Sıraselvıler) BEYKOZ. Betın (Fevzl Cad ) EMİNÖNtî: TUrkıve fSırkecn Kanaat (Beyazıt), Bulvar (Aksa rav) EYLP. Sukıan (EskıYenı cad Sıiâhtar (Sılaııtsr) Omur ıR# ca. Mustafapaşa), Akalın (Haiıç, Cad ) G. O PAŞâ: Yenı Halk fDortyolı, Ümıt (Kuçukköy). KADIKÖY: Verüa 'Sogutlüçeş me Gadi, Guneş ıCaferağa). Ya nış (Bahar.ye Dr Esat Işık Cad > buadıye Iskele (Suadıyeı, Ertaç (Erenkoy), Çağlayan ıSelâmıçeş mp), Nurhayat ıÇemenzar 1 K\R*KOY Itıma* (Tophane^ K4SIMP4Ş*: Ikbal (Bahanje Cad ), Anadol (Okmeydanı). SARIYER: Alâaddın (Ortaçeş me Cad ), Yalvaç (Boyacıköy) ŞÎŞLÎ: Uğrak (Iskete Sok ı Tepeüstu (Kurtuiuş Cad >. Mıt hatpasa (Teş^'ikıye) Tokaloğlu ıGursel Mah ), ömür 'Çağlavam Mukaridpr (Gultene) Mfhmpt Ru şen 'Çelıktepe), Gıray (Zıncırükuyuı, Seher (Sanayı Mah ) tSKLDAR: Engul (Halk Cad ), Nügun <Murat Reıs Mah), Ku ruçeşmp (Fıs'ıkagacıi, Deru^ ıKuzguncuk), Mıne (Umranıyeı ZEYTİNBURNIJ. Ustüp (Veli efendı Mah ) SOLDAN 1 Basımda dızgı ışlerınde kullanılan harf ve ışaret kahplan 2 Ihtımam, ıtma Terazı gozu 3 Kanın ıçınde bulunan ıcuçuk yu\ar!aklann adı Sor.o^ia SPSSIZ bır harf ge'ırıldığınde sahılde olan eskı evlere venlen ısım o!ur 4 Tersı parklarda oturacak ıkı uç kısı alabılen s a n d a h e turu Olçek 5 Bır ısjm 6 B a ş « n Boş, saçma 7 Tersı Samanryum'un sımgesı Baş kaîdıran S LVerı sırlı çana.< O ver anlamında bır soz 9 Onunden geçılerek kendısme saygı gosterılen olünun tabutu konul nak uzere yapümış Kumaş ortulu j u s s e s taban. 1 Eskıden dervışlenn hepbır ağızdan yuksek sesle zıkrptmelen olayı 2 İkı ucu arası çok olan Bır Osmanlı sultanı 3 Bır tatlı t u r ı Bınek havvara 4 Tersı bır ısım Ayakkabının •abandan 'iıkarı olan yu muşak kı^nı 5 Tersı eskiden Osmanlı erkeklennm başlarma gvdık'en baslık fi Bevaz Da vanıklı, guçlu zorlu 7 Tersı hasta olmama halı Bır emır t E^cı ürlu bır romancımızın adı Tersı Turk para b ı n m l e n n den bırının sımgesı 9 Tersı tavana asılan şamdanlı lamba (çogul) D l ^ K Ü BULMACAMN ÇOZUML. 1 Çıtlembık 2 L'nut lade 3 Hal Ut rN 4 akuK Irat 5 Maslak 6 Av Bı 7 ra;,A tane 8 liirn^f T* O rnUaTİ Tlo YTJKARIDAN IS^GIYV 975 12 Dawı * E T T !5İ"tmeleri Genel Müdürlüğu Vekıh Av Ferha Ozpav tarafından davalı Bahkesır feındırgı camııkebr rrah Kurtuiuş ıller yolu No 34'de mukım Rama zan Carrıüz a« aleytılerlne açılan alacak da^asının yapılan s duru?ma ı sırasırıda Davaîıja \apiian teblıgatın büa teblığ lade edıldiği ve vaptın.an zibıta 'ahkiKnıyla da adresının meçhul bulundugurdan hakkınaakı dava dıleiçesı ve davetıyenin ılânen teoliLire karar ıpnlnıştır Kartal Sulh Hukuk Hakimliğinden İ L N KONCRE llâNI Üskudar îmar >'e N J t u r D. r neğı run noTnal ıfieı urjl *cp lantısı 27 3 1977 p*!* ir f.ur.ü svı) 10 00'da dernek ıo" a!.rdo vj.yı, lacaktır C\elere dıu .ruıjT YÖVFrtM ALRLLV GINDE" : 1 BaşkanliK Dıva^ı çcvim:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog