Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHüRlYET 1 MABT 1977 TUKETiCi FiYATLARI ART1Ş VÜZDELERI ANKARA Genel artı? Gıda maddelerl Eıunek ve tahıllar E r baı'* Kumes naw Yag su* ve .ırurlerı Sebze ve mevvalar G'vım eşyası 1975 20.1 301 40Q İZHR 1976 15,3 17 9 16 5 38 4 MTAIYA 19» 20,9 30,0 *⣠18.1 30.2 22,9 6.7 13 0 361 ISTANBUl 22.1 9,7 19 2 26.8 118 16 • • Vi 1 233 11,0 6,2 217 13 8 T3 19,9 12 0 36 2 «2 27,7 16,3 tkf Tillık Artış 35.4 4P.0 57 4 51.* 42..* 43.8 23,5 363 46.7 447 52,9 42.3 51.2 27,3 ADAHA Genel arh$ Gıda maddeleri Ekmek \e tahıllar E* balıt ktımes havv. Yag. «üt süt urünlert Sebze v© meyvalar G "im e$yası IfM ÎH nllık A1H4 tU 1975 214 Genel a r t ş 28,4 G'.da maddelerl 394 Ekmek ve tahıllar 16 1 E* balık küıre* hayv Yag sut, sut unın ruaiurta 238 27,3 Sebze ve mervalar 11,8 Gvyım eşyası 300 297 43 3 16.5 18.5 14 1 401 8,6 223 12,9 15,1 15 6 14,6 5n 3fifi 14.R 17,4 48.S 59.6 583 38.8 45.7 19,« 33i 3S5 35 7 41 <» 49 4 .n.i 1978 13,9 15,7 İU 39 2 78 BURSA 13,6 13,7 200 226 'nlhk Artı» 35,3 44.1 505 55,3 316 405 25,5 400 52,3 70,3 4*9 4*1.9 54 3 33.4 Gerp a15 Gıda maddelerl Ekır.e^ ve tahılİBr Et, balık, kurres harvan Yağ süt ve s J ' ü'ünten Seoze ve meyvalar Gıyım eşvası Yağ Genel artıs Gda maddelert Ekmek ve tah'Har sjt Ft ban< kümes hayr Se^e ve rreyvalar Gıyım esvası SUT ürünleri 18,4 22,8 211 369 128 20 3 12,2 35fi 29,8 Genel arn$ Gıda maddelerl Ekmek ve tahıl'aE* balık kııme* ns» Yag «üt «u* lirün v j a m r » ^°bze \e mevva^ar Gıyim eşvasi 1"8 12 < > 27 0 351 24.2 11,7 301 217 ao GIDA MADDELERİNDE FİYATLAR YÜZDE 50 ARTIŞ KAYDETTİ revler tstatistık Enstınlsü tarafından 11 lld<" saptanan tük»fıci fr.at pndPKsIsrı son ıkı yılda ozellıkle gıda maddeıennrtekı fıjat artı^la'ının vuzae Wv» ulaştığını \e bazı maddelerds bu oranı dahı aştığını ortaya kovmuştur 1"76 yılı sonu itıbanvle belll r'an venjere sor<» «on i«o ytf. da tüket'H ftyatlarındakl genel arnşlar yuzde 3^'tn Uzerıre çıkmış ve tuketıcı fıyarlan ıçınde pn onemlı alt *esımlerder. ekmek ve tanıllarda fıyat amşlan bazı illerde yüzde 70 ın ılstune çıkmısrır. Devlet Istatlstik Enstltüsti'nün klralar sabtt tutulmak kaydıyla vaptığı anketlprle «ap*anan bu venler Hlkeriel fırotlanmn Ikı yıldaki artış mıktannı vüzde. 3Vın listünde saptadığından, bu anketlere kıraların da dahıl edılmes! hahnde tüke'ıci fıva^lar'nın son ıkı ıılda çok daha aşırı bir artışı ortava kovscagı belırnlmektedır Tiraret Bakanının ve Cephe HOkUmeHnln Hrlerlerlnln sus. s:k iddıa Pttıklen pbi, kendı hükümetlert ririnemınde fıva» artışlarının denetım altına ahrarnadıgı ve fıvat •stıkrannın saglanamadı|ı devletın resmi rakamlan lle ortava çıkmıştır r>e\İPt î^tanstık En«+ıtü5Ü Mıketic ! fivatlanrdak! arrıslan eeçümış 11 Mde ankpt vol ıvla d*>rlemekte ve erde'rste tüm har camalann yaıi" 60 9Q'mı kap«a\an onemlı maridelen almaktadır Ancak bu çalışmada klralar sabıt vmrsayılarak hesaplama japılmaktadır Tablnlann lncplenmp«lnden rie anlaşılacagı ?ıb) 1976 nlında fuKPtıcı uvitlan ıcınd» en hızlı artış gö'teren maddelcr e\ bal'k ^e kümP" havvanları olrnuştur Kuru ve \aş me\valardaki fıvat arıçlan tse gerek 1<)~S. eerekse 117S nrcia vlzrte 20'run ıtzer'nde artmıs'ır YaÇ, sılt <;üt urunJerı ve Mimurta fîyatlarndakı artı« 1"76 vılmda bır miktar yavaşlamak la bırUkt» 1 »S nUndakl artış hızı çok vüksek oldufundan ikl <" jnlaa toplam rtlzde 4145'° yükselnvştir Tukptıri fiv3tl>n »ndpk^ıne dahıl edıl°n givur. esvası konut kıralan dışmda komıt ile llgill haTcamalaT ev esyası le ılgılı harcamalar ulaştırma, kuJtıir eglence ve saflık giderler ndekı artıçlar gıda martd°lerınd°kı artış hızından daha az arttığmdan genel tüketlri endeksi artışı bır nuktar dilşlık olarajt (terçeklpsmış v> \fizde 35 cıvarında kalmı^tır Ancak bu artı$a ik vılda b'raiardaki ar*ışlar dahıl edılmedıgınden genel endeis artışı tıiKptıct fıyatlarındakı genel artışlan yeterınce yansıtma mış olmaktadır Son İkl yılda gıda maddelerl fivaüannda mejdana gelen vüzde 50 civarmdakl artıs ISP ara sıra çesıtlı eazetelerde yapılan fıle hesabıni akla getlrmektedlr. Bır fılerun iki yıl ıçind« kaç lıra farkla doldugu hesabını îstatıstık Enstirusünün son ven'erının ışığında gıda maddelerl fıyatlan ikl yılda vtızde 50 arttığına göre Cephe Hükümeti Işbaşına fteldıgl sıralarda çarşıdan bır file 50 llraya doldurulurken, bugtln avnı fıleyi doldurmak iç:n 100 llra gerekmektedir. 1 Havaİş'in THY grevi Başkan Balcı'mn tutumu yüzünden içinden çıkılmaz birdurumageldi Yalçın PEKŞEN Kavats Sendlkasının 4 şubat 19ü tarjunae ıurs Ha\a YoUarırun üazı ışjerlennae başlacugı grev ujuşınazlıgı bendıka Başkanı Eraogan Balcı nın tutumu yuzunoen ı^ınden çıkılmaz bır du ruma gelmışur Başb»Kan ve Ulaştırma Bakanımn THY dfiıîi grev uyuşmazlıgına bır son verılmesı konusur.daKi îirarlı tutuinlarına karşm, Balcı nın her seterjıde degısin. ve kabul edılemejacek turüen ısteilene ışveren iar şısına çiajnası, anlaşmazlıgın ço, iumunu ÇOK zorlastınnakta, natta bazı ısıeiler juzunden anıas1 naa umucıunu tumuyle ortaaan kaldırmaıctaaır ı Grev aja^nidzUemı once lşten çıkarılan bazı personelın tekrar j Lşe alınması ıstegıjle oaşlatan ı balcı, bu ısıeğmın saoul eaı.me1 sı uzenne bu KCZ «sımılator» ad j lı uçuş egıtım nhazıarının Tur1 kıv,e\e geuınmesı \oliindaii j e | nı bır onerı ıleu surınuş, ojnun j maddı olanasbizlülar jnjzunaeT ı kabuı edılemevecegının aıııaşılması uzeuıe ae i n \ deıu terfı sıstemını al' ust enen, jenı terfı iî.tetelen ıle ortava ı,ijunı^ur Ore vın once man^eme kararıjla, daha soıua a i Baüdnlar Kurula ra, Erdo^'an balcı .ls THY ışverem muzı ı reıert ant amışlarcur Balcı anlaş na nı^sasına once «sınıılator, anı vrrılen üır UÇJŞ eğıtım lihazınuı getırılmesi ı^tegıjle o jrnui.'ur Venlen oılgı>e gore uçuş persoüeunı verde egıten bır aıaç olan .Mmılator» yaklaşu 300 mljon lıra değennde olup, her tıp uça^ ıç n a n bır cıhazı gerex* rmestedır Ancak aytıı tıp uçakıan ı,ok sa>ıda Mi'lanuan ha\a jolları taraıın dan ışletılen bu cıhazlann 5 tıp uçaktan ıkışeruçer tane bulunduran THY ıçm ekonomık olmavacagı ve zarar ıçımde olan ThY yı ıjnce çıkmaza surukle^eceğı ortaya çıktıktan sonra, bu ıtez Balcı 5 madde hahnde ve terfı S4Stemmi alt ust eden yenı ıs"e<lerle ışverenın karsuına çııaruştır B1r sured r Ankara da ve son îrun.erde Istanbul da THY genel müduru Nurettın Erguvanlı ne Erdogan Balcı arasında de^am eaen ortak çahşmalarda ele alınan bu son ıstekler G000 e ja*laşan TKY porsenehnden vüzde 50 sınden tazlasma asgaıı 6 vıl kazandıran ve maıı VUK olara^ yılda 10 mıljonu aşan toplu ış sozıeşrresı diji terlıler ıçermestedır Bu ısteklerın Genel Mudur tarafından kabul eaılmemesi Uzenne grev uyuşmazhgı yenıden çozıUemez duruma gelmış ve n u zakerele r «ımdı'ık kestlmıstır \ d uu ujiUmidsıııaan ^ DiYARBAKIR İSTATTST'K ENSnTÜSONDN OHBiR İIDE SAPT&DlGl RAK&MIAR, TUKET1C1 F I Y B T U K I N D & K I B&^DOHDURUCU YUKSilM!Tı ORBAil TAYA KOYDU, EKMfK VE IAHIIDAKİ FıYAI ARTİJURI İUERDE YÜZDE 70ıH ÜIESiNE (IKTI. Gonel artıj Gıds maddelerl Ekme< ve "ahJlar Et, balık, kümes haw Yag iut sü* ürüri'ert. TJmurt« .Sebr^ ve meytalar Gıvım «îyası 19 4 267 31,5 216 71J9 155 18 6 18,8 13 0 417 380 45.5 445 57,6 307 55,3 29,0 33,8 42.4 41,8 34,4 42.4 57.2 216 38,3 58 9 49 2 ERZURUH 9,1 2P4 267 25,9 11,1 36,4 268 12,5 213 •31 9 9.1 27 4 195 13 4 15 7 155 23,3 60 W>4 90 mekte, muhaMe* grubunun adavı olan Zınnı Bann'ın kazanma şansının çok vussek oldugu ılen süriılmektedır Bugün 100 liraya dolan file ıki yıl önce 50 liraya doluyordu Füsun ÖZBiLGEN Genpl artış G'.da maddelerl Ekmpk ve •ahıllar Et balık, kumes najr Yaf s\J* sllt ürünlen. vumurta Sebze \e mevvalar Givım pçyası ESKîJEHİR Cıeneı artıs Gıda maddeleı Ekmek ve fehıllar Ef balık ktunes haTv Yağ «ut suf ünlnlen. vumarta \aç ve «uru seDze ve meyra ar <",ıvım eçjası ro 433 16,5 396 254 90 77 23 a 28,8 135 24 6 17 6 15 S 32 7 45 30 6 26,1 Dünya Bankası kredi vermek için küçük sanayinin desteklenmesi şartını koştu Durıya Bankası Turkıv» Sına" Kalkmma Bankasma kredı vermes ıçm. kuçuk sanayun akttf bır şekılde desteklenmesmı şart koşmuştur Tzıın süren goruş melerden son r a Sınaî Kalkınma Bankasınm Dunya Bankası tara tında one surulen şartlan kabul ptmesı uzenne 70 75 mılyon do lar tu'anndakı krpdlnın majns avında venlme«ı bPklenmektedır Punva B3iiKc.smdan aUnması «n/ konu^ı n an ve Sırıaı Kalkın ma Bansasınm ıkı vıliı^ \asla ŞIK 220 mıl\on dolar tutannda dış kajnaklarının uçte bırıni o luşturan 70 • 7î mıiynn dolar tutarındakı kreaının verılmesı ıçm bovle bır çart koşulması, on ce Sınaı Kalkınma Bankası ta rafmdan benımsenmemıştiT An cak, çeşıtlı kesmtıler vuzunden uzajan muzakeTeler sonucunda Smaı Kaikınma Bankası kredı alt lımıtı ıçınde olan ölçektekı kuçuk sanavnn daha aktıf bır şe kılde kredılendın'mesını kabul etmıştır Sınai Kalkınma Bankası vet kılılennden alınan bılgıye gor< 70 75 mılyon dolar tutann dakı kredının bankanın mali yıl başlaı.gıcı olan hazıran ayından once muhtem^len mayıs ayları başlanndakı Dünva Fankası Yo netım Kurulu toplantısında venl n'esı beklenmektpdır Punva Bankasın'n nzellıkle ak tıf oır bıçımde kredılendırüme smı ıstedığı senaM kesunı «Ze naatkar llstu» olarak tarıf edı l°n sen uretım japan sanaji leraen oluşmak'adır 444 5«n 35 1 344 436 42 3 54,6 27 5 ORDÜ üen°l artış Gıda maddelerl Ekmeıc ve tanıllar E' balık, kumes hayr Yag <üt süt uunî»n Yaş t» kum sebz» mevvalsr ' m ejyası 16.7 19 8 133 408 29 rmrnva SAMSUN 202 8.0 20,7 29,4 34.2 15 0 34,7 2S0 85 40,3 16,6 19,3 6T.5 24 6 37 0 455 41.7 534 G"nel artıs Gıda ma<*deien Ekme'< \p tanıllsr E f balık ıcümes harr Yağ «üt süt ünln>ri, vuınıırta Yas ve kjru sebze. mevvalar Gıyım e^vası 16.1 7.5 38,4 3,7 310 165 384 560 25,1 Yıldız, MHP Ankara İl Başkanı'nın kendisini, "Halkevlerini kapatmakla,, tehdit ettiğini İçişleri • KADIN ıJCi ÇALI5TIRAN ıJYERLERı. YASAIAROA 6ÖS TERıLEH ZOPUNLULUKLARA RAĞMEN, BU KOSUDAKı ONlEMLERı, YıNE Çfjıllı YASA BOŞLUKL&RÎM OAN VE CEZALARIN 0Ü5UKLÜÖÜNDEN YARARIA NARAK ALMIYORLAR. Bakanlığı'na bildirdi A>KAR* (Cumhurlyet Bnrosu) Halk E\ lerı Genel Ba^kam Ahrnet Yıldız dun Içışlen Bakaru na başvurarak, MHP Ankara İl Başkanı nın. kendısım telefonla arayarak •Halke\lerıni kapatacakJarmı» sojledığını bıldırmıştır HalkeUen Get.el Başkanı Ahmet Yıldız ın Içışlerı Bakanlıgı na sonderdığı telg'af şo\ledır «Bugun saat 11 dolayıannda MHP Ankara II Başkanı, makatn dakı başvjranlarla konuşurkei onlan da havre'e de duşureccc bıçımde, Ankara dakı Halke\lerının tutumlarmı kaba bır dılle elestırerek «Ya bınları kapat \a' da bız kapatacagız» dedı Sureıtlı bıçımde Kalkevlenne saldırılarda bulunarslar n vuvarlandıgı bır partm'n II Başkanı hangı yetkayle Hal<e\leıı ie Isipatma t ul ıma*omunu verebılnor BJ de\let tammazlıgı \e en >TjK^eî vetkı sahıbı goruntusu ıÇindeKilere karşı hukumetçe ne dusunuljyor° Telefondan \arım saat son ra plamn bir uygulaması Smcan Halkevıne roneltılm'ş ^e dort klşi yaralanmıştır Genel bır saldın planmın baslanğıcını açıkla vanlara. karşı sıze vaptığımız bu ihbara ve onun uvgulamasına ıhs 1 km sonımluluğrınuT'jn gerpğ'n \aparak HalkeMen'ri meşu ^ar vunma dunmuna 7o lam?'aca£ın r ınanc ı'e «aveı'ar «ıınarım • Annelerl ol»n çocnklar ıDt etitimlerinl sokatrt» alrrorlar. İZMİR TAB.P 0DA5INCA HAZIRIANAN KONÜNUN ÖNEMıNE DEĞıNıLEREK. ÇOCUKLARIN ılK ISTİFAIAR BAJLADİ EGtlıMlERtNi SOKAKTA ALMALARI ıLE TÜRL& BESBalcı'nıiı uıev ı^u* nazıigını LENME VE G€LıŞME BOZUKIUKLARI SONUCU TOP kaDul edılemez ıste/clerıe bır çozume bağlamaktan uzak IUM5AI VÖNDEH 0R1AYA (IKAN SAKINCALAR Havatş Sendıkası ıçmde ta'umu de kanşıklıklara vol açmış ve Yon"ANIATILDI. VEFATLAR iÇiN Kıvmetu nocalar ve dua naniardan muteşekiai eena i/s merasım »Juoımız bir '«• tetonla emnnızdedır Gaztr te ılaru ve umum m'jamslat ıçın ayn bır Ucret alın maz Cenaze ış enıü tsletmemız derjnte e<ler ac\ troolerın zı pa' la^ınz TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN 9 MİLYON KADININ 6 MİLYON ÇOCUĞUNA KARSILIK DEVLETİN 2 KREŞİ VAR tZMIR, (Cumhuriyct Ege Rurosu) Tursıyede 6 mıljondan tazla çalışan kadının 06 yaş arasındakı 9 3 rnılyon çocuguna karşılık devleun açmış oldugu IKI kreş MLılı Eğıtım Bakanlığ:ı na bağlı 6 ana okulu ve 132 ozel yu va bulundugu büdınlmıştır Yasalaraa emekçı kadınlara kreş konusunda tanman haKİann, ışverenlerce jasa boşluklarn da \e yakalanmalari durumunda \er len cezalann az olmalarmdan vararlanarak verılmedıgı one ^u ruimuştur Iş jasasında yer ahn «Eır «jerınde \aşları ve mede rı dururıu ı e olursa olsun IUH den fazla kadm ışç» çahstırıldii takdırde, bunlann arasındakı emzıklı kadınlann çocuklannı emzı rebılmelen ve bu çocuklann ba kılabılmesı ıçm ışveren bır emzırme odası, e|er ısyennde 300' den fazla Kadın ışçı çaJışıyorsa 0 6 jaş arasındakı çocuiUar ıçm kreş «Gunduz bakım evıt kurmak zorundaaır» tıukmunün ışveren taraimdan ıstendığı gıbı uv gu'andığı da .ddıa edılmıştır Izmır Tabı^ı Odası nca hazırlanan Sagıiıc Raporunda kreş sorununun tum çalışan kadınlarn sonınu oldugu belırtılmış, emesçılerın yasalarda jer alan hukum lerden \ ararlanabılmelerı içın tşana okulu VP 132 ozel vuvava kar yerlerınde kreş ve emzırme oda Banş KUDAR şın Demokratık Almanya'da 210 lannın açılmasmı ongoren yasa bın 750 çocugun bakıldıgı 17 bin ve tüzvik hukumlerının gunün kokreş, 660 bın çocugun yararlandı şullarına uygun bir şekılde değıstınlerek uygulanması ıstenmıştır. mıne de değmılmlş ozetle şoyle gı çocuk bahçelerı Macarıstan'da 40 bın 154 çocugun bakıldıgı îzmır Tabıb Odası'nca hazırla denmıştır «Anayasa nın 35 maddesi (Aıle 1 043 kreş vardjr nan raporda, çalışan kadınlarn Sorun yalnız emekçl kadmın toplumun temelıdır De\let ve aıçocuklannın egıtımden uzas, ya çıyla ılgısı olmayan alışkanlıklar £er kamu tuzei kışüen aılen.n sonınu degıldır Ote yandan, ken anaıun ve çocugun korunması dılenne devlet memuru demlen edındıgı beurtılmekte çocuk suç ıçın gereklı tedbırlen alır teskı onbmlerce kadm bulunmaktadır luların gun geçtıkçe antığı bıldı T Buçun emebçı kadm ıçm bu « . <> lat kurari dem°A edır Ovsa Tur rılerek şoyle denümektedır nın tuzuk hukumlerım kâgıt kye de Kreş ve ana o'ruıları vet«r «Bugün ulkemızde nufusun 8 8 uzermden havau eksıxhıilen J,, katmaktad'r Turkue deKi mıl\onunu oluş'uran 1349 yaş su derılerek geçınhnesının s?gianarasındakı kadınlarımızm 5 4 mıl kreş ve ara o^ullan sayısını dı rrası olarak gozukurken, fsen d«v yonu tarlada 560 bını buroda. 22S per uUeıerm verlertvle karsılaş let memurusun» denılen kadıma bını de fabnkalarda çausmak'a tırırsaıt yetersızlık açıkça ortava rın ıse bu konuda kâğıt uzerınde d:r. Çalışan Kadırüar ıçın en o çiKar Turkıye'de devletın kur nemlı sorunlardan bm çocugun dugu 2 kreş, Baksnlığa bağh 8 dahı guvencelen bulunmamaktabakımıdır Yetermce açümayan kreşler nedenıyle çalışan kadınlar çocuklannı ya evdekı yaşlı akrabalanna bırakmakta ya da sokağa salmaktadırlar Annesi ışte ıken sokata terkSendıkamızm Ankara'dakl Hajuık Danışmanı arkadaed len çocuk ılk ejhtımını sokak ta almaktadır Çocuk gıderek suSimı* Önder Aker in babası, eskl bakanlardan dpğerlı v« ça suruklenmektedır Ulkemızde dünlst insan, suçlu çocuklann sayısı bır hayll kabankHr Ömeğm IstanbMİ'da Işlenen hırsızlık suçlarının 1960 \nlinda vuzde 21'ınln, 1961de yüz de 23'unün, aktıf homoseksualıteılp Sendikamız Ankara Şubesl gorevlısl arkadaşunız Manın vuzde 33 unun, yankesıcılıgın yuzde 12sının vo cınsıyetle ılgıll lahat Başaran'in babası degerll ve iyı ınsan, suçların ynzde ll'ınin çocuklar K \YIP Kimlık kartııru kay tarafından lşlendığı saptamtuşbettım Hıîkümsuzdür. Or » tÇVŞ. A KESKtN U Soruna bir çbzum bulunması' Cumhunyef 2ul3) nın gerektıgı savunulan raporda refa* etmişl«rdir. *ek çozumun ber işvennde kres R1YIP OkJl çeaekesi. İETT. VP emzlrme odalannın açılması Sevgıli arsadaşlarırruza re «ederli ailelerjîe en lçten Kredı ve A O S gırış kartları »östenlmıştır. Çalışan kadınlann başsağlıgı dıler, derin acılarmı paylaştıgHTvaa bilduinz. nı ka* oe+t»m Hükunsüzdur çOcukJanndan avn olmaları nedeInver KAM*CI nıyle, çocuklann anne sütünden TtRKÎYE GAZETECÎLER SENDtKASI (Cu.nhurıyet 2014) voksun kalarak beslenme bozukANKARA ŞUBESt TÖNETtM KTJRCLÜ YtTİK 109'A/006 kredı kar luklannın verdığı senuçla gelısme bozukluilanna yakalandıgı tımı yıtırdim Gecersızdır 1 bellrtllen raporda, kreşlenn öna(Cumhunyet. 201*' Şüknl OZDEMİK üm Kurulundan ıst Jalar Daşlamış tır Sendıka Başkanı Balcı, 25 şubat 1977 tarıhınde yapılan Yonetım Kurulu toplantısında sert bır şekılde eleş'ırı m"= bazı Yonetım ve Icra Kuniıu iıvelen Balcı'vı sendıka uyelenne ıhanetle suçlamışlardır. • Genel Başkanın ojTiamak lsteri'g çırkın ovunlara daha fa/ıa ortak olmak .'lemediKİeniı açiklavan 'Genel Bassan vckılı Mı s tala Yalçın \e Genel Sekre*°r dır Oysa devlet memuru s*atü AvteKin GoKse! Irra Kurilundar sunde bulunan kadınlann kreş Recep Uçak ıse Yonetim Kurıve emzırme odalarına olan gerek lundan sufa etnrş'crdır sınımlen hıç farklı degüdlr. Bılg.lerıne basvurdueamoz baKadın ışçı çalıştıran her ışyen THY personelı, Erdoğan Balrınde çalışan tum ışçılenn 07 vaş cı nm tutunrjnj <akıl aİTiaz, lan arasındakı çocuklannın bakı olarak nıtelendırm sler ve Balfimı ıçın çocui vurtlan (Kreş ve nm busun başlavacaıî olan S C T ana okullan) kurulması, ya da dı.ca delege seçm'crı ıle nı^an uygun bır treş ve ana okulu ıle a\ı ıçınde vapılacak Kongre de anlaşma yapılması gereklıdır Ay etkmhgını art'tmak ıçın THY nca devlet elı\le ıhtıvacı karşıla personehnı kışıscl ovunlarna vacak savıda ucuz kreş ve ana a pf e'fgını OT mmuşlerdır okullarında venler bulunmalı ve Nısan a'inda^. Konsede başçocu< revırde tedavı edıimevekan adaylıgı ıçın Balcı'dan başcek bır hastalıga vakalanıp aıle | rîü Talpa Baskpnı Kaptaı Pııot •\e teslm edıldıi^ınde anne\e \a Munır Zıncırlı ıle Hava Iş .n <uda babaya ucreth ızın venlmelı ruculanndan ı<aptan mlot Zınnl dır » Barmuı adlarmın seç'ıg! betat'l i ISIİM I t l : CENAZE 40 68 86 47 20 06 N O I . Butun maame sler fmefe aıt olmak üzere vun ıç] ve yurt dışından Jiaa cenaze naAlı yapiir Gunun ner saa"ırde emn nızdedır (Cumnu'je' 1993) BAŞSAĞLIĞI DENİZ KUVVETLERi KOMUTANLIGI Sevir Hidrografı ve Oşınografı Dalresı Başkanhgından blldırılmıstır. IKI HARıCı D0R1 D&Hılı APE REYLı 5EF SEKRETER lELEfONLARl SATILIK1IR 49 39 66 44 01 5 6 (Curıhunvet 2019^ Abdullah AKER I L A S EDIRM A s L t l t 1 HITCUK H\MMLIOINDLN Do'sva No 1J75 90 Esas Davac Husevm Kavan \e%] lı avukat Iora'ıım Karakoç tarafından davaı ıar Saor e Ozd kmenle1 ve 10 aıkaaa^ı aleyame açılan ıstnk^/C aa a sınuı yapılan duruşmasında \enlen Karar gerpğınce Davalılardan Edırne Ça vuşbev Mahallesı Çuısiır So ka^ No 44 de Tnukım fcaan kızı Hajrıje Hsvre"ın \\z\ ŞetiKa Hasret'ın osl'i C«la İPttınm vapılan araştırmala ra rpgmer adre^lpn te^bıf olunamamıs markem°m z<*° naıtlarında ılancn aaveti'P verne KBIITI olmar\ ızere teb DENiZCiLERE VE HAVACILARA 13 SAYILI BİLDiRi 7 lle 31 mart 1977 tarıhlen arasında 0» "0 dan 17 Pfi ve kadar aşagıdakı no<rtaların birlestığı saha ıçmde se\retmp. demirleme, avlanma ve ou sahanın 6000 metreve kadar olan yuJsseklığı can ve mal emnıyetı bakımından tehlıkelıdır. Hüseyin BAŞARAN 10 PARMAK AIMANCA IEIEKS • YAZAN BıR tliMAN ARIYORUZ. I 49 39 66 44 0 ! 56 YA MÜR4CAA1 ICıtmrmnyet 2020) KARADENiZ ŞiLE fl) (2) (3) (4ı derec» n dajvıka kuze\, . 4 derece 41 tiakıca diffu derece 17 dakı^a kuzey 29 derece ı l dakı^a dofu derece 24 dakıka kiize' >Q dereT 4 ı di?ıs.ı^a ÖO£ a derece lfi dakıka kuzev 29 derece ' 2 dakiKa dofu DEV1ZCÎLERE VE HAVACILARA. DÜYrBLLUR il 41 4. 41 olunur lıgat vapılmış anraı%. 19 7 ,976 tarıhh cluruşma.a gelmedıkla rınden haklarında gı>ap ka rarı ılanen vapılmasına ka rar verılmışttr Işbu ılann gazetede n ^ ı r taTihındeıı ıtıbaren durusma nın talık edıld gı 4 4 1977 gu nu adı geçonlenn mahke'ıp mi'de mzzat hazır buljnna lan leva Kendılennj bır ve kı'lp ter^il »mrmeİTi Ol YAP YERIVE KAtM OLMAK IZERF ueulen ılân (Basın U824) 19S8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog