Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

1 KİBT 1777 EDİ 12'den de Vurulan Koalisyon (Bastarafı. L savfada) MSP sozcüsü Sülevman Arif Emre, CGP'den Hasan Tosjalt, bakanla srizcünun Anayasava avkırılık iddiası nın doğru olmadıeını heve canlı bir bıçımcl^ savunup. onlsnn ırerekçelerini çiirütıi yortor. Ama hlr vandjn da «dada öncp aJoiları nerede\dı» sorusunıı akla cettrİYOr lar. Biıtçe tasarıst hükü metten çıkarken AP ile avnı törüşte olarak imıa atmıslar. Bütçe Komisyonun da 12 katsayıyı vcterince sa vurçmamıslar.. CHP'nin dü zeltmesinden sonra Meclis'te harekete eeçivorlar.. Ve hir çatıs.madır eidi Tor: lktidarın AP kanadıvla MSPOGP kanatlan arannd» . MSP lle CfıP de bir vandan npredevsc kanlı bıçaklı dâsman ama. kader onlan bu konııda nasılsa bir arava eetirmis. Yalnu iş bununla kalsa gene bir dcrece.. AP nın Maliye Bakannla, Bütçf Komisyonu sözcusu. çidpr arttırırı olarak yapılan i$. lemin Anavasaya aykın oıdnğunu öne sürüyor Ta.. Aynı biçimde «Ider arttırıcı bir unrrce son dakikada eene AP'nin hir bölüm başkm milletvekiti tarafından cetiriliyor: Başta îhsan Ataöv, 26 iımalı bu ^nerjce Röre memur maaşian kalsayısı arttınlmalıymış ama. kademe kadrme arttırılmalı>mıs>.. Alplacele hir de cetvel yapmışlar: En alt kademede 13'e çtkaeakmıs katsavı. DÖrdüncü derecede 10, 6 3'üncü derecede 10, 4 2nci derecede 10. î falanBu büsbütün karısık beRabının kitabının içindep ÇH kılmaz önerjje nkununca. AP ii sıralar kendi aralannda da karışıverivor.. Bir kısmı «Bu da nereden çıktı?» luzrmlıği içinde.. «Şimdiye kadar aksini savunduk rfendim.. Şimdl ne yapacağız.» önergeyi verenler ise «l?te biz de (c5steri Tapıyonıı yahu, fen» mı» diye kendilerin! savunmaya çalıjıvorYalnıı biraz sonra öncrreyi verenler arasında bir çörülme! tutanaklara eöre: Behram Eker (Balıkrsir AP) tmzamı eerl aldım ben Başkan Sayın Eker *erl aldmis imzanra. Behram Eker (Balıkestr) tmzsm kaldınidı mı? Divafl üyesi O n ü l Ertnn (Ajtn) Çirfldi efendlm. çhtfldl. Behram Eker (Balıkesir) Okudunuz ama., Cemil Erhan İAfcn) YanhslıMa okuduın tashih ettim. dÜMİttün sayin Eker. Bagkan Sann Eker rica ederim. Behram Eker (Bahkesir) Neyi rica «Uyorsun »arın Baskan. Ba«kan Efendim. vani btr maddl haU, bir tıatan affetmeı misiniı hlç? Bir de sert konuşnyorsnnu».. Bebram Eker (Bahkp«iT> Neden oknnsnn efrndim.. Ba»kan Arkada»ırrın narnın» 5rür diliyo ım. Çok bövük bir hata yapılmıs Aeğü.. Rica ederim. Behram Eker ıBalıkestr) Benim Için büyük bir haUdır .. Onerjteyi 5nc« iımnlayıp, sonra krndi enıhu kanşınca şa?mp telâş içinde geri mlmam haU depü deha aUmetl bn «Sayın Eker»ln. Blr baska deha alâmeti de, biraı Bonra orUya çıkıveriyor: Mefer bu 28 APIİ orump lO.Sin fi riive cetvei'er hanrladılar ya.. Buna RÖre dc «osyal adaleti riaha iyi sa«Uyicaklar . Oyle bir I? yapmıslar ki. 5'inci derecede daha kıdemsiz memur, 4'üncü dcrecedpki dah.a kıdpmli memiırdan daha fazla para alacak teklifleri ksnnnlaşırsa . Bu arada. bu tasım tutanaklarria >ok ama parlamento muhamri jrkadaşlar anlatıyorlar, koridorda AP'lüerle AP'Liler arasında miithi? bir kıjamet kopuyor. ÖnerEedeki yanlışlık anlaçılınca (inergedc imzası olanlann peşınc dü«ıip: NP hakkımz rar bizi fülünç düşürmeye . diye bagıranlar. Kim hazırladı bunu, kim? diye asü metnl yasanı aravanlar . Ancak bu arada anlaşılıyor ki, asıl metüi bizzat üemirel tarafından incelenip onun onayından gecmi; .. Demirel pek beğenmiş bu manevrayı: Bo^iciiklc biz asıl Iriiçük nıemurdan yana görünüüı. Otıların sayısı da daha fazla diye diişıinmüş.. Nitekim koridorda bu kavga devaın eıirrken kürsüde de APTi Orhan Oğuz onergcyi bu havada laMinuyor: Biz de diyonıı ki arkadaşlar tabandaki memuru, küçük memuru takdir edelim. Onları riüsünelim . Ama o bunlan anlattrken, önergeyle hazjrlanan cenelin arap saçı niteliğinde olduğu ve oylatunasına UÜÜlen de Imkân bulunmariığı AP yönrtimi tarafından da iyice saptanriığından. bajkanın önerj;eyi kenara koyııp bırakmasına pek itiraz çıkmıyor. Bu mesele de kapanıyor Fakat .Küçük memuru dü fiinelim dpmaçojisl var ya. CHP'nin ona da ce»abı hazır. Daha önce blr önerge hazırlamıslar: Küçük memnr «lıln dedijinlt K'ıbi düüünülmeı. Böyle dü«üniilür diye onu veriyorlar: Hükümet yan ödemeleri tavin ederken, küçük memnrlara «Imdiye kadar olduğu çihi nofl liray» kadar inen van ödfmeler defcil. en az !<K)0 liraiık yan ödemp \ersin. Bunun Rider artırıcı tarafı da vok. Büyük memur lara vercceği van 5demevi hira7 daha ttüsi'k tutup, onu küçük memurlara aktanr«a meyrut ndenek İçinde bu lşi vapahilir... Bu da kabııl edilecek. bel II. Nitekim biraı nnce CHP İi All Sanlı ve arkadaslannın önergesivle, yaptlan ram lann tlk avtia Emekli San* dıfcına kesrilmesl de kaldmlmiî, MSPniIerin de oylany. la.. Bu da kabul edilecek ama. çoeunluklan fikâyetçi Maliye Bakanıyla komlsyon nnıcü'fi. artık dayanamavip, çareyl tnplanttdan kaçmakta buluvorlar. Gecenln, sabaha karşı naat 3'tinde. fince MalKe Bakanı sessizce, komisynn *n7füsö Seırln İse müeadelerî terkettielni açıklavarak salnndan çıkıp fidiynrlar. Uırale röre. hu \\dni olmazsa ıtörüjmclrr devam edetneı. Baîkan otnnımu tatil ediyor.. Ertesl (tün I»*.. O manıaravı RÖrdüm. Bütçe oylandı. P.iitçenin 12 k«tsavı ve kabul eriilen 8teM 6nerfeler fizerinden batlanmasma sabaha kadar Hiraı edip böyle büt çe olmaz» diyen ve protesto makamında salonu terkeden APU mllletreldleTİ. kendllerinhı olmalrfan çoktan çıkmış o bütçeve Inıru kuru Rİdip oj verdl ve Basbakan nrmlrel de kürsflye çıtap şnvle dedi: ... bütçenln çıkartılm»«ında yardımcı olan koall»von fnıplarına teşekkiir edlvonım. MHIetimlıe hltmet ••olnnda çüzel bir İş başardınız.. Allah. divor Insan Içlnden, kimseyl bu durumda bırakmastn. POLİSİN, ZiRAAT MÜHENDİSLERİNE KARŞI GiRiŞTiĞi "EFE3 OTELi HAREKÂTINI,, TURİSTLER KAMERALARIYLA SAPTAD! Hikmet ÇETLNKAYA • BiR G'JN ONCE TRT GENEL MÜDüRb JABAN ZıRAAT MLHENDiSLERı OOASI L'YEUĞiNDfN ÇtKARILM4SININ KAR5IUGI KnMANDOLARlA BtRLıKTE ODA GENEL KURULUNUN BASILMAS1 OLDU. • AlıAGA VE TARıŞ'TE MHP'U KOMANOOLARLA APLİLER ARASINDAKı ÇAIIJMA VEHı 60'fUIlARA ULAJIYOR. AP ORGUUERıNtE ÎARıJ GENEt MUDURÜ DAUT'A KAR$! G;RıSıLEM EYLtMLER rOGUNLA5IYOR. ÎZMtH Fc!:s.n ^omandolarla b.rlıkre Turfcve Ziraat Mühend:s'.en Odası kongresıni basıp mııhend:slen vaka osça B'Jyük Eles Otehmn pe.ek salonundan çıkarması haylı üfrnçti Ankaradan. Tariş îp\fc Fabrikasından AUağa'dan dCTşırümiş icomandolar, koskoca b:r etelm salonuna baskjn diuenhyorlardı ro:ı^o b:r!ikte. Çtmkii. 'blr eun önce TET Genel Mııduriı Saban Karataş, Ziraat Muher.dnleri O da«ından ıhraç edılmışti. Bassın nasanır.d:. rıınstler gözlenni dort açmış, Pe'ek salonurdan yaka paça çıkanlan mü hendıslerı i7İ.vor!ardı, Oluç DItenlerıipn haber?:z eLerindrk, kamera'ar ve fo'pgr^f k:ne> riyle olan sapMyorlardı, yerrç^ salonnn'jn bahçeye üor.i k t^ra sından. Acaha, nsden ba<=mı?:ı pni.c •e komandolar Ziras* Muhenrt.slen Ociası olagan Genel Kurjlunj? B:r valı hansı e?rpk?eyl« «basın dagıtın» buvrjgr:mı v»r mısti? Cunkti flericiler pg»menn.>r Genel Kunıîa. Seç.mlen iaza naeaklardı Bir polis yetkilisı o'avdan snn ra gazeeyı aradı telefonla. Sesı tJtnyord.ı v e icesık kes.k şunlan sövluvord] bize: «Bınrn surumuz yok Inanır! vok suçumuz.» «O halde neden bastuıız fcone 0 rey: » «Valı bey emir verdi.» «Yasa djşı buyrugu nasıl vertae Ketınrsmız?» «Bızım de amlrlerimiz var blllyorsunuz?» «Komanaolan i» yanınızB »!« rak KerçeKİeştirdıniz baskını.» «O'nlar aramıza suçdılar.» B:r pohs yetkılisının sozier:y dl bunlar trmiT de komandoların saldın olaylan gun gün yogunlaşıyoT. Ele geçıremedikleri tek yer Öğrencı vurtları. Incıraltı ve Bornova yurtlarmda üerıci hfrencıler urerınde kurulan baskı ı»i*alım np kadar sürecek? Ogrencılerın hepsı tedır;:i MC iktıdarı yurtlara komandOıa rı verle^tırnce Izmir dosvası tamanılanacak, eylemler daha da yoft'ir.lasacak, seçimlere üç dort av kala. İ7mır'de bir (çazetede «Oniversneve ve vüksei okullara nazırlirc kursları» savfajı hazırlayan bır komando MHP'nın Iznr.r çahşmalan için yunlan söyluyormuş: «Tanş ve Aliaga*ya. yerleştırllen paralı milıtanlarla tzTnir'd» belkı b;r rruUetvekı'i.i çıkarabuı«Nasıl olur bu?» «Her sandıga bır komsndo yerles'ırerek.» «N'oıacak o raman?» «Orasını biz bilirız.» Alıaga ve Tan?'te MHP11 komandol.ar:a AP'liler arasındakı çaışma yen: boyut!ara uiaşıycr. AP orgütlennce Genel Müdur Orhan Davıt'a karşı gmşılen eylem yogunlaşıyor. Tiım Tarıs kooperatıflerıni MHP'liler Daut'un çabalanyla ele geçirmişler. /J'lıler geç de olsa uyanıp, •N'oluyoruz?» demeye başladı.ar AP kanahyla gazetelere haber.er uçuruluyor Orhan Daut naKKin da. Sonra Üzüm Eirligı'nın bu ay sürelı dünya. geiisı vaı. Üzüm Bırligl Baskanı AP'L Necıp Necıpofclu başkanlıgında kl toplulujun Amerika'dan Japonva'ya tiek. uzanan gensinm. Üzüm thracatçüan Birlıjtince üçaiıçtı Polıs 250 ki?in!n baskm duzenıedığlnı, Alpaslan TürİMş'ın resmının yırtıldığını tek tek vaztiırdı gazetelere... Ama bır şrm orxe, «Kaç mü!ıend:s Edzaltır.a ahndı''» sorulanna hıç bir ynnıt verıtmedi... Gupegıındü', Konas'ta kitap sergısını kur?uni?yanların <imhkler: po'jse bıldırıldiŞı haîde hıç kmse va'.:aLanamadı.. Ya Ü'ki Oca'^'.annrtTn açılan 1 stesle varalaran sıyas polisin durumu? Ya <>ncekı g\in Basmar ne a'.arınds korrahk »dilen bir ba5ka siypsi poüs? Bir de bu sorular yanıtlansa? nanse e<i:ldıg: soylenıyor. Tarı* Üzüm Birligının ger.sıni niçin Urım thracatçıları firarıse etsın? Yme APliler yanıthyorlar bu sonıyu: «Ür*jm thrara*çilan Tariş'ten üzüm sann ahp, 4 ^ milvorta ya< «n para kazandılar.» tVim BırhSlnın :onerp«ind« nprşrv aç'.klıga navuşacak... Koman'lolP.rla polisin Büyük Otelı baskınıraan bır pan sonra t^lkü Ocaklarmın LeverU lokali basılmış.. Gazete telefonlan sıiar şıkıı 4i Yiiz beş ilçede kaymakam bulunmuyor., ANKARA, (MEM) Türk Idarecıler Der neğı Genel Başkanı eskı Ankara Valisı Enver Kuray, nalen 105 ı'.çede kaymakam bulunma d:Sfinı bildırmlş ve «Mülki ldare âmırlerıne m^ddi ve manevi ımkânlar sağlanmadıkça boşluk her yıl daha da artacaktır» demıştır Turk Idsrerıler Demegı Genel Başkarıi Er.ver Kuray, mu'k ıdare âmırlennın 2\ «aat çjl'.çin taşıler oldugıınj belirterek gcle'cklp r r ı n garannlı oimadıSmı, valı ve kaymakam tayinlerintn sıyasal ?maçlarla yapıld'.Şını öne surmüş ve şovle dernıs'ir: «Bugün 79 rn«ke7 vali?l bnş yere bekıp tılmrkrc, yetensklı barı arkadpşlanmi7. sıvasal nedenler yuzundpn etkisiz dummda bıra kılmaktadır. Birçok vall arkadaşımız vaülık mesleğı dışında kendilerıne yem iş aramaktadır. Devlet Memurlar: Kanununda kayma<amlık bır hızmet sınjfı olmasına rağmen bu sınıja değışık meslek gruplarından vekâlet edü1 1 mentedır. B da ıdarenm belkemigi olan yönetımı olumsuz yonde etkılemektedır.» Vekâlet kurumuna karşı oldulslannı bildırrn Dprnek Genpl Başkanı Merkez Vaüsı Envpr Kuray, «M'jlki idarelerin sıyasctten uzak tuuUrr.ası, maddi yonden desteklenmesl gerpkmektedır. 571 llçenin 105'inde yıllardan berı kaymakam buîunmamakta, veteriner müdürü. hekJm ve tahrirat kitıpleri tarafından vekâleten yönetilmektedir» demiçtir. Ziraat Mühendisleri Odası yönetiminde 2 ayrı grup hak iddia ediyor ANKARA îzrr.ird» yapılan Tuıkiye Zıraat M'Jhendıslerı Oda?ı Ger.el Kurulu'nun bır grup ki'.r'pcıo ve pol;s tarafından bas;lr:ı ' olayı yeni boyutlar kazanı:ıı;t:r. Dr. Şenol Erdogan dün verdıffi demeçte Güvpnhk Kuvretlelennm gozetimi altında yaptıkları spçımlerle Yönetim Kurulu' nun behrlendığim iddia ederken, Oda Başkanı seçüdigini bıldıren Cemal Toluğ. «Korşremiz; basmak içın devlet olanaklarmı kullanan ust kad^me yörstıcı'ıeri ve on'.ann yasa dı^ı davranıslanna boyun eğ?:i zavall'.laçmış c'.karcıları saptayarak kitleye teşhir edeceğiz» demiştir. Petrol İş, DYO ve Dyosad'da grev kararı aldı tZMİR, (Cumhurlvet Ege Büro«ı) T ü r k l ş e bağlı Petrolîş Pendıkası DYO ile Djosad işyerİpnnde ışverenin toplu so7.1e?n.p goruşmelerınde katı bır tutum ıçine gırmesı ve uzlaştııma k'irulu çagnsına yanıt ıermempsi dolayısıyla 1 O işçıyi kapsayan W grev karan almıştır. Pe'rolls Sendikası yetkilıleri I dün rpotiAİi'ı ar,k. .atnada i$verenin turn çabalara karşın anlaşmaya yanasmadığını rine surmüş İpr, grev karannın alınması üzenne Bornova Kaymakamlığına prev oylaması İçın başvuruldug'i nu bıldırmişlerdır. S»ntV.ka yetkiülen işçilerin harîlarır.ı yasa] yollardan almcaya rieg'.n sınşımİenni sürdüreceklerını bıldırmış ler. O7PHP şoyle dpmıçlerdır«PetrolIş Sendikası nîarak DYO ve Dyosad işerlprirde is aralık 1976 tanhınden 2S ocak lS77'yp kadar olan sure içinde işveren ı!e toplu sozleşme gorüîmeleri yaptık. Ancak işverenın katı tutumu nEdenivie 22 madde Uzerınde bır ?.nlaçmaya varamadık. 1 subat ^'7 gur,i\ tzmır Bölse Çahşma Mi'ijrlüÇüne has vurarak L'zlaştırrr.a Kurulu oluştur.ı'.masını ıs'edık. Kurulan Uzlaştırma Kurulvınun lî subat gunü vaptıgı çağrıya işveren gelmedi. Bunun üzerine 275 sayılı yasa maddelenne gore prev karan aldılc. Grev karartan ışyerlprine asılmışt'.r. Aynca yasal sure dolduktaa sonra çalışan işçıl"r:n üçte birinin imzalarının bu'undugu bır bsşvuru grpv ovlama^ı içın Bomova Kayma^arr.hğm^ verilmiştir. Petrolîs Sendikası o'.arak i=f.lerın sosyal güvencelenni VP hak lar.nı alıncâya kadar yasal girişimlerimizi sürdüreceğiz.» ANKARA, (Oımhurivrt Bürosn) TA&TOB Elektnk Mühendıs'.eri Odası, 23. Onel Kurulu'r.da saptadıgı göruşlerinl dün vPvmlariıSı bır bıldın ile açıklamıştır MC ıktidannın «kifa vade bnlemeleri ile ekonomık bunahmm yükünun ışçı sınıfı VP dıger emekçi kitlelennm sırtına bindinldığın:r» one sürüldüSü bildiride ennasyonıst ekonomıX polı>ıka trlendigine ANKARA. (ANKA) Türkiye Mımar '•p "luhendis Odaları Birliğine bağlı oian bütün odaların merkpz ve şube knnşrp'.erın: ilrnci • demokat vp devrımcı nühenrîislrnn kazandı£ı açıklanmışiır. •H^IMOB B?.?kan Yardımcısı Kay.ı Gııvenç. dun >ap*ıjı aç.klamada bırüâc baclı is odanın 16'sımn rrserkez konsreierinm taırıamlanthğını, ellı kadar da şjbe ve (p>:T=Urıhk seçımleri yapıldığını beUrtır.ış, yapıîan bütun spçimlerde ılcricı ve demokrat mü Hisse Senedi ve Tahvil tlânları • nz.» Elektrik Mühendisleri: "Halkımızın mücadelesine artan bir güçle katılıyoruz,, dıkka* çekîlerek özetle şu görüşlere yer ventmiştır: «MC kısa vadeli tedbirleri lle bunalımın yükünü işçi sınıh ve dıjter emekçi kr.lelenn sırtına b'.r.dırmek*edır. Bu bakımdan elektrik mühcnruslerı başta ışçi sınıfı olmak Uzeıe tum emekçi halkımızın verdıgi bağımsızlık ve demokrasi mücadelesıne artan blr büınç ve g\ıçle katümaktadır.)» TMMOB'ye bağlı bütün örgütlerin kongrelerini ilericiler'v ^ kazandı,, her.dıslerın buyük başarı sagladıkiarını soylemıştir. Ote yandan. bır basın toplantı?ı düzenley?n Inçaat Munendıslen Otiası B;skaru Hasan 1>şan, Oda kongresmripn sonra Ûda lnkaHnm polis taralmdan k?.mını?ıra avkır. fc'.ılde basüdığını ve aranrt.Jım one siirmu^tur. Tf?an, Ocianın sS^ı'.ann saldırısına uğr?.mo';'.ndan .onra poii":ır. y.is3İara aykın olarak Oda lokalmı kapıyı kırarak bastiEiııı VP ıçerde 'oulunaniarm üzerlerinı aradîgını behrrmıştır. BANKER . ZEKI 27 5213' 22 66 86 • • ZEKI: a 6fi 88 27 S2 13 İZBCR: 13 Ki 21 MERKEZ: 4. Vakıl Han Asma Kat. No: 8« HISSE SENETLERÎN'ÎZÎ YUKSER m A T L A A1.IRIM, HİSSE SENETLERIMZI EN ÜYGTJN BOBSA RAYIC1 VE CÜZİ KARLA SATARIM MUESSESE \rEYA Ş.AH1* LARA Aİ7 ÎAHVILLERI EM UYGUN ŞARTLARLA FAİ LA MENFAA1 BEKLEMEDEN DERHAL MUBAYAA EDERİM. MÜESSESEMh KrcKACAATINlZDA Y AP 1U MASI ICAP EDEN UPERAS YONTJN NfÜMKUN ÜU4N tıN KISA ZAMANDA YAPILA CAGIN1 BILMELIStNIZ. TELETONLA VERDIGINIZ EMIRIJERI DERHAL YERI NE GETIREBILMEK VAZ1 FELERÜÖZİN EN ONEMLISIDİR. ARANILA.N KrYMETLER YAPI VE KKEDI BANKAS1 YAPI VE KREDI BANKAS1 RUÇHAN HAKKI GABANTt BANK.AS1 GARANTI 8ANKAS1 RUÇHAN HAKKI T. TİCARET BANKASI ÎSTANBtJl BANKAS1 AKBANK T. 13 BANKAS1 T. IŞ BANKASI KUHÜCO T. SINAÎ KALKINMA BANKAS1 ODOKSAN SIFAŞ DEVA HOU3INO NASAŞ IZOCAİ1 SINAI MALÎ TEŞEBBÜSLER TAT KONSERVE RABAK RABAK KTJRUCU SARK DEĞIRNTEN1.ERÎ rrrtHAT DEGIRJVIENCILÎK YTONG I~EZSAN T. SIEMENS OLMUK KORDSA BAGFAŞ EGE BtRACrLTK AYGAZ AYDIN rEKSTIL T. DEMÎR DOKÜM SARKUYSAN KAV ORMAN SAKAYİÎ KOO HOLDING OTOSAN SA'l'lLIR KIYMETLER: CtNKO Kl.TîSTN VK adet ısükbal içın jatırım. • • • • 9 • • • • • e • • • • • KOMANDOLAR BALIKESÎR'DE (Baştarah L günü Ülkü Ocaklantan yapügı yüruyuş sonrası meydana gelen gergın hava. pazar günü de sürmüştur. Pazar günü saat 16 sıralarında bir grup komando, devrimcüerın gittiklerl Kurtdereli Gazinosunu basmak iv temişlerse de, saldırganlar tesirsiz hale getırilerek dağıtılmışlardır. Olaylar gece ö» sür muş, bır sınemada Ülitüculerın konsen yapılmakta iken, saat 21.30 sıralarında, Vasıf Çınar Cad desınden geçmekte olan Fahrettin Selvı, Omer Tümen ve Mehmet Bağlamcı admdaki gençlenn önü bır grup komando tarafından kesılmiştır. Komandolar gençlere, «Sız Endüstri Meslek Lısesı Oğrencüeri değil misiniz?» diye sorarak, bellerınden ç:kardıkları zincır sopa ve şişterle devrıroci gençlere saldırıya geçmışlerdır. Olay sırasında Far.ıettin Selvı, kaibınden şışlenerek öldürülmüş, dığer öğTenciler ise çe şıtlı yerlerinden yara almış'.ardır. Saldırganlardan Tıcaret Lısesınden bekîemeîi Carit Demir ile Eğıtim Enstıtüsü oğreocisi Hıdır Ozdemır yakalanmış, dığer sanık Ismaıl Saraç ise kaçmıştır. Fahreîtın Selvi'nin cenaze törerunden once de çatışma çıkmış. cer.azeye sahip çıkmai isteyen komandolar devrimci gençlere saldırniLŞİardır Olayia ilgili olarak 25 kişinın gozalrına alınd.ğı bildırümıstır. Şışlenerek dldüriilen ögrencirün cenazesi dün ailesı tarafından top rağa verilmiştir. ANKARAT5A CHP Hakkarı Milletvekili Mihail tlçin'in evme pa*layıcı madde atılmıştır. Anadolu Ajansı'mn haberin« göre. Karşıyaka îvedik caddesi 151 ( numarada oturan Mihail îlçin'm evine bırakılan patlayıcı maddp camlann kınlmasına yol açmıstır. Olayda yaralanan olmamıştır Gazi Mahallesi Silâhtar caddesm dekı Celâl Demircı'ye ait kıraaıhaneye saat 01.20 sıralarında atılan patlayırı madde de hasara yol açmış, olavla ilg.li ol&rak Mustafa Aldınıcı ile Akşam Ticaret 1 Mehmet Selvı 10 kişılik sagcı bır grup, ders sırasında bırıncı smıt öjrencılerina saldırmıştır. Polisin ve ögTetim üyelerinın gözü önünde vapılan saldın sırasında. pohsın, saldırganian bırakıp ders yapmakta olan Bğrencüerın arasına girdiğı ve bunlan copladığı saptanmıştır. Daha sonra saldınya uğrayanlardan blrisı yaralı 5 ögrend gozaltına alınmış, aynı sınıftan olmayan saldırganlar geldıklen gıbı oku'.dan serbestçe çıkıp gitmişlerdir. IJTANBUL'DA Komandol<irm \uı açtıkiar: olav lar yu?xınden bır turlu normal eğıtım yapılamayan IDMMA'ya bağıı Gaiatasaray Muhendıshk Yuksek Okulunda dun ngrînciler arasında çıkan çatışmada s oğrenci hafıf sekilde yaraianmıştır. Olayın bu^'ümesını onleyen guvenlik kuvvetleri okıüvı bosaltmıştır Okul Müdüru Prof Celal Erkmen, ögrenciler arasında gergmliğm sürduğiinu. gereklı egıtim ortammın bulunmac.iıimı belirterek. ögrenime ıki guıı ara ve rildiginl bıldinniştir. Site YuTdunıuı kapatılma kara.nna karjı tepkiler surmektedir. Site OftTenci Yurdunda ka'.an oSrenciler ile bazı icuruluşlara ba* CHPMilerin Köln'de (Baştarafı 1. Savfida) nnd» çalışan Akyol tomavida üe vurulmustur. Alman makamlarının resral açıklamasında, «bir katüle defü. bir katıller grj^u ile karşı karşıya bulundugumuz inan cındayız» denilmektedir. Olaydan sonra g&zetem:» bir açıklama yapan CHP senatorü ügur Alacakaptan ise. «Buradaki yurttaşlanmızm, Türkıye'de tezğâhlanan bu oyunlara, nereden ge lirse gelsin ale: olmamaları verinde olur» demıştır. ügu. Alacakaptan ve Sem:h Er yıldız'm, sohbet toplantı'.annı düzenlediklen Köln'dekı «Türk Evı», MC hükürr.etı tarafından tâsarlanan ve propaganda amacıyla kullanılmak üzere kurulmalan bundan bir buçuk yıl kadar önce başlayan bir «Tiirk evleri zincirı»Mn ılk halkasını oluv tıırmaktaaır. Buyük paraîar har canarak kurulan «Koln Turk Evinne tümüyle MSP ve MHP egemendir. Senator Alacakaptan, pa zar akşamı toplantısı içın once, «Alman Sendıkalar Bırlıjı» (DG B)'nin salonlanndan bırmt kullanmak istemış, ancak Sosyal Demokrat Partı (SPP) tarafından Alacakaptan'a, çok kısa sureh bir ayarîama olduğu gerekçesıyle bunun olanaksız oldug^ı bildirılmıçtı. Bunun üzcrıne Koln Başkor.soloshıgu tarafından Alacakaptan'a, Bonn'dakı Tvirk Bvı yükelçısımn ızın vermecı ürprı ne «Türk Eri.nı toplantı yen Olarak fcullanabılecegı bıldınl mıştır Olay jrtinü. Mılli EgıMm Bı tauılığı muşar.rlennden Gok!s 1 EvllyaoClu. toplanf.r.m başl.vT sma kısa bir «iirp kalarsa d^k orada buluruvordu CHP GPTIPI Yonptim K'irr'M Uyesı Scm:h Eryıldız daha ıiv. cüm'elennl soyler soylemez salondaki sağcı gruplar bazı sloganlan bafırmaya başlanuşlardır. Bunun üzerine sağca gruplarla diger dınleyıciler arasında jlk tartışmalar başlamus, bunlar kısa zamanda daha sert çatışmalara dönüşrnüştür. Birkaç dakika sonra salondakı kavga büyüyünce, toplantıyı ybneten Çalışma Ataşesl îssmet Çomoğlu pol:s çaŞırmış, ancak bu arada ikl CHP sempatizanı Ahmet Aras :ls Ruhı Aylıkçı baçiarmcian yaralanarak hastaneye kaidınîmışlardır. Ölayların asıl kanlı bölümüyse, en on sıralarda bulunan bir sağcı grubun, CHP yanlılan tarafından, salon ve bına dışına çıkanlması sırasıııda olmuştur. Bma onünde bazı gorgü tanıklannın ifadesmce, Ford ışçisi olduğu bildirilen bir sağcı, koltuğu altm dan çıkardıfı kırmızı saph bır rornividayı b:r CHP'lınin boynuna sap'.amıştır. Yarım saat kadar sonra blna kurt V.opekli Alman pohsler taralından sarümış, ginşler ve çıkışlar tutulmuştur. PoHi, einayet âleti olan kırmızı saplı tornavida ile sanığın kaçarken düşur düju bıldirilen olomobil ehlıye uni bulmuştur. Birkaç gorgJ tamğı, olaydan sonra kulâh ve takkeh dort kiîir.in. vakmda bulunan Barbarossa Mescıdine doğru ko^ tuklarını söylemlşlerdır. Polis tarafından gözalhna alı nan ve u^ermde kımlik kam rmlunmayan bir kisı. adınm ön fp Ilyas Arslan, sonra da ömer A.ça oldaâ'inu sovlemistır Po ii": kond: liadosme grıre 1941 uo fıımiu nlan ve Burgunder Pfr '22 numarada nturan bu Türx •ıır"Laşinı Ed»ürmtt5tür. Olavla ılgılı polis srımşnırmasının sur ECZACIUGA SAIDIRI Sılâhıı üumandoıat şaidınlannı Eczacılık Fakultesi'nde de sürdürmüşlerdır. Saat U9'da oKuiun çevresuıi saran ve sagasola ateş açan saldırganlar, olay yerıne polısin gelmesine ragmen, okul çevresindeki kordonu kaldırmaınış ve 3 saat bürevle ıçerdelü devrim cilerın dışarıya çıkmasını beklemışlerdır. Öğrencıler, saldırganlardan 2'sınin tabancayla yakalan dıfını one sürmüşlerse de, polıs herhangı b;r aç'.kîama yapmarruştır. Okulaa dersler dun yapılamamıştı lı genç'.er. dün Aksaray'dan Sultana'nmete k,ıc.ar bır vüruyuş yapmışiır. Yol boyunca çeçıtli siojanlar soyleyen gençler Sultanahr.ıet'de yaptıkları konuşmadan sor.ra dağılmışlardır Pertevr.iyal Lısesınde dun oj!e tatıhr.ne kantuıde nıarslar sov> yen bır ogrer.cı, okul müduru tarafmdan feci sekilde dovülmuştur. Gorgu tanıklarma göre. 5ı'F Fe:ı bolürauııde okuyan Gürsel Kum, devrımcı marşlar söylerken, komandolar kendisini mudür A. Azmı Güler'e bıidirmislerdır Eunun uzerme kar.tine gelen mıidür Guler, «Burası komünist vatağı mı» diyerek ögTenciye saldırmıştır. Oiav sırssmda riirencının ustü başı vırtümış, agzmdan kan gelmıştir. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IŞLEMLERI (Baştarafı 1. savfada) ye çıkanlması nedenıyle 540 lıradan 720 liraya yükselmıştir. Ilgüiler Istanbul'da bu amaçla 11 bin 2 kişinın başvurduğunu ancak işlemleri tamamlanan i bin 894 kışinin işlemleri tamamlanan aylık almaya hak kazandüdarıru bildirmişlerdır. îlgililer bütün Türkıyt açısından değerlendirmelerır heaüa tamamlanamadığını ancak birçok başvurunun «gereklı saniara sahip olmad:ğı» gerekçesıyle raddedüdiğini bildirmişlerdır. 2022 saylh «65 yaşını doldurmuş, muiıtaç, güçsüz ve kıınsesız Türk vatandaslarına ayhk bağlanması hakkında kanunı gere^ınce kendılerine aylık \enlebilecek kişılenn öncelıkle 65 yaşlannı doldurmalan ve kendilerıne baianakla yükümlu kımsenın bulunmaması koşulu getırılmiştir. Yasada ayncs. bu kişilenn iş görrne ve çalışma pıicünden yoksun olduklannm tam teşek küllil hastane rap<.n<in kanıtlan ması gereğı öngorulınuvvur. Bu arada btşvuranîardan hlçbtr ?o^yal giivcn?iî kurumundan gelır elde etmetMgl, kendilerine nafaka baSİprma durumu bulunma rfığı ve r.ıahkeme karan ya da ytsalarla bClarr": r"rt bu '.unmadığı yoiunda kanıt aran mıştır. Tüm aranarı nitelıklerl tası yanlara fin göstpre» ıi'erj'1en ay lıjj bağlauruafj ongoruknustUr. Yasa aynca 65 5*aşır.ı doldurmadıgı halde başkasının yartiımı olmaksi7in yaşammı sürduremeyecek ve işe yerleştınlemeyen malullere de aynı biçimde aylık bağlanmasını hükme baglamıştır. NASAŞ 200 adet, bu p ] dafts yuksek temettü beklenıyo MAKINE TAKIM 'JO.O'i') TL1& sermaye arttınmı yapması beklemyor. IZOCAM lfi ad. % 60 temet tu verecek. Sermaye arttınnu beklenıyor. SARKUYSAN 150 adet. Bu yü tpmettü vermefi.lj8klenıyor. ÇELIK HALAT llıü adet D». na yuksek temettü «ek:p.ni"or. RABAK 15 adet % 3337 .emet tü verdl. YTONG 10 ad • 25 temettü » ' vermesi b?kJemyor. ÇTTKTjnOVA ELKKTKÎK 300 aael Vt 37^ temettü verdi ve "» 20 bellrsu aısse dagıtacftk. NOBEL tlaç Sanavl 65 adet nomınal (ıyatla RAHAK Ruçhan DakJa 10t> adeu EGE BIRACILTK RUçoan nakKI 100 adet. KAV ll<0 adet BORU5AiN 7t artet (Memleseîıınlzıo en guçiu KUruluşlanndandır > MENSUCAT SANTRAL 10ü aaeı <H ib temettü ı«vzi et mıştn.) KORUMA TAKIM «1 adet (V« 35 temefJ tevzı etmıştır. Ser maye arttınırj yapacakür.) SATII.lh 1AHVİU.ER: lBRAHtM tTEM tatıvıU «'olfc 1B.17U M bin TLlık âou t>sı i'Lnık 2 yıl sonra paraya çevrılebıiecek şırket gs rantılı tanvtl, luoo. TL's; 91i) l'L liUMtJŞbUYO Halıian tauvilı • 15 taızlı :m hın TL Iıls. » ' 137b SAVLTNMA tarmü, t> milyon Uralık •* 11 lalzll. DEVA HOLDtNG TAHVİLİ % 18 laızh «0 O J TL.'Uk 2 seM ' ne sonra ı?onıldığı ar.da paraya çevrılıyor. BANKER ZEKI: 22 68 86 m ,iV \i 1ZMIK ]j K 21 V MERKE.Z. 4. Vasıi Han Asrna Kat, No: 88 Bahçpfcapı / ISTAN"RTTt TİCARET 18 54 93 ANKARA 9 Hıse senetlennızı, tanvıllerı nızı \U/îsak fıvatla alınm, • Tasarnıf bonosu ve faız fio<^nlannızı en iyi lıyatla alı r;m. • SATILIK TAH\tLLER: • 3iflooo f>lRlı 2 sene sonra paraya çevrılır. 1.0TO Urası "»'•n lira 9 ATEj AÇ1LDI .Ankara 3ahçel;evier Deneme Lısesi fifrenc:tennm üzerıne dün ogle saatlerınde vaylım ateşı açılmıştır. Saat 12'de cğ.encllerin öğle tatilme çıktıkları sırada. okjldan clmayan ve çevrede dolaşsn kımliklerı beürienemeyen kişiler, hedef gözetmeksizin oŞrsncilerin Uyerıne ateş açmışlardır. Saldırı STrasında bır ^as^ lantı sonucu yaralanan olmamı^tır. öte yandan dun gece Incirü Bakkal d'jrağında bazı ış>erlerı saldınya ugrarruş, dükkânlarm ve otomoo'Jlerın canılajı kırılmıştır. 20.15 sıralaruıda, çevreds toplu olarak gösteri yapan va sag slogaalar atan 2025 kişilik bır grap, daha sonra çevrede CHP'li olarak bı'ıinen kışılere ai* ısyerlerme saldırmış ve camlannı kırmışlnrdır. Bu arada bazı tasıtların da hasar gordügü saptanrnıştır. Mnhall» hsvlkmm tepkl postprrr"=> ii'pnne îd lar kaçr.ıs'ard^ . İIK BAJVURULAft 1 temmuz 197b tanmnde kabul edılen ;asa gereğince hak kazananîara ılk ödemenın 1977 yı:ı mali dönemınde başlaması ongorulmuştür. Bu nedenle ilk başvuruiar arasınö? işlemleri tamamlanıp ; v lık almaya hak kazananlara ıln odeır.eleri buguıı başlayacak*:r. t>0 gosterge uzerınden saptanacak katsayılarla hcsaplanacak aylık!3r katsajınır 12 o arr.k belırlenmesı üzerine 720 liraya yiıksei rniçtır. Ancak evli olup eşleri de aynı şartlara sahıp olan aıle reislenre bu aylık yüzde 50 fnzlasıyla odenerektir. Istanbul Defterdrr Yardımcısı Sprnıh Atabey diın bu ';onudakl M'ru'.anmızı 5anıt!arken şımdıye dek Istanbul'da 11 bin 2 kışıuıii ajlik t?.leoinde bulurıdugıınu ancak 4 bin S34 ısteğın ışİ3m!ennın tamar.ılandîğını bıldırmış•ır. Atahey, dıger ıstsklilerin 4e aranan koşullara uygunluğu saptandıgı takdırde 1 mart 1977 tar.hıncien geçerli olmak üzere btnkn.ış farkları toplu olarak alacakiarını sovlemJstır. x8 54 9:< Ki7i:ay. Ataturk Bulvan No fll H Soysal Hajı Kat ı A::IURA IAS/.RRLF TtCARET Tel • Horozlu Un Fabnkasının Tevsii îşi ile iigili Teklif A!n;a Müddeti Uzatılmiştır l=>n trn crtJn napa^'içlt HUKUK'A BASKIH Dana nn";Xı o m l a r nedfniyl» bır süredır kapalı eulunan VP. dün ögTetıme acıln Kukuk Fakiuteslnâe yıne olavlar cıknuş, ü SBF BUGüN 1 7~ ; i ı ı saal liiKip tarisr olan 147 Jv;v <3i' ISHıı'p ^acir.r u?.iı r n " r . l " > r ; n d'k^atjpinp s'njlur Of.simız 2490 sayıl] kanvna tâ^ 1 U Un F=ıbnV;ası'mn 3^0 lg'li t?k)ıflem 2 mart S'nııa müdaetı 4 nısan Siya&jı Bıljjıier fakvu'f^ı Yonetım Karu: ı. Fdkultp ve Basın Yayın Yüksek Okuiunda d'rsler» buFünden ıtjbaren başlanmasıru kararlasUrmifUr. TOPR'K M'H^l I I «~r't OFtSt CÜ.M.l MIDIKLICJÜ (Basın: 12330) 201f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog