Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

Alil 1 MART 1971 ODTÜ MütprelH HpreM Basanı Prof ^hme" Soneı e b;r aradaşı sor, ola' lar uzerıne 503.» edı Mutevel.ı hevetı bajkanlığın an, mel.ğ nder qe.< 'meîıs n SP.n orsda kalınan doğru değıl. Prof Ahmet Sonel şu karşılıı verd: Artık çekııpmem Benı a**ı. u bır laeoloıiA kavga o'.du en, bır ideolojıy benimsıyenletemsıl edıvorum.. Arkadaşı ses çıkarmadı, uzakştı. Tıp Faxultesı Kardıvo oı1 Pro'sorıi Ahmet Sonel, gunler var 1, kendı faküUesınde profesorr kuruîu toplantılanna katılanvor ToplanMva gırdıgı oluyor, ıkat, k;mse ne selâmmı alıyor, s konuşuyor.. Ahmet Sonel, 12 Martiardan 3nra b;r ara Ankara UmversreRektor seçunlenne gırdL Semlere gırer girmez, ssğm ada1 olarak tsrundı ve seçimleTde 3ıuncu oldu Bundan sonra, hmet Sone! yernı aldı Bır süre once, «Solcu» dıye bitarunırdı. ODTÜ'deki gelısmeleri izleyıp, rulen arkadaslanna karşılık veyordu. Artık. bır yola çıktık, doneleyız Basmuza geleni de çekeHacı Başbuğcudan çok Bas0 ugcu kesılmıştı ıyi m. Ahmet Sonel, Anlcara Tıp Fadltesınde bır profesordü. Özerk ir ünıversıtenın bır elemanı. nkara Universıtesinde buna ben »r bır olay olsa, bunu yapanlar ısan içme çıkamazlardı. Ama, lr başka yerde degısık blçımde ir lşi rahatça yapıyorlardı. Türlye'de yetismemış, bencıl aydıın dramıvdı bu ashnda.. Tıp akültesınde Ahmet Sonel'e is• el çektirılse kamuoyu nasıl n ıyametı koDanrdı gazeteler. ynı kişl bir uğraşdaşına, o n e ın Ilgaz Alvanak'a kıymada duiksamıvordu bıle Arkadaslannın selâmı sabahı estıkleri bir Ahmet Sonel'in dujmu çok zordur. Vallahı, çekılıez. ODTÜ Rektttrü Kasan Tan, Ülü Ocaklan Baskanı Selahattm an yla bır yonde olduÇunu gos »rdı, T\T'da vavınlanan konu"=lasıvla Hasan Tan, ODTÜ'de asın toplantısı vapmıştı Toplanlya ovle cıddı gazeteler fılaı agrılroamışlardı. TRT, bır ıkı Naylon» ajans o kadar. TV. naıl olsa Üİku Ocaklan Baskanı e bırlıkte konuşmasını verecekı ya, kamuovu bilmıyecekti ya . tYüruyuş» dergısı çarşaf çar Ankara Notları Mustufa EKMEKÇİ Aaaah, bu hayat çekilmez!.. aaf verdi TRT yoneticısi Hami Tezkan, «Lockheed yolsuzluğu sanığı Nezıh Dural ın komısvon cusunymuş. Dergıde belgeıerın fotokopıleri rardı Çağıraız forokopi çağı. Hamı Tezkan, «Aracı komısyon» olarak Al'ay şırkeMn den 239 000 lıra almış Makbuzun fotokopisı var. Yok, yok bu çekilmez . Haft» sonunda, mahkemede duruşmamız vardı BUlent Dik mener, îstanbuTda «Talımat yoluyla» ifadesinl yollamıstı Ankara Toplu Basın Mahkemesmde yargılanıyorduk. 31 mart 197fı gunlü «Ankara Xotlan»nda «Koşk'e Kokteyl» bashklı yazının sekızıncı paragrafından Olay da geçen kenç kız trafık kazasın da oldu Bana haber jollamıştı Kendısıni tanımak, konuşmak istemıştım olmadı Bır yandan ugTaşımızı surdü rup, bır gorev yapmıya çalışıyo ruz, bır yandan mahkeme mankp me dolaşıyoruz. Yargıca «Ankara Notlanımı anlatmaya çai.ştım «Bu degışık bır türdur» dcdım.. Yaz gereğı duşunuldu Toplu Basın Mahıteme'inm ka pısı, duruşması olanlarla doluv du. Mechste «Katsayı» oylaması yapıldığı gun. dınleylcı sıralan ktlçuk memurlarla doluvdu Meclı<; te «Malıye Bakanhğı» butçesıcl lzhven Yalçtn Doğan anlsttı, şoyle Katsayı oylaması sırasında Demırel, Türkeş, Peyzioğlu vok t'ilar APliler katsayının 12'ye çiıonaması ıçın cürenıyorlartlı. CHPMSPDP sanki bır ortakbk kurmuşlar, AP muhalefette ka. mıştı. Bütç© Komısyonu Baçkanı Sezgın, çırpındı amma baçaramadı Yücel Dırıkle, Yuksel Çakmur sert tartıştıler Agır »öıler soylendi. Sonunda katsayı 13'ye çıktı Sulevman b^v, bır kez daha başarısi7hga uğramıştı Bu. Uçüncuvdu Bıri. taaa Mechsın açılışndak' Meclıs Başkanlıgı seçom1, ıkmcısı DGMIer, uçünctlsU kataaAP 1.1er, gunlerden eumartesl d r deyıp, CHP lılerın hafta sonunda îstanbul'lanı gıdecegjni mı hpsaplamışlardı' rumanesıvı atîatırsak, Memduh Ekşı'dcn sonra Ahmet Çakmak Baskanhk kjr^usüne çıkacak o zaman 151 kolay çozümlen7 TT demıslprdı'' He«;aplar Utmadı işte MSP Eerçekten ofkelıvdı CHP lle ger çpk bır ışbırlıjSı kurdu Oylamada CGP 1:1er de bulundular AP yal nı? kalıvordu Gece AP yalnız kaldt Bütçed# reketını zor kııardı ama, «•bahına ortalık sut lımandı. Gee# bozulan ortaJüık sabah yeniden kuTvotlenivermıştı. Geîışme leri ızlevenler sasınyorlardı Butçenm son gıinu DP'lı Hasan Korkmazean. şoyle dedı Bu AP'nin desteğı ne MSP dir. n« MHP'dir. ona cıci muhalefet yapan CHP'dır. Ekrem Dıkmen, Yılmaz Ereenekon'u, «Mobılva yolsuzlugu» konusunda hayh sılnştırdı. O sırada CHPHıler kuU«t« birbirterlnl mi Çmdl, gundemde «hükumet'i sorunu var. ErkPn seçım konusu bıraz tavnyor uıb' CHP"de ıkl gtln süren genel vr.nefım kıırjlu toplantılannda bu konıı tar+ısıldı Sulevman Be%'ın cebine <'erken seçım» oskını koyan Ece\ıt e dunım avıntılanyla anlatıld' Bır CHP lı Ecevıt'e değı!. bana şovle dedf Esnafm gonınıl trampa Bçar dıve bır söz rardır Yanı, mala karşı mal ne verıvorsun, ne alıvorvın sen ona bak Seç:m euve^cesi olmıyan hır ülkeae, Sulevman Bev huknmetıv'e erken seç'm kâr defıl zarard'r. 5 vahu* !2 hazıranda bır erken seçım duçunuyorsan ve bu hukumetle seçıme gıtmek ıstemiyor san, martın lfi'una değın bu hılkümetm <??kılmesı gerek. önce bu sağlandı mı' Eu saglannıamıstı. Süleyman Bev'm kendüıgındcn pideceği \oktu Öj lpyse, bu hukumetı du^urmenın, ayaklannı yerden liesmprrn voilan aranmahvcı CHPde genel ybnetım kurulun da Turan Guneş, Havrettın üysal «erken seçımm savjndular Ece\nt 1 hafif'en bır krışku almı? 0 tı Şovalyelıfe ne gerek vardı Süleyman Bey, evet, MSP"yl ton gava dtışunnek ıcin erten seçım den janavdı ama, kendsi hükümette\ken, ker.dısınm vonetımin de seçıme pıdılmelıvdı Sjierman Bevie ve de Hacı CGPli Fefhı Cel'^baş cerken seçım» konusunda Suleyman Bey bır de Ece\nt arasmda baj knrms\a çahştı Gıtti geldi, gittl seldı Bazılan Ç«lıkbaş"ı Basbakan oluvnr «andılar Celikbas, aslında Ecevır e değıl, Süleyman Bey'e daha yakındı Fe\zıoğ!u'nun Süleyman Bey'e «muhtıra»«:ı r.e olacaktı7 Herhalde onun ıçm Nahıt Menteşe'yle, Seyfi Örtürk gorevlend'nlrraslerriı Yoksa, haf'a ıç.nde öztürk ıle Menteşe'nın muhuraya karşı olan Kemal Satırla özel bir gorjsmp vapmalanmn anlanu n« olurdu' Süleyman Bey'm he<!aplan bir b'r s\ı\~a. mı düsırvordu ne? Tam suva dılser^en. Fevaiofflu m 1 yetışıyordu' Süleyman Bey bu Bayar ı blie dıze geurmıs Feyzioğlu'nu mu getırmeyeeek'' Feyıioğlu once AP"ye gırmek ıstedi. CHP've bile dönmek ıstedı Kamuoyunda bekledigı destegi bulmaaı son m ımırası Kuçu». ovunlar ijieyman Bevı «azar. dınvordu ışte. Ceîdlır mı Sulevman Bey' Ge?ekte Türkıve'de ol'ip D' tenıenn baş sorumlusu o\du Bu sorumluluk duvpusu fcl, onu yeni çıkmazlara surtık'uv.du Bınnden kurtulmaîc ıs'eı *en b r başkasına kapılıyordu Buvuk ovnadıjh zaman buvuk ka\ bedıyordu ışte Eereket CHP de vardıma ko«uvordu da duruırj Ecevit, bugün baslavacak seçnıen kütüğü yazımı konusunda yurttaşlara çağrıda bulundu ö*e yandan, vatandas'.ann, M ^ men kutüklennın yazumnda su hususlara dıkkat etmelert gerekmektedir: 1 Daıml seçmen kürüklennlB denetımı ve yenıden yazımı, 1 mart 1977 gunu ıle 7 mart 1977 gtl nü saat 17'ys kadar tlçe Seçim Kurulu Başkanhgmca gorevlendırüen memurlar tarafından er ev gezılerek yapılacaktır. 2 Elde mevcut daımî seçmen kütüklerınde yazılı seçmerjlenn ayn ajm denetımı yapılacaıctır. 3 Ayrıca 30 nısan 1577 gününe kadar 21 yaşını dolduracak seçmenler ya da herhangı bır nedenle daha once seçmen kutü(W ne yazılmamıs veya o muhtarlık bolgesıne daımî olarak lkimetgâhlarmı nakletmı? seçmenlcr, ye nıden seçmen kütüğune yazılacak lardır. 4 Yazım sırasmda evde bulunmayan seçmenlere dene^ım T« yazım ıçın gorevlendırılenler ikinci kez hangı tanhte geleceklerlni bıldıren yanlı duyuruyu bırakacaklardır 5 Bu denetım ve yazım sonunda hazırlanan seçmen kiıtukleri 19 mart 1977 tarıhınden 22 mart 1977 günü saat 17'ye kad*r muhtarlık bolgelennde askıya çıkanlacaktır 6 Bu süre içlnde seçmenler, kütüklerı inceleyecek ve ısımleri yazılmamıs veva yanlıs yazılmıs olanlar, 23 mart 1977 günü saat 17'ye kadar îlçe Seçım Kurulu Başkanhklanna oturduklan yerl gosteren muhtarlık belgesi v« kımlıklerını kamtlayan belge ile bas vurarak yazılmalannı sağlayacaklardır. Yuksek Seçım Kunıhı da konu ile ılgılı bır bıldır vavımlavarak gorevlileri ve yurttaslan uyapmıştır. EMLAK VE GELiR VERGiLERi BEYANNAME SURESi BUGÜN BAŞLIYOR Gelır ve emlak ve^ısı 5uk'»n.!ulerının Bnılmuzdskı 5 yıl ıçın \ermek zorunda olduk ları bavannamelerm alınnifsma bupunden ıtıbaren tom vergı ai^ie'ermde baçlanacaktır. önumuzdekı 3 av ıçınde surecek olan hejan name \errne ve vergı odeme suresmde vu kümlulerı aydınlatrra^ amacnla danı^ma bu roları oluşturulmuş a'>rıca îs'anbul ılı ıçınde 4 \em vergı daııesı daha icurulm'istur Istanbul Defterdarlıgı ılgılılen vergı ytl künüülenne beyannamelermı doldurma konasunda yol gostermek içm talavuz broşür)«r hasriimdı&uu. belırtmielerdır Bu kıla.iız beyannameıer n doldjrulması konusıinda veya •fianun dîşlnda bıigl *lnftk ıste;,en \a'indaşlar, %enı kuralan danışma burolarından yararlanacaklardır Bu arada. daha once başnn ılço \er?ı daı relerınde vergılerı yatırılan Beşıktaş Aksarav, Kocasınan \e Ca'alca da da yanndan ıtıbaren vergı yatınlma^ı ve beyanname verme ıslemlen yurütülecektir. {09} BEKLEMESiZ SERViS iLE ACELE TELEFON GÖRUŞMESiNiN FiYATI AYNI ÎManbul ile Ankara arasında normal dışı telefon gonısmelennde en ucuzu. henuz baglanmamiî olan «Dırekt Servis» olacaktır Bel1 jeh'r kodunun çevrume^mder sonra dogrudan aranan numaramn çevnlmesivle kurulacas olan bu baglantımn üç dakıkası lçin 22 ^0 ıra oden»c?k<"ir f> Beklemesız Sems ve 08 e vazdınlacak x acele gorüsmeler ıçın üç difcıkalık b r goruşrre kaşıhfında 37,80 TL odenmektedır »nkara îstanbul arasmdakı üç ds> ka lık teıF{on gorusraelennm urretVrt şotlp'ii'Haf&içi (13OS ara^ı) ve cuHafta içl martcsipazar (Günduz) ba rram 7 "Hl 12.60 Vnnnpl 3730 Acele 22.50 83,00 Yıldırım 37,50 0* Beklem#sİ8 Serrls T7 R0 22 10 22,50 DıreKt Sems 13 îO (AVKA) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıyet Halk Parusı Genel Baskanı Bulent Ecent, seçmen kutuklennın yaaımı ve denetuni konusunda dün vatandaslara su çagnjı yapmıştır. »Bu j ıl yapıiacak Genel seçunler Turk toplumu ıçm buyulc onem taşıyor Ozgtırlukçu demokrasının guvenceye ıcavuşması, sıyasal cmayetlen sona erdırecek, ekonomı>T bunalımdan kurtara cak, hızlı ve hakça bır gelışme surecuıı başlatacak bır ık'idar oluşması umudu, önumuzdekı »eArlaşılan o kı, mart ayı ö çımlerle gerçeldesebılır nemli gelışme e:e »ebedır B J 0 nedenle, seçmen yurttaşlannun ıç'n Clir vonetıclprınıp de mızın bu seçım erde tam olarak CHP muhale'etTin ae, D* oy kullanrralarında >arar vardır. m rei sız xtıdar ıstıvenlenn de Bunun ıçm de mart ayında seçu^lannı baslanna toparlamaları men kutuklerının yazımı ve d#gerekır. netımı ozel bır onem tasımakNe d:yor Sule'Tnan Bey? Se udır Çunku, bılınaıgı gıbı, seçd vecek, tepes' kızanrsa «kcmü men kutuğune yazılı olmayanlar nıst» d'vor Taaa kaç vıllarınjî oy kullanamazlar 1 martla T mart arasında göyöntemı, Dropagandalan bun lar CHP ne dıvor «Iktıdara ge revlııer e\ ev dolasarak, jiUTuklehr»em her dusünce ozgiroe n denetUyeceklerdır ve yenı y»soyleneceıc» jam "Komunıst zımı gerekenlen yazacaklardır. O Par: sı de cunılacak. 141 142 arada. yurt dışınaa bulunan yurtkalkacak» bov.e dıyor Sulevman taslanmızla 30 nısana kadar 21 Be\ CHP've «komunıst» d»se ><i^ıuı auiduracaıv gençler de seç ne olnr demese ne olur' Br men kutüklerıne yazdınlmalıdırmış tukenmS artiıt SuıevraaA lar. Yurt dışındaki yurttaşlanmızm Go7İerlni açmalı herkes Slva Turkıye dekı aılelennce seçmen sal cmave'lerın onleneceğı de kutugune yazdınlmalan, seçım gunu Turkıye'de bulunurlarsa oy mokratık bır ortan yara*ılmalı Seç.me o zaman gıdılmelt Ço kullanabılmelerıni saglıyacaJctır. cuklar (»enviet oldürJ'dıiktec Bunun ıçın Türkıye'dekı yakınlannın beyanda bulunmaları yeter sonra seçıme gıt^enla ne oluı Udlr. gıtmesenız ne olur? 1 martla 7 mart arasında her önce Türk've'vi va«anır duru e\de, seçmen kutugune yazılı olma getırmelı Yaşıyan ınsanıaı ması veya yenı yazılması gereken oy vereb'.iır bılesînız lenn adlannı. hangl yüda, ayda Bir arltadaçım anlattı Uludfif ve gunde doğdukjannı behrten da Avrupa'da bıle gorülmıvecek bır lıste, eve gelecek gdreylıy» kobıçımde. buzlann '.çmde br ge laylık olmak üzere, hazrr bulunce kulubü varrruş Istanbui dan, durulmalıdır. îzmır'den Ankara'dan. daha bir Aynca 19 martla 22 mart araço^ verden wıen zeng'nler ora smda, seçmen lıstalerı her mahal da gecelen otump eglenırler. oy le ve koy muhtarlık bdlgesiade nar'armı? Kadınların çızmel afkıya. çıkanlacaktır. Yurttaşlanrındeki Klrklrrı biçmeÇe pala mız bu hsteleri de incelemeli ve yetmeBmıs Sjsler. püsler oft eksık veya yanlıs yaaımlan ilçele bn«ı Kadınlı. erkeklı eglenir ( nndeki Daımi Seçmen Kütüklerı lerken en sevdıkler. şar^ın so» , Burosu'na bıldirmelıdirler lerlermi'ş hal.<a halka olup Cumhunye* Halk Partısı örgü Aaaaah. ou hayat çekılmes.. tü de, isteyen yurttaşlanmıza bu şarltısım .. konularda yardımcı olmaga haToplu halde sarkı söylerler ardır. ken, bın davanamamı? arkadaSayın yurttaşlanmınn bu deşınm kıiağın» şovle demış: mokratik gorevlen yenne getıre Yahu bu sarkıvi soyıerk«n ceklenne inanıyorum » vaüahı utanıvonım Barl *>u sar kıyı, emekçıtore bıraksak .. KATIP Almanym Münlîı Konsoloslugundan 1975 senesınde aldıgîm pasaporrumu sıgorta kammı kavbettım Hükümsuzdür. SAÎT ELMAs K4YIP Blngol'den 2511977 TRD 10559865 numarayla aldıgım pasavortumu kaybettım HUkümsuzdur. KATA TCDD İşletmesi Gene! Müdürlüğü Gayrimenkul Salışi: Istanbul 10 ncu lcra Memurluğundan Dn^ra No 1«J6 319 Beyoğlu, Kemank^s maliallesl, Kolemen sokagmda Kâın 5,5/A kapı, 122 paita, 87 ada, 3 parsel sayılı 150 50 M2 sahalı kârgır ıki magazanın tamamı > 4 lis psu D:mı*r Lenne ın2 tıla nakja ıle \Tiitumlu o.arakj şuyuun ızalesı ıç;n satılaraıt paraya çevrılecektır. IM4R DURUMU: 24111976 tarih ve 7927 sayılı lmar duromundan Bu yer 1/1000 ölçekll 15.8 1969 tasdık tarıhll, Karakoy Tophane ımar planına tabı oldugu, Tıcaret bolgesınde, Mesien vapılamaz, dort yıllık program dışınaa. blok inşaat nızaını, ımar Jcrokısıfıae taralı «ısma ça'ı katı yapılamaa kajdı ıle H 12 50 M. yukseklıfınde ınşaata müsaıt oldugu anlasümıştır. TETKIKAT: Galata Yolcu salonunun onundekı kapalı o*o parkuı onunden ayrılan ve Necatı Bey cadaesıne bırleşen kolemen sokağında tek ka r !ı kargır bırbırıne bıtışık ıkı dukkân bulunma^'adır. Her ıkı dukKan^n gınş kapılan uç bolumlu saç stor kepenxlı orulmektedır Sokak taraîlan vıtrın camlı oljp, tek kanat ahşap canlı kapı ıle gırümektedtr Sol tarafta^ı duK^ana zenını ıer^lı karo mozaık an're ıle gırıhr Sag tarafta anşap camlı boıme ıle ayrümış bır yazıhane bulonmaktadır. Her 1 1 dukkanuı arka taX rafındakı muşterek duvarından bir ıcapı yerı açı.mış »e bırbınne geçış temın edılmıştır Her ıkı dukkân zemını karo mozaüc olup, soldakmde lâvabolu 1 musluk mevcut olup, bu ıkı dukkân te<c dukkân halınde ve hıssedarlardan Dımıtrı tarafından şeker ımalâtında çahştınlmaktad.r Elektnk, su mevcuttur. KIYMETI: Bıl rkışi taraîından ga\ rımenkul tamamına 2^5" 000 lıra kıvmet takdır edılmıştır. Ilk açık arttırması 3 4 1971 salı gunu saa: 11 den 11 30 iadar Istanbul Sul*anahmet'te Aiıye Sarayı nda 1 ) ncu lcra 1 Memurluğunda yapılacaktır Artırma şartnamesı herkesm 1 gorebılme ;! ıçın 24 31977 tannınden r'baren nıemurıyetımzde açık bulundurulacaktır IIK açiK arttırmaaa teklıf edılen bedel muhammen knmeun 'ıTjmı \e varsa rüçhanlı alacaıclıların bu gayrimenkul ıle temın edılmış alacakları mecmuunu aşmadığı takd.rde en çok arttıranın taahhudü bakı kalmak uzere arturma on gun dana uzatılarak onuncu 15 4 1977 cuma gunü a>ru saa*lerde ve a>m jerde yapılacak ikmcı arttırmada en çok arttırana ıhale edılecektır. Gaynmenktıl kendısme ihale olunan <ım>e, \srılen mehıl ıçmde ıhale beae'ını vermezse namıııa \apılan ıhale fesh olunarak 1 î K 'nun 133'ncu macıdesı h^knıu ta*bık olunur. tkı ıhale arasındakı tark ve geçen gunlenn *»10 dan hesaplanacak faız ve diğer zararlar avrıca njkme hacet kalmaksızm alıcıdan tahsıl olunur IpoteK sahıoı alacakhlarla dıger ılgılılerın ve ırtıfak oaskı saniDİerınm haklannı, faız ve masTafa daır olan ıddıalarını aajanagı belgelerle 15 gun ıçınde ıcra daıresme b'ldırmeler: ıcap eder. Aksı halde nakları tapu sıcılı ı.e sabıî olmadıkça satı? bedelırun paylaşmasından hanç kalırlar lalep edıldtğı ve lki lıralık posta pulu gonderidıgınde şartnamenın bır orneği gonderılır ^rttırmava ıs>tıraK etmek 'steyenlerm arttırma şartnanesını OKjmuş ve mundPrecatmı pvnen kabul etnus ad ve ıtıbar olunacaklardır thaleve ıştırak etme* ıste.ven!erın muhamTien «ıvmetın r inu nısbPMrd» pev a^çeM veya mıllî o r bankarın tpmır^t mektubrnun t»\nıı mechurı olup, alıcı b ndp uç da'nga resmır.ı ıhale'. muteakip odemeje mecbtiıriur Faz'a bılgı ed nmek !steyen!»nn 1976/ ili Dosya NO'SJ ıle Memurıyetımıze muracaatlan ılân olunur. .. Ucuzluk Mağccasnda şimdl: Bluzlar, gömlekler, eşarplar... Çeşitli kumaşlar, emprimeler... Kadın giysileri, çocuk giysileri... Erkek giysileri: , Takım elbiseler, Pantolonlar, ceketler, pardesüler... Ve özellikle büyük bedenler. Her biri yarı fiyatının altında. Bir çoğu çeyrek fiyatına. Vakko Ucuzluk Magazasının sunduğu ucuzluktan şimdi yararlanmız. Vakko Ucuziuk Magazası Bahçekapı Vakko Merkez Alım Satım Komisyonu Başkanlığından BAŞVURMA BILDİRİSİ A. Grnbiı: Ankara'da B. Grubu : 1 2 3 4 5 Sıvas da Konva da Adana da Malatja da Kayser: de (Garda, Bodrum hanç 3 fcsHl) ( » » » ı ) ( » » > » ) (a s » » ) ( » » » » ) (Garda, Boarum hariç 2 kat ı) ( ( ( ( ( ( (Garda, Bodrum hariç 6 kath) I2 33A«17.5STLe 7 611 937 20 TL. 7 831.937,20 TL. 7 631.937,30 TL. 7 631 937,20 TL. 7 631 937,20 TL. 2O2 3<»3, 5J02 3ü2, 5 202.392, 5 202J92, 5 202392, 5 202392, 5 202.392, 5 202J92, C Grubu: 1 Erzurum'da 2 Çalalagzı'nda 3 Karabüi'de 4 DıvT.gı'de 5 Nusaybın de 6 Dıyarbakır'da 7 Samsun'da 8 Afyon'da I 1 )( » 1 1 1 ) t 1 > 1 1 ) ( ı I 1 ı ) 1 > > ı t ) > ) • ) 1 ) ıt 11 ) 1 Yukanda yerlen ve t a h m m : keşıf bedellerı belırtılen persone! Tata^hanesı insaatı Işlerl (1977 yılı) bırım fıyat esası üzennden kapalı zarf usulu ıle yapılacaktır Başvurjcular y u k a n d a 3 grupta tahminı «ceşıf bedellen bel.rülen A 3 , C grubundakı ljlerden b ı n bırkaçı veya nepsı :çın müracaatm bulunabihrler 2 Ihalelere ıştırak etmek ıstıyen ılg.lıler b a s r u r m a dilekçesıne aşağıdata belgelert ekliyeceklerdır. a Bayındırlık Bakanuguıdan aluıan, A grubu lçin (A) grubu, B grubu lçtn (D) grubu C g n ı b j ıçın (C) grubu, müteahhıtlık k a r n e s ı veya noterden tasdıkli suretl. b Tıcaret ve Sanayı Odasından, bu işe ait ıl&n tarıhınden sonra almmış, faalıyetta bulunma d u r j m u n j gosterır belge. c 24 mart 1972 gün ve 1413S savüı Resmı Gazete'de vajınlanan Yapı Tesıs ve O n a n m î ş l e n ıhale'.enne gore yonetmelığine eklı 1, 2. 2a. 3 ve 4 numaralı brneklere eöre düz«nlenmış; Yapı araçLan bıldınsı (Son yı m envsnUr cetvelınde belır'ılcn sayfanın fotokoplsi), Sermaye ve kredı ımkânlarını açıklayan malı durum bıld.nsı, Tekn k personel büdınsı DıSeıiçen n venkş t a n h m d e el.nde Dulunan işler :1e benzer kara.kter ve rtnemde olup son 10 vı. ıçınde geçıcı kabulunu vaptırdıklan 'şlen açıklavan taahhüt belgesı, 3 Note.lık'en alınmıs :s ve üanunı ıkametgah aüresı be gesl. 4 E^s.k be'gelı dılekçe ıle yapılacak müracaatiar b j belgeler »onradan 'dnderilse dahı »e*kıke alır.rravaoaktır 5 B a ş v ı r b c j l a r gerçek kısı veja 'uzel Ü Î olacaktır Özel veya tescil edilmemjş ortaklıklar kabuı edılmez t> Soz konusu personel vatakhar°sl mşaaMan işlerı betonarme karkas tnşaatlar olup, ütmal t a n h l » n \ğus f os 1978 sonu olarak saptanmışıır 7 Ye'er'ır oelge': ancaK sapas te ve maıl ımkânlan ıle tecrübelert b a k ı n r n d a n TCDD'ce vetern gorj'en başvuruculara venlır 8 Yeterlık oelgesı a l m a k isteyen b a s v ı r u c u l a r v u k a r a a W>llrt'len bllgi ve belgelert 11 3 1977 cıima eunıi s a a ' 17 30'a k a d a r TCDD tslermesı Genel MUdürlugt) MeTkez Alım Satım K o m «vonu B a i a n ığına ma'îbuz k a r ş ı l ı g ı n d a ve vazı e k ı n d e v e r m e l i d ı r . P o s t a d a vald o larak geoıkmeler nazan n b a r e alınmaı 9 Belgelerın İncelenmeslni muteakip Ifta lev» iştırakı uygun görülen *)asvıınıculara gerekh davet vapı a^ak ve tiaale dosyası verüeceitır. îlgılıJere ı!ftn olunur. (Basın: 12393) 2009 ÎSTIKLÂL GÖKLERPEPİR İYEN ATA'MIN SÖZÜNÜ UNUTM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog